Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

5CKIZÎNCİ No. TF66 Sahip Vd Basmuharriri NADİ I İDAREHANESh kar^iMada iurâ jvTelgraf: İstanbul Cumhuriye» I kutuBu: N° 2 4 6 ı eıeron. hHr müdü ra Idare mUdürü 22365. Matbaa | j : 22366 • 2323e 80472 Cu m h u lJlllıaifBtvtl«u> • • « • ••'vaııraıııııııtıifiifiı !•• ••vTiıafiat ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı ı ı ı i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı r ı ı • • • • • • • • • • • *ı ı i f i ı ı ı ı i H V B i ı ı ı ı ı t ı ı n t ı ı ı ı ı i f i i i i ı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı H l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l •• • • • • • • • • ^ • • • iı ır SALI 19 KANUNUSANi 1932 ABONE ŞERAİTİ İ MÜDDET:] TÜRKİYE İÇİN j HARİÇ İÇİN { • Seneliği { 1400 Kr. | 2700 Kr. : : 6 Aylığı f 750 Kr. ! 1450 Kr. : i 3 Aylığı j İlAyhğıf 400 Kr. j 150 Kr. i 800 Kr. j Nushası h e r y e r d e ıımınmıııııııııııııııııı •gnnııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııuıııııııımıııııımıııııııııımr T Rüştü B. Dün Tahrana Vâsıl Oldu Türk İran dostluğu Yedi, sekiz senelik kısa bir müddet zarfında mühim ve müessir bir ibret levhası karşısında bulunduk: Bir noktasında biribirine çok benziyen iki Lausanne (Lozan) konferansı. Bu iki konferanstan biri bize ait idi, îki defa in'ikat etmek suretile tarihe hakikaten tarihî bir sulh mua hedenamesi ihda etti. tkincisi biiyük harbin artık yürümiyen en esaslı bir maddesi üzerinde çetin olacağı anlaşılan müzakereler icra etmek üzere Avrupa devletleri arasında aktedilecektir, ve günü pek yaklaşmış olduğu halde hâlâ aktolunsun mu, olunmasın mı, yoksa aktolunup ta hemen tehir mi olunsun diye tereddütler içinde yüzüyor. Bu iki Lozan konferansı arasmda esas itibarile yekdiğerinin ayni ve fakat istika metleri ayrı olan borç ve tazminat mes'elelerinde dikkate çok lâyık müşterek noktalar vardır, ve bu noktalar mes'eleleri kavrayış itibarile birinci Lozan konferansında Türk Başmurahhası tsmet Paşanın meziyyetlerini ve şereflerini teyit edecek hakikatleri ihtiva etmektedir. = 5 Kuruştur = Lozan konferanslarını Bağlıyan hatıra Reisicumhur Hz. İran şahı Hz. ne bir mektep tayyaresi hediye ediyorlar Bu tayyare Kayseri'de imal edilmektedir İnhisarlarm nakli Henüz kararlaşmadı memurlarını telâşa düşürdü Vekil Rana Beyin Gazetemize beyanatı [i ıııııııiMiıııiHiııımıııııııımııııııııııaıınıiınııııııııınııııııiMiııııınıııııııııııiııııııııııııııııııııııiMiHMiııım Mevsimsiz tenldhat haberleri inhisar Şimdi akti için çalışılan Lozan konferansında tamirat admı taşıyan ve artık Almanya'ca ödenmiyeceği anlasılmakta olan harp tazminatını müzakere edecek. Bu münasebetle müttefik Avrupa devletlerinin Amerika'ya olan harp borçlarına temas edilecek. Şimdi hallolunacak jnüşküller şu üç noktada topla nıyor: Gazi Hz. İran Şahı Hz. 1 1: Almanya harp tazminatını za Pehlevî Hz. ne mülâki olan Ha leketimizin mamulâtından bir mek • Tahran 18 (A. A.) Türkiye değil, şimdiye kadar bir kısmını bin tep tayyaresidir ve Kayseri'deki tayriciye Vekiîinıiz Tevfik Rüştü Bey müşkülâtla ödeyebildiği bu harp Hariciye Vekili doktor Tevfik müşarünile/h Hz. ne Gazi Hz. nin yare fabrikasında imal edilmekte otazminatı yüzünden âdi borçlarını Rüştü Bey, buraya vâsıl olmuş selâmlarını bildirdikten sonra Reisi lup insaatı ikmal edilir edilmez, uçadahi ödeyemiyecek halde bulunuyor. rak Tahran'a gidecek ve Şah Hz. ne cumhurumuzun Şah Hz. ne bir de tur. Eğer Alraanya'ya illâ ödeyeceksin takdim edilecektir. hediye göndermek üzere oldukla • * diye ısrar olunursa Almanya iflâs Sıhhiye Vekâletinin Tıp Fakülterrm haber vermiştir. Bu hediye, mem( Mabadi 7 ind sahifede ) Dün Tahran'a vâsıl olarak Şah Rıedecektir. Onunla beraber belki büsme bir tezkere gönderdiğî, Fakültün Avrupa, ve hatta şöyle böyle Ateden mezun doktorlann cerrahî ve merika bile. Bu isin bu şeklinde ısrar nisai kısımlarında zayıf olduklan cidünyayı adeta altüst edecek veçhile hetle bu kısımlarm da takviyelerinî karıstıracaktır. istediği yazılmıstı. Alâkadar mehaf ilin verdiği ma • 2: Zâhirde alacakh ve çünkü lumata nazaran mes'ele bu sekilde galip! Avrupa devletleri ve hiç değildir. Bunların staj müddeti az olmazsa bunların bazılan harp tazolduğundan vekâletin bu müddeti minatı alacaklarından vaz geçebiltezyit için tedbir alınmasım istediği mek için kendilerinin Amerika'ya oReisicumhur Hz. dün saraybildirilmektedir. lan harp borçlarının dahi o nisbette daki dairelerinde meşgul ol Bazı alâkadarlar da tezkerenin silinmesini istiyorlar. Versay mua muşlardır. i \ ,• r *; pek sarih olmadığını söylemekte • hedenamesinde bu iki borç arasında dirler. Besim ömer Paşa ve Akil böyle bir münasebet kaydolunmuş Sıhhiye Vekâletinin maksadı her değilken Avrupa devletleri bir müdMuhtar Bey dün saraya git doktorun bu iki işi de iyi bilerek dettenberi ortaya böyle bir münasemisler ve Gazi Hz. ne arzı ta mektepten çıkması ise buna imkân olbet çıkararak kendi borçlarının Azimat etmişlerdir... ••;. ,,»;... • • madığı, bir doktorun tıbbin bütün kımerika'ya edasını Alman harp tazsımlarında mütehassıs olmasına im•..••• •••••/,rV' minatının kendilerine edada de • kân bulunamıyacağı beyan olun vam olunmasına talik etmek naza Riyaseticurnhur yaberlerin maktadır. riyesini ileri sürmekte bulunuyorlar. den Şükrü Bey, dün Sırp sefaEğer maksat mütehassıs olarak ye3: Amerika, Avrupa devlet retanesine giderek'Gazi Hz. nfnj tişenlerin kâfi malumatı haiz olmalerinden alacağı olan paraların Altaziyet karüafını btrakmışlardıkları ise bunun da ayrıca müna man harp tazminatı ile alâkası ol kaşa mevzuu teşkil edeceği söylenildtr. madığını iddiadan hali kalmadığı gimektedir. bi son Amerikan kongersi dahi AFakültede yapuacak içtima merika'nm alacaklarından fedakârlık Dün bu mes'ele etrafında Tıp Faetmemesi lâzım geldiği yolunda bir kültesinde Sıhhiye Vekili Refik Bekarar ittihaz etti. Avrupa devletlerinin Amerika'ya olan borçları mühim yin de iştirakile bir içtima yapılacağı yekunlara baliğ oluyordu. Bu devhaber verilmisti. Bu içtima esas itiSabık Mü < letlerden her biri Amerika ile bu barile takarrür etmiş olmakla beradafaai Mil borçlar üzerinde müzakereler icra ber henüz günü muayyen değildir. liye Müs • ederek ve bu meyanda bu borçlar %30 dan 50 ye kadar tenzil edileteşarı Der rek yeni mukaveleler aktolunmuştu. viş Paşa • Amerika'lılar mes'elenin esasını münın vefat zakereye asla yanaşmatnakla beraber ettiğini yaz Avrupa devletlerinin kendilerine olan borçları bakiyelerinin mutlaka mıştık. harp borçları sayılması doğru olmıMerhu Merhumun cenazesinden M intfba: (Yukart&a Şükrü NıtlU yacağım anlatmaktan da geri kalmun cenazesi mıyorlar. Hakikî bir hesapta bu ciFaşa merhunı hakkmda &&iflerkenl sabah het dahi bize dikkate şayan yeni saf dün halar arzedebilecektir. Eğer Avrupa saat 11,30 ta Gümüşsuyu hastadevletlerinin dedikleri kabul olunnesinden kaldırılmış, merasimle tnak lâzım gelse umumî harbin bütün Teşvikiye camiine götürülmüs ve yükleri yalnız Amerika'ya yükletilmiş olacaktır, ve bu da Amerika' burada namazı kıhnmıştır. Derviş Paşa namazdan sonra öğle ünın daha dün civanmerdane bir eda ile ikraz ettiği paraların inkârı sure zeri Maçka'daki aile kabristanıtile vaki olmuş bulunacaktır. na defnedilmiştir. »32 Yunan GüzeUik Kraliçesi intihap editkî Lozan konferansı arasındaki \ien {Pire) güzeli Matmazel Efterpi LaiH.psa Çok kalabalık olan cenaze noemüşabehete gelince, onu bugünlük Dünkü nüshamızda .haber ver rasîminde Gazi Hz. namına Riyamuhtasaran şöyle hatırlıyabHiriz: diğimiz üzere 1932 Yunan Güzellik Türk Başmurahhası İsmet Paşa Lo seticumhur Kâtibi Umumisi TevKraliçesi olarak (Pire) güzeli Matzan'da biri eski Osmanlı borçlarına. fik, Seryaver Rüsuhi B. ler Üçün Cevdet Kerlm ve Fethi Beyler merhurmn mazel Lampsa intihap edilmiştir. Bu ve diğeri Yunanistan'dan isteyebile( Mabadi 2 inci sahifede ) cenazesi baştnda son hürmetlerini ifa cü Kolordu Kumandanı Şükrü ceğimiz tamirat bedellerine ait olederlerken mak üzere iki mühim mes'ele mü Naili Paşa» meb'us Kılıç Ali, sa gâhma kadar takip etmişlerdir. bık Paris sefiri Fethi Beyler, şehvacehesinde bulundu. Birincisinde Cenaze bir top arabası ile nak'devletlerin şiddetli mukavemetlerine rimizdç bulunan bütün paşalar, ikincisinde kendi efkâri umumiye ledilmiş, önünde ve arkasında büyük zabitler ve askprî mektep. tnizin kuvvetli tazyıklarına maruz mevkî alan askerî muzikalar ala Sana kâşaneler kuracağım, Bugün beşinci ve dltınct saİdi. Devletler eski Osmanlı borçlarının ler talebeleri paşanın,bir çok dostyın yürüyüşü esnasında matem haedeceğim. <*»> ları bulunmuşlar, maruf askerihifeterimizi okuyunuz. YUNUS NADİ i Mabadi t.inci sahifede ) Ne fena belediye gibi adam mizin tabutunu ebedî istirahat iMabadi 2 tnci saMjede) Tevfik Rüştü dün Tahran vasıl oldu Gümrük ve tnhisarlar Vekili Rana Bey dün sabah İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğündeki mesai odasına gelmiş ve nezdine Başmüdür Seyfi Beyi çağırarak bir müddet görüşmüştür. Vekil Bey bundan sonra Bas müdür Beyle birlikte bekleme mahalHni, ambarları, antrepolan dolaşmış ve Galata Gümrük ambarlarında da bir müddet tetki Gümruk ve tnhitar Vekülmtz Rana Bey katta bulunmuştur. Vekil Bey öğleden sonra Tütün kikat hitam bulmadan ne güm İnhisar Idaresine giderek meş rüklerde, ne de inhisarlarda hiç gul olmustur. bir tebeddül vukuuna intizar edilEvvelce de yazdığımız gib Ra memektedir. na Beyin Istanbul'da yaptığı tet( Mabadi 7 ind sahifede ) Yeni doktorlar zayıf mı ? ileri sürülen iddia kabul edilmiyor Tıp Fakültesinde dün toplanılamadı, Merhum Derviş Paşa... çok hazin oldu, nutuklar söylendi »azı Büyük Kumandanın cenaze merasimi Dün dairelerinde meşgul oldular : Muttarririmize beyanatta bulunan doktor Besim Ömer Pasa Yunân güzeli En fazla reyi Pire güzeli almiştır Maamafih bu hafta içinde toplamlmasma ihtimal verilmektedir. Tıp Fakültesi meclisi müderrismi bu içtimada Vekil B. in nezdinde yapılacak bazı teşebbüsleri de tesbit etmiştir. Fakülte talebesi hali hazırda yalnız Fakülte hastanesinden istifade etmekte, burada tatbikat görmektedirler. ( Mabadi 7 inci sahifede ) nHiıri'inı ii"iıııniMimiMM!imtıiıniMiiMTiıiıınııi!!tıııi!iiımıını İktisadî ve Malî Hâvemiz ^ ^ . .•;. senin esbabı istirahatını temin J olmuşsun, yalnız vadediyorsun!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog