Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

SAYFA CUMHURIYET 12 ARALIK1992 CUMARTESİ 14 HABERLEREV DEVAMI Oylar alm ak, pak başkana ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu)-Turk-Işgenel kurulunun 5 gununde şu ankı Türk-Iş yo- netımıne eleştınler surerken baa sendıkalar da açık destek verdı Sağlık-İş Sendıkası Ge- nel Başkan Vekılı Savaş Benlı, 20 ekım seçımlennde ortaya çı- kan tabloda ışçı hareketının öncmlı katkısı olduğunu dıle gelınrken, Tes-Iş Sendıkası Ge- nel Başkan Vekılı Mahmut Ozonur Şevket Yılmaz'a "Al- Idhı'na kadar* oy vereceklennı açıkladı Lıman-Iş Sendıkası Genel Başkanı Hasan Bıber Şevket Yılmaz'ın ışçının karşı- sında. patronla aynı safta yer aldığını ılen sürdu Tanm-İş Sendıkası Genel Başkanı Sabn Ozdeş 'Ankara da Turk-İş vardır" dedırtecek guçlu" bır Turk-Iş oluşması ıcın değışım gcrektığını vurguladı Beledıye- îş Sendıkası Genel Başkanı Fu- at Alan da. değışım grubunun kamuoyuna "parçalanma" şeklınde yansıdığını ıfade ede- rck. Turk-lş'te "yenı bır yapı- lanma" ve "bırlıktelık " gerektı- ğını soyledı Genel kurulun 5 gununde ılk sözu alan Turkıye Sağlık-Iş Sendıkası Genel Başkan Vekılı Savaş Benlı. konuşmasında çağ atlayan Türkıye de "çağdaş zengınler"' turedığını halkın ve devletın soyulduğunu. yenı ha- ncdanlann oluştuğunu anlata- rak. ışçılenn bu gıdışata karşı çıktıklannı söyledı Benlı, Turk ışçı hareketının açık hava mı- tınglen. yüruyuşjer yaparak ve 3 ocakta topluca ış bırakarak kamuoyunun dıkkatlennı çek- tığını belırterek. Belkı, tam başanya ulaşıldı dcnılcmez, ama hıçkımse de hıç başanlı olunmamıştırdıyemez 20 ekım seçımlen sonucunda ortaya çı- kan sıyası tabloda da Turk ışçı hareketının çok onemlı katkısı ve etkısı olmuştur Bu mucadc- ledc. scndıkalanmızın sade uye- lcnndcn konfederasyonumu- zun genel başkanına kadar herkcs uzenne duşen gorevı ım- kânlar oranında vapmıştır' dı- yc konuşlu Benlı kamu ışve- ren sendıkalannın anayasaya aykın olduğunu da ıddıa ede- rek. bu sendıkalann kapatılma- a. Yüksek Hakem Kurulu'nun da yapısının değıştınlmesı ge- rektığını aktardı Benlı, koalıs- yon hukümetının uzennde ça- lıştığı genel sağlık sıgortası uygulamasını da eleştırerek, bu siştemc geçılmesı durumunda ışfiferm hastalık sıgortası pnm- lenne el konulmak ıstendığını söyledı Yeniden yapılanma Beledıye-Iş Sendıkası Genel Başkanı Fuat Alan da Turk- Jş'te "yeniden yapılanma' ge- reküğıne dıkkat çektığj konuş- masında Değışım Grubu'nun '"parçalanma" olarak kamuo- yuna yansıdığmı, "bırlıktebk" gerektığını soyledi Alan.pobtı- ka ve program üretılmedıkçe sendıkalara var olan güvensızh- ğın attacağını ve toplumda or- gutsüzluğun yayılacağmı anla- tarak, Guneydoğu Anadolu'da yaşanan olaylann ve olağanus- tü hal uygulamasmın ışcılenn "hak arama vollannı kapat- tığT'nı söyledı Tes-Iş Sendıkası Genel Baş- mazısı kan Vekılı Mahmut Ozonur seçımde Şevket Yılmaz'ı des- tek leyeceklennı açıkladı Ozo- nur 'Oyumuzu, alru ak, mazısı pak Şevket başkana vereceğız Sayın başkan senın yanında yız Şevket yılmaz'a Allah'ına kadar oy vereceğız" dıye ko- nuştu Ozonur, delegelenn Turk-Iş ı bolme değıl, bırleşür- me doğrultusunda karar alma- lan gerektığıhı soyledı Özo- nur'un konuşması, bır grup delege tarafından ayakta alkış- landı Şeker-Iş Sendıkası Genel Başkanı Hıkmet Alcan, Tür- kıye de dış meselelenn ıç mese- lelenn önune geçtığını ıfade ederek hükumete vaallennı gerçekleştırmesı ıçın tarunan surerun dolmak üzere olduğu- nu söyledı Alcan, 1993yıhnda bu \aatlenn gerçekleşmejnesı durumunda, Turk-Jş Başkan- lar Kurulu'nun harekete geç- mesı gerektığını belırterek Eğer onlar yapmazsa. ben Şe- ker-İş Sendıkası Genel Başkanı olarak hukumetın yakasına ya- pışacağm dedı BASISEN Genel Başkanı Metın Tırvakıoğlu da 'Seçım mafyasının ışçılen bölme_ye ça- lıştığını' savunarak "Işçılen bolmek ve parçalamaktan vaz- geçın Seçım mafyası, bu ışten elını çeksın Koltuklara yapış- mayın Koltuklardandahakut- sal gorevler de vardır" dıye konuştu Genel kurulun oğleden son- rakı bolümunde sendıka temsıl- cılennın konuşmalan sona er- dıkten sonra komısyon rapor- lan delegelere sunuldu ve oylama yapıldı Hesap ve tetkık komısyonu raporu, oybırlığıyle kabul edıldı Dıvan başkanbğı- na sunulan teşkılatlandırma raporunda ıse ışçılenn örgut- lenmesı açısından bugun gelı- nen noktanın "vahım" olduğu vurgulanarak "Turk ışçı hare- keünın en onde gelen odevı, sıs- temlı bır şekılde ve de\amh >a>gınlaştınlan sendıkasızlaş- tınna oyununu bozmaktır Bunun panzehın ıse devamlı planlı ve programlı bır şekılde orgütlenmektır" denıldı Bugûn, genel kurulda, Türk- Iş yönetım kurulu uyelen aday- lannın konuşmasından sonra, Değışım Grubu delegeiennm son bır kez değerlendırme yap- mak uzere yeniden bır araya geleceğı belırtılıyor Yıhnaz'uıUstesi' ~~ Ote yandan Turk-Iş Genel Kurulu'nun bıtımıne 2 gun ka- la. Türk-Iş Genel Başkanı Şev- ket Yımmaz da kendı Iıstesını dun akşam yapılan toplantıda oluşiurdu Yılmaz'ın, Iıstesını varın açıklaması beklenıyor Genel başkanhğa yeniden ada> olan Şevket Yılmaz'ın hs- tesıne son şeklı venldı Yılmaz - ın lıstesınde, genel sekreterlığe Beledıye-Iş Sendıkası Başkanı Fuat Alan ın ^cnel mab sekre- terlığe Şeker-Iş Başkanı Hık- mct Alcan'ın, genel teşkılatlan- dırma sekreterlığıne Tek Gıda- Iş Genel Sekreten Husevm Ka- rakoç un. genel eğıtım sekreter- lığıne ıse Turkıye Maden-lş Sendıkası Başkanı Hasan Hü- scvın Kayabaşı nın getınlmesı bcklenıvor HAVA DURUYIL TURKIYE DE DUNYADA IVIeteorolot Genel Mu- durlugu nden alınan bılgı- ye gore yurdun batı ke- s mlen parçalı ve çok bulutlu Marmara ıle kıyı Ege yağmurlu otekı yer- ler az bulutlu ve açık ge- çecek Yurdun ıç ve dogu kesım ennde sabah saat- lerırvde yoğun olmak uze- re yer yer s s gorulecek Hava sıcaklıgında onemlı bır degısıklık olmayacak Ruzgar guney yonlerden rıafıf ara sıra orta kuvvette batı bdgelenmızde kuv vetlı olarak esecek Deitzlertmızde ruzgar Marmara Ege ve Batı Karadenız de yeryerfırtınabeklernıyor Ruzgar Marmara ıle kuzey Ege de gunbaösı ve lodos, otekı denızlenmızde kıble ve kesışlemeden 3-5 yer yer 6 saatte 10-21 yer yer 27 Marmara, Ege ve Batı Karadenız de 33denız mılı hızla esecek. Van Golu nde hava parçalı ve az bulutiu gececek Adana Alyon Agn Ankara Antalya Aydın Bursa Çanakkale »yarbafcır Edıme Erzururr Eskışehır Istanbul Izmır Kars Konya Samsun Trabzon ZonguMak A 16* B 8' A 2' S 10" A 18* Y 181 Y 13* Y 16' A r Y 13" s r S 10' 10" 14' A 16* B io* VrSetiar Amman Atma BaOdat Bruteel Cenevre FranHurt Lefcoşa Petersburg Londra Madnd Mılano Mûstova Munıh Pans Prag Rıyad Rocra Vıyana S A Y B S Y S A S B A Y S S S s B Y Y 6* ir 14' ir tr eT 18" r r1? 5' r4" r 7 25' 12* 4° O" ** A-açık B-bulutlu G-guneşlı K-kadı S-sıslı Y-yağmurtu Demirel, Demokrat Parti Grup Başkanı Gephardt ile Çekiç Güç'ü görüştü Clinton ekibinden9 K.Irak operasyonuna destek ANKARA (CumJıuri)et Bii- rosu) - Başbakan Sulevman Demirel Ankara ya gelen De- mokral Partı nın Grup Başkanı Rıchard Gephardt ıle Çekıç Güç konusunu goruştu ABD Devlet Başkanhğı'nı ocak a>ında devralacak olan Bıll Clinton ın ekıbınden De- mokrat Partf nın Grup Başkanı Rıchard Gephardt. Ankara Esenboga Havaalam'nda yap- tığı açıklamada, Turkıye'dekı lcmaslan sırasında Çekıç Guç konusu uzcnndc duracağını bıldırcrek Demokrat Partı'nın Turkıye'de yurutulmekte olan operasyonu "hararetle destek- lcdığını' vurguiadı Gephardt, Turkıye'ye gelen hevetın, Turk- ABD ılışkılen konusunda da ' guçlu duvgularla ' dolu oldu- ğunu da soyledı Konuk parlamenterler heye- ünın başkanı olan Gephardt. Clınton'dan ıyı nıyet mesajı ve ıkı ülke arasındakı gûçlu ılışkı- lenn surdurulmesı dıleklennı getırdığınısovledı ABD hevetı, dun Genelkur- ma> Başkanı Doğan Gureş, Başbakan Suleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnonü ve TBMM Başkanı Hüsamettın Cındoruk ıle goruştu ABD heyetının Gureş'ı zrya- retı sırasında 2000 e Doğru der- gısı ve Özgür Gundem gazetesı- nın muhabırlen Genelkurmay bınasından çıkanldılar Gep- hardt, goruşmeden önce vaptıgı açıklamada, ABD halkının Turkıye'nın Irak'a yönelık ola- rak uygulanan operasyonda buyuk cesaret gösterdığını ve ABD halkında saygı uyandırdı- ğını soyledı Çekıç Guç'ün goreve devam etmesınden yana olduklanru bıldıren Gephardt, operasyo- nun ABD halkı tarafından da olumlu karşılanmadığını, an- cak alternatıflergozönünealın- dığında en ıyı uygulamanın bu olduğunu belırttı Demirel ile görüşme Demirel Başbakanlık'tan aynlırken gazetecılenn Gep- hardt'la goruşmesıne ılışkm so- Kuzey Irak'ta Kürt devletine ışık yok Türk-İ5 kongresinden notlar Bayraın da olabilir, seyran da; peki ya enişte nerede? YILMAZ GÜMÜŞBAŞ ANKARA - Turk-lş'e bağh onemlı sendıkalardan bınsı olan Harb-Iş'ın yıllardır genel başkanlığını yapan Kenan Du- rukan, son genel kurul oncesı artık aday olmadığıru açıklar- ken, guzel bır şey söyledı "Bız yetennce eskıdık Işçıler artık karşılannda yenı yuzler görmek ıstıyorlar Durukan, genel başkan ol- mak ta yeniden dıretseydı ne olacakü 9 Belkı kazanacaktı, ama alabıldığıne zorianacaktı Belkı bırtakım pazarlıklar yap- mak, delege oyunlanna başvur- mak zorunda kalacaktı Bunlar da onu, kazanmış olsa bıle çır- kınleştırecekü Durukan eskılı- ğını kabul ettı. çırkınleşmeyı değıl Türk-Iş Genel Kurulu çalış- malannı yann tamamlıyor Bugün buyük bır olasılıkla Ge- nel Başkan Şevket Yılmaz ve dığer yönetım kurulu uyelen- nın eleştınlere yanıtlannı dınle- yeceğız Yann da delegeler. yenı yonetımı behrlemek üzere sandık başına gıdecekler Pa- zartesı günu Turk-fş'tekı yöne- tım koltuklanna kımlenn otu- racağını, yann akşam görece- Doğal olarak herkesın merak eiüğı eskı koltuklara kımlenn oturacağı Eskı, yanı Duru- kan'ın tanımıyla "eskımış" yüzler mı, yenı yuzler rru'' Bunu şu sıralarda söylemek olanak- sız Ancak, delegelenn buyuk çoğunluğunun yenı yuzlerden yana olduğu, genel İcunıl bo- yunca gorüldü Bunun adı bay- ram olabilir, seyran olabıür Ama delegelenn yenı bır umut peşınde olduklan tartışmasız Bırtakım kışılenn kasalanna ve delege oyunlanna guvenerek şımdıve kadar oynadıklan "Al gülüm. vcr gülüm" alışkanlık- lannı yıkmak ıstıyorlar Saray oyunlanna, saltanat alışkanlık- lanna son vermeye kararlı gö- runüyorlar Genel kurul oncesı ıkırcıklı olanlar bıle. çevnlmek ıstenen manevralan gorunce, hele bazı kışılenn kendılennden hıç bek- lenmeyen şekılde oynamaya kalktıklan oyunlan seyredınce, artık bır şeyler yapmanın bo- yunlannın borcu olduğunu daha ıyı anladılar Onlenndeıkı seçenek olduğunu gorduler Ya bütun çırkınlıklere boyun eğıp çevnlmek ıstenen Osmanlı ovoınlanna evet dıyecekler ya da Turk-İş'ın yenı açılımlanna başlangıç oluşturacak bır karar verecekler Bekleyıp goreceğız ALAŞEHİR1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No 1992/323 Davacı Velı özdemır tarafından kardeşı Ramazan Özdemır aleyhı- ne açılan gaıplık davası nederuyle, Alaşehır ılçesı, Gırellı köyü, cılt 036/01, sayfa 3, sıra 3'te nufusa kayıth Mustafa ıle Hatıcc'dcn 27 1 1967 tanhınde doğma Alaşehır Gı rellı köyunde Ramazan özdemrr'ı tamyan, >enm bılen ve bu kışıden haben olanlann bır yıl ıçcnsınde mahkememızın 1992/323 sayılı dos yasına haber vermelen ılan olunur ANKARA(Cumhuriyet Bû- rosu) - ABD, Fransa ve Ingılte- re. Türkıye >e Kuzey Irak'ta Kurt devletı oluşmasına ışık yakmayacaklan _ konusunda güvence verdıler (jç Batılı ül- ke Çekıç Guç un gorev suresı- nın uzatılmasının. bölgenın ıs- tıkran ıçın buyuk onem taşıdı- ğını belırterek Turkıye'den. bu gucun suresının uzatılmasını ıs- tedıler Ankara, bu yetkının, TBMM nın vetkısınde olduğu- nu vursuladı Yavımlanan ortak bıldınde, ' Irak halkının tumunun ırade- sını demokratık voldan yansıt- ma>an herhangı bır anayasal düzenlemenın teşvik edılmeye- ceğı' ıfadesı kullanılarak. Ku- zey Irak takı Kurtlenn onculu- ğunde dayatılmaya çalışılan federe devlet seçeneğı de dışlan- dı Dışışlen Bdkanlığı Musteşan Ozdem Sanberk. goruşmeler- dcn sonra yapılan basın toplan- ıısındd Çekıç Guç ve Irak'la ılgılı olarak dort ulkenın bırda- nışma mekanızması kurarak, doğabılecek sakınca ve kaygıla- rı cn kısa surede gıdermeyı ka- rarlaştırdıklannı soyledı Turkıye nın "PKK'nın şıd- det eylemlenne karşı meşru sa- vunma hakkının tüntuyle des- teklendığının" yer aldığı bıldın- de Irak topraİdannın terönst- ler ıçm bannak teşkıl etmemesı konusuna, ılgılı bütün taraflar- ca 'tıtızlıkle uyulması" ıstendı Mitsotakis'ten iyi niyet mesajı ANTALYA(Cumhuriyet) - Karadenız Ekonomık Işbırlığı (KEİ) Dışışlen Bakanlan Top- lanlısı ıçın gelen Yunanıstan Dışışlen Sekreten Vırgınıa Tu- daru, Yunanıstan Cumhurbaş- kanı Konstantın Mıtsotakıs - ten 'ıyı nıyet mesaııgetırdı Dışışlen kaynaklan. oncekı akşam yapılan Hıkmet Çetın- Tudanı ıktlı göruşmesı sırasın- da, Tudaru nun. Mıtsotakıs'm "en sıcak duygularla selamlar" gonderdığı mesajını aktardığını bıldırdıler Kaynaklar, mesajın Stockholm'de 14-15 aralıkta yapılacak olan Avrupa Güven- lık ve Işbırlığı Konferansı (AGIK) Bakanlar Konseyı toplantısında Yunanıstan Dı- şışlen Bakanı ıle Çetın arasında bır goruşme önensı ıçermedığı- nı bıldırmekle bırlıkte, ıkı ulke- nın dışışlen bakanlannın gavn- resmı olarak bırbırlenyle go- ruşmelenne zemın hazırlayıcı nıtefıkte olduğu değerlendırme- sını vapıyorlar Çetın-Tudaru göruşmesınde ağırlıklı olarak. Bosna-Hersek ve Balkanlar konulannın gun- deme geldığı bıkiınlıyor Tu- daru'nun, Yunanıstan'ın, Bal- kanlardakı gergınlığın asken olarak tırmandınlmasına karşı olduğunu ve Sırbıstan'a yapıla- bılecek bır asken müdahalenın, başka bolgelere taşmasına yol açabılecegı duşüncesını aktar- dığı oğrenıldı Kaynaklar, Çetın'm. "Sırbıs- tan'ın BM kararlanna uyması- nı sağlamak uzere havaalanla- nna yönelık bır mudahaleyı nasıl değerlendınyorsunuz" sorusuna karşılık, Tudaru'nun yarut vermekte zorlandığı bebr- üyorlar Çetın'ın Yunanıstan'ın yaz başlannda Mıtsotakıs'm Batı Irakya'yı zıyaret ederek, ya- şam şartlannın ıyıleşünlmesı konusunda bır onlemler paketı- nın uvgulanacağı volundakı açıklamalannı ıma ederek, "Türkıye'nın. Batı Trakya'da yapılacak ıyıleştınmelenn ger- çekleşmesı konusunda bazı çe- kıncelen olduğunu" soyledığı aktanlıyor Yaklaşık 20 dakıka süren ıkı- lı goruşme sırasında, Make- donya ve Kıbns konusunun ne Tudaru ne de Çetın tarafından gundeme getınlmedığı bıldınh- >or AT liderleri Edinburgh zîrvesinde buluştu EDINBL RGH(AjansJar) - Avrupa Topluluğu nun en sı- kıntılı donemınde gerçekleşün- len ve topluluğun geleceğı açı- sından buyük onemı olduğu bıldınlen zırve toplantısı, üye ülkelenn devlet ya da hukumet başkanlannın katılımıyla dun Iskocva'nm Edinburgh kentın- de başladı Zırve Avrupa Parlamentosu Başkanı Dr Egon Klepsch'ın konuşmasıyla açıldı Edinburgh Zırvesı nde lıder- lerın Maastncht Anlaşması nı ve Delors un 2 fınans paketını onaylamalannı bekledığını kaydeden Avrupa Parlamento- su Başkanı, Danımarka'nın da 30 Hazıran 1993 tanhıne kadar Maastncht'ı onaylayarak sıyası bırlık anlaşmasını ımzalayaca- ğını umut ettığını bıldırdı Ulusal parlamentolann yet- kıyı Bruksel'e devretmelenyle ılgılı 'vetkı dev n' ne ılışkın ılke- lenn Edinburgh Zırvesı'nde be- lırlencceğını anlatan AP Başka- nı Klepsch, topluluğun dış polıtıka konulannın günde- mınde yer alan en onemlı mese- lenın Bosna sorunu olduğunu soyledı Dr Klepsch, "AT bu ınsanlık dışı drama son vermeh- dır" dedı Dr Egon Klepsch'ın konuş- masından sonra soz alan AT Komısyon Başkanı Jacques ^klors da. Maastncht'ın tum uyelerce onaylanması gerektı- ğını belırterek. ortak bütçeye yapılan katkılan artüracak 2 finans paketıne ılışkın taslak bütçenın ana hatlannı belırttı Edinburgh Zırvesı'nın başa- nsızlıkla sonuçlanmasına yol açabılecek "Danımarka knzı"- nın kısmen çozümlendıgı bıldı- nldı Topluluk ülkelen sosyahst partılennın oncekı gece zırve öncesınde duzenledıklen top- lantıdan sonra bır açıklama yapan Danımarka Sosyal De- mokrat Partısı lıden Ove Fıch, AT Donem Başkanı İngıltere Başbakanı John Major'ın son anda Danımarka'nın Maast- ncht Anlaşmasfna ılışkın yenı ıstemlen hususunda Fransa ve Almanya'yı "asgan muşterek- lerde" bırleştırecek bır formul- de ıkna ettığını soyledı Yunanıstan Başbakanı Konstantın Mıtsotakıs, Ma- jor'a dün bır açık mektup gon- dererek, ulkesının Make- donya')i bağımsız bır cumhun- yet olarak tanımayacağını bıldırdı 6 Hekim hastayı Allah'a emanet etmeli9 Baştarafi 1. Sayfada lıselennde okutulması ıçın tavsıye ettığj, "Sağlık Meslek Tanhı ve Ahla- kı' adlı kıtaptan alındı Yazan, Bakırkoy Sağlık Meslek Lısesı mudurlüğu görevınden kısa bır sure önce alınarak Bahceköy'- dekı Ortopedık CıhazJar Oku- luna Ingılızce oğretmenı olarak atanan Omer Ozkan Ömer Ozkan, bu lıscnın 1 sı- nıflannda okutulan kıtabın onsozunde, ıkı-üç yılı bulan bır araştırma sonucunda hazırladı- ğı bu kıtaptakı başvuru kay- naklannın Mıllı Eğıtım Bakan- lığı tarafından orta ve dengı okul oğrencılenne tavsıye edıl- mış eserler ıle tıp fakultelennın tıp tanhı kürsusu başkan ve üyelennın eserlen olduğunu be- lırtıyor Kıtaptan bazı alıntılar Sayfa 12: Her hekım dınıne saygılı olmab Cahıl ve adı ın- sanlarla duşup kalkmamalı, soz ve davranışlan ıle dın adamlan ıle çatışmamağa çalışmalıdır Kesın olarak "falan yaşar veya ölur' dememelıdır ' Sayfa 101: Inaı\cı olmayan hekımın ılacından da fa>da gel- mez Sayfa 263: Idareade olması gereken vasıflar sıralamasında madde 'o' Idarecı, banşa ya- naşmamalı Hem kıtabın yazan ömer Ozkan'la görüşmek hem de bu ıddıalan araştırmak amaayla gıtüğımız Bakırkoy Sağlık Meslek Lısesfnde Özkan'ın bırkaç gun önce gorevden alın- dığını oğrendık ve okulun mü- dur yardımalan ıle bazı oğret- menler ve öğrencılerle gorüş- tuk Mudurluğe vekalet eden Ne- vın Bak, bız henuz hangı amaç- la okula geldığımızı ıfade etme- den okulîa ılgılı tum ıddıalann asılsız olduğunu belırttı Bak "Ramazan ayında oruç tutan da olur, tutmayan da Hıçbır oğrencıye "tutun ya da tutma- yın' denmez Okulda gunde uç oğun yemek çıkar" dıye savun- mayageçtı 120'sı laborant, dığerlen hemşırelık öğrenımı gören top- lam 350 oğrenası bulunan Ba- kırkoy Sağlık Meslek Lısesı'nm hem kantın hem de konferans ve spor salonu olarak kullanı- lan çok amaçlı bır tek salonu var Okuldakı 60 erkek oğrencı gunduzlu, kız oğrenaler ıse ya- tılı oğrenım göruyor Yatılı öğ- renalere çıkış ıznı yok Yönetı- alennın ıznıyle yalnızca köşe- dekı bakkala gıdıp gelebılıyor- lar Ama. yoneucılen ve oğret- menlennın gözetımı olmadan gorüştuğumüz oğrenaler bü- tun bunlardan asla yakınmı- yor Onlara göre, her şey mü- kemmel Öğretmenlen onlara çokıyıdavranıyor Dışançıkıl- maya ızın venlmemesı çok nor- mal Hıçbır okulda ızın venl- mez Lstehk bakkala gıdebılı- yorlar Okulda mescıt var Ama taçbır oğrena ne oruç tutmaya ne de cuma namazına gıtmeye zorlanıyor tsteyen namaz kıb- yor, ısteyen kılmıyor Kutup- hanedebutünkıtaplarvar Azız Nesın'ı, Turan Dursun'u okula getınp okuyorlar ve hıç kımse bır şey demıyor Sosyal faahyet- lerden memnunlar Ders kıtap- lanndan memnunlar Bu öğ- renalenn tek ısteklen "baba gıbı sevdıklen mudurlenrun" gorev me ıade edılmesı Hepsı benzer sözcuklerle üzüntulennı şoyle dıle getınyor "Öğrenabk hayatımda boyle mudur görmedım Bızebabalık yapıyordu Bıze aılemızden da- ha yakındı Sayın Aktuna, mudurumuzun abnması ıçın baskı yapıyordu Mudurumü- zün gıtmesıne çok uzulüyoruz, bu yüzden okuldan soğuduk " rulan uzenne, "Bosna-Hersek'- le ılgılı değıl Mesaj getırdı Bılıyorsunuz sayın Gephardt, Amenkan Kongresfnde De- mokrat Partı'nın grup başkanı- dır Fevkalade onemb bır kışı- dır Türkıye ıle Amenka arasın- dakı münasebetlenn. eskıden olduğu gıbı, gayet düzgun gıde- ceğıne daır akşam yemeğınde konuşmaya devam edeceğız" dedı Demirel, "Çekıç Guç konusu gündeme geklı mır ' sorusuna, "Geldı, her şey gundeme geldı" yaruünı vererek aynnüya gır- medı Başbakan, "Belırlı bır sure ıstıyorlar mı9 ' şeklındekı soruya da "Hayır, hayır, sadece duşuncelennı soyluyorlar" kar- şılığını verdı Bıldınyı oluşturan dort ulke, hukümetlennın, Irak'ın bağım- sızLk, bırbk ve toprak butunlu- ğünun korunması konusunda- kı "kesın tutumlannı" vurgu- layarak, Irak'ın bölünmesıne ve parçalanmasma yol açabıle- cek eylem ve cabalara karşı koymak konusunda anlaştılar Bıldınde, Irak'ın gelecektekı sıyası yapısının da Arap, Kurt, Turkmen, Asun, Kaldelı-ve dı- ğerlennce belırlenmesı gereğıne ınanıldığı belırtılerek, Irak hal- kının tumunun ıradesını ınsan haklan ve demokraük yoldan yansıtmayan "herhangı bır anayasal düzenlemeyı teşvık et- meyeceklennı" vurguladılar Geçen kasım ayında Turkı- ye, Iran ve Sunye'nın kaülımıy- la yapılan Irak zırvesınde. üç bolge ulkesı, aynı ıfadelen kul- lanarak, "bugun Irak halkının tümunün ıradesını yansıtacak bır durum ohnadığını" kaydet- mış, hem Kürtlcnn ve hem de onlann etkısındekı Irak Ulusal Mechsı'nın Irak'ın gelecekte fe- dere bır devlet olması ve bu çer- çevede bır federe Kurt devletı oluşturulması nıyetını kabul et- meyeceklennı açıklamışlardı Dışışlen çevrelen, dün yapılan loplantıdan çıkan bıldındekı ıta- denın, Turkıye ve bolge ulkelen- nın gorüşlenru destekler nıtebkte olduğunu bıldınyorlar r . Sayfada vamlı vaaz etunlmek suretıyle vaızın çeşıtlı konulara hazırlan- ması teşvık edılerek cemaate daha faydalı olmalan sağlana- cak, boylece bırnevı kürsu vaız- lığı sıstemı ıhdas edılmış ola- caktır 3- Müftulukler bünyesmde ımkânlar ölçusünde vaızlenmı- ze özel bır oda tahsıs edılecek ve bu oda ıçensınde bır kutuphane kurulması sağlanacaktır 4- Ezanlann mınareden okunması konusunda gereklı dıkkat v e tıüzlık goslenlecektır 5- Camı gorevlılennın cuma gunlen ıle dını bayram günlen- nın bınncı gunu hanç olmak üzere, haftalık ızınlennı kullan- malan konusunda gereklı ko- laylık sağlanacaktır 6- Camılerde vakıt namazlan kıbndıktan sonra yolculuk veya herhangı bır sebeple namaz kıl- mak ıçın yer arayanlar ve ce- maate yetışemeyenler ıçın camı- lenn dış bolümundekı son cemaat mahallen namaz kılma- ya musaıt hale geünlecektır 7- İl ve ılçe muftulüklennce ımkânlar ölçusünde temın edı- lecek mekânlarda. başkanlığı- mız basılı veya goruntülu ya- yınlanndan da ıstıfade edılerek halka yönebk ırşad hızmetlen- nın takvıye edılmesı hızmeüne gıdılecektır 8- II müftüluklen bünyesınde "fetva komısyonlan" kurula- cak, bu komısvonlarda öncelık- le vaızler gorevlendınlecek, vatandaşlardan gelen dını soru- lar cevaplandınlacaktır 9- Camılenmızde, başkanbk- ça göndenlen veya muftulenn denetımmden geçerek paraf edılen hutbeler okunacaktır 10- Dın gorevlılennın pohtık düşuncelere çağnşım yapacak ıfadelerden kaçınmalan konu- sunda gereklı tedbırler alına- caktır " Dıyanet İşlen Başkanbğı'nın bu genelgesının valıbkler araa- lığıyla muftulüklere ve ımamla- ra ulaşünlmasının ardından dun bazı camılerde bu konu ış- ledı Bazı ımamlar Dıyanet'ın bu uyansının hutbelen olum- suz etkıleyeceğını vurguladılar Istanbul'dakı camılenn bırço- ğunda dunku cuma namazj hutbesınde bu konu ışlendı GOZLEM UĞUR MUMCU • Bastarafi 1. Savfada anda kımlenn elınde olabilir^ Markası ve tıpı verılen uçaklann şu anda kımlenn elınde olduklan bellı değıl mıdır^ Uzun surelı kıralama, satış anlamına gelmez mı? Boyleyse uçak almak ıçın uretıcı şırketler ıle leasıng şır- ketlerı bırlıkte çağrılıp fıyat ındırılmesı neden duşünul- mez? Benımkı yalnızca merak ve bu meraka bağlı bırkaç kucuk soru O kadar' * * * Bugun bır dosyayı daha aralayalım Turkıye Kalkınma Bankası Gentaş Genel Metal Sana- yı ve Tıcaret AŞ'nın yuzde 33 dolayında pay sahıbı Bu pay senetlerı, 'teklıf verme' yontemıyle satışa çıkanl- mış Banka satış konusunda uç kışılık komısyon kurmuş Pay senetlerını almak ıçın ıkı başvuru olmuş Başvu- rulardan bırı Yalçın Dağguden, ıkıncısı Tevfık Turesın tarafından yapılmış Turesın Mudurnu Tavukculuk AŞ "sahıbı ve yönetım kurulu başkanı aynı zamanda Bolu ılınden DYP mıllet- vekılı Bu teklıflertutanağa geçırılırken Dağgüden'ın teklıfıne ılışkın rakamlar "6 mılyar peşın tutanağa "5 mılyar" olarak geçırılıyor Bunakarşılık Turesın'ınverdığıteklrf, 'dmılyon' ıken tutanağa 6 mılyar Iıra ' olarak geçırılı- yor inanılacak gıbı değıl1 Yalçın Dağguden ın avukatı, Ankara 5 Aslıye Tıcaret Mahkemesı ne başvurarakdurumun saptanmasını ıste- mış Mahkeme bılırkışılereyaptrdığııncelemeılekanıt- ları saptamış Durum şu Tevfık Turesın ın vadelı teklıfının bugunku değerı 11 mılyar 296 mılyon 951 bın 21 Iıra olarak geçmış bılırkışı- lerce bu para 10 mılyar 594 mılyon 605 bın 90 Iıra olarak saptanıyor Aradakı fark, 702 345 931 TL Yalçın Dağguden'ın teklıfı ıse tutanağa 10 mılyar 307 mılyon 715 bın 342 bın Iıra olarak geçmış, bılırkışılerın belırledığı tutar 10 mılyar 599 mılyon 673 bın 300TL Ara- dakı fark 291957 953 TL özetle bılırkışılerın raporu ıle tutanak arasında 994 303 994 TLhk fark var ikıncı tur teklıf verme ışlemı de yapılmış, Dağguden, 17 mılyar 560 mılyonluk peşın bedel teklıf vermış ancak bu pay senetlerı DYP mılletvekılınce taksıtle 12 mılyar TL ye satılmış aradakı fark 5 mılyar 560 mılyon Sıyaset ve tıcaret arasındakı ıfışkı ve serbest pıyasa ekonomısının nasıl ışledığını ortaya koyan bu olayı Dev- let Bakanı Orhan Kılercıoğlu'na saygıyla sunuyoruz ••• Kuran'ın ' Bakara suresının 275 ayetınde 'faız yı- yenlerın mahşerde şeytanın çarptığı kımsenın kalktığı gıbt kalkacağı" yazılıdır islam bankerlığı, fazın adını kârortaklığı"dıye değış- tirmıştır Kuran'da alımsatım helal, paranın para getır- mesı de günahtır İslam bankerlerı ıle ılgılı belgeler sergılenınce, bu çevrelerın sozcusu ve gozcusu Zaman gazetesı başva- zarı uç kışılıklı Fehmı Koru bohçacı kadın uslubuyla hemen sataşmaya başlıyor Zaman gazetesı logosuna hemen her gun bıteı Kupe gıbı Islamcı banker ılanları takılıyor Ya "Al Baraka nın ya "Faısal Fınans"m ya da ' AFK"n\n özel fınans kurumları, 22 7 1983 tarıhlı ve 70 sayılı KHK'nın 90 maddesıne dayanılarak 16 12 1983 gun ve 83/7506 sayılı kararname ıle kuruldular İslam bankerlerı ıle ılgılı "fıkrı hazırlık' 12 Eylul huku- metınce tamamlandı, kararname de özal hukümetının kurulması ıle bırlıkte yaymlandı İslam bankerlerının en buyuklerı ' Al Baraka Turk' ve 'Faısal Fınans " "Faısal Fınans"\n kuruluşu 5 Ağustos 1984 gunu Res- mı Gazete'de duyuruldu Şırketın kurucuları, Mohammed Al Faısal Al Saoud, Dar Al Maal Al Islamı Trust, Sudan ve Mısır dakı Faısal Islamıc Bank, Bahreyın'dekı Massraf Faısal Al Islamı Bahraın ve ıkı eskı mılletvekılı Eskı MSP mılletvekıllerı Salıh Özcan ve Ahmet Tevfık Paksu "Al Baraka Turk Özel Fınans Kurumu AŞ nın kurulu- şu 6 Ağustos 1984 gunu Resmı Gazetede ılan edıldı Şırketın kurucuları arasında Suudı ış adamları ıle ' Hak Yatınm ve Tıcaret AŞ" var Cumhurbaşkam'nın ağabeyı eskı MSP mılletvekılı ve bakanlarından Korkut ûzal ve ANAP kurucusu, Istanbul il Başkanı merhum Eymen Topbaş bu şırketın ortakları- dır Al Baraka Turk özel Fınans Kurumu Yönetım Kurulu uyesı Talat İçoz, Korkut özal ıle "Özbayrak Tıcaret ve SanayıAŞ 'ortağıdır Serbest tıcaret, ışte böyle sıyasal ılışkıler ıle yuruyor Bu tıcaret-sıyaset-tarıkat uçgenını kuranlarda 12 Eylül generallerı Ataturk'u, laıklık ılkesını ve Kemalızmı yıkacak Za- man'ın "İslam mucahıdı"debu' Mustafa Kemal'ı ingılız gızlı servısı yıkmak ıstedı, yı- kamadı Mustafa Kemal'ı İngılız ışbırlıkçısı Vahdettın ve Damat Ferıt yıkamadı, Mustafa Kemal'ı Anzavur yıka- madı, Mustafa Kemal'ı Arap mıllıyetçılığı yıkamadı, tarı- katlar yıkamadı, Mustafa Kemal'ı şımdı "Islamcı banker korucusu uç kışılıklı Koru "yıkacak1 Koru, sen bankerlerı koru' Zaman gazetesı, Islamda gunah olan faızı başka adlar altında veren banker sıstemının paralı reklamlarını alı- yor Fehmı Koru bu dunyada gulunç oluyor, obur dunyada da bu faız duzenıne destek olduğu ıçın herhalde şeytan çarpmışa donup cayır cayır yanacak! Park Otel'in yıkımına onay • Baftarofi 1. Sayfada yapılacağı C blok ınşaatı zemın katına kadar yapılacak ve ustü yeşıl alan olarak yeni- den duzenlenecek Konuyla ılgılı olarak görüş- tuğumuz bır yetkıb, ışlemlenn en kısa surede halledıîebılmesı ıçın çabşmalara başlandığını belırterek, "Sozkonusu planı daha once Buyukşehır Beledıye Meclısı kabul edıp onayladı Tunzm Bakanlığı ıle Bayındır- bk ve İskan Bakanlığı'nca da onaylanan plan bıze geldı Bız- de kabul edılen plan tekrar aynı kuruiuşlarca onaylanacak Ya- nı bu kuruluşlar bu plana daha önce evet dedıklennden, bu pla- nı kabul ettıklennden ışlemler uzamayacaktır" dedı Beyoğlu Beledıye Meclısı plana şu notlan da ekledı •Teknık gerekbbkten kay- naklanan asansor, merdıven katı ve tesısat katı gıbı yuksek- lıkler ınşaat yükseklığının dışın- dadır • Yanılacak bınanın en üst katı, bıtışığındekı Abnan Kon- solosluğu'nun çaü kaünı geçe- mez, • Buyukşehır Beledıye Baş- kanbğı'nca onaylanacak avant projeye gore uygulama yapıla- cak Bu arada Park Otel ınşaatı- nın onünde bulunan temel çu- kurunun bölgede göçuk tehb- kesı oluşturduğu ve çukunın yan cephelennı tutan çehk çu- buklann bır kısmının omrünü doldurduğu yolundakı bıbrkışı raporuna karşın İstanbul Bu- yukşehır Beledıye Başkanlığı da bır rapor hazırladı Buyukşehır Beledıyesı Genel Sekreter Yardımcısı ProfDr Mete Tapan'ın Beyoğlu Beledı- ye Başkanbğfna gonderdığı yazıda. "Mevcut ıstınad du- van,ve ankrajlar çökme ve kay- mayı onlemeye yeterb obnadığı takdırde ınşaat çukurunun befîı bır sevıyesıne kadar sıkıştmlmış malzeme ıle doldurulrnası ve Holgu alanının ka^emelı olarak beton kuşakla kaplanması bır çözum yolu olabıbr" dedı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog