Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

, DÖKT CUMHURtYET «CU!WMURİYET» m Tefrikası 2ii aiart 1E59 O gece korsanların nobette olmı forsa değıl, yaru duşmaacUaı aıınyaniarı küıçiarını bilediler. Arte mış esirler değil, fakat Türk sabüs ve piştovlarım yağlarlarKen ıç vaşçıları idiler Payzen.ern yarıÖ M W Ö fazlasının Türk olmaları, lermden biri: «Yahu, şu palayı se,. . fere çıkmazdan once daha evvelsi korsanların kovdukları dcğ'şmez gün biledim; düşmana kullan'nadan | bir kaıdeydi. Bmaenaleyh korsan Kadın ve ayakkabı yasak, şe&le altında yıkanmak, sert ve yastıksız yatakta • Elmır: 23 yaşında Richard Pay köneşmış. Bu Akdenizln havası' gemilerınde kamçı korKUsıle kurrk ne'yi ne pahasma olursa olsun ya yok mu? Sıîâhları on beş günde çekilmıyor, fakat sev^ivle ve istckyatmak, geceleri ateş kenartnda şarkı söylemek mecburî kalayımz. 26 yasında bir kadınla paslandırıp şeker gibi erıtiyor • dı , le kürek topaçlarına yapışılıyordu. > uç çocuğunu kaçırmıştır. İşker.ce yordu. Yatağınm keskin ker.an İşte bundan dolayı baş yelkenci Im Hastalara katır sırtında 1«1 bol erıecektir Tehhkelı bir delıdır &• m parmaklarile deneyealerden bir dadın Halil'in tahmini, az bir farkGıdece&i güne kadsr efbiYorgunluktar» bıtkin duşen ı» », ahı vardır.» başkası «Şunlar şeker gibi erime la. doğru çıktı. damları, endlşelere boğulrrms bü seleri ve ayakkabıları kilitü bir gezintıier ve birbirleTÜe gııresier Bu mesa] geçen çarşamba gür.ü Ne var ki geceleyin av ışığında, yük kapıtauetler nıhaset dmlenebi dolapta muhafaza edilecektir. Ge hararetie tavsiye edilmektedir Ak Charleston'da yayılmıştı. Vır])iua den hir duşmana rast gelsek, badivordu. Tara o sırada seren | duşmanın en yukseKteki yelken uçşamları kamp aleşının etrafında lecek, kendalerme geiebilecekler. celerı sert bir yatakta yatacak, üsteyaletınin butün polısıerine alarm ları ufkun üzerinden ağarm:çtı. ^Avustralyaiı Daktor Merton onlar lerıne sert yunden bir battaniye a şarkı söylemek mecburidır Şarkı verılmışti. Bütün gece pro]e'ctrir!er ucundaki gözcü: «Bir gemi gczu Düşmanm teknesı Ronı'.medığın'len küvor'» diye bağırdı. ların seçilmesi serbesttir Kiçın «teşebbus sahıplerıni dınlen lacsklardır. Ne çarşaf, ne de yasher yanı taradı. Radyo her saat Kasaradan «Hangi tarafta?» diye onun kuvveti hakkında bir fikir Doktor Merton bir ayhk bir kür dırme kuru» adı ai*ımla bir «dın tık verılec«ktır. Yataütan kaikmca delinın eşkâlini veriyoıdu Teknııl soruldu. Cevap yüksekten: «Sancak ; edinılememiştı; fecrin pembe ışılenme sarmtoryonıu.) açmıştır. Sa ve yatarken clağdâkı buzlu şeiâ'ede »onunda, hastada ne carpınt:. n: Amerika 24 saat bu nefesi durdubaş omuzluğumuz açığmdan; yeike ğında gemınin otuz toplu bir kora mide ülseri, ne karaciğer rahatsıznatoryum YugosJa. ya dağlarında yıkanacaklardır. ran takibin heyecanını yaşfdı. ni ay ışığır.da ağanyor, Allâhüâlem polaka olduğu gorüldü. Gemi Papalığı, ne sınir bozukluğu. ne t.*rekuruimuştur. Tarıfe: Ayda 380.0«0 Yemek lıstesı: Yumurta, iskara me. ne göz bozukluğu, hiç birinden Charleston'da bir villâda bir adam Napoli'ye dcğru yol alıyor.» diye lık bayrağını taşıyordu. Duşmaiin franlc. îtastalar stifi ve sert bir r«top sayısı ve kı?a rnenzilden s'<ş •t, haşlama «cbze. taze meyva. İçki eser kalmadığinı temin etmektedir. kartsı ve çocukları içın tir tir tit geldi. jıme tâbı tutulmaktadırUr. rıyordu. yasak. Sigara kontrol edıiecek Kara Yusuf, dürbünü kapmca gücü korsanınkine kıyas edilmiveSanator>umdRn avrılırken herkf»=oı oSanatoryuma yıren her tyeni Vaka gerçekten bir detektii / ) çarmıhlara tırmandı. Kuvvetli sy cek kadar üstiindü. F=ıkat her neSanatoryomun içinde ve civarın bir «garanti» kâ§ıcfı verilmektedir. ,hasta» serveti ne olursa olsun manına benziyor. Akşam jaat 7 ciır. ışıgı denizin yüzunü sundüzmuş dense Kara Yusuf. J.şmanla kı?a Hasta aitı av yorffunluk duvnııkamp üniforması giyecek (Kısa da mutlak bir sessızlik vardır. KaKapı çalınıyor James Baldwin ken Jibi avdmlatı'yordu. Fakat cKinya ! merailden savasmavı seçti. Düsmakollu bir gomlek ve lıir şort.) Dı dmîarla çocuklar eelemezler. Tele yacaktır. Duyarsa sanatoryrıma do disi açar. 20 yaşiarında bir deh«Tablodaki Adam» ın Şehir K omedi Tiyatrosundaki temsıııne eVmdüzİerinden bambaçka esraren ™ bordasına provas:yle yanaşaı niip bir hafta bedava bakılaoaktır. i işarıda ve içende yalm ayak yürü fon, radyo buiunamaı. katılacak olan do rt kıdemli sanatkâr karüı: ! giz ve büyülü bir âieme çevirmişti. caktı. Bunu yaparken düşmanm bir «Sızden telefon edebilir miyim''» Dürbünle ufukiar kolayca seçilrbi kaç borda ateşini yiyecekti; fakat Raşid Rıza Behzad Butak Galib Arcan Mahmud Moralı dıye rica eder. Balduin mahallede liyordu. Kara Yusuf, gemivi dür ötesi?.. Ötesi onun bilecpgi isdi. Cevat Fehmi Baş lerini, gerekse piyesi sevmiş oldukbir iki kere bu genci görmüştür. bünle uzun uzun süzüyordu. Her Korsan gemisinde reis ne derse o kutun uzun zaman larını belirrmekte ve çalışmalar «Peki, der, buyurunuz.» Delikanlı k?s ona bakıyor, intizar içinde. he olurdu. İtiraz edilme7di. Her kordanberi beklenen ve şevk içinde cereyan etmektedir. girer. Telefon eder: «Numara meş men hcnıen ne soluk alıyor. ne de san şunu iyi bilirdi ki. korsan rpgerek basında, gegul.> dıye homurdanır ve b;rdcn tükrüğünü yutuyordu. Kara Vusuf, isi onların bir damla kpnını, kerdi İstanbuida ise, Şehir Tiyatrolan rekse sanat çevrele idare kuruiu dün ysptıgı teplantı bağırarak tabancasmı çıkarır: «A dürbünü gözîerinden ayırdı: > Evet, gövdesinin bütün kanından kıymetriode söz konusu edilmiş olan «TAB rteticesmde «Tablodaki Adam» p rabanı vereceksin bana.» Gürültü şimali şarki'ye doğru yol 'ıhyor'» li sayardı. Her itibarla hudut^uz LODAKİ ADAM» piyesini. Nisanın yesınin 1 Ntgan Çarfamba geeasi Mye koşan hanıma: «Kocan yere ya dedi. Fakat o anda dümenden iki bir cömertüğe mâük olan rei.^er, ük haftasından itibaren tiyatrose at 21 tien rtibaren Beyo#hındaki Ye tacak, sen bağhyacaksın çabuK ip dümencinin de sesieri Gomi gö emirlerındeki korsaplarm kapını verler Ankarada ve İstanbuida aynı ni Tiyatroda oynanmasına karar «Bunlara (fsngster mi denirT Çıgetir.» emrini verir. Emır, çaresiz, züküyor!» diye çıfte ünledi. Oda harcamakta, alabildiklerine cimrıyzamanda seyretmek fırsatını bularak, çoluk çocuk bunlar.» Meşhur yerine getirılir. Deli 5, 8, 10 yaş başı Selim Ağa: «Ne tarafta'» di dıler. Her zaman gaye: en vermiştir. Şehrr Tîyatrolannda yı caklardır. Piyesin her Iki şehirde gangster Luck«z Luciano çimdiki larında üç çocukla kadını oto ye sordu. «Kıç iskele omuzluğu is f a t ' a e n b ü > ' ü l î zaferi elde e W < t i lın en iyl rejisörü Süari Tedihıün hazırlıkları ve provalan bitmek ü Şiksffo gangsterleri hakkmda n« dü mobijlerile kaçırır. Baldwin ancck tikametinde > diye cevap geldi. Ka(Arkası varl sahneye koyduğu bu piyeste bir azeredir. şündüğü sorulunca böyle diyor. Ayirmi dakikada bağlarını çözebilir. ra Yusuf, gene direğe tırmandı; ! raya gelen tiyatronun en tanınmış Ankarada Küçük Tiyatroda mev sanatçılarından kuruiu kadro da var merikadan kofulan *9ki gangster Poli» yetiştiği zaman herif çok u gene dürbünle baktı: «Cenuba döğ simdi Sicılyadaki fahine vıilâsroda simin dördüncü oyunu olarak sahzaklardadır. Masanm üstüne üç ru giden bir karavella.» dfdi. İşBÜcü ile çalışmaktadır. Dört kıdemli «ftnleniyor ve bir zamanlann cürünı neye konan «Tablodaki AdaTtı» pi•ayfalık bir mekrup bırakmıştır. te ortaya halledilmesi gereken bir ] smıf sanatkânn temsile Utirakleri, T» cinayet iılkesni uzaktan kiiyesi, Nisanın ilk haftasından itibaMektup valiye yazdmıştır. «Arka mesele çıkmıştı: Karşılıklı ufukbtı kadroya fu! kadro Taafını ver • çümaıyerek, b t r u da ksakanarak • ren temsil edilmeğe başlanacaktır. daşım filânı hapisbaneden çıkarıp larda iki av gözüküyordu; ikisi de dirmektedir. Bövlece, mevsim «o seyrediyor. Değerli rejisor aktör, şair re yabana teslim ediniz. Ondan elirale berkendeden ayni uzakhktavdılar; numın miikemmel bir temsil i)« ka Beri yanda Şıkago'da Al Cap«ıı«' rar Suad Taşerin Küçük Tiyatro 6cümü alacağım. Onu öldüremezsem hangisini seçmeliydi? Kara Yusuf, da sahneye koyduğu bu temsiller panacaftı da «ynı tiyatro <>*vpele UB kalefteri boyunlannria kik>«r elimdeki kadmla çocuklara i?kence ikisini de ele geçiremezdi. Kara de. Devlet Tiyatrosunun emektar rind« ısrarla 9öy!enrm'kte«Jir. Bu kravatiar. altlarında Cadillac'lar, ederim. Teslim ederseniz ben de Yusuf gemi subaylarını kıç WasarasanatçJarı yanmda. son yılların bs piyeste rol «lan Şehir Tivatrosunun emirierinde en iyı avukatlar aözd* bunlan tesiım ederim. Ben »eref ya, yani çadır altma topladı. Hepşanlı eenç sanatçılan da rol almı? tanınmı? sanatçılan junlardır: Ra »Orta Amerikalı» gibi (ç&römiyorlaı «ahibiyim. Şerefli olduğumu ispat si de rüzgân gözönüne alarak mehuhınrnaktadırlar. Küçük Tiyatro şid Rıza (Hırsu rolünde), Mahmud Bnyiik Actopus jfritetinm gSbefinederim.» safeleri ölçüyorlardı. Odabası Seda bu piyesi ovnryacak olan kadrro Moralı fTahlodaki adam), NPCII Ser de büyük bir endüstrid pozuna büPolu 24 aaat aonra deliyi, yanm~ lim: «Cenuba doğru gidene daha tel (dadı), Şükriv» Atav 'Şazive), rünüyorlar. rol «ırasile şudur: Babflr Nutkıı da kadın, arkada üç çocukla oto çabuk yetişiriz çünkü hemen he(Hırsız rolünde), Cuad Tafer (Tab İ. Galib Arcan (Cemil), Münir Özİdare meclisi bajkanı Paul Rfota mobille kaçarken, atef açmaaına men hapazlamadan (pupa yelken) lodaki adam), Semiha Berkçoy (Da kul (Vedad), Yaşar Özsoy (Şakir), 1920 de İtalyadan çelmıj garsonLondranın meşhur meydanlann garaj ı yaptıran yarım asırlık büyük rağmen yakalar. İsin garip taraiı, gideriz.» dedi. Bajaklan da onun Güüstan Gözey (sryahlı kadın), muj. Octopus |irketinin otelleri, dı), Tijen Par (ŞazHe), Hâşim Hebir ticarethanenin katlarına geçile o gece deli uyumaymca kadmcağız fikrinde idiler. Kara Yusufla Topkimoğlu (•Cemil), Tureud Parıeöl Behzad Butak (doktor). Dekor ve lokantaları, gece kıılüpleri v»r. d»n birinde yedi katlı modern bir garaj açılmıştır. Garajın kapladıgı biimektedir. Arabalar garaja done da göz kırpmamıştır. Kadın bir ara çu Deli Davud «Biz yanümıyorsek, kostümleri Turgud Atalay hanrta (Vedad), Turgud Savaş CŞakir), zd* «cıddî bir t«skil4ts. Her şey, nastlsa eline geçirdiği bir çekiçle cenuba doğru gideni Turgut Reis dön» çıkmaktadırlar. Nur Sabuncu (Sivahh kadin"), AV m'stır. bütün muameleler kanuna uygun. s«ha dört dönümdür. Her kattan, delinın kafasına vurup yaralamış, veya Hızır Feis ele geçirır. Yani o I tan Gür.alp ı'dnktor'l. TVkor vc kosdeli giilmüş: «Ben alışığıiı bo 1 ' geminin yoldaşlar tarafmdan eie Cevat Fehmi Başkutun iki yıl Yahui. . oyle gibi. Büyük muametümleri dPÖPrli sanatçı Hüspyın leleri idare eden Tony Accardo 1« şeylere kafama vura vura alış geçirihnesi ihtımali büyüktür. Şidanberi piyes yazmamış olması da Türkiye Umum Mümessüi Mıımcu hazırlamıştır. tırdılar.» diye gülmüş, hiç bırin* male doğru gidenin ise sıvışması >h 5 tablodan mürekkeb oian bu «on tıpkı btr ganüs4er filmi kahramamhulundu^umuz Kücük Tivstro çevresinden «relen eseri üzerindeki ilgiyi arttırmıştır. na bcnziyor. Fakat tiaha hapiahane ilisnıenıistir. Bütun kini hapısha timali fazladır. Biı asıl onun peyioü g'iııııniiş. İki ımtyarlık \ılhaber'.ere gore, sanatçılar gerek rol nedeki hücre arkadagında imiş. şine düşelim. diyorlardı. Bu ııraSetaıi ANDAK a yaşryor. 5 milyon degeriade İşin daha garibi: Tekmil Anıeri da gemideki korsanlar: «Biri aen kıymetli taşten banyoda yıkanıyor. kayı heyecana veren hâdisenin kah saçlı, mavi gözlü: biri kara (fözlü, p l l Marka KAATYON ve OTOMO"" Plâstik Sanayicilere ve Imalâtçılara • Meshttr Çm »eddin reator* edil t«n çok enteresan: Her kızıl derlli ramanı olan çocuklar hiç korkraa kara saçh: ikiMnin birini begeniBİL LASTİKLERİ. VARTA mektdeir. II nci asırda yapılmif çadırında bir televizyon makinesi mışlar. Büâkia eğlenmışler. Olup yorlar.» diye parmaklarile oadır alAlmanvanm en eski Celluloid fabrikası olan AKÜMÜLÂTÖRLERİ olın bu Md 4200 kllometre uzun varmif. bitenleri polis hafıyeliği oyunu fa tına işaret edivorlardı. Nihayet kıç S T E Y R KAMYO.SXARI * luktadır Bueün 2400 kilometreKİ nıyorlarmif. kasarada şimale do§ru pidene kaPolisler tarafmdan takip edilen iki kat halinde hâlâ ayakta. Zamarar verildi. Korsanlar ona «mavi ; gözlüm» diyorlardı. Kararı duyunnm bütim tahribabna mökemme Georgea Dumoing otoatop yapmayı Levha. yaprak. çubuk saire İle îngilterede İlk Galalit ca «•gönlümüz mavl göriüye »ktı.» len dayanabilmiîtir. Vaktil* Çin düşünür. Ne dersiniz, ilk el sallaKazein Splüloz Asetate Polişteren imâl eden dediler. "*' KAMYON ve TRAKTÖR aad<H Mongol istilisına 'karfi "tnşa dığı atebadan W»»dini « n n w ı çıkYTDEK PARCALAFI •dilrıişrl. Bunclaa böyle tarihl biı mıs iki jandarma înrhez ıni? Bas yelkenci îmdadın Halil «E§er • ftbide olarak kalacak. riizgâr dönmezse, AllaJıuâîem şafaBirleşik Amerika tek bajına böğa doğru herifi (düşmarıi1) yakala• tüa dünyanınkinden fazla telefona rız.» divordu Selsireci Kara Dayı Fsbrıkasının mamulâtları icin ellerinde tahsisleri buluAvusturya hükumeti çıkardığı bir «ahip. Yekun aşağı yukarr. 60 milMahmud (geminin inzibat subayı) nan sanayici ve imalâtçıların aşağıdakl adrese derhal kanunla kadınlar evlendikten »on yon 200.000 telefon. ise, «Çocuklar, sabaha kadar vakit müracaatleri İstanbul. Marpuççular, Nasırzadeler (Barra da, kendi aile »oyadını kullanAmerikalı âlimler bir rekor kır var; ne de o!sa uykusunu uyumus, natan) Han No 37 Posta Kutusu İstanbul M2 maları kakkını Teriyormtıa. Çocukiçin Anadoluda münhal buluAvuatralyada üç sene evvel açıTelefon: 21 1? 71, Telgraf: NATESK. larsa anne TC babelaruun aoy lan bir «şije kulübü» var. Üyeleri dılar. Verdikleri Wr radar siniali dinlenmiş savasçılar. uykusuz ve nan vilâvet ve kaza merkezDERHAL PROFORMA FATURA VERİLÖt adlarırMİan hangisini isterlerse onu ; birbirlerile yalnız şişelere koyup Venüs'e gidip dünyaya döndü. Ya yorgun savaşçılara ü'tün olur. Belerinde acentelikler verilecektir* ni takriben 9O.000.0W kilometre ka ni dinlerseniı vurunuz başlar'mzı kullanabilecekler. . denize attıkları mesajlarla anlasıHâlen acentelık mevcud olup tetti. Tecrübe geçen ay yapıldı. Fa heybelerinizin üzerine!» diyordu. • da faaliyet gosteremiyen yeryorlar. kat muvaffak olabilrnesi için bir Savaşcılar: «Kara Dayı! ?enin molaveç'te. fatokhoÜB'un banPySeü İstanbuida mühim bir gıda maddeleri ecnebl şirketi lerde de ikinci bir acentelik • yıl çahsıldı. Şimdiy» kadar en u rukladığm be!'i: «v. frözönünd» du«ayılan tVacteras» jehrl »torn ener fatura tanzimi. telefon ve muhabere vazifesinde istihdam ihdası eihetine gidilecektir. Romayı ziyaret eden Nepal krazun radar mesafesi dunyaay arası rurken hanei babayi§it eöz yrımup jisile ısjn*n ilk jenir olaeaKttr. etmek üzere Türkçe ve Fransızcaya hakkile vâkıf, daktiliçesi doksan çift papuç satuı almış Taliblerin firmamıza müracaidi. Aya 13 sene evvel varılmıştı. horlayabilir"' Bir eün şahadetten • loda mükemmelen yazan 18 ilâ 25 yaşlarında: ama çehirden giderken ayaklarında Radar ekosunun Venüs'e gidip sonra istedi?imiz kadar uyunjz » atleri ilân olunur. Ajncrikah bir doktor, kimsenin gene de kendi sandallan varmıj. dönrnesi iki buçuk dakika rürmüs diyip güldüler. YAKUP SOTCGENÇ Ulınediği şahsî aebeplerle, mirasını * tür. Elde edilebilmesi içm 50 frank Kara Yusufun berkendeai bız için Victoria adında, 11 yaşındaki kızDolapdere, Kurtuluş deresi Cumhurreisi Eisenhower'ln bir aramaktadır. Stenografi bllenler tercih edilir. Şlşli P.K. yapılmısü. Tayfa v» sa.vaşçılarm isların en güıellerinden 11 tanesina kol aaati dikkati çekmiştir. Saatin lık elektrik harcanmıştır. Cad. No. 61 46 ya el yazısı ile ve Fransızca müracaat edilmesi. tirahati, velhasıl heşey hıza kurban bırakmıatır. her çeyreği gösteren noktasında bir Tel: 44 53 53 44 23 43 Feıa reflektörü yapılıyor. edilmişti. Onun için kaçmakta o| Kutup yıidızmdan daha parlak Telgraf: S O Y G E N Ç Avrupab otel kapıcılan araların yeğeninin minyatürü var. lan duşmana kıyas, çok daha çahtfk «• % 14 İRADLI SATILIK MAĞAZA ••• * I da şoyle bir moda icat etmişler: olarak bir gemi olduktan başka manevra Hava şartlan kızak kullanmaya Otelin etiketini, muşteri yag^ı çıkBeyoğlunda tramvay caddesinde 24.000 liraya senelik Birleşik Amerika (esaya 270 kl üstünlüğüne de sahinti. Payzenleri KAYIB Şebekemi kaybettım. Hüaıssa, valizin §ol köşesine, bahşiş Imkân bırakmayınca Lâpon çocukpeşin kiralanmış olan bir mağaza 170.000 liraya satılıktır. îometre ağırlıgmda v« 10 kat bina (kürekçileri) de düşmantnkilere kümsflzdür. tan yana eli sıkı ise sağ köşesme, lan okula uçakla gidiyorlarmıs. Peşin alınan kira satış bedelinden indirilir. Edebiyat Takültes ÎO57 yüksekliğınde bir feza bp.lonu at faikti. Çünkü kürektekilerin çoğu •k yapıştu'iyorlarmi}. Argun Korcan Nışantaşı Iş Bankası sırasında ORHAN DİNÇEL Tayyarede per\*aneye yakın bir mayı tasarlamaktadır. Bu balon * Tel: 47 44 74 El ijterinizde, emeğınizi ı Ti*ît t ' 1111!' 1 1 1 Cannes'da bir gazinoda İtalyan yerde oruran yaşlı bir Amerikalı 1.G00 kilometre yüksekÜkte bir mah Ktymetlendirmek için Francu karifiğı «Perdutat ysni kadın hostese «Şu vantilâtörü kı reke girecek ve dünyanın öbür ucuna radyo »nyalleri göndermek \ 1 | / • X , , , s v w .....^^^v .,•?"...„..•»«*«»""»Jg«"«;s«« ^ ^ > fKaybetmiş» adındaki bir melez sar mısınız?» diye rica etmiştir. için kullanılacaktır. Amerikan hava + yarım saat içinde kumarda yedi Salihli. Demirköprü Barajında çahşmak üzere bir «Kelepir otomobil krah» Ameri ve feza ajansı direktörü Doktor milyon kazanmıştır. ELEKTRİK veya YÜKSEK ELEKTRİK MUHENDİSİNE kalı Noy Evans şimdi de t Kelepir Keith Glennan'a göre feza balonu * ihtiyaç vardır. kutup yıldızından daha parlak oiahelikopter» satmaya başlamıstır. Zsa Zsa Gabor nihayet dördüncü Kullanan Sonayici ve Toptancılara: caktır. İçinde hiç bir filet bulunTaliblerin 25 Mart çsrşamba günü saat 16 ya ve 26 * bir koca aradığını itıraf etti. Yal3031 Bome 1262 DANSİTE ve 23 ilft 250 net küoltık Mart perşembe günü saat 12 ye kadar Ga!ata Perçemji Fransız ressamı Pierre Chely mıyacaktır. Plâstikfen yapılacak ve nız, hayatının yeni erkeğinin züambalâjlarda müşteri ardiyesine teslim ithâl malı fiatına sokak Cemaat Han kat 2 de RAR İNŞAAT TÜRK LTD. ğürt olması sartmış. Güzel yıldız tab'olanra imza atmayıp parmak üstü alüminyıım ile kap'anacak, vâdelı müracaat: Bahçekapı, Vakıf İş Han kat 3 No: 1011 radyo dalgalarını %98 aksettirebiŞİRKETİNE veya bu tarihten sonra P.K. 1 SALİHLİ adrebasıyormuş. gelirini azaltmak istiyormuf. Telefon: 22 32 05 lecektir. sine müracaatleri ilân olunur. it I I . " 1.!I IHİH ı JınUı,lii.Ul »I?lJllkI. ıı ' j . NewYork lokantalan müşteriyı, YUMAKLARINI KULLANINIZ Kimono can çekişiyor. İstatistikImalltci ııfıtır** Sjtif )»rc lere bakılırsa elli sene evvJki 1000 yemek beklerken oyalamak için hoş EMf l Itetrrl Eri Marptc«ular K». M kiınonoya mukabil bugün 2 tane bir usul bulmuşlardır. Masalara, tstanbul Belediyesl w üstlerinde çaprast bu'maca ve bilkimono giyıliyormua. Marangoz ve Mobilyacıların DikkatmeSEHİR TİYATROSU mece bulunan kâğıt .+rtüler yayı• Kilit marka yüzde yüz garantili soğuk tuîkallarımız Saat 21 de v İşhanı Hactah&n* v« Oteller Kana rurnesine cıkan bir Fran yorlar. Miişterinin gözü ister istesatışa arzedilmiştir. DRAM KISMI FETHİYirDE in çeşitli renkleriyle Amerikan sız aktorünün yolu bir kızıl derili meı bunlara kayıyor. Ondan sonTünel caddesi 34 Tel 44 03 70 ON iKt OFKBLt ECZAHANE MEST'L malı Pancurlarımız gelnviftir. köyüne düşmüş. Gördülkeri gerçek rası kolav... ADAM MÜDÜRLÜĞÜ için Tamir Servisimiz emrmizdedir. Pszartesi ak^amlan Dolgun ücretle Beyoğlu Kallavi Sok. 24 temsil yoktur. Telefon: 44 Jl S T B*y Tey» Bayan eezacı aranıIion Mağazası Sokağı rfc A :k yor. Tafsüât için Kat 1 8 2 0 Tel: 44 89 31 YENt TİYATRO arası Telg: Türkpancnr tstanbul Saat 21 de M S a>arı. Kioer °r S.OO 5 i b ; r Fa.ı. İSTANBUL Tel: 47 M 87 ye mâracaat MALI DtîNYADA KALIH 137 Açılı» ve program 7.30 Karı tezüeri 8 30 Karışık hafıf muzık Sall akçamlan temsi! yoktur. Dratn Sik »abah müzig> 8 00 Haber'.er 9,00 Program ve ka^anış. vp Knmedide pazar gUnleri saat 8.15 Sartcılar 8.30 İki orkestra eseri ••i Open^ür Crolojt DT H 15 30 matine. Telefon: 44 04 09. 8.45 Turköler v» oyun havalan 11,57 A ç a , ş ve Program 1201) Cumartesi re çarşamba günleri 9.00 ltap«nı«. Howard Barlow ve Orkestrasj 12 10 »aat 14 ^0 da Çocuk Tivatrosu Neşell öğie müzıfı 12,55 Serbest ssat *** 13.2T Açılıç v« Program 12 30 13,00 M S ayarı, Hab«r!r 13 15 Hafif melodtler. danj m0zı£i 12 55 1 Toıır Knıghfdan İSTANBUL BÖLÜTVTÜNDE M e l o d l r 13 30 Tekirdağından Pınarhısara 39.000 ton kömür naklettDRAR YOLLARI VI Küçük Stüdyodan bes dakika 13 00 i Telden tele 14 30 A: Goodman OrTENASüL HASTALrKLARI Saat 21 de tirilecek. Taliblilerin kamyon sahibi olması jarttır. Şarkılar: Mustafa Çağiar 13.30 Fa; kestrasmdan film me'odıleri 15 D O Mtttehasnaı AYPA BİR Temsll günlerl: Cuma. cumartesl, berler 13.45 Saz eserleri 14,00 Ög j E d ± e Fiîher'den hafif şarkılar 15 15 GslaUsara?, Suterazı So. No 12 le konseri 14,30 Şarkılar: Afitab ı Zıya Taşkentten s a r k ı ^ r İS V) Ç<?pazar matine ve suvare üğur Apt. Te): 44 14 36 5=111 müzlk 16.00 Program ve kaaariyatrnlirds gişeler »aat 12 de »çılır Karacan 15,00 Kspanı» Galata ^ Han Telefon: 44 97 55 müracaat. 16.S7 Açılış v« Program 17.00 n i | . ...«. *** Akşam koneert 17,30 Bırlesmis Mıl • 16,57 Açıltş ve Program 17 00 KoK A R A C A 'Son yıllann en beğenilen erkek artisti letler saati 17.45 Şarkılar: Feriha yün saati 17 20 Rado ile ır.g lızce Tel: 44 66 66 Tuncell 18,00 Dans muziği 18 15 I 17 35 Incesazdan H>JÎPVI 1 Faslı TtBALÎ KARAKOLU Kur'anı Kerim 18.27 Ezanı MuhamWILLİAM HOLDEN'in 18,02 Kur'ant Kerim 1812 Ezanı Komedl 3 perrle medî 18,31 Neyle saz eserlerı Hattalarca unııtamayacağmız en güzel filmi Vazan Refik Kordağ 18 35 Aym Sanat Hareket'.eri: Zahir Muhajiımedi 18.15 Tırk muziği Pazartesinden maada Guvemlı 1^45 Kon^ervaiuar Foîklnr 18.20 Şarkılar 1S.35 Ketımjn Tufekher gece saat 21 d<", rumartesl ve pa Topluluğu 19 00 Karısık halif muzık ciden türku'.er İS 55 Serbest saat 19 00 M S . ayarı. Hsber'.er 19.15 Tazar matine İF da. Perşernhe suvare ve 19 30 Haberler 19 «5 Saz e^erleri rihten bir yaprak 19 20 Serbest saat cumarteof matine talebe ve halka 20 00 Kıbrıs saati 20.15 Radyo 19,25 Erkeklsr Korosundan şarkılar tenzilâtlıdır. Başınızı çevirin. Geçeceği m. (ÜRIJINAL) Gazetesl 20.30 Kucuk Stüdyodan be« 19.50 DıniAhlâki musahabe 20.00 Halâskâıaazi Cad. dakika 20,33 Şarkllar Ircl Atala> (MİSS GRANT TEKES RİCHMOND) Deyletve Şehir Tiyatrola* . ^i.ı M ^ f l « M M M ı.Sfarıb MMHM rı aynı günlerde aynı eseri temsil etmiye baslıyorlar Yorgun milyonerler için ku . bir J I dınlenme evı Bir deli, bütün Amerikayı telâş ve heyecana verdi Sikagonun mtlyoner gangsterleri En Modern Garajı BÜFFfiLO LÂSTİKLERİ &9*/P, TAKAT GEKÇIK Meşhur Çin Seddi re«tore ediliyor BUFFALO CELLULOİD FABRİK SPEYER ERİNOİD Ltd. KEŞİFIER STEYR 50 frank ile Venüs'e gicÜp gelindi Binok Ofofflobilleri STEYR BAYAN MEMUR J S L İ S E R İ N KATİYEN > SOLMAZ Elektrik Muhendisi Aranıyor OE&iRMEHU t 1 I PANCUR MALZEME SOGUK TUTKAL KLIYE KEMAL CAGLAR Ziya ICalkavan ^oılekHf Şirketi SİT SİNEMAS! VAZIFE AŞKI HOLDEN LUCÎLLE BU AKŞAM suareden itibaren V.İLLlAM BALL SİTE Telefon: 47 77 62 SîNEMA'smda BAYAN TEZGÂHTAR ARAN1Y0R Beyoğlunda kadın eşyası satan mağaza İçin murpcaat. Tel 47 22 15 • Elharararta. Her akşam jaat 21 d* Çarşambs, cumartesi pa7?r 15 •"! da matmc BIRNU BÜTÜKLER Operet 3 perde Tel: 44 43 94 tstanhul Operet 21 Oj Özel Ramazan Proaıamı 20,30 Serbest saat 20 35 Ordu santl f 23 00 Karışık hafıf meiodıler 27, 15 21,00 Serbest ?aat 21,15 Çeşiül Haberler 23 30 PrograTi 23,33 müzik 21 30 Bestekârlar scnsı 1 Dans müzig: 2!.no Kspar.tş. 22 00 Gece ko^serı 22 45 M S ayarı Kıbrıs Saat: 20 15 Rad;. o Gazetesı 6 57 Açılıs ve program 7,00 G"i 23 30 D?ns muziği 24,00 Program ve naydın 7,30 Hafif melodıler 7,45 kapanış. ANKARA ve Haberîer 23 00 Oda m.irtgi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog