Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Bahkyağı içemiyenlere: H A S A N KUVVET Ş U R U B U ŞAPKA FABRiKASl Nefis ve ucuz her cins şapka imal eder. Türk roüessesesidir. \vrupa malina tercihen mamulan mızı almak raenfaatiniz icabıdır. Toptan ve perakende saaş merkezi: Sirkeci Müradiye caddesi No. 3638 1932 istanbul Herkesi ferahlandıran bir müjdedir ŞAPESO ŞAPESO ŞAPESO ŞAPESO Osmanlı Bankası 31 Teşrinievel 1931 tarihindeki malî vaziyeti Mevcudat ve matlubat Eiisse seneüerinin tesviyesi talep edilmetniş olan tasmı Kasada ve Bankalarda mevcut nukut Kısa vadeli avanslar ve röporlar Tahsil olunacak seneder Cüzdanda mevcut kıymetler Borçlu besabı cariler Rehin mukabilinde avanslar Kabul tarikile borçlnlar Gayrimenknl mallar ve mobilye Müteferrik Isterlin Sb. P. 5,000,000 3,500^76 10 473,428 1? 5,462.174 2 1,773,828 16 4,b88.I5I 19 1,447.312 5 996.713 II 696,158 6 179,878 11 5 9 4 2 8 9 7 7 Düyunat Sermaye Nizamnamei daiıilî mucibince ifraz edilen ihtiyat akçesi Vlevkii tedavülde bulunan banknotlar Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler Alacakh hesabi cariler V7adeli bonolar ve hesabı cariler Kabuller Müteferrik Asruniz tekemmülâti fennryesinin kıymeti pek büyük bedeli pek kocük şaheser bir ihtiradır. Isterlin Sn. P. 10,000,000 L250,00u 303,592 14 232,791 5 Iî 9,703 407 9 10 1,505,430 I 996 713 11 9 226,087 12 24.218.023 1 3 Ali Recep ve şeriki Dr. İHSAN SAMİ m ı Emsalcîz nefasette müferrah, sıhhî, mukavvî, bediî bir şerbettir. Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşı pek te*irli ve taze aşıdır. Dhranyohı Soltan Mahmut türbesi No. 189 ^ Nefis rayihası, devamlı gazi, berrak giizel rengi ile dünyanın en lezîz, en lâtif ispirtosuz bir içkisidir. Büyük şise gazoz fiatına olan bir şişe Şapeso, bir küçük kilo siit kuvvetini baiz bir gıda ve terkibatındaki asitlatik ve saire tesirue mide ve bağırsaklan ıslabta tabiate en uygun cazip bir devadır. Midesinde sıktntı, vücudünde rehavet, başında ağırlık, sıcaktan tarlık hissedenler, şiddetli harereti olanlar hemen bir şise Şapeso içmelidirler. Bütün ihtiCflt ve zührevî hastalıklar mütehassı yaçlarmı temin ve hararetlerini teskin ederler. sı Karaköy, biiyük mahallebici yanında 34. Dr. A. KUTÎEL Bahçenizde tneyva ağaci mı "'Bag T H dikmek T ıstersiniz? lrenkoy'ünde Kazasker mahalJesinde 30 numarah bahçede suretı raahsusada ve Bulgaristaıfda yetiştirdiğitniz her nevi yemis fidaniarile Amerikan anaçlan üzerine aşıli ve kökiii ba£ fidanlanmızdan istifade ediniz. D'KKAT ŞAPESO Bünyevî ihtiyacın istiyakla ihtiyaçla aradığı öyle bir nimettir ki; bugön öniinüzdedir. Ve herkes içindir. Çünkü herkesin tevehhüş etmiyeceği bir şeydir çünkü zevk, çeşni ve havas itibarfle tekâmül etmis bir ayran, tekâmül etmiş bir şerbettir. Çünkü ucuzdur. f Umumî Müdür Mnavini A. H. Reid 24,218,023 1 3 Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur Muhasebe şefi ve iMnci Müdür E. Hodler Umumî Müdür DE ^orbier de Pouqnadoresse Türkiye Ziraat Bankası Emniyet Sandığı Müdürlüfifünden: Süleyman Efendi ve Fatma Samiye H. ın 2367 ikraz numarah deyin senedi mucibince ve Ba lat'ta Kesmekaya'da Hamami rauhittin mahallesinde Kesmekaya caddesinde eski 24 mükerrer ve yeni 40 numarah maabahçe bir hanenin tamamı terhin suretile Sandığımızdan istikraz eyledik • leri yüz kırk liranın vadesi hitammda ödenmediğinden dolayı satılığa çıkarılarak 3 subat 932 tarihinde Sandık idaresinde birinci ihalesinin çekileceğine dair olan ihbarnamenin tebliği için icra kılınan tahkikat neticesinde mumaileyh Süleyman Efendinin vefat eylediği elyevm asker olan ve adresi meçhul bulunan oğlu Galip Efendiden başka mirasçısı olup olmadığı anlaşılamadığmdan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânı keyfiyet olunur. İstanbul Orman Başmüdürlüğünden: Olbaptaki şartname ve mukavelenamesinde muharrer şeraite tevfikan senevî 1906 metre mik'aptan on beş senede 28590 metre mik'abı çam eşçarı kat ve ihraç edilmek üzere kapalı zarf usulile iki defa müzayedeye çıkanlan Sandıkh'nın Yağcı ormanına yevmi müzayede ve ihale olunan 31/8/931 ve 12/12/931 tarihle rinde talip zuhur etmediğinden müzayede ve ihalesinin 21/1/932 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte pazarlıkları icra kılınacağı ilân olunur. ÎLÂN: Dursunbey kazastnda Alaçam ormanının Sukuldak mevkiinde mevcut olup 19/1/932 tarihinde ihale edilmek üzere 300 kuruş bedeli muhammenle ve pazarlık suretile ilâna çıkanlan 2383 adet yıkık çam eşcanna ait müzayede müddeti 3/2/932 tarihine kadar temdit edilmiştir. İzahat almak istiyenlerin Ankara'da Orman müdiriyeti umumiyesile İstanbul ve Bahkesir Orman müdiriyetlerine müracaat eylemeleri. Beşiktaş icra dairesinden: Yani Efendinin Galata'da Mumhane caddesinde eski Şarap iskelesinde kâin 6 Te 8 numarah diikkânda müstecir Hafız Şükrü Efendinin tahliyesi zımnmda ilân mucibince gönderflen tahliye ihbanamesi zahrmdaki mübaşir ve mahalesi muhtannın meşruhatına nazaran ikanetgâhı meçhul olduğundan dolayı takp üzerine bir ay miiddetle ilânen tebtigıt icrasma karar verilmiş olduğundan teUiğ makamına kaim olmak üzere ilân olnur. stanbai 1 inci iflâs memurluğundan: Vlüflis Kendros mahdumlan tarafınd ? tekiif edflen konkordatonun mü» r e s i 2/2/932 salı günü saat 14 te »crr kıhnacağından alacaklılann o gön m s y y e n saatte dairede toplanmalan i " « etmur. Çünkü tadraa doyohnaz. İhtiyacından müstağni kalınmaz. havası sıhhryesi beynelmilel etibba tarafından tasdik ve tavsiye edilmîş ve doktor Mecnikofun direktif üzerine doktor Buşler tarafından ihtira olunmuş bir harikadır. Muhterem kari, bir kere Şapeso'yn tecrübe et, olur ki pek küçük bir bedel ile büyük bir kıymet keşfetmiş olursun, en tabiî bir ihtiyaçla aradığun bnbnua olursun. FHitre olmuş bir roemba suyu ile ve tekayyüdatı fenniyei sıhhiye ile yapılmakta olan bu güzel Şapeso'nun mahalli imali herkese acık ve Kabataş caddesinde 179 numarada MİHTAR AGOLLİ VE ŞÜREKÂSI fabrikasıdır. Acenta ve deposu: İstanbul Tahmis'te Kuru kahveci Han No. 17, 5 numarlardır. Vilâyetlerde fabrika tesis etmek istiyenler ve yahut bayiük talebinde veya Şapeso siparisinde bulunmak istiyenler acentalığa müracaat etmelidirler. Kendilerine her türlü tafsflât verilir. Telgraf adresi: EGETİCEVİ İSTANBUL Telefon: 20102 Çünkü temizdir Çünkü nafidir Çünkü alkolsuzdur Çünkü mevaddı muzırradan arıdir Izmir Şubesinden Emniyet Emlâk Müessesesi 25 sene Türkiye'de çalışmış olan Emvali Gayrimenkule umumî acentalığı bu kere 1 2 3 4 5 6 Kredi üzerine inşaat. Alım ve satrnı, İcar, Emvali gayrimenkule idaresi, Rehm ve icar üzerine avans, Sigorta, 1 İzmir'de Sağır ve Meyveter sokaklarında kâin olup Banka hanı namile maruf bulunan han altındaki mağazalarla birlikte her üçer aylığı pesin veriknek ve müddeti üç sene olmak şartile kiralanmak üzere 7/1/932 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmıstır. Mezkur han ile mağazalann eski kirası (26000) yirmi altı bin liradır. 2 İhale günü 28/1/932 tarihine tesadüf eden perşembe günüdür.. Teklifler haddi lâyık görüldüğv surette mezkur günde birinci ihale yapılarak keyfiyet Ziraat Bankası Umumî Müdiriyetine bildirilecek ve cevabı muvafakat ahndığı surette kat'î ihale bilâhare icra olunacaktır. 3 Müzayedeye girmek istiyenlerin 28/1/932 tarihinde perşembe günü saat 15 te Ziraat Bankasının Gazi Bülvanndaki İzmh* şubesine müracaat ve teklifnamelerini mezkur saate kadar makbuz mukabilin de şubeye teslim eylemeleri lâzımdır. 4 Talipler birinci ihale muamelesinin icrasından evvel yukarıda yazıh (26000) yirmi altı bin Uranın yüzde 7 buçuğu hesabile teminat akçesini makbuz mukabilinde mezkur şubeye teslim edecekerdir. İstiyenler bu i* hakkındaki şartnamenin musaddak suretini şubeye müracaatle hemen alabilirler 5 Teklifnameler bir zarf içine konularak mezkur zarf mühürlenecek ve üzerine talibin yalnız smi yazılacaktır. Yalnız teklifnameyi havi olacak olan işbu mühürlü zarf teminat akçesine ait makbuz ilmühaberi veya banka kefaletnamesile beraber diğer bir zarf içine konularak bu ikinci zarf ta müSürlenecek ve üzerine teklifnamenin yalnız hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 6 Fazla tafsilât almak istiyenler her an şubeye müracaat edebilirler. BtRNARD MOTEUKS Z İ R A A T , İ N Ş A A T ve İMALÂTHANELER için derecei balâda mü kemmel ve iktisadî markalı GüzeSlik Kraliçes % olmak isterseniz Faruki'nin g Cici krem, Cici pudra, Cici allık, Cici losyon ve esansla rını kullanınız. Deposu: Sultan Hamam 11 İşlerfle iştigal etmek üzere «Emniyet Emlâk Müessîsesi» nami altında mi • marlarm ve sahibi salâhiyet zevabn iştirakile bir şirket tesis etmiştir. Gala ta'da Mertebani sokağmda Sigorta hanında 7 1 0 numaralarda teessüs eden şirket müşterilerine kolayhk olmak üzere her hafta gazetelerde, ayrı bir sü tun halinde, meccanen ilânlar neşredecektir. Telefon numarası: Beyoğln: 405 2071 MOTÖRLER S 35 senelik cihanşümul bir şöhret g BAG ve BAHÇE sulamak ve YANGIN söndürmek için santrifüj tuimnbah MOTOPOMLAR AKÜMÜLÂTÜR doldurmak ve ELEKTRlK ZtYASI husule getirmek için dinaroolu akuple ELEKTROJENLER. hakkmda mufassal katalog ve fevkalâde elverişü teklif talebi içîn zirdeki adreslere müracaat ediniz. U a r k o f i ietonhıılTÜRKAVRÜPA LTD. $Tİ. Beynelmilel alâtı ziramBlNGZI I9UII1UUI. i y e fabrikalar Birliği. Galata, perşembe pazan Xo. 6 ) | İZMİR: CİLLOV ZADE İSMAÎL ve FEHMİ Ticarethanesi ikinci Kordon 7 2 / 4 BALIKESİR: CUMALI ABDURRAHMAN ZADE AHMET HULÜSİ Ti carethanesi. ESKtŞEHtR: ESKİŞEHIR ALÂTVE MAHSULÂTİ ZİRAİYE VE SINA İYE ŞtRKETt SAZAKLI EMÎN ve ŞÜREKÂSI Ticarethanesi. ESKtŞEHİR: MAKİNE VE ELEKTRÎK YURDU, Koprii üzeri. BANDIRMA: YAKUP ÇAVUŞ BİRADERZADESt TAHSÎN VE ŞÜRE KASI Ticarethanesi. SAMSUN: OSMAN AĞA Z. M. RİFAT VE HACI MURAT Z. LÜTFÎ| FİKRİ Ticarethanesi. SIVAS: KÖSELECİ REŞİT AĞA ZADE MEHMET ŞAKİR Ticarethanesi. I BAYR/iM MÜNÂSEBETİLE • > AY VADE İLE E L B S E N Zi, AYAKKABıKıZı, TUHAFİYENIZİ, HERNEViEŞYANIZI İstediğiniz mağazalardan alabilirsiniz a T E R M O J E H (THERM06ENE için en mükemmel bir tavsiyedir. Harareti tevlit ve öksürük, Bronşit, Grip, Romatizma ve ;sini ağnlarını teskin eder. TERMOJEN pamuk tabakası sadere vücudun ağrıdığı yere konur. Daha seri ve daha kuvvetli bir tesir elde edilmek istenilirse TERMOJEN in tatbikından evvel üzerine biraz ıhk su veya kolonya suyu serpmek kâfidir. Şayet tesiri çok şiddetli ise TERMOJEN'i bir kaç saat sonra konulmak üzere kaldırınız. TERMOJE N, tesiri ve mutedil fiatı sayesinde bütün dünyada herkesin kullandığı bir ilâçtır. ALEV SAÇAN BU PİYERONUN RESMİ Her kutunun arkasında bulunmahdır. MENTEŞ KASAVİ İstanbul Bahçekapı, OrozdiBak karşısında Celâl Bey Han No. 33 Tel. 23946 Kadıköy'de büyük depo yahut garaj için Tafsflât için Galata'da, Persembepazarı 61 numaraya müracaat. Tel. Beyoğlu!106 îstanbnl asliye mahkemesi 4 üncii hukok dairesinden: Rüsumat Müdiriyeti umumiyesi vekilleri Cevat, Fevzi ve Sırn Beylerin zeytinci Dervişzade Nazmi Bey fle evvelce Galata'da Momhane caddesinde İbrahim Rifat Hanında 14 numarada oturmus Dimitri Karamanos Ef. aleyhlerine açbklan iki yüz kırk dokuz bin yedi yüz doksan bir kuruş gümrük resminin tahsfli talebme mötedair davanın arzuhal sureti bunlardan Dimitri Efendiye berayi tebliğ yukarıda yazılı adrese gönderflmiş ise de mezkur handa bu isimde kimse bulunmadığmı ve ikametgahının meçhul idtiğü mübaşir tarafından tebliğ ilraühaberinin arkasma yazdığı serhten anlaşılrras ve talep veçhfle Dimitri Karamanos Efendiye ilânen tebligat icrasına hâkimlikçe karar verilmiş olmakla tarihi ilândan itibaren bir mah zarfmda Dimitri Ef. nin asliye 4 üncii hukuk mahkemesine müracaatle dava arzuhalinin suretini tebelluğ ve cevap ver • mediği takdirde hakkmda gıyap karan ittihaz edileceği ilân olunur. Kiralık mahal Mimarlar İnşaatçılar Müteahhitleı Sun'î PortUnd YUNUS cimentosunu kullanınız Arseno Harartaa ıcrkalmakvt dataaa*. HU,jihh«Üı ve faal bolıuımak âıabı kavvcttcııd&fflraıeaıcklc arftıaUa* dfir. Sihlutinizi aıahafaM, risir> lertairitakvİTC fmalijcil» tczyit içia Uçflklcr \ TC bârfikl«r Urmhnd*» • mflkeramel bir kavrct • «Ucı olarafc tanüaa : S POR KARTAL ANADOLU çhnentosu YERLİ malıdır. Daima Ayni ve değişmez cinstendir. OKSİMANTOL ÖKSURÜK va 80ĞAZ NftSTALIKLARINA KARŞI Umumi neşriyatı idare eden Ycst i}leri müdürü: Kemal Salih Matbaacüık ve Neşriyat Türk Anonlm Şirkett • tstanbiü Memleketimizin en büyük müderris ve loktorlannm tavsiye ettiği oraş bıçağı 66TİMSAH (Crocodile) marka tıraş bıçaklandır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog