Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

jg 1 EKİM 1982 Cumhurıyet 9 Caüşanlar. SoruJan..^ Sorunlan. «ÇOK ZAMAN OLDU» SORÜ: Çoh taman oldu. Sixe ^ larnnu diy* aorunlarmu yazrmatun. Bugune hadar behledlm. Bektedlğim yarut gtlmedi. Tekrar yaayor v* yarut behUyorunu 1 2055 yümda Bmehü Sandığı'na bağk olarah 106$ yıhna hadar aralıhh olarah 7 yil çalıştım. Daha tonra Emeh U Sandığı'ndahi blrihen paran» da aU dtm. a • 100$ • 1970 ytUan arannda bir tfyerinde uerettt olarah çahftı to#m de tf tahtbi »ijjorta primlerimi hiç ödememiş. 3 DOrt yüdan bmrl Bağ Kur'a prtm ödemekteylm. 4 2034 doğumtuyum. 1084 yıhnda Emehli SandığinOan o taman aldığım parayı v» sigortaya da ben veya o zamanki if »ahibi iki yıtUh prim ödesek emehli olabilir miyim? Nedret ÖZCÜLEN . KÜTAHYA YANIT: Elza gelen mektuplan belir11 blr sıralama içinde yanıtlıyoruz. Bu nedenle yanıtımızın gedkmesini doğal karsılamanız gerekir. 228 sayılı yasa uyannca *Slgorta ka nunlan ile Emekli Sandıkları Ranunlonna tabi çeşittt işlerde çahşmif olarilann, bu işlerde geçen hizmet süreUri bir Usttrittr. Birleftirilmif hizmet »üreleri toplam* üzerinden ilgiUUre son aynldıhlan hurum veya sandıkça kendi mevzuatına gör* aylih bağlanır ve ödenir.» Yasanut blr diger maddesi de a) EmekliUğe tabi bir görevden aynldıktan tonra «mehUlih heteneklerini geri alrmt olup, btrinct maddede yazıh talerden birine giren ve bu islerde çalısmahta olanlardan, aldihlan kesenehlerit 1) tâtehlert uzerine tahsU yapılacah olanlann tsteh tarihinden en az 0 ay 6nee % 5 falzi ile birUkte toptan. aldık lan sandıga ödeyenlerin, sandıklardaki hlzmetlerl birlesürilmektedir. Yasa uya nnca Emekli Sandığı'ndan aldıgınız ke •enekleri emeklillk isteginde bulunmadan en az 6 ay Önce Emekli Sandıgı'na 9&5 falzl Ue geri vermenlz durumunda 7 yıllık hlzmetlnlz sayılacaktır. 2 SSK*ya ödenmeyen primlerinlz), sizin ya da İsvereninizin yaörması olanaksızdır. Bu döneme llişkin ealışmalanmz, üzerinden 10 yıl gecraesl nedenl Ue zaman aşımma ugramıstır. Bu çalışmalannızı ancak »tesbit davan» eç mak ve kanıtlamak kosulu ile saydırabi llrsinlt 3 1884 yılında 50 yaşında bir kadın slgortalı olarak Emekli Sandığı'nda davayı kazanıreanız SSK'lı 2 yılhk süsüreyi Bag Kur'a aktardıgınızda BagKur'daki prim udeme gün sayılannızla 15 tam yıl prim ödemis durumda olursanız Bağ • Kur'dan size «humi aylıh* baglanacaktır. Özdemiroglu Seçidr Kurul dan çekildi ASTALSA, (CamlmTiyet) Antalya'da bugUn baslayacat olan Fllm Şenllğl'nln Seçlci Kurul UyeterlndentanınmısmU ö k yapımcısı Atül» öıdemirojlu bu görevl yapamayacağını bUdirdi. Atül» öcdemirotlu'nun aeçid kurul üyeliğlnden neden çe klldlğlyle Ilgili blr adklama ya pılmadıysa da, basrollerinde Müjde Ar İle trya» Salman'ın oynadıklan «Çlrkinler de Sever» adlı filmln senlifte katılmaaının Ocdemlrotln'riun çekil me karannda rol oynadığı öne surüluyor. (Bastaratı Dt. Sayfada/ kün değıldir» şeklınde konuştu. 4 oolu Deliller Klasörü'nde bulunan Ciark Basak dergısinin lt> mart 1979 tarıiıiı sayısında yeraian 2. Buyük Kongre karar l a n ile bu dergıdekı dıger yasa lar okundu. Adı geçen derglnln sorumlu Yasa tşleri Mudürlüfiü'nü yaptığını soyleyen sanık, Gündiiz Mutiuay söz alarak Basın Vasasına gore, «« aylık takibat sıuesınin» geçüguıı natırlaıu. Mutiuay, «Baoın Savcıları takl bat yapmamışlır aynca o larib lerde Istantıui tjıiuyonetüu yet iuüleri de takibat aynıumışlarüu» ciedı. 15 temmuz 1979 tarıh li dergıdeki bu yazıyla ılgili du ruşma yargıcuııo «orusunu da Gündüz MuUuay, «Bisim, l'iirkiye'Ue oe tttr bir •osyalizm kurmab istediffmia tfiattk ve proKramiinızda beUrlennUştlr» Çeklınde yanıUadı. Aynı krasöı ıçınde bulunao bir tütügral gösterilerek saaık lardan diyecekleri soruldu. Söz alan Vedat Baraooglu lotoğra OKUNAN BU Unutufarak (Baştarah 12. Sayfada) met uzmanı olarak mezun olmak Jstiyor ve bölümümüzUn egitim sistemi İçinde ve çaösı altında kalmak istiyoruz. Hazııiık eğitimi dahil 5 yıl olan eğitimimizin bütünleme smavlan kapatılmamıza rağmen devam etmekte, öğretim kadrosu görevlilerinin süresi bittiği halde sınav larını yapmaktadırlar. Bu derece çellskilerle dolu ve beraberinde birçok belirsizllklerl de getiren kapatma karannin durdurulması ve bölümümüzün devamı için Sayin Devlet Baskanı Kenan Evren'e. YÖK Başkam Ibsan DoğTamacfya ve Milli Güvenlik Konseyl'ne tüm Öğrenciler tek tek telgraflar çekmiîler ve çekmektedirler, ayni üniversite içinde hem yüksek okul hem de fa ktilte olabileceği için (ayni bilim dalında) bölümümüzün varlığmın devamında bu açıdan bir sakmca olamayacağuı düşünmekteyiz.» D8SK (Baştarafı 12. Sayfada) rnorpftk esas sugtur. Duruşma yargıcı daha sonra DİSK'in barış igin mücadelesinin, Marksist • Leninist bir mücadele biçimi oldugu, sosyalizm • koznünizmin kurulmaEina kadar sürdiirulecek blr savaş anlamına geldıâi iddıasının açıklaıunasuu istedi. Kemal Nebıoğiu DİSK'in barış lçın mücadelesinln dünyada ka lıcı blr banşın kurulmaaı anıa cına yönelık olduğunu söyledi. özetle şoyla dedi: «DİSK'in barıy Için müctıdelesl Marksist Leninist mücadele biçimi, so«yaiizmi komünizmi bedefleyen bir barış değildir. İddianaraedeki tüm iddialan red îdiyorum. DİSK'in yazılı beigelerinde ifade ettiği ban? Musta(a Kemal'in (yurtta SuUh, ciiıan da sulb) ilkesl ile uyumludur. Işçilerin, emekçiierin savaşa karşı olmaları doğaldır. DtSK, işçilerin kurtuiuş savaşlan dışında çıkacak savaslartla, ekonomik, sosyai zararlarının çok büyttk olacağı bilinciudedir. Ba. rış istemini sınıTsal temcline oturtmanın anlanu budur. DtSK'in banş içiu mfloadelesl dünyada kalıcı bir banşın kurulması smacına yöneliktir. DtSK banş için mücadelcsinde, yasal çerçeve içersinde, çaj daş gendikacılık gereklerini dik kate alan büdiriler. yayjniar, toplantılar yapmıstır. Benzerl demokratik kuruiuslarla, demokratik cabası olmusturj» Yargıcm, «bellrll mücadele bn muT» sorusuna, NebioSlu, «DİSK'in sendlkal mücadelesl de barış İçin miicadeleden başka birşey değiidir» yanıtını verdi. «sınıfsal temel nedir?» sorusu üzerine ise, «Bufün düa* yada banştan Böz etmiven, çağrı yapmıyan yok ftlbidlf. Ancak. bn komıya llljkln sajf. lıklı, tutarlı davranıslar, yeteı i kadar dejflldlr. ÜlkemMîde demokrasiyi yerleştirmek, sosyal adaieti ^erçekiestlrmek, btt itün halk, smıf ve tabakalannın ittifakinı. coÇnnlugimi! saSlay*1 bllmek, yurtta sulb. cihanda Biıih Ukeslnf Kercekl«jtlrebllnıek, işçJmirfn ulasacaSı Jlerl smıf bîlinci noktasıdir. Bn aşa« mada smıf biltnctnin firfJ son derece zenpînleşerek eerçek blf mnil snnr halîne tseVr. Gerçek bir lnsanhk billnc! nlteligml kazanır. Banşı bundan ayırtnak mümkün değildir. DÎSK kurtuln» navaslannın TBrklyesinin <ir?Q«ii olarak banşın önemini blUr» dedl. StRBCBK fm Ankara'da yapılan 11 temsılciler toplantısı sonrasında düzenlenen eğlence gecesınde çelüldlğlni beUrtU. Baranoglu, «etleooedeo önce duvarlarda I İ P bayrağı asılı idi. (otoğrafta görüien bayrak spor salonundaid o bayraktır. Bunıın dı«uıda Ekim üevrimi Lenln'in Partlsi veya Ekim Ucvrimi ntk lindeki yalıJar ise, eecede e ö » teri sunan tiyatro erubunun tilamalarıdır ve aksesuardır. Bizirn partimiı ile Ueisi voktur.» dedi. Bu lotogralla llRlll nüz alan sanık ö*can Keskeç titizenlenen gecede üyaUo «rubunun Fransjz Devrimi'nden gUnümiize kadar sosyai olaylann geüşımlnl dramatlze eden blr oyun sıuıduğunu, fotoğrafzn da bu oyun sırasında ceklldiginl natırladığını söyledi. Keskec, «dünyada Lenin'in psrtisindcn başka partiye de Lenlnin partisi denileccğini sandıjhm berbangi bir parti yoktur. i t P proKram ve tüsüftlnde beUrtildijtl «ribi rürkiye iscial ve emek çiıinin partlsidir» sekllnde devam etti. Savunma avakatlanndan. Ne> zanat Gundoğmn* «öz oiarak, yazılı beiKelerln sanıklara nenüa ulaatınlmadığım mankcme nln önoeki karanna uy^un olarak bu konuda yenlden karar almaBini lstedl. GUndogmua ge çen oturumda ilert sUrdüklerl gerekçeleri tekrar ederek tutuklu sanıklarm saüverilmesini de istedi. Mahkeme •anıklardan, Ah> met Mahir NaJbantoftlu Ue Mahmat Ullekin partl teskliatı iclndeki yerlerl ve tutuklu Kaldıklan sUrelerl dlkkate alarak, tahliyelerinl kararlasürdı. Kamt nltellftindeki belgelerln tutuklu aanıklara verllmeıl ıçüı Sıkıyönetlm KomutanUgi'na eönderiLmi» oldugu belirtUerek bu konuda yenlden bir karar alınmasına ver olmadiRina da karar verlldl. Mustafa Aktulgalı'mn durusmalardan vareste tutulması ka> bul edllerek durusma 31 »klm gtlntlne ertelendi. (Bastarafı 12. Sayfada) sek öğrenlm görmüştü. bu rakam 1978'de binde 12'ye, 1979da binde 17'ye çıktı.. Geçtigimlz yıl yüksek öğrenlmll işsiz oranı dört yıl önceslne göre üç kat artü ve binde 24'e yukseldl. Benzer blr artıs, Issizler içlndeki lise mezunlannda da görülüyor. 1977 yılında toplam lşsiz kitlesinln yuzde 24,5'ini oluşturan llse ve dengl okul mezunlannin ora nı geçen yıl yüzde 33.7'ye çıktı. YÜKSEK OKUL MEZUNLAR Miili EglUm Bakanlıgı verilerine göre. son 5 yıl içinde maliye ve sigortalarla ilgili yüksek okul mezunlannm sayısı yözde 21,8 oranında yükseldi. Toplum hizmetleri, sosyai ve kültürel hizmetler konusunda e f itlm görenler yüzde 6,4. elektrlk. gaz ve su üretimi konusunda egitilenler yuzde 6.1 ulaştır ma ve haberleşme dallan mezunlan yüzde 1 arttı. Türkiye'nin buyük ihtiyaç duyduğu tanm ve Unalat sa nayii hizmetlerlnde görev yapacak yüksek öğrenimlilerin sayısı son 5 yılda sadece yüzde 1.2 dolayında yükseldi. Eğitim uzmanlan, sadece üniversite kapasiteleri gözönüne alınarak yapılan düzenlemelerle, çesitli dallardakl yüksek oğrenim mezunlannin sayılanmn gelişlgflzel artınlmasınm sakıncalanna isaret ediyor ve bunun hem işsiz durumuna düşen blnlerce yüksek öğrenlmll gence yapılan yatınmlann bosa gitmesine hem de tşsizler arasında yüksek ögrenimlilerin oranı nın artmasına yol açtığını belirtiyorlar. Yüksek îngiltere Mektubu (Bastaran 13. Sayfad») Amertkan bezi, Amerfkan emperyalizmt gibl onemli bir ?ey saymamıştı Ve Fagan'ın ictigi şarabı «Kraliçe'nin ölmüşlerinin canına değmesine» adadı. Geriye kala kala. Kraliçe'nin zorakl zıyaretçisine karsı özel hukuk hükümlerine göre klşisel olarak dava acması kalıyordu. Buna ise hukuk adamlan olanak görmüyorlardı. Çünkü Kraliçe. yargının baaı idl. Ingiliz hukuk düzeninde, mahkemelerde adalet Kraliçe adına dagıtılıyordu. Daha teknik bir deyimle yargıçlar suçlulan Kraliçe'ye «vekaleten» yargıhyorlardı. Bu durumda İse Kraliçe'nin mahkemeye davacı sıfatı ile çıkması gerekiyordu. Ki bu sisteme aykın idl. Hom davacı. hem yargıo olunamazdı. Böyle olunca da Mr. Fagan'ın yaptıgı is yanına, Kraliçe'ye yaktırdıgı sigara ise cigerlerlne kar kaldı. Hukuk devletl olmak kolay degll. Devletls baaı olan Kraliçe'nin basını agntanlara. «en uygunıuz yerlerde» bile sigara içenlere dokunamamak besapta. • YATAK KAPASlTESt ARTIRILACAKı Kültür ve Turizm Bakanı İlhan EvUyaoğlu, her yıl turiatilc yatak kapasitesini 10 bin adet artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Evliyaoğlu, halen 61 bin olan turistik yatak kapasitesinin 4 5 yıl içinde 100 bine çıkanlması için 10 milyarlık kredinin flk diliminin önümüzdeki yıl kullanılacagııu söyledi. . ± , » DEVLET BAŞKANLIGI İADE ETTIı Saglık ve Sosyai Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay, özel hastaneler içln hazırlanan yenl tuzügün Devlet Başkanlıgı'nda bazı degişikliklere ugradıgı için Başbakanlığa geri iade edildiğini açıkladı. Kılıçturgay. tüzüğün Başbakanlık'tan sonra Danıstay'dan da geçırüeceğini kaydetti. • ABDİ İPEKÇİ BABIŞ VE DOSTLUK ÖDÜLÜ. Türk ve Yunan Milli Komiteleri'nin ortak calışmalanyla düzenlenen «Abdi Ipekçi Banş ve Dostluk ödülü» yansmasuıa katılmak isteyenler en geç 15 eklme kadar başvuracak. Türk ve Yunan halkları arasında ban» ve dostluk ilkeleri dogrultusunda yaklaşma sağlamayı amaçlayan yanşma, röportaj, haber, makale, inceleme, «ür, öykü, deneme, resim, heykel, seramik, grafik (afiş) dallannda düzenleniyor. Yapıtlarm «Milliyet Gazetesi Abdi İpekçi Banş ve Dostluk Ödttlü Yansması Sekreterligi» adresine gönderilmesi gerekiyor. • YÜKSEK ÖĞRETİMDE BÜTÜNLÜKı Marmara Ünlversitesl Rektorü Prof. Orhan Oğı», «Türk yüksek öğretimlnde ikiiem ortadan kaldınlnuş, bütünlük sağlanmıstır,» dedi. Oğuz, «Bundan sonraki mesele»nin, «Yüksek ögretim kurumlan arasında bilimsel seviyenin yükseltilmesi yönünde bir yanşmadan ibaret* olduğunu söyledi. Orhan Oğuz, Türkiye'de yüksek ögrenim çagmda bulunan gençlerin «MUmkün oldugu kadar fazla bir bölümünü» gerekli öğretlm imkânından yararlandırmak gerektiğini belirterek «Yüzde 6 7 düzeyinde olan 'yararlanabilenler' nlsbetini hiç olmazsa yüzde 15'lerin üstüne çıkarmak her Türk vatandasuun arzu edecegi bedef olacaktır,» biçiminde konuştu. • BAYILİK VEBME İŞLEMİ DUBDCBULDC Milli Piyango Idaresl Genel Müdürluğü tüm yurtta bayiiik verme işlemlni bugünden ltibaren ikinci bir emre kadar durdurdu. Müdürler Kurulu'nun 16.9.1982 tarihll karanna göre tüm bayilere tanman yüzde 10 iade hakkınm da 29 eylül 1982 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kaldınldığı bilidrildi. • ÖLÜ BULUNDU Karagümrük'teki Vefa stadı girisinde bir kisi boynundan iple ağaca asılı olarak bulundu, cesedin Karagümrük Spor Klübü lokalinde çaycüık yapan Fahrettin Guler'e ait oldugu belirlendl blr haftalık nişanlı olan gencin uzun süredlr ku mar oynadığı ve olay akşamı yüklü bir para kaybettiği ögre nildl • TRAFK DENETÎMLERİ SÜRÜYOR Bayram nedeni ile denetimlertni sıklaştırarak sürduren tra fik şube ekiplerinln önceki akşam îstanbul'un semtlerinde yaptıkları kontrollerde kurallara uymayan sürücülere top lam 2 milyon 235 bin llra peşin para cezası kestiler. •hliyet siz otomobil kullanan 3 kişi ile alkollü 2 sürücü yakalandı. • TECAVÜZ ETMEK İSTEDİ, YAKALANDI Heybellada'da Rasel Jakop admdaki 68 yasındaki kadma te cavüz etmek istediği ileri 6ürülen 19 yaşındakl Engin Ulu cay çevra sakinleri tarafmdan yakalanarak polise teslim edildi. • BAYRAMI NEZARETTE GEÇİRDİLER Adi suçlardan gözaltma ahnan 30 kişi bayramı 2. şubede ge cirdl. • PANAM'IN TOPLANTISI BAŞLADI Panam'ın dünya bava yollarında çalışanlann kurdugu Aw» ro adlı birliğin yıllık toplantısı Etap otelinde başladL • YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ Gebzede Murat Soysal adlı genç miras meselesi yüzünden ölen ağabeyinin eşl ile evlenme hazırlıgı içinde olan yenge sinin yenl kaymbiraderirü öldürdü, 3 kisiyi yaraladı ölen ağabeyinin evinde oturan Saniye Soysal'la anlasmazlıga düşen ve evi agabeyiyle blrlikte yaptıgını öne •ürerek pay isteyen Soysal olaydan sonra kaçtı. Önkayıt tarihleri ve taban puanlar Avrupa İnsaıı Hakları Komisyoınrua yaıut süresi bugun bitiyor ANKAKA, (ANKA) Türkiye'nin bes Avrupa ülkesinln AV rupa însan Haklan Komisyonu'na yaptıklan •lktyete yanıt verme »Uresi bugün bitiyor. Ankara'dald dlplomatik çevrelerde, verUecek yanıt için ka sun ayinda yaptlaoak halk oyla masının beklenmeai ve koml» yondan ek lüre lstenmesi yo lundald görüsun agırlık kaxandığı büdiriliyor. Norveç, Isveç, Danlmarka, Fransa ve Hollanda Avrupa în san Haklan Komisyonuna baş Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden ÖN KAYITLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Merkezi 2022 eylül tarihlerinde ön Rayıt yaptıranlardan kesin kayıt hakkı kazananlann taban puanlan şöyle: # Ankara MYO Sekreterlik 376.289 TS, Turizm tşletme, 395.520 TS, înşaat 364760, Matematik Fen îşletme Muhasebe 374.432 TM. Harita ve Kadastro, 366.285 MF. • Zonguldak MYO Maden, 352. 606 MF taban puanı, ÎSnı, işletme Muhasebe 359. 872 TM. 0 Ereğli MYO'nun kesin kayıt taban puanlan şöyle Elektrik, 357 189 MF, Döküm, 339. 962, MF, İnşaat, 349. 241 MF, Isletme Muhasebe 359. 872 TM. 0 Hacettepe Üniversitesina bağlı Eğitim Fakültesi'nin çeşit lt bölümlerine ön kayıt yaptıranlar arasmdan kesin kayıt hakkı kaMuıanlarm taban puanlan da şöyle: Fizik Matematik Öğretmenligi, 376. 453 MF, Klmya Flzik ögretmenligi, 381. 668 F, Biyoloji Kimya Ögretmenligi, 382. 157 F. Matematik Fizik ögretmenligi, 377. 863 MF, Eğitim Bilimleri, 376. 464 EA taban puan. 0 îstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Sakarya ve DUzce MYOlarında devam eden ön kayıt lşlemleri, 5 ekimde sona erecek. 0 sakarya MYO'nun çeşitll bölümlerine ön kayıt için istenen taban puan ve türleri şöyle: înşaat, Motor, Makine Resmi Konstürüksiyon bölümleri 300 MF, îşletme Muhasebe bölümü 300 TM, Turizm îşletmeciliği bölümü 300 TS. 0 Düzce MYO'nun Elektrik ve înşaat Bölümlerine 300 MF, Îşletme Muhasebe bölümüne İse 300 TM taban puanı bulunanlar ön kayıt yaptırabilecekler. 0 îstanbul'daki Marmara Üniversitesinin bazı fakülte ve yüksek okullan için de 4 ekimde ön kayıt açılacak. Ön kayıtlar 5 ekime kadar sürecek. Marmara Üniversitesi Hukuk ve îlahiyat Fakültelerine 350 EA taban puanı olanlar ön kayıt yaptıracak. Fen Edebiyat Fakültesinin Matematik bölümüne 350 MF, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne 350. TS, tarih bölümüne de 350 TS taban puanı' bulunanlann ön kaydı yapılacak. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi, Resim ve MUzik bölümlerine ön kayıt yaptıracaklann 300 ve daha yukan EA puanı bulunması gerekiyor. Aynı Üniversiteye bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi'nin D e k o ratif, Resim, Grafik Sanatlar, Mobilya î ç Mimarlık, Seramik Sanatlan ve Tekstü Sanatlan bölümlerine de 300 EA taban pua nı bulunanlar ön kayıt yaptırabilecekler. 0 Samsun'daki 19 Mayıs Üniversitesine bağlı bazı bölUmlere almacak öğrencilerin ön kayıt lşlemleri devam ediyor. Kajnt işlemleri, 7 ekime kadar sürecek. 19 Mayıs Üniversitesi îlahiyat Fakültesine 350 EJV. taban puanı olanlar ön kayıt yaptırabileceklar. Eğitim Fakültesi'nin Resim Bölümü için de 300 EA. taban puanı aranıyor. Üniverstteye baglı Amasya MYO'na ön kayıt için aranan ta^ ban puan ve türleri de şöyle: înşaat, Elektrik, Harita Kadastro Bölümlerine 300 M.F. îşletme Muhassbe Bölümü 300 T.M., Turizm îşletmeciliği Bölümü 300 T.S Çorum MYO'nun înşaat, Elektrik, Motor Bölümlerine 300 1 MJ ., îşletme Muhasebe Bölümüne de 300 TM. taban puam bulunanlar ön kayıt yaptıracaklar. 19 Mayıs Üniversitesine bağlı îlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ile Amasya ve Çorum MYO'lanna ön kayıt için, Samsun'daki Eğitim Fakültosi KıyıtKabul BUrosuna basvurulmast gereldyor. • Konya'daki Selçuk Üniversitesi'ne bağlı bazı fakülta ve yüksek okullarda ön Kayıtlar 4 Ekimde baslayip 8 Ekimde sona erecek. Selçuk Ünlveraltesl Tıp Fakültesi"ne 425 F. taban puam bulunanlar ön kayıt yaptıracaklar. Veteriner ve Ziraat Fakülteleri'ne ise 375 F .taban puam o* lanlar ön kayıt için başvuracaklar. Tıp, Veteriner ve Ziraat Fakültesi'nin ön kayıt lşlemleri, FenEdebiyat Fakültesi binasında yapılacak. Aynı Universitenln îlahiyat Fakültesiiae ön kayıt yaptıracaklarm 350 EJV. taban puanı bulunması gerekiyor. • Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı Gaziantep ve Kahramanmaras MYO'iarı içln ön kayıt işlemleri devam ediyor. 6 Ekim tarihine kadar süreoek ön kayıt işlemleri için başvurular, Gaziantep Mühendisük Fakültesi Dekanlığı'na yapılacak. Gaziantep MYO'nun ön kayıt İçin aradığı taban puan ve türleri föyler înşaat ve Motor Bölümleri 300 M.F., îşletme • Muhasebe Bölümü 300 tM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı Kahramanmaras MYO"nda: Blektrik, Teksd] ve Motor Bölümlerine 300 MJ., îşletme • Muhasebe Bölümüne 300 T.M. taban puanı bulunan adaylar ön kayıt yaptırabilecekler. • Edime'deki Trakya Üniversitesi'ne bağlı bazı fakülte ve yüksek okullarda devam eden ön kayıtlar, 4 Ekim aksamında sona erecek. Edime'deki Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik Matematik ve Biyoloji bölümlerine 350 F taban puam bulunanlar ön kayıt yaptırabilecekler. Trikya Üniversitesine bağlı Teklrdağ'daki Ziraat Fakültesinin, ön kayıtlarda aradığı taban puan ve türleri de: Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Gıda Bilim ve Teknoloji, Zootekni bölümleri İçin 350 F olarak belirlendl. vurarak TUrklya'da Insan HakÜniversiteye bağlı Edlrne MYO'nun: Eloktrik, Maden, Molannın inlâl edildigini Öne sür tor bölümlerine 300 MF îşletme Muhasebe bölümüne de 300 müşlerdl. Bu basvuru Komis TM taban puam bulunanlar ön kayıt yaptırabilecek. yonda «kabul edilebilirlik aaaÇanakkale MYO'nun ön kayıt işlemleri için belüienen tamaandan» geçmls ve TUrklye'ban puan ve tilrieri ise şöyle: înşaat bölümti 30o MF, îşletme den yarut istenmiştl. Muhasebe bölUmtl 300 TM, Seramik bölümli 300 EA. Insan Haklan Komisyonu'Trakya Üniversitesine bağlı Kırklareli MYO'nda da, Elektrlk nun TUrklye'den yanıt alma Înşaat, Motor bölümlerine 300 MF, îşletme Muhasebe bösından sonra bir heyet olustur lümüne de 300 TM taban puanı bulunan adaylar Ön kayıt yapması, yerinde lncelemeler yaptaracak. ması, bilirklsilerden yararlanTekirdağ MYO'nun bölümlerine ön kayıt İçln gerekli olan ması sözkonusu olabilecek, Kopuan ve türler de aöyle: Elektrik, Elektronik, Motor bölümmlsyon daha sonra Avrupa înleri 300 MF, îşletme Muhasebe bölümü 300 TM. san Haklan SOzlesmesi'ne aykı 0 Bursa'daki Uludağ Üniversitesine bağh îlahiyat ve Eğitim n blr durum olup olmadıgma Fakülteleriyle, Balıkesir, MYO'nun çeşiüi bölümlerine ön kayıt lllskln rapor haarlayaoak. la öğrenci almacak. Bu okullarda devam eden ön kayıtlar, 5 eklme kadar sürecek. Uludağ Üniversitesi Îlahiyat Fakültesine ön kayıt yaptırmak İçln en az 350 EA puan gerekiyor. Bursa Eğitim Fakültesinin ön kayıtlannda da: Resim, Müaük ve Beden Eğitimi bölümleri için 300 EA taban puan eerekli. FUTBOL GOLDÜR (Bastarafı Bpord») TUrk futboluna herhangl bir oyun kurmadan goie uiaşabil öğütte bulunmak ister misimz? mek o l u u k s u gibldlrj» «Türk futbolunu yakından ta Futbolda sanaın payı yok nıma fırsatı bulabildlm. Daha tur» demek istlyorsunuz sanıönceki yülarda Fenerbahçe ile nm. maç yapmıştık. Bence Ttirk fut «Keslnllkle yoktur diyemebolu, hızlı bir gelişme yasıyor. yiz. Raldbln beceriksizliği, umuı Bunun yanında, çok yetenekU madık bir kalecl hatası veya futbolcularuuz var. Beşiktaş'ı ters blr rüzgar, gol kazaudıra eleyeoeğlmlzden kuşkuın yoktu bilir. Fakat bir teknik adam, ama înglltere'deld karfilaşnıaoyunu koramsal olarak düzenda çıkardıkları cesur ve tniicaler ve kuramda şansa tanınan deleci oyun, Türk futboiumın pay çok azdır. Futbol zevkü kı gelişraesini (österen bir kanılUn, belll blr kuram Uzerinde tı. ÖzeUlkle Mehmet Ekşi ve oynanmMidır. Şans eseri atıNecdet çok iyi oyuncular. Falan goller, seyirciyi büe mem kat futbolun zamania ve denenun etmeyeblllr bacan. üyun yimle gelişeceğinj unutmamak bu yönden büyük Onem tasır. eerekir. Ingiltere'de de böyle Gol Ue oynn araeında bir önem olmuştur, Brezilya'da da. Yenil Biralamaaı yapmak oluıaksıe gliere üzfllmek yerlne, onlarÛtTJt dan ders almak daha iyi olur Futbolun gelismesi ve lylbencej» leşmeal amacı İle lcurallannm değistlrumeıl gertktlglne lnanı yor muıunuz? «Bence fotboı kurallan, ol(Bastarafı sporda) gmünk derrealndedlr. Zaman şilköy: 2 3 , îstinye YıldıJçerisindo değl»lklikler olabllir nm: 12, Tunaspor THY: ama MrUma değifikllkJerüı ya01, Güngören K. M. Paşa : rardan çok xarar getireceğl fca 21, öziatih Yamangpor : nısındayını. örneğüı, bol gole 23, Tarabya Taştepe : 62, kavusmak anuua ile «off side» Selimiye Altıntepsl: 13, Yıl kuralını ynmuşatmak, biraa öndız Harmantepe: 30, Kace söıünü ettigimlz «oyun» uıınarya Esenler: 01, Erok sorana yok edebllir ki, bu da Güneç: 3 0 , Boğaziçl Yenipek Mvkll oüaat Mmnnu» sehlr: 91, K. Oskmece Ayaj Türk futbolu hakkında dü ağa: 13, Yeşllbağlar B. şUndüklerinte nelerdir? Futbo Mensucat: 30, örnekspor lun besiğl olarak bUlnen bir Bağcüar: 90, Atısalam Ulkenln spor adamı olarak, üfuk: 04, Okspor Fethiye: 1 1082 1983 ögretim yılmda ünlversltemlze bağlı agagida adlan blldirilen faktllte ve yükrak okullara ön kayıt slsteml ile öğrenel alınacaktır. 2 Aşağıda ad ve kosullan bellrtilen fakülte ve yüksek okullara hlçblr yüksek öğretlm ktırumuna girememig olan adaylar kabul edilecektlr. 3 Adaylar ön kayıt için, 1982 ÖY8 sonuç belgesl İle reslmll kirallk kartlannın fotokopilerinl dllekçelerine ilistirip, hangi fakfllte ve yüksek okula ön kayıt yapmak istiyorlarsa o fakülte ve yüksek okula müracaat edeceklerdir. Üniversltemize baftlı bir fakülte ve yüksek okula ön kayıt için basvurulabileceği gibl, birkaeı veya tümü İçln ayn ayn dUekçe verilebilecektir. 4 Sıralama sonunda, kesln kayıda hak kazanan adaj listelerl, önkaydın yapüdığı merkezlerde asılı tutulacak, aynca her fakfllte ve yüksek okula kesln kayda hak kazanan en son ögrenci puanı (taban puan) batm ve TRT aracılığı ile llan edilecektir. Kazanan adaylar aynca telle çağrılacaktır. 5 Ö n kayıtlar 411 ekim 1982 tarlhleri arasında ilgill fakülte ve yüksek okul lar da yapılacaktır. 6 P T T kanalı İle yapılan müracaatlar kabul edilecektir; ancak po&tada geclken dilekçeler işleme konulmayacaktır. 7 Hazırlık yapılmak için kesin kaydm şartlan da agağıda blldirllnıistir. KEStN KAYIT ŞABTLARI a Kesin kayıtlar 1320 ekim 1982 tarlhleri arasında Ilgili fakülte ve yüksek okullarca yapılacaktır. b Kesln kayıtlara blzzat öğrencinin kendisl gelecektlr. cAdayın ÜSYS kimlik kartı ve ÖSY sınav sonuç belgeslnin aslı. d Adayın mezun oldugu diploma veya yenl tarihll mezuniyet belgesinln artı (basan belgesl, mezuniyet belgeel yerlne geçerll deglldir.) e N ü f u s cüzdanının aslı veya noterden tasdikli SmefL f îkâmetgah belgesl (yeni tarihll). g 4,5X6 cm. ebadında 10 adet fotoğraf. .#'"' h îlgili askerllk şubesinden 1963 doğumlu ve daha yukan yaştaki erkek adaylar içln «Bir fakülte veya yüksek ofetila kayıt o t a a smda askerlikçe bir sakmca olmadığına» dair belge. 1 500, TL. kayıt harcı ile 1800, TL.iik Medlko Sosyal Hizmetler harcı olarak toplam 2000, TL/nln Yapı ve Kredi Bankau Diyarbakır Şubesindeki 9201633 ve 9201641 no.Iu hesaplara yatınldığma dair banka dekontu. iCumhurJyet Savcılığmdan alınacak adll slcll kaydı (sabıkası olmadığına dair belge), rAKÜLTE VE TÜKSEK OKUL ADI D.Ü. D.Ü. ALINACAK ÖĞRENCt SAYISI TABAN PUAN VE TÜBÜ SSOveflzeıiSA (EsltAgırlıkhV 300 ve üzert TM (Türkçe Matematik)" 300 ve flzerl TM (Tflrtcçe Matematik) 300 ve üzert MF (Matematik Fen) 300 ve üzeri MF (Matematik Fen) 300 ve üzerl MF (Matematik Fen) 300 ve üzeri MF (Matematik Fen)' 300 ve Ozerl MF (Matematik Fen) ÖN VE KEStN KAYDIN YAPILACAÖI MEBKEZ Yüksek Oğretmen Okulu Dlyarbakır Mealek Yüksek Okulu Diyarbakır Meslek Meslek Meslek Meslek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Okulu Okulu Okulu Okulu ÜRFA URFA URFA URFA Amatör Ermeni (Ba«terafı U. Sayfsda) DOnlril durusmaya Bedros İle Oregoryan yine çok sıkı güvenlik önlemlert altında ge tirildller. Bedros'un saçlannın kısa kesilmiş oldugu etörüldU îkl teröristin dilnkii duruşma sı sonucunda dosyalarann Canberwell mahkemeslne hava le edilmesine ve duruşmasımn 7 ekim tarihine ertelenmesine karar verlldl. D.Ü D.Ü. Motor (Bölümü) HUKUK FAKÜLTESİ MESLBK YÜKSEK OKÜLÜ Muhasebe Isletme (BÖlümfl) ÜRPA MESLEK YÜK8BK OKULU Muhasebe tsletme (BBlümü) Blektrik (Bölümü) Insaat (Bölümü) Harita Kadastro (Bölümfl) BATMAN MESLEK YÜKSBK OKÜLÜ Blektrik (Bölümü) 300 60 35 39 19. Balkan 35 30 30 SO Meslek Yüksek Okulu BATMAN Meslek Yüksek Okulu BATMAN (Bastırafı sporda) DUn yapılan karşılaşmalar fio nucunda, erkeklerde Romanya'yı 5 lyenen Yugoslavya birin ei olurken, TUrldye'yi 5 3 ye nen Bulgaristan Ddnci, Roman ym üçunoü n TÜrkly» aonunou oldtt. 30, Adalar ç . Talimhane : 16, Silivri Beştelsiz: 30, Kireçburnu Eânafspor: 14, Altınmızral: Yeniköy: 11, Yıldız Hürriyet: 20, Altınova Haydar: 30, Fındılüı Aksaray: 00, Çubuklu Ferah: 50, R. Hisar Güzelhisar: 12, Netaş Eminöaü: 110, Hllal Altmyıldız: 4 3 .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog