Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZîNCi SENE No. 2769 Sahip v.i Basmuharriri NADİ | İ İDAREHANESİ: lâynmaiNmtyft karnMida daırri ^.~~ j • • Telgraf: İstanbul Cumhuriyet \ \ Posta k ut UBU: N° 246 J T A İ o f n n * Başmuharrir : 22366 • C l C I U n . Tahrir ınüdürü • 23236 Idare müdürü 22365. Matbaa 2O472 mhuriy azî ÇARŞAMBA 20 KANUNUSANi 1932 A B O N E ŞERA1TI î MÜDDET: JTÜRKİYE İÇİN İ HARİÇ İÇİN | l• Seneligi : 1400 Xr. | 2700 Kr. j Kr. : : 6 Ayhğı ! 750 Xr. i 1450 : 3 AyJığı . 4 0 0 Kr. . 800 Kr. : | 1 Avlığı i 150 Kr. i rVüshası faer yerde Büyük, adeta millî ve her halde en yüksek derecesinde askerî bir ihtif al Derviç Paşayı ebedi karargâhına isal etti. Dünyaya gözünü yuman Derviç Paşa ebediyete doğdu: Türk vatanının sinesinde ve vatandaşlan nm kalplerinde. O şimdi muhterem ve ebet müddet bir hatıra oldu: Hayal gözlerimizin önünde bize daima zneç'ale tutacak çok parlak bir hahra. Evvelki gün ne diye bütün askerî smıflar hemen hemen bütün mevcutlarfle hazin ve fakat vakur kafileler halinde Harbiye caddeierini doldu rarak Maçka istikametine akıyorlardı? Niçin namlusu aşağı iğilmiş tüfekler omuzda Harbiye Mektebi talebesi baçta olarak bütün askerler ağır bir vekar ile sanki adım atmıyor gibi yürüyüp gidiyorlardı, ve onlarm arkasmda ne idi o girlandlar, çelenkler, çiçek yığınlan? Muazzam kafileyi teçkil eden bînler ve bmlerle insan, istirak ettikleri bu îhtifalin ne olduğunu pek iyi biliyorlardı. Vatanın Derviç Paça adlı kıymetli bir kahramam fani dünyaya veda eÇ • miçti, onn elüstünde ve çiçekler içinde vatan ananın kucağına tevdi etmeğe gidiyorlardı. Bilmiyenler de öören mekte gecikmiyorlardı ki bu Derviç Paşa istiklâl harbi ordulanmn, Gazi Musatafa Kemal ordulannın en de ğerli kumandanlanndan biri idi. Alelâde faniler için yokluk demek olan ölüm onun için yeni ve ebedî bir varIık oimak üzere içte böyle çan ve şerefle yükseltiliyordu. * •• Ankara'da Çankaya'ya giden caddenin sol tarafinda Çankaya vadisile Küçükesat etekleruıi ayirt eden bir sırt vardır ki yukandan aşağı iner. Bu sırtin üzerinde ve takriben tam orta yerinde vaktile uzaktan manzarasi insana muntazam bir bina fikri veren bir ev vardı. Kaymakam Derviç Bey bir müddet, her balde pek nzon değil, kısa bir müddet o binada âram etmisti. Binbası Derviç Beyi, kaymakam Derviç Beyî, miralay DervÎ8 Bevi ve nihavet nıirliva Derviç Pasayı bir kere gormek onu hiç unutmamak icin kâfidir. O kâmil bir insanın bütün ruhunu haluk ve sakin vücudünde adeta tekâsüf ettirmiçti. Ben Dervis Paçayı kaymakam Derviş Bey rütbesile o evden tanınm. Simdi insaat faaliyetlerile mütemadiyen çehresi değisen Ankara'nm dediğim sırtiannda da inkılâplar olmustur. Fakat ben ne zaman gündüz gozile Ankara caddesinden gidersem gözlerim o sırtlar üzerinde kaymakam Dervis Beyin oturduğu evi arar. Kaymakam Derviç Bey Küçükesat teoesinde oturmağa ne zaman im kân bulmustu? Bu her halde cok kısa müddete maksur pek muvakkat bir ikamet olacak. Dervis Bey galiba bir arahk Millî Müdafaa Vekâletinde de çalıstı ama onun asıl faalivet sahası harp meydanları idi. O çalısmaktan zivade çarpısmak icin yaratılmıs bir kahramandı. Her halde bu Küçükesat sırtındaki ev hikâyesi Dervis Beyin hayatında ufak bir harp fasılası gibi bir şey olacak. Belki baçıbozuk devrinin tamamen muntazam orduya inkilân etti?i devirde kücük bir fasıla. Belki birinci İnonü'nden biraz evvel veya sonra. Belki Meclis Reisi deSerli kumandan Kâzım Pasanın Millî Müdafaa Vekili bulundueu bir sırada şoyle ufaktefek bir vakfe. Her halde bu böyle olmalıdır. Baska türlü ol • masma çundan dolayi imkân yoktur ki biz istiklâl cidalinde Dervis Beyi ve Dervis Pasayı bidayetten nihayete kadar bütün canlı harplere içtirak elmis olarak biliyoruz: fzmir'e düsman baskınını takip eden millî cephede binbası Derviç Bey Akhisar tarafmda idi. Halifeciler Uyanında Derviç Bey Anzavur'un peçine takilarak o haini imha edenlerdendir. Çok gecmeden patlak veren Borkir isyanmda Dervis Bey oralarda sükun ve asayişi amansız ve kahir bir adaletle takrir ve idame ediyor, ve nihayet birinci İnönü muharebeginde Derviç Bey cephe kumandanımn sağ eli vazifesini srörüyor. İsmet Pasanın bir tamftan Çerkes Ethem kmrvetlerini takip ve perişan eder ken diğer taraftan geceyi gündüze katan bir süVatle tnonü'ne yetişerek Yunan kuvvetlerini ricate icbar e den çunsek hareketlerinin çaçmaz elâmanlanndan biri süvari kuman danı Defvis Beydi. Her muharebede hazir gördüğümüz Derviç Beyi son taarruzun en çetm safhalannda ve nihavet Baskumandan harbinde ve Baskumandanın ya*"*"*«mda eorü YUNVSNADİ ( Mdbadi 2 inci sahifede ) doğan |Tapu dairelerinde b ıslahat Şehrimize gelen Umumî Müdür konması kararlaşan yeni usulleri anlatıyor Tapu ve Kadastro Umum Müdürü Cemal Bey bir iki gündenberi çeh • rimizde bulunmaktadır. Tapu müdiriyetinde tetkikat icrası ile meşsrul olan Cemal Bey, dün kendisile görü sen bir muharririmize tapu isleri hakkında su beyanatta bulunmustur: « Maksadı seyahatim, kadastro faaliyetini sekteye ueratan husu satın neden ibaret olduğnnu tetkik ve bunları izale etmek. bundan sonra da Usküdar ve Beyoğlu'nda yeni tapu sicillerini tutmak icin lâzım gelen tedbirleri almaktır. Buradaki tetkikatımı bitirdikten sonra kadastro tahriri bitmiş olan Mudanya ve elvevm faaliyette bu'unulmakta olan Bur sa'ya s;ideceğim. bunu müteakıp Ankara'ya döneceğim. Simdiki tapu idarelerinde tatbik edilen usul, muamelâtın sür'atle ifasında mühim bir mâni teşkil etmekTapu ve Kcdastro Umumi Müdürü tedir. Bu, senelerdenberi devam eden Cemal Bey eski usulü kaldırmak, onun yerine iç eylediğimiz cihet, memleketimizde sahinlerinin müracaatini müteakıp bir takım merasime tâbi tutulmıyarak yeni tapu sicilleri tatbik etmektir. Bunun her tarafta tatbik edilebil takrirlerini almak suretile akti ifa mesi bu sicilleri tutabilecek memur ve tapusunu vermek gibi pek basit yetiçtirmeğe mütevakkıf oldnğundan usulü ikame etmek zamanı çoktan (Mabadi 4 üncü sahifede) gelmistir. Siddetle ve ısrarla takip = 5 Kuruştur = Hz. Reisicumhur Hz. dün akşam 16JO da otomobille Şişli, Ayazağa, ve Bebek taraflartnda bir cevelân yapmışlardır. Haricî ticaretimizde Muvazene hâsıl oldu • • • • * m Kral Faysal'ın Gazi Hz.ne hediyeleri berlere göre Kral Faysal Hz., Gazi Hz. ne ihda etmek üzere Musul'den cms bir Arap atı satın aknışlardır. Bundan maada Gazi Hz. ne dört at "m "m daha hediye edilecektir. I f 1930 ve 1931 senelerinde ihracatımız ithalâtımızdan biraz faziadır Irak gazetelerinin verdikleri ha ' Güzeller! Bir gününüz kaldıj Hakem heyetinin kararını biliyorsunuz. Bugün akşama kadar yeni müracaatler vaki olur«a yarm hakem heyetini içtimaal davet edeceğiz ve pazar günkü ilk müsabakada en fazla rey alan 2 3 2 2 0 numaralı hanımlan da davet ederek müsabaka^ yı tecdit edeceğiz. Aksi takdirde bu seneki Avrupa güzellik müsabakasma ve ağlebi ihtimal Amerika'da yapılacak dün, ya güzelliği müsabakasma Türkiye namına kimse iştirak edemiyecektir. Güzeller, hiç masrafsız, nefis| bir seyahat sizi bekliyor. Talihinizi denemekle hiç bir şey kaybetmezsiniz. Kra'i^a intihap edihnediğiniz takdirde isünleriniz ve resimleriniz de neşredilmiyeceği için kazanmazsanız mes'ele yoktur. Son fırsatı kaçrrmıyınız. Bugün akşama kadar müracaat ediniz. Bugün kaydolunmak îçin akşama kadar müracaat edecek güzellerin bizzat ve nüfus tezkerelertle beraber müracaat cfmeleri lâztmdtr. ^ ^ ^ ^ B CAT İTHALAT Sırp sefirinin cenazesi 1931 senesinde ithalâttmtzla ihracatımız arasındaki tevaz&n hâstl olduğunu gösterir temsili resim İhracat Ofisi tarafmdan bir istatistik ticareti hariciye plânçosu lehimize olahazırlanmısbr. Bu istatistik 1929, 1930, rak kapanmıştır. 1930 senesinde ihraca* 1931 seneleri ithalât ve ihracatmı göstamız, ithalâtımızdan 3,900,668 Hra termektedir. fazla tutmuytur. Uç senelik ithalât ve ihracatimızın 1931 senesindeki ihracatımız da it« plânçosu şudur: halâbmızdan 557,163 lira fazla ol « Sene tthalât İhracat mustur. 1929 256,296,379 155,214,071 Bu üç senelik ticareti hariciye plân 1930 147,553,703 151,454,371 çosunun en korkunç senesi 1929 senesi 1931 126,382,085 126,939,248 obnuştur. O sene, gvmruk tarifesinin Bu hesaba nazaran 1929 senesinde tezyit edildiği senedir. ithalâbmız, ihracahmızdan tam 1932 senesinde ithalâhn tahdidi sa101,082,308 lira fazla olmus, yani tiyesinde haricî ticaret plânçomuzon ihcareti hariciyemiz 101 mîlyonluk bir racat itibarile daha zîyade lehimize o açıkla kapanmıçbr. Bu müthiç açıktan sonra 1930 senesi lacağı muhakkakbr. Genç doktorlar mes'elesi Vekâlet Fakülte tedrisatma müdahale etmemis, sadece ricada bulunmustur Sıhhiye Vekili Refik ve sabık Sıhhiye Müstesarı meb'us doktor Fikri Beyler dün İstanbul Sıhhiye Müdiriyetine giderek Sıhhiye Müdürü Ali Rıza Beyle görüşmüşlerdir. Bir muharririmiz dün bu ziyaret esnasmda Vekil beyle görüşmüştür. Sıhhiye Vekili B. İstanbul'a me • zunen geldiğini söylemiştir. Verem hastanesi mes'elesi Sıhhiye Vekâletinin İstanbul Belediyesi tarafmdan bir verem hastanesi inşası hakkındaki teşebbüsler üzerine vilâyete bir tezkere yazarak yeni bir hastane inşasından ise bu paranın Heybeli Verem sanatoryomuna verilmesini ve orada vilâyet hesabı(Mabadi 4 üncü sahifede) mımıııııı ıııtıı ııtııııtııııiııtMiıııııtıiHiıııııtııı r ^a^^^^^ Strp sefirinin cenazesini havi tdbut çelenkler arasmda bölerle Sirkeci istasyonuna naklolunmus, İki gün evvel vefat eden Sırp sefiri konvansiyonel treninin arkasına beğ • M. Nesiç için dün Yugoslâvya sefaret > lanan hususî vagona konmuçtur. Bu sahanesi kilisesinde sabah saat 11,30 da retle cenaze Belgrat'a götürülmüstür. bir ayini ruhanî yapılmışbr. Bulgar Kralı Boris Hz., Baçvekilimiz Bu merasimde Reisicumhur Hz. na İsmet Pş. Hz. ve Dahüiye Vekili Şükmına kâtibi umumî Tevfik, Protokol rü Kaya B. taziyet telgraflan gönder umum müdürü Feyzi Süreyya, Vali mu mişlerdir. avini Fazlı Beylerle şehrimizdeki bü Bundan baska İstanbul'daki sefaret tün sefirler hazır bulunmuşlardır. ve konsoiosluk binaları bayraklarmı Merasimden sonra cenaze otomo yanya indirmişlerdir. Iki paraşüt Mütehassısı Tecrübeler yapmak için memleketimize geldiler Yeni tefrikamız Sthhiye Vekili Refik Bey iMiııııiMiıııııııııııınmtnmniMiH Miııtımıııııııı MiıııııııııııııtıııiMitMirıtııııiMiııııiMii Usküdar teşçir ediliyor... 1000 tane çam ağacı dikildi. «Gazeteler» Bir Devrin Tarihi Ziya ve Mithat Paşalarla Namık Kemal B. in hayatlarına ait hatıralar M. Alezandre Veestm Maruf Fransız paraşütçülerinden M. Alexandre Veestra ve muavini M. Rene Vincent bir, iki gün evvel şehrimize gelmiçler, Aero Kulübe misaffa* olmuşlardır. Fransız paraşüt mütehassısları evvelki gün akşam trenile Ankara'ya gitmişlerdir. M. Alezandre Veestra kendisile görüşen bir muharririmize demiş tir ki: (Mabadi 4 üncü sahifede) S. Şükrü Bey Ziya Paşa Namık Kemal B. Mithat Paşa Ziya Paşa ile Namık Kemal'i hep bilİriz. Mithat Paşa ise teceddütperver bir siyasî olarak malumunuzdur. Hayatları bin macera ile dolu olan bu «ahsiyetlere yakından arkadaşhk et miş bulunan Nâzım Paşanm hatıralan bize tevdi olundu. Bu hatıralar yakından görülmüş ve içinde yasanılmış vak'aları adeta günü çrününe kaydeden hikâyelerden müteşekkildir. İçinde şimdiye kadar hiç neşrolunmamış şiirler, mektuplar vardır. Karilerimizin zevk ve ibretle okuyacaklarmdan emin oldu ğumuz bu hatıraları yarından itibaren tef rika etmeğe başlıyacapız. Ankara'dan hareket etti, bugün geliyor Ankara 19 (Telefonla) Saraçoğlu Şükrü B. İstanbul'a hareket etti. İs tanbul'da iki üç gün kaldıktan sonra Nurullah Esat Beyle birlikte Paris'e gideceklerdir. Hâmillerle müzakere başhyor Ankara 19 Gelecek pazarlesi günü Paris'te hâmillerle miizakereye baslanacakhr. Vali Muhittin Bey Usküdar'm çıplak sırtlarım temaşa ile şu beyti okurı «Seyreyle sirri sebzimi büyüsünde çamlaaaarım» «Seyreyle sirri sebzimi gelsinde baharım» veznindedlr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog