Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNCi SENE No. 27«2 Sahip v«s Basmuharriri VUNUS N \Dİ< İDAREHANESh faira nfcsts» İVTelgraf: Utanbul Cutnhuriye* [ Posta kutaso: I K 2 4 6 > Telefon: , 9*36«j Tahrlr modOrO ^ 2323» Idare müdOrO 32365. Matbe» • 90*1» Cumhuriy ÇARŞAMBA 13 KANUNUSANİ 1932 ABONE ŞERAİTİ JMÖDDET:*|T(İ*RKİYEİÇINj HARİÇ İÇİN : Seneliği | 1400 Kx. \ 2700 Kr. ş 6 Aylığı | 750 Kr. : 1450 Kt. I 3 Ayhğı l 400 Kr. İ 800 Xx. f l AyiıSı; 150 Kr. : Nüshası her yerde 5 Kurnştur ^ Reisicumhur Hz. dün sabah on buçukta geldiler Güzeller, lutfen I ve coşkun tezahurat arasında karşılandılar Dikkatle okuyunuz! Cihan buhranı Nasıl hallolunacak? Cihan buhranı nasıl hallolunaeak demenin, ayni zamanda bizim bnh • ranımızın da nasıl hallolunacağraı ihtiva eden bir sual olduğunu bil meyiz k! izaha ihtiyaç Tar midır? Bugün hemen istisnasız bütün dünya memieketlerine şamil olan buh • ramn her memiekete gore halli her şeyden evvel bir kere umumî buh • rana umumî surette, yani bütün dünyaca ve bütün memleketlerce bir çare bulunmasına vabestedir. Bazı memleketleri büyük sıkmtılar kap • îamıştır, onların akisleri bütün dünya memleketlerinde ıztıraplar hu • aule getiriyor. Bir kere derdin bu ummnî kısmımn halledtlmesine ihti • yaç vardır. Asnn meşhur muharriri Güglielmo Ferrero tarafından yazılarak (Yeni Gün) de dikkatle ter cüme ve nesredilen bir makalede dünyayı kaphyan büyük buhran bühaua bütün memleketlerce umumî harpten sonra fazla vergi alnuna • sındakf müsabakaya hamlohrauyordu. Bu iddiada büyük bir haktkat hissesi yok değildir. Kraliçeye yol masrafından ba^ka «500» lira da naktî mükâfat vereceğiz 200,000 lira Büyük halâskâr çok sıhhatli ve neş'eli Dün çeldldi idiler, müstakbiline, ellerini sıkarak iltifat ettiler, hatır sordular Gazi Hz. İstanbul'da Retucamhar Hz. oe mtnyyetlert tte muttakbilin Haydarpaşa garmdan rthttma gelirlerken... (oRMt tanMvolnubm # eieceQt Mr maaaan Devletler niçin fazla vergi almak müsabakasma girismislerdir? Ha kikati halde bu yalnız bir müsabaka değildir, bazı yerlerde önünden kaçılmak ihtimali olmıyan bir zaruret* tir de. Fazla vergi alınmasi sebeplerinin bir kaç mîsalmi zikredelim: Fransa fazla vergi alıyor. Çünkü geçirdiği tecrübeye istinat etmek mazeretini îierî sürerek her millet • ten fazla silâhh bulunmagı kendi • since elzem addetmektedîr. Etki den tngiliz donanması için föyle bir düstur vardı: En kuvvetli îki denisci tnillete f aik turette kuvvetli elmafc. • Şimdi Fransa bunu kead1Sttei*1»*>"T rada tatbik olunan bir kaide haline sokmustur. Fransa iki değil de, daha ziyade millete faik surette mücehhez olmaga itina edîyor. Böyle bir hattı hareketin istilzam edeceği masraf Te Oazi RK. nintetlkballertedenUr tntfta ve kendilertoe tstlda veren Mr kuçfik tas Tayyare pfytnçosv bOettert tatttn Mr gi%e binaenaleyh vergi yükü bittabi ağir olacaktır. Dün, tstanbul 1932 senesinin en Tayyare piyangosunun son keşlbahtiyar günlerinden birinî yasadı. Almanya kendi dahilî masrafla * desine dün de Darülfünun konferana BGyük Gazi, dün Ankara'dan sehrinna yetişmekten baska her sene saionunda devam edilmif, mütebalri mize geldi ve tstanbul'un misafiri öl23 milyar alttn marklık tamirat bin numara çekilmiştir. masrafını karsıhyabilmek için an du. Büyük Gazi, şehrimizi tesrifleri Bu tertibin en büyük ikramiyesi ocak ve bizzarure en ağır vergi usul esnasmda merasim yapıhnamasını e kısmı da gruplar halînde hasbıhallere lan iki yüz bin lira 31185 numaraya başladı. Herkesin yüzünde gizlene • mir buyurdukları için bir istikbal lerine müracaat edebilirdi. Almanya isabet etmi^tir. Bu biletin onda bhprogramı hazirlanmaraisti. Fakat bu miyen bir neş'e var. bu yolda devam ede ede nihayet bu parçası Heybeliada'da manifaturacı Karşılayıctlar arasında maruf sin* rağmen halk sabahm çok erken ağır yüklerin altında yere düftü, ve Pandeli Ef. de, diğer bir parçası da malar goze çarpıyordu. Sabık Ser • •aatlerinden itibaren taraf taraf ve arbk: tzmir'li Mehmet Ef. namında bir zatbest Fırka reisi ve sabık Paris sefin ; semt aemt Haydarpasa'ya geliyor ve tadır. Her ikisi de yirmiser bin ''ıra Veremem, verecek halim kalFethi Bey, Ağaoğlu Ahmet Bey, safar harieinde vapur iskelesile rıhtım alacaklardır. madı, bık S. Fırka umumî kâtibi Nuri Bey, boyunda heyeeanli insan saflan teYüz bin liralık ikramive en Diye bağınyor. eski Ardahan meb'usu Tahsm B. de lakkSl ediyuı du. çekilen yüz numara arasmda taksim Fransız ftalyan ihtilâfı hallolunHaydarpaşa garmtn cephesi, nhedilmistir. madıği için müsabakada gerî kml Vali muavini, Polis Müdürü, tnn boyu ve garm dmhHi boylu boyu(Mabadi 4 üncu sahifede) mamak ıztırannda bulunan ttalymda meb'uslardan Baçmuharririmiz Yu • aa bayraklarla süslenmisti. Her ta • dahi ağır vergilere müracaatten geri rafta telâşli bir hazırhk vardı. Mer nus Nadi (Mugia), Cemil (Tekh kalınmamaktadır. dağı), ZülfO (Diyarbekir), Hakkı cKVenler süprülüyor, kapılar açılı • Dünyanın bozulan müvazenesî aTank (Gnresun), Asım (Artvin), Neyor, gann geçit yerinden Söğütlü yasılarca serbest mübadele kahramatının yanaşacağı nhtım kenanna ka bizade Hamdi (Trabzon), Hasan nı olan tngiltere'yi koyu himayek&r dar kıymetli halılar serüiyor, poüsler, Fehmi (Kastamunu), Salâh Cünroz bir sisteme sevketti. îngilîz lirası su(tstanbul), Hîîmi (MaUtya) Bevler, halka tntizam vermek için oteye be* kut etmis ve dünya milyarlarla ziyan rtye kosuşuyorlardı. Darülfünun müderrislerinden Nuretetmiştîr. Serbest mübadelecilikten Saat dokuza doğru Haydarpasa'ya tin AIi, Neşet öraer, Muzaffer, Köpkoyu muhafazakârlığa gidif vergi rBKi Fuat, Tahir, Etera Akif Beyler, uğnyan vapurlardan, büyük ve aziz sisteminde daha ağır sistemlere ceReui karşılamak için çıkanlar telaşlı Liman Şirketi Müdürü Hamdi, Seyvaz vermek demekth*. ruefain Müdüru Sadullah Beyler ve adıralarla gara teveccüh ediyorlardi. Bu hal ile dünyanın gide gide daha bir çok? an... hangi selâmet noktasma varmağı ümit edebileceğini hesap etmek cidReisicumhur Hz. ni hârail olan treden müskül, hatta muhaldir. Doğrusu nin saat dokuz buçukta Haydarpa • Saat on. Söğütlü yab rıhtıma yabudur ki dünya büyük bir çıkmaz ö sa'ya muvasalat edeceği zanaolunor nastı. Ve bir Ankara postası geldi nünde çırpınmaktadır, ve bu çık ken bBaharc, yolda tavakkuftan mütçinden demîr miğf erli, temiz givınmaz kendi haline bırakilacak olursa mis, muhafız kıtaatmdan bir kıt'a tevellH bir taahhurla .ancak saat on hangî akibetlerde karar kılabileceği iadi. Gar boyunca sıralandılar. buçukta gelebiieceği anlaşıldı. Buancak acı endiselerle düşünülecek nun üzerine istikbale gelen zevatm Kolordu Kumandanı Şükru Nvilî bir keyfiyet olur. Bu akibetin en bir kısmı gann büfesme doldu. Bir (Mabadi 3 üncü s&Mfede) muhtemel sekil ve suretini bugün mııımtııınmnmımmıı?tmıwmııiHiiHMnıiHiı»nımııımıranmııtnı»iBimiH(i»HitıııtımıımiBHiıııııronıııııiHiııı Mançuri'de ayan ve beyan gormek şekli bulunacaktır. Bu üç mes'elenin rin arfak halli arifelerinde bulunu > teyiz. Eğer isler böyle giderse be • halli kürei arzın üzerinden bugünkü yoruz. Alman'lann harp tazmina • seriyetin içinden zor çıkılır badirelere buhramn en büyük âmfli olan en katma mahkumiyetlerini idamedeki imsürükleneceğini muhakkak sayabi ra ve en karanlık kâbusu kaldıracak kânsızhğı bugün hemen bütün dünlirîz. ya kabul ve tasdik ediyor. Harp hr. Bu üç mes'elenin halli bütün beborçlarüe umumî harpten evvelki Nihayet insanlarm şuursuzluğu bu leriyete ük rahat nefesi aldıracak • borçlar bunu bizzarure takip ede • kadar ileri gotüreceklerini farzet br. Buhran bilhassa bu belâlara »• cektir. miyerek bu kargasahklara nihayet tmat ediyor. çareler bulunacağmı kabul edebili • Bîzce buhran 1931 de son haddinî O mes'eleler haliedflince arka • riz. Biz bugün bütün dünya ile be • bulmuşta. 1932 onun halli mukad • sından umumî harbe takaddüm e • raber bizim de içinde yüzdüğümüz den borçlarm tekrar tetkiki sek • dematüe başhyor. Artık biz bundan Jcargaşalıklara nihayet umumî bir sonrasntın daha fena değil, bilâkis linde diğer bir mes'ele ile şhndiki Dun mvhakemesi hitam bulan ve çare bulunacağim tasavvur ve tah daha iyi olmağa doğru bir istika • gümrük ve para mes'eleleri mevzuu hakkındakl karar tefhim edüen min etmekteyiz. Çareler büyük hatmette yürüyeceğini kuvvetle tasav • bahsolacaktır. Beseriyetî buhrandan muatUm Ali Şevket Bey lan ile kendiliklerînden görülüp duvur ve tahmin etmekteyiz. Hâdisatın kurtarmak için düşüncesi bile mil • Zevcesi tdâl Hanımı sokak or • ruyor. Şöyle ki: letleri ezen ağır yükleri bertaraf etbu fikri teyit edeceğini zannediyo • mege ihtiyaç vardır. Ancak ondan ruz, ve zaman zaman bu yoldaki in tasında öldUren muallim Ali Şevket Her yeyden evvel tamirat, yani Beyin muhakemestne dün Ağirceza sonradır ki normal bir hayatın saakisaflan tebarüz ettirmekle bahti • tazminat hesaplarfle harp borçla • nnın altına birer butlan hattı çek • detlerini idrake imkân hasıl ola • yar oiacağımızı • şimdiden kanaatle mahkemesinde devam olunmnstur. Dün mahkeme salonu gene çok k&« caktır. düsünüyoruz. mek lâzım gelîyor. Ondan sonra si(MabtM 4 uncu YUNUS NADİ lâhlanma mes'elesine makul bir hal Bise •orarsanız büyük mes'elele Kazananlardan ikisi: İz Müsabaka yarm değfl, mir'li Mehmet Ef., Heybe Pazar günü yapılacak liada'da Pandeli Ef. Gns^Iik nrfbabakatma iftirak etmek istiyen genç kızlardan bazılan bize mfiracaat ett&Iari zaman drjrerlardıU ı « Biz mtisabakaya girmek fatl yoruz ama bir mes'ele cesaretinfaJ lonyor. Yol masraflanm Cumhuriyet gazetesi verecek, fakat diğer bazı zararf maaarif daha vardır, ki bu buhran zamanında o masraflan etmemız mümkün değıl, onun OAtfen tahtfegi İtalya hak veriyor! Musolini'nin fikri: ((Feci harp hesapbunu kapatmak zamanı gelmiştir» İtalya Beşveldlinm Gazetesi böyle söy Kiyor Mflano 11 (A.A) Popolo d'Iulia gazeteu, «Feci harp hesabatmı kapatmanm zamanıdır> unvanile yazraış olduğu makalede diyor ki: «Lausanne konferansı, tamnratı ieshetmek suretile muallâk mesailin üstünden bir sünger geçhmelidtr. Almanya, üzerine yuklenen, «harac» ı odemek için belki hiç bir zaman fevkalAde bir hüsnü niyetle mütehassb olmamıştır. Fakat mühhn paralar Bdemistir. Şimdi tediye imkânsızlığinda bulunuyor. Matlup e an paralar aknmıstnr. Borçlularm simdt odemekte olduk lan paralar, hakiki ve mecburt bir haraçtan başka bir şey değiMir. E • saeen fiatlarm düsmesi dolayısile, altm olarak hesap edihmş »lan borç • larm aynini vermek için iki misli sây Ali Şevket B. On iki seneye Möıyö re iki misli mal lâzımdır. TehlScede (Mabadi 4 üncü ıtıııınwwiHnmmıııiMHiıiHmHmıııınımnHimıııııınmnnıiMimmiıtMnıwmıımwıımww Bir izzeti nefis mes'elesi Mahkum oldu Tiren geç kaldi Huhafız kıt'ası geliyor Sorma monşer, para cüzdanımı yankesiciye çarptırmifim!.. Vah, vah.. İçinde çok mu para vardı?. Bomboştu.. Herif in yanında şeref im iki para oldu diye yamjroİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog