Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

20 ŞUBAT 1982 DIŞ HABERLER Cumhunyet 3 Savunma Bakanı Ariel Sharon İsrail, bundan böyle "önleyici darbe,, strafejisi uygulayacak TEL AVÎV (ANKA) israil Savunma Bakanı Ariel Sharon, ülkesinin bundan böyle Arap ülkelerı ile bir silahlanma yarışmı sürdürebilecek maddi olanaklara sahip olamayacağım vurgulayarak, bundan böyle ülkenin savunmasının «önleyici darbeler» tejisine dayandırılacağını söyledi. İsrail televizyonuna verdıgi demecte Sharon, Arap ülkelerinin bir kaç yıl içinde top lam 27 bin tank, 3 binden faz la savaş uçağı on binlerce top ve yüzlerce uzun menzüli füz?ye sahip olacaklarmı hatırla tarak, daha şimdiden Israil'in bu füzelerm menzili içinde bulunduğunu söyledi. Bıma karşılık, İsrail'in «elindeki silalıla rı mükRmmpNeştirmenin ötesin de. veni silah alımlarmda bulunamayacairını» kaydeden Ariel Sharon. «Bıı dıırumda İsraBİRLEŞMİŞ MI1AETil'e vapacak f k şey kalıyor; LEK (a.a.) Birleşmiş tehlike acil bale çelmeden çok Milletler Genel Sekreterı kuvvotll bir darbeyle etkisiz ha Perez de Cueliar, Poionle çetirmek» dedi. ya'da sıkıyönetim ilanının tsrail Savunma Eakanı, Ulülkenin bir iç savaş sorukp.sinin güvenliğine karşı yonu olduğunu ancak, sıkıyöğunlasan tehditlere karşın ülnetimin uygulanış biçimikesinin savunma harcamalanin akla bazı sorular getir. rıncîa indirim yapılması talidiğinl söyiedl matını verdiğini, bunun nedenl Peru'lu Genel Sekreter nin de öteki sektörlerin cılız Perez De Cuellar, insan kalmaması gerektiği olduğunu haklarına ilişkin tüm ulussöyleyerek. «birkaç yıl içinde lararası andlaşmaları imza pilot olacak İsrail çocukları, lamış olan Poionya'da ındünvanm en iyi eğitimini görsan nakları açısmdan dumelidirlcr. Bu eğitim de bir sa rum hakkmda Polonya'vunmadır» dedi. nm BM Temsılcisı Eugeniusz VVyzner'den birkaç kez bilgi istediğini de hatır lattı. Operatör De Cuellar, Afganistan'a ilişkin sorunların çözümün de bazı ilerlemeler kaydedildiğini de ifade etti. Perez de Cuellar yabancı asGenel Cerrahl kerlerin Afganistan'dan çeUzmanı kilmesi, bu ülkenin ıçişlerine müdahale edilmeyece Mecidiyeköy Kervangecğinin gtlvence altma alınmez Sok. 5 Keramet Apt. ması ve Pakistan'daki Af(Kececiler Garajı yanı) ganlı mülteciler sorununun Tel.: 66 47 48 çözümü için BM Özel Temsilcilerinin çaba harcamak ta olduğunu belirtti. • Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Nazire KAYNAR Reagan, ABD'nin Salvador'a müdahale DUNYADADUGUN etmeyi tasarlamadığını söyledi Ali SİRMEN r WASHÎNGTON. (AJanslar) Başkan Ronald Reagan, Amerika'nm Salvador'a veya dünyanın herhangi bir bölgesine silahlı birlik göndermeyi tasarlamadığını söyledi, ancak yönetimin Latin Amerikaya ilişkin kısa orta ve uzun vadeli plan lan hakkmda bir tartışmaya girmekte yarar görmediğini belirtti. Reagan, düzenledigi basın toplantısında, Salvador konusunda Amerika'nm elinde ekonomik, politik ve askeri yollar bulundıığunu, ancak bunlar dan hangisinin deneneceğini tartışmamn yersiz olacağını kaydetti. Reagan geçmişte, dış politikaya ilişkin bazı tartışmalann Amerika'ya zarar verdiğini hatırlattı. Reagan, Amerika'nm hangi şartlar altmda Salvador'a bir İspanya'da darbe sanıklaruıın yargılanmasına dün başlandı MADRID (Ajanslar) Is panya'da geçtiğimiz yıl başarısız bir darbe gırişiminde bulunan 33 sanığın yargılanmasına başlandı. Aralarında Jaıme Mtlans Bosch ve Alfons Armada adlı iki de generalin bulunduğu 33 sanığın yargılanması için ordu mensuplarına mahsus bir satış ma£azasının mahkeme salo nuna dönüştürüldüğü bildirilı yor. Darbe girişiminden tutuklu bulunan diğer sanıklardan biri Yarbay, ikisi Binbaşı. 13'u Yüzbaşı, 8'i Teğmen ve l'i de sivil. Savrının samklar için 1 ıla 30 yıl arası hapıs cezalan istediği belirtiliyor. Parlamentoyu basan Yarbay Antonıe Tejero için Askeri Savcı 30 yıl hapis cezası istedi. Savunma avukatlarmın teknik nedenlerle mahkemeyi uzatmaması halinde duruşmanın 35 gün sürmesi bekleniyor. Bu arada davanın açılması öncesinde İspanyadaki eski Dik tatör Franco taraftarı aşın sag cılarm bir olay çıkarmasından korkuldugu belirtiliyor. İspanya'daki sağcılar darbe giri.şim cilerinin beraat ettirilmesini istiyorlar. Önceki gün iki siviî muhafızm Bask terönstleri tarafından öldürülmesinin de s^ğ cılar tarafından kamuoyunu et kılemek için kullanılmaya çalışıldığı belirtiliyor. İspanya po lis yetkililerinin, mahkemenin tanıklarmın avukatların ya da 17 hakimin sağcılar tarafından kaçırılmasından korktuklarını gizlemedikleri kaydedilivor. Bu nedenle İspanya'da sağ hareketin önde gelenJerinm göz hapsine almdığı bu arada mahkemenin yapılacağı salonun çevresinde 200 kadar polis ve sivil muhafızm görevlendirildiği bildiriliyor lik gönderebileceği şeklindekl bir soruyu: «Eğer Beyaz Saray'a bir bomha atarlarsa, işte o vakit kızabilirim» diye cevaplandırdı. Bu arada El Salvador yönetimine karşı savaşan gerillalar, ülkenin ikinci büyük kenti Santa Ana'ya ulaşan enerü hattım önceki gün kundakladılar. Kenti elektriksiz bırakan geril lalar, geçen ay 372 askeri öldür düklerini ve «Ulusal ayaklanma saatının yakiaştığını» bir bildlri ile açıkladılar. Suriye'de Tehlikeli Gelismeler İ ran'da iç kargaşa, tran Irak savaşı, Lübnan'u m kanşık iç durumu. İsrail'in sürekli saldır• gan politikasıyla allak bullak olmuş bnlunan Ortadoğu'daki dağınıkhğa 10 günü aşkın süredir Hama kentinde gelişen olaylar yüzünden bir de Suriye ögesi katıldı. Suriye'nin Hama kentinde güvenlik güçlerlyle yerli halk arasmda çıkan çatısmanın nedeni ilk bakışta dinsel. Gerçekten Suriye ile arası pçık olan bazı Arap ülkelerinin yamsıra, ABD ve îsrail'in de destekledikleri ileri sürülen «Müslüman Kardeşler» Sünni nüfusun çoğunlukta, ama Şii grupların iktidarda bulunduğu bu ülkede yeni bir dengeyi oturtmaya çalışıyorlar. Bu güçîerin başta Irak olmak üzere bazı Arap ülkeleri tarafından desteklenmelerinde çeşitli nedenl er var. Suriye'nin İran Irak savaşmda Tahran'ı desteklemesl, Bagdat'm da, eskiden beri türlü iyi ilişkiler içine giremediği bu komsusunda iktidara başkaldırmış olan güclere arka cıkınasına yol acmaktadır. Hama olaylarmm ilginç yönü, Müslüman Kardeşler'in ABD ve îsrail tarafmdan desteklendikleri yolundaki savlardır. İlk bakışta bu iddialarm gerçekliğine inanmak güç gibl Körünmektedir. Ne var ki. Hama olaylarmm VVashington'dan açıklanması oldukca ilgi çekicidir. Öte yandan Washington'un, Moskova ile iyi ilişkiler içinde olan ve bölgedeki Mısır Amerikan yakmlaşması karsısmda adeta bir Suriye Moskova yanıtı getiren Hafız Esad'ı yıpratıp devirecek her hareketl desteklemesi de dogaldır. Israil'e geünce: Tek tarafh bir karar ile Golan tepelerini iihak eden Tel Aviv'in de, Suriye'nin iç sorunîarmı körükleyerek. Şam'm kendisine yönelmesini engollemeye çalıştığı görülmektedir. Hama'daki olaylarm sonunun nereye varacağı sorusuna bugünden bir yanıt bulmak olası değlldir. Ancak. görünen odur ki, başkaldıranlar, Suriye halkınm bazı haklı isteklerini dile getiriyor gibi de görünseler gercekte tutucu bir eylemin öncüleri olarak nitelenebilirler. Bu güclerin ABD ve İsrail tarafından da desteklenmeleri, sözü edilon görüsü güçlendiren kanıtlar oîarak nitelenebilir. Şurası da kesindir ki. Hama olayları Hafız Esad rejiminin büyük güclüklerle karşılaştığı ve önemli ölçüde yıprandığı bir döneme rastlcımıştır. Hafız Esad yrinetimindeki Suriye. komsusu olan Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kuramaz hatta gittikçe artan bir gerginliğin icine düşerken, Lübnan'ın da önünde hâlâ büyük bir sorun olarak durdugunu görmektedir. Esad yönetimi Lübnan'a müdahale ettiğinden bu yana gecen süre içinde, kücük ülkede denetimi tümüyle sağlayamarmştır. Üstelik Lübnan'da durumun çok gergin olması, İsrail'in hemen her an, Lübnan'dan kendi topraklarına yöneltilen Filistin Kurtulus Örgütünün eylemlerini bahane ederek, bu ülkeye saldırmasmın her an beklenmesi de işleri daha da kanştırmaktadır. İsrail'in Lübnan'a saldırması hallnde, Hafız Esad şu anda hic de istemediği bir durumla karşılaşacak ve bu ülkede bulunan askerleri yüzünden İsrail ile doŞrudan silahlı çatışmaya girmek zorunda kalacaktır. Oysa şu sırada Hafız Esad böyle bir catışmadan özenle kaçmmaktadır. Nitekim îsrail'in Golan tepelerini ilhak karan karşısmda da, Esad, Begin'in anlayabileceği tek yanıtı verememiş, bu karann uygulanmasına silahla karşı cıkamamıştır. Esad'ın Birleşmiş Milletler GUvenlik Konseyi'nden çıkarmaya çalıştığı yaptırım kararları ise. ABD'nin vetosu yüzünden gerçekleşmemiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu İsrail'in Golan tepelerini ilhakı karşısmda aldıgı karar ne denli sert olursa olsun. herhangi bir yaptırımdan yoksun olduğu için pratikte büyük bir değer taşımamaktadır. Işin daha ilginç yönü, Hafız Esad'm Tunus'taki Arap Konferansmda da îsrail, ABD ve müttefiklerine karşı boykot karan çıkartmayı becerememiş olmasıdır. Tüm bu göstergeler. Hama olaylarmm Hafız Esad yönetiminin cok güc bir dönemlnde ortaya çıktıgını gözler önüne sermektedir. Esad yönetiminin karşı karşıya bulunduğu çeşitli güçlükler, Müslüman Kardeşler'in yol actığı sorunların üstesinden gelinmesini daha da gücleştirmektedir. Suriye'de rejim büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunmaktadır ve bu tehlikelerin üstesinden gelip gelemeynce&ini slmdiden kestirmek ise son derece güç görünmektedir. Cuellar: Poionya'da sıkıyönetim ilanj üSkenin ic sorunudur Moskova'da bir metro isfasyonundaki kazada en az 30 kişi öldü Dış Habcricr Servisi Moskova'daki bir Metro istasyonun da önceki akşam yürüyen bir merdivenin çökmesıyle meydana gelen kazada en az 30 kışi nin öldüğü, çok sayıda kişının de yaralandığı bildirildi. a.a.'ya göre uzun yıllardan beri batılı basma Moskova'dan haberler veren Gazeteci Victor Kouis, Batı Almanya'mn «Bild Zeituııg» gazetesine geçtiği son haberinde, asansör kablosunun ansızın koptuğunu ve yolcuların 30 metreden asansör boşlu ğuna düştüklerini söyledi. Lou ıs, asansörün tipi hakkmda bil gi vermemişse de, bunun büyük metrolarda görülen, bir tarafı açık tipten olduğu anlaşılmak ta. Kaza sırasında yan asansör de bulunan yolcular da faciayı görünce panige kapıldılar. Sov yet yetkilüeri Aviamotornaya istasyonunda nıeydana gelen ka zada kesin ölü ve yaralı sayısı vermekten kaçındılar. Vechernaya Moskova adlı gazete de kaza haberini «birkaç yarah bulnnduğunu» bebrtmek le geçiştirirken, diğer basın organlarında da olay hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. VEFAT Âilemizin çok kıymetli büyüğü, temeîimiz JOHN A. CAOUKI geçirmiş olduğu ani rahatsızhk sonucu vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 21 Şubat 1982 pazar günü saat 15.30'da Saint Esprit Kilisesi'nde yapılacak dini törenden sonra Feriköy Aile Mezarlığına defnedilecektir. Acımız sonsuzdur. Dr. Kazım SARI AfLESİ Aerofiot'un Washington bürosu bombalandı WASHtNGTON (AP) Sovyet Havayollan Aerofiot'un Washington'daki binasmın kapısmda dün sabah erken saat lerde güçlü bir,bomba patladı. Patlamanın maddi hasara yol açtığı ancak ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Patlamadan sonra, Assoclated Press Ajansınm bürosuna tele fon eden kimliği belirsiz bir kl şi kendisinin «Yahudl Savunma Birliği'nin militanı» olduğunu belirtti ve olaym sorumluluğu nu tistlendiklerini kaydetti. Kimliği belirsiz kişi telefonda, So^etler Birliği'nde tutuk lu bulunan genç bir kızın serbest bırakılmasmı isteyerek, is teklerinin bir hafta içinde yerine getirilmemesi halinde, Was hington'da Sovyet kanının dökü leceğini öne sürdü. Tutuklu bu lunan kızm ön admın Maria ya da Marina olduğunu söyleyen meçhul kişi, kızm soyadmı ver meden telefonu kapattı. TRAKYA CAM SANAYİİ A S YÖNETİM KURULU BASKANLIGINDAN =Ş = ~ş == ss S: EEs ssz ŞŞŞJ ss: ss Sirketimizin 1981 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10 mart 1982 çarşarnba günü saat 14.30'da aşağıda yazüı gündemi görüşmek üzere, şirket'miz merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıya katılacak ortaklarımızm. gerek kendilerine alt gerekse temsil edecekleri di»er pay sahiplerine ait belgeleri, toplantı gün ü n d e n bir hafta evvel şirketımiz merkezine vererek toplantı İçin glriş kartı almaları çerekmektedir. Bilanço ve kâr / zarar hesapları 19 şubat 1982 cuma gününden başlayarak ortaklarımızm Incelemesine hazır bulunacaktır. Saym ortaklarımızm veya temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. SÜMERBANK ALIM VE f MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAHÇEKAPI İSTANBUL Kapalı zarf usulü ile ..^. ^...^ Listeye ve numunelerine göre 338 k'alem RULMAN satınalınacak olup, buna ait liste ve numuneler müessesemiz Aiım 2. Grubunda görülecektir. 1) Rulman markaları teklifte mutlaka belirtileeek olup vadeli olarak teklif verilebilecektir. 2) Teküf mektuplarım havi kapalı zarfın üzerine «TEKLİF MEKTUBUDUR» Dosya No: 22038 /Rulman yazılaçak ve 22 mart 1982 günü saat 17.30'a kadar Müessesemiz yahut Karaköy Bankalar Caddesinde, Sümerbank Istanbul Şubesinin giriş holündeki «Alım Teklif Kutusuna» atılaçak veya bu tarihten önce Müessesemizde bulunacak şekilde ikinel bir zarfa konularak posta ile Müessesemiz adresine gönderilecektir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 3) Teklifler ilan son günü bttiminden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 4) MUessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp teklifler arasından şartlanmıza ve ihtiyacımıza en uygun olanlan tercih edilecektir. SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basm: 11726) 1328 S = = Şirket Merkezî : Trakya Cam Sanayii A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Han Kat 8 Şişlî İSTANBUL H = ~ =S ~ =s = = GÜNDEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bsçkanhk Dlvanı'nm seçimi ve Divan'a Genel Kurul Toplantı Tutitsjagı'nı imzalama konusunda yetki verilmesi. Çiketin 1981 yılı çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilanço ve kâr /zarar hesaplarmın okunması. i^81 yılı çahşına raporu ile bilanço ve kâr /zarar hesaplarmın ince.'enmesi ve onayı. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası. Denetçiler'in ibrası. Görev süresi sona eren Denetçiler'in seçimi. nönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerl yerine seçimi yapıîan yeni Üyelerin onanması. Yönetim Kurulu Üj'eleri ile Denetçi ücretlerinin saptanması. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK'nun 334 ve 335'inci maddeleri uyan r c a gerekli iznin verilmesi. Dilekler. İLAN ZEYTİNBURNU 2. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN ESAS NO: 1980 63 KARAR NO: 1981 200 Davacı Kema! Elmaz tarafından davalı Bedriye Elmaz aleyhine acılan boşanma davasından dolayı tarafların boşanmalarına, muşterek evlılıkten olma Gulşen ve Doğan'ın velayetinin davacı Kemal Elmaz'a verilmesıne karar verilmiş, ancak diğer cocuk Hicran hakkmda herhangi bir karar verilmediğinden bu kez mahkememızce ittıhaz edilen 15.2.1982 tarihli ek kararla bu çocuğun dahi velayetinin davacıya verilmesine karar verilmiştır. İşbu karann tebliğ tarihinden itibaren yasal süre Içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ek karar tebliği yerine gecerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (Basın: '1605) 1316 ~ ~ ~ =s ss ~ H= sss S WASHtNGTON (ANKA) ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in, Avrupalı NATO üyelerini «korkakhk» Suudi Arabistan'ı da «küstahlıkla» suçladığı öne sürüldü. ABD yönetiminin üst düzeyindekiler için kullandığı dilde «aşırılıfı» ile tanman Washington Post gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Haig'in ABD yönetimi içinde karşılaştığı sorunlar konusunda bir haber yaymladı. Haberde ABD Dışişleri Bakanı Haig'in Ortadoğu'daki şu andaki gergin durumun «İsrail'in kıçına vurulan tekmeden kaynaklandığmı» öne sürdüğü, ayrıca, «Suudi Arabistan'ın küstah tutumunun herşeyi berbat ettifini» söylediği kaydediliyor. MENKUL SATIŞ İLANI BAKIRKÖY 3. tCRA MEMURLUĞUNDAN Sayı: 1981/2491 Esas Bir borçtan dolayı hacizli bulunan 70.000 TL. kıymetinde, Eaşaran marka yeşil renkte şerit, 70.000 TL. kıymetinde, Ayleırca marka yeşil renkte planya makinesinin açık artıvma suretiyle satılmasma, karar verilmiştir. Birinci satış; 22.2.1982 günü saat: 13.15 13.30 arasında Bakırköy Parseller, Soğanlı Caddesi, No: 2'de yapılacak ve o gün mahçuzların muhammen kıymetinin yüzde 75'ine ta Up çıkmadığı takdirde 23.2.1982 günü aynı yerde ve saatte ikinci satış yayı lacak ve mahçuzlar en çok fiyat verene ihale olunacaktır. Satış masraflan, damga resmi ve dellaliye alıcıya aittir. İlan olunur. 2.2.982 (Basın: 1598) 1313 Washirtgton Post: Haig, Avrupalı NATO üyelerini «korkaklıkla» suçladı TESEKKÜR Uzun süredir çekmekte olduğum prostat illetinHen başanh bir ameliyatla beni kurtanp sağlığıma kavuşturan sayın. Prof. Dr. MUZAFFER AKKIÜÇ ve Nark. Dr. VAHİDE AKKIUÇ'a nazik ilgilerini gördüğüm sayın başhekim. Dr. İNCİ GÜRKAN'a ameliyat sırasında yardımını esirgemeyen saym, Op. Dr. HASAN SÜR'e, ameliyat öncesi ve sonrasında, mesleki bilgisini yüksek insanhk vasıflarıyla meczederek güç günlerimde bana moral veren ve ıstırabımı gideren, Sayın Dr. FAYSAL GÜITEKİN ile ameliyattan sonra bana en zor gelen 3 gece, en rahatsız anlarımda yardımıma koşarak adeta bir anne şefkâtiyle ve büyük bir ihtimamla, tıbbî gereksinmeleri yerine getirip beni rahatlatan güler yüzlü iyi insan İ L A N FATÎH 3. SÜLH HUKTJK HAKİMLtĞİNDEN 1981/710 Davacı Nışanuhı, Azat, Kerepe Altuntopyan vekili Av. Edip Dıcleli tarafından Ohannes ve Efnas kızı Eftik aleyhine açılan kayyım tayırü davasmda: Davalınm gaıp olması nedenı ile teolıgat yapılamadığından davalının 29.4.1982 günü saat 9.40'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması ve bu dava ile ilgili ibraz etmek istedikleri belgeleri duruşma gününe kadar mahkemeye vermeleri, duruşmaya gelmemesi halinde duruşmanın gıyabında yürüyeceği ve gaipliğine karar verileceği davalıya tebligat yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (Basm: 1592) 1314 İLAN KARTAL 1. SULH KtTKÜK HAKİMLtĞtNDEN Dosya No: 1981/1034 Istanbul, Kartal, Maltepe, Yalı Mahallesi cilt 022/04. sayfa 93, kütük 195' de nüfusa kayıtlı bulunan Abdül ve Safiye'den olma 1929 D.'lu mahçur ÇEMİL BAĞKIRAN'a, Istanbul Kartal, Maltepe, Yalı Mahallesi 022/04 cılt, 98 sayfa, 197 kütükte nüfusa kayıtlı Ahmet ve Hanife'den olma 1934 D.'lu ve halen Maltepe İmamali Sokak No. 16'da mukim HASAN ÇAKTR'ın vasi ola rak tayin edilmiş olduğu, mahçur Cemil Bagkıran'ın hacir altma almdığı üan olunur. (Basın: 1599) • 1310 TESEKKÜR Kızımız Cemre'nin dogumunda, başmdan sonuna kadar, yakm ilgi ve yardımlarını esirgemeyen Zeynep Kâmil Hastanesi hekimlerinden t h AN BOĞAZLIYAN 2. ASLtYE HUKUK HAKİMLÎĞİNDEN 1981/366 Davacı Çöplüçiftlığı Köyünden Nihat Tekin tarafından davalı Nadiye Tekin (Karacabey) aleyhine açtığı haysiyetsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan açık duruşmasında davalı köyünden aynldığmdan ve adresi tesbit edilemediğinden ilanen teb ligat yapılmasına karar ve rilmiş olmakla davalının 11.3.1982 günü saat: 09'da duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde gıyab karan çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (Basm: 11716) 1315 Sayın Dr. CİHAN URAS'a ameliyat hemşiresi BİNGÖL KILIÇ ve örnek müessese HAYAT HASTANESİ'nin müşfik hemşire, ha<;tabakıcı ve yardımcı personeline içten minnet ve şükranlanmı sunarım. İHSAN YENER Başasistan Opr. Dr. EYÜP KAYISLIGİL'e doğumu gerçekleçtiren ACI KAYB8MİZ Eşsiz insan, değerli aile büyuğümüz Birecık eşrafından Urfa Barosu avukatlarından, Asistan Dr. İRFAN SEVİN ile Asistan Dr. MUZAFFER IRMAK ve Asistan Dr. CAVİT TÜRKYILMAZ'a. servis hemşire ve personeline teşekkür ederiz. SERAPGÜNEL ALT1NTAŞ .(Cumhuriyet 1288) Av. S Müslim AKHAN' 1 16.2.1982 günü kaybettik. Acımız paylaşılamıyacak kodar sonsuzdur. EŞİ: Emine AKHAN ÇOCUKLARI: Fatma Hüsnü Okan Hakkı DAMADI: Nureitin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog