Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

•24Kanunusanı e Â. B A K E R 1850 senesinde müesses Türkiye'nin en eski ve en asrî mağazalarıdır. caT^rCroe 3"! HAYDEN Beyoğlu istiklâl caddesi N . 4 9 o 7 Mevsim sonu bÜyÜk SdtlSl £||| Q|Jty FİATLARLA Devam ediyor Şimdiden yeni fiatlarla mubayaa etmek tedarik ve temin etmek demektir. EN İYİ VE BİRİNCİ NEVİ MALLAR CÎNS İTİBARİLE GEÇEN SENELER MALLARININ AYNİ MÜSTESNA FÎATL AR Mağazalarımızın prensibi: En mükemmel ve iyi malları heryerden ucuz satmaktır. İLAÇLARIMZI Yeni çıktı: istanbul'da Bahçekapıda SALİH NECATİ Beşiktaş Geyik makarna fabrikası 1 den alınız. Reçeteleriniz taze ilâçlarla ciddî bir istikametle yapılır ASlPiROL yerli mustahzarı tercih ediniz. Deposu: ™t.rs&,:, .'.",s PARAMIZ BIIRADA K A I S I Salih Necati ı llllliliIIllliH 44 Abdülhak Hâmit Eserleri Yazan: İbrahim Necmi Büyük hâminin hayatını ve e serlerini ve bu eserlerin edebî ve felsefî mahiyetini izah eder. Resimlidir. Haşim Bey Yeni GUıi,,Un ilâvesi Son sistem makinelerle mücehhez o lup nefis ve mutenevvi makarna \e şehriye imal etraektedir Geyik markalı makarna bakkallarınızdan istiyiniz Ta=; radan da sipariş kabul eder. Tel. Be\ oğlu 2319 Te'graî adresL* Galata Ezineli. I Sarı Odanın Esrarı | " Yeni Gün „ bu meşhur macara | romanını ilâve olarak neşrediyor Doktor 100 kuruştur. ÇOCUK LNU •Çok besler. Çünkü madenî maddeleri, îosioru, vitamini, çoktur. Memeı d çocuklar için yegâne bir gıdadır. lçindeki tarifeyi dikkatle okuyunu/ YILDIZ ALi VAHİT Kanaat Kütüphanesi İstanbvd I [ Sarı Odanın Esrarı 5 inci forma yarınki «Yeni Gün» de O Dr. Ihsan Sami •• Öksürık Şarnbn // Bn 200,000 lirayı kazandıran aa Karaköy'de eski Borsa Hanı altındaki M. Gazi gişesini talihsizlikten şikâyet edenlere tavsiye ederim. Turhan < Deposu: Hasan ecza deposudur. 3185 numaralı biletle I Meşhur Fransız edibi «Gaston Leroux» nun şaheseridir. «Yeni Gün» ro[manıhaftanınmuayyen günlerinde tam iki gazete sahifesi tutan 16 sahi Ifelik bir forma halinde ilâve olarak karileline takdim etmektedir. Iksürük ve nefes darlığı içîn pek tesirli ü&çbr. Dîvanyolu Sultan Mahmnt tfirbesi No. 189 : Her eczanede bulunur. ^ I E Dr. FEYZi UROLOG Emniyet Emlâk Müessesesi 25 sene Türkiye'de çalışmış olan Emvali Gayrimenkule umumî acentalığı bu kere 1 Kredi üzerîne inşaat, 2 Alım ve satnn, 3 icar, 4 Emvali gayrimenkole îdaresi, 5 Rehîn ve icar üzerîne avans, 6 Sigorta, İşlerile iştigal etmek iizere «Emniyet Emlâk Müessisesi» namı altinda mî marlarm ve sahibi salâhiyet zevabn iştirakile bir şirket tesis etmiştir. Gala ta'da Mertebani sokağtnda Sigorta hanında 7 1 0 numaralarda teessüs eden sirket müsterilerine kolayhk oltnak üzere her hafta gazetelerde, ayn bir sü tun balinde, meccanen ilânlar nesredecektir. Telefon numarası: Beyoğlu: 405 2071 İlk formaları Yeni Gün idarehanesinden meccanen tedarik edebilirsiniz. Böbrek, mesane, idrar yolu mütehassm, Avropa'dan avdet etmiytir. Her gün oğleden sonra saat 2 den 9 a kadar Beyoğla İstiklâl caddesi Elhamra apartımanı No. 3 de TeL B.O. 1797 Fabrikalara Değirmenlere Ucuz mazut yakan, ağır devirli, yatık silindirli DİKKAT! Mevsim münasebetile BÜYUK TENZİLÂT İstanbul'da Sultan Hamamda Mağazasından ihtiyaçlannı temin etmelerî muhterem müşterilerimizin menfaatleri iktizasındandır. Sergimiz 16 ikinci kânun 1932 cumartesi gününden itibaren açıktrr. En sade ve kibar BAYRAM TEBRİKLERİ Yenipostane caddesi Necati Memduh flcarethanesmde bnlunur. Istanbul mahkemei aslrye 2 inci ticaret Üairesinden: Üsküdar . Kadıkoy ve havalisî Halk Tramvaylan T. Anonim sirketi veküî avukat Ahmet Ramiz Beyin, Beyoğlu'nda Osmanbey sokağmda 8 numarah ha nede mukim Osman Saim Bey aleybine fkame eylediği alacak davasından do layı berayi tebliğ naımna gönderilen dava arzuhal suretinin mumafleyhin îka metgâhmm meçhnl bulunduğu mübasir ve mahallesi heyeti ihriyariyesinden ve rilen mesruhattan anlasıfanakla tahkikat hâkimugince ilânen tebligat icrasına ka« rar verflmis olduğundan tarihi îlândan itibaren yîrmi giin zarfmda müddeaaleyh cevap vermediği takdirde hakkında muamelei gıyabiye icra kılmacagı ilân ohmtzr. Beyoğla 2 inci hukak hâkhnliğinden: Naim Efendi ile Tevfîk, Ali Ismail Efendi ve Ayşe Naciye ve Fatma Hanımlann şayian ve müstereken muta fearnf olduklan Feruzağa'da Kadiriler yokusu 18 atik cedit 18 No. lu arsa izalei şüyno znnnında açık arttmna ile safalığa çıkanhnısbr. 1 Mezkur arsanın mesahai sathîyesi 38,13 metre murabbaıdır. 2 Kıymefa' 30S Iiradır. Hâlen ipo tek re nacri yoktur. 3 Tapnca möseccel ve gayrimâ seccel hak •abipleri tarihi Oândan iti baren 2 0 gün zarfmda sabş memu nma möracaatleri lâznndır.. Aksi balde gayrunüfeccel hak sahipleri sahs be Helînin paviaşma sından hariç tutulur lar. " 4 Mttyzayedere işörak edebilmek Için laymetf mahamnMnenin % 7 , 5 pey fckçe*! olarak depo edecektir. 5 Gayrfanenknlfin t«mM"i iaymeti Bauhammenetini gvcdğî takdirde isbu 832 *ene« pob«t aynun 29 ancu pazarJesi gunO ıaat 16 t« «n fazla bedel verenin Batflnds fhalesi lcra edflecektir. fhalesi SstSne iera labnacak xat bedeli müzayedeyî be* g6n carfında mahkeme veznetine depo «decek. aksi halde ihale fesib TC bnndan mfiteveOît farkı fiyat ve zararS ttytat ve fafat «ndan tazmin et • nrflır. Talip olanlann tarihi müzayedede memarona moracaatleri iiân olunur. Tenzilât: % 10% 30 Fırsatı kaçırmayınız. TEŞEKKÜR İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ İLÂN Yolcularîn fazla yavaş inip binmeleri yüzünden tramvay arabaları duraklarda lüzumundan ziyade kalarak umum seyrü sefer bu suretle teahhura düçar oluyor. İstanbul Tramvay Sirketi, bizzat kendilerinin ve halkın menfaati namma, yolculardan daha sür'atle hareket etmelerini rica eyler. Bundan başka yolcular inecekleri ihtiyarî du rağı, ondan evvelki durağı geçer geçmez bilet çiye bildîrirlerse sür'at ve intizama yardım etmiş olurlar. Ayni maksatla, bir iktiyarî duraktan arabaya bînmek istiyen yolcular da, vatmana durmasmı işaret etmelidir, yoksa araba tevakkuf etmeden qecer. ingiliz B l a k s t o n tan dizel mazut motoru ve her tiirlii son sistem makine ve tesisat için Hemsire ve refikamızuı vefahndan dolayı bizzat cenazede bulunan ve telgraf ve mektupla taziye üe elemimize istirak eden zevab kirama ayn ayn cevap vermeğe teessürümüz mâni oldu • ğundan bu vazifenin ifasına muhterem gazetenizi tavsit eyleriz. Mühendis Mütekait mirliva Cevdet Nazif İstanbul 5 inci icra memurluğundan: Zeliha Münevver Hanımm Hüseyin Efendi zimmetinde «1500» lira alacağından dolayı mahcuz ve açık artbrma ile paraya çevrilmesine karar verilen Galata'da Makaracılar caddesinde 32 No. Iu iki kattan ibaret ve «3420» lira kıymetinde dükkân, 24/2/932 günü saat 14 ten 16 ya kadar birinci arttırma ile satılacaktır. Şartnamesi 11/2/932 tarihine müsadif perşembe günü divan haneye talik edilecektir. Artbrmıya istirak için % 1 0 teminat alınır. Haklan tapu sicillerile sabit ol mıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâ kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilân tarihinden itibaren evraki müsbitelerile yirmi gün içinde bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar sabs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Geyrimenku lün müşteriye ihalesi gününden itibaren işliyecek vergiler ve sair rüsum müşteriye aittir. Alâkadarlarm icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine göre tevfiki hareket etmeleri ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin 931/3379 dosya numarasile İstanbul 5 inci icra memurluğuna müracaatleri ilân olunur. Umumî neşnyatı idare eden Yazı islert Müdürü: Abidin Daver Matbaacüık ve Negrıyat Turk Anonim ttrkett Katalog isteyiniz Halit Salih M ü e s s e s e s i : Perşembepazarı 57 Mektup adresi: Galata, posta kutusu 482 Şehzadebaşi MİLLET TY T O U İAR S Ramazandaj Büyük san'atkâr NAŞiT BEY her gece ve arkadaşları ve YENİNESİL TÜRK HANIMLARI MÜSİKİ VARYETE HEYETİ Numaraİar) Büyük muvaffakiyetle devam [ NÜmarŞar değîşmîştir.f ediyor. İ değişmiştir. Maliye Vekâletinden: Dolmabahçe kırtasiye deposunda müterakim 3000 çift 68 X 100, 1500 çift 57/82 eb'adında ambalaj tahtasile 5000 kilo ambalaj kâ • ğıdı ve 2500 kilo çemberi uhdesinde ihale olunan zat müddeti muay yenesi zarfmda bedelini vererek kaldırmadıgından mumaileyh he sabma olmak özere Behri halin 25 inci pazartesi günü saat 14 te Dolmabahçe kırtasiye deposunda tekrar pazarlıkla »atılacaktır. Muba yaasına talip olanlnn teklîf edeceği fiatm yiizde yedi buçuğu nisbe tinde temînat «kçesini möstashiben mezkur depoda mütesekkil satış komisyonuna müracaatleri ilân olunur. Bu akşam NAŞIT BEY ve rejisor NECATÎ Bederin guzide repertuvarlanndan ( K I R M I Z I F E N E R ) jçtımaî bıiyük piyes 5 perde. Büyük varyete sinema düeto şante orkestra caz. Memleketimizin en büyük müderris ve doktorlarının ta\siye ettiği 66TİMSAH (Crocodile) ruarka tıraş bıçaklarıdır. tıraş bıçağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog