Bugünden 1930'a 5.320.613 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Günler

USTALARA SAYGI/TAVERNIER Hem sevgiyle hem öfkeyl SEVfelORTAT cftnuıdTavcrnkr, arıda bır ttfkr kıi/lıti ypf ren f<»k dut},nvi] hıri ıııi, ynka.i t w r n duyguullıga kapıljn lııı LiİEin nıı? ITJMSI/ yonıimcnî bütün lîlnılcrinde, ııuanUra. ınunhmn «aafI V M J hem ievgiylt» hcm kı/gınlıkLı bjkıynr. 9. Ut JIIIHII UluslarjraM Ti\n\ Frvtivali, wygı tunuiacak uv taLu* .irjsına Bcrrrintt TavcnuVr'yı dc kjtıı. 14x1 bivylr olunca Şu ( u Dcdiklcri adlı hnlünuk1 ycr alan Tavcrnicr tilmi Gc* ccyarııına ÜoAru kendı IWiJümün(irıı %ıku vr Uıulara Say•l'djkı «fiğrr ıki iilım. RtfAirktf Tıılkuw (I r PJSMUM IW.IIna) ilc Aslıdan Hayattır*A(La Vic tı Kitn d'autre) kaiıldt. ilu? ılclıiffnnr (söıv dütıyj ikiyc ayrılır; HAT vcvcnlcr ve ırvnuvırıılrr. Scvımryrıık*r. an1a|ilmax niahlukatiır Mten. Gcır> ıı I M I U Do^uM.ıkı I r iiu is dr (Fraıi(iiM Cluıct) bır c u di'IiM vc anık iniıc peçmif uktoroncu Ualc 'l'urncr'ın (Dcktcr Cîordon) Kıyrjnı *'Nafil Unımazunız? Dünyanın cn hâyuk Mk«kfon«u%u bu adam! Bîr dahiI H 1950'tı vılların MinLnndn, Blue Nmc ktılübü.. Müzigc <ıldu^u kj»iır alkolc vr uyu>ıunxuya da dii^kün Turncr'ı. kcndi uyıı>iurULulu erçnıı>ı vii/iııuirn lılmıııııı ^ilasınj gclirkrıı Oıly Mavubnı'ııJj poliıJcrin be^ «uı râ/ahıııda ıuılukljrı 1 kxtcr Ciordon oynuyor. Üfteiik clinıİLkı Jxh Lang î İ . kapı gibi dsel ırnc r jcmen. Cicı\rku'n hiivük bîr vıkB . ıı ııiJtı fkvıiıın. ı J/ *k lm Tjvermrı'nın (îccmrıtıDoftru'Mi ilc iik lilnıı uklugu tıaldr cn lyi Erkck Oyuncu O<ıt*4f'ıru adjy Küüieııldı. ' Br.it ıke Tut ku«u, jslındu uııı •ınUnıı\ Başoyuncusu Phılıppe Noiret'ye bakılırsa, "Asloian Hayattır" da Tavernier'nin tiim ötekifîlmleripibi eğlendirici, göz alıcı ve uuşundurucu. İjıvrrnier. Seıuryu, karnı CoU* TjverniCf O'HaftaıTı ait. rilındc oğulları NiU uvnuyur. ÎI.uı.ı nılıi h hır aık fılmi. Yönnnırn UrrıranJ R O U N D MIDNIGIffT Ynııcimen Tavernicr vr filnıın ıiıi'ı/iklrrıııı yıpjn Hrrbıı lünciK'k çalı^ırkrıt hrm KYgıyltf hrın ı'ıtkrvlr pi%lrnılıy*w YdLınliiıı 1120. Franvı lulâ Biriiki Dunya Sıvaıı'nın yjvalaruu Mnıuya çalı>niJLkIJ. Ccphc ı^ririndekikr fceri ıkînmryffn yakınfannın hjşına ne gridi^inin merakı ivindr. Rmb^ı IVlhpİjnr ısr (Philippr Noîrat), lt luyip"İJrı jrjy.mUı A yandını cınuklc gürrvli. EkllapİJtie bu kayıplann uJınıiiki Kcrvcp onaya v'ikarmava çalifmaktan hîıap du>miı$. Anw kocalarım arjj An ıkı kjilıni, birhirini lırm Midııaıı, hıın ılr utTunıliy^n IK (Sabinr Azema) i\v Alice'c (Pa^calc Vigtul) ırııu ıL*n yardıın cdıvor. Bcrırand lavcrnıcr'nin gÖ7tk ovnm uLınndAn pp Nınrrt, Adolan llayaftır'ı dd yıifH'invniıı iliıstr tilmliTÎ ıctbi "cftlcndiriıi, K&Z alta ve düfündürücD" olarak lanııiıljdıkun sonra îfinı çekiyor: "Hrncc Tavrrnîrr, Frdiıııa'da h«\vlc filmlrr v'krhilrn bir avuç yŞnrtmrııdtfn bîri*.." oımadıu tulJr kı/hrı Tiffinv'nın bile Br.Urkc Tuikusu'nıij |uyı vaı. Ki'ndi İ İlk kı/ bu lilıiulr T.ivernıcr «nvjdına eklrvrn <"olo, "Sevmcıüftun hîrini ydı.am.ini11 diyor: MKar ıkUTlcrimî yaratirken kı*mcn çcvrcmdcki inunlantan v4Mrbnırım. Kırda Bir Puar'ın Irvnc'inc kcndîmi m«tı1ial jltnıytım. Hurada iw kıxım Tiİfjıa'ntn gGcü vr grıi\Ii|>imlın y^rarfjıulııtı/' Hjydttır'd.1, ticnr^nd Tjvfiııirr itıs.ıııljn g SİNIMA26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog