Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

MAY1S2002 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Aklama paklama Turkıye Gazetecıler Sendıkası Ge- nel Başkanı Şükran Soner'ın bıraya- ğı Ankara'da RTUK Yasası goruşme- lerını ızlenek uzere Meclıs'îe sabahlı- yor, gazetecılenr de ış guvencesı hak- kı kazanrrası ıçın Çalışma Bakanlığı ko- ndorlannı arşınlırar gazetecı orgutle- nnın ortakdjzenledıtden toplantılara ka- tlıyor Soner'ınsonbaşkenttunıCum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer"ın RTUK Yasası'nın ıptalı ıçın Anayasa Mahkemesı'ne başvuru yaptığı gunle- re denk gekdı Kuçuk bır soyleşı yap- tık - Cumhurbaşkanı'nın başvurusu RTÜKYasası'na karşı çıkan gaze- tecı örgutJennı bır kez daha haklı çı- kardı, değı) mı? Soner - Kuşktsuz Hukumet ıle medyanın ıl şkısı kader ortaklığına do- nuştu Zaten kırnse bu yasanın hu- kumlennın uygulanabılırlığını savuna- mıyordu Yasanın çıkan Imasınıngızlıtek nedenı medyanın yapılanmasındakı bugunkufiıl oluşumahukuksalgeçer- lıkkazandırmakt! Tıpkıpartılennvelı- derienn bırbrlennı aklaması gıbı, med- ya ıle ıktıdar da b riıkte ayakta kalabıl- mek ıçın bırbırlennı aklayıp paklıyorlar - Anayasaya aykjnlığı bılıne bılı- ne çıkanlmıştı yasa. Şımdı yururiü- ğün durdurulmast ıstemı de soz ko- nusu. Kaşla gozarasında RTUK Ya- sası'nın, medya sahıplennın kamu ihaletenne gınmesı hukmunun uygu- lamaya sokulmasının etik yanı olur mu? Soner - Ortada yurutmeyı durdur- ma ıstemı de olan bır dava varken fır- satçılıkla, yangından mal kaçınrcasına ıktıdar ıle medya tekellen arasındakı ış- bırlığının surmesı halınde, bu herıkıta- raf açısından da pahahya mal olur Medyanın uyguladığı sansure karşın Turkıye de her şey bılınıyor ve kamu- oyu ıktıdar-medya ılışkılennı cıddı bır duyarlılıkla ızlıyor Iktıdann da medya- nın da zaten RTUK Yasası surecınde çok zor duruma duştuğune yıprandı- ğına ınanıyorum ISIK KANSl Yaklaşım farkıHafta sonu toplanacak TMMOB Genel Kurulu'na sunulacak çalış- ma raporundan bır saptama "Ulkenın en zengın yuzde 1 'mı oluşturan 134 bın aılenın Turkıye gelınnın yuzde 17'sıne el koydu- ğu, en yoksul yuzde 1 'mı oluştu- ran 134 bın aıleye ıse gelınn yal- nızca 0 07'sının duştuğu, ozelleş- tırılen ışletmelerde çalışan her 10 kışıden 7'sının ışını kaybettığı Tur- kıye 'de zengını daha zengın, yok- sulu daha da yoksul hale getıren bır sureç ışlemektedır En zengın ıle en yoksul aıleler arasındakı ge- lır farkı 1843 kata ulaşmıştır Bu eşıtsızlığın, kayıt dışı kazançlar ve karaparanın ulaştığı boyutlardık- kate alındığında çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır " Ya muhendıs ve mımarlann du- rumu'' Farklı değıl "Knzı ızleyen donemde 50 bının uzerınde meslektaşımız mevcut ışsızlere katılmış, ucret artışları uluslararası sermaye kuruluşları- nın dırektıflerıyle baskılanmıştır Son ıkı yılda meydana gelen reel kayıplarla, muhendıslerın ve mı- marlann 1967'de elde ettıklen uc- retlerm satın alma gvcune erış- mesı ıçın bugunku ucretın dokuz- on katı ucret almaları gerekmek- tedır Kamu kesımınde çalışan uye- lerımızın onemlı bır bolumu, yak- laşık 600 mılyon lıra olarak hesap- lanan asgarı geçım duzeyınmya- rısı kadar ucret almaktadıriar özel sektorde kamu sektorundekı uc- retlen bır ven olarak ele aldığından, bu olumsuz durum butun uyele- nmıze yansımaktadır" Konu batık şırketler oldu mu akan sularduruyor, "Istanbul Yak- laşımı" devreye gırıvenyor Vatan- daşın ıkı yakası bır araya gelmıyor- muş negam Ahmet Yıkhz'ın ozven- lı çabalanyla başkentte ya- yımlanan Edebıyat-Eleş- tın dergısı hafta sonunda 10 dogumgununukutia- dı Edebıyat-Eleştn dergt- sının alçakgonullu buro- sundakı kokteyle katılan edebıyatseverler, şaırier, yazarlar arasında kuçuk bır anket yaptık Edebı- yat-Eleştın dergısının ış- levsellığını dıle getırdıler Salıh Bolat Edebıyat- Eleştırı saf edebıyat yap- mıyor, ulkede olup bıten- lere de polıtık eleştırıler getınyor Gökhan Cengizhan Edebiyat-EleştiPi 10 yaşında Dergının en temel ozellığı, bağımsız kımlığının olma- stkuşkusuz Kışıselserma- ye ve namusa dayanan bır yanı var Akademısyen- lerie yazarlan buluşturma- sı da başka bır artısı Cemil Kavukçu Uzun yıllardır eleştın ve eleştır- men eksıklığı duyulan ede- bıyat dunyamızda Anka- ra'da 10 yıldıramator ruh- la ancak profesyonelce yayımlanan Edebıyat- Eleştın dergısı onemlı bır boşluğu dolduruyor Gunay Guner Dergı nesnel eleştınnın gelışme- sınde onemlı br merkez ış- levını ustlendı Bu bıle çok onemlı Aydın Şimşek: Edebı- yat-Beştın'de Turkrye'de- kı sanat dınamıklerının nabzı atıyor Estetık bıray- nşrnanın dergısı NıhatGenç Turkıye'de 200'e yakın edebıyat der- gısı çıkıyor Bu dergılerın heyecanı, bambaşka bır Turkıye hazırtığıdır Ahmet Yıldız: Edebı- yat-Eleştın'nın 10 yılını kutlamak, ustelık bunu bu- yuk holdınglenn dışında başarmış olmak benım ıçm çok onemlı Sol ıdeofojmın, kovulmuş olduğu edebı- yatla yenıden ılışkı kurma- sı çabasında olduk, olma- ya da devam edeceğız . Ergin Yıldızoğlu'nun Edebıyat-Eleştın'nın son sayısında bır dızesı var "Devler neden hep ço- cuklan yerbuyuklenn ma- sallannda7 " Devler ara- sında kendını yedırmeyen bır çocuk Edebıyat-Eleş- tın dergısı Hem, masal- lara da kamı tok ÇALIŞANLARIN SORLTARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL Eıııekli Aylıklarmın <SeyirDefteri':(l)SSK Kamuoyuna "Sosyal GüvenfikReformu YasasT olarak tanıtılan, 4447 sayıh yasa ıle, 1 Ocak 2000'den geçerlı olarak, SSK sıgortalılannın "Gefir ve ayhklannın hesaplanmasında katsayı esasına dajalı gösterge sistemi" yururlukten kaldırılmıştır Boylece, 12 derecede yer alan 141 kademe ve gostergeden oluşan "GöstergeTaMosu" ıle 10 derece ıçınde 100 kademe ve gostergenın yer aldığı "Üst Gösterge TaNosu", son kez Aralık 1999"da kullanılmış ve 1 Ocak 2000 de yururlukten kalkmıştır Ocak 2000'de SSK'nın malulluk, yaşlılık, dul ve yetım ayhklan, 4447 sayıh yasanın ek 38 maddesı ıle TUFE'ye (Tuketıcı Fıyat Endeksı) bağlanmıştır Ocak 2000'den geçerlı olarak 506 sayılı Sosyal Sıgortalar Yasası'na gore baglanan malulluk, yaşlılık. dul \ e yetım aylıklan, "Her a> bir önceki aya göre Dev let fstatistik Enstitüsü tarafindan açıklanan en son temel yılb kentsel yeıier tüketici fryadan endeksi aröş oranı kadar artünlarak" behrlenmektedır Ancak aylıklara yan odeme olarak eklenen ve tutan 4 mılyon 690 bın lıra olan sosyal yardım zammı, TUFE uygulamasının dışında bırakılmıştır 15 İ\ ısan 1995 'ten bu yana, sosyal yardım zammma "tekkuruş" zam yapılmamıştır Bu nedenle, bınkmış (kumulatıf) TUFE'nın % 174 80 olmasına karşın aylıklara yapılanzam, % 165 08 ıle% 169 66 arasındadır Buuygulama, emeklılenn Ocak 2000-Mayıs 2002 donemınde, 8 mılyon 200 bın ıle 7 mılyon 750 bın lıra aylık kaybına neden olmuştur Bu fark her ay gıderek de buyumektedır Bu uygulamaya gore, Ocak 2000 ıle Mayıs 2002 arasında geçen, 2 yıl 5 aylık sureçte, "Bir öncekiaja göre" açıklanan TUFE oranlan esas alınarak hesaplanan en az ve en çok SSK yaşlılık aylıklannın "seyir defterini'' sergılemek ıstedık SSK YAŞLILIK AYLIKLARI (Ocak 2000-Mayıs 2002) Ydlar Aylar Aralık 1999 Ayhk Ocak 2000 Ştıbat 2000 Mart 2000 Nısan 2000 Ma\ıs2000 Hazıran 2000 Temmuz 2000 Agustos 2000 Eylul 2000 Ekım2000 Kasım2000 Aralık2000 Ocak 200i Şubat 2001 Mart 2001 Nısan 2001 Mavıs2001 Hazıran 2001 Temmuz2001 AgUitos2001 Eylul 2001 Ekım2001 \ralık2001 Ocak 2002 Şııbal 2002 Mart 2002 Nı^n 2002 Mavıs2002 (X)Tüfe oOOO Birikmiş o490 %3"0 2 90 »230 2 20 ,2 20 2 20 3 10 3 10 ,2 50 .6 10 10 30 10 3 10 .2 40 .2 90 6 10 420 320 o o l 8 0 %12ü »2 10 \aşlılık A>tiğı •\rtış Oranlan »00 >'i90 ,1109 h20 ,21. ,23 93 .24 80 .27 5^ .34 39 .38 43 69 »47 28 % ^3 68 ,89 02 »94 88 »99% 1P46 130^2 140 42 1481 16126 »OP . 16*: 08 Yaşlılık A\hkları Felsefeye geçit yok Gazı Unıversıtesı Felsefe Grubu öğ- retmenlığı Bolumu mezunlan dertlı 2 yıl- dır oğretmenlık kadrolannın dondurul- muş olması ıle sınırlı kalmıyor yakınma- ları Mıllı Eğıtım Bakanlıgı yetkılılerı ıle goruşmuşler, sorunlarını ıletmışler Al- dıkları yanıt pek anlamlıymış "Hıç umutlanmayın'" Dahası, başvuruları henuz başlayan Kamu Personelı Seçme Sınavı kılavu- zunda bu yıl da branş atamalarının ya- pılmadığını oğrenmışler Dıyorlar kı "Lı- selerde felsefe, psıkotoji, sosyolojı, man- tık, ınsan haklan ve demokrası gıbı, oğ- rencının duşunsel gelışımı ıçın bır do- num noktası olan derslen vermek uze- re yetıştınlen bızler, çalışma alanımız sı- nırlı olduğu ıçın ış bulamamakta ve ve- rımsızlığe ıtılmekteyız " Felsefe ogretmenlerı ışsız dolaşırken bazı lıselerde felsefe grubu derslerıne "dın kulturu ve ahlak bılgısı" oğretmen- lennın gınyor olması da cabası SHP gödemi Yıllarca CHP kulvarında sıyaset yap- mış deneyımlı polıtıkacıların SHP'nın kuruluşuna ılışkın gozlemlennı toparla- dık Bırıncısı, kurucular kurulu lıstesıne yonelık Murat Karayalçın, beledıye ekıbını aynen korumuş Eskı EGO Ge- nel Muduru Cıhan Altınoz ASKİ Ge- nel Muduru Şükru Barutçu, Beledıye Genel Sekreterı Timur Erkman ıle Be- ledıye Başkanvekıh Vedat Aydın. SHP kurucusu olmuşlar Ikıncısı de mate- matıksel bakış SHP, 1995 yılında ken- dını feshedıp CHP'ye katılmıştı SHP- CHP bırteşmesı ıletaban oyun en az yuz- de 20 olacağı varsayılıyordu 1995 se- çımlennde yuzde 10 zor aşıldı, 1999'da da yuzde 10'un altına duşuldu Şımdı, 1995'egendonuldu Bu kez aynşmanın oy oranını arttıracağı varsayılıyor KtM KtME DUM DUMA BEHÎÇAK behicakdı turk.net HARBİ SEMIH POROİ semıhporoy(â yahoo.com En Az 84 2 sO 000 ^ 8 1 0 93 10*! 81*: 200 129 101206 090 10^329 444 104019920 108 43ü 512 1116>47 16 ^0 622 1190^100^ 121910 030 124 840^31 127 003 240 P4 464 148 14-811 106 1^111102 "94 983 161 M-502 168 121 JO "- 7 66 0T 6 188 32i 7 P 196 036 333 202 1^9 416 21616sim 218 908 26" 223 406 8^1 % 1691>6 En Çok b947>000 V6 619 261 181 001186 "2416 192 192 M2 196 ^21 96" 197 8647 91 202 114 636 206 4 T 97 8 2I2"127 86 219 161492 227 0969l" 218 3^6288 242 D62 282 28i06 7 88 7 29"26^ 160 106 334 990 313 574469 122 532119 141284 804 161 81" 087 1-6 816 425 388 "24470 409 0 7 8 29" 416^-28" 42129-294 410 046 04" l\) Emeklı a> lıklanna bır oncekı aya aıt TL FE u\ gulanmaktadır I*) Sosyal \ardım Zammı 4 mıhon 690 bın lıra ıçınde BULUT BEBEK NLRAYÇIFTÇI bulutbebek a hotmail.com TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARIKAN 27 Mayıs JVIEKIK DIPLOMASISIN/N YARAT/C/S/.. 1925 'TE SUGUM, UNLÛ AME&K4LI StHHSET V£ DEVLET APAMl HEA/er KIS£rHSE£CKIS 'NCIIS ) AUiAHYA 'M DO6- MUÇTU fSS8't>e, »QHUD/ OIAAI AıtesırcE' ABD'MB I SOÇ. EPEA/ tcıS£WGE/S, O&AM SIYA&4L B/LIMLEIS. YAPMlŞn ElSeNMOUfEtS'PA/ıJ OCMUÇn/ KIZIL ÇıA/ VE SOVYETLEK S"SU& 'YLE YUMUÇAMA SAĞLAAAAK, K£/2£y n?e7MAM'b<l , 1B4/ 0 &4MŞt'A/O4 AOABULUCUCUK G/- Sı OLDUHÇA SAfzteru focJrr*: £><LeA*te&/ k A E7l£& OE YA&4TT7Ğ/ VEA// "AOt VE&ıLM/ŞTJ Çu £K Ça, ıle . \\LVAÇASLtYEHUKUK MAHKEMESt'ÎNDEN DosvaNo 2001 421 Da\acı Fatma Akkalay tarafindan da\alı Akıf Akkalay aleyhıne açılan boşanma da\asında da\alı Akıf Akkalav'a tebhgat vapılama- ması ve tum aramalara ragmen bulunamaması bebebıyle ılanen teb- hgat >apılmasına karar venlmekle Davalı Akıf \kkaiav ın duruşma tanhı olan 26 06 2002 gunu saat 09 OO'da bızzat duruşmada hazır bulunması \e>a bır \ekıl tarafindan temsıl edılmedığı takdırde tahkıkat ve vargılamava >oklugunda de- vam edıleceğı ve hukum \enleceğı hususu HLMK nın 213 ve 337 maddesı uvannca dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere davalıya ılanen duyurulur Basın 31370 ORTACA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1996 331 E karar No 2000 2" 1 K Davacı \ialı>e Hazınesı \ekılı tarafindan davalı Hurmus Sıbel Gokde mır aleyhıne mahkememızde açılan tapu ıptalı ve tescıl davası nedenıvle Davalı Hurmus Sıbel Gokdemır ın adına çıkartılan 8 9 2000 tanhlı kara- ra ılışkın teblıgatın bıla teblıg ıade edılmesı sebebıvle C SavCılıgı aracılı- ğıvla vaptınlan adres boru^turmasında da adresı tespıt edılemedıgınden daha once de dava dılekçesı ve duruşma gunünun davalıva ılanen teblıg edıldığınden davalı Hurmus Sıbel Gokdemır adına tapuda kavıtlı Muğla ılı - Ortaca ılçesı Mergenlı kov^ı Guvez mevkıınde bulunan 12 7 9 parselle ıl- gılı açılan ışbu davada mahkemeı.e davanın kabulune ve davalı adma olan tapunun ıptalı ıle davacı Malı>e Hazınesi adına tapu>a tescılıne a>n<.a hu kum fıkrasında 4 9S0 000 TL ılam harcı 131 ^28 000 TI vargılama gıden ıle 10 800 000 TL vekalet ucretının davalıdan tahsılı ıle davaciva venlme sıne Yargıtav volu açık olmak uzere karar venlmış olup ışbu ılan metnının gazetede ılanından ıtıbaren 1 *> gun ıçersınde temv ız edılmedığı takdırde ke- sınleşecegı karar teblıgıne kaım olmak uzere ılanen teblıg olunur Basın 115^2 KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN E^asNo 2002 H6 Davacı Cennet Arslan Dava Gaıplığıne hukum ısteğı Davacı tarafindan mahkememıze açılan gaıplığın hukum altına ahnması davasında Tokat ılı Almus ılçe- sı Alan koyu C 2 hane 16 numarada ka>ıth bulunan davacının oğlu 17 02 1980 d lu Cengız Arslan zıhınsel ozurlu olduğu ve 20 10 1996 tanhınden ben kavıp ol- dugundan bahısle gaıplığıne karar venlmesını talep etmış oldugundan vukanda adı geçenı gören ve bılen- lenn ılan tanhınden ıtıbaren bır yıl ıçınde Kuçukçek- mece 1 A.sh>e Hukuk Vlahkemesı nın 2002 176 nu- maralı dosyasına bıldırmelen ılan olunur 01 04 2002 ' Basın 31269 SAGNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU Sevmekten Hiç Vazgeçmedim!' ROMA - "Papa 21 yıl önce San Pıetro Meydanı 'nda duzenlenen suıkasttakı Bulgarparmağını Sofya zıya- retı sırasında -dıplomatık bır dılle- reddettı" Sof- ya'da Papa yı ızleyen rtalyan gazetecılennın vardığı yar- gıbu Bulgarıstan çıkarmasının suıkastın yıldonumu ma- yıs ayına denk gelmesı ılgınç Bulgar hukumetı, zıya- ret hedefinı zaten boyle koymuş Katolıklığın ruhanı lıderınden "Ağca suıkastındakı Bulgar parmağına ınanmadığını açık ve net soylemesını" ıstemış Par- kınsonlu Papa bunu tam boylerfadeedemıyor "Yok böyte b/rşey"dıyemıyor Bu, "Italyan yargısına mu- dahale" olarak gorulduğunden dıkkatlı konuşuyor "Sızı hıçbırdurumdan sevmekten vazgeçmedim " sozlenyle Bulgarlara ıfade ettığı meramını Vatıkancı- lar "Bulgar halkını temıze çıkartmak" olarak yorum- luyorlar şımdı Vatıkan çevrelennın Sofya'dan verdık- len demeçler boyle "Katolıkler Bulgarparmağını hıç kabul etmemıştı kı>" "Bulgar bağlantısı dezenfor- masyondu Papa gerçeğı bılıyor Bulgaharmasumi" dıyorlar Ortada yalnız şoyle kuçuk bır "aynntı"!}) var Yargı boyle bır bılgıye ulaşmamış Bu sonucu çıkarmamış Çıkarmış olsa Bulgar makamları "Bızıakla"dıye "Pa- pa dan ncacı" olur mu? Konu gıderek "dını-polıtık" bır meseleye donuşu- yor yanı 11 Eylul sonrası "uygahıklar çatışması" or- tamında suıkast, Ağca'nın kışısel sorumluluğundan çıkıp yuzyıllar boyu Hınstıyanlığa karşı "Islamın kılıcı- nı savunan" Turklenn uzenne kalmasın sakın1 ? Geçen hafta da yazdım (21 Mayıs) Itatyan aydın- larından Adnano Sofri daha yenı Ağca'yı -tanh bo- yu 22 papayla savaşmış Turklen kastederek- "El kı- lavuzundan çıkmış bır Turk" dıye nıtelemedı mı? "Pa- pa suıkastı ardında bugun bır Bulgar bağlantısı ara- mak abes oiurdu Musluman bır Turk Papa 'ya bu- gun ateş etse suıkast başka turiu okunurdu" deme- dı mı? Bellı kı duşunulen bır "senaryo" bu AB 'Irkçılık Raporu' "Gunah keçısı Islam", "Islam fobısı" ve "Islam duş- manlığı" oyle mantıksız boyutlara ulaştı kı artık her ar- tışserbest Bu yalnız benım yargım değıl AB'nın haf- ta ıçınde çıkan "ırkçılık raporu "nun sonuçlan da boy- le AB komısyonun, viyana merkeziı ozerk bır kuru- luşa havale ettığı rapor" 11 Eylul'un AB 'de arkaık ön- yargılan harekete geçırdığını, Islamda bır 'duşman ya- rattığını' ve Avrupa Islamının gıderek buyuyen bır duşmanlık hedefıne dönuştuğunu" yazıyor Raporun onemı duşmanlığı yalnız -sık yapıldığı uze- re- "munfentolay" kontenjanından "adlı vakalar"\as\- nırlamaması Ve çok daha onemlı olan "entelektuel boyutu" tartışması "Kamuoyu oluşturmada" etkılı olan "sıyası ve kanaat onderiennden gelen sozlu sal- dın ve şıddetı" eleştırel bıçımde ele alması AB bun- yesınde bu tur bır çalışma ılk kez yapılryor Bertusconı'nın "Batı Islamdan ustundur 1 ' sozle- nnı buna ornek venyor rapor BırAB başbakanının ağ- zından çıkan bu sozlenn ınternette sonra bazı neo- Nazı sıtelere malzeme sağladığını belırten AB komıs- yonu raporu Italya'da bır mılyon kopyaya ulaşan ve Plon Yayınevı tarafindan Fransa da da "La Rage et L'Orgueıl" adıyla yenı pıyasaya surulen Oriana Fal- lacı nın "öfke ve Gurur" adlı kıtabını da aynı şekılde "ırkçılığı ateşlemekle" suçluyor Duşunur Bemard Henry Levi'nın "delılık sınınna varan olçulerde nefret saçan, kabuledılemez bır pro- vokasyon" olarak damgaladığı kıtap ıçın AB raporu "hakaretamız bır şıddet dılıyle yazılmış, açık bıçım- de antı-Musluman, antı-Arap, yabancı ışçı karşıtı" rfa- delennı kullanıyor Irkçılık ve "Islam-fobısı" uzennden "oy toplayan" Avrupalı polıtıkacılann ısımlennı de afışe eden rapor onemlı bır dokuman Bob Purkıns başkanlığında bır ekıbın hazırladığı çalışmaya Turkıye'nın geleceğını AB'de goren herkes ılgı gostermelı AB'de hız kazanan "Islam karşıtı ırkçılıkla" -er ya da geç- yuzleşmek zorunda Ankara "Turklenn Av- rupa 'dakı farklılığı" çunku ancak bu "Islam mesele- sıntn" uzenne gıderek, açık açık konuşarak gerçek- ler masaya yatırılarak "ıçselleştınlebıhr" Demokratık ozgurlukler ve ınsan haklannda surek- lı ımtıhana çekılen ulke konumunda olan Turkıye, "şantaj yapmayan", "tehdıt savurmayan" "kafa tut- mayan uygar bır uslupla sırasında BruksePı ımtıhan edebılır Ama "demokratıkozgur1ukler"de oyle çok kam- buru var kı Ankara'nın, bunu yapamıyor Savunmada kalıyor yalnız Ve ınandıncı olamıyor Yazık1 BUUVIACA SEDAT YAŞAYAN SOLDANSAĞA 1/Otomobılde farlann uzun ve kısa uzak- lıktayanması- nı sağlayan 3 aygıt 2/ Ku- çuk çocuklan korkutmak ıçın uydurul- muş yaratık Sazın en mce ses veren telı 3/Kunmtu 4/ Lezzet Mal alıp kar- şıhğında mal \ ererek odeşme 5/Sukıyıla- nndakı çalı veağaç- çıklann uzennde de yaşayabılen bır ba- lık Lıtyum elemen- tının sımgesı 6/ Ja- pon lınk dramı Bır yerdeoturma 7/Nâ- zım Hikmefın bır oyunu Bırnota 8/AdkavmıhukumdanŞeddad tarafindan cennete benzetılerek yaptınlan efsane- vı bahçe "Kımıne bıraba \ermez gıyesı/Kımı- nın atına atlas — eyler" {Yunus Emre) 9/tşaret . Yurdumuzun batısında bır korfez YUKARID\N \Ş\ĞI\A: 1/ Çekırdeksız bır uzum cınsı II îlaç Yaratıcı- sının adı bılınmeyen yapıt 3/ Mızrapla çalınan, govdesı uttan kuçuk bır çalgı Rutbesız asker 4/ Guzelkadın Kımsesız 5/Bır yanmadayı kara- ya bağlayan, ıkı yanı su, dar kara parçası Eskı dılde su 6/ Bır derebeyın hımayesıne gınp ken- dını onun hızmetıne adayan kımse II Merkez Kadın uzennde tam bır egemenlık hakkına sahıp olduğuna ınanan erkek 8/Kuçuk kıtap Akıl 9/ Tek bır sanatçının tek bır çalgıyla verdığı konser
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog