Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Günler

BEKTAŞİLİK ÖZEL EKİ/ Hacı Bektaş şenlikleri 15 yaşında (Cumhuriyef Burusu) 1964 yılında Hacı Bektaş Külliyesi'nin ıııüze olaıak açılmasıııdan sonra her yıl 16IX Agustos tanhlenndc yapılan "Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri vc KültürSanat Etkinliklcn". bu yıl yine coşku ilc kutlanacak. Resîm sergileri ve halk müzigınin öncmli sanaiçılannın katılımıyla yapılacak konscrlcrin yanı sıra. ctkinliklerde düzenlenecek pancllcrle Hacı Bektaş Veli öğretîsi irdclcnccck. Ulasal aıılaıııda 41. uluslararası anlanıda da I S.'si düzcnlenecek olan Ilacı Bektaş Veli Anınaetkinlikleri, her yıl oldugu gibi yıne üv gün sürccck. (ierçekleşlirilecek etkinlikleı ııı izlenccsi îse şöylc: 16 Agustos: Etkîniiklcrin açıhşı saat 10.00'da Belcdıyc Mcydam'nda Uguz Budak ve Filiz Kanıdag'ın suntışlanm yapacagı törcn ilc haşlayacak. Alatürk anıtına çelcnk koııulması. saygı durııştı ve Isliklal Marşı'mn okunmasından sonra, Kültür veltırizm Bakanlıgı llacıhektaş Senıah EkibTnin göstcrisi gcrçekleştirilccek. (iünün aıılam ve ntıcmim helırtcn komışnıaları: şiir. öykü yanşma.sının ödülleri ile I I . Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü törenlcri izkyecck. Hacı Bektaş Küiliyesı'nın ziyarcl edilmesinden Bclediye Meydanfnda yapılacak. Kültür Merkezi'ndcki progratna Küllür ve l\ırizm Bakanlıgı Hacıbektaş Seınah acı Bektaş Veli Anma Törenleri ve KülturSanat Ekibi, Cana» Başkaya ve Hasan Yfik/, bu yıl yine coşku ile kutlanacak. Ulusal selir katılacak. Kapalı Spor Saloanlamda 41. uluslararası anlamda da 15. 'si düzente nuvndaki gcce prograınına, Tokat Pîr necek olan Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri, her yıl Sultan Abdal Dcrnegi Semah Ekibi île Tolga Sa& Erdal Er/incan. Belkıs Akolduğu gibi yine üç gün sürecek. kale türküleri ile kalılacak. Sunuculugunu Sultan Atak'ın yapacaği Bclcdiyc Mcydanıvndaki programda ise, Sonsonra Gazi Ümversîtesrnc baglı Hacı ket Puren Avıkalın, Ulaş Bedük, Elvan Bektaş Veli Egitim Fakühesi ve dört Çelik, Ash Bedük, Birdal Tezcr, Bur* gül Yılmaz. Yusuf Gül. Ozan Esıari, yıldı/lı Süreyya Bektaş Oteli'nin te han Dıramagil. Esra Coker, RahmiTaş Garipdede Dcrnegi Semah Ekibi, Bamel atma lörenleri yapılacak ve açılış lan, Nurstın Sakal, Cezmi Orhan, Se nş Bektaş, Yusuf Dumlupınar, HGscyin prognıını sunlandırılacak. zai Kara. Işık Çulıacıoglu. Nezafctöz Aslaru Ka/ıtıı Kalayci, Caııan Ûzacar, Açılış programının ardindan Hacı lutürk, Naran Günay, Rüvcydar Tcr* ürup Çıft yer alacak. Bektaş Kültür Merkezi'nde kanna re keşlioglu. AkdoganTopalçalıoglu, Sc17 Aftustos: Cilehane'de saat sim, heykel vc seramik sergılerinıtı açı yit Rüfai Denîz. M. Talat Ayhan. Ayşe 11.00 Uc ozan Malısuni ŞcrıfAmirnııı lışı yapılacak. ntkinlıklerde ayrıca Kambacak.Özgtir Ikinci. K. Deniz Er açılışı yapılacak. M Madımak'tan Yükselen Cıglık" ko el, Bırsen (iıderer, bla C'ın, Alı Kotan, Saat 15.00'tc ise Gazeteıniz imtiyaz nulu resim sergıstnin avıltşı da ınü/e Ali Aksar Tımalı, Najccndc Özkaıılı. sahîbi ve Yayın Kunılu Başkanı llhan bahvesııtde gCTçekleştırilecck. Scrgi Nıırlıayat lutaş. Selçtık. Hacı Mokt;is Veli Küllür Merlerde eserleri yer alan sanatçıhınn isımI lacı Bektaş Veli Kültür Merke/i B0 kezi Biiyük Saloncla "Aydınlanına ve len şöylc: yük Salonu'ndu saat 16.(Nrda başlaya Alevilik" konulu bir koııferans verc(lülsercn Çakırkılıçaslan.TtiIay Ag cak "Aydmlaıııııa Süıccıııdc Hacı Bek cek. Konferansın ardındatı !>aır Ataol ca, H. Denız ("oşkıın. Yelîz Bolat, Ba taş Veli vc Ctımhtıriyelirniz" konulu Bchramoglu ilc Haluk Çctın şıır dinlerış Taşkent. Ö. Ulaş Alyınok, llakaıt panelc, Prof Ur. Mürscl Öztüri, Prof. tisint gctvekleştirecekler. Saat 20.00'de Daloglu. l:ilıııta Onal. Davraz lirdayı, Dr. Alemdar Yalçııı, Prof. Ur. Üıısal YaKültür Mcrkezi'ndc yapılacak gecc Mustafa Btılat, Serap Bıılat. Devrim vıızve AraştırnıacıYazar lisal Korkprogramına CSO sanatvıları. Zeyncp t'an. Aiılla llkyaz, Eminc Alkaya, Ih ma/ katılacak. Kantbaba, Kubilay Dökınetaş katılırsan Kendir. Biîııyuının Bozkuşv Feyza Festivalin gcce prograınları ıse KülGurlcşen. Arzu Eş, Işık Aygüııeş, Bu tür Merkczı, Kapali Spor Salnnu ve ken, kapalı spur salonuııdaki etkînlıklcrde ıse Hacı Dcrncgı Senıah Ekibi, Arzu. Özlcm Özdıl, Kıvırcık Ali. Güler Duman, Musa Frtiglıı yer alacak. Bclediye ıneydaııında yapılacak clkinlîkte şu semah ekîhi ve sanatçılar bulunacak: Antalya Hacı Bektaş Veli Dcrnegi Semah Ekibi, OguzTunçbilek, Aşık Sînem Bacı, Müslüın Sünbül, Mehmet Acet. Mcdinc Kaplan. Kazını Kalaycı, Ismail Kaya, Dertli Oivani, Cîanp Dt>st. 18 Aftustos: Şenliklerin sou gunü Kültür Mcrkczrndcki saat 14.00'dc "Alatürk Döneminde SanatuıYerT konulu paııel ile başlayacak. Panelc, Prof. Dr. (iönül Güllekın, Prof. Dr. Gokay Yıldız. Yrd. Doç. Dr. Sencer Erkman ve AraşürmacıYazar Atilla Budak konuşmacı olarak katılacaklar. Paııclin ardındansaat 17.00fdccmekliYargıtay 8. Datresi Başkanı Naci OnveT, şair Ahmet Gökçc ile Oguz Budak şiir dinletisi sunacaklar. (îünün gecc programında ise Kültür Merkezi'nde saat 20.00 de Istanbul Sanat Tiyalrosu tarahndan Azîz NesuTin eserınden uyarlanan "Kanm Kaçtr adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Kapalı Spor Salonu'nda saat 20.001de yapılacak ctkinliklere ise Şahinbey Hacı Bektaş Veli Dernegî Semah Ekibi ile bîrlikte şu sanatçılar katılacak: Ali Mahzımi, Emrah Mahzunî, Hüseytıı I'uran ve Gnıp Kızılırmak. H 4 Hacıbektaş şenlikleri 19
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog