Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SEKTCİNCİ SENE No. 2750 Sahîp V«J Basmuharriri .VUNUS r A İ V D \" İDAREUANESİ: j jltTelgraft tstanbul Cumhuriyet,| V Posta kutuso: N» 246 / 22346 ktare müdürü 22365. Matbaa '3 M3 C T Cumhuri I IIIMII •IIMIIIIIIlllllllinrillI FIIMIIII1IMMII1IİI1IKI limiltl CUMA 1 KANÜNyEVVEL 1932 ABO1ME ŞERAİTİ j MÜDDET İTÜRKIYE IÇİN I HARIÇ İÇİN | : • Seneliği * 1 +00 Xr. j 2700 Kr. : Kr. : 6 Aylığı : 750 Kr. i 1 4 5 0 • : 400 Kr. : 3 Ayhğı 800 Kr. İ 150 Kr. i : l Aylığı : • Nushası her yerde " 1 Bir Milyon Lirayl 40086 Numara Kazandı! 100,000 Iira Kazananlarla görüştük Bir milyonluk biletin onda bir par 111lllltllllllllllllIlllllUIIIIIIIIIIIIIMMIIflll(MIIMIMI>llll>1lllllll = 5 Kuruştur = IIIIIIIIlltllMlfllIIM 17 tütün amelesi tarafından alınmısfar Cumhuriyet yeni senenin ilk günü, karüerini ve butün vatandaşlart tebrik ederken 1932 nin memleketimiz için, bütün diinya için mes'ut ve hayırlı olmatım temenni eyler. 1932 Yeni sene: Bugün içine ilk adımını attığımız 1932 senesînin üç yüz altmış beş gününü ne gibi ahval ve şerait içinde geçireceğimizi tabiî hepimiz az çok dtişünüyoruz. Dünya buhranının daha ne gibi saf halar ve akabeler arzedeceğinl şimdiden tahmin etmek mümkün değilse de bugün içine girdiğimiz yeni sene zarfmda dahi dün* yanın bir hayli zorluklar arasında yüzmekte devam edeceğîne hükmetmekte pek hata olmasa gerektir. Dünya ahvali noktai nazarından tsviçre'nin Bâle şehrinde toplanan istişari komitenin raporuna istina • den tamirat borçlarının ve binnetice devletten devlete borclarm bir müddet daha, belki yeniden bir iki sene için tecile tâbi tutulması zarurî gS rülecektir. Isgjjtere'de Ingiliz lhasının tek*ar sltın esasına. ircaır * şîmdüJk döffinen yoktur. îngiTîz firâ'sının suku • tu çok büyük ziyanları mucip oldu, ve âdeta îngilcere için bir nevî mecburi dünya istikrazı mahiyetini gösterdi. îngiliz lirasının sukufru ile İn giliz hayatmda daha ziyade iyilik verecek yeni iktisadî faaliyetler görülmeğe başlamak tabiî ise de İngiliz hayatını korkutan fena akibetlerden sıyanete bu kadarı kâfi gelmediği ve gelemiyeceği için orada himaye sistemine hergün daha ziyade kuv vetle sarılınmaktadır. Bu himaye sisteminin davet edeceği mukabele bilmisil tedbirleri her tarafta yavaş yavaş taammüm etmek istidadını göstermekten hâli değildir. Bu suretle bütün dünya memleketleri gittikçe yavaş yavas kendi kabukları içine çekilen salyangozlara benzemeğe başladılar. Bu vaziyet, dünyanın vâsıl olduğu terakki merhalesile telif olunamı yacak bir garabet arzediyor. Milletler arasında ihtilât o kadar çoğaldı ve milletlerin iktisadiyatı bu beynelmilel ihtilâta o kadar istinat eder oldu ki simdi bu vaziyeti tazyik eden tedbirler, insanların ayrıca ıztırabını davet etmektedir. öyle zannolunur ki yakın zamanda bütün milletlerin münasebetlerini büyük bir konferansta muzakere etmeğe ve şimdiki zarurî mahiyetli gayritabiî vaziyetlere ça^"rejer düşünmeğe mecburiyet elverecekth. Altm esasmdan ayrılarak her memlekette başka başka cilveler gösteren para vaziyeti gayritabiidir ve cihan iktisadiyatmda ikide bir te kerrür eden teşevvüşleri muciptir. Ergeç buria bîr çare bulunmak istenecektir. Memleketler arasmdaki gümrük münasebatı gittikçe daha sıkışık ve daha karışık istikametler üzerinde yürüyor. Bunun dahi milletler ara sında hepsini birden alakadar eden umumî bir mes'ele olarak mütaleası, önünden kaçılamaz bir ihtiyaç gibi görünecektir. Hulâsa umumiyeti itibarüe dünya her millet kendi müşkülünü kendi başma halledemiyecek bir çıkmaza doğru sürüklenmiştir zannı galiptir. Bu vaziyetin bize ne gibi manzaralar arzederek inkişaf edeceğini bugün içine girdiğimi?: sene zarfmda daha iyi göreceğiz. Kendi vaziyetimize gelince haricî siyaselte dostluklarımızın takviye edilmesini temin edecek işleri şimdi den biliyoruz: Hariciye Vekilim^în avdette belki Bağdat'tan dolaşacak bir Tahran seyahati mukarrer bulu nuyor. Başvekil Hz. bu yeni sene zarfmda Moskova'yı ve Roma'yı ziyaret YUNUSNADİ < Mabadi 2 inci sahifede ) Yılbaşı piyangosu çekildi Konferans salcıiu hıncahınç dolmuştu hariçte de binlerce kişi bekleşiyordu 400000 Iira 17010, 200000 Iira 45749, 150000 Iira 31461, 10000 Iira 38899 numaralara çıkh Amorti ve ikramiye alacak numaralar 17 fâsselî bllettn mefvct gahi&ertnden bir kaçı kefideden «mroı Sağdan itîbareH küçük Mart, Mesrup Efendinin tevcest, ŞÜkrü, Cevat, piyango bayü Rauf, Ha Bayram Beyler ve muharrtrtmis fstiklâl caddesinde Mulenruj kar» sısında piyango biletleri satan sigor Yübası tayyare piyangosunun tacı Rauf Bey diyor ki: birinci ikramiyesini kazanan 40086 « Birinci ikramiye Ortaköy'de numaralı biletin onda bir parçası OrFuat Bey tütün deposunda çalısan taköy'de Fuat Bey tütün deposunda beş on amelenin iştirakile alınmış o» çalısan on yedi amele tarafından {Mabadi 4 üncu sahife&e) almmıstır. Bu parçanın hissesine dü 100,000 Iira dün akşam Kendilerine verildi sen 100,0000 Iira bu on yedi arasında taksim olunacaktn*. Piyango çeküirken Mecîis ıııüzakeratı Gazi Hz. nin yeni vekillerin tayînin< ait tezkereleri Mecliste okundu Ankara 31 (Telefonla) B. M. Meclisi bugün saat ikide toplanarak evvelâ yeni intihap olunan vekiller hakkmdaki Gazi Hz. nin tezkeresi okundu. «Allah muvaffak etsin» sesleri yükseldi. Müteakıben muallimlerin terfi zamlarının derhal verilip verilmiyeceği hakkındaki mazbatanın mü • zakeresine geçildi. Bütçe Encümeni bareme göre terfi zamlarının bir sena sonra verümeğe başlanacağını söylediği için tecile mahal olmadıgı ileri sürüldü. Naim Hazım ve Maz • har Müfit Beyler söz alarak bunun doğru olmadığını, terfi zamlarının eylulden itibaren verilmesinin ka nun iktizasından olduğunu söylediler. Nafi Atuf Bey ayni kanaate i»tirak ederek tezkerenin bir defa da (Mabadi 4 uncü sahifede) Tayyare Piyango Müdiriyetmm yılbaşı geeesine mahsus olarak ter tip ettiği büyük piyango dün aksam saat sekiz buçukta Darülfünun konferans salonunda çekilmiştir. Bu tertibe halkın gösterdiği rağbet dün ak şam bir kere daha anlaşılmış, mu ayyen zamandan bir iki saat evvel halk Darülfünun konferans salonu • na dolmağa başlamıştır. Saat sekizd« Darülfünun konferans salonunun dün gec ekt manearan^ YukanOa sölda solan hıncahınç dolmuş,yüzlerce kişi dolduranlar, sağda gazetecüerin faalıyeti, afoğıda sokakta beklegenler dışanda kalmıştır. Bunlar keşidenin ler, ayrıca Radyo ile de kazanan nu hetle nihayeti (6) üe biten biletlere sonuna kadar ayakta bekleşmişler yüzer Iira amorti isabet etmiştir. maralar bildirilmistir. dir. 400,000 bin Iira kazanan 17010, Bu tertibin en büyük ikramiyesi Akşam gazeteleri keşidenin ne • (Mabadi 4 üncu, sahlfede) 40086 numaraya çıkmış olduğu ci ticesini ikinci tabılarla ilân etmiş Sporcularımız gittiler Yunan takımı üe ilk maç pazar, ikinci maç çarşamba günü yapılacak Talebe yerli malı Kullanmağa yemin ettî 2 de başlıyan merasim6ya kadar sürdü, muhtelif yerlerde tezahürat yapıldı Güzeller Mümbakaya azami 10 • 12 gün kaldu Bir an evvel kaydolmanızı ve hazırlanmamzı rica ederiz. Son pişmanlık tayda ver • mezi Tütün İnhisar Müdürü Ankara 31 (Telefonla) Tütün tnhisan Miidiri umumî vekâletine, bas murakip Husnn Bey tayin olunmustur. İnhisarlar Müsteşarlığı Ankara 31 (Telefonla) İnhisarlar ve Gumriikler Vekâleb* müsteşarlığına Divani Muhasebat ikinci reisi Feyzi Beyin tayininden bahaolunmaktadır. Atina'ya hareket eden sporcularımtz vapur güvertesinde Muhtelit takımımız dün sabah Vi on beş kadar da seyirci gitmiştır. yana vapurile Pire'ye hareket et Muhtelit takım bu aksam Pire'ye mistir. Sporcularımız, Galata rıhtı vâsıl olacaktır. Futbolcularımız Pimında çok kalabalık bir sporcu küt re'de hararetli bir surette istikbal elesi tarafından teşyi edilmiştir. Gi dilecektir. İlk müsabaka pazar günü, den sporcular şunlardır. Zeki, Mu ikinci müsabaka da çarşamba günü zaffer, Fikret, Mehmet Salim, Rebii, yapılacaktır. Sporcularımız, çar Niyazi, Nihat, Resat, Suphi, Cevat, şamba günkü maçı müteakıp Atina'Mithat, Bürhan, Avni, Ulvi, Kemal dan müfarakat edeceklerdir. Faruki. Gazetemiz, Atina'da yapılacak müsabakaların bütün tafsilâtmı ve Kafileye Galatasaray kulübü er resimlerini en seri vasıta ile karile kânından Vamık ve Fenerbahçe kurine bildirmek için tertibat almıştır. lübü erkâmndan Hayri Celâl Beyler Futbolcularımıza muvaffakiyetler teriyaset etmektedirler. Millî takım menni ederiz. antrenörü de kafileye refakat et mektedir. Futbolcularımızla beraber (Lutfen saMfeyi çevirtnve) Tahran seyahati Ankara 31 (Telefonla) Hariciye Vekili Tevfik Rüştii ve üçüncü daire müdürü Vasfi Beylerle Vekü B. in re fakafa'ndeki diger zevat cumartesi günü İstanbul tarikile Tahran'a hareket ede •. ceklerdir. Dünkfi tezahürattan blr Inttba» Darülfünun, yüksek ve orta mek I nunda bir içtima aktederek yerli tepler talebesi dün öğleden sonra saat mallar lehinde tezahürat yapmışlar ikİde Darülfünun konferans salo J ( Mabadi 2 inci sahifede ) Şflkrfl Kaya B. geliyor Dahüiye Vekili Şükrü Kaya Beyin bu hafta zarfmda şehrimize gelecekleri temin olunmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog