Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

'Camhariyel* Ressamlık münakaşası Güzel San'atlar Birliği Resim Şubesi İdare Heyeti Ali Sami B. e cevap veriyor Ali Sami Beyin gazete mizde intişar eden mektubuna cevaben Gâzel San'atlar Birliği Resim şubesi heyeU idaresi namma reis Sami Bey taraftndan bir cevap gönderil • tniştİT. Cevabın bir kaç kelimesini bizzarure tayyelemeğe meçbur ol duk. Ali Sami Bey, Cumhuriyet gazetesinde intişar eden yazılar üzerine hakikati biraz daha vüzuhla efkâri umumiyeye arzettneğe mecbur kaldık. Münakaşanın bu vadîye dpkülmesine sizden çok biz müteessir ve müteessifiz. Biz yazılarınızın her noktasına cevap verece ğiz. Güzel San'atlar Akademisine ait elan ve elân cevap vermediğîniz nok. talar hakkmda icap eden münaka sanızı makamı aidile devam ettire bilirsiniz. Diyorsunuz ki, ben hiç bir zaman Resim Birliğine girmeğe talip olmadım. Ne resmî ne de hususî kim»eye böyle bir müracaatte bulunmadım' Halbuki hakikat şöyledir. Siz ?edî »ene evvel Avni Lifij merhum ve aair bir takım arkadaşları ayrı bir çemiyet yapmağa teşvik etmiş oldufymızu ve muvaffak olamayınca bize Btüracaatle cemiyete kabulünüz ri easında bulunduğunuzu hep biliriz. O l a n a n Türkocağında toplanan keagrede ümidinizin aktine olarak hfyeti idare azalığma intihap edil faediğinizden dolayı münfail olmuş v« çekilmiştiniz. Bu kongrede mevcut bütün san'atkârlardan bir tek rey jdamyışımz arkadaşlarınızın size n< fca<|ar teveçeüh ve emniyet besledik' J«ŞİRİ gösteren açık bir delildir. Galatasaray resim sergisine resjm rfndermediğinizin de iki sebebi var4;r. Birincisi şudur: Sergide teşhlr için kabul edilen eserler jüri tara fın<fan tasnlf edilerek derecelere tefrik cdilir. Bunlardaıt salona talika fayan olanlar salonda ahzi mevki e derler. Amatör resimleri ve ikinci de recei san'atta olan diğer tablolar küÇÜk odalara asılırlar. Sizin resimle yiniz salonda asılmayıp daima bu küçük odalarda mevki aldığı için bize muftber olmuşsunuzdur. tkinci sebep te: Teşhirden ziyade satılığa elverişli ticaret resimleri yap makla meşgıılJbMİunmanızdır. İki sene evvel gene Galatasaray sergisinde teşhir ettiğiniz «Yenicami» tablosu sergi hakkındaki iddialarınızda sa mimî olmadığınız itabet eder. Yazılannıza devam ederek diyorsunuz: ki «Eğer kıymetina yoksa jüri resimlerimi neye kabul etti ve makamatı âliyeye satmağa vasıta oldu. Bu iğfal değil midir?.» Jüri heyetinin resimierinizi kabul edip etmemek hususunda pek çok mti' nakaşalarda bulunduğu bir vakiadır. Bu hususta Birliğin bir hatası varsa Q An resimlerinîzi teşhir etmek ve aatm&k delâletinde bulunmak gibi, •ırf inıanî bir zâf göstermiş olması dır. Bîrlîk bir çok heveskârların e • «erlerini de teşhir ve satmağa delâl*t etmeği san'atı teşvîk noktai nazanndan kendisine bir vazife bilmiş tir. Ankara resim sergîsinde teşhir egllen asâr evvelâ Maarif Vekâleti tarafından tertip edilen ve memle • ketin en sahibi salâhiyet zevatından raürekkep bir jürî taraf ından tetkik edilerek iyileri tefrik ve Maarif Vekftleti namına mubayaa edilir. Şim diye kadar sizin bir tek resminiz bu heyet tarafmdan seçilmemiştir. Makamatı âliyenin sırf teşvik maksadile ve hususi olarak bir çok eserleri mübayaa ettiği de vakidir ki eserleriniz bu meyanda satılmıştır. Resimlerinizi baskalarına tashih ettirdiğinize gelfnee deniz resimleri için çok kereler Tahsin Bey merhuma müracaatle tas hih ettirdiğîniz ve hatta merhum Ruhi'yi d« günlerce evinizde alıkoyarak bir çok eserlerinizi yaptırtığınız kendilerinden nakien hepimizce malumdur. Pul işlerinde çok hizmeti seb kettiğini söylediğimiz Hamit Bey sizin değil, Çalh'nın talebesidir. Sark tazyinî san'at kısmında çalısmıştır. Yaptığınızı iddia ettiginiz puUar dahi bu çeeukla merhum Avni Lifij'in e • »•ri olduğunu kendileri yanayakıla seylemişlerdir. Bu münasebetle res sam Ali Cemal Beyin gazeteye gön derdiği eevap mes'eleyi gayet kısa fakat sarahatı kâfiye ile isbat et • mistir. Bir ressamın kendinden iyi resim yapan diğer bir ressama yaptıracağımo ne olabileceği malumdur. Doğrutunu »öylemek Iâzım gelirse siz san'atınızı değü, tstanbul abidatmın rfl»tmlerini satmıssınızdır. Buniarın fotoğraflarını çıkararak daha fafla kazanabilirdiniz. İstanbul'da garplilerin sevdiği sırmalı karamandol terlîk *e lizerleri masallah yazılı kadife yastık yüel^ri gibi bir takım kamlot 0*ya vardır ki Avrupa'Iılar bu eşyayi sizin resimlerden daha çok alraifjardt v« bu «şya ile reıimlerinizir san'at muvacehesindeki kıymeti birdir. Diyorsunuz ki Türk san'atkânnın yegâne emeli ismini hudutlardan ha> rice çıkarmaktır. Halbuki siz isminizi değil, bir emtiai ticariye eî#n re simlerinizi çıkanyorsunuz, bu hu susta ithalât ve ihracat müvanezesi noktai nazarindan vatanperverane bir vazife yaptığınıza eminiz. Şunu da haber verelim ki arkadaşlarımızdan pek çokjaıı eçnebilere pek «ok resim satmışlardır. Fakat, sizin gibi, bu satısları makamı iftiharda söyler mekten sıkılırlar. Beş yüz lhalık tablonuzun hikâyesi de şudur; Bu eseriniz harf inkılâbının akabinıje eski mahalle mektebj hayatmi taşvir eden bir tablo idi. Bu resim zemin ve zamana uygun olduğu için sırf süjesine ait mütalea dolayısile ve jürinin. jntihabı harieinde Maarif Vekâleti tarafından satın alınınak istenmiş ve resme koyduğunuz fevkalâde fahiş fiata mukabil 500 lira teklif edilmiş olmasından galattir. Esasen bu tab> lonm da baştan afağı deaen yanlıslarile dolu ve san'at evsafından kâmilen muarra bir eserdir. Bizi tekzîp ctmek isterseniz bir daha teşhir edebilirsiniz. Avrupa'hlara sattığmiz; re> simlerin isim ve adetlerile Cumhu riyet gazetesinin bütün sahifelerini doldurmak iddiasıaa gelince, bunun doğru olmadığını bilmekle beraber Yüksekkaldırım'da sulu boya cami resimleri yapan Rus reMamları tanırız ki sattıkları resimlerin listesini bir kaç yevmî gazetenin bütün sahif eleri almaz. San'at muvaffakiyatınıza ait misallerle Cumhuriyet gazetesinin altı sahifesini doldurmak iddiasını lutfen hakikaten bu işleri yapmış olan Mikel Anjel'lere, Rübens'Iere bıra • kınıe. Bizim kanaatimis şimdiye kadar bütün hayatınızda yaptığımz i f lerhı bu yazdıklannızdan ibaret olduğu merkezindedir. Cumhuriyet evraki naktiyesi resim • Ierinin esastnı bittabi fabrika ressaım tadil edememek zaruretinde kaldıiı için ancak esasa taalluk etmiyen peysaj kiftmlarile oynamıştır. Fabrikanın Italyan ressamı tesekkür oU'""r V' bunlann hiç te iyi olmadığını tahmin ettiğimiz asıllarmın çirkinliğini güzel ve san'at • kârane gravurile kısmen kapatrtuştır. Kâski fabrika ressamı beptini tashOı etmek salihiyetini haiı olsaydı çift hay vanını öküz ve çifti idare edeni de daha ziyade insana bencetmiş elıvdu. Türk san'atkârlan millı bir şeref olan para resimlerinin miisabakasız ve fena resim yapmakla maruf bir Ali Sami B. taraftndan nasıl bir cür'etle deruhde edildiğine el'an mütehayyirdirler. Piz bes senedir bu nokta hakkmda gazetelerlt bir şey söylemedikse ticaretinizle alâ kadar olmıyısımızdan ve ba vadide sizi hiç kıskanmıyifimudandır. Galatasaray resim sergisinde eser teshir edenlere hücum edisiniz düsünce sizliğinizin bir eseridir demek lâzmı dır. İyi bilmelisiniz ki orada sizden çok hem de çok şöhretll ve kudretleri te beyyün etmiş san'atkMar Ktv teşhir ederler. Aramızda yalmz eser teşhirile övündüğünüz Avrupa sergilerinde madalya dahi almış san'atkârlann bulunduğunu habrlamanız Iâzım gelir. Salon dezertistte, bizhn Avrupa'da ikmalî tahsil eden gençlerimizin ekseriyeti eserlerhu teshir etmişlerdir. Hiç birinden de btmdan dolayı bir iftihar lâkırdm işitmedik. Hususî resim sergilerini ise biraz paktî fedakârhğı göze ajan herkes yapabüir. Temedduhlerinizin en sayani dikkat kısmı hakkınızdaki Avrupa nesriyatıdır. Bunun ne olduğunu biz bOiyoruz. Biraz da efkâri umumiyeye arzedelim. Avrupa'da gazeteler her ressama mü racaat ederek muayyen bir bedel mu • kabilinde resimlerîni basmağı ve haklannda yazılar yazmağı deruhde ve teklif ederler. Bunun için acentalar bile vardır. Lehinizde yazılacak bir yazının satın 75 franktan başlar. 5 bin franga, 5 yahut on mecmuada eserlerin kop yalarını basmak ve hakkmızda tanın mış bjr münekkitin imzasile makale yazmağı teklif ederler. Bunun iki misli fiat verirseniz 3 sene müddetle üç dört memleket dahilinde muayyen miktarda mecmuada ayni şeyi yazmağı taahhüt e derler. Sizin hakkmızda yapılan neşriyat acaba kaç franklık cinsindendir, aoljyabilir miyiz? Bu münasebetle bir noktayı da te essüfle zikretmek istiyoruz ki o da Paris'te teshir ettiginiz Kariye camünin r«sminin »Itına yazılan «eski bir Bizans kilisesi» ibaresini koyarak teshir etmeniıdir. Acaba Ayasofya camiinin resmini de teşhir etmis olsaydmız ona da ayni ismi mi verecektiniz ? Bize milüyet dersi vermek istiyen siz AH Sami Beyin bu harekçtiniz seciyetıiji kâfi derecede gösterecek bir delildir. Yazılannızdıtki iddialannıza teker teker cevap verdikten sonra size bir nasihat vermek isteriz, siz kendi rivayetinise nazaran bevnelmilel bir san'atkâr olduğunuz vehmini tacıyorsunuz. Ne yapaîım ki umum »an'atkârUr da şimdiye kadar srördüğümüs rtsimleriniıl* eîzi hatta Türkive hudutlan dahilinde fena bir san'nlkâr olarak tanıyor. O halde hpdut harieinde para ile söhret tedarik «tmrğe çahsacağinıza, arkadaılarınıza san'at vadiaindeki kıymetinİB hakkmda TAYYARECİLİK s 19081932 Galatasaray talebesi Biniciük dersi alıyorlar 24 senede tayyarecilik yıldırım sür'atile ilerlemîştîr 1909 senesinde 31 kilometroluk Manş denizini zor geçen tayyere 1931 de 1909 da Uk defa Manfı geçen (BUriot) Bleryo'nun tayyaresi * 9000 kilometroyu bir hamlede katedederek Nevyork'tan Istanbul'a gelmiştîr Galatasaray Lisesi talebesi Mr mü4dettenberi Sipahiocağı'nda binicilik dersi abnaktadırlar. Alâkadarlar talebenn spor kabiliyetini tezyit edecek olan ba derslertn faydasından bahsetmekte dirler. Yukandaki reshn Galatasar^y'dan fld genci binicilik dersleri esnasında gös • termektedtr. Dünyanm en buyük dente tayyaresi «Da Bünyanm en büyük kara Hvvttreti ö3flOO : Yunkert 1908 tayyareciliğin kahramanlık devresinden çıkarak fen ve sınaî devreye girdiği tarihtir. 1908, kanat zaferlerinîn ilk senesidir. İlk tayyare sergisi 1908 de tertip edilmişti. 1908 senesinin 13 kânunusanisin» de Paris raatbuatı «Uçan Adam 50,000 frangı kazandı» serlevhasil* 1000 metrelik mükâfatlı uçuşun Henry Farman tarafmdan kazanıldığmı haber verdi. Bir sene sonra Dafly Mail gazetesi Manş denizini geçebilecek ueucuya 25,000 frank mükâfat vadediyordu. Daily Mail'în bu teklifi cevapsız kalmadı. 1909 temmuzunda Kale sahillerinde çadır kuran üç müsabıktan biri LauU Bleriot 25 sabahı feeirle beraber havalandı ve 38 kilometre katede • rek 32 dakikada Manş'ı geçti. O gün Bleriot'nun gelişini gören bir tngiliz sahil muhafaza memum: « Müstmvli geliyor* diye b*|ır » mışiı. Manş aaferi yalnız bu basit dü • şünoeli sahil muhafızını değil, fakat onunla beraber tngiltere'yi ve bütün cihaıu da heyecana düşürmüştü. Bu tarihten sekiz sene sonra Alman'Iarm İngiltere'ye yaptıklan hava hü • cumlan bu heyecan ve endişenin ne kadar yerinde olduğunu göstermiş * tir. Denilebilir ki 1909 Mans zafeH miîletlere: < Havatarına hâkim ol!» Kumandasım verdi. Ondan sonra herkes çalıstı. Havacıhğa herkes Iürunru kadar ehemmiyet verdi. 0 kadar çek çalışıldı kt 22 sene gibi kısa bir zaman zarfında atılan terakki ve tekftmül hatveleri akla durgunluk varecek kadar mUhim oldu. Bu seri terakki ve tekâmülün en büyük âmili 19141918 harbi olmuştur. Umumt harbin buhranlı anla • rmda tayyarelerln aldıklan mühim vazifeler, ölfim veya safer İçin ccnkleşen hava kartallarının dasıtanları geride hümmalı bir surette çalışan hava sanayiini kamçılamaktan hali kalmadı. Misal olarak Fransa sikredilebiiir: Harbin bidayetinde ancak 120 tayyaresi bulunan bu devlet 1918 kânunlannda 3500 tayyare uçuruyor ve geride bir o kadar da ihtiyat bulunduruyordu. Umumî harp ila başlıyan bu seri tekâmülün nerelerde, ne zaman duracağı belli değildir. * •* Hava gazetelerinm önümde cf« ran kolleksiyonlanm kanştırarak havacıhğm 19081932 tekâmülünü tayin etmeğe çahşıyorum. Hayalimde teressüm eden grafikler başımı döndürüyor. Bir kaçını naklediyorum: Sar'at 1906 da saatte 41 kilometre. 1931 de saatte 657 kilometre. İrtifa 1909 da 155metre 1931 de 19,000 metrenin fevkinde Havada kaltş müddeti 1906 da 21 saniye. 1931 de 84 saat (havada benzin almak şartlle 430 saat yani 17 gün den fazla). Bir hamlede hatedilen metafe 1900 da Manf'ın geçilmesi (32 kilometre). 1931de Nevyork (stanbul seferi (9000 kilometreden fazla). Yıldırım stfr'atinde bir terakki ve tekâmül. Havucüık hız almış gldiyer. Hedef, mesafe mefhumunu değiştirmektir. 1931 biiânçosunu yapıyorum. flir senelik hava faaliyetinin başmda hep ayni hedefi görüyorum. 1931 de Schneider kupası sür'ati 657 kilo metreye çıkarmış. 1931 de Ameri • ka'lı Cost ve Gatty 10 günden daha as bir zamanda devri âlem seyahati yapmışlar. 1931 de Amerika'lı Po lando ve Bordwan Nevyork'tan uçarak bir hamlede tstanbul'a inmişler. 1931 de profesör Picard 12,000 metrenin fevkinde bulunan fırtına • siz mmtakada Stratosfer balon île, tetkikat yapmış. 1931 de Stratosfer'de sefer edebilecek tayyareler mşasına başlanmış. 1931 de Stratosfer tayyareleri ile Avrupa Amerika yolculuğunun 13 saate indirüeceği düşünülmüş. * * • Şmelling Şarkey Maçı yapılıyor Dünya şampiyonluğu için bir mukavele imzalandı N.vyork 93 (A.A.) Schmeling ile Sharkey ağır sıklet dünya şampiyonluğu için on beş ravuntluk bh maç yapmak üzere bir mukavele hqza et« mişlerdir. Bu maçın 16. hftiirand* jnpiİHMi»! muhtemeldir. Hasılatın yüzde otuz yedi buçu ğunu Sshmelingı yüzde on iki buçuğunu Sharkey alacaktır. Carnera, Schmmling'i daoa idiyor Nevyork 23 (A.A.) Carnera Alma.n boksör Schmelmg aîeyhînde kdlî takibat yapılmasım ve ^endislle yapacağı maçm vuku buimaması neticeainde hasıl elan aiyanmdan unvanına ait olan zarardan ve kaybettiği naktî istifadeden dolayı yüz bin dor lar tazminat tediyesini mutazamnun bir talepte bulunmuştur. Carnera Schmeling'in kendîsile 309931 tarihinde karşılaşmak için vermiş elduğu taahhüdü ifa etmemif bulunduğunu ileri sürmektedir. 1932 de daha neler düşünülebileceği bilineme*. Kat'iyyetle bilinen bir şey varsa o da yakm bir zamanda Avrupa • Amerika hava yolunda doğru postalar tesis edebileceğidir. NECtP DÜRRÜ Amerika malî Tedbirler alıyor 2 milyar sermayeli bir birlik ihdas olunuyor Vaşington 23 (A.A.) Reisicumhur M. Hoover tarafmdan iltizam edilen ve 2 milyar dolar sermaye ile bir malî imar birliği ihdasına daîr olan teklifi kanunî, nihayet kongre tarafmdan kabul edilmiştir. Bu kanun mueibmee teşkil edile • cek malî birliğin sermayesinden yarım milyarını hazine koyacak ve mütebakisini de zamanı altına alacaktır. Kanun projesi şimdi imza edilmek üzere M. Hoover'e arzedilecektir. İngiliz gümrük Tarifeleri Kabîne tarifeleri tezyit etmeği kararlaştırdı Londra 23 (A.A.) Kaoine, muzakerelerinin nrtîce.î t!p.ak ekseriyetle ittihaz edilen ve yalnız kabineyi taahhüt altına alan bir karar ile 2 şubat tarihinde tekrar içtima edecek olan Avam Kamarasmın tasvibine arzedilecek bir gümrük tarife kanunu projesi tanzimi lakarrür eylemiştir. Vakit kaybetmek niyetinde olmı yan hükumet, bu karar projesîni mümkün olduğu kadar sür'atle kabu! ettirmek arzusundadır. Diğer taraf» tan ticarî muvazene komitesinin ekseriyeti, bütün mamul eşya üzerine yüzde 10 veya 15 gümrük resmi konulmasını teklif etmiştir. Bazı vaziyetlerde daha yüksek rüsüm vaz'ı da derpiş edilecektirTicarî muvazene komUyonunun tekliflerinin bilâtadil bu kanun projesine ithal edilip edilmiyeceği henüz malum değildir. Londra 23 (A.A.) Umumî gümrük tarifesinîn parlâmento tarafin • dan kabul edilir edilmez mamul eşya hakkmda derhal tatbik edileceği söylenmektedir. Bazı sanayün ihti yaçlarına göre derece derece yük selmek şartile bir gümrük resmi eetveli yapmak üzere bir tarife komis • yonu teşkili için Iâzım gelen ted • dirler ahnacaktır. Bu resimlerin umumî hat ve nis betinin yüzde on veya on beş olması muhtemeldir, Berlin 23 (A.A.) Alman efkâri umumiyesi, tngiliz mehafilinin bazı Alman 6anayiini fngiltere'ye eelbetmek çin sarfetmekte olduğu mesai den dolayı heyecan içindedir. Yeni malumat almakta olan bazı Alman sanavi erbabınm f ikrinc^. bu teşebbüsler bosa gitmemistir. Bil • hassa ihracat ile meşgul olan ve tngiltere tarafmdan itHhaz olunan Küçük katil İspanya'daki Karışıklık Şehirlerde nümayişler ve grevler devam ediyor Madrit 23 (A.A.) Karraşahk devam ediyor. Seviller, Cordone ve Villanueva'da nümayişler devam etmektedir. Bu şehirlerde bir çok t«v kifat yapılmıştır. Evlerine sığınmış olan Berga'dalp asiler teslim olmuşlardır. Barselon 23 (A.A.) Nüroayi» « çiler bir sütçü dükkâmnı yağma et • mişlerdir. 4 kişi tevkif edilmiştir. Polis komünst fırkasının merkezini kapatmış ve azalarından 27 kşiyi tev » kif etmiştir. ' Manresa'dan bildirildiğine gBre, polis kuvvetleri Cardona ihtilâl komitesi reisini tevkif etmekte iken nü • mayşçiler tarafmdan açılan ateşe maruz kahnışlardır. Polis mukabe lede bulunmuş ve ihtilâl komitesİ reisi ağır surette yaralanmıştır. Barselon 23 (A.A.) Ordu, Mazera isyan mmtakasını hiç bir şiddet göstermeksizm ve asiler tarafmdan hiç bir mukavemet görmeksizin isgal eylemiştir. Suira ve Figols'da bulunan maden ameleleri daşlara kaçmışlardır. Kardona'da asiler bir kiliseyi yalc< mışlardır. Her tarafta hükumet ida« resi yeniden teessüs etmiş ve cumhuriyet bayrağı bütün hükumet müessesatı binalarına asılmıştır. tki harp se» f inesi Barcelone'a gelmiştir. Umumi grev şayialanna rağmen taksi şoförlerînden maada bütttn amele işlerinin başına gelmişlerdir. Hiç bir hâdise olmamıştır. Umumî mesai konf ederasyonunun umumî grev yapmamak ve Manzera. mıntakası asilerinl orduya mukav** met etmemeğe davet karannı verdlğî söyleniyor. Tevkifatın yekunu 38 ! geçmemiştir. Manzera'da umumî grev tam bir sükunetle devam etmektedir. Barseion'da vaziyet Barselon 23 ( A . A . ) Grevcilerin kaçıp sığındıklan civardaki dağlar askerler tarafmdan hiç bir mukavemet eseri görülmeksizin isga! edilmiştir. Çardon'da mesai başlamıştır. Pazartesi gfinii diğer taraflarda da işe başlanacağı söyalenmektedir. Barseion'da duvar amelesile doklarda çalışan işçflerden 800 kadar Irimse grev yapmıslardır. Ankara'da 12 yaşmda Fatma ismînrte bir kın 14 yaşında Enver isiroli bir ço cuğun öldürdüğü yazıhnışb. Resmimiz bu küçük katili gösteriyor. Lehistan'ın Cemiyeti Akvam için bir tafebi Varşova 2 3 (A.A.) Cenevre konferansnun içtimaı dolayısile Kurjer Poranny, Lehistan'm Cemiyeti Akvam için idare edilecek bir takım tayyare müf rezelerinden ibaret olsun beynelmilel ">ir ordu vücude gttirüdiği takdirde memnun kalacağım yazmaktadır. ki kanaatlertni tashih ettirecek eserler meydana getiriniz. Türkiye bir zenci memleketi değildir. Burada da resmiden anlıyanlar var dır. Ve onlar sizin şimdiye kadar yap • mış olduğunuz resimleri görmüslerdir. Bugüne kadar memlekette ressam ge çindiniz; size hiç bir şey söylemedik. Fakat tarüjî resimleri de istismar etmek arzusile kalkıp ta efkâri umumiye mu vacehesinde «bu memlekette san'at yoktur ve benden başka bütün san'at • karlar uyuyorlar» derseniz sizi, yüzünüzden maskenizi kaldırarak hakikî kıymetinizle efkâri umumiyeye göstermeği birlik hir vazife telâkki eder. Cebelittarik'te vaziyet fena Cebelittarik 23 (A.A.) Reuter Ajansımn istihbarma göre Cebelitta • rik'ta bugün öğleden sonra vahim ko • münist karşıklıkları olmuştur. Polis ve asker kuvvetleri sokaklarda devriye gezmektedir. Şehrin muhim noktalarma mitralyözler yerleşürilmiştir. Mağaza lar kaoanmıstır. gümrük tedbirleri dolayısile müşkül bir vaziyete düşmüş olan Alman müesseleri mevzuu bahistir. tngiliz propagandası, alâkadar Alman'Iarı tngiltere'de istihsal masa • rifinin ueuzluğu, vergilerin daha az olması, mahreçlerin daha miisatt bulunması ilâ.. gibi bir takım göz boyayıcı şeylerle iğfal etmeği istihdaf eylemektedir. Almanycfda heyecan Güzel San'atlar Birl'ği Resim Ş. heytti idareai namma rmi$ Sami
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog