Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Film yönetmenleri, feministler, Yeşiller ve araştırmacılar tartışıyor: Kadınlar porno sever mi? Özellikle Federal Almanya'da, sayıları hızla artan bir kesim film yönetmeni, yazar, yayıncı ve politikacı kadın, yeni tür bir "kadınca pornografi"den söz etmekte ve ortalığı epey karıştırmakta... I ı "Televizyon ve video tarafından patlarcasına yayılan ve şiddet unsuru giderek agır basan pomografi, insanoı birlikte ya>anuyı lehdil ediyor. Porno film ve dergilerinde, beyinsiz fahiselerc dönüstürülen kadınlar, erkeklerden tek bir şcy istiyorlar: Kcndilcrine acımasız, vahşi ve hayvanea davranmalarını. Bu ise yaklaşık üç milyun Alman porno (üketicisinin gözünde kadınları ruhsuz makinelere dönüstüriiyor. Bunların lek bir mesajı va.~: Kadınlar bu davranışlan hak ediyorlar, vünkü aslında isledikleri bu." "P<ırnoj>rafi leori, ırza geçme isc bunun praligidir," diyen Alice Sclıvvar/eı, pornografinin cinselliği yok etnıeye yonelik oldıığunıı ileri sürüyor. Alice Schwarzer, kadını aşağılayan ve küçük düşürcn pornografi ile ilgili kısıtlayıcı yasal düzcnlemelcrc gidilmesini istiyor ve pornogralivı kadınlara yönclik açık bir saldırı olarak Federal Almanya'da, feminist hareketin önde gelen isimlerinden ve "Emma" Dergisi yöneticisi Allce Schvvauer (sagda), pornografiye karşı kadınları eyleme çağırırken, Yeşiller Partisi milletvekıli Verena Krieger (solda), "kadınca pornografiden yana" bir tutum takınıyor Almanya'nın ünlü feminist dergisi "Emma", porno karşıtı kampanyasında, "PorNo" (Pornoya hayır) sloganım kullandı (sag yanda). "Porno bir kültürdür" diyen Federal Alman kadın yayıncı Claudia Gehrke (üstte), geçen günlerde, 'Erotik Yıllıkları'ının üçüncüsunü yayıkladı. "Benim Gizli Gözüm III" adını taşıyan kitapta, unlü ve ünsüz pek çok kişınin cinsel tan tezilerine fotoğraf ve metinler çerçevtsinde yer veren kadın yazar. söz konusu yazıların üçte ikısini kadınlann. uçte birini ise erkeklerin katkılarıyla oluşturduöunu belirtiyor Sağ yandaki fotoğral da. Claudia Gehrke'nin Erotik Yıllıklar'ından alınmıştır. ornografinin kısmen "yasal" bir özgürlüğc kavuşmasından yıllar sonra Amcrikalı vc Avrupalı kadınlar arasında, ycni bir tartısnıa alevlendi. Özellikle Federal Almanya'da son zamanlarda sayıları hızla arlan bir kesim kadın, eroti/ın ile ilgili düşüncelerini artık özgürce açıklama cesaretini gösleriyor. Yönetnıen, yazar, yayıncı ve polilikacılardan oluşan bu kadınlar, yeni tür bir "kadınca pornografiden", kadınları da pekâlâ tahıik cdcbilen erotik resinı vc fotoğraflardan, sanat yapıtlarından, kitaplardan, filmlerden ve sergilerden söz ediyor. Federal Almanya Parlamentosu'nun en genç millelvckili, Yeşiller Parlisi üyesi, 27 yaşındaki Verena Krieger, "kadınlar için kadınlar larafından yaratılan bir pornugrafi" yolunda kolları sıvaıkeıı, yayıncı Claudia Gehrke, eroti/nıi bir kültüre donüştürmek gerektiğini ileri sürüyor. Felsefi ve edebi yayınların yanı sıra, pornografik kitaplar da yayımlayan Claudia Gehrke, pornografiyi "Aşk sanatının kaleme alınmıs şekli" olarak kavradığını söylüyor ve pornografinin yardımıyla cinscl fantezilerin ve "el becerisinin" geliştirilebilcccğinc inanıyor. Claudia Gehrke, ayrıca başarılı pornografiyi, aşçılık sanatı ya da tiyatro oyunculuğu ile özdeşleştiriyor. Psikoanalizci Eva S.PoludaKorte ise mastOrbasyon sırasında kadınlann düşünU kurdukları pornografık görüntülerin tıpkı erkeklerinkine benzedigıni öne sürerek "Ancak yüz P yıllardan bu yana süregelen baskılar sonucu, kadınlar 'ahlaksızlıga' cesaret edemcdiklerinden düşlerini gervekleştiremediler" diyor. Nitckim, Almanya'da yayımlanan haftalık "Der Spiegel" Uergisi de "Kadınlar Porno Sevcr mi?" konulu araslırmasında, Federal Almanya'da pornografiyle ilgilenen kadınlann sayısında hı/.lı b:r arlışııı göze çarplığına yer verdi, Genelinde cinsiyet ayrmıı gözetmediği halde, konıınun "çok özel" olması nedeniyle "Spiegel" Dergisi'nin yönetinıi, yazının bir ka dın, "Spicgcl" muhabiri, 32yaşındaki Betlina Mıısall tarafından kaleme alınmasında ısrar cıti. Incelemede, kadınlann "scks shop"lara rağbetinin arttığı, seks ürünleri piyasarında "kralive" unvanını taşıyan 69 yaşındaki iş kadını Beate Uhse'nin de müşlcrilerinin yüzde 3ü'unu 1825 yasları arasındaki kadınlann oluşturduğuna dikkali cekli^i belirliliyor. Ancak "kadınca pornografi" için başkaldıran kadınlar, karşılarında yalnızca, "kadını mutfakta bir aşçı, salonda bir hanımet'endi ve yatakta bir fahişe" olarak düşleyen erkekleri ve onların önyargılarını değil, "feministleri" de buluyor. değerlendirerek, bu konuda her kadına manevi tazminal davası açnıa hakkımn tanınmasını talep ediyor. Ünlü fcministin bu görüşü, kadın olayına farklı bakışlarına rağmen, lutucu vc dinci kadın örgütleri tarafından da destek buluyor. Araştırmalar ne diyor? Konuyla ilgili olarak yapılan bilimsel araştırmalar ise pornografinin, feministlerin iddia ettiği gibi kadınlar tarafından tek başına "itici, çirkin ve aşagılayıcı" olarak algılanmadığını ortaya koyuyor. Nitekim Amerikalı papaz Alfred C. Kiıuey'in, "müstehcen öykulerin kadınlann yüzde 86'sını tahrik etmedi«l," yolun Teori ve pratlk Gcçcn sonbahar aylannda geniş çapta bir antiporno kampanyası başlatan feminist kadın dergisi "Emma"run yöneticisi Alice Schwarzer, bu konudaki görüşlerini şöyle özetliyor: daki lezinin aksine, 1970 yılında iki Alman seks araştırmacısı, Volkmar Sigusch ve Gıınter Schmidl tarafından 600 kadın ve erkek üzerinde yapılan deneylerden değişik sonuçlar elde edildi: Kadın ve erkeklerin tümü, porno filmleri izledikten sonra, kcndilcrini daha önce olduğundan, "daha heyecanlı, daha huzursuz, daha saldırgan, daha duyarlı, daha vahşi, daha sinirli, daha hiddetli, daha soke, daha ilici, daha aptallasmış ve daha gevşemiş," hisscttiklcrini bclirttiler. Porno lilmlcrin ncdcn olduğu bir başka sonuc da bedensel reaksiyonlardı. Erkek lerde ereksiyon baş gösleriıken, kadınlar cinsel ilişkiye girmeye hazır hale geldiklerini söyledi. Bunun yanı sıra kadın deneklerin yüzde I8'i, erkek deneklerin ise yüzde 1721 'i mastürbasyon faaliyetlerinden söz cdiyordu. Pornografinin çoğunluk üzerinde tahrik edici ve aynı zamanda itici bir etki yaratmasını isc bilim adamları, "sucluluk duygusu ve seksüel korkularla" açıkladı. Dencklerin pornografiyc tepkileri, toplumun ahlak kurallarına baglı ol dukları oranda, olumlu ya da olumsuz yönde değişiyordu. Sigush ve Scmidt'ın vardıkları bu sonuçlar başka araştırmalar tarafından da doğrulandı. 1977 yılında Amerika'nın Georgia eyaleti üniversitesinde kız öğrenciler bir deneye tabi tutuldu. Öğrencilere biri "realist" erotik, öteki "sert" pornografık olarak tanımlanan iki ayrı metin okundu. Her iki metin de, öğrencileri 18
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog