Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

23 > • İKTİSADÎ CamJmriyM* Cihan pamuk ticareti Nevyork Pamuk Borsası Reîsinin neşrettiği mtihim bir rapor Cihan pamuk ticareti hakkında Nevyork pamuk borsası reisi M. Philipp B. Weld tarafından mühim bir fapor neşredilmiştir. Türkiye pamuk İstihsal ve ihraç eden bir memleket elmak itibarile pamuk müstahsille • rimizi alâkadar eden bu raporunda «Cumhuriyet^ siitunlarında aeşrfnj memleket iktisadiyatı için faydalı lıujuyerum. Raper tudurı «1931 senesi nihayetlerindeki pamuk fiatları 1930 «ene*i nlhayetine nisbetle takriben % 33 raddesinde aşağı indi. Kânunusani 1932 ye ait pamuk fiatları 6,24 sent ve te* • rinievve! lfS2 ye ajt alyere fiatları |se 7,05 sent elmak üzere kaydedil * miştir. Bu fitlar ile bir ıene ewclk| fiatlar arasında 9,8010,61 «ent bir fark mevcuttuf. Bufün AawikVd» eenubî memleketlerlnde yirmi dört piyasasında «Middling Spot Cotten» Iin vagati H»t? 0,47 »enttea ifaareUir. Halbuki 19301931 senesi dönUmiindeki f iat 9,02 sente baliğ olmustu. Kıymetlerde husule gelen bu *e »akus, süphefi? ŞİIB4İ! fumhuriyetlerinde iki sene pamukların cihan iktisadî buhranı dolayısile satjlmayıp yiğıjı bulundulçJan bir «amana tesadüf efm*«i nrtiçesidir. Bu variyette şayani dikkat bir cihet varsa, o da fiatlann az sukut etmiş olmaşjdır. tMlyaçUn niktarda buluBjnıyan djjğer inabsulât fiatları, umumi ve vasatî çlarak % 26 derecesinde tenftlfus •tmiştir. Bu netice pamuk fiatları tiesabma mucibi memnuniyet addedilpnelidir. Pamuk fiatlarınm nisbeten az sukut etme}eri ve miiıtakar k'v bftW« kalmalarına diğer bir sebep te, ikinBİ pamuk hagadj baflayıp yeni mahaul piyasalara sevkedilelidenberi u« mumiyetle zürrajn •« d.i|er müesseselerin eski pamukları satmak hu • susunda ihtiyatkâr bir vaziyet al fnış olmalarıdır. Şimdiye kadar bu hususta bu derece büyük bir ihtiyatk&rhk müşahede elunmamıştı. Bu l»e pek m,u«ip ve roantıkî bir hareket tir. Zlra yevmi ihtiyaea h»dim bir emteayı elde edilen f iatjarla bilâhare tedarik etmek mümkiin olmadiğı takdirdt, bilâm«cbur{yet «atmak m*. nasızdır. Ümlt olunur ki satış hususundaki bu ihtiyatkârane vaziyet, f iatlgrın bundan sonra dahi müdafaa yardıTi edecektfr. Zira bugiinkU fiatlar üzerjnden pamuk satin mecburiyetl, ştiphesiz, satmak mecburiyetine müsavi olacaktır. Geçtn sena larfındaki pamuk iştihl&kinin azhğını ve hali hazırın pamuk mevcudu hakkında yeis verici bazı istatistik adetlerini zikretme liyiz, Me«e)i» 1931 senesi zarfında bütün dünya 11,500,000 balye Amerik» pamuğu Utihlâk «ttiği halde ayni zamanda takriben 16,700,000 balye yenf pamuk istihsal edildi. 1931 senesi nihayetinde Ameri ka'nm umnm pamuk mevcudu 20,700,000 balye, 1930 senesi niha yetlnde 15,500,000 balye ve 1939 *enesi nihayetinde 13,200,000 balye den ibaretti. Piyasalarda hilkiim süren noktai Mi«F» göre bu rakarolar «rt»k raa • ziye aittir. Pakat piyasalar, tarihe ancak müstakbel fiatları tahmin hususunda bir e»M teşkil •ttiği tajc » dirde atfı ehemjniyet ederler. Araerika pamuklarınm külliyetli stoku, hiç o{mazsa gayrimuayyen bjr zaman İ«İB İyİ İJticAffjthlar buldü Mezkur PKmuklar «Federal Farm Ooard.» çiftlik kooperatifleri ile bir çok zira^atfn tahtı temellükünde bulun • maktadır Bu pamuk meycadunun bir kısmı da dünya üzerindeki bütün memleketlerde emtea borsaların.daıı jstif adeye ah^mif binlerce taeir tarafi»dan alyore suretile iftira edilmif^ Ierdir. Çihan buhram, PAmuk Utiblâk» « nln artmasına simdlye kadar mâni oldu. Fakat buna rağmen pamuk istihlâgki trvelki mtvsime ni«baten daha ziyade idi. Aksayi Şark, fevkapamuğu satın aldı. Mısır ve Hindistan'da pamuk ha>adı evvelkl seneye nisbeten ehemmiyetli derecede az l»«hful temjn ettL Amerika pamyklan, diğer memleketler pamuklarile mukayese edildUfleri takdirde 19311933 sepe»i aarfında evvelki seneye nazaran daha ucuzdur. Pamukları itltten fabrikaUnn pamuk mevcutlan az olduğu gibi «NiJ» in öte tarafındaki pamuk de * ppları da pek mayıftır. Bu ahval pamukların miktarı h»kkında simdiki istatistik cetvellerine ve cihan ticaretipin hali hazır vaziye tin« ra|m«n p«myk taeirlerînde limît ve itimat uyandıraıaktadır.» ZSKİDOCANOGLU Borsa uün akşam kapanan Borsada bir Türk lirası mukabill: Fransiz Fıangı Dolar Liret Belçika . Drahroi Isviçre n Leva Bulgar Florin Kuron Çek Şilin Avusturya Pezeta Alman markı Zloti Fengd Maear Ley Romanya Dinar Çemuviç Alon Mecidiye Banknot LKENCİ VAPURLARI ERZURUM KARADKAİZ POSTASf mum Yeni Tertip Başlamıştı Alfı keşidelik olan işbu tertipte numara ikramiye veyahut amorti kazanacaktır. 1. ci keşide 11 Ş U B A T 1932 Çarşamba jriinii akşamı Sirkecı'den haFeketle CZeng^ldak, lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabaon Sürmene Rize ve Hope') ye gi» decektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci hamndaki acentalığına raiiraçaat, Tel: 2\%l3 anıive 30000 Biletler satılmaktadır. LASTER SiLBERMANN ve Şü. DOYÇE LLVA^T Liqye Emniyet Gayrimenkul Emval Müessesesi Galafa Merlabani sokağı Sigorta han No. 7 IQ Telefon No. Beyoğlu : 405 2071 Haroburg. Brero, Anvfrs, Istanbul ve Bahrisiyah arasfp^a azımet ve avdet tnqntazam postalan Hatnburg. Breaı, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan liıaanımıza muvasalan bekienen vspurlar Bir îngiliz lirası Q e r n i s vapunj lirpammızJa Akila va. 81 K. saniye dqğru İstanbul Hayvan Borsası 21 1 932 V i c e a vapuru 4 şubata doğru Diri hayvan satışlan Burgaz, Vdrna, Köstence. Kalas ve Kiio fîan lbrail için liroanımıadan hareket Cins edecek vapurlar Azami K ıı Ko G e r n l f vapuru liraammızda 15 M a c e d o n i a vapuru 79 şubatta 304 30 24 50 KiTircı* 303 27 tabmilde 20 Knza 235 50 40 Yakmda Hamburg, Breaa, Anvers ve Keçı (Ka 173 19 15 50 Roterdam limanları için hareket Okıiı 75 IS 8 edecek vapurlar Inelc 10 10 ıe O M m p o s vapuru 2324 K. sanide Manda 10 8 10 Ulm va. 2930 K. sanide tahmilde A l a i a vapuru Ş7 şubafta tahmilde O e r n i s vapuru 1 2 1 4 şubatta Hantalzade Tayyar vapurları tahmilde Fa?|a tafailat içln Galata'da Ovıkiroyan hamnda Laster Sılberraann ve Şürekâşt vapur açentalığma (pijracaat, Teleton: Beyoğlu 641674 Aranıyor 1 Beyoğlu'nda, Yaşmaksıynan' 40,000 liralık aparfaman. da, Tozkoparan'da: 200250 ar • 9 Nişantaş, Pangaltı ve Sürpaşınhk arazi. gop'ta 14 metre çepheU ve 25 metre 2 İstanbul'da, Galata'da, Bey derinliğinde arazi. oğlu'nda: 2025000 lira kiymetjnde 10 îstanbul ve Beyoğlu'nda mağazlar. tenzilâü» sabhk 80,QOQJQO,OOQ üraS Tozkoparan, Yafmaksıyıran lık bina. ve Altmci dairei Belediye civarında: 11 ts^anbul'da tenzilâtla satdık| 2530000 lira kıymetmde «parhman 4550,000 liralık magaza. lık bir bina. 12 Aparbmana tahvfli imkânı 4 İyİ bir mevkide: 4045000 olan 67000 liralık bir ev satın alalira kıymetmde iratlık bir bina. cağız. 5 Altıneı daire ve Galatasarajp 13 30,000 lira kıymetmde İyİ Cİvannda: 5060000 lira kıymetiadj* kira sfetirjr bina, iratlık bir bina, 14 Şişli'de 15,000 Hra kıyme6 Hendek sokağmda ve Kara** fil sokağ.nda 810000 liral* bir bina, tinde ev. 7 Ayazpasa'da, Almanya *efa« 15 «~ Şifirde, H«cımahak dvarareti kurbfinde 300 murabba ar|uılık da 3 katlı 810,000 lira kıymetmde apartıman. arazi. 8 Ayazpaya'da, Sua«erviler'd«t 16 Tw^, Taks« dvmmda ı Tepebatı'nda ve Toskoparan'da 34000 liralık ev.. Haftalık muntazam Ayvalık postası Tayyar pazar saat 17 de Sirkeci'den ha • reketle (Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit, Bür. haniye ve Ayvalığ'a gider, ayni ta rikle cuma günü Istanbul'a gelir. Müracaat: Eminönü, Rıhbm Han Np. S. Tel. tst. 1977 Yolcu bileti vapurda da verflir. vapuru her Beyoyul 2 incj hukuk k«kimliğwden: Elyevm ikametgâhları meçhtü Feruz•^^•••••••••••••••••••••••••••••••••JBHHHHHHHfBBBfHBBBBJBJBBaBHJBHHHHHHHBBBBBBBa •ğa Kadiriier ypkuşu \$ «tik eedit 18 numarada Ali Umail &f«ndilwl« Naciye ve Fatma Hanunlara; N«hn Efendi üe Tevfik A*» ve Ayş« Hanunlarla şayîan ve müştereken mutaearnf bulunduğunuz Feruzağ* Kadiri • ler yokufu 18 atik cedit 18 numarab ar»a f üyuun izalesi zımnında açık artbrma ile 20950 No. lu senetle Hüseyin Efendi tarafından bore ahnan meba«ablığa çıkarılarak yevmi müzayede olarak ı>bu 932 aenesi şubat ayıma 29 un liğ mukabüinde idaremize teminat irae olunan ve bilfthate mum&ileyb cu pazartesi günü saat 15 tayin olunmuş hin vefatile verasetinin kerimesi Eroine Şerife H. ile mahdumlan Abtnr. Tarihi meakurda bizzat ha«r bu durrauf ve Arif Hikmet B. lere inbişar eyledif i anlaşılan Lâleli'de Kılunmanız veya salâhiyettar vekil gön • zıltaş mahallesinde Aksaray cadde»inde eski ve yeni 2 numaralı ve dermeniz tebliğ makanuna kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (800) lira kıymeti muhammeneli (80) zira arsa üzerinde bilâmüşte Vakıf Paralar Müdürlüğünden: AĞAOOLL AHIHET Pazarlıkla kiraya verilecek mahaller Istnbul Evkaf Müdürlüğünden: 1 > Içerenköy'ünde Hamam lokağmda 19 No. ahîr ve dükkân. 2 Paşabahçeai'nde Sultaniye mevkiinde çayırdan (30) dönüm tarla. 3 Üaküdar'da Dağhamamı'nda (3) dönüm tarla. 4 Usküdar'da Nuhkuyusu'nda SeyitAhmet deresinde (20) dönüm tarla. 5 Beykoz'da Hünkâr iskelesinde Tabağhane ittisalirıdç çayır ve kır kahveciliği. Mevkii ve nevileri balftda yazıh olan mahaller flç sene müddetle ve pa?arhkla icara verilecektir. Müzayedesi (26/kânunu»ani/932) sah günü saat on dörde kadardır. Talip olanların îstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazii vakfiye tdaresine müracaat etmeleri. milât bir bap kârgir dükkân vade sonunda borç verilmemeıine mebni İcra kılınan müzayedesinde sekiı yüz lîra bedel ile talibi üzerinde takarrür etmiş ve 11 şubat 932 tarihine müsadif perşerobe gününe kft» dar müzayedesi temdit edilerek takarrür edecek bedeli haddi lâyı kmda görülürse o gün saat on beşte kat'î kararının çekilmesi mukarrer bulunmuştur. Taliplerin yüzde on nisbetinde pey akçesi vçrmeleri ve bizzat veya tasdikli vekâletname ile müracaat eylemeleri müzaye* de şartlarındandır. Müzayede Babçekapı'da (4) ttneü Vakıf hanının (2) inci katında 14 ve 20 numarada Vakıf Paralar Müdürlüğünde müracaat etmeleri ve evvelce pey yptlacaktır. Taliplerin vaktinde Orhangazi'de Odun pazerında 44 numarada Şcfik Eftndiy* İNGİLTERE v* AdJİ kanunlar hissiyat üperine met>ni olmadı|ından vazu kamjjı dedUrterinizl nanari dikkate aimaz. Cegalar heyeti içti maiyenin salahı için verlllr. Ş imzasile Demirei postasından şlkâyet'eden karUmize Adres ve imza olmadığı için mektubu nuz dercedilemez. ŞikâyetinİBİ ora pesta müiurüne bildirirseniz matlubunus WUıl Bir mütekaidin şikâyeti Ben bilfıil otıjz seoeden fazla ettim. 931 ağustosundan itibaren 3836 nvmaralı senedi resmi ile tekaüdüm yapıldı Benden sonra tekaüt edılenler ikramiyeJerini aldılar. Defatla pıüraeaat ettlğim halde henüz ikramiyeme ait hav?1ename geimfraistir. Bu bapta maknmı aldlnin B6»ftri dîkkatini celbederim. Samaun'da nüfus müdürjüğünden mütekait Ahmet Asım Gureba h&stanesinde ted^vi altında bulunan kebapeı S'AIevmfin Efendi Lokantacılar Cemivetintn yirmi beş lira BtadomiPk suretjle kendisine muavenette bulundu • ğundan dolayı teşekkür etmpktedir. HİNDİSTAN ! bütün dünya »lyııetinl «n ılyıde meşjul eden mesele sürup te kat'î karar esnasında bulunmıyanlardan son talipten maadasının müzayededen çekilmiş sayılaeaklan İlân olunur. 75 Kuruş TEVZİ YBRİ: Matbatcılık ve Neşrlyıt Türk Anonim Şirketi ( CumHurlyat TiUt»«#»«l#rl) Pazarlıkla kiraya verilecek tarlalar İstnbul Evkaf Müdürlüğünden: Nezirin mekânı nam mahalde. 2 Sayıroocağı'nda Taşköprü ve eskî çeşme civarında. 3 Sayımocağ'ında Keçemandıra"da ve Valdesuyu civarmda. 4 Sayımocağı'nda Taşköprü ve Hekimsuyu civarında. 5 Sayımocağı'nda Gümüşsuyu Kanlı çeşme ve Yıldız Tabya civarında. 6 Sayımocağı'nda vakfa ait ocak ci varında. 7 Sayımocağı'nda vakfa ait Küçükköy civarmda mandıra önünde. 8 Sayımocağı'nda vakfa ait Ramiz civarında. 9 Sayımocağı'nda vakfa ait Nezirin me kânı üstünde. 10 » Sayımocağı"nda Küçükköy civarında. (44) (27) (41) (80) (24,5) (34) (105) (50) ..(34) » » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 Sayımocağı'nda Karaağaç civarı ilt (50) dönüm tarla K«tapçıl»rdan «reyınız Cemiyete teşekkiir Bir şoför diyor ki: Kemal Efendi jsmlnde bir »oförtin mek' tubundan bulisa edilmiştir: Mesîeğimi? tasfiyeye njuhtaç Wr halde dir. Bence Belediye talimatnamesine muhai'f hereket ed«m bir şoför hakkında belediyeee ivi bir tahkikat yapıiraalı ve ka» bahatli görülenler hemen tasfiye olunmali meslek haricine çıkanlmalidır. Çünkü »oförlük mesleSİ Jcendinl bümlyenîer tarafından bir inV>M*ma deSru sürf'kleniyor. Ve san'atın hiç hayıiyet ve serefl kalmıvor Şoforler ancak bu suretla ıslih edüeeekti' r I Y; 1HAMA Dr. Hakkı Şlnasi Pazarlıkla kiraya verilecek otîakiye ve tarlalar i Yavrunu^un en sjhhî gıdasıdır. I İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 1 Anadoluhisan'nda Çavuşbaşı çiftliği otlakiyesi. 2 Anadoluhisan'nda Çavuşbaşı çiftliği dahilinde (270) dönüm tarla. 3 Anadoluhisan'nda Çavuşbaşı çiftliği dahilinde (195) dönüm tarla. Müfredatı balada muharrer otl&kiye ve tarlalar pazarlık suretile kiraya verileceğinden taliplerin (26/kânunusani/932) salı günü saat on dörde kadar îstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi idare•ine müracaat etmeleri ilân olunur Eskl zevelm Ankarm'da rüsumat mua • uıelât memurlanndan Nevrta Beydir. Mahkemece takdir olunan nafakav; icra marifetile alıyordum. Ve bununla İki çocufumu kıtkanaat geeindlrlverdıim. teradakl dosya numaram 928 2197 dir. tstan* bul lcraaına daima gidip Uimi takip ettiğim halde Ankara ieragmın nafakayı gSndermçmekte olduğunu anladım. Çocuklanra aylardanberl sefalet çeklyor lar. Maaslar muntazam verildigl haldf n«d*n benfm nafakara kesilmlvor. Ne !elr mahkemenin karannı tetbik «tmivenleTcezalandınlmıyorlar. Bu banta Adliye Vekâieti ile OiJmriikler Vekâletlnin na»ri dikkat ini celbederim. ^ Kadıköy'ünde Feridlye sokağmda 4 numarada Saadet Adliyt v naactri dikkatin* Zayi 20/1/932 çarşamba akşamı •aat 19,15 te Köprii'den Çengelköy'üH9 giden vaştırda bir çantada bazı tiearî evrak ve defterler onutulmuftur. Mez • kor çantayi bulup teslim eden zata mi]> him bir İkmmiye verfleceği ilân olunur. Kuzguneuk Arapzade Soysop sokak No. S Karalyan Gümrüklar Vikâletinin DOKTOR Osman Şerafettin Emrazı entaniye mütehassısı Cağaloğlu Nurosmaniyç caddçsi No, 19 TeUfon: 893 Muajene zamanı cumadan maada öğleden »onra (Gureba haıUnesi) dahilf. «ari hastalıklar mütehassısı I tdaremiz matbaasında mevcut ifler bir vaziyette 1/2/932 tarihine mtisadif pazartesi günü Matbaa Müdürlüğünde icra kıhnacaktır. saat 14 te Haydarpaşa I 1 adet 57 X 82 Mevkii ve nevileri balâda yazıh tarlalar üç sene müddetle ve pa • zarhkla icara verilecektir. Müzayedesi (26/kânunusani/932) sah g0nü saat (14 e) kadardır. Talip olanların îstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazii vakfiye idaresine müracaat etmeleri eb'admda hurufat ve gene ayni eb'atta bir adet ta* makine»il« 40 X 30 b'adında bir adet pedal makinesi bilmüzayede »atılacaktır. Müzayede Talip olanlann her gün matbaaya müracaatla makineUri görebileekleri ve matbaa ile Haydarpaşa mata*a$ından da mtizayede şeraitini müş'ir şartnameyi tedarik edebilecekleri ve müzayede günü ve *a> atinde Matbaa Müdürlüğünde hazır bulunmaları ilân olunur. ~ Z H H I ^ GAYRiMUBADiL B0N0LAR1 SVFIUR, AUNIR. Mâkadaranın dogradan doğruva mııracaat etmeleri men faatleri icabındandtr. Veni postahane karşısmda Rüvük Kınacıy n Han No. 24 Teletö"1: S2716 Telsrat ZİV^T^ 'R ÎSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog