Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

B1R DEVRIN TARIH1 Ziya ve Mithat Paşalarla Namık Ke mal Beyin hayatlarına ait hatıralar r Cumhuriyet Sehir ve memleket haberleri Millî vapurcular Darülâcezeyi Aralarmda esash bir birlik yapacaklar Siyasî icmal Amerika Hariciye Nazırı Avrupa'ya gelîyor Amerika Hariciye Nazırı Mr. Stimaoıİ terki teslihat konferansına istirak edecek Amerikan heyetinin reisi sıfatile Avrupa'ya geliyor. Bu vazifeye evvelce Londra sefiri Jeneral Dawes tayin edilmişti. Fakat Amerika hükumeti cihanın sulh ve huzurunu ve iktisadî buhramn indifaını teslihat rekabetine nihayet verilerek umum devletler tarafmdan ordu ve donanma ve hava kuvvetlerinin esaslı surette tahdit ve tenkis edilmesinde beklediğüıden Cenevrc konferanssında büyük ve müessir rol icra etmek üzere siyateti hariciyeden mes'ul olan nazınnı Avrupa'ya göndermeğe lüzum görmüştür. Amerîka'nın bu kadar ehemmiyet verdiği konferansın gayet ciddi olacağı ve büyük devletierin bu konferansta me» nevi zamirlerini ister istemez izhar ve izah edecekleri güphesizdir. Çünkü dünyanın hakikî sulhü müsalemete ve refahü inkîşafa mazhar olmasını temin edecek vesait ancak Amerika'nm elindedir. Cihan buhranını hazırlıyan ve her an yeni bir harb* sebebiyet vermesi muhtemel olan tamiratın her tarafı mem • nun edecek çaresi Amerikan milîetinin elindedir. Fakat »imdilîk Amerikan milleti ve kongresi tamirat ve harD borçlan için Avrupa'dan gelen istimdat seslerine sıkı sıkı kulağını tıkamışbr. Ahiren Fransa Başvekili M. (Laval) in bu yolmda yaorruş olduğu müracaat dahi neticesia kalmıstır. Çünkü Ame • ' rika hükumeti ve mHleti eweî beevvel Fransa'nm ve diğor Avrupa'nm asktrî devletlerinin terki tesühat konferan smda milletlerin üzerindeki teslihat yti« künü hafiflestirmek için ne gibi feda kârhkta bulunacaklanru öğrenmek istiyor. Bu konferansın neb'celeri Amerikan efkâri umumiyesini memnun edecek olursa ancak o zaman Rvisicumhur Mister Hoover tamirat ve harp borçlannm esasından hal ve tesviyesi için AmerH'^n milletini limdiki fevkalâde sıkmtı zamanmda fedakârlıkta bu'unmağa da • vet edeHIecektir. Aksi tekdirde Ame • rikan mületi kendi derdi ile meşgul olacak ve yeni intihabata kadar ve îhtimal daha sonraları dahi Avrupa işlerile alâkadar olmıyacakhr. MUHARREM FEYZİ Odun ve kömür Mal gelmediği için fiatlar artıyor Havaların bir kaç gündür bozuk gitmesl, Karadeniz'de bazı odun yüklü yelken gemîlerinin kazaya uğramaları yüzünden o dun ve kömür f iatları teref fü et meğe başlamıştır. İskelelerde ss kiz kuruşa kömür satıldığı vaki olmadığı halde dün bu f iattan kömür satılmıştır. Odunun toptan fiatlarına da otuz kırk kuruş bir zam yapıldıgı görülmektedir. Bu hafta icinde odun gelmiyecek olursa mahru kat fiatları daha ziyade artacaktır. Himaye için.. Salıgünü büyük bir içtima yapılıyor Darülâceze Himaye komitesi önümüzdeki salı günü Darülâceze'de bir içtima aktederek ma hallen tetkikat icrasına karar vermiştir. Bu münasebetle komite; fstanbul'un kibar muhitine men • sup bir çok hanımefendileri de çağırmıstır. Saat ikide Darül bedayide toplanılacak, buradan hazırlanacak vesait ile Darülâcezeye gidilecektir. Komite heyeti, davetli hanımefendilere de müesseseyi gezdirecek ve müessesenin inkişafı ça releri birlikte araştırılacaktır. Oturma, ayakta dur! Mühürdar \ç«ri girdi. Yüzü sapaanydt. Sallamyordu. Ziya Paşa: Oturma ayakta dur, diye bağırdı Rumeli şimendiferleri muka • velesi M. Hirş'ten 300,000 frank almışsımz! 4 Ziya Paşa Adana valisi iken ir tikâp ettiğine dair dedikodular çık rntştt' Buna sebep mühürdar ve <feSterdardan mürekkep bir kumpanyanın faaliyeti idi, Hatta Tarsus'lu bir tihtar, Ziya Paşanın mühürdar vasıtasile rüşvet aldığım söylüyor. Ben, bu mes'eleyi Ziya Paşaya •öyliyeyim mi, söylemiyeyim mi diye dtişünüp dururken, bir gün, meclisi idare, belediye ve mehakimi adliye azasmın makamı vilâyetçe da vet «lunduklannı duydum. Meclisi idare edasına beni de çağırdılar. Ziya Paşa mevkii riyasette oturuyordu. MaMnnı etrafmda toplananlarm yuzünde ağnr bir ciddiyet vardı. Paşanın rengi biraz sararmıştı. Ben bir ken*ra iliştim. Herkes susuyordu. Bir deabire Ziya Paşa ayağa kalkarak vakur bir sesle söze başladı: Bilirsiniz ki, dedi. tnsanlar ken di fiillerinm nik ve bedine ait doğru bir kanaat sahibi olamazlar. Herkes filinin seyyiat ve hasanatına müte • allik türlü türlü teviller bulur. Kendi ef'alini takdirden âciz olan insan ise elbette, başkasınm serairi ef'alini bilmekten âcizdir. Her şeyden size, mGtecahilâne ihederek beni ikaz etme • «jifinizden dolayı beyanı teeuüf a derin. Ben irtikâba meyletseydhn feöyle maiıetimin arkasmda gezmezdjm. Elbette duymuşsunuzdur, bizîm mtihürdarm irtikâp etmekte olduğu ve benim namıma paralar al dığı anlaşıldı. Şimdi kendisinden soracağım. Siz de hakikati anhymız. Ziya Paşa yerine oturdu ve derhal meclise mühürdan çağırmaları Içm emir verdi. MUhürdar Içeri girdi. Yfizfl sap sarıydı. Sallanıyordu. Ayakta duracak hali yoktu. Odanm ortasına doğ' rn ilerledi. Herkesin gozü onun üs tttndeydL Masanm yanmda brr is • kemleye oturmak istedi. Ziya Paşa derfc»! bmH*dsı ' < < • Ayakta durT r . . X't& dikili kaldı. Zi,., ^ « l a d ı . Bağırdı, ça Toyamettir koptu. Müt, btiriin burdartn, kendisini çekemiyenlerin iftirası olduğu yolunda müdafaada bulundu. Fakat hakikat öyle meydanda idi ki hiç su götürür yoktu. Nihayet Ziya Paşa mecliste bulu jandarma kumandanına t Al şu ği, yann mahfuM* Mersm'e gönder. Vapura koy • cvnNr. tstanbul'a defetsinler, dedl. Jnndtırma kumandanı mühürdan «drdon çıkardı. Mecliste derin bir *41ru( oldu. Ve herkes sessizee yerlerme dağıldılar... Bu hatırayı, Ziya Pş,nm Adana'da İrtikâp ettiğme dair şundan bundan İşitilen sözleri reddetmek ve zaraanm idaresinden bir nümune göstermelc için yanyorum. Vefatma ka • dar Ziya Paşanın yanmda bulundum. Maruf mesleğini kemali ciddiyetle muhaf aza etmiş ve irtikâba meyli hayalinden bile geçirmemiştir. Paşanın, çok kısa bir zaman için ol . sa da, çok haksıs yere, Adena'daki irtikâp kumpanyasile alâkadarhğı hakkında şüphelerin uyanması; bana: Olmasm farzeyle hiç encamkâr endişesi Elvertr insan isen namus ve ar endişesi Beytini hatırlattı. Bu beyit, Ziya Paşanın, Harabat'taki «endişeıi» redifli gazelindedir. Bir gün, Ziya Pş.ya, bu, «endişesi» redifli gazeli niçin ve ne zaman, hangi vesile dolayısile yazmış olduğunu sormuştum. Ikiraiz yalnızdık. Paşanın dalgm bfa* günUydU. Bv sualim onu dalgınlığından »ilker gibi oldu. Birdenbire derin uykudan uyanır gibî canlanarak: Bu gazeli hang! vesile ile mi yazmıştım, dîye cevap vermişti. Dur sana anlatayım. Bir garip macera • dır. Âli Paşa vefat edip te, Mahmut Nedim Paşa Sadrazam olunca Sultan Aziz'm arzusu üzerfaıe Avru pa'dan memlekete dönmerae mlisaade elundu. Dahf doğrusu Avrupa'dan davet ve celbolundum. Ve lcra ce miyeti riyasetine tayin edildlm. Zaraanın Sadrazamı Mahmut Ife • dim Paşaya nlsbetl kadimem vardı. Bir eok def alar beni himaye etmlsti. Dostluklannı gormüşrüm. Bu iti < • barla Avrupa'dan tatanbul'a dönüp tcra cemiyeti riyasetine tayinbnde onun da dahli vardı. Her salı gecesi Mahmut Nedrm Pa> şanm yahsında buluşurduk. Aramız» dan su sızmazdı. tşte bu sıradr idi kî, Rumeli ş! • mendif erlerme dair, merhum Âli Paşa samanmda yapılan mukavele muvafık gSrülmiyerek, yeni bir mukavele tanzimi için şirketin mümessili Mösyo Hirş ile müzakere olunması kararlaştırıldı. Ve bu müzakeleri i dare edecek, yeni tnukaveleyi tanzimj eyliyecek bir komisyon vacade geti j r9di. Bu komisyona o vaTcît Sadaret [ mücteşan bulunan Saffet Paşa, Ma | liye Nazırı Yu*uf Paşa, ben ve diger bazı zevat aza tayin edildik. Ştrket mümessili Hirş Avrupa'da bulunuyordu. Davet olundu. GeldL Kendisine mes'ele açıldı. Ve kısa bir müzakereden sonra, eski mukavelenin değişmesine muvafakat etti. İcap ettikçe komisyonun müzake resinde bulunmak, ve imza edeceği mukarrerat muteber olmak üzere bhvekil bırakarak tekrar Avrupa'ya Bugünlerde Millî Vapurcular BirUgin.de yeni yeni faaliyetler göze çarpmaktadır. Bir kısım vapurcular aralarmda bir şirket yaparak daha kuvvetli bir sekilde birleşmek üzere müzakeratta bu lunmaktadırlar. Haber verildiğine göre Kara • deniz'e vapur işleten kumpanyalar bir firma altında birlesecek ler» ellerindeki vapurlardan ba sılarım itkartaya çıkardıktan sonra geriye kalacak sefere elverişli gemilerle muntazam bir program dairesinde çahşacaklardır. Bu suretle yapılacak bir birleşme ile bir çok masarif iktisat e dilmiş olacak, bir idare altında çalışmakla kömiir, yağ, halat ve saire masraf larını yarıyarıya in • dirilecektir. Vapurcular bundan başka müşterek bir mağaza açarak celbe decekleri levazimatı bahriyeyi bu mağazada hem harice satmağı ve hem de kendi ibtiyaçları için bulundurmağı düşünmektedirler. Sanayi Birliği 8 aydır geri kalan kon gresini bugün yapıyor Sanayi Birliğinin 931 senesi mayıs ayında inikat etmesi nizam • name ahkâmından bulunan se nelik kongresi her nedense top Ianamamıştı. Kongrenin bu sabah saat onda içtima edeceği azaya bildirilmiştir. Bazı trikotaj sanayicileri Sa nayi Birliği kongresinin sekiz ay teahhurla inikat etmesini hoş görmemişlerdir. Dün bu hususta birlik kâtibi umumisi Nazmi Nuri B. bir mu harririmize şunları söylemiştir: « Kongre mayısta toplanması lâzım gelirken araya bazı mani alar girdi ve buna sergi de inzi mam etti. Bu sebepten kongreyi aktedemedik. Kongrenin 932 senesi kânunusanisinde akti za ten heyeti umumiyece tasvip olunmuştu. Bazı fabrikatorlara da • vetiye gitmediği doğru değildir. Herkete davetiye gönderdik. Kongre yann (bugün) saat onda Birlik binasında inikat edecektir.» Şehir meclisinde yeni bir aza Şehir Meclisinin şubat içtima dev resine ait hazırlıklar ikmal edilmiştir. Bu hafta içinde azaya davetiyeler gönderflecektir. Mecliste tatil müddeti larfmda bir tek azahk inhilâl etmiştir. Bu azalık geçenlerde vefat eden doktor tzzet KâmO Beyden münhal kalan yerdir. En fazla rey sahibi bulunan yedek aza sabık Cemiyeti Belediye azanndan doktor Huiusi Ertuğrul Bey merhum tzzet Kamil Beyin yerine meclise iltihak edecektir. 80mr0k memurlan hakklndaki kanun Gtimrök memurlarmdan vazifei memurelerini sunstimal edenlerle vazife veya mesleklerinde kendilerinden istifade edilemiyenler hakkında yapılacak nnıanıeleye dair olan kanun lâyihan Vil&yete bildirilmiştir. Belediyenin 930 hisapları Şehir Meclisi Tetkiki Hesap encümeni dün son içtimaını aktetmiş, 930 «enesi güne kadar tabedilecek ve medite ve butçesi etrafındaki tetkikatuıı tamamlarraşhr. Bu baptaki mazbata bir, M rilecektir. Daimî encümcnin ayda 40 liradan az kazanan kunseleri fakir addederek bunlardan vergi almamağa karar verd'ği yazılmıştı. Verilen malumata göre bu kayıtta malul olmak şartı da dahil dir. Binaenaleyh malul olmayıp ta kırk lîra kazananlar yol vergisi vereceklerdir. Yol vergisi vermiyecekler Cinayetler azaldı Son günlerde, şehrimizde cerı ve katfl vak'alan azalmıstır. Bu tenakusta polisin şâpheli mahallerdt silâh araması da âmil olmaktadır. Prof. Malş. hasta Darülrununun ıslahı projesini Unzime memur mntehassıs M. Malş griptea rahatsız bulundugu cihctle dün vaztfetine başlryamamışhr. Kendisi için evvelce Darulfttnım dhraıunra ietimaına mahsus olan salon hanrlanmıştır. ProfesbV ıadei âfiyet eder etmea işe boşlıyacaktır. italyan sairi şerefine ziyafet ttalyan sefiri Baron Pompeo Alaizi cenapları dün bir müd dettenberi şehrimizde bulunan ttalyan şairi M. Marinetti şere fine sefaretane binasında bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette Riyaseticumhur Kâtibi Uraumisi Tevfik Bey de bulun • muştur. M. Marinetti yann Darülfünunda bir konferans verecektir. Yunanistan'daki, Çok fec i vak'a 5 yaşmdaki çocuklar kardeşlerini nasıl kestiler? Anadolu Ajansı bundan bir Tr aç gün evvel dört beş yaşmda iki çocuğun iki yaşmdaki kardeilerini ekmek biçagı ile boğazladıklarını hab*r verrniş, bunu sık sık koyun ve tavuk kesen babalarım taklit için yaptıklarını bildirmiş ti. Yunan gazeteleri bu hu susta tüyleri ürpertici taf silât vermektedirler. Bu tafsilâta göre ana ve babaları çahşmak için tariaya giden üç çocuk evde yalnız kalmışlar, oynarlarken masanın al tmda büyük ve keskin bir bıçak bulmuşlardır. ' Çocuklar bıçağı görünce baba» Iannın bununla sık sık kuzu ve ta« vuk kesdiğini hatırlamıslar, bu • nu oyun zannederek taklide ka > rar vermişlerdir. Çocuklann en küçüğü kuzu olmafa razı olmuş, yere yatmış, bacaklarmı uzatmış, gırtlağmı meydana çıkarmak için başma hususî bir vaziyet ver • mistir. Bunun üzerine kardeşlerinden biri zebih esnasında kımıl damasını menetmek için ayak larının üzerine oturmuş, diğeri de keskin bıçağı gırtlaRina sürtmege başlamıştır. Bıçak bittabi mini mini bovuna sür'atle girmiş, köcük katillerin üstübası kan içinde kalmış, bunlar işin vahametini hissedince yerde çırpman kardeşlerini olduğu gibi bırakarak bod nıma koşmuşlar ve saklanmış * lardır. Akşam tarladan dönen ana ba« ba karşılaştıkları faciayı görun* ce feryada başlamışlar, jandar • malar gelmiş, küçük katiller bir hayli taharriden sonra bodrumda bulunmuşlardır. Haliç şirketinin vaziyeti Haliç Şirketinin vaziyetini tetkik etmek üzere Belediye reis muavini Hâmit, Ticareti Bahriye müdürü Zeki, Ticaret MUdürü Muhsin, Şehir Mecliıi azanndan Galip Bahtiyar ve Salâhattin Beylerden mütesekkil komisyon dün de şirket merkezinde toplanarak tetkikatına devam etmiştir. Şimdiye kadar yapılan tetkikat neticesinde şirketin bu sekilde devamı faaliyetine imkân hâsıl ofmadığı kanaati elde edilmiştir. Komisyon son bir içtima daha aktederek şirkete ne gibi bir vaziyet verilmesi muvafık olacağını kararlaştıracak, ve bu husustaki raporunu Vekâlete verecektir. Buhran vergisi İstanbul'da tahsilât 1 ayda 40,000 lira oldu tstanbul'da buhran vergisi tahtilâb ilk ayda 40,000 lira olmustur. MUtebaki aylarda bunun 60,000 lirayı bulacağı döndü. III RUMELİ ŞİMENDİFERLERÎ MUKÂVELENAMES1 Yukanda naklettiğim hatıra; Ziya pılaeak bir mülâkattır. Komisyonumuz geceli gündüzlü durup dinlenmeden çalışıyordu. Bir yığın tetkikat ve tabkikat netice sinde, günlerce ugraştıktan sonra, nihayet ikinci, yeni mukavelenln müsveddesmi meydana getirebildik. Hirş'in vekilî komîsyona davet olundu. Onun muvacehesinde mukavelename müsveddesi okundu. Be baıı ufak tefek tadilât icrasından sonra Hirş'in vekili mukavelenameyi ka • bul etti, imzaladı. Nihayet gayeye vâsıl olmuştuk. Mukavelename derhal makanu Sadarete gönderüdi. Artık makamı Sadaretin tasdik ve karartnı beklemekten gayri yapılacak bir iş kalmamıştı. Mabadi var izmir mezarlıklar mOdüru tzmir Belediyesinin kabristanlar müdürü Mekki Bey hakkında adliyeee yapılmakta olan sui istimal tah kikatı bitmiş, müstantiklik kendisi nin tevkifi için emir vermiştir. e 6 maznun beraet etti Gtimrük antreposundan 2 0 parea hab çalmaktan maznunen bir senedenberi muhakeme edilmekte olan Mihran, KurEfendilerin rauhakemeleri hitam bnl • ban, Veli, İbrahim, Hıydar ve Yorgi muş, maznunlann cümlesi beraet et miş ve tahliye olunmuşlardv. Kuşpalazı seromu Kuşpalazı seromu hakkındakî bey nelmilel itilâfnameyi tadilen Paris'te tanzim edilen ve hükumeümiz namma da imzalanmış olan beynelmüel mukavelenm tasdiki hakkmdaki kanun lâ • yihası Vilâyete bildirilmiştir. Bir muhasebeci meydanda yok Aydm ticaret ve sanayi odası muhasebecisi zimmetine 669 lira para geçirmiş ve orta dan kaybolmuştur. Muhasebecinin senebaşında hesapları devretmiyerek bütün defterleri bir dolaba doldurduğu ve kilitlediği anlaşılmıştır. Dr Hacı Tahir Bey vefat etti Çamlıca Kız Orta mektebinin eski tabibi bahriye miralay mütekaidi doktor Hacı Tahir Bey vefat etmiştir. Hacı Tahir Bey tıbbiyenin en eski mezunlann* dandır. Bahriye mektebinde kimya mnallimliği yapmış ve Çamlıca mektebinin teessüsündeberi de kendini bu raües • seseye vakfederek müşfik bir baba gibi kızlarunızın yetiştirilmesine çalışmagı hayatının son hizmeti bilmiştir. İki sene evvel vazîfe başında hasta düştnüş ve yaşınm ileriemiş olması kendini yatakta bırakmıstır. Ciddiyeti, vazifesinashğı, hayırper • verliği ve teflcati ile bütün tanıyanlan meclup etmiş fazü bir zat idi. Cenazesi bugün öğle iistü Beşiktaş'ta Valide camii şerifi civarmdaki evinden kaldırılacaktır. Mevlâ gariki rahmet eyliye. bazı eşyayı serbestoe götürebilmeleridir. Çalınan eşya meyanınd» arkadaşımızm bütün kostilmleri, eski bir palto ile iki yorgan, iki yastık, bir battaniye, bir portatif masa sa«ti vardır. Evde kalan mütebaki eşyanın vaziyeti, eğer arkadaşı • mız o gün biraz rahatsız olmasa ve mutadı hilâfına eve erken gitmemiş olsaymış, onların da nakledilmek üzere ol duğu zannını vermiştir. Zabıta şüphe Üzerine bîr genci zan altına almış ve isticvaba başlamıştır. Dün akşam» kadar ne hırsız ve ne de çalınan eşya ele ge • cirilememiştir. Konferansın tehiri nasıl harşılandı? Roma 23 (A.A.) Lozan konferansınm tehiri, sükun ile karşılan • iBiştır. Paris gazetelerinde intişar eden t talya'ya teveccühkâr makalelerle. efkâri umumiyeyi Fransız siyasetinin kendi meşru millî menafiini miida • faa etmege mütemayil olmakla be raber İtalyan siyasetini akamete uğratmağı hiç bir suretle istihdaf ey lemediğine ikna etmiştir. M. Agâh Beyin Evinî soydular Gazetemiz muahrirlerinden, (Yeni Gün) refikiraiıin Neşriyat Müdürü M. Agâh Beyin Kmltoprak'taki hanesine perşembe günü akşamı hırsız girerek bazı eşya çalmağa muvaffak olmustur. Agâh Bey Kızıltoprak İstasyon cadde • sinde polis merkezile istasyona bher dakika mesafede ve bahçe içinde kiiçük bir evde kiracı olarak oturmaktadır. Arkadaşımızm validesi ve hemsiresi perşembe günü geceyatııı misafirliğe gi • derler, kendisi de biri elli bir trenile İstanbal'a iner. Fakat akşam sekiz buçukta eve döndüğü zaman evin kapısının açık olduğunu ve ufak bir tetkikten tonra üst kat odalannm dolaplan ve «andıgın elek elek elendigini, bir kısım eşyanın sirkat edildiğini anlayınca keyfiyetten «a • bıtavı haberdar eder. Hırsız veya hırsızlar, eve saat iki ile sekiz arasında mutfaktaki pencerenin demir parmakhklannı kırmak, bükmek ve pencerenin üst kısmını sökmek suretile girm>s!erdir. Isin şa/ani dikkat ve merakaver nok» tası bu saatlerd* ve gündüz denecek aydmlık bir zamanda da fstasyon caddesi gibi Kızıltoprağ'm en çok islek caddesinde bulunan bîr eve hıruzların demir parmakhklan sükmek suretile girmek cür'etini göstermeleri ve hacmen büyük Dün Bebek'te 16 odalı bir köşk yau Bulgar Başvekili Paris'te Paris 23 (A.A.) Bulgar Baş vekili M. Mouchanoff, Paris'e gitmek üzere dün Cenevre'den hare ket etmiştir. Bulgar Maliye Nazırı M. Stephanoff, Paris'te Basvekile mülâki clacaktır. M. Mouchanoff, salı günü M. La val ile görüşeeektir. Almanya'ya verilen b'dünç paralar Berlin 23 <A.A.) Almanya'ya kısa vade ile verilen ödünç paralar mes'elesi hakkında bankerler ara smda bir aydanberi yapılmakta o lan müzakereler şimdiki moratoryomun bir sene müddetle temdidine dair bir anlaşma temini turetile neticelenmiştir. On attı o&alt köşkten kalan $ey Kr y\ğm tuğladan ibaretti Dün sabah saat beşe doğru Bebek yi tutuşturmuş, yangm başlamışhr. sırtlarında bulunan ve Süleyman Bey Yangın, itfaiyeye haber verilmiş israinde birine ait olan üç katlı, 16 ve Beyoğlu grupu sekiz araba ile baodalı büyük bir köşkten yangm çıkreket etmiştir. Ancak yollar bozuk mış, bu köşk tamamen yanmıştır. olduğundan ancak üç araba ile yan« Yaptığımıs tahkikata nazaran bu gın mahalline gelebilmiştir. ttfaiye, büyük köşk Emltk Bankasına merburada su bulamamış ve civardaki hun bulunmaktadır. tçinde Ahmet, köşkün havuzundan au alabilmistir. Hasan, Osman, küçük Ahmet ve Rauf isminde beş bekçi oturmaktadır. Bek İtfaiye, yolsuzluk ve susuzluk müşkfilâtı ile ugraşırken köşk te kül olçiler, gece sahura kalkmışlar, sobayı muştur. Ateşm başka yerlere sira yakmışlar ve yemek yedikten sonra yetine meydan verilmemiştir. yatarak derin bir uykuya dalmışlardır. Yangm alevlerini Taksim'den bile Aradan bir mtiddet geçtikten sonra SrSmıek mumkün olmustur. Zabıta, sobadan sıçrıyan kıvılcımlar döşeme tahkikat ile meşguldür. Fen FakGlfesi talebeslnî davet Fen Fakültesi Talebe Cemiyetin den: 25/1/932 pazartesi günu saat 141« cemiyetîmizin senelik kongresi Halk Evinde aktedileceğinden mukayyet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog