Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

1 C İf Sehir ve rnemlekef haberleri Yo*~n. M. TURHAN Cumhuriyet 55=5 /9 fvanunus'nı Meşru miidafaa mı? mmO Parülfununda Fiziyolojî kitabı basılmıyacak mı? Siyasfftrtral Gandi tahliye olundu Hindistan halkının büyük ekseriyetl üzerinde hüküm ve nüfuz sahibi Hindi milli kongresi fırk,isının lideri Gandl İle Cevahirlal ve diğer rüesa tahliye olundu. Gandi Hindistan'ın istiklâlini temin için hükumete karşı itaatsizlik ve Müddeiumumi, Lutfi Ef. nin üç İstanbul Ankara şosesi devlet Divan bugün Tıp fakültesi riyaseti Ingiliz emtiasına karşı boykot hareke28tini ilân ettiğindenberi İnglUz'ler siyasî demiryollan arasında inşası tasavvur sene hapsini istedi mes'elesini halledecek Bir kadın agzından tebellür eden senin elini tutmazdı, elbise*ine ya • ceraim ile müttehem olarak elli binden edilmekte bulunan bir yoldur, DeHadımkoyüne tabi Yeniköyde çiftçilik miryolu varken böyle bir şosenin inTalha ve Rasim Ali Beylerin «fiziyoloji» fazla Hint'liyi tevkif etmislerdi. ŞimdJ bu cür'et, Atıf Beyi de utandırdı. Hiç bancıların temas etmesine tahammül yoktan endişeye kapılıp geri dönme edemezdi. Onun bu hastahğı yiizün ile meşgul olan Pehmi isminde birinin'ka şasına neden lüzum hissedilmiş ol kitabı etrafındaki munakaşalar devam e bunlann yirmi bini Gandi ve rüfekasile vun ve karpuz tarlasma ayni koy ahallsindiyor. Muellıflerden Rasim Âli B. bize dun ği, o da çitkin buldu. Ayni zamada den siyasî bir hâdise zuhur etmesine den Lutfi Efendinin hayvanları gırmiş, tar duğunu araştıracak değiliz. Yalnız bır mektup gonderdi Bunda, dunkü vakit birlikte tahliye edilmiştir. Hindistan'ın müstakbel tara idareslnin ve kanunu hükumetin nazari dikkatine işe başbu nefis kadınla daha yedi, sekiz gün bile ramak kalmıstı. Şimdiki Alman lada bazı hasarat yapmıştır. Tarla eahibi ve kitap artık lanmadan ban hakikatleri arzet te Talha Beye matuf olanmuhtevi bulu esasinin ana hatlarını müzakere ve istibasılmıyacaktır» ifadeslni dizdiae yaşamak zevki, içini gıcıkla tmparatoru Vilhelm [ * ] , teehhülünü Fehmi, hayvanlann yaptığı bu zlyandan mek isteriz. k nan beyanatın sahih olmadığını ve mak sare için Londra'da dokuz hafta toplan a!ayını geçirmek üzere fena halde hiddetlenmış, hayvanları yakadı. Mevhum bir tehlikeyi düşünmek müteakı lıyarak bir ahıra kapamış, köy kahveslne Mısır'da, demiryollanna muvazi o | sadı mahsusla konduğu anlaşıldığını yaz nan yuvarlak masa konferansının dat«B ise önünde tebellür eden şu dilrü bir deniz seyahatine çıkmıstı. Genç giderek hayvanlann sahibi Lutfi Ef. yi ya Marak evvelce yapılmıs ve dıktan sonra kitabın tab'ına devam edile ılmasmı müteakip Hindistan'daki siyaba hakikate uymağı muvafık şrördü: ve güzel zevcesile Akdenîz'de dola kalamış ve hâdiseyi anlattıktan sonra kü I tesis edilmiş şoselerde işliyen otomo cefini bildirmekte ve alâkadarları gayri sl mevkuflardan mühim bir kısmınır: f biller demiryollan ile fevkalâde e şahsi munakaşaya davet etmemizı nca et ^ahliye edilmesi şüphesiz bir nümayiştir. Ben, dedi, sizin üzülmemenizi sıyordu. Vilhelm, henüz Veliaht idi. für etmeğe başlamıştır. mektedlr. Lutfi Ef, ortada bu kadar hiddetlenecek Mr. Makdonald konferansm son günü düşünerek öyle bir mülâhaza yürüt Fakat bütiin cihanın dikkattni celbe bir şey olmadıgını, köy heyeti ihtiyariyesi |hemmiyetli bir rekabete girişmişDiğer taraftan müderris Talha Bey de irat eylediği nutukta Ingiltere hüku den bir Veliart. Haria idi, cesur idi, ne gidilerek vaki olan zararın tesbit etti |lerdir. Bu rekabet üzerine demiryolj tüm, slzi yalnız bırakmamak için Bağn lârı v<ırıclatmı varı varıva tAnaiTniL bize şu mektubu göndermiştir: metinin Hindistan'ın kendi kendislni dat'a kadar gider ve durup dinlenme ataktı, patavatsızdı, onu ve refikası • rilmesini ve heyetı ihtıyariyenin takdir e '»ettiğini gören hükumet telâşa düşi Vakıt gazetesinde Kemal Cenap Beyin 'dare edebilmesi için ne gibi müsaadatnı taşıyan zırhlı ansızın tzmir limanı deceği zarar ve ziyanın kendi tarafından den gene güle güle geri dönerim. müş ve nihayet bu rekabetin önüne! yazmış olduğu «Bu nasıl eser» ismi altm ta bulunabilece&ini söylemiştl. Bu müna geldi, demir attı ve karı kocanın tazmin olunacağmı söylemiş, hapsedilen 'greçerek demiryollarım Iflâstan kur' daki yazısına cevap olarak verdiğim beya ^aadeler ehemmlyetsiz değildir. HindisFahire Hanım lâtifeye bozdu: sehre çıkacakları hükumete haber ve hayvanlann serbest bırakılmasını rica et I tarmak için evvelâ, mevcut demir1 nat tahriridir. Ondan sonra hiç bir kımse tan'a her blri bir devlet gibi müstakü miştir. Ya karışıklık varsa? ye bu hususta bir şey soylemedün. Bugün rildi. Hacı Izzet Pasa, tzmir Valisi Tarla sahibi Fehmi, bu makul cevap uze |yollarına muvazi olmak üzere yeni| Vakit gazetesinde bana atfen intişar eden olan İnglliz dominvonlarına yakın hu Karışıklıktan biz« ne ? Onu da | d e n şoseler yapılmamasını ve yalnız 'tuk veriyor. Bu itilâfçuvane sözleri mühaberim yoktur, bulunuyordu. Alman'ların zırzop Ve rıne durüst bir şekilde hareket edecek yer hatlara amut şoselerin inşasını tah beyanattanFlziyoloji kitabmın tamamile uy teakip Hindistan'ın milli rüesasını haişbaşında olanlar düşünsün. durmadır. tab'ından da de ftyni şekilde küfürlrine devam etmiş, Artık dereden, tepeden konuşuyor lihatı ile karısınm tzmir'e çıkacakları» hayvanları da serbest bırakmamıştır. h karar almıştır. Ve daha sonra de sarfmazar edilmiş değildir. Araya giren nisanelerden çıkmakla bunlan halk ile Bu vak'adan bir iki saat sonra Lutfi Ef. miryollan idaresi tarafından işletti bazı mâniler haseblle tab'ı teahhur eden düşünüo taşınnuya ve Londra'da yapılardı ve bilhassa Salih Pş. nın miza • nı isitir îşitmez Vilâyet tercumamnı tarlasma gitmek uzere yola çıktığı /akit rilen otomobil ve otobüslerle rakiple bu kitabın forma halinde intişar sahasına an tekliflere karşı fikir ve vaziyetlerini cmdan, garip itiyatlarından bahsedi çağırdı: konmamış olduğunu beyan ve bu hususta köyün hariclnde Pehmi ile kardeşi Adnana yorlardı. Fahire, şöhretli, kayınbi Efendil • Dedi • Hemen kayıga rast gelmiştir. Lutfi'nin elinde keskin bir lere karşı rekabete bas,lanmış ve an vaki neşriyatın tashih edilmek uzere dercini zhar etmeğe davet etmiş oluyor. cak ağır fedakârlıklar sayesindedir rlca ederim efendim. raderinin kuslardan, kedilerden, ra atla, şu gelen zırhlıya sjit. Prensle balta, kardeşi Adnanm elinde de buyuk bir İngiliz slyasetlnin en büyük muvaffaki Mısır demiryollan zarardan kurtaTıp Fakültesi Fiziyoloji muderriai klyeti önüne geçilmlyecek halk harekamlardan filân tefeüm etmesi esası Prensesi gör. Mütenekkiren »eyabat sopa olduğu halde Lutfi Ef. nin üzerine rılmıştır. hucum etmlşlerdir. Pehmi, balta ile Lutfi ketlerini evvelden keşfedörek bunun yaTalha ilserine Atıf Beyi merak ile Uticvaba ettikleri için haklarında merasim yap Ef. nin kafasını yarmış, Adnan da sopa ile Eğer İstanbul Ankara şosesi yakıcı yıkıcı hamlesini tahfif etmektedir. Divan bugün toplanıyor çaJışıyordu. Filhakika, fstanbul'Iula • madıgımızı söyle ve hürmetlerimi tak kemiklerini kırıncıya kadar Lutfi Ef. yi pılırsa Anadolu demiryollan da MıDarülfünun divanı bugun saat 15 te iç Halkın böyle k^uvvetü ve süpürücü haredömüştür. Bu İki kardeş Lutfi Ef. yi yere sır'da olduğu gibi otomobillerin münn bir çogu böyle manaaız itikatlar dim et. Eğer kendiler! hükumet ko • tima edecektir. Ruznamenin mevcut mevat ketlerinl görmiyenler ve goremiyenlor yatmnışlar, öldürmek kastile üzerine hütaşırdı. Umacılarla, çarşambakarıla • nagını ziyaret edeceklerse anlat ki cum etmişlerdir. Çok müşkül vaziyette Va essir rekabetl altında çok müşkül bir meyanmda Tıp fakültesi riyasetine inti hem kendi başlannı felâkete sokarlar düşebüir. Ezcümle ayni hap edilen Süreyya All ve Recep Tevfik hem de halkı müthlş sarsıntılara uğrarile, devkızlarile, kuyuanalarile dolu ben, Hazreti Musa'nın «Yedi beyza» lan Lutfi Ef. bu aralık cebinden çıkardığı mevkie rekabetlh tesiri altında bulunan tz Beylerden blrlnin tereihl mes'elesl vardır. tırlar. Bunun en bariz misali Rusya'dır ninniler, onların yüzde seksenine kor sını bile tutmakta mazur olan bir sustalı çakıyı Fehmi'ye saplaıruştır. Fehmi nrir Kasaba hattı flatlarda mühim Bn hususta Tıp Fakülteslnden sorulan sualdıgı yaranın teslrile ölmüştür. arlık halk kütlesinin hürriyet ve hak allere cevap gelmiştir. kaklık aşılamıştı. Geceliyin sokağa çı adamım. Kendileriie ancak selâmlasıMüdafaai meşrua halinde katil olan Lut tenzilât icrasına mecbur kaimi|tır. davasını ve hareketini evvelden göreCerapta intlhaba iştirak edenlerln adekanlar, hele karanlıkta bir mezarlık rıra, fakat «toka» etmem, edemem. fi Ef. nin muhakemesine dün Ağırcesa Halbuki Anadolu demiryolunun en dlle, müstenkif kalanlann lsimleri tasrih naedi. Nihayet dalganın önünde hem musmir kısnu tstanbul • Eskişehir mahkemesinde başlanmış, şahitler dlnlentan gecel"anler, akranları arasında .. ... . . ,. edıldiginden yarın bu zevattan birinin ter endisi mahvoldu hem de bu vâsl diI Tercüman aldığı «nrı harfıyen ye« dikten sonra muhakemenln tahkikat kısmı Eskişehir Ankara kısmıdır. Bu cihl hakkında bir karar verilecektir. vardaki milletler tecrübe edilmemiş yebabad.r sayılıyordu. Fakat bu mana.J r i n e g e t î r d ; v a p u r a f i d € r e k Valinin ikmal edilmiş, makamı ıddla, mütaleasını müsmir rekabet yüzünden hasılatının Bu Itibarla divan müzakeratı çok hara ni ve cezrl bir rejime uğradı. •ıs cebanetin ve bu gülünç hurafeper sözlerini tebliğ etti. Prens, güldü. söyllyerek maznunun kuvvetll bir tahrik çok mühim bir miktarım kaybedecek retli olacaktır. Yeni intıhap edilecek reis te tnglliz'ler Hint'lllerin uyandıklanru Uğin kudretli bir veziri de zebun Prenses ise kızdı. ÇUnkü onun en gtt sebebile bu cmayeti irtikâp ettiğlni soyli olursa hüsnü halde muhafazan agır Tıp Fakültesinde devam eden ve gitgide yerek üç sene hapis cezaa verilmesini talcp ve mütemadl masarife muhtaç bu llml mahlyetten çıkarak şahsî bir şekil a daha harbln bidayetinde keşfetmişleretmesi Fahire'nin hayretini tahrik zel yeri, elleri idi. Cihan matbuatı bu etmiştir. di. Evvela eyaletlere bir nevi muhtariyet Innan demiryolu şüphesiz ki devlet lan dedikodulara bir nihayet verecektlr ediyordu. Yüz btnlerce insanın mu • dilrüba elleri medih için uzun sütun • Muhakeme, lddia, müdafaa 7e karar verdller. Sonradan bu idarl müsaadeleri bütçesinden istianeye ba^üyacaktır. kadderatını idareye memur olan bir lar tahsis etmişlerdî. En meshur res için tallk edilmiştir. i ettiler. Nihayet yuvarlak masa Biz diyoruz kl Ankara tstanbul valinin, otuz milyonluk bir kütlenin samlar bu ellerin resmini yapmakla şisesi hiç te mübrim bir ihtiyaç dekonferansında Hindistan'ın eski ve yeİş Bankası bu sene yüzde on 9: Çildir. Fakat buna mukabll demiryoni perakende muhtariyetleri ve idareleri «Yeg&ne» leri ve tgüzide» leri demek iftihar ediyorlardı. Bir Türk Valisi lu siyasetimlz bize bilhassa bu ana oarlâmentoya karşı mes'ul merkezt bir temettü verecek olan vüsera zümresine mensup bir a nin, bütiin dünyayı alâkadar eden bu Atrî stadyum hattın daima mükemmel bulundurulİş Bankası idare meclisi bu sene yüzde hükumet ile hükumatı müttehide çerdamın baykuş sesinden uykusuz ka asil elleri sıkmaktan • resmen ve ale B«ledlye çehir dahllindeki mezarlıklan sa masını emretmektedir. on nisbetınde temettu tevziine karar ver ?evesi içlnde topluyorlar. Fakat daha bir laeak, bir kedinin maıum bakısından nen • istinkâf etmesi onun gücüne git tın almaktadır. Belediyece bu mezarlıklarmiştL Geçen sene hissdarana yuzde on iki Binaenaleyh Türkiye'nin bel ke temettü verilmişti. Heyeti umumiye 15 şu müddet tngiliz'ler Hindistan'a hâkim o•inirlenecek kadar zayıf iradeli ve za ti. Terciimanın yanında bu infialini dan birinde asrl bir stadyum yapılması ta'acaklardır. Çünkü orduyu elden bıraksavvur edilmektedir. Bu hususta bütçeye miği mesabesinde bulunan bu demir batta toplanacaktır. yıf düşünceli olmasına saşıyordu. mıyorlar, İngiltere hükumetinin teklif yolunu zaafa ufratmamak içln hatta belli etmemekle beraber karar verdi. tahsisat konulacaktır. Stadyumun plânı AvAnkara'da bir sanayi sergisi ettiçi plâna gore ordusundakl İnsçiliz zaAtıf B. yengesini güldürmek, ona Valiye elini uzatacaktı ve ister iste rupa'nın meşhur stadyumları örnek ittlhaz muvazi şose tesisi fikrinden vaz geçİktisat ve Tasarruf cemiyeti Ankara'da bitleri daha otuz altı sene burada kalameliyis. Diyoruı, edilerek yapılacaktır. yol sıkmtısını unutturmak için dilbaz mez öptürecekti! bir sanayi sergisi açmak için tetklkatta caktır. Hint zabitlerl yavaş yavaş yetişbulunmaktadır Hiımetçiler talimatnamesi lığa germi vermisti. Ufak tefek hikâKarı koca, biras sonra, karaya Kâğıthanede bir fabıika Belediye İktisat müdurluğünun hazırla y*ler anlatıyordu: ve rüfekasının yuvarlak masada görüşüçıktılar, Hacı tzzet Pasanın y'anına dığı hizrnetçiler talimatnamesinl daimi enKâğıthane'de pamuktan nebati bağ çı Yalnız bizim amca oglu mu ya? gittiler. Veliaht Vilhelm, vuku bul cümen tetkik etmi; ve bazı maddelerini karmak için bir fabrıka tesisine müsaade len şeylere karşı ne vaziyet alacağı çok edilmiştir. Tesisatı bir Anonim şirket ya mühimdir. » Diyordu • Vüzera arasında neler, ne mus olan ihtarı nazari dikkate aldı, gayrikabill tatbik bulmuştur. Bunun üzeriÇünkü son söz bunlarda ve bunlann pacaktır. komik adamlar vardır. Eğer bunlar mecnun veziri sadece selâmladı. LA • ne talımatname muavln Şerif Beyln riyatabi olduğu halk kütlesindedir. Şurası Kâğıt fabrikası tfbbüsü var mı? setinde hususi bir komisyon tarafından tetvezir olmayıp ta alelâde birer insan kin Prenses, «Bonjur Eksel&ns!» Hi klk edilecek ve bu seneden itfbaren tatbikıAkşam gazetelerinden biri bir sanayi da şayani kayıttır ki Hintlilerin saf mügibi yafamak mecburiyetinde kalsa tabile güzel elini uzattı. Şimdi •», Pa na ba?lanılacaktır. Evvlâ bizmetçüer muagrupunun Turkıye'de kâğıt fabrikası tesis cadelesinde gayet zayıf bir nokta var atmek üzere hükumete müracaat ettiği ve dır: MüslümanMecusl tnünafereti. Yulardı ishar ettikleri garabetler yü şanın vazîyetini düsünün. Kadtn, gii yene edilecektir. Sanayi ve Maadin Bankasının bu teşebbüse varlak masada bile tesviye olunamıyan attnden, bütiin memleketin eğlencesi zeldi. Uzatılan el sapır sapır öpülmeiştirakini temin eylediğini yazmıştı Sana bu ihtilâf ve mücadele İngilizHint müolurlardı. Çıplak gezen deliler gibi ğe lâyikti. Ne çare ki herifçeğiz, o enyi ve Maadin Bankası müdürü Sadettin B. bir muharririmize böyle bir teşebtnısten cadelesini bile vakit vakit gölgede bıraçocuklar tarafından taşa tutulurlar fes eli tutmağa muktedir değildi. Göz Edirnekapı bakım evinin kadrosu Ayrıca bir nekahethane tesiti ve haberi ve bankaya hiç bir müracaat vaki kıyor. Bu iki unsur uzlaşmadıkça daha dı. Fakat vezir oldukları için taslan lerile elin letafetîni emiyor, bir taraf Sıhhiye müdlriyeti Edirnekapı, Beşiktaş uzun müddet Hindistan halkı kuvvet ve olmadığını soylemiştir. verem paviyonunun tevrii mıyorlar, httrmet görüyorlar. Meselâ tan da korkunç bir şey görmüs gibi ve Osküdar'da olmak üzere üç cocuk bakım Londra kimyevî imalât sergisi kudretini kâfi derecede isbat edemiyedüfünülüyor evinden Edlrnekapıdakinin kadrosu tan hacı tzzet Pasa, meselâ Vefik Paşa, geri geri çekiliyordu931 senesi temmuzunda Londra'da kım cektir. zim edilmiştir. Bu kadroya gore bakım evi Cerrahpaşa hastanesüe yeni yapılan IJÜMUHARREM FEYZI meselâ Nusrat Pasa. Bunlar bazen Prenses te musırdı. VaK, muztarip doktorluğuna Zühtü, diş tabipliglne Mazar yük paviyonun bulunduğu yerin tevsü ve yevi imalâta ait bir sergi açüac&k ve bu muthik, bazen feci âraz gösteren dev bir tebessümle, çekildikçe elini biraz Beylerle üç hemşire tayin edilmişlerdir. burada yeniden hastane blnalan insası sergi beş gün devam edecektır. Müesse^e faaliyete başlamak üzeredir. Diger PortakaJ ihracatı başladı letlu birer delidirler! daha uzatarak ileri doğru yürüyordu. müesseselrin teşkllâtı da yakında ikmal İçin teşebbusatta bulunulmuştur. Cerrah Bu senekl portakal mahsulâtının ihracıpaşa hastanesine o kadar çok müracaat Fahire'nin bahse alâka gosterdiği Zavallı tzzet Paşat edilecektir. vaki olmaktadır ki bütiin hastalara azamî na başlanmıştır. İlk olarak Rus lar Dortyoldan 16180 çift paket portakal mubayaa etni görünce neç'elenerek vak'alar zik Bonjur madam, bonjur madam, Hâç reklâmlan hakkında bir karar şefkat ve sahabetle hareketl ve şayani tak mişlerdir. Bu portakallarm çift paketi 345 dir intlzam ve mükemmeliyeti İle tanınmış rediyordu: joturun madam! Sıhhiye Vekâleti gazetelerde ilân edile kuruştan satılmış ve bu suretle 55821 11ta Hacı Izzet Ps. ya vuzeranın Nas D ı y e y a lvara yalvara masanm ar cek il&çların mutlaka Vekâltten müsaade olan hastane idaresi bazen iyiliğe yüz tutan lık bir ihracat yapılmıştır. hastaları çıkararak yerlerine daha feci alınarak ilân dilmesi geçen senekl müs vaziyette olanlan ikame etmek mecburi Yirmi kânunusanlde Dortyol'da portakal rettin hocası derlerdi ve o, bu sıfata kasma doğru kaçmağa savasıyordu. tahzeratı tıbbiye kanunıle zaruri kılmıştı. cidden lâyıktı. Bu adam, iki üç yüz • Mabadi var Son zamanlarda bazı müesseselerm bir kiy yetinde kalmaktadır. Bunun için burada stoku 53820 çift paket olduğuna gore Rus bir de nekahethane inşa ve tesis edilerek lar bu mlktann hemen hemen nısfını sabin altınlık bir servete sahipti, fakat meti devaiyesi olmıyan bir çok ilâçları ca iyiliğe yüz tutan hastalar buraya naklo tın almışlar demektir. 29 yamalı mes, ve yağlı fes giyerdi. Sa [•] İkinci Vilhelm, hikâyemirin cereyanı zlp ve aldatıcı mahiyette bir şekilde halka lunacaktır. Almanya'da fındıklarımız yükseldi Bazı kimteler vardır ki bflgîlerî, tavsiye ettikleri gdrülmektedir. Vekâlet bukalını kundura boyasile boyardı. Kim sırasında İmparator bulunuyordu. Belediye burasının tevsli için yeniden Almanya'da Turk fındıklannm 80 kilo karanhk mahzenlere doldurulmuş nu muvafık görmemektedir. bazı lstimlâkler yapmıştır. Bazı rvler yıkı uk çuvalları üç şiJin yükselmlştlr. Buna kitaplara benzer. Bazıları da vardır Bu gibi reklâmların önüne geçmek İçln larak hastaneye ilhak edilmektedir. sebep Yunanlı'larm istokumuzun fazlalıSıhhiye Vekâleti badema, iiâçlar içln ya B\ından bas.ka hastane için bir de park ğına yaptıkları aleyhtar propagandalara ki bilgileri, parlak vitrinler içinde teşpılacak reklâmların, Vekâlet tarafmdan inşa edilecektir. Hastalann teneffüs ede ümsenln ehemmiyet vennemesidir. Is hir edilen tapon eşya gibidir. görülüp neşrine musaade edildikten sonra bilmelerl ve gezebilmeleri için kısımlar tef tanbul matbuatının bu hususa dair neşri 30 gazetelere tevdii usulunü vazetmiştir. Bu rik olunacaktır. yatı Alman gazeteleri tarafından iktibas nun hilâfına hareket edecekler tecziye edı Buradaki verem hastanesinin tevsli de edilmiş ve hakikat Alman tacirleri tara Kadın biber gibidir; yakar, fakat leceklerdir. düşünülmektedir. fından anlaşılmıştır. tat verir. Bu yakıcılık hassası biberin Fakat şimdllik başka bir yerde muvakkat Ticaret Odası kongresi bugün kartında, kadımn ise tazestnde daha Tifo hastahğı çoğalıyor bir verem hastanesi tesis olunması ta Son günlerde şehrimizde bilhassa Gala karrür etmiştir. toplanıyor çok ve daha kuvvetlidir... ta, Ortakoy, Kadıköy dhetlerinde bazı tiBugün saat ikide istanbul Ticaret Odası İstanbul'un hıfzıssıhha meclisi geçen iç kongresi içtima edecektir. Içtima on «ün 31 fo musabı görülmüştür. Oalata'da Musevi mektebinde musapların adedl daha fazla timaında âcilen 300 yatakh bir verem deam edecek ve muzakerat dort esas üze Doıtunu her sırrını açabileceğin ÎB« hastanesi tesisine karar vermişti. Bunun dır. eyliyecektir. Ruznamenin son için tetkikata memur edilen vilâyet mimar rinde cereyanihracat eşyamızın kiymetlrini sanlardan intihap et, fakat her sırruu Sıhhiye müdiriyeti bu hususta bütun ih lığı İstanbulun muhtellf yerlerinde İki üç şekllne gore muhafaza tedbirleri, milli sanayi siyaseti ve çmaî tiyati tedbirleri almıştır Ezcümle hastalık bina bulmuştur. zuhur eden mıntakalar kordon altına alı Hıfzıssıhha meclisi pazar günü topla programı, sanayi tedrisatı ve sanayi kurs 32 ları, balıkçılığımızın inkişafı tedbirleri munarak aşı tatbik edilmektedir. Eskiler, kendilerini ahlâkan yeıunarak mimarların bulduğu blnalan tetkik zakere edilecektir. Oda divan riyaseti dün edecek ve bunlann yerini tercih edecektir. ihzarî bir içtima aktetmiş ve bugunku kon lere üstün sayarlar. Çünkü yenilerin Bu binalardan birinde derhal bir verem greye ait bazı mukarrerat ittihaz etmiştir riayete lüzum görmedikleri bazı köhhastanesi daha açılacaktır. İdarei hususîyelerin vaziyeti ne an'anelerin ahlâk mefhumundan Viyana'da ziraî bir kongre Ankara'dan verilen haberde idarei husutefrikine muktedir değildirler. toplanıyor sîyelerin 926 daki vaziyetlerine irca edılebıMerkezi Avrupa hükumetleri tarafından AGÂH İZZET.. leceği bildiriîmektedir. Viyana'da ziraat mumessillerinin iştirakıle Aldığımız malumata nazaran bu esas kazirai bir kongre toplanacaktır. Bu kongreye cesamettedirleri. Halbuki bunlann 100125 bul edildiği takdirde Dahüıye Vekâletine sorulmaksızın bir fasıldan diğer fazla para Kuledibi imamı tevkif edilmedi Romanya, Bulgarıstan, Macaristan, Çe kilodan fazla olmaması lâzımdır. Çünkü IıöUtanbui'da olduğu gibi salı günü lanmıa, resmi ve hususi mebanid ;ki nakline Şehir Meclisi salâhiyettar olacaktır Dünkü akşam gazetelerinden birlsi, Ku koslovakya, Yugoslâvya hükumetleri işti çük fıçmm gümrük resmi azdır. Bunu narak merAnkara'da da tayyare şehitlerlni ta bayraklar yarıya indirilmiş ve hazır ledibi imamı Raslh Ef. nin Menemen irti kezi edeceklerdlr. Kongrenin maksadıetmek Meb'usluktan ıskat edilen Avrupa'da zirai bir blok teşkil ca hâdisesi münasebetile tevkif edildlginl ve iktisadi buhranın sebeplerini tetkik zari dikkate alan Yunan ihracat tacirleri ziz için büyük bir ihtifal yapılmıs • bulunan ilâyet erkân ve memurın: Haydar Bey yazmışsa da bu haber dogru değildir. etmektir. Hükumetimizin bu kongreye iş ince tahtadan yapılmıs ve gayet muntazam tir. Resmimiz, bu ihtifalde tayyare imcıa zabitler, H. Fırkası, Tayya Meb'usluktan ıskat edilen sabık istanbul İmam Rasih Ef. başka bir mes'eleden doistif edilmiş küçük f ıçılarla göndermektedlrşehitleri namına gönderilen çelenk re cemiyeti, TUrk Ocağı, spor, esnaf, meb'usu Haydar Beyin mebusluk cüzdanı layı Adliyeye davet edilmiş, ifadesi alm tirak etmesi muhtemeldir. Avrupa'nm zirai olmıyan memleketleri bu bloka taraftar ler. Binaenaleyh daha az gümrük resmi veferin önünde Aka Gündüz Beyin nu Hilâliahmer cemiyetlerile Ticaret O nın istirdadı ve fazla aldığı muhassasat var dıktan sonra serbest bırakılmıştır. görünmemektedlrler. rerek Türk tüccarlarlle rekabet etmfetedirler. sa lade ettirttmesi hususu B. M. Meclisi tuk söylediğini göstermektedir. dası ve borsa mümessilleri sehir ve rlyaaetinden Vilâyete bildirilmiştir Bulgaristan'a zeytin ihracatımız Balık nakli için vagon alınacak tzmit'te tayyare ihtıfali fırka bandolarile kara, deniz, jandarŞimendifer ve vapurlarda balık nakline azaldı İzmit muhabirimiz yazıyor: Bir Amerikan grupu tüttin inhisa Bulgaristan Türkiye konsolosluğundan mahsus soğuk hava depolan yapılması ma kıtalarile, polis müfrezesi ve mekrını almak istiyor ticareti hariciye bürosuna gelen bir mek mes'elesi etrafında Ticaret Odasının yap Dün; hava kapalı ve yağmurlu ol • vepler ve çok kesif bir halk tarafın Evvelce bir Amerikan grupu tarafından tupta Bulgaristana zeytin ihraç eden en tığı teşebbüsat iyi netice vermiştir. Ana duğundan ihtifal merasimi için sehir dan sehitler »elâmlanmıştır. Fırka üzere hükumete mühim memleketlerin Türklye ve Yunaniskenarmdaki sehit tayyareci mülâzim muzikası istiklâl marşını çalmıştır. Maarif Vekâletinin Japonya'nm tutun inhisarmı almak edilmişti. Bu tek tan olduğu halde 929 senesinde Yunanis dolu de.niryolları balık nakli için bir kaç buyuk bir istlkraz tekllf Remzi'nin abidesine gidilemiyerek Behediyesine mukabele lif Ankara'ya giden grupun mümessilleri tan'ın 45 miiyon levalık, Türkiye'nin ise 5 hususi vagon sipariş edecektir. Şark demirTayyare cemiyetinden bir zat tara Japonya Maarif Nezareti Maarifimize tarafından tekrar edilmiştir. Amerikah'lar milyon liralık ihracat yaptıkları kaydedil yollan ise balık nakline mahsus vagon silediye dairesi önünde yapılmıstır. fından nutuk söylenmistir. Bu heyet bir el işi kolleksiyonu hediye etmiş tutün lnhisan uzun müddet için kendile mektedir. Konsolosluk aleyhlmlze olan bu Merasime saat 11 de bir manga aapariş edemiyeceğinl alâkadar dairelere 'erden birer mümessil otomobillerle ti. Buna bir mukabele olmak uzere Maarif rine terki halinde htikumete beşyuz mılyon farkın sebebınl şu suretle izah ederek zeytin ker tarafından havaya üç defa ma bildirilmiştir. Seyrisefain İdaresi de balık Vekâleti de bir el işi kolleksyonu hazulı llra vereceklerini söylemektedirler. Teklif tacirlerinin nazari dlkkatıni celbetmektedir. navra fiseği atılmak, müteakiben fab ^vvare mevdanma giderek abideye yarak evvelki gün Japonya Maarif Nesare . edilen şerait blraz tadil edllmekle beraber Hâdisenin sebebi ambalâj meselesidır. Tür nakli içln ilerlde hususi bir vapur satın aklye'den giden fıçüar buyuk ve muhtellf lac&Uır. rika düdükleri çalınmak suretile baş karsı fatihalar okumuflardır. tine göndermiştir. Igene ağır gorülmektedir. Hazreti Musa'nm «yedi beyza» smı bile Katil olan Lutfi tutmakta mazur olan bir vezir! Ef. mahkemede Ya demiryolu, ya şose? Doğru değil mi? Cerrahpasa'da... Yeni paviyonlar inşa edilecek Ankara'da Tayyare şehitıeri ihtıfali
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog