Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Türkiye'yi Sarsan Kitap! CÜMLE "ŞEYTAN"ın maksadı bir: Sömürmek Ama RİVAYET muhtelif.. Erhan Tığlı PADİŞAH ANALARI ve 600 yıl bizi yöneten devşirmeler • Arap ve Acem kullurlennın "din, mezhep, tarikat" gıbı yabanıı lore ve ınançların gkma/ında Furklerın yu/yıllardır nasıl boıaladıklan ve en ılkel yasaın ıı/.giMiıden bır turlu ayrdmaksızın, Cumhunyet çağına erısmıs oldukları açıklanmalıydı • Gercek yucelığı hâlâ yeterınıe kavranamayan, kavranılmaması ıçın Osmanlı kalıntılanrun var guçlenyle golgeledıklerı (Kuvayı Mıllıye Hareketı), bu ayrıntılı helgeselın ısığında tum yucelığı ıle ortaya cıkmalıydı • "Ecdadunu" sloganıyla ycnıden yaldı/lı yalanlarla nıtelenen ve yuceltılmeye kalkısılan Osmanoğullan'nın kurulusunclan batı^ıruı değın, Turk soyu ıle ılıntısı/lıklerı tarıhsel akısı ıcıncle go/ler onune senlmclıydı Onların RİVAYETLERİ "Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif1 demişler. Bu sözü sanki şeytanlar için söylemişler. İblis insanları kandırmak için türlü çe^itli maskeler takar, estetik ameliyatları olur; safları, enayileri öyle bir sömürür ki iliklerini kurutur. İnsafın o yerde namı yoktur. Parlak laflar eder, gözden sürmeyi çeker. Ey okuyucu! Tanı bunları, tanı da yap gerekeni. Çekmesin derinliğine seni bu karanlık kuyu. Kesilmesin doğruluk, iyilik, güzellik çeşmesinin suyu... ŞEYTAN yalnma "dönmelerle devşlrmelerln ecdadı" oldukları gcıceğı tum ulusça kavranmalıydı • (NakşibendOd ve (Nurcu) tekkelerde surup gıden Arapca Kuran kuıslarında Osmanogııllarını yuceltıp en basta Kuvay ı Mıllı ve onun Onder kadrosuna clusnun yetısenlerın kım ve ne oldukları lyıce anlasılmalıydı • Heı yıl (Istanbul un Felhı) torenlerıncle sur ve kale duvarljrı ustune tırmandınlan (yenıçerı gıysılı) kısıleıın tarılıc \c gerceğc lers dusen gomntu olduğu kadar, mehter / mehterân boluğunun de\snme ve donmelcrden olduğunu da acıklayan olmadı • Sırp prensesi (Despina)'dan doğan "hıtılı dıye anılan 2 Mehnıet ırı baslattıgı lurk dusnıanhğının ı77 yıl surduğunu, baba ve otuz lx:s kardesını bır gecede oldurttuğıınu de lııcbır kaynak açıklanıadı Tüm Kitapçılarda TOPLUHSAL Narlıbahçe Sk No 6/3 Cağaloğlu SJNÜ»ÖM Tel (0212)527 98 25 Toplumsal Oonuşum 2B BılgıBırıkim Istanbul Toplumsal Dönuşum H TOPLUMSAL DÖNUŞÜH YAYINLARI Tüm Kitapçılarda Narlıbahçe Sk No 6/3 Cağaloğlu istanbul Tel (0212) 527 98 25 Kardak Uluslararası Basın Yayın Tıcaretın Kuıuluşlandır 2B Bılgı Bırıkım Kardak Uluslararası Basın Yayın Tıcaretın Kuruluşlandır Dünyalıkları için din adamlarının Osmanlı sarayındaki binbir entrikası Ahmet Refîk Laiklerle şeriatçılar arastndaki uzun savaşımın analizi ve sentezi EMILE 2OLA OSMANLI'DA HOCA NÜFUZU XVII. yüzyıldan itibaren imamlar, hatipler, hocalar, şeyhüli.slamlar; şan şöhret ınevki ve özellikle "dünyalıklan" adına Osmanlı yönetimini ellerine geçirdiler. Kendi çıkarları için padişahları tahttan indirip, yerine 78 yaşındaki çocukları tahta çıkararak saraydaki kadın anaları, sadrazamları, "çocuk" padişahları kullanarak yüzlerce yıl "arpalık"larını, "ulufe"lerini çoğaltmak adına binbir entrika çevirdiler. Tarihi halklaştıran Ahmet Refik Bey'in kaleminden günümüzün Türkçesiyle yıllar sonra yenıden osmanlı devrınde hoca nüfuzu... ÇATIŞMASI DINLAIK1IK Irtıca, saltanatını, eğıtımı ele geçırerek kurar vc tıöylc kokleşır ükııllarda beyınlerı yıkanan genç kuşaklar, yonetımde gorev aldıklarında ulke çıkarlannın değıl, scrıatın soztulcrı olurlar Ge(,nıışın Fransası gunumuz Turkiyesinın aynası gtbıdır Fransa'da, kıliselerin, manastırların ve tarikat vakıflannın çuk sayıda okullan vardı Papazlar, kesı,sk ı vc rahıbelerdcn oluşan oğretmenler, bılımden çuk şenat oğretıyorlar ve oğrencılenne "Sızler Fransa'nın çocukları değıl Rab Lsa'nın koyunlansınız Ne mutlu beynı yoksullara1 "dıyorlardı Sıvıl okullarda da cğıtım yapılıyordu. Ama, sade halk, ya "dını butun'ierın, tüıha durust, anayaataya daha saygılı yetiştıreceklerıne gerçekten mandıkları ya da papazların hışmına uğramaktan korktuklan ıçın çocuklarını genellıkle dınt okullara gondenyordu Zaten dın/sıvıl, okullara da Mzmıştı, sınıflann duvarlarında haçlar asıhydı Kızlar on ıkı yaşına basınca Kudas Ayı'nıyle Mesıh Isa'ya adanıyor, Kurtancı'nın tıasel kansı oluyordu. Yasak yemışı yedınp erkeğı, Adem'ı de gunaha sokup Cennet'ten kovdurduğu ve ay halı gorduğü için yaradılıştan suçlu ve kirli sayılan kadınlar, daha bır tela^lı, kılıselerden çıkmıyorlardı "Gunah çıkarma" kurumu sayesınde rahıpler aılenın butun sırlannı oğrenıyordu Din, yalnızca eve değıl, karıkocanın yatağına bıle gırmıstı Tiim Kitapçılarda TOPLUMCAL ŞÛ 5Î"M««. VAVINLARI Toplumsal Dönüşum 2B Bılgı Bırıkım Tüm Kitapçılarda Narlıbahçe Sk No 6/3 Cağaloğlu Istanbul Tel (0212) 527 98 25 Kardak Uluslararası Basın Yayın Tıcaretın Kuruluşlarıdır Narlıbahçe Sk No 6/3 Cağaloğlu Istanbul Tel (0212) 527 98 25 Kardak Uluslarara6i Basın Yayın Tıcaretın Kuruluşlarıdır OÖ HÛŞ0 M VAVINLARI Toplumsal Dönüşüm 2B BllgıBirıklm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog