Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

B1R DEVRIN TARIH1 ( Ziya ve Mithat Paşalarla Namık Ke mal Beyin hayatlarına aît hatıralar Seîânlk valil sabtht NAZIM PAŞANIN hatıratından iktıbas edümiştir. Cumhuriyet Sehir ve memleket haberlerî ' ; " ) Siyası icmal Lozan konferansı suya düştü Kaçak eşya Getiren gemiler Ziya Paşaya niçin firar ettiğini sordum Mabeyin kitabetinden çıkarılmam, meclisi vâlâ azalığından azledilmem, Kıbrt$ mutasarnflığına tayin olanmam, Hkri teceddüt takip edenîeri ezmek, ve iyiee kol budak scdmış olan Hkri serbestiyi ytkmak içindi 7 Ziya Paşa mabeyin kitabetinde iken Sultan Aziz'in pek ziyade gö sünde imiş. Sultan Aziz, Yeni O» manh'Iarm ÎJU en mühim uzvunu elde etmek istermiş. Ziya Paşaya karşı o kadar mültefit davranır, öyle geniş fikirli görunürmüş ki, bir aralık, Ziya Paşa bile Sultan Aziz'e karşı hürnet beslemişti. Ve bundan dolayı her fırsat düştükçe, Ziya Paşa, sadra zam Âli Paşanın memlekete ettiği fenalıkları padişaha söylermiş... Fakat Sultan Aziz Ziya Paşadan duyduklarını hemen Âli Pasaya yetiştirirdi. Bu, Ziya Paş» ile Âli Paşa •rasındaki münafereti derinleştir mekte dL Tabii Âli Paşa, padişahm yanında kendi icraatını mötemadi yen tenkit eden bir adamm balunma«tnı UtemezdL Diğeri, bizzat Sul • tan Aziz de Ziya Paşanın, bazı münevver muhitlerde, günden giine artan nüfuzundan endişenak oluyordu. Kendisine gelen baberlerde «Ziya Bey taraftarları» nın gitgide art • Bakta olduklan büdiriliyordu. tşte bu sebeplerden dolayı, Ziya Paşa, Âli Paşanın ısrarile mabeyin khabetinden çıkarıldı. Meclisi vâlâ azası iken azlonuldu. tkinci defa Kıbn» mutasarrıfı tayin edildi. Fakat Ziya Paşa, Kıbru'a gideceği yerde Paris'e f irar etti. Bir gün Ziya Paşaya, neden do • layı Paris'e f irar ettiğini sormuştum. Şu •uretle cevap vermişti: « Mabeyin kitabetinden çıkanl • tnam, meclisi vâlâ azalığından azledilmem, Kıbns mutasarnflığına tayin olanmam, bütün bunlar; fikri teceddüt takip edenîeri ezmek, ve iyice kol budak salmış olan fikri serbestiyi yıkmak içindL Benim şahsımda, bu fikirlerde bulunanlara, ibreti müessire göstermek isteniliyordu. îlk aavlete ben uğramıştım. Düşmanla • nm her gadri yapabîlecek iktidarda İdiler. tşte bundan dolayı, hudut harîcmde bulunmağt ihtiyar ederek Paris'e gittim. tdarei'n'azıra ile uyuş • tnak mümkün olduğu halde, kavlen ve filen idarenin değişmesi lüzumunda ısrar ederek, vatanımdan, evlât ve ayalimden mehcur oldum. Meclisi vâlâ azahğında bulunduğum sıralarida, devlet ve milletin zarannı müstelzim olacak şeylerin yapılmamasına bazı hamiyetli arkadaşlarla be • raber çalıştığımız için; meclisi vâlâda Ziya Beyin fırkası vardır sö • SÜnü çıkardılar. Eğer hilkat ve ter • biyem meydanda görünenler aya • rında olsaydı, dünyayı ıslah edecek ben mi kaldım? Yapılan işlerden ben tni mes'ulüm? Kendi işimi görüp vakfimi hoş geçireyim, der geçerdim...» Eski muayene heyetleri nin ihdası isteniyor Gümrüklerde kontenjan tatbikatı dolayısile memlekete girmesine müsaade edilmiyen bir çok mallarm gayrimeşru şekilde ithaline çalışıldığı öğrenilmiş, Gümrük Başmüdürü Seyfi Bey tarafından bu hususta tedbir alınmıştı. Bu tedbirler faydalı semereler vermiş, bazı eşyalar tutulmuştur. Bu eşyalar ipekli kumaş, eşarp ithalî memnu mütahzeratı tıbbiye ve Iavanta, pudra gibi ziynet ve lüks eşyasıdır. Bu eşya muayyen eşhas tarafından limana gelen vapurlardan tedarik edilmekte ve memlekete it • hal olunmakta idi. Bundan evvel gümrüklerde bîr sefain muayene heyeti mevcut bulun makta iken bu heyetin vazif esine nihayet verilmiş ve bunların yerine muhafaza memurları ikame olunmuştu. O târihten itibaren limana gelen gemilerde muayene heyetlerinin yap • tıkları gibi taharriyat yapılmamakta, memlekete kaçak bir sürü eşya girmekte îdi. Sefain muayene heyetlerinin tekrar ihdas edilmesi, muayene işlerinin mes'ul heyetlere verilmesi Iâzım geIeceği gümrük mehafilinde söylen mektedir. Ierîni ( ? ! > methü sena eden bir eser» miş. Bu fzmit mutasarrıfı Fazıl Paşa kimdir? Ve Ziya Paşa Zafername'yi niçin bu zatın ağzından söylemiştir? Yeni Osamnh'lar yani Ziya ve Kemal Beylerle rüfekası Avrupa'ya firar edince, o zaman mutasarrıf mazullanndan olan, bu, Bosna'lı Fazıl Paşa, Ziya ve Kemal Beylerin aley • hinde bir kıt'a yazarak Âli Paşaya takdim etmiş. Âli Paşanın, Yeni Osmanh'Iardan ne kadar nefret ettiğine bakınız ki, onların aleyhinde bir kıt'a söyledi diye Fazıl Paşayı, caize ola • rak, İzmit mutasarrıflığma tayin etmiş. Bosna'lı Fazıl Paşayı tzmit'e mutasamf yapan bu kıt'anın, hatırda kalan, bir beyti şöyledir: «Her KemaVin olur elbette zevali bir gün Ufku fikri cedin de Ziycfn söncfü..» tşte bu sebepten dolayı, gayet ince bir Utihza ile, Zafername bu Fazıl Paşanın ağzından yazılmıştır. Âli Paşa methü sena edilmek suretile yer» lerin dibine geçirilir. Zafername'de Âli Paşanın şahsı Çubuklu gaz depolarına boşaltı • şöyie tavsif olunur: lan ve depolardan gemilere ahnan <Nazar et sureti zibastna masallah gaz ve benzinler için muntazam bir Nedir ol veçhi mubarek, nedir ol döküm iskelesi mevcut değildir. Behüsnü cemaL lediyece buraya bir iskele yaptırıl • Kat değil, kameti matbuan bir servi ması takarrür etmiş ve keşifnamesi tehi hazırlanmıştır. Yakında inşaata başCöz değil çeşmi düârast yenabü lanacaktır. zSlâl...* Halbuki, Âli Paşa gayet kısa boylu, çok zayıf, nahif, çirkin bir adamdı. Fakat, Zafername sade böyle Âli Münhal bulunan Belediye İktisat Paşanın şahsile alay eden bir eser Müdiriyetine Milli Tasarruf ve İktideğildir. Burada bilhassa, Âli ve Ziya sat Cemiyeti kâtibi umumisi Vedat Paşalar arasındaki f ikrî ayrılıklann Nedim Beyin tayin edilmesinin ka • izlerini görürüz. Ziya Paşa, Âli Pa • rarlaştırıldığı söylenmektedir. şaya, gerek dahilî gerek haricî siyasetindeki meskenet için hücum eder. Âli Paşanın Avrupa karşısındaki aczi, tekâpusu, Ziya Paşayı f everan etBeyoğlu ciheti telefonlarınm 9a otirir. Ziya Paşaya göre, Âli Paşa Avtomatik olarak işletilmesi için hazırrupa'nın önünde oyle zelildir ki: hklara başianmıştır. Bir mayistan i€Öyle nazik ki eğer sapkalt bir tibaren bu mıntakadaki telefonlarda kunduracı otomatik olacaktır. tkı gündenberî aEvine gelse eder ta kapıdan is * bonelerdeki makineler üzerinde icap tikbal...» eden tadilât yapılmaktadır. Bu ameKırım muharebesinden sonra Paliyat biraz ilerledikten sonra tecrüris'te toplanan konferansa murahhas belere başlanacaktır. tayin olunan Âli Paşanın, bir ecnebi murahhasa: «Bir Türk'ten ziyade Türk olamam..» dedirtecek kadar cebanet göstermesi; Şam vak'asında Fransız'lan hoşnut etmek için bir Tramvay şirketi tarafından yenlçok kanlann dökülmesine razı olmaden bir kaç otobiis celbine karar vesı; Girit vak'asında metanet göstere rilmiştir. Yeni gelecek arabaların memesi, iğtişaşların onüne geçemeTaksim'le Kasımpaşa arasında işle mesi, işte bütün bunlar, Zaferna • tilmesi düşünülmektedir. me'yi ilham etmişlerdir. Meselâ, Girit mes'elesi Zafername'de şöyle methü Beyazıt'taki Sapuncu hanı tamasena edümiştir: Ziya Paşanın, Âli Pasaya yaptığı mile yıkılmış, buradaki meydan açıl«Girid'i aldı geri saoleti seyfü kalemi 'fen kuvvetli kalem hücumlan, Ziya mıştır. Meydanın yola kalbedilecek Halkına gelmi? iken daiyei istiklâl. Paşanın Avrupa'ya gitmesile başlar. kısmında parke tefrişatı ve kaldırım Devleti eyledi bir oyle belâdan âzât Ziya Paşa, Meşhur «Terkibi Bent» yapılması için bir proje hazırlanmışYokaa pek müskal olurdu şu zaman' Üe «Zafername» isimli eserlerini Avtır. Buradaki tramvay kavsi değişeda ahval. rnpa'da yazmıştır. Zafername, Pa • cek, daha geniş bir hale konacaktır. İhtiyar eyledi ba kışta şu miişkül ris'te taş basması olarak tabedilmişaeferi tir. Yegâne matbu şekli budur [ * ] Yokaa kim etmiç idi kendinni istiakal. «Zafername» Osmanlı edebiyatı • Ba ne gayret, ne hamiyet, ne şeca~ nın en kuvvetli, en mahirane tertip eattir bu dilmiş, en ince hicviyelerinden biriTeşviki sanayi kanunu hayvan ve Hiç gurülmüş mii tevarihi selefte dir. nebatî yağlarla bunları istihsale hâemsal. dim bazı maddeler gümrük resmin«Terkibi Bent» isimli eserinde, ZiAskere verdi kumandayt misali den affedilmiştir. Bu suretle kon • ya Paşa, Âli Paşaya doğrudan doğBonapart tenjan tahdidatına rağmen memlekete mya şahsen hücum etmez. Fakat, Cerçe kim gelmedi hiç silsilesinde ithal edilen bu nevi iptidaî maddeîer Zafername'de doğrudan doğruya Âli eeneral. memleket mahsulâtının revacmı aPaşaya hücum vardır. zalttığı gibi halkın sıhhatini de ih • Zafername'nin serlevhası »öyle • Vermedi ablukada sanü donanmaya halel lâl etmektedir. Bu hususu nazari dik«Hr: kate alan tktisat Vekâleti tetkikat «Zatı hazreti sadaretpenahinin Gi İngiliz devletine olta sezadır amiral. yaptırmağa başlamıştır. Araşit yağVakıâ hayhca can, haylıca mal oldu rit memuriyetlerinde muzafferiyet • lannın memleket iktisadiyatına yaptelef lerine dair Izmit mutasarrıfı saadetlu tığı tesirlerin mahiyeti araştırılmak» Etti amma ki cezire şerefin istihsal. Fazıl Paşa Hz. nin nazmeylediği Zatadır. İktiza eyledi elâffü zekâtulzafere jfername'dir..s> Görülüyor ki, «Zafername», sözde, Etmedi taifei bağiyeyi istisal...» Zafername'nin sonlarmda, sözde fzmit mutasarrıfı Fazı! Paşa tara Yakında Ankara'da toplanacak Tü • bu methiyeyi yazan, ve malum kıt'a fından, Âli Paşaya takdim kılman ve tün kongresi için tstanbul Ticaret Oyüzünden mutasarrıf olan Fazıl Paşa aadrazamın Girit'teki muzafferiyetdasınca mufassal bir rapor hazırlan • der ki: t*] Paris'te taş basması olarak tabedilen Mutasarnflığa bir kıt'a »ebep olmus maktadır. Bu rapor, ayni zamanda önüshalardan bir tanesi de sahibi hatıranümüzdeki hafta içinde inikat etmesi idi tan evrakı arasında bnlunmuştur. Hatırabeklenilen tstanbul Ticaret Odası konBa kasîdem beni ualiliğe eyler isal.. tın sonunda tam olarak, «Zafername» kariîere takdim kılınacaktır. Mabadi var gresinde de müzakere edilecektir. Çubuklu'da bir iskele yapılacak Belediyenin yeni iktisat mödörö Beyoğlu telefonlari otomatik oluyor FranTa*nm çevirdiği raânevraTâ? ile Lozan konferansı şimdilik suya fstanbul'un mamuriyetmi teh • düşmüştür. tsviçre'nin Bal şehrindo likeye düşüren en biiyük düşman, toplanan mütehassıslar komitesi tayangınlardır. Son günlerde yan mirat mes'elesinde Almanya'mn legınların çoğalması üzerine itfaiye hine rapor verdiği gibi tngiltere ve kumandanlığı tarafından yapılan Son günlerde şehrimizdekî yangm İtalya dahi esas itibarile tamiratın tetkikat neticesinde yangınlardan Iarın çoğaldığı nazari dikkati cel ilgasına taraftarlık gösterdiklerin dörtte üçünün soba boruları ile betmiş, bu hususta İtfaiye Müdiriyeti den Lozan'da toplanacak konf eransta bacaların tutu^masmdan ilerî geltarafından tetkikat yapılarak Bele • diği de anlaşılmıştır. Buna dair BeFransa biiyük devletlerin arasında diye riyasetine bir rapor verilmistîr. lediye riyasetine verilen rapor üyalnız kalacak idL *, Bu rapora nazaran yangmlarm dörtte zerine yangınlara mâni olacak Fransa devletleri kendi tarafınâ üçü soba boruları ve bacaların tutuştedbirler ittihaz olunacakmış. celbedemiyeceğini anladıktan sonra ması yüzünden ileri gelmektedir. Bu Otomobil ve otobüs kazalarına vakit kazanmak için konferansı mümhususta bazı tedbirler almması dükarşı hâlâ cezrî bir tedbir ittihaz kün mertebe tehir etmeği menf aatine şünülmektedir. olunamadığını gördüğümüz için muvafık bulmuş ve bu noktada fn * belediye riyasetinden alelusul bir giltere'yi dahi kendi tarafına imale tâlî makama havale edilecek bu etmiştir. Şüphesiz Fransa'nm mu • raporun da ashabı kehif gibi derinj vafakati ile tngiltere hükumeti Koobir uyku geçireceğine ve bu uyku ver moratoryomunun bir sene müddevresinde daha bir çok yangımn detle yeniden temdidini A'manya hüvuku bulacağma şüphe yoktur. Posta îdaresinin Damga matbaa • kumetine teklif etmiştir. Fakat Al • Vaktile tstanbul'da ocak süpüsında bastırdığı yeni pullarla harice manya Başvekili konf eransın bir an rücülüğile geçinen kanaatkâr bir mektup göndermek mümkün ola evvel toplanmasına ısrar ederek ba esnaf zümresi vardı. Nihayet her mamaktadır. Beynelmilel postalar itteklif i kat'î surette reddetmiştir. şeyden füzuli bir istifade temin eytihadı nizamnamesine göre ittihada lemek istiyen bir kaç açıkgöz o • Hoover'in moratoryomu muma! * dahil bulunan memleketler yeni bascak süpürmek işinin bir imtiyaz leyhin ilk defa teklif ve Fransa müstırdıklan pulları «Bern» deki kalem halinde kendilerine verilmesini isvasıtasile ittihada dahil 110 mem • tesna olarak diğer devletlerin müttetediler. Belediye de alelgafle bunlekete göndermek mecburiyetinde • f ikan kabul ettiği şekilde olsaydı ihlara müsaade etti. Bu suretle mün^ dirler. Posta idaresi yeni pulları he timal Almanya bunun temdidine îtiferit bir vaziyette çalışan ocak sünüz göndermemiştir. raz etmezdi. Fakat Fransa'nm ısrart pürücülerin ocaklarına birer inciri üzerine moratoryom eski mahiyetini ağacı dikildiğinden bunlar ortadanj kaybetmiş ve Almanya'nın üzerine kayboldular. Ocak süpürücüler Eczacılar müstahzaratı tıbbiyeden gayet ağır yükler koymuştur. Tecüe şirketi ise işi azıttı. Evlere cebren dahilî mamulâtm tercihi ve kontenjan rağmen Almanya şarta tâbi olmıyan girilerek tathirat yapılmak dereda bu hususun nazari dikkate ahn • taksitleri mark olarak Fransa'ya öcelerine kadar varıldı. Halkın baması için Sıhhiye Vekili Ref ik Beye şma belâ kesildL Bu meyanda ocak| bir heyet göndermişlerdir. demekte ve Fransa dahi bunları ağır süpürücülüğünü dolandırıcıhk, hır1 faizle Alman devlet demiryolları sızlık için vesile ittihaz eyliyen kumpanyasına ikraz etmektedir. Teserserilerin kendilerine şirket mecil olunan diğer taksitleri Almanya muru süsünü vererek rast gelen on sene zarfında odemeğe mecburyere vurdular. Halk şikâyete başDahiliye Vekâleti Nüfus Müdiri dur. Hulâsa moratoryomun temdidi Iadı. Nihayet ne bu şirketten, ne umumisi iken ahiren tstanbul mınAlmanya için adeta yeni bir yıkım de münferit çalışan süpürücülertakası Başmüfettişliğine tayin olu • olacaktır. t den eser kaldu nan Ali Server Bey dün füc'eten veAlmanya'nın ret cevabı üzerine fat etmiştir. Cenazesi bugün kaldıİtfaiye kumandanı acaba, rapohâdis olan yeni vazîyeti göruşmek nlacaktır. runda ittihazı Iâzım gelen tedbirüzere Fransa Başvekili İngiltere Başlerden bahsetmiş midir. Eğer böyvekili ile mülâkat edecektir. Bu esle değil de ne gibi tedbirler itti Polisçe yapılan bir istatistiğe na • nada M. Laval'in yeni kabinesi parhazı Iâzım geleceği yeni baştan zaran tstanbu'daki sabıkalıların alâmentoda itimat reyi aldı. Fakat aldüşünülüp taşınılacak ise vay İs • dedi 1200 dür. dığı rey eski kabinenin her zaroan tetanbul'un haline, diyoruz. min ettiği reylerden azdır. Mumaileyh tamirat ve terki teslihat mes'eleleri karşısında fırkalart ittihada davet etmiş ise de sol fırkalar muhaDarülfünun mütehassısı M. Malş dün Tıp Fakültesine giderek öğle lefette ısrar etmişlerdir. Bu fırka • yemeğini Fakültede yemiş, bazı hulardan bilhassa sosyalistler Alman* . susat hakkında tetkikat icra ettik • ya'ya lehtar bir vaziyet almışlar ve Almanya'nın şimdiye kadar yaptığı T a y y a r e Cemİyetİ Zarflar! ten sonra Darülfünuna gelerek meştediyatm Fransa'nm harpte harap ogul olmuştur. ' * lan yerlerinin tamirine kifayet edip lYangmlar Vay İstanbuFun halinelj Çoğahyor İtfaiye Müdiriyeti bir rapor verdi Yeni pullarla harice mektup gitmiyor Eczacıların bir leşebbösu Eski nOfus mödiri umumisi vefat eiti istanbul'da 1200 sabıkalı var Doğru değil mi? Prof. Nals'ın tetkikatı Sadakai fıtır Jbastırarak dağıtU Tramvay şirketi otobOs getirtiyor I BeyEdebiyat Fakültesi reisi Muzaffer bir şubatta Paris'te toplanacak beynelmilel tarih tedrisatı kongresine iştirak etmek üzere dün Paris'e gitmiştir. Darülfünun divanı dün de toplanarak gazetecilik mektebi projesi etrafındaki tetkikata devam etmiştir. Bu husustaki tetkikat hayli ilerle miştir. Bir veya iki içtima sonra proje kat'î seklini alacak, Maarif Vekâletine gönderilecektir. Divan azası dünkü içtimada mütehassı M. Malş'a takdim olunmuşlardır. Möderris Muzaffer Bey Gazetecilik mektebi etmediğinden bitaraf bir hakem ta rafmdan tetkik edilerek hüküm verilmesini teklif etmişlerdir. M. Laval parlâmentoda Almanya'ya karşı daha mülâyim lisan knllanroıştır. Vel hasıl mumaileyh bu mühim mes'elelerde fırkalann ittihadına istinat edeJ miyecektir. MUHARREM FEYZİ Beyazıt'taki tramvay kavsı Terkos şirketi Tesellüm hazırlığı yap mak için bir heyet geliyor Nafta Vekâletinin teskfl ettiği bîr neyet, önümüzdeki sene başmda hükumete teslimi icap eden tstanbul Terkos Şir keti muamelâtı hakkında tetkikat yap • mak üzere, yakında sehrimize gele • cektir. Bu heyet Terkos Şirketmin bütün muamelâbnı tetkik edecek, şirketin teslim ve tesellüm muamelesi haklond» bir rapor hazırhyacaknr. . Verilen haberlere göre bir Fransöî sermayedar gropu İstanbul su islerini deruhde etmek üzere teşebbüslere gi« rişmiştir. / TAVYARENiNDÎR Tayyare Cemiyeti tstanbul şabe*i bayram yaklaşoğı dhetle sadakai fıtır ve zekâtlan toplamağa hazırlanmak • tadır. Ba hususta kendîsile goruşen bir moharririmize Tayyare Cemiyeti İstanbul şubesi müdürS Hasan Fehmi B. şu izahan' vermistir: « Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de sadakai fıtır ve zekât Tayyare Cemiyeti teskilâtı tarafından toplana • cak ve umum hasılat Ankara'da Tay • yare, Hilâliahmer ve Himayeietfal Cemiyetleri arasında bir nisbet dahilinde taksim olunacaktır. Zekât ve fitre için cemiyetimiz tarafından sureti mahsu • sada tabettirtlen zarflar tayyare şu • beleri vasıtasile mahallelere ve evlere dağıtılmıştır. Herkes fitre ve zekâtmı zarfa koyup kapayacak, üzerine içine koyduğu paranm miktarmı ve adresini yazacaktır. Mahalle şubelerimiz tara fından bu zarflar ramazanın son gün • lerine doğru toplanacak, kapalı olduğu halde nahiye şubelerine teslim edile cektir. Şubede nahiye idare heyeti muvacehesinde bu zarflar birer birer a • çılacak, içinden çıkan para üe üzerindeki miktar kontrol edüdikten sonra zabıt varakasile birlikte Vüayet şu • besine gönderilecektir.» Tayyare Cemiyeti tarafından evlere tevzi edilen zarflar doldurulmağa ve bir kısmı şimdîden mahalle şubelerine verilmeğe başlanmışhr. Sadakai fitir ve zekânn Tayyare Cemiyetine verilmesi arzusn gittikçe taammum ettiğinden hasılat her sene artmaktadır. Hasılatın bu sene de geçen senelere nisbetle daha fazla placağı ümit edilmwktedir. " Kasımpaşa'da mektep yapıiacak Maarif idaresince mektep ihtiyacı bulunan mıntakalar tesbit edilmek • te, binalar da peyderpey yaptırıl • maktadır. Bu meyanda Kasımpaşa'da da bir ilk mektep binası inşası ta • karrür etmiş, keşifnamesi hazırlan • mıştır. İnşaatı beş, on güne kadar ihale edilecektir. Yağlar için tetkikat yapıiıyor Bir sarkıntılık muhakemesi İsmail isminde bir şahıs, kömürcü Nazmi'yi katil kastile yaralamak suçundan Ağırceza mahkemesine ve* rilmiştir. Evraki davaya göre, Nazmi, İs > mail'in amcasınm kızı Fatma'ya sarkıntılık etmiş, tsmail de bundan rauğ ber olarak Nazmi'yi yaralamıştır. Dünkü cesede bazı şahitler dinlenmis, diğer şahitlerin celbi için muhakeme talik olunmuştur. Millî danslar Tütön kongresine hazırlık şılmasını heyecanla tavsiye eylemek^tedir. ltalya Franta ile uyuşuyor mu? Parİs 27 (A.A.) Avrupa'nm makadderatımn tâbi bulunduğu tahdiâ\ teslihat konferansınm içtima tarihi yaklaştığmdan Fransa ile ltalya arasında yakınlaşma lehinde bir cereyan hasıl olduğu görülmektedir. Paris'te çıkan gazetelerin hemen lıepsi bu mes'ele ile meşgul olmak • tadtrlar. Bu gazetelerden bazıları M. ^ 1 R m\f I !!• M. U v a l arasında doğetmektedir. Bazı gazetelerde ancak tngiltere, Fransa ve İtalya arasındaki samimî bir surette mesai iştiraki husulünun Avrupa sulhü için sağlam bir esas olabileceği mütaleasını ileri sürmektedir. Ashbi de refakat edecektir. Sofya 27 (A.A.) Tahdidi teslihat konferansına gidecek olan Bulgar heyeti, M. Muşanof, M. Malinoff, Bulgaristan'ın Paris sefiri M. Bata loff, jeneral Vateff ve miralay Mounoff'tan mürekkepth*. Sovyet heyeti Moskova 27 (A.A.) Tahdidi teslihat konferansına iştirak edecek olan Sovyet heyeti, Cenevre'ye ha • reket etmiştir. Heyete M. Litvinof riyaset etmekte ve aza meyanında M. Lounatcharski ile M. Langovoi bulunmaktadır. Bulgar heyeti tngüiz heyeti Londra 27 (A.A.) Tahdidi teslihat konferansına iştirak edecek tngiliz murahhas heyeti Başvekili M. MaHonald ile Hariciye, DominyonIar, Harbiye, Hava îşleri ve Bahriye Nazırlanndan mürekkep olacaktır. *Murahhas heyete Mistres Corbett Darülâceze menfaatine olarak şubatın 4 üncü perşembe akşamı verilecek baloda millî danslar raksedile* cektir, ve bu danslan aile kıx ve gençleri oynuyacaktır. Fflsir Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyin olarak bu maksatla bir müddettenberi ça • Iışılmaktadır. Dün Nisantaşı'nda Harbiye cadd* sindeki vali konağında bazı davetlilerin ve ezcümle gazetecüerin hu • zurile bu hazırlıklann provası ya * pılmıştır. Millî danslar provalarında] Tahlisiye idaresinin hazırladığı bir genç kızlarımızın ve kavalyelerinin istatistiğe göre Karadeniz'in Rumeli bunları büyük muvaffakiyet ve a • ve Anadolu sahillerindeki 18 istasyonda 1911 senesinden 1929 senesine henkle yaptıklan görülmüştür. Baloda millî danslann memle « kadar 4703 kazazede ölümden kur ketin muhtelif semtlerine ait dörlj tarılmıştır. nev'i oynanacaktırt Erzurum dansv Karadeniz dansı, yukan Anadolu (Kastamonu ve havalisi) dansı ve Garbî Anadolu dansı (zeybek). Bir müddettenberi rahatsız buluMillî danslar Darülâceze balo nan Vali ve Belediye Reisi Muhittin sunda halkımıza büyük zevkle telâk* Bey biraz iyileşmiş, dün Belediyeye ki edeceklerî çok lâtif bîr «ürprij ohu gelerek iki saat kadar meşgul oldukjkan şpnra tekrar eytas g?tn»'«Mır ' caktır, ~ "**" Tahlisiye idaresinin bir istatistigi Vali Bey iyiyeşti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog