Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Resim, ressamlık ve Akademi münakaşası Ali Sami Beyin cevabi: Ressamlar arasındaki münakaşa Hevam ediyor. Ressam Ali Sami Beyin Güzeî San'atlar Akademisr Mü • dörü Namık İsmail Beye verdiği ceVabı da aynen neşrediyoraz. Cevap n» •zun olduğu için iki ktsma ayırdtk. tkinci kısmmı da müteakiben neş • fedeceğiz.. Müskirat İnhisarmda Günün eğlencesi Dönkü bilmecenin halledilmiş şekli U. Müdür Asım Bey son 1 KİRPt, 2 AHBAP, 3 RADneşriyata cevap veriyor YÜM, 4 AZIK, 5 • BALIK, 6 TİPİ, 7 AÇIK, 8 KAPTAN. (KARABATAK) ^ MAJİK SİNEMASI temsil etti sözlü, şarkılı ve rakıslı zengin ve muazzam bir operet olan BUAKŞAM BÜYÜK 6ALA BILLIE DOVE'un tspirto ve tspirtolu tçkiler İnhîsan yeyim, heyecanı bedünin de can daUmum müdürü Asım Bey son günmarı san'atkârın san'atından istifade lerde yapılan neşriyat ile muhtelif edebilmesini temin ile kuvvet bulur. mesail hakkmda bir muharririmize İktidar sahibi bir san'atkâr her yerşunları söylemiştir: den iyi memleketimizde para kaza nabilir, çünkü rakibi azdır. Beyoğ • « İnhisar idaresi ispirtonun kîlu'nda bir çok ecnebi ressam vardır losunu 350 kuruşa sattığı halde bu ki bu san'atın muhtelif ihtisas işlerile ispirtodan yaptığı konyağın kilosu» hayatlannı gül gibi kazanıyorlar. nu 200 kuruşa satıyor, ne garip bir Namık İsmail Beyefendi, Genç Türk ressamianndan da bu saticaret usulü, deniliyor. Bir kilo isBana verdiğiniz cevapları tetkik hada çok muvaffak olanlar vardır. pirtodan iki buçuk kilo konyak yafedenler daima garip bîr tezat ve teBir portretist tanırım, Beyoğlu'nun pıldığına ve konyağın da kilosu 200 nakuzla karşılaşıyorlar. Hele münabutün kîbar ve ecnebi mehafili müşkuruşa satıld.ğma nazaran bu mu • kaşayı istemediğim noktalara sürükterisidir. Bir afiş ressamımız vardı ki amelei ticariyede bir garabet değil, Iemek gayretinîz, şaheserinizdir. liyakati Avrupa'daki emsaline faikisabet olduğu kanaatindeyiz. Bunların bir kaçını tetkik edelitn: tir. Bir genç karikatüristimiz vardır tspirtonun kilosu hariçten 12 kuHem «yok eğer birbîrimize küfreki ayni zamanda çok kudretli bir resruşa alınıp Düyunu umumiye zama3eceksek..s> diyerek şahsiyattan iç • samdır; san'at ile çok para kazanır. tinap ettiğînizi söylüyorsunuz, hem nına nazaran 30 misli fazlasile sa Şimdilik benim hatıruna gelenler ide yazıiannızın yüzde yetmiş beşi tıldığı halde varidatın ancak 34 misbunlardır. Bunları mektebiniz değil, şahsî sözlerden ibaret oluyor. Tabiî li tezayüt ettiği beyan ediliyor. tki memleket yetiştirmiştir. Bunlardan b kısımlara da cevap vermeğe mec • seneyi mütecaviz bir zamandanberî ikisi Almanya'da, Italya'da, biri de bur olduğumdan asıl söylenmesi lâ • kendi kendine yetişmiş bir san'at Inhsar idaresi hariçten bir dirhem zım gelen sözlere az yer kalıyor. İdbile ispirto almamış ve her nevi is > kârdır. Millî san'atımız bu gençlerin flia etriğiniz gibi münakaşamızm îlîm vücudile iftihar eder. pirto ihtiyacını dahiiden, memleket Ve san'at cığrından dışarı çıkmama mahsullerinden temin etmiştir. DüProgram bahsine gelince, memle • sına taraftar iseniz ve muhavereyi bir ketin hususiyetlerine uygun bir ça yunu umumiye zamanmda serbest itakım imalı sözlerle işgal etmek istemal usulü cari olmasına binaen o lışma sistemi bulmak hakikaten mümiyorsamz, daha doğrusu tenkitlerizaman rakıların yüzde doksanı ha him bir iştir; fakat sunu da hatırdan mî hiisnü niyetle tetkik etmeğe ilti riçten getirilen mahiyetleri meçhul çıkarmamalıdır ki programlarm müfatkâr iseniz, beni şahsî sözlere cekemmeliyeti verdiği neticelerle 81 ispirtolardan çalkama usulile îmal yap vermeğe mecbur etmezsiniz, çülür. Paris Güzel San'atlar mektebi edilirdi. Müskirat işi Inhsar idaresine ınaksat ta hâsıl olur. Size bîr kere daresim şubesinde asgarî iki üç bin taîntikal ettikten sonra varidatın nıs» ha tekrar ederim ki sözlerimde mür lebe buiunur. Buna mukabil iki resim fından fazlasmı temin eden rakılar galâta yapmadığımın en âdil şahidi atelyesi vardı. Bizde ise otuz k:rk sıhhî ve fennî şerait dahilinde münyazılarımdır. Onları sade kusur RÖrtalebeye dört atelye olması bizim hasıran memleket mahsulü olan ümek maksadile de yazmıyorum. Çamemleketimizin ihtiyaçlarından doğ züm ve incirden imal edilmektedir. relerîni de aklım erdiği kadar ve bîr muş bir teşekkül olsa gerektir! Mekyevmî gazetenin sahifelerinin mü • Bu yüzden ispirto sarfiyatı evvelce tepte bu atelyelerden baska bir de «aadesi derecesinde izah ediyorum. ihzarî sınıf vardır. Bu sınıfm talebesi dört bucuk milyon kiloya baliğ olurBana bir de «Ali Sami Bey, eğer ken simdi, kilosu 75 kuruştan satılan ekserîya mîsafir talebedir. Bu sınıf Akademinin idarî mesailinde bir yolyakılacak ispirto, 160 kurustan sa diğer atelyelere talebe yetiştirmeğe buzluk görüyorsanız, her vatandaşın tılan kolonya ispirtosu, 150 kuruştan çalışır. Fakat diğer dört atelyenin mükellef olduğu gibî derhal Maarif satılan eczane, hastane ve müessesatı daima talebeye ihtiyacı olduğundan Vekâleti heyeti teftişîyesini haber sıhhive ve resmiye ispirtoları da datalebenin ihzarî smıfta kuvvetli bir dar etmeğe mecbursunuz» gibi hiç hil olduğu halde ceman bir milyon temel yapmasma imkân bırakılma • mübahase ile alâkadar olmıyan bir yüz küsur bin kiloya tenezzül etmaktadır. Tahsilin çürüklüğü bu suİeklifte bulunuyorsunuz. Benim yazretle ilk senesinden başhyor. Biz bu mistir. Bu meyanda 350 kurustan îdığım bir ilim ve san'at makalesi idi, noktada Avrupa'yı aynen kopye e satılan ispirto miktan mecmu sarfi beyefendi, ben o yazılarda ne isimdemiyiz. Berlin, Roma, Paris gibi yatının takriben nısfını teşkü etmek' îden, ne şahıstan, ne de Sdarî işlerden büyük şehirlerde güzel san'atlar mek tedir. bahsettim. Gene de bahsedecek de • teplerine, o memleketlerin vilâyet • tnhîsar îdaresi memleket mevva • ğilim, be benden bir sey sorulmadan lerindeki ayni teşkilâta merbut san'at larından sıhhî ve fennî şerait daireresmî makamata lâyihalar vennek te mektepleri yetişmiş talebe gönderirâdetim değîldir. Esasen o yazılarda sinde manmlât vunde eetirmek suler. Biz o memleketlerdeki ihzarî sıkizin şahsınıza da hitap etmedim. Güretile hem memleket ikti«adiyatina nıf tarzını burada da tatbik edersek niin birinde siz karşıma çıktınız, müyardım ve hem de sıhhati umumi • matlup faydayi temin etmemize im • nakasaya talip oldunuz ve bana bir yeyi sıvanet etti?i Vanaatindedir. înkân olamaz. Bizde iyi talebe yetişe • çok sualler sordunuz, ben de cevaphisar ida»esinin Düyunu umumiye ibilmesi için ihzarî sınıfın diğer atellannı veriyorum. yelere kuvvetli talebe hazırlaması daresi gibi sırf azamî derecede valâzımdır. Cevabınızda mektep mev «Bu değirmen eskiden ne verirdi rîdat toplamak maksat ve yavesinî cudundan erkam ile bahsettiğinîz hal takİD etmeyîo m'»rrt''eketm iktissdî şimdi ne veriyor?» sualinize «maa • de resim atelyelerindeki talebenin haza dediğiniz gibi rağbet olmadı • varlıeı ve sıhhati ile alâkadar bir ğını kabul etsek bu akademiden zi • mevcudunu zikretmiyorsunuz. Mek • devlet müessesesi olduğu ve mem tebin dört büyük resim atelyesine yade memleketin hayatına taalluk eleketin Düvunu umumive ramanma müdavim ancak otuz kırk talebe olden bir mes'eledir» tarzındaki mütanazaran bugünkü miMehHk nüfuduğunu, hatta bazı atelyelerdeki taIeaî fazılanızı ilâve edersek bugünkü sünün ehemmîvetli miktarda azal lebe mevcudunun dörtten f azla olmamahrumiyete karşı icat ettiğiniz te dıeı nazari itibara alınacak dığını söylüyorlar. Bu doğru mudur? selli reçetelerinin nelerden ibaret olvarîdatmm Böyle de olmasa senelerin tecrübesi duğu kendiliğinden meydana çıkar. vecek bir derecede olduğu tezahür ebize göstermiştir ki dört büyük atelİnsaf ediniz beyefendi, biraz insaf eder. yeyi zayif bir ihzarî sınıf doyuramıdiniz de artık bu tekerlemeleri bıra«Soma fiatınm arttınlması va • yor. Onun için bu atelyelerden ikisini kınız. rîdatin tenakusunu mucin o'muştur» de ihzariye şube olarak ilâve etmek Cumhuriyet hükumetinin mesle • memleketimiz için en faydalı bir usul denilivor. Bu iddia rakı fia*ları artkimize ve mektebimize karşı göstertırıldı&ı takdirde belki varit olabi olacakttr. diği himaye ve fedakârhğın kadrinî lirdi. Halbuki idare busüne kadar bilmek borcumuzdur. Eski devir bilResim sınıflarında eski dersieri rakı fiatlarmı müstehlikin a'evVme hassa güzeî san'atların düşmanı olan de çok mühimdir. Bu dersler talebe o'avak kat'iyyen arttırmıs dŞ'ildir. İaassup ve cehalet devri idi. Bugün ile muallim arasmda uzun ve faydalı Bilâkis yeni yeni ucuz mamulâtı pi mektep için ne istenildi ise esirgen'•cnuşma mevzuları açar. Talebe bu yasava arzetmî'tir. Binaenalevh vatnedi. Para, atelye, bina, ecnebi musayede fikrini inkisaf ettirecek şeyridatın bu yüzden teraVus etti&i yoallim, hocalara ikametgâh. naktî mü Ier öğrenir. Halbuki siz talebeye milundaki neşriyat ta hakikate uyma • kâfatlar ve saire. On senelik bir in tolojik mevzular veriyorsunuz. «Memaktadır.» tizar devrinden sonra mektep ken • düs», «Le peşör», «La surs» ve saire disinden beklenen randmanı vermeli Bundan sonra likör fabrikasmdan gibi mevzuların resim mekteplerinde idi. Ben sizden efektif iş soruyorum, bahsederek demistir ki: çoktan modası gecmiştir. Promete'nin biz bana programlarınızın mükem • « Likör fabrikasına gelince, gökten Jüpiter'in ateşini çal Bieliyetinden, son kongrelerde tesbit söyiendiînmn varısmdan daha az bir dığı efsanesîni talebe îsterse edilen eşkâlinden, hocaiar meclisinpara sarf ile vücude sreimis ve memşimdi mektepte öğretilecek en 1den bahsediyorsunuz. Mektepte re mektepten çıktıktan sonra da leketin senevî (400) bin kiloya baüğ sim şubesine hiç rağbet kalmamıştır. okuyarak Öğrenebilirler. Onlara olan konyak sarfiyatını da temin edeSözümü «Akademi bir sinema mıdır? şimdi mektepte öğretilecek en cek tesisatı ihtiva etmekte bulun • Rağbetin kıymeti olduğu yer faydalı eskiz mevzuları kendi millî muştur. îdare yaptığı inşaat ile memticarî müesseselerdir* cevabi tarihlerine ait canlı vak'alardır. Bu lekete sabît bir sermaye temin etmiş, nızla tezyife çalışıyorsunuz. Davesile ile talebe millî tarihini oku tamamile asrî cihazlarla çalısan son ha doğrusu sözün en can amağa ve öğrenmeğe mecbur olur. Ve sistem fabrikalar kurmus ve Türkilacak noktasını gürültüye geti memleket için fayda'ı mevzular dü ye'ye Türk maddei îptidaiye?inden riyorsunuz. Hayır Akademi bir sineşünmeğe alıştırılır. Türk ekolu bövle yapılmış Türk içkilerini temin et ma değildir. Bir san'atlar mektebinde doğabilir, san'atımız ancak bir sây meğe baslamıstır.» oğretilen ilim ve san'at faydalı bir ile millileşebilir. şekilde öğretilebilirse talebe orada Ressam öğrendiğî san'atla dışarıda hayatını ALİ SAMİ kazanabilir ve matlup rağbet te ken1 1 kânunusaniden 31 mart 932 di kendine hâsıl olur. Muvaffakiyetîn tarihine kadar 3 ay zarfında Fransa'ya tniyarı budur. Gerek mimarî gerek reithal olunacak sardalye ve sair konserve sim şubelerinde mektebin gayesi de Sanayi ve Maadin Bankası Müdürü budur. Ondan sonra san'atın harsî Sadettin B. Uşak'a gitmiştir. Sadettin balıklardan diğer memleketler için bu de vardır tes ve içtimaî faydaları gelir ki ona da Beyin bu seyahati iki mes'ele ile alâ meyanda Türkiye bu yoldan varılır. Yoksa mektep bir bit edilen miktar tükenmis olduğundan kadardır. Birisi Uşak seker fabrikası »üsten ibaret değildir. 1 şubat 932 tarihine kadar memleke anonim şirketinin tasfiyesi kararlaş > timizden Fransa'va sardalye ve konser • tıktan sonra satılığa çıkarılan seker fabAkademi bu vazifesîni ifa ede • ve balık ihraç edilmiyecektir. miyor demiştim, izah edeyim: Şöyle rikalarımn satış işlerinde hazur bulun mak, diğeri de fabrikada yeniden tesîs 2 Yunanistan hükumeti gümrük bir başınızı kaidırmız da etrafınıza edilen ispirto fabrikasının mesaisini resminden muaf olarak ithal edeceği bakınız. Mektebinizin resim şubesî tanzim etmektir. 1050 ton mısır için tayin ettiği 15 kâ • banka kâtibi, tüccar, tiyatro aktörü, nunusani müddetini gayrimuayyen bir Uşak fabrikası bu sene geçen seneye ayak kavafı, gazeteci, kumusyoncu zaman için temdit etmiştir. nisbetle daha fazla randman vermistir. 'daha yüz türlü san'at erbabı yeb'stiriyor da ressam yetiştiremiyor. Me murluk, muallimlik müstesna, Aka KÜÇÜK DAKTlLO'dan daha sevimli, <.imdiye kadar gördüğünüz • deminin resim şubesini ikmal etmiş te filımlerden çok ?üzel harkulâde bir filim. • san'at ile maisetini temin eden kaç kişî gösterebilirsiniz? Buna da cevabınız ayni fonnülden mi olacak? «Memleketin umumî havatma taal • • ( CAPlTAıNE CfMDDOCK ) • Tuk eden bir mes'ele iîâ...» Beye • fend! yîrmîncî asırda rağbetin de, teirakkinîn de, sizin Iisanınızla »öyli Bugünkü bilmece A, AL, DA, E, GE, KEN, KİT, LIK, LİN, MAN, NAR, Nİ, RİF, YE, ZA. Yukarıdaki hece1 leri ikîşer ikişer 2 ..... yanyana getirip a • 3 ..... şağıdaki tariflere 4 göre birer kelime 5 . teşkil ettiğiniz tak6 dirde, baş barfleri 7 ... yukarıdan asağı o 8 ..... kununca: > BİR MADEN İSMİ Meydana çıkacaktır. s 1 Kukla; 2 Düzgünt 3 Bakış; 4 Duvağını sürüyen; 5 • Bir nevi kontrat; 6 Maksat; 7 Hâl, tavır; 8 Şık, ince, süslü. BOYALI MELEK'te B A Ş LI Y 0 R Telefon: Beyoğlu 560 •:• •> •:• •> * * OPERA ve ARTiSTiK Bu akşamki program İSTANBUL: 1200 m. 18 Gramofon 19,30 Alaturka musiki (Makbule panirpın iştirakile) 20,30 Selim Sırn Beyin konferansı 21 İklncl lasım alaturka musiki (Feyziye H. ve İs mail Hakkı Beyle beraber) 22 Orkestra. * filmi muvaffakiyetle gösterilraektedir. ^ VİYANA: 517 m. 18,05 Hafif musiki 19,35 Sanayide kaYann Cuma saat 101/2 ta matine. Umumî dıhnliye 30 kuruş. «g» dm (konferans) 20,10 Bir musahabe •J» »*• ••« «J« »J» »JnJ» »Jl ••« »•« ••• ,J| «J, »•• »J»g»J »J» ijl •}» •*• »J» >*« •*« #*• »J« •*• £« »*• »*< •*• 20,35 Havadisler 20,45 Gitar konseri 21,20 Haftalık tefrika 21,50 Konser 23,05 Haberler 23,20 Sigan musikisi. BERLİN: 1635 m. 17,35 Salon musikisi 18,30 Bir çeyrek . Rejİsör : E R T U Ğ R U L MUHS1N fennî konuşma 18,45 Hafif musiki 20,35 Eski Berlin dans havalan 22,50 Siyasî | Güzellik Kraliçesi FERİHA TEVFİK Hanım ve Darülbedayî musahabe, sonra hafif musiki. 79747976 • Kaçakçılar artistleri tarafından çevrilmiş 1KİNCİ T Ü R K Ç E FİLİM Musikisi tamamen alaturkadır. BUDAPEŞTE:550m 18,35 Ostart kahvesi cazband orkestrasınuı konseri; yarasalar (Strauss); İs tanbul Gülü (L. FaU); iki gitar (Mokaroff) I I Y a k m d a E L H A M R A sinemasmda ve saire.» BÜKREŞ: 394 m. 21,05 Şarkılar 21,25 Senfonîk konser22,05 Konferans 22,20 Senfonik konserüı devamı 22,50 Havadlsler. Muazzam 2 sesli filım birden ROMA: 441 m. 18,10 Çocuklar için 18,50 Konser: (Hayden'in, Kraysler'in, Korsokov'un eserlerinden) 21,05 Gramofon 22,05 Mütenevri konser: (Rossini'den, Şuber'den Fransızca operet Sesli ve sarkıh tenevvi konser: (Rossini'den, Şuber'den) parçalar ve Walkyri'nin atla gezmesi Her ikî filim birden "^ • » (Wagner). Yarînİci cuma matineleri : 1 3 5 7 suvare 9 1/2 uf i BELGRAT: 431 m. " ^* ':.: 20,35 Kuartet konseri 21,20 LJubljana'dan nakil 22,30 Havadisler ve orkestra, « nS!5Sıanm^ıW;»Sfeuı»SS«ı«!m3S!5uı D U BARSELONA: 348 m. 21,05 Trio konseri 22,05 Çocuk saati22,35 Gramofon plâklan 23,05 Bir opera temsiü. m çok egiencei şuh bir eser. KATOVİÇ ( P o l o n y a ) : 408 m. TRISTAN BKRVARD'm 17,45 Gramofon 18,40 Trio konseri Ş i • ^21,20 Hafif musiki 23,35 Dans havalan. VARŞOVA: 1441 m. 17,45 Gramofon 18,40 Salon musikisl19,55 Muhtelif 20,40 Gramofon 20,50 = MARGUER1TE MORENO Radyo gazetesi 21,20 Hafif musiki 22,30 Radyo nesriyatı 23,20 Gramofon 23,35 I Dans musikisL JEAN HELBLİNG1 görünüz. | SiNEMASINDA< İBİR HAFTALIK SAADET TABU 1 Muhterem halkımızın arzusu \İ ELHAMRAMa I A Ş Ç l G Ü Z E L İ 1 MAURICE CHEVAUER'nin | Iki saat kahkaha, iki senelik | ŞEN MÜLÂZIM % fİlmi | Bîr kaç g ' n teırdit U "" """ 'ı<i"><>"Ui!iıiuııu. ı 1 | 1 gençık veıir. L i edilm'ştîr. u ' W^ıml.lll»J'mı1.|i.»^nl|; BIIW!!lltni!nl^gnHIIBl^^ni«^WIIp£^W''^'nilWliyro^ iîh!Ü!îîn ııi!Sîîii''.ıiiSuıı Dw!!AiJuıu2SuBın!ı!!ıı«! nZu& ı Lik maçları Tehir edildi tstanbnl Futbol Heyetinden. İstilâî ve salgın bîr surette hüküm süren grip hastalığı ve muhalefeti havaîye dolayısile 29/1/932 cuma günü icra edîleceği ilân edilmiş olan lik maçları tehir edilmîştir. DUĞLAS'IN TEPEBAŞI ZENCÎ HEYETÎNÎN GARDENi her akşamki yeni temsilleri büyük muvaffakiyetle devam etmektedir. ANTILLE ADALARINDA BİR DANS SUVARESi Bütün zenci danslarını havi muazzam rakıs eğlencesi DUĞLAS kendi cinnet danslartnda MİSS COOKS zenci cennet dansmda adeta çıplak dans etmektedir. 60 ZENCİ ARTİST 40 DANSÖZ 2 JAZZ ve Darülfönun spor kulübü Darülfünun Spor Kulübü Riyasetinden: 1 İstanbulda Milli Darülfünun fut bol ve atletizm tatamları teşkil edilecektir. 2 Darülfünun spor kulübü azaları fakülteler mensubini ile mezunlanndan olacaktır. 3 Darülfünun Spor Kulübü tam ve şuurlu bir istiklâl ile hareket edecektir. Federe olmıyacaktır. Azalarmın şimdilik hariç kulüplerde bulunmasına bir mâni yoktur. 4 Millî Darülfünun futbol ve atle tizm takımlarında yer alacak Hukuk, Tıbbiye, Eczacı, Dişçi, Baytar Fakültelerine mensup ve bunlardan mezun birinci sı nıf futbolcularla atletlerin, isim, yaş, kilo, hangi fakültede ve kaçta oldugunu, şimdiye kadar hangi kulüplerde ve hangi mevkllerde bulunduğunu gösteren bir cetvelin nihayet iki gün zarfmda Cağaloğlu"nda Halkevi'ndeki merkezimize gönderilmesi rica olunur. GARDEN'in BÜTÜN HEYETİ Fiatlarda zam yoktur. Cuma ve pazar ırünleri matine 17,30 İSTANBUL BELEDIYESI Darülbedayi Temsilleri U T T P T " M AK SAI\,T T ( İstanbul Tiinel şirketinden: Tünel şirketi, Beyoğlu ve Galata istasyonlarındr yolcuların fazla beklemelerine meydan vermemek için, 1 şubat 1932 tarihinden itibaren 1 inci ve 2 inci mevki arabalardan mü teşekkil katarlar tesis e • deceğini muhterem ahaliye arz ile kesbi şeref eyler. ihracat Ofisinin tebliçji Uşak fabrikasının işleri ıstanbul Bclediuesl YALOVA TÜRKÜSÜ 21,30 da . ehipTıymrosu Ilk tnüsiki komedi Bestekân: H. Ferit Halk, Talebe ve Zabitzn Gecesi Fiatlarda zam yoktur. Yalniz müsikili komedi tetnsillerinde Zabitan, Talebe ve Halk geceleri tarilesi tatbik edilmiye cektir. î ^ ü î S 5 & ! S l î S ! i i iIIBiMifiH/'llSSııırtf'IİhtıTıınıtfll>ıııırııiıın + MONTE KARLO BOMBALAR ALTINDA %m * JEAN MURAT KATHE V. NAGY UFA i *•••••••••••••••&•••••••••••*•* CEHEnriEH MELEKLERİ cude gelmiş muhayyerülukul bir eseri san'at. Şimdiye kadar görülen tayyare füimlerme hiç benzemiyen dört milyon dolar sarüle vu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog