Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

zCumhttriyet XOKanunusani Kırık kanatlara selâm Tayyare şehitleri için dün bir ihtifal yapıldı (Birinci saftifeden mctoatt) etmiştir. Hatip, evvelâ şehitleri takdi» ederek demiştir ki: « Ey her biriniz harikalar yaraian kardeşlerimiz. Siz; Türk'ün refahını, Türk miüetinm istikbalmi temin için oz yurdumuzun ovalannda, dağlarmda vuruşmayı az görerek yükseklere, nihayetsiz boşluklara çıktmız. Bîze bulutlartn fevkinde refah yolları actmız. Sizin izlermizde aydralar sezdik. Biz kardeşlerinîz sizin yükseldiğiniz bu yolda durmadan, dinlenmeden ilerlemeğe çalı • sıyoruz. Mübarek ruhlarınız emin olsun. Buna azmettik.» Muammcr Bev hîtabesme şöyle nihayet vermiftir: « Şehit arkadaşlarımızm ruhuna fatihalar vollarken, Cumhuriyeti » mizin banisi, milletimizîn göz bebeği, ordumuzun istinatgâfı Büyük Gazi'ye minnet ve şakranlarımı arzeder, teeMÜrümüze iştirakie şehHIerimizi takdise gelen huzzara beyani teşekkör eylerim. Bu semavî şiihedayı ve bütiin Türk şehitlerini hürmet ve tazimle selâmlarım.» ğerU arkadaşların bıraktiğm yercUn başladı. Hararetle, meharetle çalı • şıyor. Ve bu istiklâli korumayı senin gibi biliyor; senin gibi seviyor; bugün huzurunda bu bilgi ve bu «ev . giyi de teyit ediyor. Efendiler! Bu kahramanları yetiştiren asâl Türk mtlletine, milletimin aziz rehber ve reisi Gazi Mustafa Ketnal Hz. ne, yurdun şerefi için karada, denizde, havada daima fedakâr olan millî müdafaa heyetimizin her ferdine bînlerce minnet ve sükranı şehir halkı ve Tayyare Cemiyeti namına arz ve bilcümle fehitlerimizin ruhuna fatihalar ithaf ederim.» KUR'ANI KERIM TERCUMESI TURKÇE MUSHAFI ŞERİF Ders vekili Halis, Meclisi Maarif azasmdan Hacı Zitıni ve Faiz, tetkiki möelleîatı şer'iye azasmdan Hüsnü Efendi merhumların tetkikinden geçmiş ve takdirierini kazanmıştır. Kıır'anı kerimin eski harîîerle basılmış tam ve tamam tercttmesidir. Büyük kıt'ada 719 sahife Merarimden tonra Nakiye Hanımın nutku Bunu müteakip, Tayyare Cemiyeti İ?tanbul şubesi reis vekili ve Şehir Meclüi azasmdan Nakiye Hanım da Tayyare Cemiyeti ve halk namına bir hitabe irat etmiştir. Nakiye Hanım hhabeeinde demiştir ki: • Bu^ün Türkiye'nin her taraf mda olduğu gibi bîz de burada büyük Türk ordueunun şanlı bir uzvî olan havacılarımızın, yerleri titreien Türk azamet ve şöhretini göklere de götürmek için yanan, yaralanan, ölen tayyarecilerimizm hatıralannı takdU, ruhlarını taziz için toplandık. Bu hatıra aziz olduğu kadar acıdır. Muhterem ordumuzun tek bir fer drnin ziyaı canımızı acıtır. Biz dühunuz. Fakat eminitn ki onlar müsterih ve memnundurlar. Çünkü mu kaddes bir gaye, bir vazife uğrunda öldüler. Ey aziz şehit' Gayen tahakkuk etti. Türk milleti şerefii bir istiklâl içindedir. Vrzifen devam ediyor. De Hitabeler bittikten sonra mızıka matem ha*ası çalmış, Mektebi Harbiye talebeainden bir manga üç defa havaya ates etmis ve geçit resmi başlamıştır. Resmi geçitte takip edilen sıra »udur: Deniz mızıkası, Harbiye mektebi, İhtiyat Zabit mektebi, Deniz Harp mektebi ve liseler, Kuleli Lisesi, Maltepe Lises', Hava Gedikli Küçük Zabit mektebi, fırka mızıkası, bir piyade taburu, bir süvari bölüğü, bir topçu bataryesi, bir polis taburu, Darüşşafaka, Erkek Muallim mektebi izcileri, Feyziati ve tstanbul Liseleri, Kız ve Erkek Amelî Hayat mektebi, Galatasaray Lisesi. Bu sıra ile Beyazıd'a kadar yürünmüs ve Beyazıt'ta kıtaat dagılarak yerlerine gitmişlerdh*. Merashn e»nasında Fatih'teki Tayyare abidesine Kolordu, tayyareci zabitan, Tayyare Cemiyeti, Halk Fırkası, tstanbul Belediyeai, Aero Kulüp, Luft Hama, Yılmaz ve Sidna Tayyare sirketlerile Liman Şirketi tarafmdan çelenkler konmuştur. Sühulet kütüphanesi muhürune ve 719 sahife olmasına dikkat ediniz. Müzeyyen ciltlisi 200, varakalari yaldız ciltlisi 250, en iyi cins kâğıda basılmîç, yaldızh, fevkalâde ciltlileri 300 Iraruştuf. îörSatışyeri: Sühulet kütüphanesi^a Bursa BARTIN POSTASI 28 K. sani lü a t de Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM vapuru PERŞEMBE *Ç Maliye Vekâleti Teftiş Heyeti Reisliğinden: SEYRISEFAIN Merzek acenta: Galata Köprubaşı B. 2362 Sube A. Sirkeci Möhördar «ade H. t. ?74P Sirkeci nhtımından harekede Ereğli, Zonguldak, Barun, ve Amasra'yt azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için uaiata'da Küçük Rıhöm Hanında 45 numaraya müracaat Teiefon: Beyogiu 913 TAVÎLZADE VAPURLARI Ankara'daki Merasim Ayvalık postası Ankara 27 (Telefonla) Tayyare şehitleri ihtifali bugün burada büyük tezahüratla yapıldı. Tayyare Cemiyeti Ankara'da bir tayyare âbidesî yaptırmağı düşünmekte dir. Bunun Hariciye Vekâleti karsuramuhtetneldir. SELÂM ET Körfez vapuru her perşembe 17 de Sirkeci'den hareketle Geliboiu, tarikile Çanakkale ve Ayvalığ'a azimet ve avdeı İki meb'us arasında ( Birina sahijeden mabait ) miştir. Kendisine soranm: «Attilâ ve Atalay» diye yazı yazan kîmdi? «Ak baba» da çıkan mektup ne idi?. Sataşmak, benimkine mi, yoksa bunlara rnı derler?.. Ben bunlara giiliip geçmiştim. Sıraa geldi de söylüyorum. Yoksa gene hesap aradığım yok. Fakat Türk dilinin ve Türk talebesinin zaranna yapılan imza abşverişme tahammül edemem. Gerek (Yeni Türk Lugati), gerek (Talebe Lugati) o kadar yanhşhr ki bunları, atese vurup yakılmaktan başka çare yoktur. Saniyen; Ibrahim Alâettin B. «kitaptaki yanlışlıklar bir çok sebeplerden ileri gelmiş, acele olmuş, zaten türkçe'de hatasız tek lugat kitabı yokmuş, eski harflerden yeni harflere geçerken de ihtiyatsızlık olmuş, hulâsa bir sürii mıs mış!» la cevap veriyorlar. Bu cevabı okurken habnma şu hi kâye geldi: Nasrettin Hocanın komşu • larından birinde düğün olmuş, hoca yı çağırmamıslar. Hoca da bir zarfın içine bir kâgıt koymuş, düğün evine kosmoş: «Askerdeki oğlunuzdan mektup var!» diye dalmış ziyafete!.. Ev sahibi bocayı oturtmus, elinden zarfı almıs: Hocam demis, zarfın üzerinde yazı yok!.. Ziyafet sofrasına kosmus olan hoca: Aceleye gelmiş olacak, içerisinde e vazı yok! Cevabını vermiş, fakat zi[yafete de konmuş bulunmuş.. Yoksa bu lugat kitapları da, ziyafete t konmuş olmak için mi aceleye geldi ? Sonra (Yeni Türk Lugati) ındaki [ yanhslardan bir takımımn (Talebe Lugati» inde düzeltildiğini söylüyorlar. Bu cür'ete havret ederim. Her iki luçat mevdandadır. Bana tek bir misal gös • terebilir mi?.. Salisen; Ibrahim Alâettin Beye göre: «Ben okuyup vazmak bilmez misim. Bir kaç ay evvel, iki satırhk bir mektupta bulunan imlâ ve lisan hataları gazete lerde çalkalanmıs imiş.» Bu mektup hatasım bir de ben an • IaNvım: Bir aralık Akbaba sahibi bana çattı, kendisine vazdığım iki satırhk mektubu. imlâ hataları var diye ilân etti. Gösterilen yanlıslar şunlardı: (olduğu) keKmesindeki ( ğ ) harfini ( g ) şekünde ( N* ) sız yaznvsım: (Basıhp) keHmesindeki ( ı ) lardan biritini noktalı ( i ) halinde yazmışım! Ne büyük hatalar deg3 mi?.. İbrahim Alâettin B., nihayet bir şahsa hitap eden hususî bir mektuptan başka bir sey olmıvan bu yazımda a > eaba bir dil hatası gösterebilir mi?. Halboki buna mukabil İbrahim Alâettin Beyumumun eline verüen her iki lugat inin türkçesi, arapçası, acemcesi, tarifleri, (isim) veya (sıfat) diye gös ttrilen kelimeleri yanlıştır. Hatta, hatta VüKUAT Yalova'da Kanlı bir vak'a Yalova'da maruf saki tbo'nun oğlu Hüseyn'e ait çiftlikte kanlı bir vak'a olmuştur. Tahsil memuru T e v fik, tahsildar Recep Ali Efendiler beraberlerinde Akköy muhtan Galip Ef. ve köy korucusu Hasan oğlu U • mail olduğu halde Hüseyn'in verraediği vergiyi haczen tahsil için Serviler çiftliğine gitmişlerdir. Memurlann çiftliğe muvasalatı akabinde evvelce mezkur çiftlikte ça» hşmakta iken halen bir if yapmıyan yirmi yaslarmda, Hasan oğlu Rıza isminde bir delikanh balta ile üzerlerine hücum etmiş, muhtar Galip Efendiyi basından ağırca yaralamıştır. Bu vak'a üzerine korucu Hasan derhal silâh istimaline başlamts, çıkan kurşunlardan biri Rıza'ya rastlamış, merkumun ölümünü intaç et • mistir. Mecruh Galip Ef. hastaneye nakledilmistü*. İbo'nun oğlu da tahtı nezarete alınmıştır. edecektir. Tolcn büeti vapnrda da verOIr. âdres: Yemlşte TaviUade Mastafa biraderler. Telefon: 222» BONO Alif, satar, Ipotek yapar. Balıkpazar, Maksudiye Hah N a 35 M. D E R V I Ş Beyoğlu 2 inci Sulh Hukuk Hâkim • liğinden: Refia, Cavide, Madde ve Maide Hannnlarla Hayrünnisa, Nevnejat, Raika ve Mebrure Hammlann şayian ve müştereken mutasamf bulunduklan Pangaltı'da Büyükdere caddesinde Mektep lokağmda ve tramvay caddesinde 11, 13 numaralı hanelerle albnda 20, 22 numaralı dükkânlar, her bir hanenm albndaki dukkânlan ayn ayn hukmen îzalei şuyuu ztmnında açık arttmna ile sahlığa çıkanlmışhr: 1 Gayrimenkulâh mezkure tahtmda birer dükkani müştemil iki hane olup bodrum katmdan maada üç katlıdır ve kârgirdir. Su ve elektrik ve havagazi tesisatı mevcuttur. 2 Gavrimenkul 11 numaralı nane»in kıymeti 7840 lira ve diger 13 numaralı banenin kıymeti 8712 liradır. 3 Tapuca müseccel ve gayrimö seccel hak sahipleri tarihi ilândan itibaren 20 gun zarfında sahş memuruna evrakı müsbitelerüe müracaatleri lâ zımdn*. Aksi halde gayrhnüseccel hak sahipleri satıs bedelinin paylaşmasmdan hariç tutulurlar.' 4 Müzayedeye istirak edebnmek icin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğunu depo etmek lâzımdır. 5 Gayrimenkulü mezkur ayn ay> n tamamlan kıymeti muhammenelerini gerti&i takdirde 2 mart 9 3 2 tarihine müsadif çf>rsamba günü saat 15 ten 16 ya kadar ihale olunacaktır. 6 fhalesi üstünde icıa kılınan zat, bedeli müzayedevi bes gün zarfmda mshkeme veznfsine depo edecektir. Aksi takdirde ihale fesih ve bundan mütevellit farkı fiat ve zararii ziyan ve faiz andan tazmin ettirilir. 7 Fazla malumat almak istiyenlere 9 3 2 / 2 numaralı dosyası herkese açıkhr. Talip olanlann tarihi mezkurda müracaatleri ilân olunur. tstanbul Birinci İflâs Memurluğundan: Müflis Velizade Mustafa Faik Beyin alacaklılanna teklif eylediği kongur • datonun müzakereri 18/2/932 çarşamba günü saat 14 buçukta icra kılmaca • ğmdan alacaklilan kısmen veya tamamen kabul edilen alacakhların yevm ve saati mezkurda dairede hazır bulun • malan üan olunur. Bahalıya oturan kavga Taksim'de Çayır sokağında bir evin ayn ayrı odalannda Fehime, Huriye, Hatice ve diğer Fehime is minde dört hanım oturmaktadır. Evvelki gece kiracılar arasında bir mes'eleden kavga çıkmıştır. Huriye, Hatice ve Fehime Hanımlar elbirliği ederek diğer Fehime Hanımı döv müşlerdir. Fehime H. bamile oldu ğundan bu darp neticesinde eocuğunu düşürmüştür. İşin şayani dikkat ta • rafı, kavga esnasında dayak yiven Fehime Hanımın odasindan iki bin lira para ile bir inci gerdanhğin ve bir elmas küpenin kavbolmasıdır. Zabıta, bu üç kadını yakalıyarak tahkikata başlamıştır. Bir kadın çocuk düşürdö Beşiktaş'ta Tekke sokağında 2 numaralı hanede oturan bekçi Ali Ağanın zevcesi Hatice H., bir korku neticesî altı aylık eocuğunu düsürmüştür. Zabıta tahkikat vatrmaktadır. Türk vatanınm haritası yanlıştır! Bana cahil diyor. İbrahim Alâettin Beyin belki benim kendisi gibi tahsil görmediğimi söylemek istiyor. Ne ya • palım, demirci Mehmet ustanın öksüzü saltanat devrinde ancak bu şekilde okuvabilirdi!.. Ben ancak bövle olmakla ve bu şerait alhnda okumuş bulunmakla öğünüyorum. TRABZON POSTASI 12 mart 932 tarihine tesadüf eden cumartesi günü açılacak Ma(CUMHUR1YET) 28 kânunuliye müfettiş muavinliği müsabaka imtihanına girmek istiyenlerin, memurin kanununun dördüncü maddesinde sayılan evsafı tamamen sani perşembe 18 de Galata haiz olduktan başka yirmi dörtten aşağı, otuzdan yukan yaçta bu • Rthtımından. lunmamalan ve yüksek mekteplerin birinden mezun olmalan çarttır. (İNEBOLU) 29 kânunusani îmtihana talip olanlar 20 çubat 932 tarihine kadar Ankara'da Cuma 10 da Galata Rıhtımından Maliye teftiş heyeti reisliğine istida ile müracaat edeceklerdir. lstidakalkarlar. ya şu •esikaların raptı lâzımdır: 1 Hüviyet cüzdanı ve ikametgâh adresi, 2 kendi el yazılarile Mersin hattma sefer yapan tercümeihal hulâsasaı, evvelce başka memuriyetlerde bulunmuşlarsa vapurlar kahve ocağı müzayemüddet ve sureti hizmetlerine dair resmî vesika, 3 • askerliklerini yapde ile kiralanacaktır. Teminat tıklarına veya tecil edildiklerine dair askerlik şubelerinden verilmiş maktuan yüz elli liradır. İhale bir vesika, 4 Mektep şehadetnamesi veya mezuniyeti mutazammm 11/2/932 saat 17. tasdikname (bütün bu evrakın Noterlikten musaddak suretleri verilebilir..) 5 Hastalığı bulunmadığına ve seyahat Z8.hmetlerine müte Meclisin 61932 içtimaında haramil olduğuna dair hükumet doktorundan verilmiş rapor. jttihaz olunan fstenilen evsafı tamamen haiz bulunduklarına Vekâletçe kanaat hâsıl edilen talipler tahrirî ve şifahî iki imtihana tâbi tutulacaklardır. Tahrirî imtihan Ankara'da ve Istanbul'da ve bunda muvaf f ak olanla 1 Kanunu ticaret ahkâmına rın şifahî imtihanı da Ankara'da yapılacaktır. tmtihanlar teftiş heyeti tevfikan unvanı ticareÇ ve imzadairelerinde icra edilecektir. " "^^ ^* ~~~~"'•** ~^ "smı sicilli ticarete tescil ettîrmemiş olan erbabı ticaret ve sanayi ile müessesatı ticariye ve sınaiyenin odaya vaki olacak müracaatle 1 Maliye A Butçe (Ihzarî, tasdikî, tatbikî ve kontrolu) Muharinde hİ£ bir muameleleri görülesebei umumiye kanunu, mez. B Vergi nazariyeleri, tarh sistemleri, vergînin in'ikâsı , sedüler vergiler, veraset vergisi, muamelât 2 Ünvanî tîcaretini ve imza» ve istihlâk üzerinden alınan vergiler, gümrük, «ını evvelce arabî harfîerle tes inhisarlar vasıtalı ve vasıtasız vergilerimizin necil ettirmis olan zevat ve müessevileri, tarh ve tahsil usulleri, Alman, fngiliz, îtalsatm da bu imzalarını ve unvani yan ve Fransız vergi sistemleri hakkında mücmel ticaret şekil veya klişelerini Türlc malumat. harflerile tescil ettirmeleri lâ C • Maliyemizin muhasebe ve varidat teşkilâti. zımdır. Bu yapılmcıya kadar ke • D İstikraz nazariyah, tahvil, itfa, Türkiye düyunu zalik hiç bir muameleleri görü • miyesi. lemez. 2 Iktisat (istihsal, tedavül, inkisam, istihlâk bahisleri) 3 Unvam ticaret ve tmzasî 3 Malî ve ticarî hesap • faizi basit, iskonto, faizli hesabı carî • henüz müseccel olmıyan veya taIer ve muhtelif usulleri, borsalar, kambiyo, arbitraj, faizi mürekkep, mam olarak müseccel bulunmı senevî taksitler, amortisman. yan zevat ve müessesata ne gum4 Hendese • Satıh ve hacîm mesahalarî. riikler için ne de diğer makamat 5 Ticaret usulü defterisi (usulü muzaafa, defter tutm? Şa mu ve hususat için muvakkaten dahi teallik muhtelif sistemler, envanter ve blânço, Amerîkan usulü) olsa imza tasdikı muamelesi ya6 Hukuku idare • Ceza mahkemeleri usulü kanununun tahkikat pılamaz. usullerine müteallik hükümleri, memurin muhakemat kanunu, kanunu 4 Unvan» ticaret ve imzası hemedenî, borçlar kanunu, t'caret kanunları (ahkâmı esasiye) nüz müseccel olmıyan veya ta • 7 Türkiye'nin tabiî, iktisadî coğrafyası ve malî tarihi hakkında mam olarak müseccel bulunmıyan maiumat. zevatın kefalet ve taahhütleri ve 8 Fransızca (imlâ, tercüme, mükâleme) ^ sair evrak ve vesaiki ticariyesi imtihan Droçramı hakkmda riyasetten mütemm. .ı izaîıat alınabilir. bizzat odaca tasdik edilemez. Eu imtihanlarda muvaffak olanlar üç sene nihayetınde ehliyet imtiha5 Müseccel olan ünvanî tinı gecirdikten sonra müfettişlîee tayin edilerek bir sene staj görmek caret şekli veya klişesi ile imzaüzere Fransa'ya gönderilirîer. Müfettiş muavinliği imtihanında iki desını ne eksik ve ne de fazla ola fa girip te kazanmamış olanlar üçüncü imtihana iştirak edemezler. rak tamamen ve aynen müseccel GALİP BEY olan şekilde kullanmamış olan ARANIYOR CMLAK ACENTA ŞUBRSI AÇILD ların odaca hiç bir muamelesi göVazifeyi askeriyesini bitirmiş 25rülemez. Ahnacak veya satılacak ern'ak 30 yaşlannda maiumatı ticarive sahibi, bir genç seyahat için aranmakiçin hemen müracaat ediniz. 6 Unvan ve imzayi ticarisî tadır. müseccel olmıyanlarla müseccel Kadıköy. İskeh cddesi No. 1 Talip olanlar Beyoğlu'nda istiklâl olan ünvanî ticaret ve imzadan Tele. Kad. 467 caddesinde 30 num rada ARŞİMIDİS başka veya eksik veya fazla unMÜESSESF.St'ne roüracaat'eri. İLÂN van ve imza ve klişe kullananla Trabzon icra memurnnun 7 kânunusani nn her hangi bir evrak ve vesi Satılık ev 932 tarihli nıishamııda neşrini bildirdiği kası üzerine ticaret kanununun Hacı Ali Hafızzade Mehmet Salib ve biraBURGAZ ADASI'NDA Manastır so54 üncü maddesi emrine tevfikan deri İbrahim Beyler namına mukayyet okağında ( 1 ) numarada kâin ve 4 0 0 0 müddeiumumiliğe keyfiyet ihbar lup Trabzon'da bnlunan emiâkin kırk gün maddetle ikinci arttırmıya çıkarılmasına arştn mesahai sathiyesinde bahçeli güedilecektir. dair olan ilân sehven 4 kânnnusani 932 zel ahşap bir ev sablıknr. 7 Bu mukarrerat hilâfmda tarihinde neşredildiğinden ikinci arttır Bu hususta tafsilât ve malumat al • hiç bir sebep ve suretle istisna ma mebdeinin 7 kânnnusani 932 ve hitamı da 15 şubat 932 tarihine musadif pa mak istiyenler Istanbul'da Yeni Pos • caiz deşrildir. zartesi günü saat on dortte Trabzon icratane arkasmda Hanımeli sokağmda 8 Bu mukarrerat yaînız bu sında ikinci defa olarak müzayede olunaIstanbul Hanının üçüncü kabnda 25 nuseneye münhasır olmayıp daimi cağı ve en çok arttıranın üzerinde bırakımaralı yazıhaneye müracaat edebilirler. lacağı tashihen ilân olnnur. olarak tatbik edilecektir. Oda Umumî Kararı (İmtihan programı)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog