Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

16ŞUBAT1996CUMA CUMHURfYET SAYFA 13 KIM KIME DUM DÜMA BEHÎÇAK Tefc 0.212.512 05 05 hâr. 0.212.512 44 97 IMe değişecek ya da millet eğlenecek B u yazının yazıldîgı saatlerde hükümeti kurmakla görevli ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, daha önce hükümeti kurmakla görevlendirilıp başanlı ola- mamış RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'la önceki günden düne sar- kan "fınal" görüşmesine başlamamış- tı... Dün bu satırlaryazıhrken Erbakan'la Yılmaz'ın bir RP-ANAP koalisyonu ku- rup kuramayacağı belli değildi... Bu yazı, dünkü görüşmenin sonucu alınmadan yazıldığı gibi, sonucun bel- li olmasından sonra değiştirilmemek üzereyazılıyordu... Çünkü ANAP'la RP anlaşsa da an- laşmasa da değışen bir şey olmaya- caktı! RP-ANAP koalisyon hükümetinin kuruluyor olması, müstafi DYP-CHP koalisyon hükümetinin değişiyor olma- sından öte bir anlam taşımıyordu. Refah'ın, ANAP'la ortaklık sayesin- de devlet kadrolannı ele geçireceği gi- bi bir kuşku da yaratmıyordu. Çünkü RP'liler iktidar olmadıkları halde önce ANAP'ın tek başına iktida- nnda, sonra SHP ve CHP destekli DYP iktidarında olabildiğince kadrolaşmış- tı ve dahi ANAP'la DYP, RP'yi gölgede bırakacak "iş"leryapmıştı. SHP de be- lediyelerdeki beceriksizliği ile RP'nin yerel yönetimlerde iktidanna çanak tut- muştu. Kaldı ki ANAP'ın da, DYP'nin de Re- fah'tan bir farkı yoktu. Bu arada CHP'nin kendine, DSP'nin ise birbaş- kasına zaten hayn yoktu.. Yılmaz sayesinde Erbakan başba- kan olur muydu? Bal gibi olurdu! Erbakan'a kalsa Yılmaz'ın yardımcı- lığına bile razı olurdu. Tansu Çiller'i koltuktan indirmek için Yılmaz'ın da Erbakan'ın da yap- mayacağı yoktu... Varsayalım Mesut Yılmaz, Erba- kan'la anlaştı... ANAP ilkelerinden ödün mü vermış olacaktı? Hayır... Asla... Katiyen... Dört eğilimli "an", takunyanın üzeri- ne konacak, Refah kovanında peteği- ni bulacaktı... ANAP'ı çağdaş sanıp oy verenler sa- şıracaktı o kadar! Mesut Yılmaz, Erbakan'la anlaşa- mazsa ANAP ilkelerinden ödün verme- miş mi olacaktı? Hayır... Asla... Katiyen. Ne ilkesi var ki ne ödünü verecekti! Anlaşmazlık, iktidar nimetlerini pay- laşma hesabından doğacaktı, hepsi o. ANAP'ı çağdaş sanıp oy verenler de buna çok sevinecekti... Dünkü görüşmeden ne sonuç çıkar- sa çıksın, millet çok eğlenecekti... Yıllardır anası ağlayan millete bu eğ- lenceyi çok görmemek gerekti! Liseye mescit vcılar'da insa Lisesi'nde okuyor... Okulun kaloriferi yanmıyor... Ooktor, ilaç masrafı çıkmasın düşüncesiyle sıkı gryinmeye çalışıyor. Zaten okulun da velilerin de mali durumu pek pariak değil; kimse "Kalortfer niye yanmıyor" diye sesini çıkarmıyor... Bu arada bayrak töreninde yapılan konuşmayı dikkatle dinliyor... Öğreniyor ki, müdür bey okula yeni bir "hizmet" getirmiş... Lisede mescit açılmış... Bundan böyle isteyen öğrenciler okulun mescidinde namaz kilabilecekmiş... Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitime yaptığı bu büyük hizmetten dolayı okul müdürüne takdir vermesi gerektiğıni düşünüyor... Düşünürken, üşüyor... A Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Tûrk mılleti zekâmı açıyor. Uazeteciler öldürülüyor ama gazetecilik öldürülmemeli' K ayalıklardaki bayrak dikme savaşından geriye medyanın aldığı yara kaldı... Fakat, med- yadaki "soaımsuzluk yarası" kangren olduğu için bunun farkında bi- le değilier... Bodrum'dan Nilgün Alphan "sade vatandaş" sıfatıyla, sorumsuz medya- nın sorgulanması için öncülük yapmış- tı... Bodrum'da bir forum düzenieme- yi amaçlamıştı... Söylediğine göre bu çağnsına yurdun dört bir yanından te- lefonla, faksla destek gelmiş... Ve fo- rumun boyutu kayalıklann dışına taş- mış... L Cihan Demirci'den -p A F O R İ Z M A L A J V Her insan hedefine ulaşır, ancak çoğunluk bunu sadece bir spermken basanr! AJphan gelen mesajlan değerlendi- riyor: "Gelen mesajlar, medyanın yalnızca bayrak dikme olayından dolayı sorgu- lanmaması yolundaydı. Mesele, bu olaydaki sorumsuzluk- ları değıl; medyanın halka doğru ve ta- rafsız haber verme uğraşının yerine reyting ve tıraj kapma yanşının almış ol- masıydı. Bu durum, değer yargılarının paraya endekslenmesi döneminin en acı ör- neklerinden binydi. Sorumsuz, ciddiyetten uzak, sığ, alt- yapısı olmayan habercilik anlayışıyla, tencere-tava satarak anket gazetecıli- ği yapanlar sorgulanmalıydı. Özellikle özel televizyon kameralan insanların özel hayatlarından çekilme- li, sıyasi iktidarlara ve partilere karşı yafnızca kendi çıkarlannı korumak için, kameralar bir silah olarak kullanılma- malıydı." Ya ne olmalıydı: "Medyanın temizlenmesi gerekmek- tedir. Düzeysız programlarla, yılışık ko- medi ve eğlence anlayışıyla, kültür po- litikası olmayan televızyonlarla halkı- mız sürekli aşağıya çekiliyor. Her yıl birkaç gazeteci öldürülüyor. Katilleri bulunabilirse kanun önünde yargılanabilir. Ama gazetecilik öldürül- memeli. Bunu yargılayacak bir kanun yok. O kanun kamuoyudur! Bayram tatilinden sonra Bodrum'da forum düzenleyeceğiz. Bütün medya mensuplannı davet ediyoruz. Gelip ko- nuşsunlar, savunsunlarveyagünah çı- kartsınlar. Bızler artık ciddi, doğru habercilik, düzeyli ve kültür ağırlığı olan, eğiten bir televizyonculuk istiyoruz." Foruma katılmak isteyenlere: Telefon: 0.252.316 96 00 Faks. 0.252.313 13 77 Yalova'da 'Yalova Kaymakamı'nm iııncını alıyorlar! Y alova Devlet Hastanesi'nde teftiş yapılıyordu... Teftiş sırasında, Ankara'dan Yalova'ya tahkikatın selameti bakımından başhekim Lütfi Çakıcı'nın görevden alınmasını isteyen ve altında Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın imzası bulunan bir yazı göndenldi. Bu yazı Yalova'da yürürlüğü konmadı... Teftiş bıtti... Ankara'dan Yalova'ya altında Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın imzası bulunan bir yazı daha ulaştı. Bu yazıda da, sanki ilk yazı yürürlüğe girmış gibi görevden alınan başhekim Lütfi Çakıcı'nın yerine genel cerrahi uzmanı Dr. Osman Hayri Uybadin in vekâleten atandığı bildiriliyordu. Bu yazı da henüz yürürlüğe konmadı... Ankara'dan gelen yazılan dikkate almayan makamı merak ediyorsanız; Yalova Valiliği... Anlaşılan, Yalova'da "Yalova Kaymakamı"nın intikamını alıyorlar! Postaasımpaşa Posta Dağıtım Mer- K kezi Müdürlüğü'nün personel taşıma ihalesini günde kışı ba- şına 34 bin lirayla bir şirket ka- zanmıştı... Hemen ertesi gün. bu kez Avrupa Yakası Posta işleme Merkezi için servıs ihalesi yapılmış ve en düşük fiyatın kişi başına 76 bin lira olduğunu gören ihale komisyonu ıhalenin iptali- ne karar vermişti. Bu karar üzerine ihaleye katılan fir- malardan birinin yetkilisi Istanbul Pos- ta Işletmesi Başmüdürü Hüseyin Din- çer'i cep telefonuyla arayarak "yar- 'nü cep telefonuyla aramışlardı ya..._ı _ - >j : _ * _ • _ ! . ' ı ; •. i ı ^ _ _ _ ^ * _ _ _ ı _ ı _ ı _ - _ _ . _ . • _ •• dım" istemişti. Başmüdür Hüseyin Dinçer de arka- daşımız Yahya Koçoğlu'na, kendisı- nin yanhş işler yapmayacağını açıkla- mıştı... Ne kı, sonradan anlaşıldığına göre, Hüseyin Dinçer arkadaşımızla bu gö- rüşmeyi yapar ve yanlış işler yapmaya- cağını açıkiarken, 34 bin liralık Kasım- paşa taşıma ihalesini katılan firma sa- yısının az olduğu gerekçesiyle iptal et- miş... Rakamlar ve iptaller biraz kanştı ga- liba... Toparlarsak: Kişi başına 34 bin liralık Kasımpaşa'daki servis ücretini örnek alan ıhale komisyonu en düşük 76 bin lira önerilen Avrupa Yakası iha- lesini ıptal ediyor... İptal edilen ihaleye 76 bin lira öneren şirket, Başmüdür Dinçer'ı arayıp yardım istiyor. Bu ara- da Başmüdür 34 bin liralık Kasımpaşa ihalesini iptal ediyor... insanın aklına da ister istemez, Av- rupa Yakası Posta İşleme Merkezi ser- vis ıhalesinın iptal edilmesi üzerine cep telefonundan Hüseyin Dinçer'i arayan firma temsilcisi, Kasımpaşa servis iha- lesine girmek mi istiyor, sorusu geliyor. GAZİANTEP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas: 1995 1059 Davacı Gaziantep ıl tüzelkışihği vekili Av. Handan Koral tarafından davalı Meryem Bozkurt aleyhine mahkememizde açılmış bulunan cebri tescıl davasında alınan ara kararı uyannca: Davalı Ba>Tam kızı Meryem Bozkurt. tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığından dava dıîekçesinın ılanen tebliğine karar venlmış olup davacı idare tarafından Gaziantep ilı Aktoprak Köyû, ada: 187, parsel: 374'te kayıtlı bulunan taşınmazm kamu- laştınldığını. bu taşınmazm Gaziantep Organıze Sanayı Bölgesi genişletme sahası olarak ıstimlak edildıgını. ıstımlak ıle ilgıli evrak- ların davalıya teblig edilmiş olduğunu. bu ıstımlak ıle ılgilı olarak taşınmazm devır işlemlerinin gerçekleijmedığini. ıdare adına tes- ciline karar verilmesini istemış olup davalı Meryem Bozkurt 22.3.1996 tanhinde saat 09.00'da Gaziantep 3. Aslıye Hukuk Mahkemesı'nin duruşma salonundakı duruşmaya katılması veya kendısini bir kanuni temsilci ile temsıl ettirmesı. dava ıle ılgıli karşı delillenni ve dıyeceklenni ilan tanhınden ıtıbaren 15 gün ıçmde mahkememize bildırmesı. aksı takdirde yargılamaya yokluğunda devam edılerek karar venleceğı dava dılekçesi yenne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 11463 İLAN T.C. SARAYKENT KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1995,36 Davacı Hazine adına mal müdürlügü tarafından davalı Ab- dtılfettah Altun aleyhine mahkememize açılan Karşıyaka Ma- hallesi. mahalle ıçı me\kii 151 ada, 174 parsel sayılı taşmmaza ilişkin kadastro tespitinin ıptalı davasının yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karan gereğince; Yurtdışında çalıştığı bıldinlen davalı Abdulfettah Altun'a dava dılekçesi ve duruşma günü tebliği bugüne kadar yapılamadığmdan ve adresı de tespit edılemediğinden ılanen teblıgat yapılmasma karar verilmıştır. Duruşmanın bırakıldığı 18.04.1996 günü saat 10.05'te mahkemede hazır bulunmadığmız veya bir vekıl tarafından temsil edılmedığinız takdirde yargılamaya yokluğunuzda de- vam edıleceğı ve hüköm venleceğı ıhtaren teblig olunur. 7.02.1996 Basm: 71226 ÇtZGİLİK KÂMÎLMASABACI GADDAR DAVLT NVRI KVRTCEBE &V Jvf /AV AOA*XA4/Z.. U./ K£MBa/C'lJ &JT/yf{SDİGC HARAÇ Ml ?M4AA İMAKAÇ. C/72SSOOMİYA&BN A6AM DAHA &ETEB. OLUBSUMU2. /NŞALLAH '• ÜHABAC BÜLLT BEBEK MRAYÇIFTÇI 5akaydı be •' beyninizi mi butendırdı ÎŞakaydı MIRMIRLAR VĞVRDVRAK TARİHTE BUGÜN Münmz ARIKL\ löŞubat 1339'P4, BEYOĞLU'NUN CSKİ HAlfASI YOK.. :S£LAHAmN SÜMGÖR). r/OjyA SÖKE, BEYO6UJ AĞrtK S-6 Y'L ÖNC£SİNPEN ÇOK , ERKEK T£eZİL£&, 6O£r££!İŞU ÛA/CÜ ZECİLER, MUHALLEBICIIER ALMAKrAYPt. ESKİPEN BEYOĞLU'UDA ALfŞVE&Ş ETMEK UE/S ACESEMAJ OEĞİLPf. 1933'LJ4RDA İSE, BU DU/tUM Oi- - PUKÇA FA&£i.fYCX l/E K4LİTESİNPEN EPEYCE Yİ- TrfZMİŞTİ. MgAlAR SİLE UCUZLAMAtCTAYC». SE- Ğ 'M4 mÇfNMAK, TVrt/MLULUK ANIAM/- MetH L İSTANBUL 1. SULH HUKUK HÂKEVILİĞİ'NDEN 1995/211 vasi Hastalığı sebebiyle mahkemece ve- sayet altına alınan Zekire Toprak'ın vasisı Muhsin Toprak'ın görevinden affı ile yerine Istanbul Barosu avukat- larından Av. Turgut Tavşanoğlu'nun \asi tayinine 26.1.1996 tarihinde karar venlmiştir. İlan olunur. 2.2.1996 Basın. 71149 İSTANBUL 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995/261 VasiT. Hastalığı sebebiyle mahkeme- mızce Hamiyet Narter'e eşi Prof. Dr. Fikret Narter'in vasi tayinine 31.1 1996 tarihinde karar venlmiş- tir. İlan olunur. 3.2.1996 Basın: 71344 Başka Türkiye Yok. Haydi Fidan Dikelim. ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog