Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

=28Kânunusani 23 h Galata'da Karaköy'de kâin meşhur Mağazası diğer mağazalardan n o k a n ın mallarını satar. Çünkü bilumum eşyalarını burada ve kendi fab rikasında imal eden yegâne bü yük bir elbise ticarethanesidir. Erkeklere mabsus: Kostumler: fngiliz muşambalan: Çevrilebilir muşambalar Muflon ile gabardin pardesüler Trençkotlar ingiliz biçimi kostOmler Empremeabilize Mandelberg Pardesöler Liradan iübaren LSiOR »< Fiailarımızın bir kaç nümunesi: BİR ZİYARET SiZİ 27,7 İKNA EDECEKTiR Erkeklere Mahsus Cihanşümul Şarl Semon Fabrikasının Asrî Biçimde imal Olunmuş Her renkte Muflonlu Pardesüler 24/, lira 2 M,V, 22,'/2 12,'/2 18,'/2 8,'A w Hanımlara mahsus: Po dö sued muşambalan Deri taklidi mütensvvi renklerde Çevrilebilir muşambalar Muflon ile gabardin pardesöler ipekli muşambalar Janr angle kumaşından gayet şık pardesüler ve Trençkotlar A 1/ Oradan Çocuklara mahsns: ingiliz ımışambaları Trençkotlar Yünlü paltolar \l Liradan » /2 itibartn 8,7, İLAÇLARIfllZI Bir damlasinda SALİH NECATİ Hastalara ve «inirlilere E ı 111:! ji nirniDHnnnnnıni n jnnnnTnnınmı r Htı'ilıınıımniiiHuiııilıil! ıiıiı ıııııııııını nııı luıiııııııı İÜHÜlllllinilllllüüliillIHIIllİlfllUllIlllltl llfll IHIIIII ASİPİROL yerli mustahzarı tercih ediniz. PARAM BURADA KALSIN J B E , Hasan Ecza deposn. v Halis limon çiçeğinden müstahzar 90 derece HASAN KOLONYASI bir harikai san'attir. Kr lîmon bahçesi münderaiçtir. şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet âleminde menendi ve naziri yoktur. Taklitlerinden sakmmız. Akr'a LOZAN n aad P A L A S Oteli Bugün açılıyor Bu kere Bankalar caddesîndeki yeni binasma taşmaeak olan LOZAN PALAS oteli Ankara'da tam manasile ilk defa olarak asrî bir şekilde arzı endam edecektir. Otel bütün konforu haiz olmakla beraber mükemmel bir lokanta, pastahane, birahane ve eğlence salonlan hazırlanmıştır. Meşhur viyolonist FRIDMAN'ın tahtı idaTesinde bir orkestra takımı her gün çalgı çalacaktır. Cuma ve pazar günleri I 6 dan sonra te dansan yapılacaktır. Alarurka ve alafranga yemekler için güzide ahçılar tutulmuştur. Muhterem meb'uslarımızdan ve yüksek memurlanmızdan ve ecnebi sefaret erkânmdan bir çok mümtaz zevat şimdiden pansiyoner ve abone kaydedilmektedir. Fiatlar rekabet kabul etmez derecede ehver.dir. Şayani tavsiye bir lokanta Galata'da büyük Aynalı lokantası Uzun zamandanberi istikametle is görmekte olaa Galata'da Aynah Lokanta sokağında meşhur büyük Aynalı lokantası her cihetle tevsiyeye Iâyıkbr. Yemekler ve mezeler nefis ve fiatlar mutedildir. Ahiren tabldot servisini de yapmağa baslamıştır. 3 türlü yemek ve tatlı ve ekmekle bahsis dahil olmak üzere yalnız 50 kuruştur. Tecrübe için bir gün uğramak kâfidir. Arzu edenlerin evlerine kadar yemek gönderilir. İŞÇİ ARIYOR Usta veya acemi DOKlHîlflCllSr FESHANE ŞiRKETi iyi D kazançlı iş bulabilîrler. San'at sahibi olmıyanlar [ J | J | \ y | y | f | | j | olarak yetişebilirler. Müracaat Defterdar'da Feshane Fabrikası Az müstamel bir adet OKLAND MARKALI OTOMOBİL 1 subat pazartesi günü saat bir buçukta Sandalbedesteni'nde bilmüzayede satılacaktır. tstanbul 4 üncü tcra Memurluğundan: Tamamma 2586 lira kıymet takdir et'ı"'vn Beyoğlu'nda Pangalh mahal • lesinin Kuyumcu sokağında atîk 18, cedit 34 numaralı maabahçe bir bap ah • sap hanenin tamamı acık arttırmıya vazedilmiş olup 4 subat 932 tarihînde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 2 5 subat 9 3 2 tarihine miisadif perşembe günü saat 1 4 ten 16 ya kadar İstanbul 4 üncü tcra Dairesinde açık arttırma suretile satılacakhr. Arttırma ikinddir. Birinci artür • mada en çok 1750 liraya talip çıkmış olup bu kere en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Arttırmıya istirak için yüzde yedi teminat akçesi almır. Müterakim vergi Be^ediye, Vakıf icaresî müşteriye aittir. H'klen tapu sîcillerile sabit olmı ycn ipotekli alacakhlar ile diğer alâ kadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin hu haklarmı ve hususile faiz ve masa • rife dair olan iddialannı ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbi • teîerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olnvyan'ar satıs bedelinin paylaşmasından hariç kahrlar. A^kadarlarm icra ve iflâs kanunu nun 119 uncu msddesi ahkâmına tev • fikan tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 9 3 1 / 551 dosya numarasile memuriyetimize müracaatleri Oân olunur, / Almanca ve Kiıya dersleri Son usulü tedrise muvafık kolay ve seri Almanca okumak ve konusmak ve Türkce kimya ve fizik dersleri almak arza edenlerin Şişli Enverpaşa Lîsesinde Aliye H. adresine müracaat evlemeleri. Tütün jnhisarı Umumî Müdürlüğünden: 2 22 î (1000) kîlo (K S, K S) terkibinde (Granüle) Sülfür dö Po • tosyom (Foie de Soufre): 2 (500) kilo Eter Sülfİrik, (50) kilo hamızı kibrit (66 B.), (30) kilo hamızı tartar, (5) kilo (Perhidrol). Yukarıda miktar ve isimleri yazılı ecza pazarhkla mubayaa edileceğinden taliplerin %7 1/2 nisbetinde teminat'arile beraber (11/2/932) perşembe günü saat (10 1/2) ta Galata"da Mubayaa Komisyonuna müracaatleri. Tütü inhisarı Umumî Müdürlüğünden: (27/12/931) tarihînde pazarhkla mubayaa olunacağî evveîce ilân olunan (8 X 28 X 400) eb'adında ve seçme ekstra nev'inden (40) adet gürgen ile (60) adet çıralı kara bodos için verilen fiat haddi lâyık görülmediğinden tekrar pazarhkla mubayaası (8/2/932) pazartesi gününe talik olunmuştur. Taliplerin yevmi mezkurda saat 10 1/2 ta % 7 1/2 teminatlarını hamjlen Galata'da Mubayaat Komisyonuna müracaatleri. MÜZAYEDE tLE SATIŞ Kânunusaninin 2 9 uncu cuma guniî sabah saat 10 da Beyoğlu'nda Maçka'da Tesvudye camisi dvarmda Teşvikiye sokağında 69 numaralı GOZEM apar • tunanmın 10 uncu dairesinde mevcut ve tTALOROSSt Efendiye ait gayet kıymettar ve nadide esya, gümüs takımları, fayans koleksiyonu ve saire müzayede suretile satılacaktır. Akaju ağa • cından mamul ve maroken sandalyeli maavitrîn gayet müzeyyen tngiliz ye • mek oda takımı, akaju üzerine limon kaplama modern nadide direktuvar usulü yatak oda takımı, maroken kol • tuklu ve mahon ağaç İngiliz komple yazıhane odası, vazo, tabak, tepsi, pasta ve çay takımlan, Çin ve Acem porslen tabak ve vazolan, eski Şam, Ra • dos ve Kütahya duvar fayanslan, eski fngiliz saatleri, praziosi imzah gravürler, masif bronz avizeler, Sultan Mah« mut cıvalı yaldızlı eski tombaklar, A • cem minyatürleri, eski Türkçe levhalar, fildisi biblolar, fildisi üzerine ya • pılmış minyatürler, sedef ve eski Acem çekmece ve rahleler, tablolar, modern yazi makinesi, kesme bronz karyola Iar, el islemesi tiil misterler, mozayık ve markitri masalar, çay masası, gümüş şekeriik ve yemislikler, mutfak takımı ve tair lüzumlu esyalar. Buhara, Tebriz, Kamadan hali koleksiyonu, Buhara, Acem, Rados, Yanya îslemeleri. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat almır. tstanbul Birinci İflâs Memurluğundan: Müflis inekçî Niyazi Efendinin ala • cakhlanrun ikinci toplanroası sehven 8/2/932 pazartesi günü olmak üzere intisar etmis olup toplanmanın 1 5 / 2 / 932 pazartesi günü saat 13 te icra kı • Imacağı tavzüıan Qân plunur, Halis iizüm ve anasondan mamul aliyyülâlâ rakıdır. ZAROKOSTA Miiskirat imalâthanesi 54 senedenberi büyük bir ciddiyet ve doğrulukla iş gören müessesedir. Nefis Çavuş rakısı da ZARO KOSTA mamülâtındandır. Kilosu yalnız 200 kuruştur. Adres; Galata, Topçular 159. Teiefon Beyoğlu; 682 ZAROKOSTA RAKISI I Devlet Demirvolları Ilânları Fevzipasa • Malatya • Diyarbekir hattınm Malatya'dan sonra eski Malatya ve Frat istasyonlarını havi 33 kilometrelik kısmı 1/2/932 tarihinden itibaren yolcu ve bilumum eşya münakalâtına açılacaktır. Bu münasebetle Fevzipasa • Frat • Fevzipasa ve Malatya • Frat Malatya arasında işliyecek muhtelif trenlerin günleri ve hareket saatleri aşağıya dercedilmiştir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin istasyonlarımıza müracaatleri ilân olunur. fevzipasa Malatya • Frat arasında 1108 numaralı tren (Cuma, pazartesi, çarşamba günleri) Muvasalat Hareket Fevzipasa 2 50 Malatya 11 58 12 39 Frat 13 35 Frat • Malatya • Fevzipaşa arasında 1107 numaralı tren (Cuma, pazar, arşamba günleri.) Frat ^ 11 15 Malatya 12 29 13 19 Fevzipaşa 23 00 Malatya • Frat arasında 1110 numaralı tren (Cuma, pazar, arşamba günleri) Malatya 9 30 Frat 10 25 Frat • Malatya arasında 1109 numaralı tren (Cuma, pazartesi, çarşamba günleri ) Frat 14 30 J5 M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog