Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

*Cttmh~tmyef ^^~ ;15Kânunusani Ticaret Odamız 50 inci yaşını bitirdi! Dün büyük bir içtima yapıldı, Odanın tarihçesi ve hizmetleri anlatıldı lâhiyetlerini zarurî olarak genişletmektedir. faaliyetini »el;f ve tanzim gibi vazifeDünkü tacir mefhumfle tacirin l»ulermi yapmış, ticaret erbabı arasmda günktt anlayışı arasmda çok esaslı emniyet tesUire, hâdis olan ihtilpflann meslekî kavait ve düsturlara tev fark olduğu artık herkes tarifın^an fikan ve ticarî haysiyetleri vr>"h* tesüm edilmiş açık bir hakikattir. faza etferek hailine. mafckemelere in Filhakika dünkü tacir de kapai' seha ve pazarlan yeniden yeniye mahsulât tikaf eden islerde de hâkirr>i»r'>m*i tenvir *»«?ecek malumatı, sahih ve dü ve mamulâta açmakla bir medenivet ve refah âraüi îse de btuHîn bun» Mr rüst ot».rak vermeğe, muvaffak olde iktisadiyatın kendiliğinden olan teşkilâtında camianın bir me^'mı olCihanı muztarip eden bu buhran mak rolü inzimam etmistir. Bu îti Maelerlnde memleketin ikti««d' mübarla tacirler vmumî menfaati temine vajMaA*Tni temm icin icap eden teduğrasan umumun adamlan haline btrler! vaktinde itthaz eden hüku • girmişlerdir. îste bunlann aralannm<>tfmlzin mesaisine Odamız. lâvık daki tesanüdii ve muvaffakiyetîeri ioldufu ehemmiyetle iştirak etmek • çin elde edilmesi lâzım gelen müşterek menfaat'eri temsil eden Odanm zamanda iftiharla inkîsafmt da vazifesi o nisbette artmıs ve yükgördügümüz sanayiimiz hakVmda selmiştir. Umumun işini gören tacihuirumethnivce gösterilen te*vik ve nasıl yarin icir pazarın emniyetini mfisaheretler sayesinde memleket ıhsıyanet etmekle roükellef buiunur • tfyaeı içm pek yakmda harice arzî sa bu mükellefiyetin teyidatını la Otftikar »tmiyecek vaziyete geleceğida elinde tutmaktad»r. Kend:'rine mUrf tal>mm ediyoruz. biiyiik vazife teveceOb eden HiccarVaıivetia icabatını, zamanmda ları bu vazîfclerini ifada hem sıya» takdîr ile, lâzım gelen tedbirleri ii net ve hhn.%ye, hem de o vazifenin tihaz eden hükuraetimizin bu kıyifasına elindeki müeyyedat ile sevk metTf mGzaheretleri, buna Iftvık ol • ve isaie Ticaret Odasraa düşmek duklarmı her »uretle izhar «de« «raytedîr. Elli sene gibi istisgar ediTemiretli ticaret ve sanayi erbabı arka yecek bir hayat yaşamı? olan İ»tanbul daslarımızın çahşmaları says'nde Odasınm bu yeni ve *nute • tesekkülümfizün pek faydalı neticekâmil yolda da çok muva'fakîyetîi !ere •âaıl oiacsğma saımmi îtminan ve kanaatimizi fahr ile arz ve izhar e» işler göreceğinde şüphe yoktur. d«rh bu toplanmamız •esüesile de Geniş anlayia ve o anlayişm icapBüyilk Kurtancı Ulu GazTmîr» ve lannı temm için btiyuk azim ve bümutrtedîr hükumet ricalimize tazim» yük himmet nasıl Türk'ün şian ise kâr hissiyatımızı arz ve muvaffaki Türk Ticaret Odasınm da bu «iardan yetfmlsln devatnı temenniyatint tek» kudret alarak gelecek senelerd^ dahi rar evlerim.» büyük ve meşkur muvaffakiyefr ve İktisat Möstesarmtn nutku hizmetlerine pnhit olmak en sanvnî Btandan senra Tiearet Oda«n>«n el arzumuzdur. Sizlere muvaffak'yetler ve saadetler temenni eder cümlenizî Imc' vıldönümü merasiminde bulunhürmet ve muhabbetle selâmlarım.» Tvit flzere »ehrimize gelen tktisat Vekâletî Müstesan Hüsnü Bey de bir Odanın tarihçesi no»"1c •oylemiştir. Hüsnü Bey demişBunu müteakıp Hakkı Nezflıi Bey Hr kl: Ticaret Odasmm tarîhçesini anlatan Odanızın ellinci senei devriyeuztm bir nutuk «Sylemiş, bundan «on srai te»'it münasebetile tktisat Vekili ra davetüler hazırlanan büfeve da • Beyefendi tebrîklerini ve samimî temenniierini îblâg için beni tevkil bu vet edilerek ixas olunrauf lardır. Iktitat Masteşarımn meşguliyeti yurdular. tktisat Müstesan Hüsnö Bey mara< Yanm asrrlık hayatmda O^amzın shnden sonr.A fstanbul Tîearet mü • ticaret âlemine ve memleket iktisadrvatraa etmi* oldugu hizmetier çok dürlügüne gid^rek bir müddet mef • gul olmustvr. Hüsnü Bey pazartesi asikâr ve takdhlere şayandır. ""»an günü Ankara'^a dSnecektir. iktisat ve ticaret sistemterinin gör • :v mekte oldu$u tekamül ve İ8» »«'er Tîearet Odasınra elltncl ^dön9büyük bir dikkatle idare ettiginiz o mü münasebetile harırTadı&ı l>n>so<* danıztn vazife ve ona müt»>r«f«V «a cumartesi crünü nesrolunacaktn*. ( Birtnet sahifeden mabait ) Sehir ve memleket haberleri Soğuklar Fazlalastı Rasathane kar yağmasîna ihtîmal vermîyor Bir, ild gundür tehirde şiddetli to • ğuklar kaydedflmektedir. Soeuk, bilhassa dün çok fazla olmuştur. Havanm bu vaziyetme bakarak bîr çok kimseler kar yağacagmı soylemişlerse de bu tahminler tahakkuk etmemista'r. Rasatane esen tiddetli rüz • gânn kar yağmanna mâni oldoğunu s o y lemektedir. YesiTköy Rasat merkezînden verilen malumata nazaran hava bugün kısmen bulutlu olacak, riizgâr şimal istikametinden esecektir. Dünkü tazyiki nemnî 773 tür. Dünkü en fazla sıcaklık zait 4, en az sıcaklık nalns 3 santîgırat oJmustur. Siyasî icmai Bulgaristan'ın kararı M. Brüning Almanya'nm ne şhndî, ne de üeride tamiratı ödemiyeeeğini Oân ederek Avrupa'daH siyast va • ziyeti aitüst «"tmisti. Sundi de Bulga* rîstan Başvekili M. Muşanof Bul • gar*larm tamiratı Sdemiyecegini v« çünkü iktisadî vaziyetin buna mü» •ait olmadığmı beyan ettigmden Bal« kan ahvali karma karışık olmuştur. Bulgaristan'ra bu Uânmdan en zi • yade münfail olan devlet Roman • ya'dır. Romanya harbi anramt netîcest olarak Macaristan'dan aldifı Tran • silvanya yani Erdel • ve Banat'ta kalan Macar'Iardan tabiiyet hakkı hıyarmı istimal edenlere vermesi lâ« zım gelen tazminat içm Bulgari* tan'dan almakta oldugu tamhatı tahsis etmiştL Buigaristan tedîyab kestikten soıra Macar'Iara verile > cek şahsî tazminat Romanya'nin za« tea büyük .ikmtıda olan hazine'ine gayet ağrr bir yük olacaktn*. Bu'»aristan'm tarah*at icin artık ted'vde bulunamıyacağmı ilân etmesi Bulgar* tamirnMndan müb'ra İKtifadeler temm eden Yugoslâvya ile Yunanittan'da dahi fena tesirler bırakmıştîr. Yunanîstin yatnız bu m«»s'«îe''«n değil Bulgari«tan'a Adalar denirindo b»r m»»^rec veri'mesi m^«*e'<»«'T»m ve» niden ileri süHUmesinden dahî münfnil olntMftur. B"l«arist»»» Krat» w»>ris bir Fran'tz gazetecisine verdigi mülâkatta Vunanistan ile mOnasî'ıatm iyi olduÇuno beyan ve HVn Bul<rari*»an'fn Adalar denizin<* mahreç temmme ihtivacı olduftunu kav» detmi«tir. Atm^'dIti siyasî m»>ha fil Bul«»arİ8*an ile Yunan întan nra smdaki münasebatm iyfFe«rt*i *jir zamanda Bulgar Krahnm Adilar ie. nizine mahreç mes'elesmi ortava çıkarmasmm hîç te ivi bh* şey olma • dıgı söyleniyor. Balkania'dato h»r'ir ve sükun tamirat ve Adalar denizine mahreç mes'elelerinden ehemmi yetli bir surette haleldar olacaktır. Fakat vahtm neticeler vermesi mel* huz değildir. MUHARREM FEYZİ Belediye acaba küçük bir fedakârlık yapamaz mı? İstanbııl halkınm Belediyeden pek büyük bir şey istediği ycktur. Çünkü isteailen şeylerden çoğu nun yapılmadığmı gören tstan bul'lular istiyecekleri ve istedîkleri şeylerden de âdeta vaz geçm'ş gibidirler. Bu feragate karsı Bele diyemiz bar' pislik denilen şeye karşı ciddî bir harekete «foiso... Maalesef bir çok yerde Belediyenin bunu ihmal eylediğini görü/oruz. Ezcümle Pangaltı'nm bir Dolapdere'si vardır. Buradaki so kaklarda lâğımlar Belediye is • mindeki teskilât, msanlar ta • rafmdan henüz düşünülemediği bir devre ait tarz ve surette açıkta akar. O civar sakinleri bir so • kakta degil, bir lâğnnda yaçıyorIarmış gibi bizar ve bikarardırlar. Bu pislik yetişmiyormuş gibi Belediye çöpçüleri şehrin muhtelif semtlerinde yapılan temizliğin ha süatmı getirip bu müteaffin mecraya dökerler. Dolapdere ve Eş refefendi sokaklan cehennemî bir hayat ile o civar sekenesini canından bezdîrir. Geçen senB oldugu gibi gene ilkbaharda bir tifo saU gını çıkmıyacağı ne ile tahmin e diliyor? Sıhhati umumiyeyi t~*»*it eden bu halin devamı caiz midir? Nüfus itibarile mütekâsîf bir mıntaka olan bu yerde eğer büyük bir ameliyata ve inşaata imkân müsait değOze mecranm raembaırdan itibaren olsun üç dört yüz metroluk bir mahalli kapatılarak defi mazarrat edHemez mi? Diye TürkYunan Mahkemesi Dün yeniden işe başîadı, 18 davaya baktı Tatil devresini bitiren muhteiit Türk Yunan hakem mahkemesi dünden itibaren tekrar faaliyete gec miş, on sekiz davaya baVmıştır. Bütün bu davalar muhtelif e.«has ta rafından hükumptim;z aleyhine acılrrus bulunmaktidır. Bun'ardan sekiz tanesinin mürafaası •»amlmıs, b'r tanesî tahkikatın tam'ki icin talik o • lunmuş, diğer yedisi de karara bı rakıimi'tır. Mütebski on davadan yedİMnin reddine, ik'^inin mahkeme salâhiyeti haricinde bu'undu^una ve birinde de müddeîd^n îzahat alın raasına karar verilmi«tir. Ayni mah kemede bu ayın virmi birirdi dokuz davaya daha bakilacaktır. Bu davalar arasmda Sevrîsefam idaresinin Yunan hüVum»ti alevh'nft ve Pinelüpi namında birinin Evkaf ida*esi aleyhine artıfrı davalar da vardır. Hamidiye suyunda tamirat yapıiacak Hamidiye suyunun Sütlice'deki borulanndan bazılannın muhtacı ta • mir bir hale geldiği anlasılmıs. bu hususta tetkikata baslanmıstır. Muhtacı tamir olan borular tesbit edil dikten sonra ameliyata baslanacaktır Ş Isfierfi Kuru meyva fiatfan yflkseliyor Berlin Türk Ticaret Odavndan haricî ticaret oflsine gelen bir ra pora göre kuru meyva için faz'a talep vardır. Stokun az olması dolayisile bu ay icinde f iatların yükselmesi Leklenraektedir. Üzüm piyasası sakindir. tr»*n yeni mahsulü pivasaya gelm:<Hr. Cinslerinin fevkalâdeligi nazari dîk • kati celbetmişür. Tütün piyasası sakindir. Maamafih sigara ve tütünlerimiz satılmak • tadır. Eylul, tesrinievvel ve tesrnv«ani aylarında Haınburg'a ithal edi'en şark tütünleıi 6000 balvedir. H">ki geçen sene ayni aylar zarftnda 117,000 balye ithal olunmustur. Türkiye'den Hamburg'a e"I"l zarfmdaki ithalâtın 8,435 kental nlma • sına ra$men Yunanistan'ın ithalâtı 14,165 kentaldir. Darülfünun Emini eyileşti Uzun müddettenberi rahatsız bulunan Darülfünun Emini Muamraer Raşit Bey iyilesmiş, dün Darülfünuna gelmis, bir müddet raesgul oldnktan sonra Dolmabahçe sarayma gide • rek Reîsicumhnr Hz. ne arzî tazi • mat etmistir. | Soruyoruz? Metruk emlâk ihbariyeleri Emlâki metruke ile mektum vergileri ihbar edenlere verilecek ikra • miyeler hakkındaki kanun vilâyete tebliğ olunmuştor. Polis merkezleri Teftîş ediliyor Mülkiye müfettişleri bir rapor hazırlıyorlar MuIkiye MSfettîşIermden Hasan Faik, örner Cevat, Yahya Sezai, AbduÜab Feyzi ve Hüseyin Sabri Beyler üç gündenberi Beyoğlu polis merkezlerini teftiş etmektedirler. Aldığumz malumata göre bu teftîste istihdaf edîlen gaye, polise devredflen Zabıtai Belediye vezaifinin ne dereceye kadar muvaffakiyetle ifa edüebildigini, tstanbul Vilâyeü idarî teskilât neticesi olarak tevhidi kazaya mülkî ve beledî vezaîf arasmdaki ahenk ve irtfbatnı derecesini tayin etmektir. Dahiliye Vekâleti bu cihete fevkalâde ehemmiyet verdiginden müfettislerin vazifelerini bir an evvel ikmal ederek raporlannı göndermelerini emretmiştir. ^ va FındıMarımız için tetkikat Fındık ihracatımız hakkmda tetkikatta bulunmak üzere Ti"%re^ Odası raportörlerinden Ha'il Ibrahim [• Bey dün SaTnsun'a gitmiştir. ! Halîl îbrahim Bey fınd'V r"'«ta I kalarımızda bu seneki ma^^ul hak • î kında tetkikatta buiunacak ve tet j kikatmm neticelerini Odaya bildi • j recektir. | Çolak Hayri Ef, nin muhakemesi Şükrü Çavuş isminde birini öldürmekle maznun Çolak Hayri ve manav Sabri Efendilerra muhakemelerine dün Ağırceza mahkemesinde devam edilmiştir. Dünkü celsede bazı sa • hitler dinlenmiftir. Bunlardan Alâettin Ef., manav Sabri Ef. nin eğlence esnasmda köpek etinden meze istediğini, bu talep üzerine kara bir köpek tutularak getirildiğini, kesile • cegi esnada kendisinin on lira vererek meze aldırmağa adam gönder • diginî, fakat mezeler gelmeden sızıp kaldıgmı, tabanca seslerini ve cina • yeti görmediğini söylemistir. Muhakeme, sahit Suzan Hanımın celbi için talîk edilmiçtir. Balat'ta Tanas'm meyhanesinde çalgı çalmak mes'elesinden dolayı çıkan bîr gürültü esnasmda Arap Kemal isminde biri oldürülmüstü. Katil töhmeti ile Yorgi ve lâtarna Mustafa isminde iki kisi Ağırcezaya verümif, Tatar Feyzi Ef. de Yorgi'yi yaralamaktan tahtı zanna alınmıştı. Bunlann muhakemelerine dün bas • Ianmıstır. Dünkü celsede bazı sahitler din • Ienmiş ve gelmiyen sahitlerin celbi için muhakeme talik edilmiştir. Abbas Hilmi Pş. Sabıklîidiv dün Avrupa'ya gfîtti yetten çıkmanın bir tek yolu vardır. Bn da Avrupa devletlerinin yekdiğerine karsı dayin, medyun vaziyetinden cıkmak suretile ise başlamala rıdır. Bu ilk adım atıldıktan sonra A • merika'ya karsı Avrupa'h borclularm müttehit bir cephesini arzetmeli. Zanneder roismiz ki Amerika, Al manya'ya karsı alacaklanndan vaz gecmis olan Avrupa devletlerinden kredüerinin tediyesini istemek cesarvtini gösterecektir? Zanneder misintz ki Amerika, Lausanne konferansının kirmak vazifesîle mükellef olduğu dairei fasi d«yi çizmeğe Avrupa'yi icbar etmeğe kiyam etsin?» etmektedirler. Fransız gazeteleri siradilik hiç bir mütaleada bulunmamaktadirlar. Londra 14 (A.A.) Kabine, dün sabah saat 11 de basvekâlet daire • sinde M. Makdonald'ın rivaseti al • tında toplanmıştır. Celse, Bâle ko • mitesmm raooru ile ve harine umumî kontrolorünün Paris'te Fransız refflclerile yapmış olduğu mükâiemelere dair olan raporunun tetkikîne hasredilmiştir. Diger taraftan Başvekilin dün Harîciye, Malfye ve Ticaret Naztrlan ile mükâleme ve müsaverelerine devam etmi? oldu$u haber veriliyor. Bu da tamirat mes'elesmin hali hazırda hükumetin başlıca messralelerinden biri oldu$unu gostermektedîr. Maamafıh hütumetin, Fransa'nın bu baptaki noktaî nazanna nisbeten nasıl bir hattı hareket ittihaz edeceği hakkında henüz bir şey söylenilemez. Londra 14 (A.A.) İngiltere'nin Lozan konferansında takip edeceği sîyaset hakkmda henüz resmî malumat alınamamış olmakla beraber dogru haber alan mehaffli bu konferansta tamirat borçlannın hemen ve tamamile iptali hususunu tngîltere'ce terviç ve müdafaa ediltniveceği mütaleasında bulunmaktadırlar. Ingiltere'de vaziyet Balat meyhanesindeki cinayet Hariciye Vekilimiz Suriye'ye de gidecekmiş.. Beyrut'tan Adana gazetelerine bildirildiğine göre Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüstü Beyin Tahran dönüşü Beyrut'a uğnyaca^ı, fevkalâde komiser M. Ponson ile geçen sene Cenevre'de hallolunamıyan bazı mes'eleleri halledecekleri soylenmektedir. Amerika ne düfünayor Nevyork 14 (A.A.) NewYork Thnes gazetesi diyor ki: «Avrupa'nın mükellefivetlerini yerine getirme • mesi mümkündür. Fakat resmî me haffl hali hazirda borçlan fesih ve il*a etmeğe kat'ivyen mütemayil değildir. Bu mehafil. borçlann ilgası taleplerrain bövle bir ilganın haricî tîearet üzermde husule getirmesi muhtemel akislerin Avrupa millet lerince nazari itibara alııunası takHirinde Amerika'lılarca daha iyi anlasılabiiecefi mütaleasını serdet • mektedir.» 16 yaşındaki katil Kadıköy'ünde küise raaydanında çaycı İran'Iı Mehdi Ef. yi öldüren İran'lı çaycı Talib'in muhakemesi hitam bulmuş, TaJip on beş sene hapse mahkum olmuş, fakat on altı yasında bulunduğu için cezası yedi seneye indirilmîştir. Feriha Tevfik Hanım evlendi 929 GfizeDik KraUçea Feriha Tevfik Hanım fle Darülbedayi «an'atkâr • larmdan Rahmi Beyin akitleri dün icra olunmustur. Yeni aüeye saadetler temenni ederiz. MQtef£rrik Bîr müddettenberi şehrimizde buSamsun mıntakasınm bu s^nskî J lunan »abık Mısır Hidivi Abbas HHm? tütün ihracatı 44.908 kilodur. Buna Pasa Hz., dünkü Avrupa ekspresile mukabil 5,948,000 kilo stok vardır. Kan'a hareket etmişlerdhr. Abbas HUmt Pasa Hz. kı«i Kan'da, Paris'te ve îsviçre'nin diğer bazı şe» hirlerinde geçirdikten sonra ilkba • harda tekrar şehrimize gelecekler dir. Bafra'dan verilen malumata göre Abbas Hilmi Pasa Hz. ni dün Sm bir baloda saka yüzünden müessif bir keci istasyonunda Reisicumhur Hz. nakaza olmus, eczacı Ragıp Bey isminde mma Seryaver Rüsubi Beyle, Mısır'm bir zat ölmüştür. Rîfat ve di* tabibi Türkiye sefiri Abdüunelflc Hamza Bey Yekta Beyler tabanca ve bıçakla arave diğer bir çok zevat teşyi etmiş Iarmda sakalasırlarken tabanca patlamif ler dir. cıkan kurşun Ragin Beyi yaraiannfur. Abbas Hilmi Pasa Hz. mn hustuî Hastaneye kaldınlan Ragıp Bey orada vefat etmistir. kltioleri Arif Pasa bazı işlerin halli icin 15 gün kadar daha şehrimizde kala • cak, badehu Kan'a gidecektir. Ankara'da Türk • Irak ikamet, iadei mücrhnin, bitaraflık muahedeIerinî imza ederek şehrimize gelen Irak Başvekili Nuri Pasa, yann Ro • ma'ya gidecektir. Nuri Pasa, Roma'dan sonra Cenevre'ye giderek Cemiyeti Akvam içtimaına iştirak edecek Irak mandası ile Irak'ın Cemiyeti Bundan bir kaç gün evvel tîfodan Akvama kabulü mes'elelermm müvefat eden Fransız Harbîye Nazm zakeresinde hazır bulunacaktir. M. Majino'nun ölömü Paris'te çok Irak Başvekili Cenevre'den sonra «arip ve sayani dikkat bir iddianm tekrar şehrimize gelecek, buradan ortava atilmasına sebep olmuştur. Bağdad'a gidecektir. Kraliyet taraftarı Aksiyon Franee» Samsun'da tötön vaziyeti ! Baloda bir adam öldüröldö Irak Başvekili g'diyor Garip şey! Fransız Harbiye Nazni ölmemiş, öldürülmüş! Halya'nın fikri vm Avrupa gazeteleri Roma 14 (A.A.) Ecnebi mat buatı Popolo d'İtalia gazetesinm neşr«tti(i makaleyi aynen dercet melrtedhler. Bu «azeteler mezkur makalevi müsait bir tarzda mevzuu bahaevlemekte ve Lozan konf eran • «nın tct'maı arifesinde M. Mussoliftkirlerini nakil ve ifade et • *i ft!barile haiz oldugu ehemmi • yeti kaydeylemektedirler. Bu gazeteler mUtalealarma de • vamla diyerlar Irit Popolo d'ftahVnın bu yazısı Almanya'nın borcunu odamekten âciz kahnası yüzUnden kansık bir s«kil alan beynelmilel vaziyetin avdınlanmasına doğru bir adım teskil etmektedir. ftalva kendi hazinesi iefaı • • heaamivetü bir fedakârhkta bulunmasmı istilzam edecek aHcenabane bîr hareket yapmış olacaktır.» Alman gazeteleri de İtalyan noktai nazarını kabul ederek büyük harpten kalan feci hesaplara bîr ni hayet vermek zamanı geldiğini bey an Tıp talebesinin dünkü ziyafeti Amerika ve Lozan konferanst Vaşington 14 (A.A.) M. Stimson. Amerika Cemahiri Müttehidesi hükumetinin tamirat konferansına miisahit sröndermeği dUsUnmediğini s3ylemiştir. Atina 14 Bugün basvekâlet dairesİTide M. Venizelos, Harictye Nazırı M. Mihalâkopulos. Dahiliye Nazırı M. MorisMn iştîrakile bİr içtima yaoıldı. İçtimada Cenevre'de toplanacak tamirat konferansi hakkında müda • velei efkâr edildi. YunanUtan'ın takip edecefri tarzı hareket uzun mü • naknsalardan sonra tesbit edildi. Bu karar gore Yunanistan hüku meti beynelmilel taahhüdatraı ta • mamile ifa ettifi cihetle tamirat borelannın ademi tediyeai hakkın daki teklifieri dogru bulmamaktadır. Binaena'eyh Yunan hükı>m<«ti Bulgaristan'ın moratorvom t«>klif ini müzakereden imtina edecektir. , Sahte aspirin yapanlar mahkemede Sahte aspirin imal ve piyasaya çıkarmak filinden dolayı mahkemeye verilen Kirkor ve Muhlis Ef endilerin muhakemelerine devam edilmiş, aspirinlerin tahliline ait rapor okun • muştur. Bu raporda sahte aspirinlerin sıhhate muzır oldugu bildiril • mektedh*. Muhakeme, bazı hususatın tamiki için talik olunmustur. ^azetesinin başmuharriri M. Maii no'nun kendi kendine ölmedi^ini, 81dürüldügfinü yazmaVta, Harbiye Na« zınnm istirîdye sevdi5ini bilenleria kendisîne tifo m<krobu ile aşılanmif istiridye yedirdiklerini iddia etmek» tedir. Aksiyon Fransez bannuharriri bu yazısı ile sosyalistleri îtham etmek • tedir. Yananhtan'tn noktai nazari Bugünkü Yeni Günde Mubarek Ramazan! Ahmet Rasun Sahtekâr bir bakkal Kadıköy'ünde Osmanağa mahal • lesinde sakîn bakkal Mihal, mağşuş gaz satmak cürmile mahkemeye ve rilmistir. Bakkal Mihal, sattığı gazlerin maçsuş olmadığını söylemektedir. Sahitlerin celbi için muhakeme talik edilmiştir. Et mes'elesi Yılan hikâyest M. Agâh Belediyeaıizin balet dersleri Krvılcnn , Dünkü içtünadan bir intiba Cumadan cumaya: Çaldığun uttur! Osman Cemal Müjde mühimdir Tafs Ifit son sahif de Şapeso Tıp Talebe Cemiyeti tarafından bir tıp mahfeli tesisi munasebe tile dün Maksim'de bir çay ziyafeti verümiştir. Ziyafette bir çok müderrislerle talebe hazır bulunmuşlardır. Resmimiz ziyafetten bir intibaı göstermektedir. Mektepliler sahifesi Büyük îş anketi devam ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog