Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Aylar
Sayfalar

CtrMHURtYETt Agtlkltt» K Ö S E M D E N ABAHTAI4 ABAMA Dağlara yeşil sarık onfnldaktaM felâketleria müsebbibi, o taraflardaki ormanlann imha edilisldlr. Eskiden ağaç kökleri yağmunı tutuyordu. Şimdl kök kalmadığından ortalığı sel basıyor. Demek ki Imhanın zaran köylerden ve ziraatten şehirlere ve sanayile madenciliğe doğru UerliB M Marmarada, Mrl yor. Dün bir basın toplantısı yapan Vali Gökay, şehtiyak vardı. Hep o söyled ğim ankuaya u^nyan gemOerİ İki aylık bir seyahatten döndüm. YAZANı Ve hâli ne kadar çok onnan tago«1*m!.. Bir tahtravalli gibl ömBir kaç acı haber, yüreğimi nzlatrin imarı ve güzelleşmesi için devlet tarafından knrUnnak fisere takOslys rünü bir a?ağı, bir yukarı, nd ha yanguu oluyor. Gazetelerin hemen U. Onlann baaında, her hafta bu Könderfldi yardımda bulunulması gerektiğini soyluyor reketler lçinde sallayan o idi. Meb her nüshasında bir kaçına rastlanı«ütunlardan fikirlerıni dinledigimit us olarak Ankarada ilk görüîtuğu yor. Kasdea orman ateşleyenlerin Panama bandırılı «Roıaliııo» fi Dr. Adnanın ölümü. yakalandıklannı da arasıra Bğrenlmüz zaıran, gülerek bu yazısını Vali ve Belediye başkan vekili mı* seyyar esraafdır. Çünkü btınlar j lepi evvelki aksajnld brbnada Ege «Gidip gelmemek, gelip bulmamak» yoruz. Fakat bu adamlan ina>et Fahreddin Kerim Gökay dün Bü dagınıkhr ve sokak aralannda do i d« cMortO> Itmnnı y«lrml«rm(4» sözünü bir kere daha elemle, teea ferden sonra tstanbulda Milli Hü da bunu bilerek insan üstü bir gay kendisine hatırlattım. Rsaca, »Ne yerinde şipşak idam ettirecek ka»ürle basa söyleten aziz dostum, kumet mümessilligi, Terakkiperver retle işe koyuldu ve arkada^lanna yapayım, hizmet!...» dedi. Etti veya yükdere Meyva ftdanlığB.'ıda bir Jaşmaktadırlar. Migro» teskilâö karaya oturmustur. nımlanmıı henüz mevcud değildir. besın toplantısı yapmıştır. • Şehıi bunlan da yola geürecektur. bu hissini a^ıladı. Bugün yedi bü etmedi, o ayrı; fakat, muhakkak ki, Yunan bandırall cAatro» filepl demek, bundan »onra ancak «Adl ler ve Avrupsya gidls. Bu fedhlş kanunlarma ve gösteMeclisi Daimî Encümoa üyeleri, Istanbulun hnan de UmAiumıza gelirken Marmarada I Var» olacak. Henüz ziyaretine giBu tarihten sonra yenidea ilme yük kitaba varan bu milletierarası h'zmet etmeje çalıştı. Bütçe encü| demediğim «en aziz arkcdaaı» nı dönü?. Parıs Şark Dilleri okulunda kaymetteki Türk cseri, onun büyük menlnde ve umumî heyette faydalı rili infazlara şiddetle ihtiyacımız VUâyet ve Belediye reia muavinleri îstanbul, tanhin kaydetmedigi «Pelikan» bumunda SJglığ* tap'.an oldu^unu bn münasebetle tekrarile bazı tnüdürlerin de i$tırak et bir ünar hamlesi yaşamaktadır. tnıştır. Her 'kı geml de maklnelen ; düsündüm. Şüphesiz, hepiaıizden türkçe lektörlügü, üim araştırmala hlmraetinn anıüdlr. lçinde kendi müdahalelerine şahid olmuşumdur. lıyayım. Saym vatandaşlarnn! İktikleri bu toplantıda şehir işleri gö Günde 3040 inşaat nthsatiyesi a nl çahştınralaraa rağmen kurtula | çok o, bu acının ezintısi altındadır n, »eyahatler, konferanslar ve bir kaleminden çıkmlı maksleler de 1950 secimlerinde onu aday Ustele tısadî, Içtimat ve kültıirel tedbirrüşuimuştür. Gokay "demışt r ku lınmaktadır. Dün toplanan imar ko ! marnıştır. Bunun üzerine telsızle i Ezelî emre ne denir? Ben ne dye çok m^ddi, manevi üzüntüler.. On bulunan bu muhteşcm eser, yalnız rinde görtnedik. Yeniden ve son bir lerimizi bn tedhîşin şaşkınhğı gırabeş ylla yakın bu zaman içinöe o bu rrakalelerden dolayı değil, büc Şehırdekt mahalle arası yol misyonu kaçak ve <mar projeleritıe j Geml Kurtanua îsletmesinden yar î bilirim? sında alınz: Bakiye ormanlarunızTann, sevgili büj'üğümüıe rah kudu ve okuttu. 1939 da İstnbıUa hassa her satınna ihtimamın'n izi eT Unn tamır ve Inşası için 4,011,000 aykın inşaatın men'ı İçin gereken dım istenmiftir. tlmroz» v« «ATürlü fasılelarla, fakat lçlnde da ve eivannda yasayanlan münamet, arktsında blraktıjı tevenierme döndü. Dostlan onu çevrelediler ni bırakarak durmadan yayınlanlira sarfettık. Bısıdan başka Kü tedbirleri alrruştır. Aynca bu top lemdar» tahlisiye getuileri kazazesönmeden devam etmış siyaset te slb bolgelere göçerir, Iskân ederiz. Vaktin Ba^baKanı, Dr Refık Say ma ınl temin b kımmdan Doktoı çükfcöy, Şışlı, Buyükdere yollan lantılarda bulunan mimar ve mü de filepleri kurtarmak üzere dün te^liyet ihsan etdn. Onlara, ajac; katl'âmmdan gayri bir Doktor Ainanı bon deia Cerrah dam, Adnan Beyı sayar ve »everdı Adnanın miüetine baha biçibüei mayülünün formüllenmiş bir itaile Istinyeden aynca ikinci bir yol bendis odaları delesejeri de b i » sabah hareket etmiıtir ECçim çaresi gösteririz. Moktcbler paşada. yatuğl h»stön« odasında Devlet Başkanl İnönu de Atatürkun bir vaijfândır Anşiklopedjnın *.ıu desine toplu olarak rastlanmaz On Bçıyoruz. Ş şli meydanı Harbîyeye yardra vadetmişlerdir. tstanbulun Ş leplerin iklsi de yöklfl balunda merkez fik r ve htkUn sıy asî k« vasıtaslle, radyo vasıtavle evlârtlakadar genışletılıyor. Gureba has Iman mev7uu bahis olurken bunun maktadır Bu sabahtan ltibareo kur gSrmöstüm. Bir kaç dakika önce bı sağLğında umumi hayattsn ıızak te*cbb si, tfi'lü itirazlar ve çetmo naat, hürriyettir; rnill! muvazene ve rımıza ağaç sovırisini a=ılanz. Ontişiğındeki hürrede ziyaret ettığıra k.lmış, eski mucadeie arkadaşları l^re karşı koyarak çıkmasmı ,ai tanesi öhü açıldı, klâkson paviyo Belediyenin 80 milycm liralık büt tarma amelryelerine ba«lanacaktır. lan mutlaka, fı'len ekici, dikici yeelç. Alı Bey, delık deşık olmus, dı Di aızuianna uyacak şekılrîe yem yan müteşebbiri olarak ona, d'. i ahenkti. Bu sütanlarda. bühassnuntm arkasındaki sahayı da aç çesil» yapılamıyaca&nj tekdlr t 1850 den önceki yazılarınd» görülen risHrirİ7. Kıneı, yıkırı. yakicı yetişyatıetiı ve yaralı vücudiıne rağmen den hayata katmak ve boy.ece et münün verdlği teessürler ıçınde, bu tık Topkepl Aksaray yolu ısum âsrs niz. Tanhi ye roıHi eserlerimiz, tirmeviz. Bunun icin de u«ııPer ne kadar saktn. ne kadar huzur ve rafta b r ayrılık toplanmasına ım Vîllar stirmüş muvaffakıyetll h.T politlka fıkırleri, en riyade fikirde lâki ve sçilrrasj devanı edıyor 5eh Uim rr.üe=se«;e!erımız hep buradaVail, Irak kflhflr heyetl hürriyet aaiatnı etrafında doner. keşfedilmislir. Baska memleketlerhattâ neşe lçlnde lse azlt Doktor, kân vertriyerek tkinci Dünya Har raetinden dol yı şükranlanmı =un! zadebaşı ı!e Be"szıdın açılması fa dır Memleketin h<T tarafından tah şereftBe çay verd! Fakat bu hürriyet kavrammın top de rkııl cocu'\' in. bir ağacın, bir zıdaıns, neies alamamaktan musta bi için.e Türk cemıyetini mıllt bir m^k, vazifemdlr. aliyetı de dfvam etmektedir Şım sil içln cocyklar bursya gejiyorlar. bphcedtin sahlbl kıhnıvor. Emek TıU ve Beltdly» ReU V»kni CHSkay I rib, hareket»ıx duramas, hattâ hır lik halinde bulundurmak diUUnceluluk hayatımn türlü safhlarında diye kadar ıst;n!âk için 9 railyon Gör3mÜ7iin bebeği olan Istpnbula âüs »k?am Taîlıktakl Sark kahvesln 1 TürViyeye d3nüîfinü Uklb ı nasıl bir sistemln ıçlne girebllecegı ve Ö7ene niıstırılıyor. Bizde de o çın bır halde idi Mezarına yazıla sinde idi. Doktor Adncn, siyaif halıra sarfc'rrış bu'.unuycruz. îip nesil türer. s!tı vedi senede llfmîe me^?ul uan i ııpvlct h j'çe'siıden ysrd'm lünm de. on beî rttndenbert »ehrinıİKl» bu cak manrum kitabeyı, hiç bır enyata dönmek ütemem ştl. Ona, 11 Doktor Adnan. blr gün baktım; veya sistemsiz bir rejimde nasıl ?eı îra^ MîltOr hey«! terefiı» red» Atalürk bulvarmda biok Fpartı ludur Her ne kpdsr drvlet Vütre îunir vfrmiîtir çeklesririleceği hakkında ne kenİnsllah, va'anrfa>larnn... | dlseye düşmeden gülerek okuyan ml olgunluğu, itinaya lftyık şahsiçcr: 1946 secim artfesinde Demoıcrat man'arın ı.namıar.Tasl ya:s:T..şm!Ş i sıle l'man'sjr vesaire Rftî isler yaTopbntıa» Maanf Müdür Mtuvlnl Âli Beyden sonra gorduğüm bu ıs yetile mütenasib bir hizmet mevzuu Parti ll«teslnde mü'takil rrebus a dlsile ?örü«melerlmde. ne de li/a Ama tn;allahla kavbederek uınahr Belec' y>= sarayı irs^alı devarn de aynca bu s=hrin Vut'ıüılddin Okvuv ve hevp< ml»ım»n , tırablı manzara karşısında sevgili bulmak lâîimdı. st ifadelerinde kesin bir fıitre rast nımız voktnr, vataTtda«'arım. Evvelâ aayı. Hemen hatınma, muhterem etm''kted'r Putada aynca bir bıiıçin devletin eünl dan nrfsm E'.lf Nati hitgbei«<le buDoktoru feskm edecek sözler ara• larradım. Merhuro bana, ıl mde ne mutlaka bir tedhiş . Vatan haınhocam, rahmetli Irzet Beyln hatırayük ucuz takanta ile benyo için bl uzptm"sı camrldir ve bırau hiç bjr mağa, havaî şeyler konuşmağa, son tilâm Ansiklopedisinl, onun bllkadar yapıcı olmaya müst^idse po lcrine, knlpazanlara, erar kacakrıtıı^'a'a eevak vruılftlr. gin, gavTetli ve bılhassa dikkatli sına çıknlmış kitabm başlancıc na ya^tırAoağız Ucuz lokanîaları vilâj et kıskanm3mahdır. Heye* yann trenle m«m!ek«tlaJlıden yazjl'rırHon bahh açrrağa mecbur t tiz ellerıne emanet ettik. Bunu lar^mdikl bir kaç cüml«si geldi .itlkada o kadar itirazcı gorunmuç lanna ölüm rezası uygıın eöırliıaehı'de çosaltscal,'m. oldum. Onun bu acılı halinl «örüp Otohös yedck parra'an ajr icaVır. Onda siyasette geçen zarranlara tür. Çünkü ruhunclakı kuvvetiı yor da, rnfmleket ara7İsinJ tahıib içi parçalanan Halide Hrnım. parça memnanlukla kabul etti Her arzuKa?li"e?n;ed«lvi gcrekondıılar "tenkid» hısaasi ve bıir, miıstakıl edip iktisaden bİ7İ knndaklavRnlara Cok?ı oloLüs jsdtk parcas: ve fCalypso» gemM Karadenüe runu, vaıifede bir devlet adamı aı karşı duvdugu acuna, ilirn ve fıklr parça makalclercen ziyade, devamlı Tren guiergâh'Pdskı geckondu ci"er siparisler icin Hızumlu dö verimli!i*lne besledıgi Iş olma meyll, ilim İçin yapıa olma niçin ibret Habilinden clnavet magittî ve uzunca bir ya7;ya, baslamasını fatile verine getirme$e ç lıştitn. O yn =evkett)S1 ni«bette s!vase*te onu hallinde darB"'ac!Bn kuruliıas11»? fann bu şekılde b:raifı'mssı ksbü Mrin temin e^ıîmek üzere olduğuHidro'ojlk araftınn'lar •atsnî'k flnre tav?ive edıyordu. Her ilârd'n daha vapıcıhktfn alakoymustur. İnkıl'b İdamın alethinrfeki yumu^uk kalbdeâ ld r Burrda oîurarı vetindaj r.u, iki avft kadsr srr\'i«e ıhtiyscı y rnüessir geîea bu sözler'e bıraz ıaseneler'^de Doktor Aânanln bu ten lilerden pek ço'f'an huna tarpltar lar Karneeşrtıede ysptıracağ.znız krrsıhyacak »iktarda otob"ıs eıkadün «lcan> Kara<1enlw lureket klnleml^ ertan hastayı btı. son gö DoçJJr SERMAN Doç.Drü.KJXBIR bdci ruhu ve bu şahsf ktlklâ] duy olaraktır. Zlra merhametlen mpınz blok 8Tart)ira>:a npkledildıkten r'acaŞını. troleybfisüo Ihaîe edilGemld» bulıman muieha«snlar rüşümmüs. Afiyet dileklerlrni söygusu, Atatürkun toptancı ve kuru hasıl oldtıeuntı billrler. Bu tshribaonra slmdıki b.nalar ortadan kal c'ı^ni, Taskasabda büyük blr g » Karadenij n öon m«'r* derlnitkte otin cu ruhüe bağbdaşamarr.ış hıssıni leri calıMlikie ve zaruretle vapandırılacakttr bS'e»"*!* tetkıiclertJe bulunarskldrrtir leylp ayrıldım. Tam manasile verrj Inşs o1'jnr'ı;5urm sSyîemlştir. Diîer ta"ftan a?nı «sml "e sehri d«... verir Eğfr aksi ol^avdı bütün mü lar, hafifictid maddelerin arkasına Cokajnn bi'^ırdiSine cöre, yüz Yanan Emirgâri köskünün yeriae rrlze feinlî o!an Franjız denl? âiml cadele senelerjnde mühim mevkı sı^insmamalıdır. milvon liralık blr ftrciJ ihHva edeYetmls Cç yıl, türlü lahmetler, yer.isım • ppt'iıyoruz. KUibagah, bırkac «ön için Franlerde bulunnus olan onun gibi bir turlü emekler, türlü ikbal ve iddereyi temizletıyoruz. Bu sene se cek bir "rr.ar Bankası kurulması iCahilin ve zaruretteki adamın politıkacıyı inkilâb yıllannda da anlavaraSı d:l budun Mltrro karn> ontartrıdan 34 ü barlar, uzun sürmüş, vatandan uçirni yanıhcak o!sn Vljjet ve U f"in hu'r'ırretçe harırlsnan kanun müçterek mesuliyet ve şeref yerletak Ztmanların yıklcı rnahrumiyetpazarte<i günü peliyor mumî Meclıs topljnüları icin Vı lâvibası k:sa zamanda Meclise v e t Kesewen, jakarsan seni snlrlnde görürdük. lavetra alt katmda bir SBİon inşa Mlgro k\ınıculannd»n Ch Hoc*trcxs« lerlle mamurluğundan zerre kallandinnz Bak nümnnesine! Sana Rahmetli Doktor Adnan, içi r hat Vali, g37±no ve loksnta 1258 karar 1008 sahife (İndeks ve Fihristler 156 sahife) dfln tranbul rapuru Uc tehrünze gel mamış bu harab vücudün sahibi, eitıryoruz KSy yoHaruır. inşası r'n B°VJ''e taraf'n''an ..... ..„.„bır insan değıldi 1944 te iki cıld devlet baba yaşaman icin başka çaFiatı cildli 30 lira. Mevcud" bitmi^ cildlerin jeui tabılarile 7 ncî Türklerin yetiîtirdiği muhim adamve ş°hir ana esHdelerine bağlanma olarak neşrettlgi «Tarih boyunca reler bulacaktır. Mai<.etini temin y »ıpariı edllen 66 «atıf rild hisılmaktadıı. sı içm 1 224.139 lıa verd k Tarab mııacağı. Belediyer.in kerdLsine ve kaîr.vonıtndan 34 Oiü h,>TM ^iep oaTar* SarJan b ri idi Muhakksk ki, onun ilim ve din> lsimll, değerli ve dol erîrmiven bu holgedrn su mııntıit ri'ecok taıife!?r ta?dik ve kontro!kjymetü adında, gelecek nesilier, ya Is*jıye yolunun ıkincî kısmı günO gun kitabının İthaf yazısında Haiı bolpeve ko>rek (»sınacak^ın Sabırlı îa mükellef olducu yolundaki D;v t«lRTl"Tr)rmnIbn»nımı»d«ı claeaktır. faall* kendllenne hıirmet ve takdir mev100,000 Jjrflva ihp'e edı'nuşiir. *ı:sn rsmsr »arf.rds ol, dişini mk, ağaclara dokunnıa, '"t Sâracı karcrma ternasla demış yet» eecec*»! W!d«Hl»p1rt»rtr de Edibe şSyle den ruu bu'scr.kîardır. Sty setle ilrrun, Gokgu ça\ uj Biiumum Matbaacılık ve Kltapçılık Işleri tir ki: hattâ Baü fileminde de çok kere uz «Çok sene evvel Orta Avrupamn lfö"me sıran gelinreye kadar » OtomobPcHpr ve ŞnRrlpr DprParspllenerek saüşa çıkerılmak Fskiflpn de orman katiiâmlan Herk82 CagaloJJIu Scrvillmescit So.24 IstanbulTel. 20968 la«amadığına her iki Ihtirasl nıblr su şehrinin mütevaza bir otel i DPVW Sflrası böyle bir ksIstenen Goksu çayinnı hif milyon neğ'ne 2 tâ^tîk avnlntış! hunda biılıkte du<,anlann. biri dıHAH KİTASIVİ ««yaart Onl»«r«lt» Cad Ia4an. odasında, sen hastalığın, ben de olnyor, fakat kiıcıik haherler ararar vernbüır Fakat tller Kanunu liraya SE'TÎ al<î k Eurada bir spor Otoraobli l»»t)8l »Itnak Cnrrt Otomo ğer. aleyhine Uletnek üzere, çok Satış yerleri MAK KITABtVl (Babıail) Ankar» Cad 4 Utan. endiçe ve svkmtılarımla yaşıyo.uuk sına sıkıvyordtı. İdenlU» miinevverbenim hu hsHım! tanlmaktadır.» btldler ve Sofftrler Oernetine KO0 kere acılı bir ömür sürdüklerine ' saV.ası ile üç smıfh bir ilk oku! n HAH MİTABEVİ Vanıttsvaytar Sofc. <• Bir gün, hayatta artık yapacak bır lerin ikazi ile felâietln büyukli><*ıi rr.tmeaıat yıpılmiftır. şa ettinvcruz ZevBeb Kâmıl has Dr. Adnan, en üzücü mUaüercn feyı kalmamı» bir adam «ıkıntısı ile anlavldıeındpn simdf nrmnn 'ahrihŞehrimizdV nnmarafama fşleri n Bıma mukabil Cetnlye'* y*buı Ikl • tanesi yenı paviyonunun da! ıli tebiridir. Onu. daha Tıbbiye mra!?otururken, sen, birdenblre; Sen lori binnci <i?hifeleHe yer alı> »r. Hstlgln avriMîfı ftSren<'njW!r ikmal edildî ,Sİsatı için bir rr'ihfai lira ayırdık rmda ıken siyasete çeken kuvvet, yaşamıyorsun, «vegetero ediyor Bu an!avı« tch'üiPİpri lckrarlamakk «'Tnristlerhı ?Iklyet1ert 23 ekımde yapılacak tıfcJrn!* nOfât ""1C?dikövde Inrf gaz'iosumı ni'ı "h '•' hürrivrt »skı Ve fstibdad nefreti olsun. Ruhunla aklınla biraz ya?a la m!'i:'~tirilmpli'fir, ' »ayımı hn?ırl^kların* 'Vil^vctçe ehemttslyan handıralı «Roma» vapuru dün mahalh olarak hazırlıvoruz Z i oı.'vetle devsm Kflmffktedır Sehr'mtııHu*tu. Bu aşk ve' nefret, Bmrönün Ikllmltniz ve toprağıfntt, nr• f, megelâ felsafe okusan bu sıkın •t «<at Tî d» llmemmırdan Plreye mOter cirlıkuyu . Befcelp de numara'nma ijleri taır.amlanmıs bu verc'hfr harekrt erm!«t!r 800 klfl^İ. son anUr,ına. kaîîar sönmedea surüp > t)dan kurtuluraun, dedin .. Önürre manvı/lık vi<Hinden kStüjt'lfvSfi > u iunm'ktadir. Iiraya yaptmvarut." k'f!!e<icn hllha»!"' Fransıı »»»yahiar. gelmişfir. açllân ufuk. çok' genis ve femizdi vatan, tonmlanmnın, httÇH'fâ t(pnDün Vilayette Valt Muarinl Veflk kendîjlle pSriijen »rksd»?ı»niîa, tstsn» > Tanzim Arbk okumak ve okudugumu dü diml7İn sıkınrı ceI"" erimİ7 W ?er Kltabcıi Hn kaymaitamia1908 lnkjlâbı, Doktoru, ihtiyarile îktis?dî rr.evzuKT^a icm re <?er«e 1 rın lîti'sklle riyas*tlnd« l»lr toplantıda. bulda tarihf mahal'erden baska »IS^a şflnmek, nlce acı günleıi bana tatlı rilemeje uŞrnvacakfrr. Çaresine hayapılan tabl! desin tEnzim sntışlarj fp.ydah cl i sayım ve fcon(ro! memurlannin tanri çekip* Tfr bu1?m5^kl,~nnı şohr!t8vl» a*ıld"ğı ="r?ıır.den, Berlinden memklldı.» Tahrinleri örîeyip \eni orbakrmdan çok beftendiklerinl mustur Bu sene yaln'z bu mihıl ml ve bunların yet!stl»Hlmeıl mtvzuu ml«!er sofBrl?rd«ı çlkâvet etmlslerdlr , lekete çağırdı Ond^n sonra Adnan kuralıra. Baska milleflcr Erninfan kl, bu tatlı duygu. onda Fi'hak'fci II Yolro salonu Bnftnp Tra \ Bey, bu ikizli hsyatı, ilim ve «iyalerde 1 5 mılyon kjr poiakal sct Ü7»Hd«; kararlar alınmıjtır. uıun 'ürmemistir Yaradıhs, her röllcri konı'uk ev'erlprken bîz narl flk Müdür'üSfl tarafından htcblr n c set antagonismini yaşamağa başlabk Pirmc peyıir. doıtıates k'm KandiIU rasadhanesi 3 zefzele kuvvetin üstünde. O rahat, hururlu kendi neslimlz lçinde m'ir çıkarılnr<TOu o>r"a«ı iebrb"e sey di. Iıb fakultcsinde once muall m panyası, jimdi de yaptıŞımız kRr | kaydetti yahiara adeta hOcum tien »oftrVr BO muavini, sonra pro/esor, sonra mübir hayat için yaratılmamiştı. Yf ormaniprın Teri"e »ŞRÇ puz sjtıs'an hf.lk iç n faydah ol 1 Kandlül ra*scfhanesind«ı büdlrllmif rtimüs'flr Bunlardai boııUn da faz'a Puniar. harnâiem kanaatler hapılan'an ve yaptıklannı devamlı bir dür Trablusgarb harbinde Kızılay l ^Ir: Ocret l^t'Terek »evyahlar'a mürakaja muştur. tenkid kontrolundan geçlrerek ra HH almB!i' ır Kaç memleketten mlmüfettişi. sonra umuni kâtib SağjLrtsk buniar V3''fe!erini tamam ı Evve'fcJ giin TL'kıyf sortlle 14 ü 6 sai gefir'1er.ilir. hat etmek mümkün mOdür? OkuLk Uımım müdüriı. sahra sağlık ulamişlardır yerîerini, burünlerde dak \s 32 saniye (rrçe hafif 15 I W daBir vafonuB sahanlıSina yup pek istıfade et'ığıra oLa Sci 1 tsrael, kendi hüyükierrnîn k'ka M sarfve etw gent hıfif ve Î9 u ırutn! müfettis muavini, nihavet arabalan ee!efek chn Migros teş 6 s.n'yı> gpee cr'a ?iddr'(e oinak tızere «rakçekiç resmî çizilmiş enee chez Les Tuıc Ottomans» kita adına eöide varatti"! ormanlar \etMütnreke basnda Osmanlı MebuSon giinlerde bazı fabr>ka!arın helâkilâhna bır?kacsk!ard!r. uc 'elzelc ksyded.Imiî ir. bırü türkçeye tercürne etmesini ken memlş eibi AtsKirk a^ma da orman san Mecüsirjcle üy» Millî Mücadele0« Mİzeiriln d* merke7 fl!^Jnün ra Inrı Ue ummri hHâların duvarlar n» Itiraf edeyiTj kJ Czerlerinde gehüviıklerimiz disinden rica etmişüm Nıce tered kurmu«;rur. Bi7im sadhanernbrden U'^klığı 140 kllonıetre çi^Hen nrakçeklç re'Vierii* evve'kl ye iştirak, Sağhk Bakanı, Birir.ci reken şekilde rrsuee^T ola'r>ad'2i oîarik ' Hödlerden sonra buni" raıı oldu, ni •'r'ına kurdıığumuz ormanlar nere(^în blr reflls) daha <':>rrri!s1!r Sa^t i B M Mecli'i ikınri bafkanl'Sı, za17 ''3 tc F'vda'nasıdan kilkap b'nl'vd de?. ce yeni arajtırma ve ç s tr»"l Siîü'ifçe'^iî !«tsvcjna ecf' 8) 2 SuHye ve LUhnanın dae'asonra kîtabm tükce^i basılabikli =!r?da blr vagfKiun s?hinlı2mda orakçpklç resiTilertne tesadftf etff'nls*ır Bu kadar d kkatli ve oaurakebeli nnda. bîn senelik «edler vardır. Taş K»vflyet annlyet maksTiianna bVVhir zp''â rahat ol bilir miydi? Fa dsîlan insan emeğile serid şerid r'lmlş tahklkat f için tr»n blr trJ'tdet % n kat son ya7is nda Leonart'o da ka7imısJar, üzprine esekle toprak içt.CTT>r,r)3 bek'et 'r !T"ştır. Vınci'den naklet^ıŞi gibi kavbola ta«ımıs?nr. Ve her yıl veni topralt t»slakl?rıntn hüvlyeüeri ta«ıvor!ar Kenar'anna zevtin aparı, ^aV servetle'den dalma uzak VaH' dut »ih»n dikmi«ler. orta yerlpri'ie Fazileti. her zaman ö'ümsü? b<]d\ 13 yaşında cocuk, biri 14. bîri Mal. mülk içln hlc bir v=k t korkıı mevluat kaf>"lî)*ı*> devam e^mektedir. lara te°hih edîlmesi mümkün bu 21 yasinda iki kızı i§fa! c<ru?ş ?eVm°di. «Kültürün en doSnj yokav?hklar savesim'c Fübnanın inÇataİMya bajlı Yakublu kövunden !u» başhklı bu yazı onun kendinsanlin binleıre serpHenhpri va<;»Mehmed GUIerir. İS yasndaM oPu den sonrakilere yapabilece^i en mn Çerafeddin aynl kdyde*ı ?1 v?«î'rıt<a v« m'Ja rnhilıvor Kaya parcası daensli bir vasiyettir Muhterem admı 14 yaşındrkJ iki kııı t&fal ederek kaçırlara bfivle bR^ıvoriar Biz, veriınli m"!a da, Jindartralar tafmdan yakarahmetle anarken ebed! hayatınde daeîarı verlmMz kılıvorıız Urnnı; ve tevktt edllmlstlr. Hskkm magflretine nsil olmasını Er 3 fralyada da dıırnm avntdır: s* ' ' * aynca Bu nesil içinde, kavalik daeları, AĞUSTOS 7 ZÎLHİCCE 18 m?dern fiJctîerle sarık halinde sed Her 150 Hraya bir kura nurnaraa Karaçümrük D. P. bucak sed evi»»nî^er. Topr?k .tanıvan'c, S kongr*sl tekrarlandı apartrr?n dairpierl «edlcri doldurmus, kenariara reyD P. Fatib ilçe kongresınde yapılan rln afh»eı VP a>ma, sedlorin ic **O S O itirazların tetktkl sonunda muailel •6 0 V. | 3 02 [2 20 1613 19 19'21 06! 3 0 3 addedllen KararumrOk bucak konpresl rafl^nna da huedav ekmisler. BöyL 1 R A 'ekrarlanmış tt veni «çllen idare ku lece yp<">rna^a çabal^ nrlar. K | 943, 9001 1 •S3]li l.4«l rııu 1| basına gelrâlttlr. 4 Avnı mpn7»ravı *!imal Afrikada Fran«i7lann varattıeına sah!d nidntn* noMsra. Tu"n?, Cpz^i'ir Çok yakmda herşeyi Sğrene. edebıhrsin?. Şerafeddln çeki Relsten ve Fa'sta da yesü sank sarma*a, ^eksin; bana itımad et!... İsbst edeceğim diyorum a!. tırnTİ ka»ar)ma*a cnliai'vordu. Bun Mükemmel!... Fakat.. Nasıl Allah aşkaıaf. ! Şeytan aklıma neler getiriyor? lar. miivnrik kiijfptior^'r. ve «adere Bu, şimd Lık benim sırnm!Şerefeddin Bey, Nalânın gönder İnssn ciddî meseîeîerde daitna bif Nalln Hanım hepimizle alay mı e b*nir» «nh^an PÖrdi'kleHmdir. Ff^ir>nH hî7'm dpr'a^mınn ço. diği haber üze~ine. k^r.disile bizzst sürpriz pnyı saklsmalıdır!. diyor yoksa?... ^ tem^«:a eeçm"k ı«li'arın''a kalmış" Nalân bu gece harikulâde gü hs"^n h»tıfi* nen»f vrrme kııvve'l *** r c Tail oimamııçrır. *<!»bık orman'ann b Ba^başa ve İD fîörü tüler .. zel değü ml?... Elimdeki dolu votka kadehl tittopraklan. anrak Wr V»c «e«e son Her zamanki gibl... Fakat Ne konuctuk'annı sonrad^n Na riyordu. H=ınd=n yavaşça koluma Gözlerimi Nalândan ayırmadan ra «elierle dpha InereV. ri'ha Inelâna fort'uŞura zrn^T b^na: dokurarak: konusuyordum. Artık Afif Beyi cektir. Buralanm tedavi lcin, şerid On bin liralık çek hususunda Çok içiyorsun Kenan, dedi. dlnlemedim... Caz susmuştu .. Ç ft leudirl» a5acİ8n<1ınnpk icin vaMt Prcfesorü ikna etmeğe çakştrn, o Alışkm değılsin; gana dokunacak! kavbermemeli. Sonra i«. ne^SHerin kadar . dedi. Vallahi, bu gece neşeni kaç,> Nalân dansa devam ediyordu... ler arasındas aynlan Reisle Nalân. dar korsesi içinde, urun eteğinin arasmda dans etmeğe, hem de uOna cevab vermedim. Renkü re ucu elinde, oradan oraya nefes ne zun uzun dans etmeğe nasıl razı mak istemiyorum ama Avcundaki bos kadehi kıracak gibl bahçeye açılan büyük camll kapıya kaMırBmrvarptı rferecede mnarrnm Muvaffak oldun mu? doğru yürüyorlardı... İkisinde de kfilfet haiinl alnraktır. Tomnlarınerler altırda danseden çiftler ara fese koşan Şükufe, davetlılerine oluyördu?... Onu neden hep öyle sıkmaktaydım .. . Evet. Söyle rica ederm... kalabalıktan kaçmak istiyen bir hal miTi1»n cok heddna i«îitpresiz. Bilmem ki!... dedim. Peyarcı biraz rahatsız... \ . Sen den ,hiç bir izahat Isteme sında Süfyanın kollarında dönen boyuna bundan bahsediyordu. güiümsıyerek dinüyor ve kendısi Rnniar. nnın vadeli mn»meleleT» vardı... Afif Beyin sesi birden ciddile?Nâlcîa b»'tıyordum Bu akçam çıl" Nesi var? .. âi mi? Gelinle güvey son derece mesud ona neler anlatıyordu?... tlk «afh». ormnn van^ınlannı çıKarsı tarafta, komiser Haşmet Ateşi var... Onu Vesime ile ü: dırtıcı bir güzeiliği verdı. GiydıJ: bir neşe içindeydiler. Bunlar, çocuk İstedi tsbrî! .. Bu SuaUerı acaba yuksek sesle mi İsler busbütün kanşıyor gali Beyle arkadaşlannın grupunda heeve goncermek isüyorum... Burada Ona da sadece sabır mı tavsL. balkopüğü renğındeki şahane tu denecek kadar genc bir çiftti. Şü sormuştum' . Handan kuhğıma: Yakarrm »eni! dive, siddetli yecanlı bir sohbete dalmıs görüba K°nan Beyl Annem zevahıri koruyor sa yatınıyacak çuakü... valet ona o kadar y*araşm;ştı ki kufe ile İrfan Beyın en küçük kızyc ettin? nen Profesor bir an sustu ve onları kannn mndt'plerile dlkilmelidh. Ne gibi?... Bu sırada Peyami akranlarile beları olan Betül, şımartılmı? bir ço dece d ye fısıliadı. Evet . Ama, o senrn gîbi buna baktıkça nefesim kesiliyordu. Ve ?cevcudlann mııhif»7='sı başka Şu mahud tahkikatm son safha kapıya kadar gözlerile takib etti... raber önümüzden koşarak geçti cuktur. Onu tatil boyunca aramızda Hayretle ona döndüm: Bzül'nedi. Bilâkis memnun oldu... fevkalâde şuhru .. Bu arada Reis de ona mağrur bir türlü mümkün olanuyacak. Yanaklan pembe pembeydi. Süzgün sından haberiniz var mı?... görmek pek mümkün olmamışti Sen nereden bihyorsunî... Çünkü, böylece, aklî muvazenemi Reis, alkolden ziyade onun bü Hep kolejli arkadaşlarile beraber(VâNÛ) kifl gundermif, daha gerideki kü Hayır! Bütün o geçenlerden sonra bir hall vardı. kortrol içm eiine mükemmel bir yü^ile sarhoş, onu bir yudum su di. Bir kaç kere yelırun bahçesinde böyle bir bskışa ba^ka ne mana ve Evet, iyi edersin, ded m Fakat Nalân Hanımın on beş sene çük bir masa başında b r kara hafırsat geçimiş oo'duğuna kâni! E gibi ıçmeğe susarrış, gözleri gözle karşılaşmıştık; gülerek benden kaç rilebilir?... köşkte hiç kımse yok değil mı? hangi akıl hastanesinde kalmif ol yalet gibi dimdik oturan Şazimend ğeı" vâ'dettiŞım ŞPVİ kendisiie isbst rinde, dünyayı görmeden cönüyor, m:stı. Handan acele: duğu bır türlü öğrenilemiyor .. Ga Han>m da göz kırpmı^U... Nalân ise, Hakkın var!?... edemezsem, o zaman iddiamın blr döndürüyordu .. Şabaaı yanlarına katacağım liba, böyle bir hastanenin yeryü hiç kimseye bakmadan, günaha koŞimdi, bu vahşi küçük ku, gr.yet Nüshası 15 kuruştur Gülümsemekten kendimi alamadeli s;;masından ibaret olduğu Düğün pek neşeli başlamıçtı tr sevimli ve sokulgan bir gelin hanım tabıî, dedi zünde mevcud olmadığınl kabul et şan bir mâsuka gibi, aceleci adımr'a yflrüyüp dıjarıya çıktı... fan Bey, eski kafalı bir baba olma formunds idi Artık kimseden kaç mıştım Loş bır koşede Hcndanla sabit olarak' bu da, Reis Beyin dıAbone seraiti Tiirkiye Haıid •nek icab edecek!... O halde mesele yok!... başbaşr ıdık Onun Nalâna eşit güBu ne demek oluyördu?... NalftLira K l leSigi raporu.düzmekiçin en kati dığını ispat etmek için, kızını sev raı>or; bütün davetl lere tatlı. tezeîliği gölgelere boğulmustu Kadsura Kx. Elimde olmadan esrarlı bir tavırHandan uzaklaşırken, Afif Beyin *ı ne mn Reise karşı böyle birdenbire Senellk ~"l>iFdelir teşkil" edecek. değîl mi dığı «encle elel* verdiği bu mesud bessümlerile muhabbetler saçıyor hi bajırua dtktım ve'bir kere daha bana doğru gülerek geldığıni gör la: 4SM Alt. «vlık tabive değıştirmesinın, onun Ssıkaa y> geceyt, asri' bir meraslmle kutluyör du.: • ' düm: Olabilir! dedim. <.: ya?!. 24 ıW ju'umsedım. Oc »vlık 12 00 ne alâkasına bu sekilde müssmaha du. Tşin aslı genclerin arzusunu Handan tekrar koluma dokun Herkes kannızla muhabbetmizı Sakın bu tamamen blr masal •JO T NSlân, ona isbat etmek iste yerme getirmektl tablf. Ama İrfan tx» Handan bana üzgün bakıyordu eöstermesinin aebebi neydi?... Ha Btı «viık du: ' diğin şey nedir*. Yüziınde oyle huzursuz bir ifade kıskanıyor doğru«u Kenan Bey' •Imıısın? .. kikaten adüsman» a esrarengiz blr Be\ eski bir poiıt kacıydl, karısıni D İ K R A I Artık icme Kenan, rica ede vardı ki zıhnıni kurcalaysn bir Demmdenben bafbasa vermis neleı Mümkündür doktor».. Süfyanıi) bizzat tehlikçll bir büe, bu asrl dıiğünü strf kendi tuzak mıydı i«in mahiyeti?. Yokrlm .. Siz bu huKusta ne biliyorsu; °eyi açmakla açmamak arasında te fısilda«ıvordunuz bakalım?... d*lı olduğu... sa, Afif Beyin dediği g bi Nalân n*tr«ni*tn •dllmntn tad* atunmaı. zevk' için yaptıgına inandırmıstı. Kolıımu cektİT) N1âr nlcin bv Az ötede çalan küçük cazbandın nuz Allahaskına?... Gazctemiz* eön<j«rtler t m l n yatılar hepünizle alay mı ediyordu?... Böyle blr geyi nasıl iddia Rantal vücudünü cendereye jokan kadar suhtu?... O herıfın kollar1 üdHıid ettısıni anladım: r nSnlardan mesuliyei kabul edllroes. davulu kulaklarımda gümlöyordu Hiç btr şey!... Senin nen s ar? diye sordurr (Arkası var) tanbulun imarı için öevlet yardımı lâzımî İki vapur karaya oturdu Türklerin yetiştirdiğı adamlirdan biri.. HASAN ÂLİ YÜCEL Türk İçtiîıatlar Külliyatı 195211 O n C l C l l t Çkı ıf İSMAİL AKG0N MÜESSESBUERİ AHXÂEA İUİEMİZ IKRAMİYE KEŞİDES! . ALTI DAIREIJ APARTMAN ÂNKA1ADA 3Ağifshs'a kadat D pmı e SUU , ı j 10 Bir fıesap açhrınız! rîıman pairesi 7 E f lfflf l Liralık f'KALÂMIŞDA ve NÎSÂNTAŞINDA İSTANÜUL BANKAS! ı î i t iI o TÜRKTÎCARET BANKAS KERİME MADIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog