Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

ISKİnumuani 23 1' Borsa Bugünkü Spor faaliyetî Taksim stadyomunda ve Kadıköy sahasında müteaddit maçlar var Bu«itn Taksim stadvomunda ve R.'lıkov Fenerl*«bce stadvomunda mvîtAs*»"dit rtıt^>ol macldfi yam %ca"*> br. TaV«nn «tadvom"«da yapılacak Bn"'^b"kalar «mlardır: To^Vapı K%sımpaşa saat 9 nakem Sehat» B*»v. A«ado'u Vef>» Kumkapı II saat 10 '•S bakem R^fik Bey. , S^'etnr'nive II saat A n a J « ' « v f a , Kumkapı saat 13 h»''«îm Refîk Rey. Be»ik*a« ^"'eymaniye saat 14,45 n»''**m Ad*l Giray *?ev. Fenerb*»hee stad'"d% yapılacak m;:"***aV«>Hr da um'ardır: , Rr»Herko'ei GSzteoe Amerîkan sabah saat 10, F^r.e'^ahce B. Topka*M «abah saat 11. Kt"tulu« Pera sonra 13 30. Fenerbnhee • 'öy birinci takımlan Sğleden sonr' 1 * te. Emlâk ve Eytam Bankası İlânları Muhammen Ikraz kiymetı ho, 7740 714 Beşiktaş'ta Üün akşam kapanan Borsada bir TQrk lirası mukabili: Fransız Frangı 12 Merbunatın eins le nev'i ile nerki ve müştemilatı Kaptan İbrahimağa mahallesİnde sokağında atik 10, ümı Satılık emlâk ve voliler T Esas No. Mevkii ve Nev'i eminat 322/323 Burgazada'sında Çarşı caddesinde 50, 50/1 No. iki bap hanenin nısıf hisseleri. 90... 325 Burgazadası'nda Kalpazankaya 1 No. 24 dönüm fundahk. 37..336 Burgazada'sında Kalpazankaya'da 2 No. 22 do nüm fundahk. 33.344 Burgazadası'nda Manastır volisi. 25... 345 Burgazadaası'nda Köyonü volisi. 75... 406 Burgazadası'nda Petriç volisi. 125. i Dol r Liret Belçikâ 06 4735 Yenihamam ve Ortabahçe 10 mükerrer ve yeni 8 6 7 • 67/1 numaralı altında iki dükkânı müştemil bir hanenin tamamı. Beşiktaş'ta Hüseyin Usta ve Emine H. Şenlikdede mahallesİnde Mısırh „ Drahtni Isviçre . Leva Rulgar Floıin Kuron Çek Silin *vusturya Pezeta Alman roarkı 40,10 88,68 +2^7,50 6i jll 1 I 17,66 15 88,81 4 ' 14 5 PI,4I 4 21 ? T2,67 78 33 2b 22,50 110 9 54 48 34 Kuruş Dra 25 4014 2519 bahçeci sokağında atik 3 4 3 4 mükerrer 3 4 mükerrer ve cedit 47, 49, 51 numarah tahtında bir dükkânı müştemil iki hanenin tamamı. Cemalettin ve Bürhanettin Beyler HaskSy'de Keçecipiri mahallesİnde Camiiserif sokağında atik 1 numaralı bir hanenin tamamı. Bürhanettin Bey ile Firdevs ve Muhterem H. Iar 2164 2666 883 3070 1350 2165 ?991 Zloti Hengö Macür Ley Romanya Dinar Çern viç Altın Mecidiye Banknot Bir îngilte lirası Balâda muharrer emlâk bedelleri peşinen tesvive edilmek üzere bilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 20/1/932 çar şamba günü saat on altıya kadar şubemize müracaatleri. (E.) ) Üsküdar'da Fıstıklı mahallesİnde Küçükçamlıca Arka sokağında atik 1 mükerrer cedit 21 numarah maabahçe bir hanenin tamamı. Mehmet Kâzun B. SATIUK ARSA Es. 412 SAHKZAıE BıltADERLER 6alata$arav klöbünün kongresi Galatasarav knlfibü. «enelflc DUMLUPINAR Akşam saat 17 de Sirkec r htı rtirdan hareketle ( Zongul d k , Ircbolu, Ayanak, Sam^u", Ordu, Giresun, Trabzon Rize ve ye azimet ve avni ıskekble Görele , VakfıkeHr ve Onyeye uğnyarak avdet edtcektir. Pazla tafsüât içîn SirktclVleymenet hanı altinda acentahga mür caat Telt Karadeniz Postası VAPURLARI MEVKÎ1 VE NEVÎ TEMİNAT Gedikpaşa'da eski Esirkemal yeni Mimarhayrettin ma4831 Beyoğlu'nda Feriköy mahallesİnde Cabi soka • hallesinde Tatlkuvu sokağında eski 6 yeni 12 numa ğında atik 2 cedit 48 numaralı bir hanenin tarah 21, 50 M. M. arsa. 12 mamı. Madam Ojeni 413 Gedikoa«aMa eski Esirkemal yeni Mimarhayrettin ma • 5329 Beşiktaş'ta Ekmekçibaşı mahallesİnde Dibek hallesinde Tatlıkuyu sokağında eski 18 yeni 20, 22 nusokağında atik 11 cedit 21 numarah maabahçe maralı 74, 50 M. M. arsa. 38 bir hanenin tamamı. Zekiye Hanım Balâda yazılı arsalar pesin para ile bilmüzayede satılacağından ta • 5645 Erenkoy'ünde Suadiye mahallesİnde Taslıtar liplerin ihaleye müsadif 4/2/1932 perşembe günü saat on altıda şubela sokağında atik 34 mükerrer ve cedit 20 mı • mize müracaat edihnesi. maralı bir hanenin tamamı. Menekşe ve Fatma Hanım Şinide Hanımlarta Emine Nevvare Hanım tarafmdan vasisi Şaziye 34725 8109 Kabataş'ta ömeravni mahallesİnde atik Hacı < • beşir cedit Namıkpaşa sokağında eski 2 3 ve ye> ni 2, 4 numaralı maabahçe bh* konagm ta • mamı. Mahmut Muammer Bey Tütün İnhisarı îstanbul Başmüdürlüğünden: Senevi 115,000 lira satışı olan ve nakliye ve sair masarif için yüzde altmış beş santim varilmekte olan KUMKAPI serbayiliğine talip olanlar yirmi gün zarfında Tütün Inhisan Îstanbul Başmüdiriyetine müracaat etmelidirler. ÖOres heyetinin tebliği îstanbul Giires heyeti reisOiğinden: Ötedenberi sporu çahsi menfaatlerinln tesünlne alet ltühaz eden bazı keaan ve bunlann t&htl testrinde bulunan kuHkpler son gunlerde T. L C. I. na mensup teçekkullertn tâbı oldugu nlzamat ve kavatt bilâfma olarak botbebot gayrtciddi gürejler tertlp ederek amator güreşçüeri profssyonellerle musabaka yaptırmak suretile spor alemlnde Renüz blr mevM ihrw etmeğe baçlıyan amatör güreain kıymetlni sarsmağa teşebbüs etnüjlerdır. Buna zamimeten, gureştekl vukuflan sırt mesmuat ve muşahedata mebni olan ve ftaıdiye kadar memleket haridnde yapüan spor temaslarının acı neticelerinden blr dersı intıbah almıyan ve ancak beş ay sonra (Lus Anjelos) ta yapılacak 1932 olempiyadına benüz bilmedlğimiz ve tatblkına ba&l^pıdıgımız ve alatorka güresten buabütuD baaka bir tarz olan (Serbest tgureş) te muvaffak olmamıza Imkân olmadığı halde bir serbest güre? takunııu iştırak ettırmekle seyahat zevklerinln tatminlne şlmdlden zemin haarlıyan bası z%vat. bir çok emek ve masraf ihtlyarile yetLştirilmlş olan amatör Greco Romen gü reşçilerinin şevk ve gayretinl kesredecek , neşriyatta bulunmuşlardır. Halbuki. teşMlâürruzca serbest güreşin kabulü hak kında henüz hlç blr tasavvur ve karar yok , tur. Her gün alınan gürea temaslan hak I kındakl haberlerden Avrupa'da (Greko Ro men) gureşinın mevkitnta teneszülime uğramadığı anlaaılıyor. Bu t*ra Rüreatn Is ( tanbul'da müntestDİeri glttlkçe çoğal j maktadır. (Greko Romen) gureşl aleyhtade vakl olan neşriyat lndi ve hic blr esasa müstenlt defcildir. Teskılâtımıza merbut kulüp ve kulüplere mensup güreç çljeıin maksadı mahsus tabünda yspıl&n bu glbl nesriyata havalel seml ltibar etmemeleri ve fimabait profesyonel güreç musabakalan tertıp edecek lralüplerİ3 bu müs'baValara lstirak edecek amatfir ?üreşciler hakkırda nlzamnamei eaMim'aln mevadı mahsiTSP'inm tatbik edileceği e 2720 8715Unkapanı'nda Yavuzersinan mahallesİnde Z e y rek sokağında eski 13, 13 mükerrer ve yeni 17, 19, 3/1 numarah odalan havi bir dükkânra ta • mamı. Şaban Efendi 2250 8750 29405 Beşiktaş'ta Yeni mahallede F ı n n sokağmda esld 1 mükerrer ve yeni 3 numaralı bfar hanenin ta • mamu Kadri Ferit Bey 8833 Beyoğlu'nda Meşrutiyet mahallesİnde raukad dema Beyoğlu elyevm Kâğıthane caddesinde atik 2 mükerrer 2 mü. 2 mü. 2 mü. ve yeni 226 numaralı maabahçe bir hanenin tamamu Fatma Mevsume Hanîm Atpazan'nda Manisalı Mehmetpasa mahalle Düriye Hannn Liseler Mubayaat Komisyonundan: Kandilii Kız mektebînde yapılacak tadil&t ve tamirat 2/2/932 salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. Taliplerin proje ve sartnameyi görmek üzere komisyona müracaatleri. S638 8922 2340 8979 ALEMOAR VAPURLARI Karadeniz postası M i L L E T 16 vapuru Kanunusani Srked hareketle ıharamdau ( Zonpuldak, Inebolu, «inde Merdivenlİ sokağında eski 27 cedit 31/1 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. Atpazan'nda Manisalı Mehmetpasa mahalle • sinde eski Atpazan yeni ömerefendi soka • ğında eski 26 yeni 7/2 numarah bir hanenin tamamu "~~ ~ ~ lbrahim Bey Ziraat Vekâletinden: 200 kilo sülfat do istriknin şartnamesi mucibinpe^paızarlıkla mu • bayaa olunacakbr. (Bu istiriknin, kontenjan listesinden hariç ve memlekete duhulü serbesttir.) Taliplerin sartnameyi almak üzere şimdiden Ankara'da Ziraat Vekl.leti mubayaat Komisyonuna, tstanbul'da Birinci Ziraat Müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak için de yevmi ihale olan 23/1/932 cumartesi günü saat on beşte bedeli muhammeni olan (10,000) liranın % 7,5 üzerinden teminatlarile birlikte raezkur komisyona müracaat etmeleri. 28450 Samsün, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve \ lope )ye azimtrt ve ayni i^kelelerle (Görele, ve Ünye)ye uğnyarak avdct tdece tir. Müracaat raahall, Ist^n ^ul Mey merift Han. Aletndar/ad.ler Tel 21154. İstanbol 1 inci iflâa memurluğvmdan: Çiçekpazan'nda ktmdoraa möflis Rafafl Şaol Efendi tflâs raasaa tahkfci dSyon nraamelerâni ikmal etmis ve bu baota tanzim olunan nra defteri ala • ceV>Axna enzari terkHdne vazedilmîştn. 9111 Beyoğlu'nda Hüseyinağa mahallesİnde Mis sokağında eski ve yeni 22 numaralı bh* hanenin •anmnmi. Azime Hanîm Cesriderbent mevkiinde atik 2 9 hesap ve cedit 41/1 numarah müfrez bir ha nenin tamamı. Sami Bey Kaptan İbrahimağa mahallesİnde Koprübaşı sokağmda 8/8 mü. 8 mü. 8 mü. ve cedit 26, 28, 30, 3 2 numaralı iki dükkânı müştemil iki hanenin tamamı. Meziyet Hanım bilesâle ve Ahmet Hfissmettin ve Hüsevin Sabahattin B.ler bilvesaye 795 9122 Bostancı'da 3916 9138BeşiktaşVa Nafıa Vekâletinden: Manisa Vilâyeti dahilinde bulunan Adali ile Marmara gölü ara sında sulama ve gölün tağdiye kanalı ameliyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. Münakasa 1932 senesi kanunusani ayının 23 üncü cumartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak ede • ceklerin % 7,50 muvakkat teminat ve teklif mektuplanm ve vesaiki saireyi mezkur saate kadar Nafıa Vekâleti Müsteşarlığma vermeleri l&zımdu*. Talipler münakasa şartnamelerini Ankara'da Nafıa Vekâleti Levazım idaresinden 5 lira bedel mukabilinde alabilirler. i 19724 9166 Beyoğlu'nda Finızaga mahallesİnde Karadut sokağında eski 9 yeni 13 numarah bir aparb manın tamamu Hasan Halit Bey Futbol Federas onunun bir tavzihi TBrkîve Futbol Federasyonuncl»n: 1 Galatasarav Fenerbahçe kulüpIer>' mobteVt taloTn'arram 2 ve 6 k»nono« saıv 932 Atina'da yapt'^'an maçlar, swf hnsosî bîr m*"b>v^tt« olun beyne'mîTe! serisine d'hî1 oSnadığınm tav 2 Yunan Mi11' t»lcmn« bir mS • yamIm*smM Fefterasvcnca ba fcere karar verfdî*i b^itkrnda ba«ı g«ıt^'erde intisar eden haberler raevshn» sîzdir. 3 9^2 basiran aihaver»ide B>nc»n IT'OMI raSsaVakalarma istirak edecek otan mî"î takannnnrm b<>r«rhklan ni • sanda b»«''vî.caktir. Mî"î tak'tıi'mAiıı en kvvvetTİ bir şekP^» B*'^rat'U temsiK içm Federasvon sîmdiden îcap eden te nlunur. Mürlit »l>eaklılarma konkordato tek 1305 9 1 9 3 Erenkoy'ünde Merdivenkoy mahallesİnde 1 fif ^tmittir. tkmd alacrk'ılar toplanması mam sokağında cedit 23 • 25 numaralı maaarsa tak^Tur etmis l>v>'\mdp^undan bususab bir dükkânın tamamu Osman Nuri Bey tne^kurenin tetkık ve mSzakeresi îçin 12135 9207 Usküdar'da atik Altuniz? İS cedit Mecidiye maalacaklan kısmen veya tamamen kabul hallesİnde Nisantası sokağmda eski 4 mü. 4 mu. olan •Iaeak1ılann 4/2/932 per* 4 mü. ve yeni 12, 12/1, 2 / 1 2 numarah maa gunü saat 14 te dairede hazır bufazla bahce iki köşkün tamamu Yakup Ağa 15 kilometre mesafede vaki Turna suyu civarında bulunan ve sat3ân olımur. 8 0 0 9264 Usküdar'da Hoca Hesnahatun mahallesİnde hı bahirden 209 metre irtifamda (AK OBUZ) membamdan Ordu katsraabol 1 b d iflâ» Tnemurlırtfcmdan: 'maretçıkmazı sokağında eski ve yeni 4 nu sabasına isale olunacak suyun (proje ve plânlarınm) tanzimi 1 kâ Su'tanhrroamı'nda Çmgtroğfu ha .naralı maaoda bir ahınn tamamı. Hamza Ziver Bey nunusani 932 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla nmda ierayî ticaret ederken îfl?sma ka79320 18854 Beylerbeyi'nde tstavruz elyevm Bostancıbaşı münakasaya çıkanlmıştır. Talip olanlann şeraiti anlamak ve tafsilât rar verPen trikotaja Nikola Nikidis ve Abdullahağa mahallesİnde Abdullahağa soka almak üzere Ordu Belediyesine veya İstanbul Belediye Reisliğine müşeriki sirketi tarafından alacaklılarma ğında atik 75 ve cedit 75, 77, 79 numaralı maa racaatleri ilân olunur. konkorrlato tek'if edPmı's o'dvğımdan mfiştemilât köşkün ve dağ mahallile derunüne tşbu tek'Hîn müzakeresi için masaya cari dort masura mailezizin tamamı. Mehmet Cemil B. kayıt ve kabal olunan alac^k'ılann 31 /l /932 pazttrtesi günö saat 13 ba Yukanda ikraz numaraları yazılı emlâkin vadesi hitamında borcun İdaremiz matbaasmda mevcut işler bir vaziyette 1 adet 57 X 82 cukta dairede içtima etmeleri ilân oi^enmemesi hasebile 61 gün müddetle sahlığa çıkanldığmdan talip eb'adında hurufat ve gene ayni eb'atta bir adet tas makinesile 40 X 30 lun ur. olanlann ve fazla tafsilât almak istiyenlerin sandık satış amirliğine Ordu Belediyesinden: 4 Devlet Demirvolları ilânları Futbul heyetinin bir tebllği İstanbol Futbol heyetindenı GayrimutteGk kulüp'erle temasm memnıâyeti evvelce faıpîmgn tebli$ edünufti. İttifaka dahil knlÜplerden baskaca Kurtuluf, Beyoğluspor ve Almanspor (Totonya) kflÜDİerinm müsaadeli ko> Kpierden oldogn ve tta'yan kulGbüne vernmis olan bir aybk muvakkat nafi saadenin biterek mezkâr kulSbun gayrimfittefik ku'Boler meyanına dahfl o'duğann, müttefTk kvlâplertmîzm nasari dîkkatine aneyleris efendim. îstabul 1 inci iflâa memurluğundan: Bevoğlu'nda Perapalas ote'i karn • srada balıci ve antikaa tnüflîs S. Hafan Efendinin iflas masasmca tahkDd dSyun muamelesi ikmal edflmis ve tanzim o* hman sıra defteri alacaklılarm enzari tettokine vazo1unmustur. Tiüracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. * •* tkmd alacaldılar toplanması takarrOr Nümunesi veçhile (5000) Sipahiocağına mahsus yüzlük teneke kutu etrois ve mnflis tararmdan konkordato İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 43 kalem kum, bezir, şubat 8 pazartesi saat 10 i ; teklif edDmistir. Husnsab mezkurenin parafin, elektrik malzemesi, lâmba şişesi, kurşun bonı, lâmba makiTaliplerin % 7 i teminat akçelerile birlikte Galata'da Mubayaat komuVakeresi için 6 subat 932 cumartesi nesi, matbaa levazımı, deri, göztası, rezidü yağı ve saire gibi muhteligfinS saat 14 te alacaklan kısmen veya misyonuna müracaatleri. ülcins malzemenin pazarlığı 18/1/932 tarihine müsadif pazartesi götamamen kabul edîlmis olan alacakh nü mağazada icra kıhnacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 lann içtimada hazır bulunmalan üân olan 11,30 a kadar isbati vücut ederek Uhriren fiat vermeleri, bu bapnnrar* Tütün inhisarı Umumî Müdürlüğünden: Nafıa Vekâletinden: eb'adında bir adet pedal makinesi bilmüzayede satılacaktir. Müzayede 15/2/932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Haydarpasa Matbaa Müdürlüğünde icra kılmacaktır. Talip olanlann her gün matbaaya müracaatla makineleri görebileekleri ve matbaa ile Haydarpasa mağazasından da müzayede şerailini müş'ir sartnameyi tedarik edebilecekleri ve müzayede günü ve satinde Matbaa Müdürlüğünde hazır bulunmalan ilân olunur 390 adet meşe makas traversi pazarlık suretile mubayaa edilecek • aki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmıs olup nfl tir. Pazarlık 16/4/932 tarihine müsadif pazar gun8 saat 16,30 da An <une getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümuneleri kara'da Nafıa Vekââleti Müstesarlık makamında yapılacaktır. Pazar nin beraber getirilmesi, nümunesiz vaki olacak teklif atın kabul edil hğa iştirak edecekİTİn yüz elli liralık teminatı muvakkate ve 932 se miyeceği ilân olunur. nesine ait Ticaret Odası vesikasile birlikte ayni gün Te saatte korais yonda bulunmalan lâzımdır. Talipler sartnameyi görmek üzere An Açık T>ulunan Büır»?nîye Not^Ç'n" imtîrı«K tayinî Utîyenlerin bir ıy icinde Adliye Vekâleti Hukuk tfleri Mudürlüğune müracaatleri ilân kara'da Nafıa Vek&leti Malzeme dairesine, Istanbul'da Haydarpasa Beyoğlu Tünel meydanmda 523 lnşaat Tesellüm ve Muayene memurluğuna müracaat edebilirler. Dİunur. Îstanbul Adliye Levazım Daîresinden: Alman kitaphaııesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog