Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

SENE No. 2764 Sahip ve Basmuharriri VUNU8 NADİ { İfMREHANESİ: \ HvınuHURq[« kanmnfe taini • h f& a st a j Telgraf: İgtanbul Cumhuriyel i Posta kntnso: N« 2 4 6 Basmuharrlr 32369 . Tahrir mudOru • 23236 Idare müdürü 22365. Matbaa 2O473 5,^ mhüriy Reisicumhur Hz. Dün Dahiliye ve Sıhhiye Vekillerinrkabul ettiler Reiricumhm Hz., dün Dol • mabahçe sarayındaki dairele rinde meşgul olmuşlar, hiç bir tarafı teşrif buyurmamışlar • dtr. Sıhhiye Vekili Refik ve Dahiliye Vekili Şükrii Kaya B. ler dün Dolmabahçe sarayına gltmişler, Gazi Hz. nin nezdinde uzun müddet kalmışlardtr. Dün de bazı zevat saraya giderek defteri mahsusa imzalamtşlardtr. CUMA 15 KA^UNUSANi 1932 AJBONE Ş E R A İ T İ filÜDDET7j TURKIY E İÇİN j HARİC *s Seneliği : 1400 Kr. | 2700 Kr. : *jp6 4vlığı : 750 Kr. ' 1450 Kr. : : 3 Aylığı \ 4 0 0 Kr. • 800 Kr. j ; 1 Ayiığı: 150 Kr. : Ntıshası her yerde Muhafaza kumandanlığı Kaçakçılığa karşı alınan kanunî tedbirler arasında muhafaza te«kilâtmın ciddiyeti bilhassa zikre sa • yandır. Bu teşkilâtın kumandanhğına tayin edilmiş olan Seyfi Pasanm şahsında ise isabetm azamî haddi gösterilmiştir. Biz kanunlann tat • bikında şahıstan şahsa fark olnuyacağına kani olanlardan değiliz. Tecrübe ve irfan Ue tekemmül eden şahsiyetlerin ayrı ayrı hususiyetler arzettiklerine şüphe yoktur. Muba > faza kumandanlıgı askerî, mülki ve adlî bir çok dairelerle münasebeti olan ve bu itibar ile idarî noktai na zardan yüksek kabiliyet istiyen bir vazif edir ki onu istisnaî ahval içinde adeta istisnaî bir zaruretle ihdas etmekteyiz. Askerî hayatı parlak bir kumandan olan Seyfi Pasa şhndiye kadar idarî ve siyasî her çeşit hiz melterin tecrübelerrai de muvaffa kiyetle bitirmiş güzide bir şahsiyettir. Kaçakçılık gibi bugünkü devlet hayatımızda fevkalâde tedbirlere ihtiyaç gösteren bir gaileyi bertaraf etmek ve bu vazif eye en ehil olan larından birini seçmek istediğimiz zaman nihayet Seyfi Paşanın şah siyeti üzerinde tavakkuf edebilirdik. İntihaptaki isabetinden dolayı hü • kumetimizi tebrik ve Seyfi Paşaya da muvaffakiyetler temenni ederiz. Ayni zamanda biz Paşanın bu mühim ve muğlâk işte muvaffak olacağma ait emniyetiroizi şimdiden izhar et mekten de nefsimizi menedemeyiz. Işin kolay olmadığına şüphe yok • tur. Fakat dert teşhis olunmuş, ted • birleri alınmış ve adamları da bu • lunmuştur. Gümrükler ve înhisarlar Vekâletine getirilen Rana Bey arkadaşımızın hulus ve ciddiyeti de va ziyeti tasfiye ve tanzim hususunda muttant mssai ile peyderpey müsbet ve filî eserlerini vermekte devam e decektir. Zaman ve ahvalin icaplarile bozulmuş vaziyetlerin yerine yepyeni ve sapsa?lam bir idarenin kaim ol • ması belki bugünden yanna birdenbire tahakkuk edfvermez. Mükemmel işler sncak sağlanrpreımplerm mnsır ve sebatlı takip ve tatbiklarla hal ve mevkie hâkim kılınması neticesinde birer hakikat olabilirler, ve artık ondan sonrasının mükemmel ve mütekâmil bir yolda yürüdüğü gö • rülebilir. Devletm kaçakçılığa karşı koy • mak azmile girîştiği son teşkilâtın tatbikatına preçildiği zaman işin yalnız kaçakçılıktan ibaret olmıyarak meselâ gümrükçülük vazifelerinin tensik ve ıslahı başlıbaşma bir mes'ele teşkil etmekte olduğu da görülecektir. Gümrükçü ile tarife arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Gümrükçünün sahsiyeti tarifenin terti • bat ve tatbfkatmdan vücut bulan Mr zihniyettn ifadesidir desek hata ol maz. Malum olduğu üzere bîz tarifemîzi yeniden tanzim ederken eski tasnif usulünü hemen bilkülliye i'ga eden veni bir sistemde yürüdük. Bu yenilik bile srümrükçülüfümüzü a deta işe yeniden bashyor denilecek bir vazivet karsısında bulun • mu»tu. Biz zann«»diyoruz kî yeni tarife sistemimizin yeni ifum • rükcülük rîhniyetînv^e bir iihn mahiyetini iktisap edebilmesi için çok fazla emek sarfına mecburuz. Bu hususta esasli tedrisat bile vapıisa yeridir derîz. Heie yeni tarife sistemimizi izah eden bir cok eserler ya zılmalı ve bilhassa bu veni tarifenin tatbikatmda görülecek muhtelif vaziyetlere nazaran verilecek emirlerden ve talimatlardan gümrükçüleri mize her sene bir kaç büyük ciltiik rehberler çıkmalıdır. Gümrükrîi'ük ancak bu yolda tekemmül edebilîr. Yeni bir tarif eve istinat edecek gümrükcülütrün mak«adına tamamen mutabık mükemmel bir teskilât haline gelmesî. o tarifenin tatbikatı esnasında meydana cıkan muhtelif ihtimallerin heo ilmî bir tefsir ve kararla muayyen bir düstur mahivetinî aimasına batriıdır. Demek isteriz kî iş yalnız kaçakçılığa karsı koymaktan ibaret de&il, uzun boylu bir tanzim ve ıslah îşidir. Bu mevanda kacakçılıkla da mücadele ed'lecek ve hiç şüphesiz bu afetfn de hakkmdan gelinecektir Hususîle kacakçılıkla mücadelenin maddî meyvaları çabuk idrak olu nacağı için bu hal girİKİl«n tanzim ve ıslah işinde bizi fevkalâde teşvik etmi« te olacaktır. Filhakika kaçakçılık yüzünden, daha doğrusu devlet hamesine gir mek lâzım gelirken ber hangi sebep ve suretle girmiven paralann heba olması neticesi olarak devlet varidatınm maruz olduğu noksan büyüktür. Bunu vasatî 3040 milyon 'ira olarak takdir edenier vardır. öyle olmasa da Başvekil Paşanın if adeleri Ticaret Odamız 50 inci yaşını bitirdi! Dün büyük bir içtima yapıldı, Odanîn tarihçesi ve hizmetleri anlabkh = 5 Kuruştur = Güzeller, pazar günü Saat 1,5 ta geliniz! Müsabaka tam 2 dedir, güzellere ayrıca davetiye gönderilmiyecektir Güzeller, lutfen dikkatle okuyu ( nuz: Güzellik müsabakamız bu oazar günü, saat ikide Cumhuriyet idare hanesinde, hafi surette yapılacak tir. O gün, müsabaka başlaymcıya kadar, kayıt muamelesi devam edecekth. Müsabakaya gîreceklerin müsabalca günü nüfus tezkerelerini getirme leri lâzımdır. Kraliçe intihap edilen hanıma, yanında ailesinden bir zatla beraber Paris'e kadar gidip gelme masraflarından maada, zarurî masarifi için gazetemiz *arafından 500 lira verilecektir. Müsabakaya girmek için 1825 ya 1932 Türkiye ytrateı nangi bahtiyar Turk kızt olacak? şında, Türkiye tebaası, hiç evlen memiş ve namuslu olmak kâfidir. nemize gelmelidirler. Müsabakaya girecek hanımlar, ua(Berberde geç kalmamaları bilzar günü saat bir buçukta idareha • (Mdba&ı 4 uncu sahifede) Dünku tçtimadün &$r inübtt İnhisarlar Vekili Bugün geliyor Rana B. Istanbul'da tetkikat yapacak Ankara 14 (Telefonla) GEmrük ve în hisarlar Vekili Rana Bey Gü müşane meb'u su Hasan Fehmi Beyle bir • likte bugün İstanbul'a hare ket etti. Rana Bey tstanbnl'da inh* • İçümadan sonra verîlen çaydan btr intfba sarlann tevhi • caret ve sanayi erbabı hazır bulun Millî mücadelenin kurduğu müsta di mes'elesi et Infasarlar Vekılı Rana B. muşlardır. kil Türkiye, eskî zamanlarm ticaret rafmda tetkikat yapacak, gümrük Merasim başlarken ve san'at âlemimizdeki kapitülâs • lere müteallik islerle meşgul ola Merasime saat üçte Habipzadc Zi yonlar kuyudcndan âzade olarak ticaktrr. caret sahasmda da tam istiklâlanizi ya Beyin bir nutku ile başlanmıştır. Londra 13 Avusturya, devletMaliye Vekâleti Varidat Müdürü Ziya Bey ezcümle demistir ki: elde ettikten sonra Odamız, iktisat l«rm kendüeriae kr«di açaoasmı îs • • Memleketimizde ilk defa e kanunlarma ve ticaret usullerin» gö»> Umumisi « curaarıesı gunu ıburadan temektedh*. Evet şimdiye kadar Ce "««"»»> de cumartesi günü Larak 1862 »*ne*min bugününde res re kendi hudut ve »alâhiyeti daire W«A»I'* hareket edecektîr. miyeti Akvam malî komitesfnin açtımen açılan Odamız, Türkiye iktisasinde çalışmış, bir ticaret odası tesis Jı kredilerle yaşıyan bu hükumet diyatı sahasında hayli hizmetler gör etmiş,bu suretle müstahsillerin, ticason zamanlarda çok müşkül bir varet erbabının, müstehliklerin men • müş olduğundar* bu naçiz hizmetle zîyete düsmüştür. Cemiyeti Akvam (Mabadi 2 ınoi sahuede) rini fahrile yadederim. yeni kredi açmaktan çekindiği içîn Avusturya hazinesi parasız kalmıştır. Viyana gazeteleri bu münasebetle İehditkâr makaleler nefretmeğe baslamışlardır. Bu makalelerin hulâsası Ankara 13 ' •'•'•yp^ Şadur: «Ya bize para verirsiniz, yaSaracoğlu Şüknut Almanya ile birlesiriz!» Bazı garü Bey pek y*« zeteler daha ileri giderek «bu bir kında tekrar A. leşmeye Macaristan'ı da dahîl edemerika'ya gideriz» diyorlar. cektir. Şükrii Almanya'mn Frannz'lara Beye bu seya hatte Nurullah makabelesi Esat Bey de re« Berlm 14 (A.A.) Frankfurter fakat edecek Zeitung, Banque de France tarafmtir. dan Reichsbank'a açılmış olan kreBu seyahat diler 4 mart 1932 tarihine kadar Şükrü Beyin bitemdit edilmediği takdirde böyle bir f rinci seyaha»' °Tiditte buiunulması için Fransa ile nin mütemmim Nurvllah Esat P~ Almanya arasında yeniden müzakeaddolunmaktadtr. Sükrü Beyin Atre r ' e r icrası muhtemel olduğu müta rika'da hükumetten aldığı salâhlvct» leasında bulunmaktadır. ler dahilinde memlekete nafi anlaşAyni gazete, Fransa tarafmdan malar temin edeceği zannolunuyor. kredinin tecdidinden imtina olundu* ğu takdirde Almanya'nm pek vahim Ankara 14 (Telefonla) Sarabir malî vaziyet karsısında kalacağıcoğlu Şükrü Beyle Nurullah Esat Be nı yazmaktadır. Reichsbank tarafınyin Amerika seyahatini Maliye Müs dan kredilerm tediyesi, mezkur bankanm doviz stoklarının mühim mik teşarından sordum. Bu hususta atarda tenakus etmesi dolayısile hatta demi malumat beyan etti. o zaman hususî borçlann tesviyesi Ticaret Odasmm ellinci yildönümü dün merasrmle tes'it edilmişth. Merasimde İktisat Vekâleti Müstesan Hü» nü, tstanbul Valui MuhH tra, C. H. Fır kası vilâyet i • dare heyeti reisi Cevdet Ke rim Beylerle bütün Ticaret Odası erkânı, şehrhnizdeki ti İ Avrupa çok karışıyor Almanya moratoryom ilân ediyorAmerika konferansa gelmiyecek Avusturya Para verilmezse Almanya ile birleşecek! S. Sükrü B. Üsküdar teşcir ediliyor sırta 1000 çam ağacı dikildi! Nurullah Esat B. ile beraber Amerika'ya gidiyor Dün Harem ile Salacık arasındaki Avusturya Reîsicumhuru M. Mikîas hususunun da mevzuu bahsedileceği beyan edümektedir. Bu şerait altında Alman hükumeti için umumî bir moratoryom ilânın • dan başka yapılacak bir şey kalmi yıcaktır. Bu gazete, nihayet Fransa hükumet inin Reichsbank'a açılmış olan kredilerin tecdit edilmemesinin gayrunuvafık olacağını anlıyacağı ve Lausanne konferansı esnasmda bu kab:l tazyik icrasmdan vaz geçeceği ümidini izhar etmektedir. ttalyan gazetelerinin neşriyatt Milano 14 (A.A.) Popolo d'Ita lia gazetesi şayani dikkat bir makale neşretmiştir. Diyor ki: «Vaziyetin anahtarı Amerika'nın elindedir. Bütün dünyaya bir takım harabeler yığmış olan bu feci vazi{Lutfen sahifeyı çeviriniz) Tıp Fakültesinde Dünkü imtihan Dun Vsküdafı teşcire gıden heyet İstanbul'un teşçhri hakkında Be geçmiş, teşçîr olunan sahayı tetkik etmiştir. MuhHtin Beyi Usküdar : slediyece verilen kararın evvelâ Üskelesinde kaymakam Izzettin Bey küdar cihetinde tatbikı kararlaş mıştı. Bu maksatla Harem ve Salacık karşılamış, beraberce ilk evvel maiskeleleri arasındaki sırt epey za • liye tahsil şubesile tapu idaresi için Ihsaniye'de yaptınlan yeni binaya mandanberi tesviye edilmekte idi. Burada bir taraftan tesviyeye de gidilmiştir. Buradan ağaç dikilen sırta gelmmiş, Muhittin Bey evvelâ vam edilmekle beraber diğer tarafsahayı gözden geçirmiş, sonra en batan bin kadar çam ağacı dikilmeğe şa dikilecek çam f idesî için kazılan başlanmıştır. Bu münasebetle Vali noktaya gelmiş, burada bir küfe i Muhittm Bey Belediye mcktupçusu (Mabadi 4 üncu sahifede) Haluk Beyle beraber dün Üsküdar'a MimıniHnnHinnıuııınınıınnııııııınıııııııııııııııııııııiMimiHiHiııııııııiMMiıııııııııiııiMiınııııııııııınııınnııııiMiıııııııııııııiııııııııiHmiDiMin iHiıııiıııımnııııınııınınıtııııııııiHnııınııiııınıiıııiHiııınıııınmıutiMiiHiııuıııuııııııııııııııiiiiMiıııııııııııiHiıiHiıiiiııiMiiMiiMiııiHHiıııııuntıı veçhile asgarî hesapla 20 milyon bile olsa bunun kıymet ve ehemmiyeti gene büyüktür. Millî iktisadı koru • mak için maaş ve ücretler üzerinden aldığımız ağır verginin hasılı 1012 milyon raddesinde bir şeydir. Düşünülsün ki kaçakçılık yüzünden devlet haznesinîn kaybettiği paralann kayboimamasını temin ettiğimiz gün meselâ bu maaslar ve ücretler üzerînden aldığımız buhran verşrisine mahal kalmıyacaktır. Yalnız bu netice kaçakçılığa karşı tutulan cidalin ve bu cidaldeki muvaffakiyetİn eh«tmmiyet ve azametini göstermeğe kâfidir. Tekrar ederiz ki kaçakçılığa karşı yalnız devlet değîl, bütün millet mücadele etmek mecburiyetmdedir. Çünkü kaçakçmın devlet haznesm • den çaldığı paranın boşluğunu dol • durmak için hükumetin baş vuracağı merci gene milletîn kesesidir. Demek olur ki doğrudan doğruya devlet haznesini çalan kaçakçı dolayısile elinf» milletin cebine uzatmıs oluyor. Bıv memur oisun olmasm bütün millet efradının böyle bilecekleri bir"bakikattir. YUNUS NADİ Dün Darül fünun Tıp Fa kültesi birincî seririyatı hariç£ ye bhinci mııi vinliği için in> tihan yapılmts, genç operatör • lerimizden Kâ • zım İsmail Bey bütün müder risler huzurunda çok muva' fakiyetli bir 1^ tihan vermiştir. Dr. Kâzım İsmaü B. Kâzim İsmail Bey Hamidive Etfal hastanesi operatörü iken Sıhhiye Vekâleti tarafmdan Paris'e izam edil mis, oradaki stajı esnasmda da bü • yük bir liyakat jröstermiş, memlekethnize döıimuştü. vitıtisas mahkemeleri ' ^ kararnamesi • ıifitmHtıı Ankara 14 (Telefonla) Kaçak çılan muhakeme için teşkil olunacak ihtisas mahkemeleri hakkındaki karar • name tasdUd aliye arzolunmuştur. Izmir'de evlenmeler pek çoğalmış Erkekler Birliği, aksülârael yapmıs desene !..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog