Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

24 ŞUBAT 1989 ALTINOÖVİZ SERBEST PİYASADA DÜN Dolar (satış) 1942 Marfc (satış) 1063 Ata Ura (satış) 162.500 M. BANKASPNDA BUGÜN Dolar (döviz altş) 1926.64 D»lar (efektıf satış) 1950.00 Mark (döviz alış) 1056.56 Mark (etektlf satış) 1069.37 İnterbank faizi: 25.34 EKONOMİ CUMHURİYET/ll TÜRKİYE'den Yem Sanayii Genel Müdürü: Terim karmaşası nedeniyle yanlışlık oldu ZehirlT mısır raporu temiz V yemlik raısırda aflotoksin bulunduğu iddiası asılsız çıktı. Yem Sanayii Genel Müdürü Yalçın Demir'in TMO'nun ithal ettiği yemlik mısırda aflotoksin maddesi bulunduğunu açıklarken dayandığı tstanbul Üniversitesi raporunda, ithal mısırda "aflotoksin maddesi bulunmadıgı'nın belirtıldiği anlaşıldı. Demir "yanlışkgı" terim karmaşası diye nitelendirdi. Bu arada mısırda, aflotoksin tartışmasının Adapazan yöresindeki mısır tüccan tarafından kasti olarak çıkanldığı ileri sürüldü. Tüccann bu yolla, ithal mısın devreden çıkanp, mal darlığı yaratarak fıyatlann yükselmesini sağlamayı amaçladığı savunuldu. Yumurta Üreticileri Derneği de, rol sonunda verilen raporda, afbtoksin maddesinin tehlike sınınnın çok altında olduğu belirtildi. Yem Sanayii Genel Müdürü Yalçın Demir'in TMO'nun ithal ettiği mısırda aflotoksin maddesi bulunduğuna ilişkin açıklamasıyla başlayan tarüşma yeni bir boyut kazandı. Demir'in tartışmayı ba$latan açıklamasında şu noktalara değinilmişti: "Ürettiğinıiz ytmleri veteriner faküllesine tahlil ettirdik. Hammadde olarak kullandığımız ithal mısırda aflotoksin tespil edildi. Bunun üzerine bu mısırdan yem uretimini hemen durdardnk ve Adapazan'ndan mısır getirterek iirctimimizde bunu knllanmaya basladık. kültesi'nin raporu, analiz edilen mısırlarda aflotoksin bulunmadığını belirtiyor. Raporda şöyle deniliyor: "tlgili yazıda Yem Sanayii Türk A.Ş. tstanbul Yem Fabrikası Müdürlüğii'nden getirilen ithal mısır nıununelerinde tanm kornma ilacı ve türevleri ile mikotoksinler yönünden analizleri istenmektedir. Yapılan analizler sonucunda ithal mısır numuoesinde organik fosforiu insekü'sit (tanm koruma ilacı) saptanmıştır. Mikotoksinler yönünden ithal mısırda herhangi bir şeye rastlanmamıştır." Veteriner Fakültesi raporunun kendi açıkladığı gibi olmayıp ithal mısın alfotoksin yönünden aklar nitelikte olduğunu belirttideki repor gercekleri yansıtmaktadır. Bizira açıklamamu, bir terim karmaşası nedeniyle' mısırda aflotoksinin bulunduğu' yolundaydı" dedi. Gerçeğin öğrenilmesine karşılık, neden açıklamayı yalanlayıcı yeni bir açıklama yapılmadığını sorduğumuz Demirbaş'ın yanıtı "Açıklaraayı Bakanlık yapacak" oldu. Aflotoksin tartışmasını Adapazan yöresindeki mısır tüccarının başlatarak fiyatlan yükseltmeyi amaçladığı yolundaki iddialan sorduğumuz Demir bu konuda da şunlan söyledi: "Adapazan bölgesinde tüccar ve üreticinin elinde her zaman mısır bulunur. Bunlar, fıyatlar yiiksddikçe ellerindeki mısın piyasaya sürerler. Mısırlan 4 OSMAN ULAGAY EKONOMİ NOTLARI Yıllık faiz yüzde 73 İSTANBUL / ANKARA (AA) Mevduat faizlerinde yüzde 75 'ten sonra yüzde 74 tabanı da delindi. Dün yapılan düzenlemelerden sonra bazı bankalann uyguladıklan faizler şöyle: Akbank İş Bankası Yapı Kredi Türkbank Garanti ğ TMO mısırlannın kullamldığı yemlerden dolayı t Yem Sanayii Genel Müdürü Yalçın Demir'in, TMO'nun ithal ettiği mısırda aflotoksin bulunduğunu aflotoksinli olduğu ileri sürülen yumurta da temiz söylerken dayandığı raporda/'Aflotoksinbulunmamıştır' çıktı. Yumurta Üreticileri Derneği'nin yaptırdığı deniliyor. Aflotoksin. tartışmasını, ellerinde büyük analizler sonucunda, "Aflotoksin düzeyi insan miktarda mısır bulunan tüccann çıkardıği savunuldu. f aflotoksinli zararsız bulunmuştur" denildi. t sağlığı yönünden olduğu ileri sürülen yumurta da temiz çıktı. Yumurta Üreticileri Derneği'nin yaptırdığı Demir'in sözünü ettiği gimiz Yem Sanayii Genel Müdü hava alan depolarda sakladıkla%/ s Ancak, Ekonomi Servisi Kamuoyun öze! bir laboratuvarda 150 yumuranalizler sonucunda. "Aflotoksin düzeyi insan T d da büyük tartışmalara yol açan ta örneğini kontrol ettirdi. Kont tstanbul Üniversitesi Veteriner Fa rü Yalçın Demirbaş "Sian eliniz nndan aflotoksin yoktur. Ancak, Tiirkiye'de bazı şeyler suni olabiliyor. Bazı şeyler de gercek olur." Friedman, Aktürk, Özal ve "Özalistler".. Nobel ödülu sahibi üniü ekonomist Milton Friedman ile ilginc bir telefon söyleşisi yapan arkadaşımız Şebnem Atiyas, Frieoman'a soruyor: "Bugün gelişmekte olan ülkelerin geçmişe görç serbest piyasalara daha fazla önem verdikleri söylenebilir mi?'' Serbest piyasanın büyük savunucusu Friedman yanıttıyor:. "Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Bunlar laftan ibaret. G e f çekten hayata geçirılen işlerte retoriği birbirinden ayırmak gerek. Evet, piyasadan bahsediyoıiar, ama özgür pazarları oluşti]racak politikaların izlenmesi, tümüyle başka bir olay." Bu yanıtı okuyunca acaba Friedman çaktırmadan Türkiye'deki durumu mu anlatıyor diye düşünüyorum. Şebnem, bir başka soru soruyor: "Türkiye'de son derece serbest piyasa taraftarı olduğunu söyleyen hükümet ikide bir ekonomiye müdahale gereğini duyuyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?" Friedman yanrtlıyor: "Müdahale gereği duyulmaz, politik olarak müdahale etmenin daha avantajlı olduğu duşünüldüğünden müdahale edilir. Politik olarak müdahalenin gerekli olduğunu düşündüklerinden müdahale ettiklerine en ufak bir şüphem yok." Adam sanki Türkiye'deki olayı görmüş, olanı bize anlatıyor. Bizim dilimizde tüy bitti, hâlâ anlatamadık şu bizdeki "Özalistlere." "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Özal'ın söyiediklerine kanıp da Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine geçtiğine filan inanmayın", diye defalarca yazdık, ama galiba anlatamadık. Şimdi ünlü Mitton Friedman çtkmış aynı şeyi söylüyor, Türkiye'deki olayı görmüş gibi. Friedman bunu biliyor, çunkü olay tipik olay. Bir gelişmekte olan ülkenin lideri çıkıp da "Efendim biz serbest piyasa ekonomisine geçtik, her şey piyasalarda belirleniyor, devleti ekonomiden çektik, özelleştirmeyi başlattık", türunden laflar etti mi uluslararası kuruluşlann, malı çevrelerin gözündeki itiban hemen yükseliveriyor. Herkes, "Yahu bu adam bizim reçeteyi almış, uyguluyor, bunu destekleyelim", havasına giriyor. Bir kere dışarda bu havayı yarattınız mı gerisi kolay, siz içerde ekonomiye devlet müdahalesinin danıskasını yapın, en önemli kararlar aile çevresinde alınsın, ama bir yandan da hava basmaya devam edin, "Serbest piyasa ekonomisine karşı çıkmak vatan ihanetidir, her şeyi özelleştireceğiz" diye mesajlar verin. Dış krediler gelsin, oyun devam etsın Bu olgunun en tipik örneklerinden birini ben 1986 sonbaharında VVashingion'dayaşadım. IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı nedeniyle orada bulunan ve Türkiye'de Özal yönetiminin başarılarını övgüyle karşılayan bazı bankacılara, uluslararası kuruluş yetkililerine, "Özal'ı neden beğeniyorsunuz?" diye sorduğumda, "Piyasa ekonomisine geçti, özelleştirmeyi başlattı" diye cevap verenler çıkmıştı. Oysa o dönemde Türkiye'de özelleştirmenin lafı bile yeniydi. Türkiye'de Sayın özal'ın söyledikleriyle yaptıklan arasındaki farkı, Özal'a yakın oldukları halde olaylaraobjektif bakabılen kimseler de görüyorlar tabii. Örneğin eski DPT Müsteşarı Yıldırım Aktürk, Milliyet Gazetesi'nden Zütfikâr Doğan'ın sorutarmı yanıtlarken ilginç şeyler söylemiş, "Devleti küçültelim diye ise başlayan Turgut Bey, devlet eliyle büyüme yolunu seçti" demiş; "Devlet imalat sanayiinden çekildi, ama özel imalat sanayii yatırımlarına kaynak enjekte edilmedi, artan fonlar kanalizasyona, su şebekesine gıtti" demiş; "KİT'leri siyasi etkilerden arındıralım, bagımsız işletmeler yapalım dendi, ama Turgut Bey teknisyen olarak savunduğunu siyasette yapamadı, KİT'lerde danışma kurulu diye bir kurul kurdu, buralar yeni arpalık oldu, seçilemeyen eski milletvekılleri buralara atandı" demiş. Yıldırım Bey'in üzerıhde durduğu önemli noktaları bir başka yazıda yeniden ele almaya çalışacağım. Burada vurgulamak istediğim nokta ise Milton Friedman'ın da vurguladığı nokta: "Ay(nesi iştir kişinin lafa bakılmaz" deyimine sadık kalarak Özal'ın söyiediklerine değil, yaptıklarına bakalım, öyle konuşalım. O zaman bulutlarda değil de ayaklarımızın yere bastığı bir ortamda tartışabiliriz belki. Yumurta da temiz Bu arada, aflotoksinli yem kullamldığı iddıasıyla bu maddeyi içerdiği ileri sürülen yumurtalar da temiz çıktı. Yumurta Üreticileri Derneği 150 örnek yumurtayı talılil ettirdi. Raporda, yumurtalarda, tehlike sının olarak belirlenen "20 ppb"nin çok altında aflotoksine rastlandığı belirtiliyor: "Her bir öroek (No: 1, 2, 3, 4, 5) 30 yumurtanın kartşımından alınntıştır. Aflotoksin düzeyi insan saglıği yönünden zararsız bulunmuştur. No 1 :1 ppb, No 2: 0.7 ppb, No 3:04 ppb, No 4:0.9 ppb, No 5: 0.9 ppb." Osmanlı Ziraat .Emlak Töbank Pamukbank Halkbank Şekertank Sumerbarık Vakıflar Etıbank Denizbank 53 52 54 57 56 52 58 54 55 55 54 55 56 54 55 57 ay3 ay6 ay1 y 59 63 73 60 63 73 60 64 74 61 67 75 62 66 76 59 62 73 63 68 78 61 64 75 61 64 75 62 66 75 61 64 75 62 66 77 60 66 77 61 64 75 59 64 74 61 67 79 Devlet faizi yüzde 58.2 ANKARA (AA) Devlet iç borçlanma senetlerinden 9 ay vadeli bononun yıllık ortalama faizi önceki gün yapılan ihalede yüzde 58.21 'e geriledi. Hazine önceki gün 150 milyar Ura tutannda bono satışa çıkarmıştı. 9 ay vadeli hazine bonosunun faizi en son 25 ocakta yapılan ihalede yüzde 63.60 olarak belirlenmişti. yenîden sahnede ESER ATİLLA Okıımıış PETROL AID, Tünin falına baktı ANKARA (UBA) Uluslararası Kalkmma Teşkilah (AID) Türk Lirası 'mn falına baktı, AID'nın Türkiye raporunda, "ABD Dolan 1990'da 3 bin 800 liraya, 1991'de 5 bin 319 ve 1992 yılmda da 6 bin 933 liraya yükselecek" denildi. AID'nın Türkiye raporunda enflasyomm 1989 yılmda yüzde 6O'm altına düşmeyeceği, Türk Lirası'nın da dolar karşısında yüzde 65 oranında değer kaybedeceği belirtildi. Toplam 21 şirketi ile 80 milyar lira dolaylanndaki borçlannın Nasco'ya devrinden sonra uzun süre sessiz kalan, bir zamanlann yıldız işadamlarından Mehmet 1 Okıımuş yeniden sahnede. Nasco yu taahhütlerini yerine getirmemekle suçlayan Okumuş, bu firma tarafından da ayru gerekçeyle suçlanıyor. Taraflann suçlamalarını incelemek üzere oluşturulan "habemler kurulo", dün yaptıklan ilk toplantıda, anlaşmayı sağlayamadı. Kurulu oluşturan Prof. Oguz tmregnn ve Prof. Akın Dnren, ilk görüşmede uzlaşma sağlanamamasını dosyamn kabanklığına bağladılar. Görüşmeler sonunda bir uzlaşma sağlanamaması halinde olay mahkemeye aksettirilecek. Taıaflardan Mehmet Okumuş, kendisinin aiıcı konumunda olmadığıru, hiçbir taahhütte de bulunmadığını, Nasco'nun ise taahhütlerini yerine getirmediğini söylüyor. Yıllardır beklediğini, hiçbir şey söylemediğini belirten Okumuş, "Ancak artık konuşacagım. Nasco şimdiye degin ne bankalura ne devlete ne de i$çilere borcunu ödedi. lflaslan da halen kaldırmadı. Yapamayaoığı işin başına geçmesin" dedi. Şirketleri geri alma peşinde olmadığmı, sadece "vatandaşliU" görevini yaptığım ileri süren Okumuş, "Eger ben taabhütlerimi yerine getirmeseydim, 'Nasco'cular beni rahat bırakmazlardı" dedi. Nasco Grubu'ndan, holdingin yönetim kurulu başkanı Saleh Nasreddin'in yardırncısı Safiye Akat ise Mehmet Okumuş'un protokolde belirtilenler dışında başkaca borçları olduğunu ve bu borçları ödemekten kaçındığını söyledi. Nasco'nun devlete, bankalara ve işçilere olan borçlarını belli bir ödeme planı çerçevesinde ödemekte olduğunu belirten Akat, Okumuş'u devraldıklarmda iflas halindeki 20 şirketten Sesa A.Ş. ve Okumuş Holding A.Ş. dışında diğer 18 şirketin iflaslanru kaldırdıklarını sözlerine ekledi. Nasco 1 nun 3.2 milyar liralık ana vergi borçlannın 2.5 milyar lirasını ödediklerini de vurgulayan Safiye Akat, protokol gereği Okumuş'un "kayıtsız şartsız" kendilerine sorumlu olduğunu hatırlatarak "Mehmet Okumuş konnyu abartb. Ancak hakemler kurulunun karannda Mehmet Okumuş'un Nasco'ya sorumlu olduğu ortaya çıkacakbr" dedi. Tekstilde patronluk kavgası MERAL TAMER Tekstil İhracatçılan Birliği'nin gelecek ay yapılacak başkanlık seçimleri için kıyasıya bir mücadelenin sürdüğü gözleniyor. Şimdiki Birlik Başkanı Sırrı Gültekin, kendisi seçimlere katılmayacağım, ancak yönetimdeki ekibi destekleyeceğini belirtirken, Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Osman Benzeş de ayn bir listeyle seçimlere hazırlanıyor. Tekstil lhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun önceki akşam düzenlediği basın yemeğinde konuşan birlik başkanı S ı m GüJtekin. "Bu bir veda yemeğidir. Kpta gibi bir menfaatin dagıtıldığı yerde, Allaha şiikür hiçbir şaibe altında kalmadan bugüne geldik. Sayın Başbakan da dahil, kimsenin bakandan kart getirip kota almasına izin vermedik" dedi. 10 milyarlık bütçesi olan, yılda 5 trilyonluk kota dağıtılan bu büyük birliğin yeni dönemde başkanlığı için yönetim kurulu üyesi Nuri Akın'a teklif götürdüklerinı belirten Sırn Gültekin, şimdi Akın'ın yanıtını beklediklerini söyledi. Son dönemde başkanhğa vekâlet eden ve Osman Benzeş'e karşı başkan adaylığı için adı geçen MEPTAŞ'ın yöneticisi Mehmet Kabasakal'ın ise patron olmayıp, yönetici olmasımn dezavantaj olduğu belirtildi. Yönetimde devamlılığın "esas" olduğunu kaydeden Gültekin, " 8 kisilik eski yönetimden 4 kişi çekiliyoruz. Yeni yönetim 9 kişi olacak. Biz Giyim Sanayicileri Derneği'ne banş eli uzatıyoruz. 4 kişi kalsın. S kişi de siz belirleyin. Tek listeyle seçime gidelim diyoruz, ama kabul görmüyor", şeklinde konuştu. Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Osman Benzeş ise, "Yönetime sizden 5 kişi gelsin diyorlar. Ama benim başkanlığama karşı çıkıyorlar. Bu iş nasıl olur? S kişiyi ben seçersem, onlar ellerini kaldınp beni başkan vapariar", dedi. Kendisinin şu sıra geniş çapta bir Giyim Sanayicileri Konseyi kurma çalışmalarını yürüttüğünü ve her ay hükümet kanadıyla temaslar yaparak sektörle ilgili doğru kaıarlann oluşmasına yardımcı olacak bu konseyin seçimlerden önce kurulmuş olacağını dile getiren Benzeş, "Hele bir konsey kurulsun. Son anda bu konseyin içinden 9 kişiyi asil, 9 kişiyi de yedek üye yaparak yönetim kunıiunu betirleriz. Son ana kadar bu yöıtde kesin bir karanmız olmayacak" dedi. Giyim Sanayicileri Derneği'nin eski başkanı ve dernek ortaklan tarafından kurulan "Giyim Saıtayicileri Dış Tıcaret"in Başkanı Turgut Yılmaz ise, "Biz bu olaya taraf degiliz. Bu oyunun içinde yokuz" dedikten sonra seçime tek listeyle girilmesinden yana olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Bizim gönlümüzdeyatan Mehmet Kabasakal'la Osman Benzeş'in birleşmesidir. Petrolde kısıntı LONDRA (AA) Petrol Ihraç Eden Ülkeler örgütü'ne (OPEC) üye olmayan bazı bagımsız petrol üretıcisi ülkeler, fıyatlann yükseltilmesi yolundaki çabalara destek olmak amacıyla, petrol ihracatlannı kısma karan aldılar. Karara Meksika, Malezya, Mısır, Çin, Umman ve Angola'mn uzmanlannın Londra'da yaptıklan iki günlük toplantılann sonunda varıldı. Toplantüara Norveç, Kolombiya, Kuzey Yemen, SSCB, ABD ve Kanada'dan da gözlemciler katıldı. Toplantının sonunda yapılan ortak açıklamada. pıyasalarda petrolün varil flyatırun 13 dolar duzeyine çıkanlması yolundaki çabalann desteklenmesinin amaçlandığı bil Nestle, Karacabey'de Ekonomi Servisi Gıda sektörünün çok uluslu devi Nestle, Karacabey'de çikolata fabrikası kuruyor. Tanm, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan tarafından yarın temeli atılacak olan fabrikada, yörenin başta süt olmak üzere tanmsal ürünleri değerlendirilerek çikolata türü gıda maddeleri üretilecek. dirildi. Açıklamada, ihracat kısıntısımn ne kadar olacağı kesin olarak beünilmezken, güvenlik kaynaklan kısmtı miktannın yüzde 5 oranında olduğu görüşündeler. Bu oran, günde yaklaşık 300 bin varile karşılık geliyor. Aynca, taraflann karara ne derece uyduklannın gözlencrek piyasalardaki gelişmelerin tekrar ele almması ve yılın ikinci yansına ilişkin görüşlerin belirtilmesi için, 16 mayıs tarihinde tekrar toplanılması kaıarlaştırıldı. OPEC üyleri arasında geçen kasım ayında varılan anlaşma ile kartelin toplam petrol üretiminin yılın ilk yansı için günde 18.5 milyon varille sınırtandınlması kararlaştınlmıştı. DÖVİZ KURLARI Dövızın Cinsi 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilıni 1 Batı Alman Markı 1 Belçıka Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florıni 1 Isveç Kronu * 1 İsviçre Frangı 100 Italyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kuveyt Dınarı 1 Sterlın 1 S.Arabistan Riyali Döviz Alış 1926.64 1595.25 150.76 1056.56 50.46 271.55 452 26 310.12 937.08 307.23 1239.40 143.62 15.29 6701.35 3380.29 513.77 Döviz Satış 1930.50 1598.45 151.06 1058.68 50.56 272.09 453.17 310.74 938.96 307.85 .1241.88 143.91 15.32 6714.78 3387.06 514.80 Efektıf Alış 1926.64 1568.13 150.76 1056.56 49.60 271.55 444.57 310.12 937.08 307.23 1239.40 141.18 15.03 6587.43 3380.29 505.04 Efektıf Satış . 1950.00 1614.60 152.59 1069.37 51.07 274.84 457.75 313.88 948.44 310.96 1254.42 143.36 15.47 6782.61 3421.27 520.00 ' . ' . DOLAR ABD dolan geriliyor konuşması, borsa tacirlerini tatmin etmedi ve konuşmayı yorumlayan borsacılar, ABD Merkez Bankası'nın reeskont oranlarmı arttırmaya niyeti olmadığım düşünerek dolar satmaya başladılar. Böylece, dolar dün Tokyo'da 0.33 yen değer yitirerek 126.29 yene gerilerken, Londra'da önceki günkü 1.8380 marklık değerinden 1.8252 marka düştü. Londra'da altın 3 dolar değer kazanarak 389 dolara çıktı. ö t e yandan, dış borsalardaki gelişmelere paralel olarak Tahtakale'de ABD Dolan 3 lira değer yitirerek 1942 liraya gerilerken, mark 8 lira değer kazanarak 1063 liraya çıktı. Merkez Bankası, dolar kurunu 2 lira düşürürken, mark kurunu 8 lira arttırdı. Tahtakale'de lsviçre Frangı 3 lira, tngiliz Sterlini de 30 lira değer kazanarak sırasıyla 1240 ve 3410 liraya çıktı. Protestolu senetler artıyor ANKARA (ANKA) Senet protestolannda 1989'a hızlı girildi. Ocak ayında toplam tutarı 256 milyar 278 milyon lira olan 193 bin 674 adet senedin protesto edildiği belirlendi. Merkez Bankası verilerine göre, protestoya uğraşan senetlerin tutan, geçen yılın ocak ayındaki 150 milyar 556 milyon liraltk tutara göre yüzde 70.2 oranında arttı. Ekonomi Servisi ABD Dolan, dün Tokyo ve Avrupa borsalannda değer yitirdi. Doİaı, Londra'da 1 fenikten fazla değer yitirerek, 1.8252 marka düştü. Dış borsalardaki gelişmelere paralel olarak Federal Alman Markı Tahtakale'de 8 lira değer kazanarak 1063 liraya çıktı. ABD'de tüketici flyatlarının ocak ayında beklenilenin çok üzerinde ve son iki yıldır ilk kez yülık yüzde 7.2 arttığı önceki gün açıklanmıştı. ABD Merkez Bankası Başkanı AJan Greenspan da bu açıklamanın hemen ardından, enflasyonist baskılann güçlüğünden rahatsız olduğunu açıklamıştı. Greenspan, enflasyonda herhangi bir artışa karşı kesinlikle mücadeie edeceklerini ve enflasyonun kontrolden çıkması halinde durgunluk tehlikesinin gündeme gelebileceğini söylert'şti. Ancak Greenspan''ın enflasyon konusundaki bu ÇAPRAZ KURLAR S S S S 1.8234 6.2125 2.0559 1.5544 B Alman Markı Fransız Frangı Hollanda Honra lsviçre Frangı S 1341.46 Italyan üretı $ 126.01 Japon Yem S 3.7500 S Vrabıstan Rıya 1.7544 S £ ALTIN GÜMÜŞ Alış Cumhunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bılezik 18 ayar altın 900 ayar gümuş 161000 166 000 24 400 21910 18 300 Satış SERBEST 62.500 72.000 24 530 24 100 18.395 390 PİYASADA DÖVİZ Alıs Satış 1942 1063 1240 1940 1061 1235 r Borsada işlemler Ûredoserskapan.. AkçnncfHo AnadoluCam Arçelik Bagfas Bnsa Çelık Halat Çimsa Ç.Ova Elek. Döktaş E.Başı Yat. Ege Bıraalık EgeGubre EreCH O.Ç. GoodYear Gubrefab Güney Bıracılık Hefctas izrnıı 0 Ç bocam Kartonsan Koç Holding Kordsa Koruma Tanm Koytaş Koc Yabrım Metaş Nasaş Olmutea Otosan PSmaş PmarSüt Polylen Rabak Sarkuysan T.Demır Dflk. Teietaş T.iş B. (A) T.iş B. (B) T.ls B (CK«*BOL) T.Şiş«Cam T.Siemens Yasas 2450 2400 3900 1525 3500 4300 4100 7550 3000 1525 5500 6800 4450 1025 3000 2300 7150 1450 18000 2950 3750 4600 1275 2250 BugMü Bugünkı) Bugunku en tfcs* aıyüteek kapanış 2525 2300 3900 1525 3500 4300 4050 7700 3000 1550 5550 6950 4500 1050 2950 2325 7200 1500 18000 3000 3775 4575 1175 2300 2400 2850 1825 1325 1900 1425 3250 2475 4050 35000 2100 1375 3750 2650 2350 3975 1600 3550 4100 7800 3000 1650 5750 7350 4600 1100 3025 2350 7350 1525 18000 3050 3825 4625 1225 2300 2625 2300 3900 1525 3500 4300 4100 7800 3000 1650 5700 7250 4500 1100 2950 2325 7350 1500 18000 3000 3775 4625 1225 2300 öte yandan Sesa işçilerinin avukatlarından Ali Şen, Nasco'nun Sesa işçilerine olan 660 milyar li KISA KISA ra dolayındaki borçlannı odemek • BALİNLER, bugün Köln'de üzere, bu şirketle protokol yaptık başlayan "uluslararası Jean larını açıkladı. Fuan"nda, Londra'dan getirdiği 10 zenci mankenin yer alacağı defıle ile ürünlerini tanıtıyor. Işfcm Ençsksöz. mkUn Yapılan fiy. 6490 2150 1600 41800 3027 6350 5400 7180 18598 5500 24225 23721 10860 3182 2400 1750 2100 2121 6300 4450 9690 10400 2600 2325 3950 1575 3500 4300 4100 7800 3000 1625 5700 7000 4550 1100 3025 2350 7350 1500 18000 3025 3800 4625 1225 2300 2400 2875 1850 1325 1900 1450 3350 2550 4200 35000 2100 1400 3750 aJıriiKlı ort.fiy. 2592 2315 3930 1561 3507 4324 4099 7792 3000 1596 5655 7150 4534 1088 2994 2339 340 ABD Dolan Batı Alman Markı Isvtçre f rartgı Hollanda Flonn Ingılız Sterîını Fransız Frangı 935 3400 940 3430 308 310 23$«M 1 W • TÜRKtYE Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları Konsey Toplantısı, 35 Mart 1989 tarihleri arasında Girne'de yapılacak. • KİMYA Sanayicileri Derneği olağanüstü genel kurulu yapıldı. Dernek Başkanı Alber Bilen yaptığı açış konuşmasında 1988 faaliyet raporunu okudu. • ALOMATİK kampanyası çerçevesinde, Alomatik deterjan alanlara Kadınca Dergisi veriliyor. • YAPI KREDİ Bankası tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Bankacılık Gecesi Bizimtepe'de yapıldı. Araacı, uluslararası bankacıarı bir araya getirmek olan davete, Türkiye"de faaliyette bulunan tüm yabancı bankalar ve temsilcileri katıldı. • PORTAŞ, Lotus ve Lotus ürünlerinin tanıtımı için bir seminer düzenlendi. Seminerin konuşmacısı Lotus'un Akdeniz Bölge Sorumlusu Hanoc Herman, Lotus programları ve Lotus ürtinleri korsanlığı konularında bilgi verdi. • MITSUBISHI Maraton otobüslerinin Samsun bölge teşkilatı açıldı. AFLOTOKSİN ve KAMUOYUNA BİLGİ AFLOTOKSİN yüksek nem ve ısriı ortamlarda. bütün gıda maddelehnde üreyebilen bir mantar çeşididir. YÖKSEK NEM VE ISILI ortamlarda üreyebilen mantartar MİKOTOKSİNLER'den AFLOTOKSİN olarak adlandrten zehirli maddeleri meydana getirir. Aflotoksin'in meydana getirdiği. zehir, yıkanarak ya da pişirilerek yok editemez. TMO kendi ıştigal alanında gıda sağlığna ilişkin konularda da büyük bir hassasiyet içindedir. Üreticileıimizden aldığmc mısrları yurdumuzun 4 8 yerinde kurulu Mısr Kurutma ve Depolama Tesisterinde önce kurutuyoruz ve sonra da sağltklt depolama koşullarna halz tesislehmizde muhafaza ediyoruz. ithal ettiğimiz mısrlarn da kuru ve aflotoksinden an olmasna özelliKle dikkat ediyoruz. TMO. Aflotoksin için; Gıda ve yem üreten kuruluşlarn mutlaka sahip oknaları gereken özel laboratuvar da kurmuştur. Msırlarrnız, periyodik olarak bu laboratuvartarrmzda kontrole tabi tutulmaktadr. Kaldı ki, btanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığmn ithal mtsrlarmızla ilgili olarak verdiği tahlil raporunda da kesinlikle AFLOTOKSİN OLMADIÖI TESPİT EDİLMİŞTİR. Hayvan yemterinde Aftotoksin oluşmaması için, gerçk bütün yem hammaddeteri gerekse mamul yem için uygun muhafaza şarttamn bulunması zorunludur. TMO, ürünlerini en sağlıklı biçimde muhafaza edebilen bir kuruluştur. Stotdarmnızdaki bütün MISIRLAR GÜVENLE KULLANILABİLİR. Sağlığmız için önemli bir konuya dikkatteri çeken değerii basrmızm bu konuda gosterdiği duyarldığa teşekkür eder, Sayn Halkırıızr bilgisıne saygıyla arzederiz. \ 5 24 ŞUBAT 1989 TARİHİMDEKİ DÖVİZ KURLARI T C ZİRAAT BANKASI DOVIZ AUŞTL. SATIŞTL. 1930.50 1934.36 1595.25 1601.64 151.06 151.36 1058.68 1060.79 50.46 50.66 271.55 272.63 452.26 454.07 310.74 311.36 93896 940.83 307.23 308.46 1241.88 11244.36 143.62 144.19 15.29 15.35 1612.25 1618.71 670135 6728.20 289.07 290.22 3387.06 3393.83 513.77 515.82 S 5 DÖVİZİN CİNSİ 1 ABDDOURI 1 AVUSTMLYA DOURI 1 «VUSTURTA ŞkJHİ 1 BATI A U U H MARKI 1 KLÇİKA F R A K I 1DANİMARKA KR0MI EFEKTIF ALIŞTl. 1930.50 1564.99 151.06 1058.68 50.46 271.55 443.68 310.74 938.96 306.61 1241.88 140.89 14.99 1581.67 6574.25 283.59 3387.06 504.02 SATIŞTL, 1949.80 1614.43 152.57 1069.26 51.06 274.81 457.70 313.84 948.34 310.92 1254.29 145.34 15.47 1631.63 6781.92 292.54 3420.93 519.94 «50 1 FtaMAMKASI 1 F R A K B FRANGI 1İSVEÇ KRONU 1 teVİÇRf FRANGI 300 890 690 900 890 900 895 I M ITALYAN ÜRETİ 1 JAraNYENt 1 KUVEYT DtMARI 1 NORVEÇ KRONU 1STERÜN 1 S. ARABİSTAN RİYALİ 840 840 S50 850 850 Kav 80 2400 2875 1800 1325 1975 1425 3250 2475 4100 35000 2100 900 940 810 940 1350 3700 520 810 520 2400 2875 1850 1350 1900 1450 3450 2600 4200 35000 2100 1425 3775 850 940 520 2400 2875 1825 1325 1900 1450 3350 2600 4200 35000 2100 1425 3775 810 940 7400 3850 2360 3850 1820 5400 21575 5550 8338 2115 200 233 810 940 7333 1501 18000 3019 3793 4615 1200 2300 849 250 520 M « * Mlktan: İMKB enteksi: 800 810 800 800 L 8 ( B 2M.0S3.fl l?ten bacai: .855 767 « K 412.4* Statepm sayısı ..756 2880 10990 3850 8225 62 750 520 2400 2871 1841 1325 1900 1442 3336 2523 4160 35000 2100 1397 3753 827 940 T.C. ZİRAAT BANKASI "(îİK'iine erişilmez" makinaları p Istanbul 133 03 49 133 03 95 Ankara 117 21 15 5 hal 520 KEMALÎZMÎN DRAMI TMO Genel Müdürlüğü Vedal Nedim Tör llldMlldldll ANILARVE SÖYLEŞİLER Ahmet Rasim 2. bası 1500 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cacl. 3941 Cağaloğlulstanbul 1500 lira (KDV içinde) Çagdaş Yayınlan Tiırkocagı Cad. 3941 Cağahğlııtstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog