Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

CUMHURİYET/16 14 EYLÜL 1991 HAVA DURUMU TURKIYE'DE BUGUN Devlet Meteorolojı Işlerı Ge- nel Müdüriüğü nden alınan bılgıye göre bütün bökjeler az bulutiu ve açık geçecek HA VASICAKLIGI Bırazartacak RÜZ6ÂR Kuzey ve doğu yön lerden hafıf arasıra orta kuv- vette esecek Demzlerde Ak denızde gunbatısı ve lodos dığer demzlerde yıldız ve poy- razdan 5-6 kuvvetınde saatte 16-21 denız mıllı hızla esecek van Gölü'nde hava açık geçe- cek Rüzgâr kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek Görûş uzaklığı 10 km dolayında bulunacak Mana Adapaar Adyaman A(yw •On Artaa Anlakya Antalya Artvm Aydın Baiıtesır Bııectk Bıngö Bıflıs Bdu Bursa CanakKaıe Cooım Oenızlı A 31° 22° Oyartak A 27° 13° Edırne A 34° 20° Erzıncan A 29° 12° Emjrum A 29° 10° Estaşehr A 28° 12° Gaaantep A 30° 24° &resun A 30° 19° Gumuştıane >> 33° 18 Mansa 23° 13° K Maras 29°13°Mersr 25° 6°Muğla 27° 3=Mus A 23° 14° Hakkan A 32° 16° sparta A 28° 11° Isanftu A 26° 12° Izmır A 32°15°Kars A 29° 12° Kastamonu A A 26° 12° Kayser A 28° 12° Kıriclareh A 28° 14° Konya A 24° 8°Kutahya A 31° 16° Malaty» 24° 18° Ordu 24°18°R2B 29° 11° Samsun 30° 12° S ır 27^15'Snop 30°15°Svas 27° 7°Telon)a8 25° 11° Traüzon 28° 10° Tüncet 27° 12° U$ak 28°15 c \ton 28° 12° Yozgat 32° 16° Zonguldak A 3 ° 15° A 3 c 20° A 29° 2*= A 32° 16° A 31° M° A 28° 12° A 24° 18° A 24° 18° A 23° 15° A 33° 21° A 24° 16° A 26° 8° A 26° 15° A 24° 18° A 35° 14° A 29° 13° A 27° 12° A 23° 13° butuUu A-açık BOuKıttü G-auneslı K Urb S sısl v-yajmuriu ^ Helsnk Lenıngrad O Kahıre»' DUNYA'DA BUGÜN Amsterûam A 17° Amman A 34° Adna Bajdat Barcetana Basel Beıgrad Bein Bonn Bruteei Budapeşte Cezay» Dub» Franlourt öme Hetsmfc Katnre Ko«enhag K4ln Letoşa A 29° A 39° A 28= A 25° A 28° A 21° A 17° A 18° A 24° A 24° A 32° A 39" A 38° A 20° A 29° A 13° A 35° A 17° A 17° A 29° Lenngrad Londra Madnd Mlanc Montrea Mostara Munh New Yort Oslo Pans Prag Rıyad Roma So«ya Şam Tel Avrv Tunus Venedık Vıyana B 13° A 23° A 27° A 2*> B 17° A 20° Y 1""° A 17° A 17° A 39° A 27° A 27° A 35° A 18° A 22° A 23° Washmfl1on Zunh A 24° BULMACA SOLDAN SAGA: 1/ Açık turuncu renk 2/ Bır erkeğın nıkâhsız olarak aldı- ğı canye. Eskı Mı- sır'da güneş tanrısı 3/ Kadınlann verev katlayarak başlanna bağladıklan dön kö- şe örtü Uluslarara- sı alanda karayoluy- la yapılan mal taşı- macılığı ve bu ışte kullanılan kamyon 4/ Köpek Savrul- mak ıçın hazırlanan dövülmûş ekın yığı- nı 5/ Hayvanı avcılığa alıştırma ışı.. Mekke"de bır tepenın adı 6/ Hayat arkadaşı Bu ışı yenne getınnek ıçın verılen söz 7/ Evlenme. 8/ Atlann ayaklarında gönllen ve rahat yürti- melerını engelleyen hastalık 9/ Vü- cutta bırıken azotlu madde. Bır so- ru sözü Thıbzon'un bır ılçesı YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Gerıye doğru uçma özellığı de olan kuçuk bır kuş. 2/ Bınıcılıkte atın bayağı yurüyuşune verılen ad kurtle demır bıleşımlennden bın Araç. Bır çeşıt tellı burumcük 5/ Buyük zarar, felaket Bır ılımız 6/ Bır renk Azık 7/ Bır yapının damında çevresı ve üstu açık yer 8/ Karaduıen de denılen ve Guney Anadolu'da yaşayan Türkmenler arasında yaygın olan tellı çalgı Molıbde- nın sımgesı 9/ Hıcap Çevre, cıvar 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Beynelmilel görüşme Ağlayan, ınleyen 3/ Kü- Içıne süt sağılan kap 4/ Şahcıyrtim ffo*- tennek ıstıyeiı •tk tewm\ •e*kı tkbıı ılc donnı Brroglunda 1»tık UtcıddetındeNo 405 tueear tenı J. İTKIN Tiw«ı»«»etıııe fe- lırler Orada cn munt«k»p kwna« c«şıtlenmn zar«- Mı •« mızrl b»> d*n «mındirlcr Tel B O 45O 14 EYLUL 1931 Bır muddettenberı şehrımızde tetkıkatta bulunan Posta, Telgraf ve Telefon Muduru Umumısı Fahrettın B, dün kendısını zayaret eden bır muharnnmızın muhtelıf suallerıne şu ızahatı vermıştır "— Ankara - Istanbul - Sofya telefon hattı her gün yenı bır tekâmüle dogru gıtmektedır llk gunler uç, beş mukâleme oluyordu Fakat gun geçtıkçe mukâlemeler çoğalmaktadır. Mükâlemenın daha vazıh olmasını temın ıçın teşdıt aletını Istanbul'dan Edırne'ye naklettık Evvelkı gün bır makınıst ıle bır de mufettış gıttı Bugun, yann montaj amelıyesı ıkmal edılecek Ondan sonra mükâlemeler, bılhassa Istanbul'dan daha vazıh surette ışıtılecektır Gelmelenne mtızar olunan Bulgar murahhaslarıle fennı hususat ve ışletme ve ücret mes'elelerı hakkında muzakerata gınjeceğız Bu muzakerat netıcesınde Sofya'ya da teşdıt aletını koymak kabıl olduğu takdırde Bulganstan'ın telefonla merbut bulunduğu ve bulunacağı Bukreş ve Belgrat merkezlerının tavassutıle Vıyana ve Berhn'le göruşmek dığer payıtahtlara merbut olan ıkı şehır vasıtasıle butün Avrupa ıle ırtıbat temın etmek kabıl olacaktır 30 YIL ÖNCE Cumhuriyel Bayan subaylar 14 EYLUL 1961 Mılh Savunma Bakanlığı Basın trtıbat Burosu'ndan bıldınlmıştır Türk Sılâhlı Kuvvetlennde vazıfe gören bayan subaylar ıle, halen Harb Okullan, yüksek okul ve fizıkı durumlan ıle sosyal bünyemız nazarı dıkkate alınarak, haklarında aşağıdakı kararlar alınmıştır 1 — Halen Sılâhlı Kuvvetler bunyesınde olan bayan subaylar ıle 30 ağustos 1%1 mezunu Harb Okul'lan öğrencılerı, karargâh hızmetlerı, kutuphanecılık gıbı gen hızmetlere atanacaklar, nöbet, eğıtım, manevra ve tatbıkatlara katılmavacaklardır 2 — Asken kız oğrencıler, halen yüksek okul ve fakultelerde tahsılde bulunanlar, sıvıl burslu talebe olarak M S B hesabına tahsıllenne devam edeceklerdır Bu şekılde devam etmek ıstemıyenler, öğrenım masraflannı odemek suretıyle M S B ıle ılgılerını kesebıleceklerdır Meslek okullarındakı Mıllı Savunma Bakanlığı' na bağlı kız öğrencılenn statüsünde bır değışıkhk olmuştur Bu hususla ılgılı olarak dun kendılenyle konuştuğumuz Mılb Savunma Bakanlığı Askerı Tıp Okulu yetkılılen şunları söylemışlerdrr "— Askerı okullardakı kız öğrencılenn asken okullardan çıkanhnası dıye bır şey yoktur Kız öğrencüer gene Mılh Savunma Bakanlığı adına burslu fakat sıvıl olarak tahsıle devam edeceklerdır Mıllı Savunma Bakanlığı eskıden bu öğrencılenn ıaşe ve ıbatelerını aynı olarak karşılarken şımdı bunu nakdı olarak karşılayacaktır GEÇEN YIL BUGÜN Cumhur.yet Madencilerin eylemi 14 EYLUL 1990 Zonguldak'ta Turkıye Taş Komuru Kurumu'na (TTK) bağlı ışyerlennde çalışan ve toplusözleşme göruşmelen devam eden 30 bın dolayında ışcı "çocuklannın okul masraflannı karşılayabümelen ıçın bırer mılyon hra avans venknesı" onerılerının ışverence reddedıhnesı üzerıne dun ocağa ınmedı Karadon ve Gelık ocaklarında öncekı gun 16 00-24 00 vardıyası ışçderımn başlattıkları dırenışm dun sabah tum havzaya yayıldığı bddırıldı AÇIKLAMA Telefon kartı • Gazetenızm 27 8.1991 tarıhlı nushasında yayımlanan 'Telefon kartı çalışmazsa' başlıkh yazı ıncelenmıştır lşletmemızde kullanılan manyetık kartlı telefonlara aıt telefon kartlan satışı yapılmadan önce kontrol edılmekle bırlıkte, manyetık özellıklı olması nedenıyle bazı muhafaza hatalarıyla sonradan bozulabılmektedır Arızah olduğu belırtılen kartlar bır formla bırlıkte ıade alınarak gerekh ıncelemeler yapılmakta ve şıkâyet sahıbı hakh bulunduğu takdırde kart ucretı en kısa sürede ıade edılmektedır PTT GENEL MUDURLLĞU IAKT1SMA Satranç Federasyonu ve Sonınlar 1954 vılında lstanbul, Ankara ve Izmır satranç derneklerı tarafından kurulan, 1%2 yılında Uluslararası Satranç Federasjonu- na uye olarak bu tarıhten ıtıbaren 14 sat ranç olımpıyatına ve 1971 vılından ıtıbaren 15 Balkan satranç bırıncılıgıne katılan ve >o- netıcılerı demokratık bır volla uve dernek- lenn delegelerı tarafından seçılen Turkive Satranç Federas>onu \arken, venı kurulan ıkıncı federas>onun uyelennın tayınle gel- mesı satranççılann tepkısıyle karşılandi Turkıye Satranç Federasyonu, Uluslara- rası Satranç Federasyonu'nun >aklaşık otuz yıllık uyesıyken, ıkıncı federasyonun uyesı olamayacağının yetkıhlerın gözunden kaçı- nlması buyuk bır >anılgıdır Sonunda bunun da caresının bulunduğu sanıldı ve 1983 yılında yururluğe gıren bır >asayı uygulamak şımdı akla gelmış gıbı Turkıye Satranç Federasyonu, genel kuru- lunu olağanustu toplantıya çağırdığı sırada, İstanbul Valiliği'nın 8 Ağustos 1991 tarıhlı oluruyla 23 Afiustos 1991 tarıhınde kapa- tıldı Feshetme karanna gerekçe olarak 1983 yı lında askerı vonetım zamanında çıkanlan Dernekler Kanunu gereğınce uve dernekler den uçunun kamu yaranna dernek statusu nu kazanması gosterıldı Bunu >apanlar va- sanın vıllarca uygulanmamasının geçerlı ne- denlerı olduğunu, a>nı durumda olan Bnç ve Fılatelı Federasyonları'na da aynı yasayı bıle büe uygulamadıklannı, federasyona bu sure ıçınde uç kez kongre yapma ıznmı ver- dıklennı, sayısız kışının Federasyonun var olduğunu duşunerek emeklennı, paralan- nı ve bunca zamanlarını harcadığını ve Turkı>e'de hâkımlerın de bulunduğunu unutmuş gorunmektedır Ankara'da bu ışın yurtdışında msan hak- lan sorunu olarak yankıları olacağını du- şunen bır kışı olmalıydı Hakh ya da hak- sız bırçok sorunumuza bu açıdan bakan ul- kelerın federasyon başkanlanna seçımle ge- len bır federasyonun valının emrı ıle kapa- tıldığını da seçımle gelen bır federasyon var- ken seçımsız atamalar yapılmasını da kım- se anlatamaz Her ne kadar "biz devletiz" dıye öğunseler de bunun avıtsnı Içişleri Ba- kanlıgı'na seçımle gelen federasyonu kapat- ma aklını veren atamalı yenı federasyon tek başına taşıyamayacaktır Bu durumda Uluslararası Satranç Fede rasyonu'na nasıl uye olacağı hesaplanma- dan kurulan yenı federasyonun kışkırtıcı davranışı pahah>a mal olacak ve dışarıda yapılan yorumlar ulkemızın ınsan hakları sıcılınde bır leke olarak kalacaktır Ustelık, yurtdışında temsıl edılemeyen satranççıla rımız bundan zarar göreceklerdır Yol yakınken doğru olan bır çozum var dır Federasyonun kapaulma karan gene va- lının emrı ıle ıptal edılmelı ve spordan so- rumlu bakan tayınle gelen federasyonun ıs- tıfasını ıstemelıdır UMİT UNKAN Satranç yazarı /İstanbul BÖLGEMİZ BEYAZIT İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ'NE AÎT AŞAĞIDAKİ LİSTEDE BELİRTtLEN ADRES VE TARtHLERDE (SAAT 9,17.00) ARASI TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ELEKTRİKLER KESİLECEKTİR. 16.9.1991 PAZARTESİ: Mıllet, Cevdet Pasa Cad, Münüfpasa, Mıhnalem, Samıpaşa özbek Süleyman, Hasekı Sk , Hasekı Eğıtım merkezı ve a van 17.9.1991 SALt Hekımoğlu Alı Paşa, Adnan Adıvar, Mıllet, Cerrahpaşa CA'lerı, Mü- nufpaşa özbek Süleyman, Ahtnet Hıkmet, Guzel Sebzecı Kuçuk Mü- hendıs sokakları Hasekı Hastanesı ve cıvarı 11.9.1991 ÇARŞAMBA: Şehremını Çukur Pazar, 19.9.1991 PERŞEMBE; Büyük Reşıt Paşa, Ordu, Koca Ragıp Bey, Vıdınlı Tevfık Bey, Genç- türk caddelen, Zeynep Kamıl, Fethı Bey, Hankzadeler, Kurulta>, Şaır Haşmet Saıt Efendı, Yeşıl Tulumba Sokakları, Atatürk Bulvarı ve cı van 20.9.1991 CUMA: Gençtürk, Ordu Cd'sı, Valıde Camı, Çıtıgırakh Bostan, tmara Mu rat, Hasan Paşa, Gümnlk Emını, Yeşıl lulumba Sokakları, Atatürk Bulvan ve cıvan 21.9.1991 CUMAKTESt: Mıthat Paşa Cd , Esırcı Kemaletün, Turanlı sokakları, Mabeyına ve tbrahım Paşa yokuşlan, PTT santrah ve cıvan 22.9.1991 PAZAR: Kadırga Lıman Cd Gedıkpaşa Camı, Müselhm, Buyük Kömürcu, ördeklı Bakkal sokaklan, Kumkapı Mevhanelen 23.9.1991 PAZARTESt. Cerrahpaşa Adnan Adıvar, Mıllet Caddelen, Kurkçubaşı Çeşme, Gu- zel Sebzecj, Hobyar Mektebı, Tütüncü Sokakları, Cerrahpaşa Has tanesının bır kısmı 24.9.1991 SALI: Nışanca, Koca Ragıp Bey, Nesıhpaşa, Koska, Cd len, Soğanağa Ca mıı, Dennkuyu sokaklan Daltaban Yokuşu, Laleu'nın bır kısmı 25.9.1991 ÇARŞAMBA. Kemıklı Burun Cd Kalburcu Mehmet Sk , Olcay Oteh ve cıvan Ye- dıkule Beledıve Bloklan 26.9 1991 PERŞEMBE: Sılıvnkapı Cd Karagöz Tekkea, Laiezar Çeşme, Meşelı Mesat Yedı Şehıtler Sokaklan ve Sılıvnkapı cıvan 27.9.1991 CUMA: Namık Kemal, Cerrahpaşa, Mıllet Cd'len, Çakırağa Camıı, Manas tırlı Rıfat, Katıp Musluhıttın sokaklan ve cıvarlan 28.9.1991 CUMARTESt- Aksaray, Lalelı, Nesıhpaşa Caddalen, Azımkâr Sk Atatürk Bulvan ve Lalelı cıvan 29.9 1991 PAZAR. Aksaray tnkılap, Langa, Kemalpaşa, Namık Kemal, Tırvakı Hasan- paşa Cd , Valıde Camıı Sk ve Sular Idaresı 3«.9.1991 PAZARTESt: Sımpaşa, Cevdetpaşa, Kızılelma caddelen, Emrullah Efendı, Ömer Seyfetnn, ömer Seyfettın sokaklan, Velet Çelebı Sok ve cıvan tLAN tstanbul 1 Aslı>e Ceza Mahkemesı nın Esas 1990/216, Karar 1991 220 savüı 5 Nısan 1991 tanhlı karan u>arınca ıdaremıze 140000 TL para cezası odemeve >-ukumlu kıhnan Mehmet Baderacı, karar da belırtılen adresınde buluns -nadığından mezktır para cezası tahsıl edılememektedır Teblıgata esas olacak başkaca bır adresı bılınemedığınden 7201 sa yılı Tebhgat Kanunu'nun 28 \e29 maddelenne göre ılanen teblığıne karar verıldı Tebhgat yenne kaım olmak uzere teblığ olunur Basın 35464 ÜİÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BAYAN ARANIYOR 11 yaşında kız cocuğunu okul donusu evde karsılayacak ve derslerınde yardımcı olacak, Yenıkoy veya yakınında oturan oğrencı bayan aranmaktadır Tel: 131 55 60 (iş) 162 43 19 (akşamları) T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİM MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 1991-1992 KIŞ DÖNEMİ İNGİLİZCE VE ALMANCA DİL KURSLARI Merkezımız bunvesınde duzenlenmekte olan Ingılızce \e Almanca dıl kurslarına başlangıç, orta ve ılerı sevı>elerde oğrentı ka>dedıle cektır Hafta ıçı dıl kurslan 8 Ekım 1991 salı gununden ıtıbaren 16 15 18 15 ve 18 45 20 45 saatlerı arasında (cuma gunlen harıç), hafta sonu dıl kurslan ıse 5 Ekım 1991 cumartesı gununden ıtıbaren 9 30 13 30 sa atlerı arasında duzenlenecektır Bu programlar ıçın a on muracaat tarıhı 2 Ekım 1991 olup kursı yerlerın bu tarıhten once sevıye tesbıt sınavına gırıp başlavacakları kuru tespıt etnrmelen gerekmektedır Sevıye tamaralayanlara sertıfıka verıhr Adres Marmara Ünıversıtesı Goztepe Kampusu 81040 Zıverbe> /istanbul Telefon 3487257 3487258 Basın Lısemızın 1991 1992 ogretım yılı açıbş torenı 16 eyhıl pazartesı gunü degerlı mezunhrımızdan SAY1N BAŞBAKAN ( 922 ) MESUT YILMAZ larafından vapılacaklır Tum sarısıvahlı mezun ve mensupUrımızı açıbş torenımıze beklfrız •> Islanbu! Lıscsı o Ittanbul Lısflılrr Egılım Vakfı o Istınbul Erkck Lıvlıltr Demegı o Utanbul Lıs«sı Koruma Dcrncgı o tstanbul Lısesı Okul 4ıle Bıtltgı a Utanbukpor Kulubu o Cumhuriyet Kitap Kulübü Ataköy Migros Atrium İmza ve Söyleşi Günleri BUGÜN 14 Eylul Cumartesı 18 00-21.00 İLYAS SALMAN MMM MıGROS w Cumhuriyet ^ kıtap kulubu Cumhuriyet Kıtap Kulubu, Atakoy Migros Atrium Tel 560 61 37 ÇOK ACELE SATILIK DAİRE BakTkoy Incırlı Cad Ihsan Kalmaz Sokak No 4/A'da yarı bodrum 75 m 2 net kullanım 2 oda 1 salon salonmaıelı, kalorıferlı, hıdroforlu daıre 60 mılyon son fıyat Telefon: 561 27 70 İLAN MAZGİRT 1. NOLU KADASTRO MAHKEMESt'NDEN Esas No 1957/2068 Karar No 1961/300 Parsel No 481 Mahkememızce venlen 8 7 1961 tanh ve 1957/2068 Esas 1961/300 Karar sayılı hukmu ıle Mazgırt ılçesı Kardere (Suluntaş) köyu hudutlan dahılınde kalan 481 parsehn davalı Hasan Mural adına tapuya tescı- Une karar venldığı, davacı tbrahım Yeşıltepe mırasçüan Şakıre, Alı, Hatun, Abdullah, Alınza, Gülder, Aytaç Yeşıltepe ve davacı Sülev, man Demır'm ölü olarak bıldınldığı nufus müdürlüğunde yapılan araştınna netıcesmde nufusa kayıtlı olduğu yer belırlenemedığı ve ad- resınm meçhul olması ve mırascılannın kımler olduğunun tespıt edı- lemedığı nedemyle davacı tbrahım Yeşıltepe mırasçıları ve davaa Süleyman Demır ın adresının meçhul olması nedenıy le adlanna ka- rar tebhğ edüemedığınden ışbu üanın gazetede ılanından 15 gün sonra davacı mırasçıları ıle davacıya karar yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 49296 ERGANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 1987/266 Davacı Seyıthan Aydın vekılı Av M Yaşar Can tarafından davalı- lar Hanım Tünç ve Elıf Tunç aleyhıne mahkememıze açılan tapu ıp- talı ve tescıl davasının yapılan açık duruşması sırasında dava>a dahıl edılen davalılar Seyfettın Tunç, Cevdet Tunç, Bedıa Tünç, Emıne Tunç, Rabm Tunç, Hanım Tunç, Hıkmet Tunç, Cemıle Tünç, Alıye Tunç, Zeynep Tunç'un adreslen tespıt edılemedığınden bugüne kadar da vetıye teblığ edılememıştır 7201 sayılı Tebhgat Kanunu'nun huküm len gereğınce yukarıda ısımlen yazılı davahlara ılanen tebhgat ^•apılmasına, 18 9 1991 gunu saat 10 25'te duruşmada hazır bulun malanna, gelmedıklennde yargılamanın gıyaplannda devam edece ğı hususu ılan olunur POLTITKA VE OTESI MEH3VIED KEMAL Ekilen Bîçilecektir... 12 Eytul'den sonra demokratlann tek amacı demokrasıyı kurma, ışletme, faşızmın getırdığı bırıkıntılerı temızleme ıdı Turgut Özal'ın ekonomının yanında ele alacağı ışlerden bın de bu olmalıydı Oysa ûzal sekız yıldan berı 12 Eylül'un ce- zalandırmaları yetmıyor, yenı cezalar getırıyor Bakmayın sız bazı yasa maddelerını kaldırmasına (141 ve 142) yenne çok daha ağırlarını getırdı Genel olsun, ara olsun seçımler hep gecıktınldı Yapılan- ları kendı çıkarlarına olanlardı Beledıye seçımlerınden son- ra bır ara seçıme nıye gıdılmedı'? Bunun aleyhlerıne olaca- ğını bılıyorlardı, ondan gecıktırdıler Sayıları onu aşan seçım yasasını değıştırdıler Amaçları hıçbır zaman demokrasıyı onarma, kurma, gelıştırme değıldı Demokrasıyı kendılen ıçın bır oyuncak saydılar, bu oyuncakla oynadılar Parlamentoda mılletvekılı çoğunluğunu, parlamento dışında çoğunluk gıbı gösterdıler Bu çoğunlukladıledıklerını yaptılar Bu çoğunlu- ğu bır parlamento dıktasına dönuştürdüler Bugün demokrasıye arka çıkar gıbı gorunen genç başba- kan -ne yazık kı- çok geç kaldı Askerı rejımlerden sonra de- mokrasıyı getıren genç lıderlerden olamadı Ispanya, Porte- kız örneklen hıçbır zaman unutulmamalıdır Bugün Demırel, her adımında bır demokrası havansı gıbı görunüyor neden' Oturtulan betonun demokrası üstüne oturmadığını bılryor Ek- sıklığı ve noksanlığı demokrasıde arıyor Gerçekten eksıgı- mız ve noksanımız demokrasıdedır 12 Eyiul'un hemen erte- sınde demokrasıyı kuramadık 12 Eylül'un partsı olan ANAP, demokrası yolunda atılacak adımlarda gecıktı Bugun demok- rası yolunda atılır gıbı olan adımlar bırer göstendır, özünden noksandır Demokrası ıçtenlık ıster Bır sıyasal lıder gerçekten demokrat değılse bır sure son- ra ıplığı pazar çıkar Yaptıklannın sahtelığı ortaya dökülür Bır süre sonra ınanılmaz olur Bugun sıyaset arenasına bakınız. 12 Eylul partılennın he- men hepsı yıkılıp gıtmıştır Çünkü ıçtenlıklı değıldıler ve 12 Eylül faşızmının ürunüydüler Kolaylıkla saf dışı edılmelerı de bundandır Ortada bır ANAP kaldı Onun kalışı da ıktıdarda oluşundandı Eğer muhaleferte olsaydı, ötekı 12 Eylül partı- lerı gıbı çoktan yıkılıp gıderdı Parlamento çoğunluğuna, bu çoğunlukla çıkardığı yasalara dayanarak ayakta durabıldı Bugun lyıce bakın nasıl dökuluyor Ardında devlet gucu, bunca para, ıletışım araçları, propaganda olanakları var Ya- kından bakanlar gene de çökeceğını goruyorlar Bakalım bu parlamento ıçınden kaç kışı yenıden parlamentoya gırebıle- cektır' Ilerı katlarda oturanlardan çoğu yenıden adaylığını koymuyor, mılletvekıllığınden çekılıp gıdıyor Neden"? "Kaç nasıye var çıkacak pâk u dırahşan' Bu seçımlerde bır partının tek başına ıktıdara geleceğı bek- lenmıyor Seçım yasası böyle mıncıklandıkça bır partı tek ba- şına ıktıdara gelemez de Gelmesı ıstenebılır Ama ıstemek yetmıyor kı» Bu seçımlerın bırkaç anlamı var Bır kez 12 Eylül tasfiye edriecektır 12 Eylül'le bırlıkte onun mırasçısı olan ANAP da tasfiye edılecektır Bır demokratık ortam hazırianacak mıdır? Hazırlanırsa ne âlâ> Hazırianamazsa kavgası surup gıdecektır Iktıdar partısı bu seçımlerde ıçtenlıklı değıldır Seçım oyun- ları pazarlıkçısıdır Bu da yetmez Yetmedı kı erken seçıme gıdıldı Bu seçımın ınanılır olması ıktıdar partısının davranışları- na bağlıdır Ektıklerını bıçeceklerdır, yeter kı seçım sonrası elde bır şeyler Kalabılsın 1 ÇALISANLARIN SORULAR1/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL "Almanya'da Çalışmamı Sürdürsem" SORV: 1970 vıhndan 1973 vılına kadar bır devlet hasta- nesınde çalıştım. 2 vıl da askerlığım var. 1974'ten bu >-ana da Almanya'da çalışmaktavım. Butun çalışma- İarım 23 jıl oluyor. 25 vılı doldurmatna 2 vıl daha var. Bu iki yılı borçlanıp emeklı olabılır mıvım? 25 \d uzerınden ve tavandan odeme yaparsam kaç do- lar odemem gerekecek? Odemevı yaptım ve emeklı oldugumu varsayalım. Almanya'dan donmez ve Alman>-a'da çalışmamı sur- dursem. her aj bankava benım adıma Turkıye'de emekli a>lığım valınlır mı? Duvduguma gore, Sosval Sıgortalar Kuruınu Al- manya'dan donmeden de her av Turkıve'de banka he- sabına para oduyormuş. Bu yonde ujgulama nedir? S.K. YANIT: 3201 sayılı yundışında bulunan Turk vatandaşlarının yurtdışında geçen surelerının sosval guvenlıklen bakımından değerlendırılmesı hakkında kanunda, >urtdışında ge^en çalış- ma surelerının borçlanılabılmesı ıçın, oncelıkle vurda kesın do- nuş yapılmış olması ongorulmuştur Yurtdışında çalışmasını surdurenlerın 3201 sa\ılı \asada ta- nınan borçlanma hakkından vararlanmaları soz konusu edıl- memıştır 3201 savılı vasaya gore >*urtdışında geçen ve hergun ıçın 1 dolar karşıhğı borçlanılan surelere davanarak emeklı a\hğı bağ- lanabılmesı ıçın, "a) \urda kesın donulmuş olması, b) Tahakkuk ettırılen dövız borcunun tamarmmn odenmış olması, c) Dovız borcunun tamamının odenmesınden sonra yazılı ıs- tekte bulunulması" koşuldur 506 sa\ılı Sosval Sıgortalar \asası'na gore, vaşlılık avlığına hak kazanabılmek ıçın, 25 > ıllık sıgortalılık suresı ıçınde en az 5 000 gun malulluk vaşlılık ve olum sıgortaları prımı odemış olmak zorunludur 25 >ıldan eksık surelerı, 25 yıla tamamlayacak bıçımde pe- şın odeme yaparak vaşlılık aylığı bağlatmak olanaksizdır Yaşlılık a>lığına hak kazanabılmek ıçın, öncdıkle 25 vılhk sıgortalılık suresını doldurmak ve yurda kesın dönuş de vap- mak gerekır Yundışı borçlanmalannda bugun ıçın tavandan prım ode- mek de soz konusu değıldır Borcun vatırıldığı gunku doların kuruna gore sıgorta prımıne esas kazanç belırlenmektedır Or- neğın bugun tavan kazanç olan 3 mılvon 8 bm 10 lıradan prım odeyebılmek, 1 doların 20 bın 500 lıraya eşıtlenmesıne bağlı- dır Gunumuzdovız kuru 1 dolar = 4 670 TL uzerınden borç- lanma prımı vatıraniar, 1 500 gostergeden prım vatıran bır sıgortalı konumundadır 3021 sayılı yasanın 6 maddesıne gore, yurtdışı borçlanma- sından "yararlanmak suretıyle a>lık bağlananlardan tekrar j^urt- dışında çalışmaya başlavanların çalışmaya başladıklan tarıhı takıp eden av başından ıtıbaren aylıkları kesılır" TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1) Genel Mudurluğumuz hızmet bınası ıle Yukarı A>Tancı ve Emek semtındekı lojmanların ısınma sıstemlerı ıle Genel Mudürlük bınası nın muıfak ve ça> ocaklannın doğalgaza dönuşturulmesı ışı, anah tar teslımı olarak >aptınlmak uzere ıhaleye vikanlmıştır 2) Bu ışe aıt şartnameler Hıpodrom caddesındekı Genel Mudurlu ğumüz Satınalma Daıresı Başkanlığı 1114 nolu odadan ve tstanbul Satınalma Mudurluğu Merkezefendı Balıklı Yolu Atatürk Oğrencı Sı tesı Karşısı Zeytınburnu/ lstanbul adreslerınden dılekçe ıle temın edı lebıhr 3) Istekhlenn en geç 26 9 1991 perşembe gunu saat 14 30 a kadar fiyat ve teklıflerını kapalı zarfla, zarfın uzerıne 64-ATKI 229 dosya ışaretı ıle ıhale konusu yazılmak suretıyle Genel Mudurluğumuz Ge nel Muhaberat servısıne vermelerı gerekmektedır 4) Teklıf zarflan aynı gun saat 15 30'da satınalma komı^vonunda açılacaktır 5) Postadakı gecıkmeler gozönune alınmaz 6) Genel Mudurluğumuz Devlet Ihale Yasası'na tabı değıldır Basın 35659
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog