Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tdrdfından Izıı Yanmadası ıçın oncrılen mod ele çok ıyı bıı uyıtmluluk sergılemektedır Bır bdşka dnldtımla Izu Yanmadası ve Salıhlı omeklen deprem urünası oları bır bolgenın kornşu bolgesındekı fay sıstemlen uzerınde çok yakın zamanlarda buyuk depremlerın habercısl olabılecegını gostermektedır Denizli Deprem Dizisi Denızlı deprem dızısı, 24 Şubat 2000'de kuçuk depremlerle başladı 21 Nısan 2000 gunu M=5 2 buyuklugunde bır deprem oldu 24 Şubat 5 Ekım 2000 tarıhlen arasında Derazh yoresınde toplam 219 deprem meydana geldı Denızb ve yakın cıvarında olan depremler, Denızlı Havzasının KD'sundan geçen Kalekoy Fayı Karakova Fayı ve Pamukkale Fayları uzerınde meydana geldı 24 Şubat 2000'de kuçuk depremlerle başlarrus ve 21 Nısan 2000 gunu M=5 2 buyuklugunde bır deprem oldu Denızlı ve yakın cıvannda olan depremler, Denızlı Hdvzasının KD'sundan geçen Kalekoy Fayı Karakova Fayı ve Pamukkale Fayları uzennde meydana geldı Bu depremden sonra bıraz uzak bır bolgede 15 Aralık 2000 Akşehır (M=5 8), 03 Şubat 2002 Eber Çay (M=6 1) dopremlen oldu Fdym genel dogrultusu KB GD dıır Uzunluğu dıkkate alındıgında Yazoren Fayı en buyuk (Mlmax) 5 0 buyuklugunde depremler uretebdır Bdlıkesu cıvarındd, Kozdereguvem ve Yazoren Faylanna benzer çok sayıda kuçuk yanal atım bıleşenlı egım atımlı normal fay lar yer almaktadır Tarıhsel donem ıçensırı de Savdstepe merkezlı buyukluğu M=5 51 geçen bır deprem olmaması bu son dcp remlenn yerel olçekte kuçuk fayldnmalaıla ılgüı oldukldrını dogrulamaktadır Uzunluk buyukluk ılışkısıne gore Yazoren ve Kozdeıeguvem Faylan 1999 ve 2001 yıllannda her ıia fay uzerınde de en buyuk rridgnıtudlu depıemleı ve aıtçüdrı olmustur Bu nedenle bu depremlerın arkasmdan daha buyuk depıem olma olasılıklan bahsedılen bolgeler ıçın çok dıışuktur 01.05.2013 tarlhlndan Hlbaran (26.80 • 3U0O) D va (38JD0 40.30) K koordlnatlan * • mtydana galan dapramlar 40 39 5 38 5 Sındırgı Deprem Dizisi 07 25 Hazıran 2003 tdiıhleıı ardsında SındırgıBıgadıç yoresınde buyukluklerı M=2 0 ıle M=5 5 drdsındd degısen 70 deprem oldu Yazılı basında bu depremler deprem fırtınası olaıak nıtelendırılerek bır çeşıt enerjı boşalımı oldugu VP çok yakın bıı zamanda bıtecegı belırüldı Aynca bu tuı enerjı boşalımının bu bolgedekı genlmeyı azaltacağmı ve faylann parçalı olması nede 27 27 6 2B 286 29 29 6 30 30 S 31 Şekll 5 . 0718 Hazlran 2003 tarihleri arasında Sındırgı Blgadlç yöreslnde olmuf depremlerin dış merkez dağılımlan (Dlri faylar faroğlu vd. 1987). anahzlerı ve odak mekanızması çozumlerı yapılması gerekmektedır • Salıhlı, Denızlı, Savaştepe ve SındırgıBıgadıç te olan depıem dızılen bıı deprem fu tınası degıl bolgeye o?gu yerel olçeklı faylanmalarla ılgılı olabılır • Geıek Savaştepe geıekse SındırgıBıgadıç depıem dızılerının de Sımav Fayı ya da Bergama Zeytmdagı Fayı uzennde gehşebılecek hasar yapıcı bır depremın habercısı nıtelıgı taşıyabılecegı de unutulmamdlıdıı • Verdıgımız ornekleıde oldugu gıbı yurtdışında ydpüan hassds ve dynntıh çalış malar sonurundci ılgılı yorcleıde meyddna gelen depıemleı ın rıasıl bıı karakter taşıdı gı, oncu, deprem fırtınası veya artçı oldugu açıklanmaktadu Maalesef ulkemızde ıse çok kısa (bırkaç dakıkahk) bır zamanda bunlaıa kaıaı venlmektedıı Boyle orıemlı konuldidd açıklama yapüırken daha dıkkatlı olunması ıjL'iekmektedıı Dr. Ramazan Demirtaş, Eren Tepeuğur, Bengi Eravcı, Cenk Erkmen, Mujdat Yaman, Kenan Yanık, Belgin Baran, Zahide Çolakoğlu Afet Işleı ı (ienel Mudurlucju Deprem Aıaştınna Daııcsı Baskanhgı Sısmolojı Şube Mudurluğu, Ankara Nvt tiu yazı konusundd aynnlıh bılqıleı hllp II sısmodepıonnpvlr lemdmlen Wfh ,ıdu ıml< ıt /96i Salıhlı H, Te 2000 Demzh ve 1999 2001 Savaştepe (Bahlvnr) dpp deprem hıtınâid nu} (Demırtaş ppıığuı L Lıavcı B Ydinan M ve Yanık. K 2002) adh yaymdan clde edılobılu Ilgın (M=5 9), 20 Kasım 1924 Altıntaş (M^6 0) 2 Nısdn 1928 Emet (M6 2), 25 Hdzıran 1944 Şaphane (M=6 0) 25 Mart 1969 Demırcı (M=6 1), 28 Mart 1970 Gedız (M7 0) 15 Aidlık 2000 Akşehır 03 Şubat 2002 Eber Çay depremlen olmuştuı (Şelol 18) Bergama Zeytındag Fayı boyunca 18 Kasım 1919 Soma (M=6 9) ve 15 Kasım 1942 Bıgadıç (M6 2) depremlen meydana gelmıştır Dığer yandan 09 Hazıran 2003 Bancürma'da olan 5 2 1965den 4yıl sonra buyuklugunde bır 25 Mart 1969 deprem olmuşrur 3 Mart 1965 Salihli M=5.5 Şekll 4 . 1965 Deprem dlzllerlnden sonra olmus hasar yapıcı büyük depremler (Dlrl faylar faroğlu vd. 1987). Savaştepe Deprem dizisi Savaştepc (Bcdıkcsu) cıvaımdd 24 31 Temmuz 1999 taıılılen drasındd yaklaşık 176 adet deprem meydana gelmıs olup bu dızının en buyuk magnıtudu M~4 5 olmuştur 04 Mayıs 28 Hazııan 2001 torıhlerı diasındd ydkldaık 164 adet deprem meydana gelrraş olup bu dızının cn buyuk magnıtudu de M5 0'dıı Temmuz 1999'da Savaştepe de mey dana gelen depıemleı Kozdeıeguvem Fayı uzerınde meydana geldı Bu fay sol yanal atım bıleşenlı egım atımlı normal fdy olup ydkldşık 510 km uzunluktadır Fayın genel dogrultusu KD GB dıı Uzunluğu dıkkate dhndıgındd Kozdereguvem Fayı en buyuk (Mmax) 5 5 buyuklugunde depremler uıetebılır MayısHazıran 2001 depremlen Yazoren Fayı uzeıınde meydand gelmtştır Fay Sdğ ydridl atırn bıleşenlı egım atımlı normal fay olup yoklaşık 5km uzonluktddu SındırgıBıgadıç yo resı gerek tanhsel donem ve gerekse alet sel donem ıçensınde buyuk hasar yapıcı depremlerın oldugu 1965den 5yıl sonra bolgede yer almakta 28 Mart 1970 Cediz dır 07 Hazıran 2003 gunu başlayan ve 18 M=7.1 Hazııan 2003 gunune kddar devam eden depremlen deprem fır tınası olarak kabul etmek bır anlamda old bılecek bıı deprernı kabul etmek ve sonuçlannı kdtlanmak anlamına gplmpktedır Sın dırgı Bıgadıç deprem dızılennın yogunlaştıgı bolgenın hemen guneydogusunda uza nan Sımav Fayı'nm batı parçasının uzun su1965den 4yıl sonra 28 Mart redır suskun oldugu goz ardı edılmemelıdır 1969 Alaşehir M=6.5 Ote yandan Savaştepe deprem dızılennın hemen guneybatısında uzanan BergamaZeyhndağ fayı boyunca 1919 Soma depremı dışında herhangı bıı hasdr yapıcı depremın rayle de buyuk bıı depremın olamaydcaQı olmddı<*p da goz onune alınmahdır ıleı ı suruldu 07 18 Hazıran 2003 tdiıhbn aidsuıda meydana gelen depremlenn dış merkez dağılımlan Şekil 5 de gosterıldı Depıem futuidsı oldidk ısımlendırılen bu depremle nn O7ellıkle Sımav Fayı nın batı ucunda yo gunldşması çok dıkkat çekıcıdır Ote yandan 1999 2001 yıllan arasında olan Savaste pe depıem fırtınası olarak ısımlendırılen depremler ıse Bergama Zeytındag fayının kuzey ucunda yoğunlaşmaktddır Bır başka anlatımla gerek Savaştepe gerekso Sındır gıBıgadıç depremlen BergamaZeytmdagı fayı ıle Sımav fayının bırbınne yaklaştıgı bol gede yoğunlaşmaktadu SındırgıBıqadıç depremlerının hemen dogusunddiı uzanan Sımav Fayı ve sureksız olarak bırbırmm devamı gıbı gozuken aynı doğrultudakı Gedız Emet ve Sultandagı Fayldiı uzermde son yıi7yıl ıçensınde olmuş hasar yapıcı depıemleıı tarıh sırasına gore ırdeyelım 26 Eylul 1921 Demirci M=6.1 Sonuçlar • ÜLpiLin futuidlan açılma rejımımn oldugu yanı gerıümın yogunlaştıgı yapı ve malzeme açısmddn heterojen olan bolgeleıde oluşmaktddır Elastık enerjı boşalımı nın oldugu genç volkanlaı mdgnidtık sokulumlar ve jeotermal aktıvıtelenn yogun ol duğu kaynak bolgelerı bunlann başmda gelrnektedır • Mogı'nm deprem dızılen modehne gore, deprem (frrtmalan) dızılerını ızleyen donemlerde deprem firtınasının olduiju bolgeden zıyade kornşu bolgelerde buyuk deprem olma olasılıklannın çok daha yuk sek oldugu gorunmektedu Buna gore, deprem fırtınalan bır oncu nıtelıgı de taşımak tadıı • Bu tur dppremlerı deprem fırtınası olarak nıtelendrrebılrnek ıçın dalga formlannın aynntıh olarak anahz edılmesı, specrral M Yararlanılan kaynaklar: Denuılri.'j R Tbpcuı^uı L Fidvcı B Yaman veYdiuk K ,2002 l % 5 Salıhlı 2000 Dını/lı ve (Dalıkesu) depıpnı dızılen in>)«) ^OUl Savjştepe dııı Ozloıı Hıll I ' 1 / 1 «^ hhıda M 1984 RjMİıal tf>rupoıal vaı ıatıorı ol seısmıcıty and spectrum of the lyfiO eaıthqudkc jvvann neaı the Izu Penınsula ıs Snr of Aıııı•!!( d IA 1 19') i'l\ Mogı K 1963 Sunıc dıscussıun on aftetstıocks foreshocks and parthquakp swann:, the frac lurp of a semı ınfınıtebody caused by an ınnpı stıusi oııquı and ıls ıplatıon t<ı thu caı thqudke phenomena 3 Bull Caıth Rp.s In^t Tokyollıuv 11 bl'b bbB Sykes RL 1970 Earthquakp Swaıma w i Sea Flooı Hpreadıng JourrıaJ of Geophysıcal RPSP u c h 7 5 32 6S98 6b 11 Şaro<5lu F Emıp O vp Ku^cu I 190/ 'Iuı kıye nın Dırı Tay Harıtası MTA yayınlaıı Japaıı Bııll Se D P 1977 A rnorlpl f<n ı aıthqu.ıke svvdinıs Jouına] ol Geophysıcal Resparrh 82 8 dppıern fıı tınası m ı ; bb Tuı kıye Jeob]i Kurultayı Bıl 853/7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog