Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumkttriyeı =?4Kânunusanı a 1932* Şubatta İstanbul'a neler girecek? Şubat kontenjan ltsteleri tebliğ edildi ve bütün güm rüklerde mahsup muarnelelerine başlandı Yeni listeyi aynen neşrediyoruz Gümrükler Umum Müdürlüğü şubat ayına mahsus kontenjan liste lerinden İstanbul'a mahsus kısmı çıkarmış ve Gümrükler Başmüdürlüğüne göndermiştir. Başmüdür Seyfi Bey verilen miktarları gümrüklere taksim etmiş, derhal mahsup muamelesine başlanmıştır. İstanbul için verilen şubat ayı kontenjanı diğer aylara nazaran daha azdır. Bilhassa patnuklu mensucat çok az verilmiştir. Listeyi tarife maddeleri ve eşya isimlerile birlikte berveçhati dercediyoruz: Eşyanın cinsi Kilo Tarife No. Süt hulâsası 200 23/A. Yün mensucat 1,500 107/B. 125/A /2 Ipekli yün mensucat 500 50 Sun'î ipek 129/B. 20,000 Pirine 157/A. 50,000 Pirine 157/B. 100 Sagu 162 500 Çiriş 173 100,000 Limon 178 500 187 Hindistan cevizi 800,000 203/ Şeker 2,000 205 Glikoz 45,000 208/A. Kahve 100 211/ Kakao 233/A. Araşit 500 234/G. 100 Leke sabunu 236/A. 1,000 Biber 238/A. 60 Hardal 239/A. 400 Zencefü 241/ 200 Kimyon 247/ Salep 400 266/A./1 Ağaç (kereste) 200 268/ 20 Amber 269/ 75 Lif 273 100 Çivit 276/C. 20,000 Kuru hulâsalar 276/D. 5,000 Mayi hulâsalar 277/B. 200 Sakjz 277/Z. Düğme 20 277/T. 100 Başka hulâsalar 278/ Zamk 300 280 Zift 1000 281/A. 500 Seliloyit 283/ 25,000 Kömür ağaç 286/B. Parke tahta 107,000 294/A. Ağaç mamulât 300 298 Ağaç mamulât 500 299 Ağaç mamulât 300 305/B. Maniar 500 3OS/C. T.pa' ;ioo 305/H. Tıpa \ıoo 307/A./3 Fırça 250 307/D./3 Fırça 50 307/D./4 Fırça 200 324/D. Kâğıt 3,000 325/ Kâğıt 500 328/3. Kâğıt 50,000 329/A. Kâğıt 8,000 330/A. Kâğıt 500 330/B. Kâğıt 100 331/ Kâğıt 200 332 Kâğıt 500 335/A. Kâğıt 800 336/A. Kâğıt 50 336/B. Kâğıt 100 337/ Kâğıt 5,000 341 Mukavva 970 Maşe 100 344/Ç. Mukavva 345/B. 100 İlânat 353/A. 50 İlânat 353/B. 500 357/A. Kâğıt mamulât 20 359/A. Defter 500 361 /B. Resim 100 363/B. Resim 200 367/A. Pamuk ipliği 2,300 367/C. 1,000 368/A. 420 368/B. 1,000 368/C. 520 369/A. 2,000 369/B. 1,000 369/C. 100 370/A. Parlak iplik 1,500 370/B. 4,000 370/C. 5,000 371/A. 10,000 371/B. 1,000 372 940 Ağ 374 Pamuk ipliği 2,000 Salamastra 376 250 377/A. Yelken bezi 200 Amerikan be»> 50,000 377/B. Astar 10,000 377/C. 5,000 378/A. Tülbent 4,200 378/B. Mermerşahi 2,500 Patiska 378/C. 381/A. Pamuk mensucat 300 3,000 381/B. 381/C. 30,000 381/D. 50,000 383/ Pamuk kadife 500 Pamuk kordelâ 385 20 386 Pamuk fisto 22 387 Pamuk şerit 600 Pamuk mamulâtı 389 100 Pamuk fitil 390/A. 800 Pamuk fitil 390/B. 100 Pamuk bez 392/ 400 Pamuk dokuma 394/B. 100 Pamuk çorap 395/A. 1,000 Pamuk askı 398/ 50 Pamuk mendil 400/A. 800 Pamuk kuşak 500 401/ Keten 410 900 413 Keten ipliği 2,000 418/A. Yelken bezi 400 421/C/A. Keten mensucat 400j * • . . * Yegâne hakikî harp filmi ÇANAKKALE 19141916| sinemalarinda irae edilmektedir. 6u filim irae edildiği giindenberi yer bulmağa muvaffak olamayanlar 2 1/2 matinelerinde mezkur filmi rahatça görebilirler. j vjr *p vş, *^» v » OPERAve ARTİSTİK Sesli ve sözlü filmi emsalsiz bir muvaffakiyetle Bu akşamki program VİYANA:517m. 16,35 Hafif musiki 18,05 İngilizce ders* 18,35 Kuartet konseri 19,10 Tiyatronun hali ne olacak0 (Konferans) 20,05 Vi yana Paris futbol maçınm neticesi 20,10 Havadisler 20 20 Radyo musaha besi 20,50 Askerî mızıka 22 Senfonik orkestra 23,35 Dans musikisi. LAYİPZİG: 259 m. 17,35 Hafıf musiki 19,05 Konser 20,05 Koro konseri 20,35 San'atuı hükumetten yardıma ihtiyacı var mı? (Konferans) 21,05 Değirmendeki cinler (bir perdelik komedi) 23 05 Haberler ve bire kadar dans musikisi (Berlın'den). PERAG: 4 8 9 m. 18.35 Amelelere dair bir musahabe • * 18,55 Siyam'da kamp hayatı 19,05 Vi yana musikisi 20 05 Bratislâv'dan nakil21,05 Konser 23,05 Son havadisler v# dans musikisi (bir kahveden naklen). BUDAPESTE: 550 m. 18 05 Macar halkşarküarı 19,05 Kon • * ferans 19,35 Orkestra konseri 20,50 Konferans 21,20 Sigan orkestrası son « ra cazband. BELGRAT: 429 m. 18 05 Sıhhî konferans 18 35 Konser 20.05 Millî şarkılar 20 35 Konferans 21 05 Konser 22 05 Radyo musahabesi22 35 Senfonık orkestra konseri. BÜKRES: 3 9 4 m. 18 05 Muhtelif musiki 20.05 Sihhat ve aiılâk (konferans) 20,45 Gramofon Son* ra büvük Senfonik konser 21.15 Dua 21.30 Musahabe 21 55 Hafif musiki 22.05 Koro konseri 22,25 Senfonik kon ser 23.15 Orkestra. BERLtN: 1635 m. 17 05 Muhtelif musiki parcalan 19 35 Göte'ye dair bir konferans 20.05 Göte'nin şarkılanndan konser (Bethoven'in, Mendelson'un. Şuber'in seneleri) 20.35 Şarkî Afrika'da avcılık hikâyeleri 21 05 Yüksek musiki mektebinden nakil 21 35 Spor haberleri ve gunün havadisleri * 21,45 Bir hos saat Ve sonra 1,35 e kadar dans musikisi. LEMBERG: 3 8 0 m. 18 Gramofon 18.20 Varşova'dan 18 35 Konferans 18 50 Konser 19 20 Varso va'dan 20 05 Muhtelif 20,30 Hoş fık ralar 20,50 Varsova'dan. HAYLESBERG: 276 m. 17,15 Hafif musiki 18,15 At koşulan havadisleri 19,05 Musahabe 19 30 Ölümünün 110 uncu sehesi münasebetile A. Hofman'ı bir hatırlayış 20 05 Könizks berg'den nakil' Vagner'in Valkiri ismin deki operası 21 25 Keman ve pivano konseri 21.45 Berlin'den nakil 23 05 Gene Berlin'den naklen havadisler ve dans musikisi. Bugünkü geçen Göte bir »airidir. bestekârlan Berlin programında ismi Almanya'nm çok meshur Eserleri Garb'in en büyük tarafmdan ^ 424/ 445/A./1 445/B./1 445/B./2 446 447/A. 450 451 452/A. 452/B. 452/C. 453 454 455/B. 459 477/V. 481/D. 485/ 487/A. 487/C. 488/A. 488/B. 496/ 497/A./2 497/A./3 497/B. 498/A. 498/A./2 498/B./1 501/ 502 503 504/A./1 505/ 507/A. 511/Ç. 511/D. 518/ 520/A. 520/B. 523/B. 523/C. 524/B./A. 524/B./2 524/B./3 527/ 528/B./1 528/B./2 529/A. 529/C. 531 /A. 531/B. 532/A. 532/A./2 532/C. 533/ 534 535/A. 536/ 537/A./1 537/B./1 537/B./2 539/D. 539/H. 539/Y. 540 541 /A. 541/B. 541 /C. 543/ Hortum 800 Otomobil lâstik 800 » 200 » 100 Lâstik mensucat 500 » 1,000 Muşamba 300 » 5,000 > 5,000 » 5,000 • 3,000 » 2,000 » 300 » 100 Değirmen taşı 1,000 Lâmba gömlekleri 5 0 Künk 6,000 Çini 5,000 Çini 5,000 Çini 5,000 Çini 4,000 Çini 5,000 Tavla 1,000 Pencere camı 50,000 Çamur 5,000 » 8,000 Ayna 4,000 » 792 » 500 Fotoğraf camı 500 Lâmba şişesi 15,000 Camdan lâmba 500 Camdan lâmba 100 Ampul 500 Saat camı 50 Sofra takımı 1,500 Sofra takımı 10,000 Demir 200 Mamul demir 200,000 » 1,000 Demir saç 10,000 Demir saç 10,000 Demir tel 300 Demir tel 5,000 Demir tel 50,000 Demir ip 8,000 Demir zincir 5,000 Demir zincir 4,000 Demir boru 50,000 Demir boru 5,000 Demir mamulât 100,000 Demir mamulât 50,000 Demir çivi 5,000 Demir çivi 20,000 Demir çivi ' 5,000 Demir vida 50,000 Kalorifer 14,000 Demir soba 1,000 Demir kasa 600 Demir mobilye 1000 » 3000 » 5000 Demir ince eşya 200 » » » 200 > » » 100 Üstra 50 Çinko mamulâtı 10,000 Çinko mamulâtı 10,000 Çinko mamulâtı 500 Nalça 1,000 Semsiye takımı 50 Makine iğnesi 200 Demir tel (kafes) 5,0001 Demir mensucat 2,000 ] Demir mamul»*5,000' » » 1,000 i> » 5,000 Bakır 200 » 69 » boru 4,000I •» •» 200 » tel 402 •» » 2,000 » » 8,000 Sırma 300 Bakır 582 Samaver 100 » 500 Bakır mamulâtı 400 » » 500 Düğme 200 Alominyom 300 Kurşun 100 Nikel 100 Saat 100 » 7 » 500 Horloz 54 Gramofon plâkları 100 Düdük 30 Dürbün 50 Sinema filmî 400 Telefon 500 Kuluçka 50 Termometre 30 Cerrah alâtı 500 Yangm söndürmeğe alât 151 Mezru alâtı 200 632/B. > » 250 632/C. » » 1,000 632/D. Buhar kazanı 5,000 648/B. Akümülâtor 1,500 653/A. » 100 653/C. 200 Yazı makinesi 662/A. 500 662/B. 1,000 Dikiş makinesi 663/ 1,000 665/ Tulumba 1,500 667/H. Otomobil 391 668/ Otobüs 145 679/C. Volosbit 1,500 694/B. Kokkömürü 1,000 694/C. Antrasit 10,000 Parafin 698/ 2,000 Boya 700/B. 8,000 702/A. 5,000 > 702/B. » 1,000 702/D. •» 800 702/H. Matbaa mürekkebi 500 703/B. » T> 100 703/D. » » 500 703/H. •» T> 2,000 703/V. 1,000 704/C./1 Boya 1,000 704/C./2 » 3,000 704/C./3 » Kundura boyası 800 708/ Vernik 400 709/A. Leke ve mürekkep 761/ çıkarmak müstahzarı 1,000 544/A. 545/A. 548/B. 550/A./2 552/A. 552/C. 553/B. 556/A. 556/B. 557/A. 557/V. 558/B. 558/H./& 558/H./3 559/H./3 562/ 564/A. 564/B. 565/A. 565/B. 567/A. 569/H./1 571/ 582/A. 593/B. 595/B. 595/C. 596/ 607/D./2 612 614/C. 617/B. 618/ 622 624/B. 627/ 631/ V i C T O R I A ve H U S A R I »^ vf vf wp Tf w V Vi V V V "•' V V V ~V "•" V V V ' GRETL Buyuk operet ülminin başhca rnümessilleri: THELMER I\rAN PETROVİ l CH ERXSI' VEREBES MICHAEL BOHNEN g<* SüllllllluıılllllilÜî^î ELHAMRA SNEMASI " 2 inci törkçe sözlö ve şarkılı M m KAÇAKÇILAR m == A f ilmini irae edecektir. Mezkur filme (TÜRKÎYE GÜZELİ) FERİHA TEVFİK HANIM ile Darülbedayiden TALÂT, HAZİM, BEHZAT, ffl /> I G A L l r B e y l e r iştirak e t m e k t e d ı r l e r . » w » r » r » i • » • I » î i i ı üSmSSSSuiımîKiiDj ='3 ııi"iBıım"""iiBijııı mıin ^ Çarşamba akşamından itibaren ^ S ? f H î m MELEK SİNEMASINDA Yeni büyük bir Fransız vodvili TRİSTAN BERNARD'ın AŞÇI GÜZELİ (Comedi Française) den MARGUERİTE MORENO ve PİERRE BERTİN tarafmdan temsil edilmektedir. mlilLUlllKmllUilltîtîumiîİİLİaillı>ı"illll • UNITED A R T I S T S ' i n vöcude getirdiği Amenka'da sinemacıbgın şaheseri olarak tasnif edilmiştir. Bu hafta MELEKLERİ: SSTANBUL BELEDIYESI Darülbedayi Temsilleri BUGÜN AKŞAM 21,30 da J MELEK ve ELHAMRA MAURICE CHEVALiER Muazzam filmi büyük bir mu vaffa kiyetle devam ediyor. Oscar Strauss'un tamamile fransızca sözlü ye şarkılı muazzam opereti sinemalarında îstanbul Belediyesî ŞEN MÜLAZIM SÜT KARDEŞLER komedi 3 perde Terciime eden: L Galip ŞehirTıyatrosu Göte küçük şarkilarile de muazzam bir söhreti haizdir ( 1 7 4 9 1 8 3 2 ) . " ^ * " " " " * ' Haylesberg programında 110 uncu ölüm senesi tes'it olunan Amedee Hofmaun ise, fevkalâde orijinaliteye malik bir Alman romancısı ve musikisinasidır. Hikâyelerile meshurdur (17761822). Selim Sırrı Beyin konferansı Yann akşam saat 8,30 da Selim Sırrı B. radyoda mutat konferansını verecektir. Mevzn: Çocuklar, gençler, ihtîyarlar nasü jimnastik yaomalı? Hindistan'da Yeni hâdiseler Japonya Çin'i Tehdit ediyor Misafir böyle olur! Beyoğlu'nda Lülecihendek'te kahvec Avni Efendinin dükkânına Mikail is minde biri misafir olarak gelmis ve bir fırsatını bularak Avni Efendinin çek • mecesinden 70 lira para ile 8 0 lira kıymetinde bir alhn saat aşırıp kaçmışhr. Bilâhare işin farkma varan Avni Efendi zabıtaya müracaat etmiştir. Mi kail yakalanmış, alhn saat ile paranuı bir kısmı üzerinde bulunmustur. Bugünkü Yeni Gün'de Basmakale: Sorsalar mağdurunu gaddar kendin gösterir! Abidin Daver melerini istemektedir. Her iki heyeti sıhhiye bugün müşterek bir içtima yapacaklar, bu hususta kat'î bir karar vere ceklerdir Ankara'dada grip fazla Ahmetabat 23 (A.A.) Şehrin Şanghay 23 (A.A.) Çin'li beyetmişe baliğ olan dokuma tezgâhlediye reisi, Japon rahiplerine taarları iki gündenberi mesai birliği aPerşembe akşammdan itibaren ruz edenlerin cezalandırılması ve ra y zalannın grevi hasebile tamamen hiplere naktî tazminatın tediye edilM A J İ K SINEMA51NDA kapalı bulunmaktadır. Mahatma mesi ve icap eden tarziyelerin verilGandi, evvelce bu mesai birliğinin mesini ihtiva eden Japon metalibatını bütün dünyaya örnek teşkil edecek kabul etmiştir. bir halde olduğunu beyan etmîşti. Fakat Japon'lar a yapılan boykoMesai birliğine mensup 70 bin tajın men'i hakkındaki talebi şimdiye kişinin birlik kâtibinin müstesna vakadar henüz is'af etmemiştir. ziyetlerde isdar edilen emirnameler Japon amirali, serdedilen metali ahkâmına tevfikan tevkif edilme bat bilâkaydü şart kabul edilmediği sini protesto için grev yaptıkları hatakdirde lâzım gelen tedbirleri al ber ahnmıştır. makta muztar kalacağını belediye reŞehrin bütün polis kuvvetleri doîsine iblâğ etmiştir. kuma tezgâhları mıntakasında top lnmıştır. Mıntaka hâkimi içtima Şanghay 23 (A.A.) Japon dolar yapılmasını ve kafileler tertip nanması başkumandanı Çin maka B I L L I E D O V E edilmesini menetmiştir. matına gönderdiği bir ültimatomda 1 BOYALI MELEK Bombay 23 (A.A.) Hindistan Japon'Iar aleyhindeki kargasalıklar fıltcınde daki iş amelesinin mühim ve mik derhal bastırılmadığı takdirde şiddettarı elliyi bulan mühim cemiyetlerini li tedbirler alacağını bildirmiştir. Bugün \e yann «on olarak hemen hemen tamamile temsil et • Londra 23 (A.A.) Tokio'dan mekte olan Hint ticaret odaları feDailyh Herald'a bildirildiğine göre derasyonu îcra heyeti Hindistan'a kabîne çarşamba günkü vukuatın te j verilecek kanunu esasiye ve idare Kate v. Nag\"nin almanca sozlu, kerrürü halinde Channhai'ya asker tarzına ait mes'eleleri tetkik için şarkılı buyuk operef sevketmeğe karar vermiştir. Yuvarlak Masa konferansı tarafm dan teşkil edilen komitelerin mesaisine iştirak etmemeğe karar ver • Aynca: M o r g s n c a n b a z h a n e s i miştir. Kuleli Askeri Lisesi muallimlerinden sozlu buyük sirk tilmı doktor Cemal Yahya Bey dün akşam Matineler: 2.30 4,30 smare 9,30 füc'eten irtihal eylemiştr. Cenazesi bugün öğle vakti Teşvikiye camiinden kal( Birinci sahifeden mabait ) dınlarak Maçka kabristamna defne dilecektir. Allah rahmet eylesin. Şehzadebaşı'nda bir ihtilâf çıktnıştır. Bu akşam saat 21,30 da Maarif sıhhiye heyetiraektepSEKİZİNCİ vodvil 4 perde lerin umumî şekilde tatil edil Nakleden: Ibnerrefik Ahmet Nuri B. Evvel zaman içinde: Ramazanın on beşi... Ahmet Rasim Arapyan Hanı Aka Gündüz Terbiye sahifesi Kâzım Nami Türk dilini ve haritasını bilmiyenler bari lugat kitabı çıkarmasınlar! Besim Atalay Tarihte rol oynıyan adamlar: Sezar'm sefih ve sefil halefi ömer Rıza Tenör oldum! Vasfi Rıza i Kadın ve moda sahifesi, gençlik, hanımabla, spor yazıları, tü tüncülük ve iş anketleri Hazin bir irtihal Osmanbey matbaası sahibi Saim Beyin hemşirezadesi ve Berlin Sefiri merhum Tevfik Paşanın büyük kerimesi Melek H. henüz genç yaşında grip hastalığından vefat etmiştir. Cenazesi burun Şişli'de Osmanbevdeki hanelerinden kaldırılarak medfeni mahsusuna defnedilecektir. Allah rahmet eyliye. ' Masör Danyal İncinmelere, kırıklara ve bil hassa şişmanlığa ve vücut biçimsizliklerine karşı son dere • ce müessir her nevi masajlar... Her gün saat 10 dan 20 ye kadar. Tedaviye muhtaç hastalan rontken mütehassısı Dr. Kenan Hasan Bey muayene edecektir. Beyoğlu'nda: Tokathyan oteli karşısında Su Terazi sokağın da No. 12. " M i L L î sinemada İRTİHAL AŞK Hazretleri Raşit Rıza tiyatrosu Grip salgını ^tanbul Tiinel şirketinden* Tünel şirketi, Beyoğlu ve Galata ista^vnnlarmdî? yolcuların fazla beklemeenne meydan vermeme. için, 1 şubat 1932 tarihinden itibaren 1 inci ve 2 incı mevki a r a ^ a r d a n mü teşekkil katarlar tesis e deceğini muhterem ahaliye arz ile kesbi şeref eyler. Dr, Hafız Cemal* Dahiliye mütehassıst Dr. Semiramis Ekrem H. Çocuk hastalıklan mütehassısı Beyoğlu Mektep sokak Telefon B. O. 2496 Çocuk hastanesi kulak, boğaz, burun mütehassısı Ankara 23 (Telefonla) Burada soğuklar şiddetle devam ediyor. Gö rülen grip vak'alan fazlalaşmaktadır. Cumadan maada hergün saat (2,3t dan 5 e) kadar İstanbul'da Divanyolu'nda (118) numaralı hususî kabinesinde hastalarını kabul ve tedavi eder. Beklememek istiyenler, kabineye müracaatle randevu alabilirler. Telefon: İstanbul 22398 Beyoğlu'nda oturan bir ecnebi ailesi için yirmi bes ilâ otuz beş yaşlannda Müslüman bir ev hizmetçisine ihtiyaç vardır. Hüviyet varakasmı ve hüsnühal evrakını göstermek lâzımdır. Sabahlan saat ona kadar Beyoğlu'nda Yazıcı sokağında 73 numaralı Dikcos apartımanmın 5 numarasına müracaat. Ev hizmetçisi aranıyor Dr. Ekrem Behçet B. oğlu Mektep sokak 1 Telefon B. O. 2496
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog