Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DUYURULAR • Kardıyolojı Anabılim Dalı II donem mezunıyet sonrası egıtım programı Eskışehır Anadolu Unıv Tıp Fak 14 Nısan Çarşamba B Tımuralp Ekokardıyografı 4 Kardıyolojı Ana Bılım Dalı Toplantı Salonu 16 nısan CumaN AtaCASS Kardıyolojı Ana bılım Dalı Toplantı Salonu • Topık dezenfeklanların genel ozellıklerı, tatbıik edıldıkleri (ormların farmasotik teknolojık ozellıklerı ılac uretıminde puskurterek şekıllendırme teknolojısı. Anadolu Unıversıtesı Farmosotık Teknolojı Anabılim Dalı 14 nısan Ecz AsumanEvcın Saat 13 00 • Paraneoplastık Sendromlar Fge Unıversıtesı Tıp Fak Dahılı Tıp Bılımlerı Bol 16 nısan 1993 Saat 110012 30 • Renkli Dopler Doç Dr Mahmut Oğuz (Ç U Tıp Fak ) 16 nısan 1993 Yer Çukurova Unıversıtesı Tıp Fak Konferanz salonu Balcalı Hastanesı Saat 13 00 • Sağlık Bılımlerınde Araştırma Yöntemlerı I Prol Dr Aysen Bulut 12 nısan Pazartesı Yer Ist Unıv Tıp Fak 1933 Unıversıte Reformu anfısı Saat 12 30 • Sağlık Bılimlerinde Araştırma Yöntemlerı II Ptof Dr Aysen Bulut 14 Nısan CarsambaYer ls>t Unıv Tıp Fak 1933 Unıvorsıte Relormu Anfısı Saat 13 00 HAFTANIN GÜNDE Mİ Üner Tan ve kedileri Bu ytup Erzurumlu toplamp Mıı/tu \e gıdeıler ve Tıp l akıı/lc sııu/ı ı (ııı gore\ ı haşkııııış pı ofesoı ıı A dık 11 < ki'sı\(>ı ılı\i $ıka\ıt (ihılcı \e ki'dıleıı kesmcsmın oıılcıımesııu ıslcılcı Mıı/lıı oııları dınlemi} \e şu \anıtı \ermı$ Dııa cdın kcdılvıı kcstı^ıııc \oksa hılımsel aıa^tıımalaıı i(,ın sızlcıı keseı1' Soz koınısıı bı/ım aıkıım bu lıaftakı konııyın kedı" konumuzun \azau \c dn^ımızde \A sık \azılanm / okudııgunuz Üner Tan dıı Lızıııumda o sııalaıda kcdı be\ınlcıı ıızcıındc anısslıı/ıuıluı uıpnuıktu, kedılerdc \e so/aklık nuınını "ıığeı \eıcıck" iukiadn ııma adı da lıeı ııusıhu 'kedıki'ser"e <,ıknıı$lıı Bereket muftıne kı hıı <,a/ı$malarıııı sağlıklı bu şckdık sıtıdıııcbılmıştu Vııeı Taıı ıılkcmızın ondc gelen bcuıı aıu$tııniM ılaı ııuluıulır IÜBİ7AK Bılım Ödulıı salııbıdıı U/kcnııze bu Nohcl odıdıı ıH'tııenıenıış aıııcı imeııkan Zcka Buııkashim Nobcl Mtıd(il\(i\ını ıılkemıze ktızaııdııııuıklaıı seumlıdıı AMHCI Lmsii'in Bılım \c Ban$ Madaluısı salııbı ıc Ncu Yoık Bılımk'i \kadimi\i nııı cıklıf ını \ıdıı L ın'i I(in fız\oloi>tw u bc'Miııı !$le\ ı$ ıih'k ıiııızmakıı ı ıızı ı ıııdc ozçıtıı \c haşaıı/ı i cı/ı^ıiKiltn ı a/vıuık tadıı (, CI/I}IIHI alaıı u komdarııuı bu ^oz iltlll Stlk Oİdllk{tl U'llkll bitki fosili 1,2 milyar yıllık 1 2 milyar yıl once de bugunku bıt kılerın ataları butun kıtaları denız sahıllerıne kadar kaplıyordu Bugune kddar en yaslı bıtkı fosılle rının tarıhı 430 mılyon yıl oncesıne ka dar gıdebılıyordu Amerıkalı jeolodg Paul Knauth metkezı Arızona da daha da eskı bıtkı losıllerının ızlerını yakaladı Ayrıca baska bır Amerıkalı araştırmacı da gene 1 milyar yıl once butun karayı halı gıbı kaplayan boru bı çımınde taşlaşmış bakterı artıklarını kesfettı bolgelemle bu bölgelere denk gelen kedı he\ mlermdekı bolçeler aıasındu bcıızcı lık lcıı bıılııp {ikcırlnoı Bugune kadaı elınden bınlcııı kedı ge(,mı$ Erzuıumda ıncelcmcdığı kedı kulnunıma asısttmlamla bıılıkte ellcıııuk kcndılcııııın luızııladı^ı \c kcdılcıın uığ/ak mı \olak ını oldu^unıı tıı;eı \eıııek lesl ellıklen test kutukuı ıle <,e\re ıl/erc \ık sA gczıkı / duzenlcmışleı Bu defasmda da \olları htanbula duftu İstanbul bu kedı dervası gıbı. Sadeıc sokaklaı kcdderle dolu değıl bır (ok evde de \tımışeı, otuzaı çıuplar luılmde \a$ı\orlaı Tabtı İstanbul gıbı. kediseverlerle dolu 'kedı dne bu de dergınm iikartıldığı bır kentlc hıı bılım adamanının A cdıleı lc dene\ \apmasinui ozel zorluklaıını \a}amı$ kcdılcıe sadeıc ıığcı M'ieıeğını \e hıı, hıı A otııluk ı apnun aı aÇını ıııandıı dıı nıak ta zoı luk çekmi} hıı <,ok kcdıscurc Ama gene de hlanbullu \uzleuc kedı Vııeı Tan ııı bılımsel (iıa$tumalaıındu ı< ///;/ almtş duıumda Vııeı Tan ııı kedı aıuştnmalaıı IIÇIIK, haşka sonu<,laı da \eımı$ Soz gelııııı bıılıın cıkck Tekıı kcdılcıın \olak olduklaıınt saplamış dı$ı tekıılcıın ılc hınıık ı,o^uıılıı^unun ııısankııdakı ^ıbıvığkık Vneı Tan bu aıa$lumalaıdaıı hc\ın asımctıısının cıı oııcm/ı ka\nağıııın kalıtsal ozcllık oldııgıınu saptnoı Scks lıormoıılaıı <,cucscl clkenlcı de bu kalıtsal ozcllık uzcrmdc faıklılaşmalaıa \ol mnoı Üner Tan Mıımıı kedısını \e dıçeı \uzlenc kıdı uzeıuıdckt çozlemleıı sonuııı $ıı \aıgı\a uıınoı lıısanlaıııı da\ıaııı^laıınııı butııııunu snıjn/ kıskaınlı^ı \h [>ıhı ılkel hı<,ımleıı\le kedıleıdı çoııntk mumkun ••* Ekran karşısında göz kırpmâ Japon bılım adamları ınsanların bılgısayar karşısında gozlerını nasıl daha az yoracaklarını araştırdı Bu çalışmaya gore ınsanlar bılgı sayar karşısında çalıstıkları zaman gozlerını daha az kırpıyorlar ancak gozyasları daha hızlı akıyor Buna bır çozum olarak ekranın yukseklıgını değıştırmeyı onerıyorlar Insan karsıya bakmak yerıne aşagıya baktığı zaman gozu daha kuçuk açılıyor Dolayısıyla gozdekı gozyaşı zarı daha yavas kuruyor Bu nedenle araştırmacılar ekranı alçat mayı vo yukarı dogru egım vermeyı onerıyor u dçıın bu lnb/o kar^mııza <,ıkuı * SrttJ u' sol bı ı ııı aıtısındukı faıklılıkkıı vc bcıızcı lık k'i * Bc\ın Minkuıeteınlc ozcllıklc el kıılhınımı aıasıııdakı dışkdeı * Bı/ı^sıI fonk\ı\()iıkııııı zcku ılc ılışkılcıı * kadııı i'ikck heuuleıı (iıcısındııkı \upı\cıl u bdışsel lıuklılıklaı * Sık\ lıoımoııkıımııı bc\ııı a\ınwhı\ıııc \c hdı$sel /onksnon/auı ctkılcıı bılım adanııııuz bu konıılaıı \udeıe ıınankıı ıızcıındc (iıaştırnuıkht ka/mnoı hu\\unlwda ozcllıklc kulılcuk de el kıı/lanııııı ılc lx\uı asııınlını aıasıııdakt ılijkı\ı ımelnoı ıınan beuıuıdekı konu}mu (ielcıek Cıımaıtesne kadaı t>uııe$lı \ı suı;/ık dolu guııleı dılekleıınıızle Cumhurlyet BİLİMTEKNİK • N o 31b 10 Nısan 1993 9Yem Gun Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A Ş • Genel Yayın Yonetmenı uzgen Acar •Genel Yayın Koordınatoru Hikmel Çetlnkaya • Yazı Islerı Muduru Celal Başlangıç • Yayın Yonelmenı Ortian Bursalı •Grafık Yonetmenı Tules Hasdemir 3163
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog