Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyeİ s 5Kâmınusanf 1 1932^^^=9 Resim mektebi ve Ressamlık miinakaşası Namık İsmail Beyîn cevabmdan yeni bir parça.. Resim şubesinin mektubu [Güzel San'atlar Akademisi Ma düru Namık tsmail Beyin, ressam Ali Sami Beye verdigi cevabı dön neşrctmiftik. Bu cevabın intişarından sonra Namık tsamü Beyden bir mektap ve bu mektuba merbat bir fıkra aldık. Bervechi ati nesrediyoruz:] Muhterem efendim, Dün gönderdiğhn cevapta mühim bir kısmm, müsveddelerrâ makine Ue yazılması esnasında, sehven unutulmus olduğu. bu sabahki gazetenizi okarken müsahede ettina. Esasen ya zınm üçüncü maddesindeki «yukanda bunun aksi olduğunu rakamla göstererek izah ettim» tabiri bu hatayı göstercnektedir. Binaenaley yarınki nüshanızda bize ait olan bu hatayı tashih buvurarak, gönderdigim ya • zının bugün intisar eden makalenin birinci sütununun ortasında «evvel emirde bu gibi san'at münakaşalarmda lüzumu olmıyan yanlışlarınızı tashih edeceğim» cümlesmden sonra geleceğini ve sehven unutulduğunu tasrih ederek dercettirmenizi çok rica eder ve bilvesile hürmetlerimi teyit eylerim efendim. Güzel San'atlar Akademisi Müdürü NAMIK İSMAİL Cevabtn noksan kalan ktsmt: «Yanlışlarınız şunlardır: Akademide bir zamanlar bes yüz ta'ebe oldugunu ve şimdî rağbet azaldı&mı söyliyorsunuz. Bu yanlıştır. Cünkü bu sene mimarî subesine (30) Iue mezunu müracaat etmis ve bunlardan (10) u imtihanda muvaffak olmustur. Diğer subelere (46) taJebe kavdedilmiştir ve bunlann beDsi de orta mektep mezunudur. Akademi nîn bugiin talebe mevcudu (235) dir. Bundan maada (84) misafir talebe müdavimdir. Akademide talebe mevcudu kuyuda nazaran hiç bir zaman (320) yi geçmemiştir. Bu mevcut ta tamamen nazaridir. Cünkü o zaman ilk tahsilini gören herkes ya paso almak veya askerlikten kurtuimak için mek tebe sene bası kaydedilir. Devamla mukavvet olma&^Hcin bir daha uğramasdı. Tedrisatı takip eden talebe miktan (50) den fazla olmamıstır. Halbuki bugiin (235) talebenin hepsi asgarî orta mektep mezunudur ve m kademive her gün devam eder. Maahaza dediğiniz gibi rağbet olmadığını kabul etsek bu Akademiden ziyade memleketin umumî ha • yatına taalluk eden bir mes'eledir. Yuksek ihtisas müesseselerinin talebeai seraiti havatiyenin talebine nazaran, devir devir artar veya azaltr. Dünvanın her tarafında darülfünunlarda ve âli ihtisas mekteplerinde talebesi olmıyan kürsiler veva muallimmden az talebesi olan fakülteler çoktur. Memleketimizde bugün bir san'atkârın hayatım kazanmak için tesa • düf edeceği müskülât eskisine naza» ran çok fazla olmasına rağmen talebe kemiyet ve keyfiyetinin eskisine nazaran daha iyi oluşu Akademi lehine kaydedilmesi lâzim gelen bir noktadır. Makalenizde yanh* kelimesinden baska bir kelime Ue ifade edilmesi lâzım eelen iki nokta daha vardır: Bunlardan biri bes sene evvel zab âlinize Akademide bir atölye mual • limliği teklif etmiş olmam ve sizin de reddetmis olmanızdır. Benim böyle bir şeyi teklif edebilmem için zab âlinizin yapbğınız resîmleri hiç görmemis olmam iktiza ederdi. Böyle bir şeyi yüzünüze karşı söylemiş ol mak nezaketsizliği beni üzmekle be» raber kanaatlerime sadık kalmak için zab âlinizden daha iyi resim yapan talebelerimiz olduğunu söyle mek ıztıranndayım. Bu hususta hatırladığım nokta sudur: İki sene evvel Akademide (Ofort) atölyesi ih • das edilerek oraya muallim tayin edilmenizi istemistfniz. Bu arzunuzu is'af etmek mümkün olamamıştı. Bunlardan ikincisi: Ben edebi gazete nesrederken zab âlinize «Sanayü nefise mektebinin tarihçesini yazınız ve ders programlarım tenkit ediniz. Çok faideli olur» demisim. Bir çok san'at mecmualarına ve gazetelere yazılar yazdığımı hatırlıyorsam da bir edebî mecmua nesrettiğimi bil miyorum. Ve aramızda da böyle bir muhavere geçmemistir. Maamafih sizin hatırladığınız bu cümle bugün» kü kanaatime tamamüe uygun ol • duğu için kendi malım gibi bugün tekrar ederek ricamı tecdit ediyo rum. Bu yanlışlıkiar haddi zatında büyük bh* ehemmiyeti haiz olmıyabilir. Fakat gayri varit seylere hakikabniş gibi istinat etmek aczin bir tezahürü ve karii iğfal etmek olmaz mı?» Namık tsmail Günün eğlencesi Dünkü bilmecenin halledilmiş şekli 1 FISTIK, 2 ISKAT, 3 NO HUT, 4 DAMAK, 5 ILIK, 6 KORUK, 7 LEHİM, 8 IRMAK. (FINDIKLI) BEY, Cîk, DEK, E, EN, GA, GÎR, KA, KAR, Kİ, ÖR, SAN, SAR, ŞEK, TÎL, TIR. Yukarıdaki hece1 ..... leri ikiser ikiser 2 ..... yanyana getirip a 3 ....« sağıdaki tariflere 4 ..... göre birer kelime 5 teşkil ettiğinîz tak 6 ...... dirde, baş harfleri 7 ^.~. yukarıdan aşağı o 8 .. kununca: İLK TÜNEL MÜTEHASSISININ İSMİ Meydana çıkacakbr. 1 Besle göziînü oysun; 2 • Ka> zın kiiçük kardeşi; 3 > Tavukların birinci düsmanı; 4 En sonunda kürkçü dükkânma düser; 5 Kulaklan kusur gibi görünür; 6 At; 7 İc yavf rusu; 8 • At'a dayım! diyen. Bugünkü program İSTANBUL 1 2 0 0 m. 18: Gramofon. 19,30 Alaturfca (Nermla Hanımla beraber). 20,30: Habibe MoUa'nu} dedıkoduları (Halıde Hanım). 21: İMncİ tasım saz (Bedia Rıza Hanımla beraber). 22: Tango orkestrası. V İ Y A N A 517 m. 18,05: Hafif musikl konseri. 19,20: Ticaret raporu. 19.50: Haftalık ziraat musahabeâ. 20.35: Haberler. 20,45: Ingiliz şarküaruıdan konser. 21,20: (Urvasi): 3 per'dehk opera. 2130: Dans muslkis. BERLİN 1635 m. 19,40 Haftalık mulâkat. 20,20: Akşam çayı muslklsi. 21,05: Münüı'ten nakfl. 22^5 Konser. 23,35: Muhtellf havadİRİer. 23,55: Mozartn, Sarazot'un eserlerlnden bir keman konseri Sonra hafif mnsflrt. PALERMO 541 m. Gramofon. 22,05: Konser. BÜKREŞ 394 m. 18,05: Radyo orkestrası. 80,05: Dta ve felsefe hakkuıda konferans. 20,45: Gramofon plâğL 21,05: Ayda, VerdiTtfn dört perdellk operaa, (perde arasında hava* dlsler verllecektir.) PRAG4S9m. 18.10: Salon musikisi. 20,05: Orkestra konseri 22: Bethoven'ln bir triosrı. 23,05: Havadısler ve spor haberleti BARSELONA 348 m. 17,05 Hastaneler menfaaöne neşriyat. 21^)5: Trio konseri. 21,40: Kadın saatt 22,05: Gramofon. 23,10: Konser. 24,05: Şiirler. 24.20: Orkestra. ROMA 441 m. 18,35: Şarkı konseri 18 50: Muhtellf konser. 22,05 Boccaccio Offenbah*m operaa. BELGRAT 431 m. 20,35: Keman konseri. 21,25: Şarkı konseri 21,55 Piyano konseri 22,35: Muhtelil haberler ve Sigan musikisi. LNÎNGRAT 472 m. 15,35: Çocuk gazetesi. 21,05: Konser. 22,05: Ders. Bupünkü bilmece Türk'ün vatanını müdafaa hıısusunda gosterdıgı kahramanlığı tasvir eden Turk ve îngiÜz ordulannın vardimiie vücude getinlnrş sesii ve ^özlu njuazzam fi'mi. SiYAHLI filtnini KADININ KOKUSU Yann saat 14.30 matinesinde "SARI ODAN1N ESRARl „ Tema\ ayni bilttle saat 16,10 seansmda S I Y A H L l K A D I N I N KOKUSU lilrninı dahi görmeğe hakkı olac'ktır. Bugün sabah saat II de ve saat 14,30 daki matinelerde her iki filim birden gösterilecektlr. fVUKUAT M Denizde yangın! 24 tonluk bir yelkenli gemi yandı Ahmet '*eisin idaresmde Silivri'den saman ve ot yüklü olarak liraanı • mıza hareket eden 24 tonluk Hıf • zırrahman yelkenli gemisi Yeşilkoy açıklarmda demirlemis ve bir müddet sonra da içinden ates çıkarak tamamen yanmıştır. Gemide bulunan altı tayfa kurta» nlmıstır. Yangmın gemideki soba • dan sıçrıyan kıvılcımdan çıktığı zannedilmektedir. Zabıta tahkikat yapraaktadB. )n M A J i K sinemasında M t ş h u r tenor R İ C H A R D TAUBEKi B Ü . Y U K V A R Y E T E son filminde görüp dinleyiniz. MusikL Franz Lehar'm Bugün s?at 10,30 da tenzılatlı matine. Harmş: Bu çüzel filim pazar günü son matine« ; ne k " d a r gö>terıl cektır . Bugün görülmesi lâzımgelen filmler ELHAMRA sinemasında 2 büyük film birden Resim şuhesinin mektubu 1 MARLENE DIETRICH'in 27 No. lu C A S U S 2 RA N 6 0 0... Insan ayaği ginnemiş onnanlatda kaplanlarla vahşi hayvaniar ardsmda aluimış şayanı hayret film. Bügün 10 3 / 4 de tenzilâth ınatine şaheseri ve günun muvaffakiyeti M A R I E B E L L' in sinemasında Büyük ve dilber artisi MELEK MELEK ve ELHAMU sinemaJar nda Pek y^kınd•t Diğer taraftan (Güzel San'atlar Birliği resim şubesi heyeti idaresi naraına reis Sami) hnzasile bir mekbıp aldık. Ali Sami Beye cevap olarak yazdan bu mekbıpla münakasa maatteessüf şabsiyata dökülmekte, bu vadide neşriyat ise (Cumburiyet) in mesleği ile kabili telif bulunmamaktadır. Bu mektuptan, Ali Sami Beye cevap mahiyetinde olarak mevcut bulunan su fıkraları iktibas ediyo • ruz: «... Uyuyan ressamlar her sene üç dort resim sergisi açmakta ve her biri bir kaç resim yapmaktadrr. Uyutnayan Ali Sami Beyin dört bes senedir sergilerde ancak tek bir resmi gö rulmüştür. ... Ali Sami Bey bize cehlin yük • sek bakışı ile «bilmem biliyor musunuz?.. Avrupa'da ressamlar muha denet cemiyetleri vardır» diyor. Kendisine haber verelim ki tesekkülümüz bu cemiyetlerle üç dört senedir muhabere ve temas ebnektedir. Res samları cehil ile itham ederek oku malarını tavsive eden bu zata makalesindeki malumatfürusluğa misal olarak bahsettiği (Pantheon) deki (Attilâ) tablosunun kimin eseri oiduğunu öğrenerek malumabnı tashih etmesini tavsiye ederiz. Türk ressamları Ali Sami Beyden vatanperverlik, san'ta ve vazife dersi almak ihtiyacından varestedirler. Ali Sami Beyden öğrenilecek tek bir şey vardır, o da b'carettir. Fakat biz bir san'atkânn miilî vazifesinin sükun ve tevazu içinde kendi san'atınm tekâmülüne çalışmak oiduğunu bildiS'imiz icin bundan müstairniviz.» Sokakta bir adam öldö TALi olarak' Bu sene görülecek yegâne tilmi. 48 yasında Bulgaristan'b Salim isminde bir adam Topane yolunda yü riirken birdenbire yere düsmüe, yara Unmıs, hastaneye kaldınhnış, orada vefat ebnistir. Yapüan tahkikatta Salim'in on beş gün evvel hastaneden çıktığı, yere zafiyetten düştüğü anlasıtmifhr. Maamafih cesetMorg'a gönderâmiştir, Kumar ve ask f ilmidir. Asrî vekayü nyısavver roman.Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine. İlâveten: Zengin sesli varyeteler. . ŞEN MüLÂZıM iki çocuk kayboldy Beşiktas'ia Yani mahallede oturan Zübeyir Beyin 13 yasındaki kızı Şerife Hanıra, üç gün evvel evden çıkmıs bir daha avdet etmemistir. Bundan baska Şehremini'nde İbrahim Beyin yanmda oturan BulgaristanTı 18 yasındaki Niyazi de bîr haftadanberi kayıpbr. Zabıta, kayıp cocuklar hak kında tahkikat yapmaktadır. No. 6 OCIK ARKADAŞLAR! Bugüne kadsr görüJmenıiı dereceds hissî ve tnuessir filtnini takdım edecektir f Alnıa<O PABST ve Fransız' BUDUlN nammdaki iki rejisor tarahndan vücude get rilmiş fransızca ve almanca mükâlenjeH olan bu tser ber iki mem'eketin en büyük artistlerı tarafındaa terosı! fd'livor. ERNST Fevkaiâde gala Bir izah Şark Ticaret yılhğı yazı işleri müdürü A. Cevdet Efendiden aldığımız mek tuptur: Muteber gazetenizin 14/1/832 tarihli nüshasında Selânik'te tlân toplıyanlar serlevhaa altında Istanbul Matbuat Cemiyeti kâtibi umumilığınden mevrut bır bent intişar etmiştir. Neşredılen mezkur bent harlçte şahâ haysiyetlmi lhlâl eder mahıyettedır. Keyfiyetın bervechi atı şekilde tavzıhen ve aynı mahalde neşrlni n u t buat kanununun mevaddı mahsusa&ına t^vfikan talep ve rica eylerim efendim: 1 Selânik'te ilanat için faaliyette bulunduğum eser 1880 senesindenberi ve Balkan hukumetlerini ıhtiva eden maraf ve beynelmilel Şark Ticaret yıllığı (Annuaire Oriental) dir. 2 Turk Matbuat Cemiyetinin bu eserle alâkası yoktur. Ve hiç bir mahalde bu Cemiyetin ismi, sıfatı ve nüfuzü ilân, iddia ve istimal edilmemiştir. 3 Ben, matbuat kanunu mucibtnce te^ cil edilen ve eserin neşriyat mtidiriyim ve beraberımde giden Nurettin Bey ise sadece bir kumusyoncu ve tercümandır. 4 Vaki ihbar mahalli ve ticari bir rekabetten mütevellittir.» A L K A Z A R sinemasında İVAN LÜBITSCH Bugün herkes EROÜUCTION H ACI MURAT M O S J O U K İ N ve L İ L BUGÜN İH İ L L î Sinemada 2 sözlü, şarkılı filim birden 0A60VER TİYATROSUNA (TEPEBAŞI) Gidip BÜYÜK ZENCİ REVÜ Heyeti ve dansörler krah DOUGLAS ile MISS COOKS iştirakile temsil edilmekte olan ZENCİLER MEMLEKETİ Fan tezileri 2 perdelik ve 18 tabloluk büyük revüyü görmelidirler. Bugün matine saat 16,30 da, süvare saat 21.30 da. Kafkas TörkierİDİn ş°caat ve kahramaniıkiannı gösteren ^egâne hırvük stslı fi'm| SEVDA MACERALARI Üsküdar teşcir ediliyor < Birinci sahifeâen mabcüt) çinde bulunan fideyi elile çıkararak çokura dikmis, etrafını kürekle toprak atarak kapabnıştır. Belediye bu çamların arkasma bilâhare mazi ağaçları dikecektir. Çamların sırta gelen borularla alınacak sularla sulanması kararlasb • nlmıstır. Bundan başka gene ayni civara külliyetli nvktarda servi ağacı da dikilecektir. Belediye lüzumu oIan servivi Evkaf idare«inden temin ebnistir. S«»rvileHn dikilmesini mü teakiD Halkalı Ziraat ve orman mekteplerinden temin olunan fidelerle nrbn ortasına bir ?öbek yapılacak • tar. Tesçir icin simdiye kadar bin bes yüz lira kadar bir para sarfolun mustur. Çamların arka tarafında İhsaniye bayırından itibaren Semsioaşa'ya kadar imtidat edecek bir yol açdacak, burası Usküdar halkına tenezzüh mahalli olacakbr. Ağaç dikilen saha kenarına tesadüf eden ve Cürüksu'lü Halit Pasaya ait bulunan yalının istimlâki için mal sahiplerile temasa girisilmesi kakarlaxmıstır. Belediye bütün bu amelivat ikmal olunduktan sonra sahile bir rıhbm yapmağı düşünmektedir. Üsküdar ciheti biter bibnez Topkapı sarayının arkasında bulunan ve tam thsaniye'deki sırbn karsısına tesad&f eden sahanın tesçîrîne basla lacaktır. Güzellik müsabakası iBlrinci Sahifeden mdbatt) Müm ssilleri. KÜÇÜK DAKTlLO filminin kahramanı MARY GLORY ve ALBERl" PREJF^N" nın fransizca sozlu, şarkiiı büyük op rcti MORGAN CAMBAZHANESi Sesli, sözlıi bayvanatı vahşiyeli büyük sirk filmi .Matineler: 12230 4^0 suvareler 9, H de başlar., Raşit Rıza tiyatrosu Şebzadebası'nda Bugün saat 11 de talebeye, 15,30 da umuma Konya'da bir töccarı öldürdöler hassa rica olunur.) Şimdiye kadar müsabakaya kaydedilmiş olan güzellere davetive gönderilmiyecektir. O gün saat bir bu • çukta idaremize gelip müsabaka memurluğuna müracaat ebneli^irler. Müsabaka hafi bir içtimada îcra edileceği için, hakem heyetinden maada kimse bulunmıyacaktır. Bi naenaleyh müsabakayı görmek îçin müracaatte bulunulmamasını rica e BUGÜN" MAT NE İitanbul Belediyesi deriz. Saat da ve suvare Bu sene de güzellik müsameresi vesaat 21,30 da rilecektir. Müsamere m»*abaVadaa sonra yapılacaktır. Kraliçe ile ar • Yazan: kadasları bu müsamereye işbVak eMıisabıpzdde : decekler ve halka takdhn edilecek • lerdir. Müsamerenin günü ve nerede yapılaeağı ayrıca ilân olunacakbr. Yakında YALOVA IIIIHHI TÜRKÜSÜ ilk mnsikıh komedi. ' Yann akşam ( Bir Kavuk Devrildi ) Bursa 13 (Hususî) Rekzedilen Remezan münasebetile badetna pazartesi Gazi heykeünin sağ ve solundaki günleri tctnsiller verilecekör. parklar yerine buranm bir meydan haline ifrağı kararlastırılmış ve buIstanbul 7 ind icra memurloğundan: günden itibaren parkın bozuİTn««ıParaya çevrflmesine karar verflen na başlanmıstır. Bu meydan; asfalt borçlu Fuat Beye ait hah, büfe, karyola, olarak yapılacak ve şehrin merasim radyo ve gramofon makinelerile perdemeydanı ittihaz edilecektir. ler ve sair esya şehri halm 2 3 / 1 / 9 3 2 inci cumartesi günü Maçka'da kâin Suabi Konya 14 Buğday tüccanndan aparhmam kaptsı önünde 12 den iti • Atikzade tsmail Efendi nam&z kıl • mak için camie girerken öldürülmüş baren açık arttırma usolîle mahallindc hazır bulunacak memur tarafmdan Httur. Hâdisentn bir ticaret isi yüzond«n oldugiı anlasılmıstir. tdacağı üân olunur. YARıNKi CUMARTESİ günü, Beyoğlu'nda Baker mağazalannm mevsim sonu münasebetile senelik sabsı baslryor. Menafnniz namına nazari dîkkatmizi celbederiz. Şehzadebaşı İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsilleri Ferah sinemada ! Bugün gündüz 2 de, gece tam 9,30 da] Emsalsiz varyeteler 59 artist 42 numara Acemi Çaylaklar Nakleden: Höseyin Saat Bey Akşam saat 21,30 da Nakleden: Kemal Ragıp Bey Güzellik ba'osu JehirTıyatrosu AYNAROZ KADİSI Çinli Lt SAN'm îevkalâde esrarengiz ve macera filmi olup vöcude getirilmesi bır kâç ay surmüş olan OPERA'da 6 İ N A v e J E A N Fıa^sızca İki büyük Fransız trajed yeni Bursa'nm meras;m meydanı Sozlii, şarkılı ve musikili filim tiâveten : M1CKEY MOUSE ( görulmemiş MASKE sözlü M A N E S T O U L O U T ve şarkılı A R T . S T İ K t e gSsterilmekiedir. Filminin dramatik tnt»zuunu fevkalâde tem=il ediyoılar. Henüz görülmemiş olan bo filim Ilk Türkçe sözlü, sesli ve şarkılı şaheserinin arzu ve taiebi umumi üzerme ve henüz goremiyenlerin görmelerini tetninen bir kaç gün diha iratsine d.vam olunacaktır. İSTANBUL SOKAKLARINDA A L E M D A R sineması Gündüzlerf: 12, 4, 6 Ramazan münasebetile gece 87ı ve 10 da D Î K K ' T îsbu film, sinemamızdan başka İsunbul eihetind ki sinemalar'a Kadıköv'unde niç^ir soretle g6«terffeTnfve«Sînt ? = i f f kat'ıyetle beyao ve ilân eyleriz. J ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog