Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNCİ SENE No. 2771 Sahip ve Basmuharriri YUNUS NADİ P İOAREHANESİ: j | IByımonmumiu kar*isind» daiıri «ahsusa j jkTelgral: İstanbul Cumburiye» ] V Poste katuao: N° 246^ ^ <rr j T A İ A f / > n • Bafmuharrtr : 22366 30472 •eıeıon. !d»re müdüru 2236S. Matbae Tamirat Konferansı Tehîr Saraçoğlu Şükrü B. Paris'e hareket etti Hâmillerle müzakereye pazartesi günü başlanıyor, müzakere 15 gün sürecek Xm fa, mu doru : 2323» mhuri Hz. CUMA 22 KANUNUSANi 1932 ABONE ŞERAITI j MÜDDET: j TÜRKİYE İÇİN | HARİÇ İÇİN | î Sçneliği : 1400 S r . : 2700 Kr. : 6 Aylığı : 750 Kr. i J450 Kr. | 3 Aylığı • 400 Kr. : 8 0 0 Kr. 150 Kr. j İlAyhğıf Nüshası her yerde = 5 Kuruştnr = Hayatta tekâmül: Dinde milliyet Dmde milliyet olur mu diyecek • siniz. Biz gavrimillî din olur mu diye soracağız. Din içtimaî bir müessese olduğuna göre her seyden evvel millî bir mefhum olmak sîanndadır da. O kadar ki bunun baska türlüsünü tasavvur etmeğe im kân bile yoktur, ve ba*ka türlüsünü tasavvur edenler mutlaka içtimaî bir yanhşlık ve karısıkhk içînde kalmıslardır. Anadolu'nun köylü çocuğuna yapılan söyle bir telkin farzediniz: « Gök gürültüsü Hazreti Ali'nin gök üstünde atına binerek önüne kattıği su kazanlanm alabildiğine yuvarlamasmdan ileri gelir. Hazret atını o kadar koşturur, o kadar kosturur ve bu koşuşlarmda at kazanIan o kadar yuvarlar ki bunlarm biribirlerine çarpmalarından şimsekler çakar, gürültüler çıkar, ve nihayet kazanlarm boşalan sulan yerlere dökülür. Ya«nxr budur. YaSmur çok yağdifrı zaman Hazreti Ali çok kazan yuvar lamış ve onların cümlesini devirerek içlerindeki suların hepsini dökmüş demektir!..» Bu efsane koylü çocuğu için çok güzel, ve hatta pek kolay inanıhr bir b'Ttâyedir. Cünku gök gürültülü, simsekli ve yıldırımlı korkunç tabiatm basit çocuk akhna pek mülâyim ve drhal hakikat dive telâkki oluna cak bir izahıdır. Yukandan aşağı dokülen ve adma yafcmur denilen sular meydandadır. Bunlar elbet göklerde bazı kaplarm içinde duruyorlardı. Köyde en çok su alan kap ta f ilha kika kazandır. Sonra bir adam lâzım ki bu kasanlan yuvarhyarak ve bosaltarak sulan asaçıya döksün. Iş o kadar çok ve büvük ki onun hızh koşan bîr at üxerindejbuhmacak bhr au*ra tarvfından yapılması makuldür. Faraziye diye kaydettiğimiz bu efsanenin Anadolu'muzun bir çok aksammda belki hâlâ bir hakikat ol duğunu dahi sövliyelim. İ«te bu dinî bir fikirdir. Bu fikrin aslı ile Ana<?olu köylüsüne göre telâkkisi ise baska baskadır. Hazreti Ali malum olduğu üzere Kureyis kabilesinden bir A rap'tır. Halbuki Anadolu kövlüsü nün Hazreti Ali'si Arap değil Türk'tür. Köylü çocuğu muhitinde görebildiği en mükemmel adamı kendi havalinde daha zivade süsliverek püsliyerek onu ceylân «pbi bir Türk atma da bindirir, ve eline bir kırbaç verdiği gibi muhakkak beline yatağanlar da takarak salıverir meydana. Türk'ün semalarında koşan Hazreti Ali meselâ Sarı Zevbek veva Çakırca'h Mehmet Efe filân gibi biridir. Bes bin kilometre uzaktaki Mekke diyarmın Hazreti Ali'sini Anadolu'nun Türk'ü nasıl düsünsün ve hatta tahayyül edebilsin? Hayal bile aslında tutu nacak bir hakikat ister değil mi? [Dün istanbul ve BeyoğrJ lu'nda bir tenezzüh icra ettiler Reisicumhur Hz. dün öğleden sonra saat dört buçukta maiyyetleri erkânile beraber otomobil ile saravdan müfarakat bu, yurarak Karaköy, Eminönü, Sultanahmet, Beyazıt, Fatih ta $ rikile Samatya'ya kadar bir tenezzüh yapmıslardır. Gazi Hz. gene ayni tarikle avdet buyu rarak Karaköy'den Şi«li'ye kadar gitmişler ve gene KaraköV tarikile saraya avdet etmişlerdr k İzmir'de şehrin 250 sene ev velki manzara ve vaziyetini «rösteren bir tablo bulunmuştur Belediye bu tabloyu almıştır. Tablo Reisicumhur Gazi Hz. ne •akdim olunacaktır. Almanya'da gizli harp Hazırlıkları mı var? Fransız'lara göre muazzam bir ordu yetiştiriliyor, fabrikalar silâh yapıyolar V *w mm «. +2LJJİ+ Saraçoğlu Şükrü Bey dün Par&e hareketinden evvel Sabık Maliye Vekili Saraçoğlu Saraçoğlu Şükrü Bey Paris'ten Şükrü Bey dünlrii ekspresle Pa şubat ortalannda dönebileceğini ris'e hareket etmiştir. Şükrü Beyin tahmin etmektedir. refakatinde müşavirliğine tayin Sabık Maliye Vekili: « Tarafeynin hüsnü niyetle İktisat Vekâletinde ya edilen Nurullah Esat Bey de buhareket edeceğine ve aıemleketilunmaktadır. pılar v azırhklar bitti Paris'te hâmillerle müzakerata mizin iktisadî şartlarına uygun bir Ankara aym yirmi beşinci pazartesi gü mukavele imzalanacağma emi (Telefonla) nim» demektedir. nü başlanacaktn*. İktisat Vekâleti lutun Almanya Rettictımhuru Mareşal Bindenburg, yüz bin fcîşSifc Rayişver Tntaatım teftiş ederken ordusunvh Kongresi Ürla'da sıkıntı hafifledi Köylü vaziyetten lâzım gelen dersi almıştır. şimdi daha fazla çalışıyor İzmir 19 (Hususî) Izmir Vilâyeti dahi linde Urla ve Karaburun havaIisinin başlıca mahsulü olan üzümün 1931 de az miktarda idraki ve tütünle rin satılamaması yüzünden bu havalide baş gösteren muzayeka, hükumetin ve ha hayır müessese lerinin yardım Urla'dan bir manzara: Ay ve Yüdız Tepe ları ile şimdilik hafiflemeğe yüz maktadır. Köylünün bizzat kendi kol tuttu. kuvvetini sarfetmesile de istihsal masrafı azahyor. Neticede maliyet Bu çocuk büvüdükçe gene bu HazFelâketin husule getirdiği bashet fiatı ucuza düşecektir. Vaktile üzüreti Ali etrafında bir takım hikâveler neticesi, halkta calısmak arzusımun mün okkasım 2025 kurusa düşüren daha öğrenecektir: Meselâ Hayber daha fazla çoçaldıeı bariz bir tarzda ve bunun fevkinde sattığı takdirde kalesi ve meselâ Kaf dağı. Hazreti nazari dikkati celbetmektedir. İs zanisbetine göre kazanç temin eden AH Düldülüne binerek kâfirler üze manlarında köylerin ve mahallelerin köylü bu sene üzümün okkasım rîne saldırıp kıhcını salladı mı, bin dumanlı kahvelerinde atılâne vakit 1315 kuruşa mal ederse borcunu ödüşmanın kellesi birden yerlere dü • geçiren rençperler şimdi tarlalarına der ve ayrıca cebine para da koyar secektir. Kaf dağina gelince o bir kosmaktadırlar. ve vaziyetini kuvvetlendirir. Şunu da dağdır ki arkasındaki derin boşlukta Hali hazırda mürüvvet erbabının kocaman kocaman yılan ve çıyanlar ve esnafın gonderdiği un, yağ gibi er hatırlamak lâzım gelir ki geçen sene dolu, hastahk ve soğuklar yüzünden uçuşup durmaktadır. Burası dünyazak muhtaclara tevzi ve taksim olumahsul vermiyen bağlardaki kökler nm sonunun arka tarafıdır. nuyor. Hilâliahmer dahi kendi membalanndan mümkün olan yardımı ya kuvvetlenmiştir ve kollar çok kuvvetli Koylü çocuğu Hayber kalesini bilkalmıştır. Bu sene zarfında semavî pıyor. Salâhiyettar kimselerin yap mez ama onu meselâ su dağlann ilebir afet olmazsa tabiatile bağlar tıkları hesaba göre bu muhitin bir risinde bir yer farzeder. Fazla sor fazla mahsul verecektir. ayhk gıda ihtivacı temîn edilmistir. mağa mahal yoktur, o öyledir zaten. Urla zürraının gözü açıldı Sıkıntı muhitinde Tütün İnhisar İKaf dağına gelince o da şu karşıdaki Şimdiye kadar yalnız bağlanna daresi tarafmdan mevcut tütünlerin Yıldız dağınm meselâ beş on misli kıymet veren ve biraz da tütün yetişkısmen mubayaası vaziyetin daha büyüklüğünde bir şev olmalıdır. Datiren Urla halkı bu sıkmtıdan sonra fazla düzelmesinde hayli müessir oha da büyük olacak değil va, işte nigözlerini dört acmış, Ziraat Bankahayet o kadar olur elbet. Zaten daha Iacaktır. sının âcil yardımile boş kalan tütün İlerisi için müşküllerin izalesinde büyüğünü o kücük kafa kavnvamaz. tarlalarına arpa, buğday ve anason tedricen vanlacak netice şu olabi • Onun varabildiği en büyük nihayet (Mabadi 4 üncü sahifede) lecektir: Amele oldukça ucuza calış o kadar olur elbet. MinHitıninımııiHiıınMiiHiiMuııııınMiııiMMiMMiHiiHirBMiıııniHiınmHuııınıniııınmHnıırıımJiuııumııiHiltınııımtruiıımiHiıııııiMiunııı Görüyorstmuz ki aslı efsane olan Dinin millî mahfyetî Szerhıde mütimsali yarattılar. İslâm dinini kabul bu manevî înanış Dİlgileri hakikatte balâğaya düşmçğe asla mahal Qİmaketmiş olmakla beraber Ali'yiVe Ali'köyün hududile çerçevelenmekte ve sızın onun içtinlaî faziletini daha şanîn sahsında kehdi f ikirlerint iltizam memleketm eşya ve eshasına bürümil kılmak hesabına hiç olmazsa din ederek bu dine millî bir hususiyet nerek şekil ve kıyafet almaktadır. kitaplarının ve ibadetlerin millî dilde vermis oldular. Hareket hakikate teBu on bm sene evvel de böyle idi, on olmasmı istiyebiliriz. Buna her hangi tabuktan uzak olmakla beraber tabin sene sonra da böyledir. tş! bhaz daha tamik edelim ve biata pek muvafık idi. Ve tabiata mu bir mâni olmak söyle dursun, bilâkis insanlık şan ve şerefi namma bunun vafık olan bu vaziyet Iran hudut Hazreti Ali'nin Anadolu'ya nereden böyle oiması lâzım ve zaruridir bile. larmdan aşarak Anadolu'ya da fageldiğine'bakalım: Hazreti Ali AnaTanrısına tapan adamm işine kanşkat bu defa Türk olarak yayıldı. dolu'ya Arabistan'dan değil, tran* • mıyacağız. Fakat bu cemiyetten bir Bugün bile yarı Anadolu hakikatle dan geldi. fslâm dini kıhç kuvvetile tabiatîn bu cidalinde tabiatm icabma fert olarak içtimaî menfaatimiz na etrafa yayılırken Arap istilâsma ormına diyoruz ki Türk'ler ibadetlerini dularile mukavemet edemiyen tra uygun bir cereyan içinde görü kendi öz dillerinde yapsınlar, ve onlür, ki onu dinde d*hi miHivetin siler bu istilâdan kendi medeniyet ların böyle yapmaları en doğrudur. esas olduğu ifadesile hulâsa etmek lerini olsun kurtarabilmek için HazYUNUSNADt mümkündür. reti Ali'nin sahsında millî bir rehber 1 şubatta top: Iaaacak tütün konvresmin hazırlıklarını ik > mal etmiştir. Kongreye mü tehassıslardan baska 25 ma ruf tütün ta ciri iştirak ede cektir. Paris 21 (A.A.) Meb'usan meclisi hariciye encumeni, Jeneral Bourgeois ile âyandan M. Eccard'm Almanya'nın gizli teslihatı ve İtalya'mn askerî kuvvetlerinin vaziyeti hakkmdaki izahatmı dinlemiştir. Verilen izahat Âyan encümenlerinde verilen izahatm ayni değildi ve Alman bütçesinde bazı gizli fasıllar bulunduğund, askerî hazırlıklar cemietlerinin faaliyetlerine, Alman • ya'da ve Almanya ile hemhudut memleketlerdeki esleha imalâtina müteallik bulunuyordu. Bu izahat, encümen azası üzermde bir heyecan hasıl etmiştir. Diğer taraftan, âyan azası İtalyan askerî kuvvetlerine ait erkamı da. mevzuu bahseimişlerdir. Bu ki)v • vetler, Faşist milisi de dahil olduğu halde 1,100,000 kişiden mürekkep olup tayyarecilikte ve bilhassa de niz tayyareciliğinde sür'atli terpk kiler göstermişlerdirParis 21 (A.A.) Jeneral BourILutfen gahfit*Kt çeviriniç) Yerebatan camisinde Türkçe Yasin okunacak Dün de yazdığımız üzere, bu J gün, Ayasofya'daki Yerebatan Memleketin Kongreyi açacak olan camisi tarihî bir gün yaşıyacaktır. en sahibi salâ iktisat Veküi Mustaja Riyaseticumhur mızıkası ala hiyet müte Şeref Bey turka kısmı şefi Hafız Yaşar Bey hassısları bulunacakları cihetle kongrede tütün mes'elesinm esaslı su cuma namazından sonra Yerebarette halledileceği zan ve tahmin tan camiinde evvelâ bir mevlit oolunmaktadır. kuyacak, sonra Yasin suresinin a1 şubatta aktedilecek ilk celseyi rapçasını ve türkçe tercümesini iktisat Vekili Mustafa Seref Bey a kıraat edecektir Bu tercüme çok çacak, tütüncülüğün tarihçesi ve iç • timaın sebepleri hakkında bir nutuk güzel bir tarzda yapılmıçtur. soylüyecektir. Türkçe Kur'an okunacağı ha beri halk arasmda büyük bir a. Seffrlerin ziyaretleri lâka uyandırmıştır. Bugün YereAnkara 21 (Telefonla) Sovyet batan camisinin çok kalabalık olacağı ve halkın kendi öz dili ile ve Belcika sefirleri bugün Hariciye Vekâleti Vekilini Vekâlet makamında ziyaret ettiler. okunacak Kur'anı dinlemeğe şitap edeceği muhakkaktır. „„„ jnııııı ıııuıııııııııııım Bugün Yerebatan camiinde türkçe olarak <Yasin> i okuyacak olan Hafız Yaşar B*y IUIIIHMIIIIIII tııtı» uııı ıııuıı ıı uıııı ıiııuıııınıııııınnrtıımıııııııııtııııı tııııınıııuıııı IIMIIILIILIII ıtı Güzellik Bu sene Avrupa güzellik mu sabakasına iştirak etmiyoruz Güzellik müsabakasına yeniden kaydolunan on hanımdan ancak bir kısmı, dün, davetimize icabet ettiler. Yeni bir müsabaka yapı hp yapılmaması hakkında ka rar verecek olan ihzarî heyet, son vaziyeti tetkik etti. Yeni n?üracaat edenîerle beraber, bütün ^ güzellerin yekunu yirmiye bile j|İ varmadığı icin, memleketimizi temsil edecek bir miktara baliğ olmıyan bu mahdut zümre içinden| 1932 senesi Güzellik Kralicesmin intihap ediJmemesi lâzım geldi • ğine hükmolundu ve hakem lıe yetinin evveTce verdiği karar nazari itibara ahnarak, yeni bir mü' sabaka icrasile Avrupa'ya bir Kralîçe gönderiimesinden sarfı »a zar edüdi. Müsabakaya giren!er e| rasmda pek güzelleri de bulunan hanımlara ve karilerimize temin edelim ki, mes'ele keyfiyetten ziyade kemiyete aittir ve müracaat edenlerin azlığı üzerine, güzeVser grupunun memleketimizi temsil kabiliyetini haiz olmadığı netice sine varılmıştır. Esasen Avrupa'da da bu sene | müsabakaya iştirak etmiven millet» ler, Türkiye ile beraber hemen he| men yar«ya bali? olmustur. Arkadaşlanm, doktor, avukat, sporcu, oldular, tayyareci de olmak istiyenler var. Ben onlann yapamıyacakları bir şey olmak isriyorum. Babası O halde ev kadını ol!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog