Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Günler
Sayfalar

CUMHUKlYET Maear Mata Harisi Katalin Karadj'nin Hatıralan: 2« Mart 1951 cMzılcehgmemden Macaristandan kaçmadan evvel kactısnma dair haber çıknııştı! =haberleri Türkocakları kuruluşunun yıldonumu 1 H Â D İ S E L E R K Â R ŞISIN D A } [HEM I NALINA M1H1NA Konamıyan heykel Yazan İsmail Habib Sevük I Çürüğe çıkarılan gemilerimiz deniz tarafındaki Hatay aparbmaKaderin cilvesi; ilkinden en sonuıda oturduğum için gördüm: Donuna kadar belli başh hekimleriğu cephesinde Mustafa Kemalin mizle ilgilenmekliğim nasibmiş. BüMetristepedeki İsmet Paşaya çekyük Dumlupınar zaferinden iki üç Bu münasebetle dün Türk Ocağı ay sonra 1922 şonbahan; Ankaratiği telgraf baştan aşağı aynen yazılmış. Batı cephesinde ise İnönümerkezinde bir tören yapıldı daki «Yeni Gün» ün sahib ve Başnün baştan sona hal tercümesi var. muharriri Yunus Nadi, Hacıbayram Kaçma plân:mı hazırlacıktan son ] rafmdan beğenilen sanatkârlar deTürkocaklarının kuruluşunun 40 caddesindeki idarehanesinde «Her mesi üzerine ben de gazetenin 19 biri onun şahsında «büyük destan» Bu büsbütün fecaatti. Öyle bir âra heyecandan yerimde dursmıyor ğillerdi. Eski devirde iş bulamıyan ıncı yıîdcnümü münasebetile dün, mayıs nüshasında çıkan dSamsun ından bir safhayı söyledi. Atatürk bideye hayatta olanm hal tercügün bir düşünce» başlıklı sünıve mütemadiyen şarkı söyleınek is ve muvaffak olamıyan ne kadar ar saat 17 de Türkocağı merkezinde daki heykel» i yazdım. (Yurddan yalnız Cumhur Başkanı değil; baş mesini yazmak demek «bundan num için çalışıp dururken, beni tiyordum. Dilimin ucuna gelen şar tist taslağı varsa hepsi, fırsattan bir tören yapılmıştır. Ocakhlarla yazılar, sahife 211). tan sona bütün başanlann sembo sonra bir şey yaprruyacak» demekodasına çağırdı: c• Gazetemizin kılar da, hasretini çeküğim «Arzu» istifade, partiye yazılmış ve bu sa basm temsilcilerinin hazır bulunbüyük bir teşebbüsü var. Bir za Bu vesile ile Kripel'den aldığım lüydü. Ona yapılan âbidelerle ha tir. Allahtan bu kaidenin kitabeleveya «Sihirli akşam» gibi Ameri yede devlet tiyatrolarında, radyo dukları töreni Genel Sekreter Dr. fer âbidesi kurulmak için milletin uzun bir mektubda kendisinin en yatta olana heykel dikilmiş otanadı, rini gördüğüm gün Parkotelde rahkan melodileriydi. Çünkü bunlan da, şehir gazinolarmda vazife al Fethi Erdem kısa bir hitabe ile hamiyeline başvaracağız. Gazi Pa mütekâmil eserı olan Afyondaki onun büyük cnderliğile başarılan metli Saffet Arıkana rastladun. Mesöylemekten ne zamandanberi men mışlardı. açmış, müteakıben merkez heyeti şanın muvafakatini aldık. Kırk ki heykeli de görüp bir yazı yazma dfcstanlar dile getirildi. Artık ha seleyi anlatınca çok canı sıkıldı. O ecT!lmiş bulunuyorduk. Bu suretle, Avrupanın meşhur aduıa Hamdullah Suphi Tanrıöver şilik bir cemiyet kuruldu. Yarın mı istiyordu. Vakıâ 1936 seyahatin yatta olana heykel yapmayı Ata akşam Ankaraya gidiyordu. Ertesi Musiki benim başlıca gıdamdı. musiki şehri Budapeştenin neşesi taraiından yazı 1 an bir konuşmanm akşam ilk toplantı yapılacak. Cemi de Afyonda da üç dört gün kalıp türkün fani hayata vedaile kapa gün gelen telgrafla her iki cephe Bundan mahrum edilince. duydu kayboldu. Nesillerdenberi hakikî ve metnini okumuştur. Bu hitabede, yete sen de dahilsin. Bu işte ayrıca o heykel için de defterime sahife mış oknalıydık. İnönünün mülete derhal kapatıldı. lerle not almıştım. Fakat o taraf hitaben neşrettiği beyanname de ğum ıztırab da âdeta ır.addi dene güzel musiki nağmeleri dinlemeye Türkocaklanrun nasıl kurulduğu, faal bir vazife alacaltsın.» ları yazmaya imkân olmadı. Neden bilecek kadar derin olmuştu. Macar alışmış olan halk basma kalıp nağ genriere millî şuuru nasıl aşıladığı *** bunu müjdeliyordu. Atatürkün 1948 yazında Zonguldak havzasını ve neden sonra Kripel'in Cihan hükuraetini komünistler eline ge meıeri ve resmî musikiyi istemiye isalİTİe izah edilmiş; gencliğe Ertesi gün, o zaman Türkiye Bü Harbi sonlannda Viyanada ameli aistirahat yerine tevdii» gün neşgezip «Büyük inşaat mmtakasmdan istemiye dinliyordu. çirdikten sonra Batı nüfuzuna karbir miUî şuurun aşılanması için yük Millet Meclisi ikinci reisi olan redilen bu beyanname bütün dünnotlar» başlığı altmda on sekiz kayat olurken öldüğünü öğrenmem şı alınacak sıkı tedbirler musikiye 1948 den sonra Macar filmlerin çok çal:şmak lâzım ?*eldiği belirtilyanm siyaset edebiyatmda bir bedar yazı neşretmiştim. 4 şubat 1948 ce teşmil edilmiş, bilâistisna her de rol almayışım ve radyoda sesi miştir. Bundan son*a Prof. Zeki Ali Fuad Paşa ittifakla riyasete üzerine onun vaktile mektubunda j 'âğat hârikası oiınak liyakatini tatarihli Zonguldağa aid yazının «İki kes Amerikan şarkıları söylemekten min duyuîmaması üzerine, geçen Ve'ıidi ve Dr. Has=n Ferid Canre seçildi. Yunus Nadi Beyin teklifile gösterdiği isteği bir vasiyet gibi şıyor. Bunu Atatürkün ikinci yılheykel» başhğmı taşıyan fıkrasmteenolunrnuştu. Halbuki musiki ru sene bir İtalyan gazetesinde şöyle ver birer konuşma yaparak hâtı beni de umumî kâtibliğe seçti'.er. telâkki ederek < Ahondaki heydönümü vesilesile 10 kasım 1940 ta Cumhur Baskanımız Saym Celâl Vazifem gazetede bu işe ayrılacak lıun hürriyetini terennüm eden bir bir haber çıktı: ralannı anlatrruşlardır. Toplantı sa sürunları idare etmekmiş. Ondan kel» i yazdım. Yazı «Cumhuriyet» «Cumhuriyet» in ilk sahifesinde da, İnönünün iktidarda olmasına Bayar İktisad Vekili iken İzmitte rağmen acı satırlar yazmıştım. Ain 16 mayıs 1947 tarihli nüshasında eanattır. Ben istediğimi söyliyeme«Ölüm bahan» filminin meşhur mimî bir hava içerisinde geç vakte sonra bu cemiyet ikinci ve son defa büyük başlıklarla çıkan «Sefin Setatürkle İnönünün atlı iki heyke kurulacak kâğıd fabrikasınm yerini çıktı. öikten sonra talimli papagan gibi yıldızı Katalin Karady Macaristan kadar devam etmiştir. fi anlatışı» yazısında açıkça söytoplandı. Bu içtimada zafer âbidelinde tıpatıplığa dikkat edilmesi tayin etmek üzere Herekeden moBesler çıkarmışım, neye yarar! dan kaçtı! lemiştik. Fakat.. sinin nasıl olacağı kararlaşıp jnçok canımı sıkmıştı. Şu satırları ya (örle tzmite çiderken bu satırlann Yalnız böyle yapılan heykelleri Fakat Demir Perde ardmda yadan sonraki bütün işler gazeteye Bu haberi herkesten evvel komüzıdan aynen alıyorum: «Her iki | m'.ıharriri de refakatinde bnlunu5JC 5 p S^î jıyan bir bedbahtsamz yapagan gibi nist casuslan duymuş olacaklar ki, bırakılacaktı. Âbidenin ne gibi un değil 1936 daki o yurd gezisinde heykelde tıpatıp denkliğe çok ehem yordu: iki metruk muhribin iyice Erzurumu anlatırken orada nasıl Stmeye mecbursunuz. Meselâ, meş daha yazıyı ben okumadan, telefon Evet, fakat sevgili Lutfı Kırdann surlardan mürekKeb olması lâzım miyet verilmiş. Sanatkârın vazifesi su;a gömülmü^ olduklarmı görmüj hur «Arzu» şarkısı «İşçi sınıfının çaldı: geldiği hakkında Yunus Nadi fi bir heykel yapılması lâzım gelece ilk valilik zamanlarında Inönü ge a>"rılıklan birleştirmek değil, ayn ve bunîann bir müddet sonra bata1 menfaatlerile kabili telif olmıyan kirlerini anlatıyor: Zaferin belli ğini de yazmıştım. Orası Atatürkün | zisinde İnönü heykelinin konacağı lıkların husiisiyederini yakalamak ca^ına dikkatlerini çekerek bunla «Burası Budapeşte radyosu. İstanbul Millî tşçl Sendikalan Birll. 'rrslerden başka duygulan ifade etbaşlı âmilleri bu âbidede temsil e pasalığı atıp (rmilletin ferdiyimi) | mermer kaide ihtişamla yükselince. tır. Tabiatin denk yapmadıklannı rın hemcn bozulup demirlerinin bir kongresi dün tabah Ciba tiği» için menedilmiştir. Fakat asıl Derhal radyoevine gelmenizi isti tütün fabrikasında saat 10..10 da Too dilmek icab eder. Süngüsüne da dediği yerdir. «Cun.huriyet» in 14 Lutfi Kırdar on bir yıllık valiliği i toplanmıstırsanatkâr denkleştirebilir mi? Tabi kenarda muhafaza edilmesi muva»aksad, halkın gözlerini olduğu gi yoruz!» lactıda şehrimtzde bulunmakta ola yanarak düşmanı gözetleyen Meh mart 1937 tarihli nüshasında çıkan j zamanında bu memlekete şüphesiz ate rağmen denkleştirmede ne ekfık clacağını söylemiştbn. Fakat gebi kulaklanru da Batı dünyasından Amerlka İs Federasyonu Avrupa tem medcik, kağnısma dolduracağı gül «Türk birliklerinde Erzurum» baş unutulmaz hizmetlerde bulundu. Acaba ne var? diye merak edelenen kazanır, ne yontulan kaybe miler Millî Müdafaa Vekâletine ayırmaktır. rek, alelacele giyindim, radyoya git sllclsi ve Mületlerarası Hür Sendikala leleri sırtile yükleyen Fatmacık: hklı yazı (Yurddan Yazılar. S. 277) Onun geçen sene bu zaman'arda Konfederasyonu İcra Komltesi üyesi I aid olduğu için; bir müddet sene şu saürlarla sona erer: «Sert bir Manisaya gittiğim zaman orada da der; tabiat gene tabiat kalır.» Şimdi size bir şiir (!) okuyacağım, tîm. ving Brown ile Arjantln İsçl Ataşe: ve tsbiî zafere timsal olan Başku kayalık üstünde, keskin bir çift * * * orada kalmıştı. Sonra ne oldular neler yaptığını gördüm. O kadar Radyo müdürü, selâm, sabaha lü F. Margio misafir olarak kongrede ha mandanın Sakarya ismindeki KÜbâkalım nasıl bulacaksrnız: ? İnönü gezisinde yapılmak iste bilmem «Serin bir yaz sabdhı dut tophyan zum görmeden, önüme bir kâğıd ıır bulunmuşlardır. heylanile ve o küheylanm sahibi goz, nazarlarını sıynlmış yalçın kıymetli bir zatın böyle bir heykeli Birlik Başkanı Zühtü Tetey toplan olan serdar... | kılıc gibi çekerelc, vatanın doğu öyle bir yerde yapmaya kalkması nen heykelde bir uğursuzluk olabir esmer gördüm. uzattı: G«çenlerde İtalyanlar, Devlet Desundan batısına doğru bakarken, bir çok noktadan bir gaftı. Bir ke csk. Kaidenin kitabeli iki cephesi «Bunu derhal radyoda okuya tıyı açmış Atatürk. Kore şehldlerl v ŞetGöz ktrpttm, utanarak yürüyüp nizyolları İdaresinin sattığı çürük Yunus Nadinin izahatı buraya elinin çelik iradeli parmakları ya re Taksimde zafer âbidesi varken Sütlücede filen işçilerin ruhlarını taz kapandı. Yapılan atlı heykel de on caksmız!» dedi. İçin yapılan lhtiram sükutundan sonr gelince Erkânıharbiye Reisi Müşir gemiler arasında bulunan emektar gitti. Kâğıda baktım ve, gayriihtiyari, seçlm tapılarak kongre başkanlıgın Fevzi Paşa söz alarak: «Hayatta kasındaki apuleti Koparıp «ben mil oraya konan çelenkler öteye mi ko bir yıl içinde bir türlü gelip o ka Gülcemalin teknesini alıp götür'«Partili işçilerin karargâhına letin ferdiyim» diyor, ve önünde nacak? Zaten Taksim âbidesinde ideye konamadı. Fakat Inönüye son kaşlanm çatıldı. Mehmed Dtzman seçilmlştlr. Miiteak olanların heykeli yapılmamalı» digidip bakUm, koılarını açmış milletin kalabalığı inönünün de heykeli bulunduğu zamanlarda yapılan yersiz taarruz düler; Doğan şilepini de satın alRadyoda okumam istenilen bu ben Sendikalar Blrligine Bid çalışm; ye başlayıp «zaten zafer âbideleritŞeker esmerimi orada buldum ona ruhundaki Osmanlı civanmerd için bu hal kendi kendini nakzet larla onun «martir» hale konması dılar; onu da İtalyaya götürecekr&poru okunmuştur. kâğıdda, hu'âsa olarak, şunlar yanin heykelsiz de olabileceği» yollu liği göstererek.... Böyle bir heykel nıek olurdu. Bu bedbaht kaidenin tabit.» zılıydı: Raporda. çalıjma kongreslnln hâlâ yavaş yavaş ufuklarda İnönünün lerini gazetelerde okndum. aydanberi toplanmamış olması tenki mütaîealarda bulundu. Bunun üze ne güzel bir şey olacak.» Beğendiniz mi? batı ve doğu cepheleri demir çem gözlere görünmez bir sempati heyBirkaç gün önce, Türk Denizcilik «Macaristandan kaçtığım hak ecilmekte ve İsçi hastanesi sağlık ku rine Samih Rifat Bey etraflı ve he«** «Buna da şiir denir mi!» diberli tahta paravanlarla kaplıdır. kelini yükseltmektedir. Konamıyan Cetniyeti Muhasebecisi emekli deniı kında yabancı basında bazı haberler rulunun vermlş olduğu maluV.yet de yecanlı izahat vererek alâkayla dinyorsunuz, değil mi? Çeşidli beldelerde Atatürk için Çok kimse onların altır.da ne oldu maddî heykel yerine manevî bir Albayı Abdürrahman Benlioğlu arokudum. Bunlar kat'iyen asılsız ve recelerirdn 'şçlleri tatmln etmed ği be İ|te komünistlerin bizi okuma tamamen uydurmadır. Öyle bir ha Hrtllmekte idi. Gene raporda İsçi alle lendi: Peygamberimiz, puta tapan dikilen heykeller yalnız onun şah ğunu bilmez. Çünkü onlar pek az heykelin silüeti kabanyor. Kendi kadaşun, çürüğe çıkarılıp satılan taptırmak için ba's açık kalabildi. Ben İnönü gezisinin mize gelelim. ya mecbur ettikleri şiirler ve şar rekette bulunmadığım gibi, bulun lerinin de umumi hastalık sigortaların lan Allaha gemiler hakkında yazdıği bir y a n dan faydalar.rr.9lan Istenmekte idi. Mi olunmuştu. Türk milleti on dört sına aid değildi. O heykellerin her kılar bu kabil şeylerdir. Bugün maya da hiç bir zaman niyetim teakıben d leklere geçllmlş ve dllekl da hülâsaten şöyle diyordu: asır önce puta tapan «Arabı caBudapeşte radyosunda yukarıki ya yok. Halen Macaristandayım. Bu fashnda Liman tahmll ve tahüye lş<; UlUlllUinilUIUlUlilUUllUliJUllllUIUİlUlllliilL «VaktUe beylige ve Seyrlsefaln 1da. velerin şarkı şekline konulmuş olan rada bulunmaktan dolayı da mem ücTetlerlne Denlzyollarınca zam yapı hiliyye» değildir. Yunus Nadi işi «sine aid mefsuh gemiler bulunduk» rcEsı. kayık işçilerinln saat ücretlerin kestirmeden karara bağlamanın kopyasını günde bir kaç kere işitir nun ve mesudum.» lan yerlerde çürüyeıek diblerl dellnlp yüzde 50 zam. gibi muhtelif İşçi züm yolunu buluyor: «Bu âbidenin nasiniz! batar; bu suretle blnlerce ton demir Kâğıdı radyo müdürüne uzata relerinin h^yatî menfaatleri bahis ko sıl olacağı ileride belli olacak. AvGüzel bir hiyle heba olur gider; bu riyanı ne »rıyan, rak: «Maalesef okuyamam,» dedim. nusu olmuştur. rupadan getirtilecek en namlı san e soran olurdu. Bu tasasızlık yüzünBatı eğlence tarzma karşı mücaTeplantıda her ne kadar raman ı natkâr bu işin kompozisyonunu ya «Niçin?» diye sordu. den Halicin eski tersane önlerl. tzmitln dele bilhassa 1947 de başladı. HüIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUİllliHIIIIIIIIIIHIiiiiiii Derhal bir zekâ oyununa başvur rr.an miinakasalar o'.muşsa da netic par. O zaman tekrar toplanıp moKazıklı Sejinen bataklıklarl gemt ltibarlle kongre şükunetle geçmls der.e kumet tiyatrolara gönderdiği bir ta leslerile dolmuştu. Simdl de vazlyet del üzerinde fikirlerimizi söyleriz. dum. Gülümsiyerek cevab verdim: bUlr. ınimle, operetlerde, revülerde, koneüklsindeTi daha farklı değildir. Tabiî bu hususta Gazi Paşanm da «Okumasam daha iyi olur.» serlerde söylenecek şarkıların evTahran Büyük Elçimiz geldi •Feshedilen gemllerden bazılannın fikri alınacaktır.* . €»Neden?» Icapı, per.cere, dolab, ranza gibi ahsab velden bildirilmesini istedi. Bu lisTahran Büyük Elçlllgmden, arrusı * * * Müdürün kaşlan halâ çatıktı. kısım'.an tfikülüp aTındıktan sonra. üzerine Bern Orta Elçlllğine nakledl teler gözden geçiriliyor ve Batı Onun hoşuna gidecek şekilda i mi; bulunan Yakub Kadri Karaosman teknelerl hazlneye devredilmekte. ha«Yeni Gün» koleksiyonlan meyrnusikisine aid olan ne kadar parça z;ne de aklına gellrse bunlan satılıgs zah ettim: oğtu dün K.L.M. uçagı ile Tahranda danda: Gazetenin davetine bütün varsa hepsi sansür ediliyordu. çıkarmaktadır. Fakat ekseriya eatıj sehrlmize gelmls+lr. Yakub Kadrl Kara millet öyle coşkun bir şevkle cevab Bu sansür o kadar sıkı idi ki, «Efendim, madem ortaya bı osrr.anoğlu Ankaraya gittlkten sonr muamelesi ikmal edillndye kadar, bu tekr.eler durdukları yerlerde sulara gö. yakında vazifeıl başına hareket ede veriyordu ki« Askerler, mektebliçok geçmeden tiyatro idareleri re haber yayıldı, böyle bir yalanlam ler: aydınlar ümmiler; ganiler mülüp gitmektedlr.» pertuarlanna ne gibi şarkılar ko ile aksi isbat edilemez. Benim se cektlr. fakirler her sınıf halk, vatan ve Abdürrahman Bcnlioğhl, ba eski yacaklannı ve artistlerine hangi simi herkes şarkı söylerken duy> Millî Eğitim müfettişleri milletin kurtuluşunu gözler önünde gemilerin ve Halic tersanesindekl şarkılan söyletip hangilerini söyle muştur ve o sese ahşmıştır. Bun Ankaraya çağınldılar temsil edecek olan, bu zafer âbibinlerce tonluk hurda demirin yatemiyeceklerini öğrendiler. Hüku okuyanın benim olduğuma inandı Şehrtmlzdeki M111I Eğitim müfettlı desi için yardımda bulunmayı bir mete sunduklan listelerde hâlâ A ramayız.» lerl inl olarak Ankaraya cağırılmışlar yarış haline getirmişti. O kadar ki Tath, vücude en yarayışlı ve lara nazaran çok daha üstün imkân kurs açacaklardır. Bu kurslann her bancılara satılmayıp Karabük fabrimerikan şarkıları bulunduranlar dır. Müfettlşler otobüsle dün »ehrlmiz umumî kâtib sıfatile gazete sütun hazmı kolav bir gıdadır. Bilhassa ve şartlar içinde bulunmakhğımıza birinden ellişer kimseyi usta ancı kalanna verilmesini teklif etmekte Kocasını ispiyonhyan kadın mimleniyor, bunda devam ettikleri Müdür, sözü nereye getirmek is den ayrılmışlardır. olarak yetiştirdiğimiz takdirde, i e İkinci Dünya harbinde metruk lannda bunlara cevab yetiştirme çocukların büyümesi, genclerin ge ragmen çok, çok geri kaldık. t»kdirde bir bahane ile toyatroları tediğimi anlamıştı: Radyo Müdürü Ankaraya gitti ğe vakit bulamtyordum. Ankaranın lişmesi ve yaşlılann idamei haya işte bu vaziyeti gören hükume memleket bir sene içinde on binTurgudreis ve İclâliye zırhlılannkapatılıyordu. Hükumete yaranmak cO halde,» dedi, tsan» rad Istanbul Radyosu Müdürü Zahlr Tö Ulus meydanrnda, hâlâ en heybetli tmda en çok muhtac bulunduğu timiz şayanı şükrandır ki, Türkiye lerce fennî ancıya ve fennî anlığa daki 7i rh levhalarm sökülerek istiyen veya müesseselerinin kapa yoda şarkı söyletelim.s rümküney dairelerlni ilgilendlren me. ve manalı olmak şerefini muhafaza muz tatlı vücudün hareket ve ener Ancılık Enstitüsünü kurmakla işin kavuşmuş olacaktır ki önümüzdeki Trakyada yapılan tahkimatta kullatılacağmdan korkanlar repertuarseleler hakkında temaslarda bulunma! eden zafer âbidesi işte böyle ve şu jisini sağlayan başlıca âmillerden en esaslı temelini atmış oldu. Altı sene bütün bu çalışmalar memle nıldıklannı yazarak çürüğe çıkan eO olur,» dedim. laçına Rus şarkılarını ve komünist Hakikaten, buna radyo müdürü üzere Ankaraya gltm'ştir. üç unsurun birleşmesile meydana biridir. ay evvel türlü yokluk ve idarî, malî ketin dört bucağında atılmış birer lan gemilerden batmadan önce zamarşlannı koymaya başladılar. nün de akb yatmışü. Benim Buda Prof. Tevfik Sağlam Paristen geldi: «Yeni Gün» ün himmeü, Bugün milletimizin normal ola imkânsızhklar içinde kurulan bu kıvılcırh yerine geçerek daha geniş manında istifade edilmesini tavsiye Biz o zamanlar, Lantos'la bera peşte radyosunda çarlu söylemem, milletin hamiyeti, ve Kripel'in sa rak ihtiyacı bulunan tatlı gıdasım enstitü, mesleği aşk derecesinde ve randımanlı çalışmalann temel etmektedir. döndU ber, radyoda şarkı söylüyorduk. A Macaristandan kaçbğun hakkında natı. şekerle telâfi edemiyoruz. Açığımı seven insanlann geceli gündüzlü lerini teşkil edeceklerdir. Geçen eylulde bu sütunda yazdıBlr kongre top'antısı Içln Avrupay. radabir programımıza Amerikan ki haberin fi'len yalanlanması ola glden Istanbul Üniversitesi Profesörle zı kapatmak için yeniden kurmak çalışmalan ile, bugün kendi kendiîçî 5jî îj! Bu kurslara bilhassa öğrermen, ğım bir yazıda, kadro harici edilen şarkılan koymak cesaretini göste caktı. linden General Tevfik Sağlam Pariste Hayatta olanların heykeli yapıl mecburiyetinde kalacağımız fabri ni tamamlamış ve millete bilfiil hiz ziraatçi, veteriner, ormar.cı, mahallî harb gemilerinıizin teknelerinden, riyorduk. Komünistler bize doğruBu suretle, tekrar radyoda şark: sehrtmize dönmüştür. maz ama, işin iki cepheli garabeti kalar ve teşkilât da büyük masraf met edebilecek duruma gelmiş bu teşkilât memurları ve ancı çocuk bunlar büsbütün çiirümeden ve dan doğruya ihtarda bulunmadılar. söyliyeceğim için memnundum. F; Çarşamba günü limanımıza ne bakınız ki bir kere bu husust; lar işidir. O halde milletin tatlı, ih lunmaktadır. Enstitü, üzerine aldı larmuı getirilmesi ve bunlar vası batmadan önce istifade edilmesi lüYalnız, cezamızı vermekte de ge kat bu memnuniyetim ne kadar en mutaassıb olan İngilizler Mus tiyacını en kolay ve en iyi şekilde ğı, Türk ancılığım modernize et tasile ışık ve nümune saçıhnasının zumunn hatırlatmışüm. Fakat bu gelecek seyyahlar cikmediler: İşimize nihayet verildi. sürdü, biliyor musunuz? Bir Fran mek ve geliştirmek^ davasımn hal | £ o k b ü y ü k t e s i r i o ı a c a k t l r . tafa Kemal hayatta iken onun hey nasıl halledebiliriz? gemiler hâlâ Gölcükte yatrnaktadır. Yunan bandıralı Ionia yolcu vapun Fakat halk, buna karşı fi'len pro sız şairinin dediği gibi, tancak bir Marsilyadan 300 turist İle çarşamba gü kellerini bizden daha evvel yapıp Memleketimizin coğrafî, ziraî, iç şeklini araştınp bilhassa iki esas Bunlann büsbütün çürümelerine Malzeme temini meselesi ise malî testoda bulundu: Şarkı söylediğimiz sabah!» nü limanımıza gelecek ve blr gün ka müzelerine koydular. Çünkü onun timai ve iktisadi durumunu tetkik üzerinde durmuştur: ve iktisadi bir teşekkül işidir. İşte ve barmalanna meydan verUmemegazinolara akın ediyorlar ve bizden lacaktır. Geminin gelişine aid teferrüa fani gövdosi hayatta olmakla be Ertesi gün, radyoda en sevdiğim 1 Öğretim. edince görürüz ki memleketimiz bu davayı da memleket çapında lidir. Amerikan melodileri bekliyorlardı. şarkılan söylemek üzere hazırlanır ile Belediye ve BasınYaym G«n«l Mü raber eseri ebediyete mal olmuştu asırlar boyu bir bal cenneti olmuşdürlüğü mesgul olmaktadır. 2 Malzeme. başarmak üzere teşkilâtlanan (AnKomünistler daha o zamanlar ya ken elime bir liste tutuşturuldu. Söj ve İngilizler de tasdik etti ki ı tur. Tarih bugünkü Türkiyenin, Ancılık gibi Türkiyenin kırk bin kara Ancılık Kooperatifi) üzerine sağı açıktan açığa ve resmen ko liyeceğim şarkılann listesiydi bu v Hususî okul öğretmenlerinin kendi heykellerini herkesten önc dünyanın en güzel ve en bol balköyüne yajgın bir sanatın meslekî almış ve reel sahada yürümeğe baş yamadıklan için, bize «söylemiye nelerden mürekkebdi, tahmin edeemeklilik durumu kendi elile yapıp Anafarta, Sakar yatağı olduğunu muhtelif eserlerile öğretimi işinin rasyonel bir şekil lamıştır. Son derece ucuz ve müceksiniz!» diye emir vermiyorlardı. mezsiniz! T. C. Emekll Sandığı kanunu; Cum ya ve Dumlupınar meydanlannda söylemektedir. Milâddan evvel bü de realize edilebilmesi için hayalî kemmel evsafta yaptırdığı 10,000 Lâkin, gazino sahiblerinin kulaklaevvel yurdurr.uzd. Stalin marşlarile Sovyet kaside huriyet devrlnden Elektrik. Havagazi başı göklere ulaşan bir mehabetl tün medeniyet âleminin bugünkü kadrolara ve efsanevî bütçelere !ü kovandan başka modern ancılık nnı bükmüş olacaklar ki nerede faaliyetts bulunan leri! Fenerler, Rıhtım girketlerl ve bütür. yükseltmişti. Diğer garib tecell (Vişi) si telâkki edilen ve bir çok zum ve ihtiyac gösterilse idi buiçin gerekli bütün malzemeyi teAmerikan şarkısı söyledikse, ertesi O gün derhal bir hastahk uydur İnhlsarlar; Düyunu umumlye gibi bir Taksimdeki zafer âbidesidir. Baş kralların sırf tedavi için geldiği nun imkânsız olması dolayısile da min etmekte ve memleket çapında gün oradan pasaportumuzu aldık! çok yabancı sirket ve müesseselerin kumandan ve Cumhur Başkan Bergamanın (Asiklapiyon) hasta va bir kenara atılabilirdi. İşte dev çok hayırlı çahşmalarda bulunHaftanın sporlarını en doYalnız, Lantos güzel bir hiyle dum, radyoya gitmedim. Hastalığı bilâhare devlet hlzmetine glren, müs olarak kendinden başka milleti ve ma, tabiî, inanmadılar. Eve doktor yurucu şekilde veren ve gene yolu bulmuşru: tahdemlerinin o şlrketlerde geçen o. orduyu da temsil eden bu terkibl nesinin tedavi usulü sadece o mu fetin bugünkü malî ve idarî imkân maktadır. gönderdiler. Fakat, komünistlere yıla kadar hlzmetlerinin, borclandınl hitin bol miktarda istihsal ettiği lannı zorlamadan ve fakat davaliğe hizmet yolunda «Ben şarkı söylemiyorum, tak işte bu iki taraflı ve birbirlerile kendini onlardanmış gibi gösterme maları suretile resmî hlzmetlerlne ek eserde İsmet ve Fevzi Paşalan ik nefis balına dayanmaktadır. Tür nın icab ettirdiği hamleyi başaralid yapıyorum,» diyor ve Bing gayet ahenkli olarak çaiışan enstiye muvaffak olan bu doktor kal lenmeslni kabul etmiştir. Bu hak Azın yanına almak suretile onlann ikis: kiyenin her tarafı bir Bergamadır. bilmek için gerekli tedbirleri düCrosby'nin şarkılannı aynen onun tü ve kooperatif faaliyetinin, büben benimle berabefdi ve maksa İlk ve Yabancı okullarında çaiışan kül de daha hayatta iken ebedinin ya Şemdinli, piyasalanmızda görmek şünmek muvaffakıyetin ilk âmili gibi söylüyordu. tanın tün malzemesi yerli olmak üzere, dımı keşfetmiş olacak ki benim 39 tür dersleri öğretmenlerl için de Maari: nmda ebediyete bakmak mazhari nasib ohnıyan bir bal pınarıdır. olmuştur. fiatile büyük bir alâka buHalk kendisini o kadar tutuyordu derece ateşle yattığıma dair rapor mıştır. Fakat DarUşşafaka, Türk memleketteki tatlı ihtiyacı davasılan gazeteniz yüksek fiatlarCemiyeti okullarile diğer Türk husus yetine erdiler. Bitlis Türkiyenin eri kokulu balını Arıcılık öğretmeni diye elimizde nı başaracağma inanmak mecburiki komünistler Lantos'a kolay ko verdi. okullarda çaiışan öğretmenler bu hak la satış yapan bazı meslektaşçıkarır. Ankaranın balı hepimizce mütehassıs bir kütie yoktu. Lüzum lay mâni olamadılar. Taklid maskeAtatürkün heykelini İngilizler yetindeyiz. Hepimize düşen iş bu tna mahrum bırakılmışlardır. larının sabotajına uğratılmak malumdur. Cenubun nefis rayiha ve ihtiyac bulunsa dahi bunu t e Yalan da değildi: Öfkeden ateş sini onlar da zevahiri kurtarmak Kocasinan köyü muhtar seçimin yaparken bu millet mi yapmıya lı ballarının eşi yoktur. Bursa, Ege mine imkân yoktu. Enstitü bu bab davada çalışanlara azamî müzahir ta ve ikinci bayiler elile satiçin bir vesile olarak kabul ettiler. püskürüyordum! cakü? Vatanın doğusundan batıolmak ve elimizdeki imkânlarla bu tınlmamasma çalışıbnaktadır. D. P. adayı kazandı havalisi gürül gürül bal kaynakla da çalışmalannı çok pratik şekil«Macarîstandan kaçmadun!» Macar filmlerinde görünmeyişim sına, kuzeyinden güneyine kadar gayreti desteklemek ve mümkünse Her hafta bol miktarda tevBakırköyün Mahmudbey bucağımn belü başlı beldelerimizde bu millet nna sahibdir. Trakya bahnın lez lere dökerek kendi eleaıanlarile Fakat, 1948 de hükumet başka üzerine halk birbirine bunun seKocasinan köyü muhtar seçimi dün onun heykellerini yükseltti. Bun zeti meşhurdur. Erzurum, Kars ve beraber fakülte talebelerinden is bizzat ancılık yapmaktır. Enstitü zi sahasına arzedilen gazetebir çareye başvurdu. Doğrudan doğ bebini soruyordu. Hükumet gaze yeıülenımşür. Seçime D. P., H. P. v ve kooperatif ancılık yapmak istir.izi müvezzilsrinizden ısrarla Ardahan arıcılan İstanbulu doyu tifade etti. Aylardanberi devam eruya komünistlerin kontrolu veya teleri derhal cevab verdiler: Ve M. Partileri iştirak etmişler. neti lar içinde Samsundaki heykel büyen herkese azamî kolaylıklan gös idsresi alt:nda bulunan gazeteler, «Katalin Karady kraliçe gibi cede D. Parti adayı Mümln Çakıcı oy yük destanın başmı, İzmirdeki so rurlar. Trabzonun Kirazh yaylala den lAncılık öğretmenliği» kur termektedir. Unutmamalıyız ki a n istemeyi unutmaymız. Galata Posta Kutusu 1830 partiden aldıklan gizli bir emirle, hareket ediyor. Halbuki artık kra ların jüzüe 65 inl alarak seçlmi kazan nunu söyler. O ki Birinci Cihan rının balı vaktile kilosu bir altın sunda büyük bir aşk ve şevkle ça cılık kolay, çabuk ve sağlam gelir mıştır. Harbi çöküşile Yıldınm OrduJan liraya fatılırdt. lı;an genclerimiz bugün millî a n sağlayan millî bir sıhhat meselesi Amerikan şarkılan aleyhinde şid liçelerin modası geçmiştir!» cephesinden aynlıp dönerken bu ENTERESAN B İ R HABER detli bir mücadeleye başladılar. Avrupa tezgâhlannda inşa Son asırlarda bir çok işlerimizde cılık kalkınma hamlesinin önderi ve aynı zamanda zenginlik vesileDoğruydu. Komünistier filmleryurdun kurtuluş plânmı ilk defa olduğu gibi bunda da geriledik. olabilecek dururaa gelmiş bulunÖnümüzdeki günlerde gümrükBu arada, partinin resmî gaze . de, piyeslerde kraliçeler gibi değil, edilen gemilerimiz Adanada tasarlamıştı; oradaki gü Diğer milletler ise çok ileri gitti maktadırlar. Bu yaz bu genclerimiz, sidir. tesi olan «Szabad' Nep» Oliver Lan casuslar, hafiyeler gibi hareket eenecek olan meşhur «NTJGGET» 1 "•' " ~" " Marshall yardımmdan istifade edlle zel heykel de cephesindeki kita ler. Hem gayrimüsaid coğrafî, zi1 yapılabilecek çok basit bir yardım tos'a açıkça «o mânasız Batı emrek muhtelif Avrupa tezgâhlanna sipa. ayakkabı boyalı cilâlarile «POLİFden kadınlan istiyorlardı. Halk da riş edilen gemilerin lr.şaatı ilerlemek beyle bütün ufuklara bu hakikati peryalist şarkılarını söylemekten LORB mobilye, muşamba ve partiyatrosunda tedir. Denizyollarına gelen haberlere haykınp duruyor. Afyondaki o sa raî, iktisadi ve içtimaî durumlarına karşıhğı değil, musab olduklan davazgeçmesini» ihtar ediyordu. • aylardanberi devlet ke cilâlan bu sefer piyasanın ihrağmen sırf çalışmalan yüzünden vanın hallini kendüerine gaye ve ÜLKER ÖZTRAK oynatılan ve seyircilerini zorla gö göre, Fransada lrışa edilmekte ola; hiden harikulâde heykel ise AtaLantos bu tehdide aldırmadı ve tiyaçlannı temin edeceği sayın bugün yüz milyonlarca liralık bal aşk edindikleri için gittikleri sılaaraba vapurlarından bir kısmı ile Al ile bir gece, çalıştığı gazinoda «Alâimi türülen fabrika işçileri, resmî mü manyada inşa edilen liman vasıtalar türkü bir millet halinde sembol istihsal etmektedirler. Biz ise onlarında ve civarlannda yüzlerce halkımıza ehemmiyetle ilân osema üzerinde bir yerde», şarkısmı essese memurları teşkil eden «Kah yaz ortasmda limanımıza gelmiş bu eştirerek çıplak bir dev mehabelunur. METİN BAŞKÜT tile düşmanı nasü yere serdiguü raman kadın» dururken hangi piye lunacaktır. söylemeye hazırlandı. aşatır. Nişanlandılar. e nı Bir kıunarhane basıldı Fakat böyle cüretkârane bir şe si görmek istiyebilirdi! S ATILIK Bu piyesteki kadın, Amerikan ye teşebbüs ettiği için, gazino mü* * * Boğazkesende Defterdar yokuşundaki Ankara: 25 Mart 1951 radyosunu dinliyen kocasını hüku üç numaralı vin kumarhane haline MUTENA ARSA dürü kendisine derhal yol verdi. 1936 daki büyük yurd gezisini e Gene o sıralarda bir emir çıktı: mete ispiyonlıyan bir «kahramani) getlrildigi haber alınmış ve tertib yaparken Samsuna aid üç yazıdan Kadıköyünde Moda caddeedilen blr baskın neticesinde on üç (!) dır! Bu kitab, her Müslumanı olduğu kadar, sizi Bütün artistler Komünist Partisile Mühürdar Gazinosu arakumarbaz suç Ostü yakaianmıştır. Ku Ayak bastığı belde» başhklısı (Arkast var) marbazlar şunlardır. Faruk, Şaban, CumhuriyetB te 23 aralık 1936 da de alâkadar eder. Yeni bir tarz, yepyeni bir sine yazılacaklardı. Yazılm:yanlara smda asfalt kanalizasyonlu ••h. şekli, toplu ve esaslı malumat. Tavsiye Arza, Salih; tbrahim Çene: Ramazan, ıkmıştı. Malum, büyük destanın iş yoktu. yeni Fikir sokağmda tratnSedad, Selâhaddm; Abdi; Abbas; Ma ederiz. aşı 19 mayıs 1919 da düğün başBunun üzerine, memleketin büvay durağma ı dakika mesacid: Turhan ve Muhlddin. ladı. Yazının çıkışından dört buçuk KÜLTÜR KİTABEVİ, Ankara Caddesi 44 tün değerli artistleri birdenbire faafede bitişik nizam üç kat osonra 1937 mayısının ortasmda Yalnız bir pudra sizi her h u Oksürüğu keser. liyet sahasında görünmez oldular. • Oküüğ k larak insaata ruhsatli 14 met İ S T A N B U L ^unus Nadinin beni odasına çağırÇünkü, hiç birimiz partiye girmek 5usta memnun edebilir. Bu da Mart 26 Cemaziyelâhır 18 re cepheli 23 metre derinlikte ıp gülerek. (Sen rr.isin «Ayak basve «komünist» gibi menfur bir sı ince hafif cilde intibak eden gaçift daireli apartıman inşasıFarasız kitab dağıtıyoruz ığı beldes yi yazan? Dahiliye Veyet güzel kokulu yeni ve sabit fatla damgalanmak istemiyorduk. na elverişli deniz görür muBugün çıkan (Bizim Dağar I âletinden tamim var, 19 Mayıs Fakat. bırakt'.ğımız yerler boş ksl L.T. PİVER Pudrasıdır. tena bir arsa satılıktır. Mücık) 575 kuruşluk dört eseri I esmen Genclik Bayramı oldu. Biz Merinos Kumaşmdan ısmarlama elbise 150 Liradır. madı! Birdenbire yeni bir smıf arracaat Günün her saatinde BİR HÂRİKADIR. | abonelerine parasiz doğıtıyor. S S le o gün için «Cumhuriyet» i fevV. Tüccar Terzi SELÂHADDİN KARAKAŞLI 5.54jl2.20il5.50jl8.2g;i9.59[ 4.12 tist türedi. Bunlar, tabiî, hakikî Yar:nı beklemeyiftiz, bugünden „.„. UC n.ı^ (691S5) ve (80056) telefon (İstanbul posta kutu«u 655) B numaralarına varjılsbilir. alâde nüsha olarak çıkaracaŞız. sanat kabiliyeti olan veya halk ta | tecrübe ediniz. Mahmudpaşa, Kapalıçarşı kapısı yanında No. 18 T İ İ 5.52| S22|12.00| 1.32J 9.46 ^ den broşür isteyiniz. ^*" Senden de bir yazı istiyoruz) de eşrutiyet ilân edildiğizaman, Sultan Hamidin malum ve meşhur vehmine kapılarak çürüttüğü Türk donannıasının eski zırhlıları ve diğer gemileri, 60.000 altın mokabilinde Ansaldo finnasına saülmıştı. Ansaldo bu gemileri bozdurarak hurda demir, çelik ve bakır halinde İtalyaya nakletri. İtaJyada demir madeni bulunmadığı için İtalyanlar, hurda demirlerin baş müşterisidir. Bunlan eritir ve tekrar kullanırlar. Mütareke yıllarından sonra, donanmamızuı çürüğe çıkarılan bazı gemileri hurda demir halinde satıldı. Bu gemileri kimin «ldığmı hatırlamıyorum, beUd gene İtalyanlar satın almıslardır. Çürüğa çıkarılan gemiler arasında, Donnnmn Cemiyetinin milletten topladığı paralarla Almanyadan satın aldığı Yadigârımillet sınıfı iki muhrib, Gölcükte sığ tud« demirlenerek kendi hallerine bırakılmışh. Bu Od geminin satilmayışmtn sebebi, bir harb halinde onlann demirlerinden irtifade etmcktL Millî İşçi Sendikalan Birliğinin kongresi ARICILIK DAYAMIZ "Türkiye asırlar boyu bir bal cenneti olmuştur,, Yazan: Yedad Pınar ÖZ BEŞİKTAŞ KURUŞLUK 10 "bs İSLÂM DİN BİLĞİSİ GUZELLİK GENÇLİK İ TURALI • AYDA 10 LİRA TAKSİTLE J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog