Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

<**: ocıvr. " nro. emr Sahip ve Başmubarriri V U N U 3 ISJADİt ] ; İDAREHANESİ:^ karşı«tı4» iaira •aists» f^Telgraft İstanbuJ İ Posta katnso: N« 246 * 22368 T ^ l o f n n • Baçwnıhar»tr 1 e i e i O n . ÎJJSr mudOrO*: 23235 idare mOdürü 22365. Matbaa ^ ' 3O47İ} Bin nasihat Bir müsibet \| m h u ri Etibba Odası aidat vernıiyen 700 doktoru mahkemeye tevdi edecek Dün gece Opera sinemaf sını teşrif ve «Çanakkale» filmini seyrettiler Reisi cumhur Hazretleri dün gece saat 9,30 da Beyoğlu'ndakij Opera sinemasını teşrif buyurmuşlar ve bu sinemada gösterilmekte olan «Çanakkale» filmini temaşa buyurmuşlardır. Gazi Hazretleri, refakatlerinde Recep Ziihtü, Kılınç Ali, Seryaver Rüsuhi, Bükreş sefirimiz Hamdullah Suphi Beyler re diğer maiyeti erkânile be"raber sinemayı teşrif buyur"muşlardır. Gazi Hazretleri ve maiyetleri erkânına altı tane loca tahsis edilmiştir. Sinemada bulunan halk, büyük Halâskârın sinemayı teşriflerini görür görmez hemen ayağa kalkarak kendilerini dakikalarca alkışlamıştır. Gazi Hz., «Çanakkale» fil mini baştan nihayete kadar takip buyurmuşlar ve filmin hitamında sinemadan aydıl • nışlardır. Sinemada bulunanlar, Gazi Hazretlerini caddeye kadar teş] yi etmişlerdir. Gazi Hazretleri, sinemadan çıktıktan sonra doğruca sarayı teşrif buyurmuş Iardır. CU^ARTESI 23 KANUNUSANi 1932 ABONE Ş E R A I T İ W Aİ İ MÜODET: İTÜRKİYE İÇİN [ H R Ç İÇİN \ • Seneliği* 1400 Kr. \ 2 7 0 0 Kr. | : : î 6 Aylığı | 750 Kr. i 1450 Kr. • Kr. : 3 Ayhğı • 400 i 800 Kr. : : 1 Arhğif 150 Kr. j Nftshası her yerde = 6 Kuruştur = Hususî îzmir muhabîrimîzîn dünkü nüshamızda neşredilen mektubu dikkate lâyik bazı noktalan ibtiva ediyordu. Mubabirimiz İzmîr Vilâye tînm Urla, Karaburun gibi bazı kazalannda bir aralık hissolunan darlığm ahnan tedbirler ve yapılan muavenetlerle hafifleraiş olduğunu kay dettikten sonra ayni havalide görülen yeni çeşit f azla bir gayret ve f aaliyetin istikbal için büyük hayırlar vadettiğini bildirmekte idi. Evvelâ darlık mes'elesi... Bütün Hünyada büküm süren buhranın bizdeki şekli nihayet ekmeksiz adam bırakacak bale varamıyacağını söy • leyip duruyorduk. Bu hususta memleketimizin bir iki noktasında bazı vatandaşların maddî yardıma ihtiyaç gösterecek vaziyete düşmelerile o kaîdeden biz de hariç kalmadık ve böylelîkle nazar değmek korkusundan kurtulduk demek olur. Maamafih buğdayin okkası 45 kuruşa satılan bir metnlekette esash bir sıkintı olabileceğine kimse inanamaz. Biz buğday fiatının bu ucuzluğundan atiyen fenalıklar çıkabileeeğini daima en • dişe ile düşünüyoruz. Bu sene için bütün müşküllere rağmen memlekette öyle Avrupa'da olduğu gibi mil • yoniarla însanın işsiz ve ekmeksiz kalabileceğini farzetmeğe tabiî mahal ve imkân yoktur. fzmir Vilâyetinin bazı kazalanndaki maballî ve mahdut darlık oraiarda Szihn mab • sulünün afete uğramasmdan ve buna zamimeten tiitün mahsulünün de satılamamış bulunmasındandır. O yerler için tedbirler ahnmıştır, daha da ahnır, ve bu suretle ortada darlık namına mes'ele kalmaroış olur. Senedel2 lira veremiyen Doktorlar mı var? Dünkü kongre Çok hararetli oldu Etibba Odası senelik kongresi dün saat 14 te doktor Tevfik Salim Pasanın riyaseti albnda Halkevi'nde aktedibnistir. Bu içthnada cemiyetin bir senelik bütçe ve mesai raporu okunmus, bu hususta hararetli münakasalar yapılmışor. Süreyya Beyin iddiası Bu münakasalar esnasında doktor Süreyya Bey varidatın azlığı dolayisile ve tasarruf maksadile heyeti idare tahsisatmm kaldınhnası etrafmda ortaya atılan bir teklife itiraz ederek demistir ki: « Heyeti idare tahsisahnı kaldn mak doğru değildir. Heyeti idas^ye seçtiğimiz arkadaşlarunız bizim lehimize olarak mesai sarfetmektedirler. Ayni zamanda tahsildarlann da kaldınbnast doğru değildir. Çünkü varidatm az ol • ması memurlann tahsilâfa iyi yapama • malarmdan fleri gelmektedir. Bugün doktorlar arasında senede 12 lirayı veremiyecek kadar zaruret tçinde olanlar Türkçe kur'an, dün, İlk defa okundu Halk, Yasin suretini büyük bir vecdü heyecanla dinledi ' • ı Tevflk Salim Paşa vardır. Bımlardan para abnması için heyeti idareye salihiyet verelinı.Aidatmı verecek iktidarda olup ta tekâsül gos terenleri nizamname mucibinca mah kemeye tevdi edelim.» (Mdbadi Sincî saijede) Paraşut tecriibesi Fransîz paraşütcüsu dün 400 met rodan muvaffakiyetle yere indi Dun Taftz Yaşar Bey Yerebatan camîsinde türkçe Kufan okurken: (Ayakta dvranlar. arasında meb'uslarvmzdan doktor Re§it Galip ve Küiç Aü Beyler vardv) cami dolmuştu. Küçücük canvr'U î* Kur'anı kerimin türkçe tercümeci dün ilk defa olarak Hafız Yasar Bey çinde kadın ve erkek büyük bir Ut '»• balık vardı. Avluda ve sokakta bh* tarafmdan çok beliğ ve müessir bir çok kimseler pencerelere tırmanmtş, surette, Ayasofya'da Yerebatan caiçeriden gelecek sesleri isitmeğe çamisinde okunmuştur. Matbuatm bir kaç gündenberi ver Iışryorlardı. Saat yarımda cuma namazı 'r.ılmdı. dikleri haberler üzerine Yerebatan camii halkuı tehacümüne maruz kai İmam efendi cuma hutbesini türkçe (Mabadi 4 üncü sahifede) mıstır. Daha sabahleyin saat ondd Asıl bizhn bugün mevzuu bahsetmek istediğimiz cihet, mubabirimi • zin bilhassa bundan aonrası için isaret ettiği diğer bazı noktalardır. Muhabirhniz diyor ki: « Felâketin husule gettrdiği fcasiret neticesi, balkta çalışmak arzu* sunun daha Fazla çogaldığı bartz bh* tarzda nazari dikkat! eelbetmekte dir. îş zamanlannda koylerin ve mt> hallelerin dumanlı kahvelerinde atılane vakit geçiren rençperler şhndi tarlalanna koşmaktadırlar..... «.... İlerisi içm müşküllerin izale* sînde tedricen varılacak netiee şu oIabilecektir: Amele oldukça ucuza çahşmaktadır. Köylünün bizzat kendi kol kuvvetini sarf etmesile de îstih< sal masrafı azalıyor. Neticede maliyet fiatı ucuza düşecektir...» Muhabiruniz Urla gibi yerlerde bu sene ahnan dersten istif ade olunarak ziraatte meselâ yalnız üzüm ve tü • tünle iktifa olunmaktan sarfı nazar edildiğini, köylülerin buğday, arpa Paraşut tecrübeleri yapmak ü Dün yapuan pa ve ezcümle anason yetiştirmek için raşut tecrubesi: zere memleketimize gelmiş oParaşutçu Franşimdiden hararetle çalışmağa baş • lan Fransız M. Rene dün Yeçil si3 M. Reni VeIadıklarmı da bildiriyor. Anadolu köylusflnfî müteaddit ve köy'de de bir tecrübe yapmıştır. cihî Beyin tay paraşut mütehassısı yaresinde, on mUtenevvi istihsale sevketmek bash Fransız deki Fnansız başına bir mes'eledrr. Urla ve emsali nın bu tecrübesinde dün bir çok arkadaki Vecihi yerlerde felâketten dera almarak zevat, bu meyanda Kolordu Ku Beydir. Yandaki bizzat köylünün kendi takdirile tatmandanı Şükrü Naili Paşa, Aero resim Fransız'ın bikına keçtiği bu mütenevvi ziraat usulünü bütün memlekete tamim et kulübü reisi Miifit Bey, Nakiye H. paraşutle tayya reden atladıktan mek hükumetçe takip edilecek ziraî hazır buhııunuşlardır. sonra uzaktan asiyasetin belki başında gelmek lâzım Dün hava çok riizgârh olduğu Itnmış bir resimdif gelen bir maddedir. Bir kaç sene eviçin bu paraşut tecriibesi teahvel bir kısım Anadolu yaylasmı kuM. Rene, tayyareden atıldık raklık yakıp kavurduğu zaman da bu hurla yapılmıştır. Tecrübe saat tan sonra paraşut açılmış ve aşames'ele bütün ebenuniyeti ile mevzuu üçte yapılacağı halde havanın ğı inmeğe başlamıştır. Fakat rüzfcahsolmuştu. Unutulmamalıdır ki da muhalefeti buna mani olmuş ve gârın da tesirile bu sukut biraz ima mevzuu bahis, yani memleke evvelâ tayyareci Vecihi Bey, tay sür'atli olaıuş, Fransız mütehastimiz için esasen mevcut olan bu yaresile havalanarak rüzgârın va sısı, halkm bulundugu mahalden mes'ele, eğer onu bh ucundan halletmeğe başlamazsak, ikide bir bb'yle zıyeti hakkında bir tetkik yapmış çok uzak bir mesafede yere inkendisini hissettirmekten hali kal • sonra yere inerek kendisinin hamistir. ynıyacaktir. zır olduğunu söylemiştir. Vecihi Bey, Fransız paraşut Muhabirimizm mektubunda bizim Bunun üzerine M. Rene hususî cüsünün indiği yere tayyaresini asıl ebemmiyet verdiğimiz diğer bir şekilde yapılmış beyaz tecrübe indirmiş ve mütehassızı alıp hal nokta ise jnaliyet fiatı. vani istihsal elbisesini giyerek Vecihi Beyin kın bulundugu yere getirmiştir. masrafı tniktarıdır. Bizimki gibi memleketlerde ziraî mahsulâtm fay tayyaresine binmiş ve tayyare Aero kulübü reisi Müf it Bey, dalı surette satılamamasmın bir mü havalanmıştır. M. Rene'ye bir buket vermiş o hira sebebî de istihsal masrafınm Tayyare beş altı yüz metre yük da, bu buketi Vecihi Beyin refifazIalıÇıdır, baska türlü ifade ile kasına takdim etmiştir. •atış fiatlarının maliyet fiatını ko • selrlikten sonra bir tur yapmış ve ruyamamasidır. Biz bilhassa ziraî Havanın muhalefetine ragmen 400 metro irtifaa gelince, para mahsulâtımız üzerinde müessir olan dünkü tecrübe muvaffakıyetli ol şut mütehassısı kendisini tayya buhranı yenmek için maliyet fiatını mustur. reden atmıstır. azaltacağız. Fazla ücretlerle eiemeği rıııııııiMiımınmınııııııımıııııııııııınıııııriiiıınıııııııiiiıııırııiMiıııııııtıııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııınıınıııııııııııııııııınııiNHiıiıımııırıı kullanan büyük ziraat şimdiki satış olmakla bsraber gene az çok amele memleketimiz için başlıbaşma bir larla bu yükün altından kalkamı • mes'ele olmakla beraber dün ameleişine ihtiyaç göstermekten de va • yacak hale düserek bizde âdeta sah reste kalamazlar. Muhabiruniz bize nin fazla ücret almasi da bir ihtikâr neden cekilecek vaziyette bulunu simdi köylünün daha çok çalıştı^ını işi değil idi, onu da bilivoruz. Mem • yor. Millî istihsal namma bunun bü ve amelenin ise daha ucuza is gör • lekette istihsal ve istihlâk eşyala • yük bir noksan teskil edeceğine şüp meğe basladığım bildiriyor. Bu pek rının f iatları arasında bir müvazene he yoksa da filiyatın gösterdiği man iyi bir haberdîr. Ona âdeta mem • araştırılması, hulâsa istihsal mas zara onünde bugün için hâdiseyi ayleketîn içine girmek üzere olduğu ve raflarınm azaltılmasında âmil ola cak esbabın tetkik ve tayini lâzımnen kaydehnekten baska yapacak bir ni bir hayatın başlangıcıdır bile dîdır. feyimîz yoktur. yebîliriz. Böyle bir tetkike basladığımız zaAncak bu îş böyle tabiatîn cebrile Demek kî şîmdiki cereyan îçinde kendi kenJine olma^a terkolunacak man asıl mes'eleye vaz'ıyet etmiş o|s gelip orta ve bilhassa kücük riftlacağız. çiye dayanıyor. Bunlar kendi işle • işlerden dp*ildir. Maliyet fiatının YUNUS NADİ mümkün olduğu kadar ucuzlatılması finde en ziyade kendileri çalısacak Gümrük Muhafaza Ankara Tapusundaki hâdise nasıl haKumandanlığında ber alındı, cürmü meşhut nasıl yapil dı? İstihbarat şubesi de teskil ediliyor Başkâtibin evinde bulunan gizli defterler Ankara 21 Gümrük U mum Kuman • danlığı teşki lâtı ikmal edilmek üzeredir. Kumandanh ğın muhasebe, memurin* mu amelât şubele • ri bulunacağı gibi karargâh Gumrulc muhafaza teşkilâtında bir kumandam Seyfı Pasa de istihbarat şubesi olacaktır. Seyfi Paşa halen kumandanlığa devrü teslim edilen evrak üzerinde tetkikat ile meşguldür. Ankara'da rüşvet alan Tapu ba$kâtibi Ahmet Bey Ue evt Ankara tapu baskâtibinin bir rüş liraya satm almış ve İstanbul'a dönvet mes'elesinden dolayı tevkif e müstür. Kevork Ef. aradan bir müddet geçtikten sonra hissesini sat dildiğini telefon haberi olarak yazmağa karar vermiş, Ankara'da 1800 mıştık. Gene Ankara'dan gelen haliraya bir müşteri bulmuş ve muaberler bu mes'elede Tapu Müdürünü melenin ikmal i için tapu dairesine de methaldar gösteriyorlardı. Mütemmim malumata göre hâdise gidip gelmeğe başlamıştır. Hâdiseyi öğrenen tapu baskâtibi Ahmet Bey, şöyle olmuştur: Kevork Ef. yi «bugün git, yarın ge!» Kevork Ef. isminde bir Ermeni diye sallamıştır. Bu halden şikâyete bundan bir müddet evvel Ankara'y» başlıyan Kevork Ef. bazılarından agelerek gene Ermeni milletinden bi(foabadi 5inci saıfede) risine ait bir evin bir hissesini 2200 nrıııııııııııııııiHiıımnMiııınıınııııııııııııııııııııııııınnııııııııııııriMiııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııifiıııııııııııııııııııııııııııniıııtiiinınııııiM Rüşvet alan başkâtip Uydurma havadisler Tekzip ediliyor Moskova 22 (A.A.) Sovyet Rus va'ya mühimmat getirmekte olan bir tsveç vapurunun Romanya harp ge> mileri tarafmdan yakalandığı ve bu mühimmatm musadere edildiği hakkında Bükreş ve Paris'te çıkan ha berleri Tas ajansı tekzibe mezundur. Terki teslihat konferansının arife • sînde bu gibî yalan haberlerin işaası hakikaten silâhlanan ve yeni bir harp hazırlıyan memleketlerden nazari dikkatin başka taraflara çevrilmesini istihdaf eylediği muhakkaktır. Altın = Erkek ... Sükat = Altın ... Netiee: Kılıbık! Recep Bey fırka teşkilâtını tetkika başlıyor Ankara 22 (Telefonla) H. Fırkası Kâtibi Umumisi Recep Bey, Adana ve İzmir'deki Fırka teşkilâtını tetkik etmek üzere bugün hareket etmiştir. Recep Bey, istasyonda An kara Valisi ve Fırka erkânı tara fından teşyi edilmiştir. Adana'da grip salgmı Adana 22 (A.A.) Aym birinden bugüne kadar vefat edenlerin miktarı 190 kişiye baliğ olmuştur. Grip salgmı devam etmektedir. Cumartesi sıhhiye komisyonu valinin riyasetinde fevkalpde bir içtima yaoa • rak fennî ve sıhhî tedabirleri ittihaz edecektir. İzmir'de bir zat, kadının elmas, erkeğin altın olduğunu söy lemiş !... Şu hal^«> erkeklerin susması lâzım ... Neden ?... ~ Bilmezmisin atalar sözüdür: Söz gümüş, sükut altmdır, derler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog