Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Yıllar
Sayfalar

IKI CUMHUKIYET 26 Haziran 1961 Bugünkü Mısır'da 136 gün Halkın yaşayışı Yazan: Tekin Işık Sehir ııııBıınııııııııııııııııııııuuııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııiEinı Mısırlılar nasıl yasarlarî Mısır' sın cınsı ve şeklı de halkın sevıyeda halkın sosjal sevıyesı nedır' sıne gore değısır. Fes giyemiyenBarıoakları, gıdalan, gı>eceklerı, ler ıse başlarına ya bez bağlarlar eğlencelerı ne çesıttır \e bunları ;a da renkh bezlerle baslarım satemın ıçın gelırlerı nedır? Kazanç rarlar Fakat mutlaka bırseyleı ni3pette sılâh velarının kaçta kaçlnı sosyal ıhtıvaç geçırırler başlarına. Çoğu yalınac Son gunlerde MYazan rılsın; daha genıs larına sarfederler, kaçta kaçını da vaktır. Ajakkabı gıyebllen parası i lahlarl a z a l t m a bır beynelmılel bırıktırırler' olan ınsandır Bunun ıçın de Mı[ teklıfı bır poltıkd kontrol teskılatı taarruzu olarak Butun bu »orulan cevaplandırır sır'da gerçekten ayakkabı çok ukurulsun: askeri Ruslar tarafından sak Mısır'da hayat sevıvesının çok cuzdur. Bılhassa kadın ayakkabıbutceler de konyenıden ortaya dusuk oldugunu ve sadece orduva ları çok şık, zarıf \e Eostenşlıdır ve polise dayanan bır zumrenm Mısırlılar, ıklımden olacak, çol: tıldı Bı^ım Kalemımız, polıtık meıkimyd gibl kıtle hallnde olume seI trnl altında bulun^un. yemek yerler, fakat az çalısırlar Ataköy plâjında dün 8 arka «eleler ıcın degıl de, askeri me'.e bebiyet veen sılâhlar tahrıp edıl | Daha muvazenelı olrna^ ve refah içınde yaşadığını goruruz. biyet ve'en edıl muvazene İsyerlerı saat 10 da açılır ve saat daşın bütün esya ve paraları i , Hirbıye nezaretı, Erkânı Haı sada cevap vermesıne ra,men DU Mısır'da halkın >uzde 85 inı ay14 te kapanır. Bü do/t saat tçinde meçhııl şahıslar tarafından Idece askeri teklıfler hakkında sa. leler ınn (,alıştığı ıçın burada o, da dort llra (100 Turk lırası) gelırmemnun rtmemıştır. b ı v e A ^ e r l o k u , l e d i S e r ask»r, | pl&n Rusları 1 l l I kuyucularımıza bılgi vereceğız. d Iı aıleler teşkıl eder Bunlar he de mesela bır bankadan paranızın j teskilât kaldırıKın ve •ulâhları a1 Çünku Ruslar cahndı alınması ışlemını yaptıramazsınız. değıllerdir. men butun fertlerıyle çalışarak hiz Asker gozuyle herhangı bır sı1 /altffiak ıçin uluilararası bır kon trol teşkilâtına razı metçılık, bahçıvanlık, kapıcılık ve Çunki Mısır'da ınsanlar doğustan Kendileri hakkında buvuk supheî lâhları azaltma teklıfinın samımi I trol kurulsun Yaz mevsımının başlamasıylp i olabılmesl içın meselenın mılh o Gooruleceğı ya otomobıl bakıcılığı yaparak bu bir kelımeye alısmıslar ve onun uzere bu planın leıın ha>ıl olmasınd sebep de bu parayı kazanırlar. Hallenne sevı ıfade ettığı karakterle yetışmişler bırlıkte, plâj hırsızlıklan da ba5 larak değil, uluslararası olaıak suphe uvandıracak tarafları sulhu kanaattn nırler, çunki hıç olmazsa «Ful» de dir Herkes eiıne aldığı ışl tamara lamıştır le alınmaM ve dunya meselelerıne koru\acak bır tedbın ıhtıva etmenılen mıllî yemeklennın yanına bı lamaya değil, «Bukra Inşaallah Dün Bakırkoy'deki Atakoy Pli açık olarak cevap verecek mahı me«ı, birlncı safhada atom bakıJkıncı Rus planı l haıiran 1960 Yarına» demeye kararlıdır Bu raz da «Ays» yanı ekmek alabılemından tedbir almaması bakımın da verilmistır! Yine üç saf'alı oyuzden de ışler gunlerce değil ay jına banjo yapmak uzere gelen yeit ulnidKi lâzımdır. ceklerdır. Halk, Turkıyedekı bakBoyle olmazsa teklifi yapan hakmııvazenesız olusu ve uluilar lan plânın esasları »oyledır Ali Anıl'ın 145 lirası, bır kol saatı y lanın çok kuçuk bır başka cınsı o laıca surmektedır. Halk, bu dort Bırıncl safha: Atom tasıvan ve lan ve «Ful» denılen kuru sebzeyı saatın sonunda yemeğe oturur. bir dolmakalemı, arkadaşları Gar kında «dünva efkârı umumıyesını :j arası kontrol kelinîesinin makgadı oyalayıp bızzat kuvvetlenmek ıs tatmin etmemesidır. atan va^ıtalar azaltılsın; yab ıncı yer Ancak onu alabılecek kadar Çok yerler ve ağır yerler. Otel, lo bıs Hazarın bır kol saati, Timuçın I tedıaı» kanaati hasıl olur Teklıfdevletler'te us kurulmasın. parası vardır. Bayramdan bayra kanta, kebapçı, tatlıcı. pastahanc Kaptanın bir kol eaatı. Jorj Vuko ' lfrdekl politik cazibe(ere kendımı15 mart tkinci safha Kitle halınde dlüma veya tatıl gunlerınde gene mıl gayet boldur. Tabı! oğle yemeğı tıc'uı çamaşırları, Salamon Hıran' I zı kaptıracak olursak, hakıkatlerı I (j gafhalı 1980 daki batı plânı da ldi. c me sebep olacak silâhlar yapıimalı bır yemek olan tuzlu balık da saat 15 te yenınce aksam yemeği ın bir fotoğraf makınesı, bir tele | anlamakta güçlük çekerız Birlncı safha Amerikan ve Ru' <sın ve mevcutları tdhrıp edıKın, evlere gırer. Fakat bu balığı Mı de saat 24 e kadar devam etmekte metre, 80 lıra para ıle çamaşırları. Ikuvvetlerı 2.500 0O00 mevcutlu ol ,uaRU R u s / l sırlılardan baskasının yıyebıleceğı dır. Bunun sonucunda da bılhassa David Navanın 325 lıra parası ile * mevcudu 1 700.000 oloun ve nı zannetmıyorum. Muthı? *okar, kadınlar sışmanlamakta ve nesil kol saatı. Terran Evsenın bir por Son senelerin ılk teklıfı 18 eylul ı s u n ; klâ«ık sılâhlar asker mevcut, l v u yavaş yavaş şeklıni kaybederek iri1959 tarihınde Ruslardan gelmistır. | ı d r ı nıspetınde ol«un \ e adel ve çok tuzludur ve acıdır. tatif radyosu. bır fotoğraf makine i Bu teklıf üç safhada tatbıkı ıste ınsı kararla$tırılsın gerek ordu klasık »ıldhların fazlası tahrıo eleşmektedır. C dilsın. si, bır kol saatı ve 205 lıra parası. nen bir plândır: Mısır'da halk, evinden işine ek' lar cerekse tahrip edılecek fazla Üçuncu safha îç emniyeti s.>£lıKocani Hakimin 15 lirası ıle iç ça Bırınci safha: Amerikan. Rus ve sılâhlar bevne'mılel serıyetle yüruyerek gıder. Saatlerkontrol koMısır'da kadın gıyımı entereaance yurümek mecburiyetınde kalan dır. Genç kızlar ve hanımlar çok maşırları soyundukları kabmelerın Çin kuvvetlerinin mevcudu 1 mıl mıs\onu tarafından de^ıl be\nel \aıak kadar hafıf polıs kuvvetı bııakarak g lar vardır. Gerçı her sefflte otobus kısa ve gajet dar gıyinırler. Ekse den meçhul kım<îeler tarafından von 700.000 e ındirilnin; diğer dev mılel bır teskilât tarafından kon bııakarak dıger sıldhlar ta ırıp ekilât dSU veya troleybus gıder amma halk riyetle goğuslerı çok dekoltedir. çalınmıştır. letlerın kuvvetleri de bilânaıe ta trol edılsiti: kıtle halınde olume dılsın: beynelmilel teşkilât buna bır kuruşu veremez. Otobus Katiyen çekınmezler ve gayet ser Çahnan esjalar ıle hırsızların a vın edilsın ve bu asker mevcutla | sebebnet verecek Mİahlar tama sadece kontrol sıstmı kuıulsun edılsın. hucum ve tramvaylarda ikı mevki vardır. best hareket ederler. Mısır'da er ranma"!ina başlanmıştır rına aore sılâh vapılsın ve fazla mın tahrıp edıUın. baskın hucum ı ld h rt r .ene içınde te.mil k.aMK men Içı ıkıye bolunmuş. on kısmı daha kekler dort kadın alma hakkına kuvvetler tahrıp edilsın. ' ları menedılsın ve ntom çekırdeğı[ d l a tahrıp edılun. pahalıdır. Bazan arka tarafı insan sahıptırler ve bosanma ışlemı ise Ikınci safha. İç emniyeti sağlı nı askeri maksatlarda kullanacak Rusların birıncı plâna nazaran la dolu, onu ise bomboş otobÜ3İer butun fslerın aksıne çok kolay vn Belediye Zubıtası Memuruna ^acak polı^ kuvvetınrien baska materıyal vok edılsın. Amerikan teklıfler ne daha lazla hakaret geçer gider. Otobuılerın dışı ise süratle ıkmâl edılır Hele 14 • 20 şekıllerde sılâhl, tetsekkuller u tkıncı safha • Amerıka ve Rus * nklastıkları «orulmckledır. Anparasızdır. Yani gerek kapıya ası yas arasındakı kızların flortlerıFatıh Çırçıı Caddesı 25 sayılı e\ pılmasın. polıs silâhları mustesna kuvvetleıı 2.100 000 e ındırılsın. Itakc l kontrol meseleM >ıne açiKiır. lanlar ve gerekse cıdden tehlikelı nin sayısı bir haylı kabarıktır. Hu de oturan seyyar satıcı Havdar olmak uzere mevcudu fazla olan devletler bır silâhları azaltma tet | k ı n Dunya Harbinde de s..zune bır sekılde otobusun arkasına tu lasa Mısır butun gosteriii ıle Av Aksu e\\elkı 0un saat 15 sirala Mİâhlaı 'anrıp edılsın vabancı kık Vonferansına davet edılsın sadakat gostermemış bır uusyatunanlar bıletçıve para \ermezler. rupalı Ucuncu safha Devletleıın kuv nm. kendı tekliüm «amımıy.tıe >efakat bütun dıisüncesiyle | rında Bakırkov Kartaltepe Paza devlet topraklarında us kuıulmakBunun ıçın de sık sık olunı vaka sarklıdır tan vazsecılsın vet mevcutları, nadece ıç emnıjetı r ı n e «etırecegı suphell gorulmuş| rında caddevı ısşal ettl^inden kenları. trafık kazaiarı olur. Uruncu safha Atom. m.krop ve I saghyacak m.ktara ındır.L.ın; bu t u . r H a z K a n 1 9 6 0 r a n h U A m e r i k a n Baskan Nasır her konusmasında dısıne ihtarda bulunan Beledne Mısırın bu alt tabaktsının ttze emperyalist batllılara siddetll hü Zabıta memuru Necmettin Demirpl.mı da üç safhalulır: rınde bir memur sınıfı vardır. Hıç cumlarda buiunurken sokak veja kol ve Ertuğrul Albejı yumrukld Bırincı safna: On 'levletın (Amebır garantısı olmıyan, gavet az caddelerıne gene Ingıhzce veya mıs ve hakaret etmıstır ııka, Ingiltere, Fransa, Italya, Kamaaşh devlet memurıyetlerı ıhdas Fransızca >azılar yazdırır, levhdYakalanan sanık hakkında tahkınada. Rusya. Polon>a, Çekoslovakedılmistlr. Meselâ, lıse mezunu ve lar taktırır Bır taraftan PordS»ıd' kata baslanmıstır, ya, Bulgarıstan ve Romanya) ıştıdort lisan bilen bir genç, ancak uç de Kanal Savasında Fransız Ihulîediye Kapancınm kıyınetli eji. Emine Üçer'ın ve Dr. rakıyle Amerikan ve Rus orduladort yıl çalışarak a>da 15 lıra (375 hendısının bustunU Akdenızın ko«Tek tesekkül» calısmaları Yusuf Kapaneı'run babalaıı, Necdet Üçer'ın kaymbabam. Yahrının 2.500 000 mevcutlu olmasının: Türk liraiı) almaya hak kazanır. püklerı içıne attırır, difer tarafdevam ediyor dığer devletlerın ne mıktar ve ne va Üfcr, Cem, Leylâ ve Sınan Kapancı'nm bü>ük babaları Ortalama memur maaşları 20 (500 tan da artık bust bulunmıyan kaıuns ailâha malik olacagının, kıtBORSA ACENTASI Yüksek Tahsıl OençliRİnın tek Türk Lirası) lıradır. Fakat bu ta denin etrafını le halinde olüme sebep olacak sıçıçek tarhları ıle bakanın uzerınde olan asker ve po sü*ler Bu neden bö^ ledlr" Billn teşekkülle temsıl. edilmeti konuldhUrın kaldırılmasının; baskın sundakı calısmaları dun de sehııhs sınıfı Mısırda dığerlerıne nazahucumlarını menetmenin kararlaşBuna «dece Kahıre'de «Na mızde devam edılmıştır ran çok para almakta ve ekserivet mtz. tııılmaiı. sır Polıtıkası» denıı o kadar 24 6 1961 cumartesı akşarnı Fak'kın rahmetıne kavu§muştuı le de uçdört vazıfeye blrden bakTurkıve Mılh Taleoe Federas\oîkincı safha: Amerikan vo Rus Cenazesı '6 hazıran 19C1 pazartesı ^ünü Saat 10,30 da OrY«rın: «POLİS DEVLETİ. nu binasında vapılan toplantıda maktadırlar, Mısır'da polıs de askuvvet mevcutlannın 1.700.000 e takoy'de Palanga raddesı .'. No. dakı evinden »lınıp Şİ|U Cakeri sınıfa dahil olduğundan buMılll Tuık Talebe Bııliği \e Turındırılmesi; atom ve klâsık sılâhtun karakollarda Ordunun Poh» mlıne nakJedilecek ve oğle n&mazından sonra kaldırılarak Zınklye Mıllî Talebe Federasyonu ytilarından fazla gelen miktarın ımSubayı mekteplerinden mezun oneticilerı hazır bulunmuşlardır. cırlikuyu Asr! Mezarlığında aile medienıne defnedılecektir. hdsı ve blr daha bu süahtan yaDERTLİ'nin Tesekkurü lan «Polıs Subay» lar gdrev almak Toplantılar sonuçlanınca müşteMe\lâ rahmet eyleye. Cumhurlyet 1152 pılmamaiı; askeri masraflann inU«un ıamandanb«Ti müpteln tadır. Subay maasları ıse 50 10ü rek blr bıldin savınlanarak dudırılmesı; kddemelı bır şekılde bulundugum hastalıgımı tedavılıra arasındadır ve bır subay bırrum kamu ovuna açıklanacaktır Bırleşmıs Mılletlere tâbf uluslarsı ımkansız bale gelmı« jken kaç vazifeden bu parayı alarak ı tavsı\e üzerıne Istanbul da arası bir ordu meydana getirılme1 maaşını 300 400 Mısır lırasına ACI BİR KAYIP Ermeni Patriğinin cenaze P\RK HAST^HANESİNE gelsı; (7500 10.000 Turk Lirası) yükselOzel $ı»li Terakkı Lısesl kurucularından olan ve \illaica ırdim Teshls. tpdavi "VP plâkalatöreni Tçuncü tafha. Butun devletlerın tebllmektedır. Işte bugun Mısırda nnı iııcbır znman unutnmıvafan ocagımıza inkışafı volunda hızmet etmış bulunan asker! teşkılfitını, ıç emniyeti «ağyenı bır ıhtılâhn çanlarının çalınPersembe gunu olen Ermeni Patt ı n m SiMn Dr Operatnr lıvacak mıktara ındırmesi ve uİ S M A İ L K A P A N C I masına bıraz da aradakı bu gayet rığı Haçaduryanın cenaze torenı RAHİME BATU (Eyğl) luslararası emnıvetı sağlamak ubuyuk maddi fark sebep olmakta28 haziıan çarsamba gunü KumkaHakkın rahmetıne kavusmustur Cenazeiı 28/6/1961 Pazartesı gutarafından \apılan nazık amezere kurulacak bevnelmılel ordudır. pı Patrıkhane Kılısesınde yapılanu oğle namazını muteakıp Şıslı camıınden kaldırılarak Asri h\atı ıle yenldfm hoyata kavui)yp, kendısıne dusen kadar asker caktır. Torene katılmak uzere înmezarlığa goturulecektır. Okulumuzun mezun ve mensuplarını, tum HaMahnnede J?attı8ım Mısırda dığer bir tabaka daha vermesı. Gerek mılli ve gerekse gıltere. Fransa, Mı^ır ve Lubnan merhutna karsı olan son vazıfelerını ıfava davet ederız. mdddet zarfında Samlmî alâkH. vardır: Bunlar her gece büyük beynelmılel ordu askeı sılâh mıkErmeni Pıskoposlarının da gelmerahatlık, temızlık mükemmel Cumhurıjet 1151 Okul tdaıesı bır korku içinde yatarak sabahı tar ve cın^ının tâvın edılmesı D* \emek bagta Savın csl Jinekosi beklenmektedır. guç eden zenginlerdır. Çunki Bas3er fa7İa sılâhların tahrıp edılmelog Dr. Operatör SALtH EYÛÎ Öte yandan bıldırıldığıne gore. kan Nâsır, istediği zaman mıllile*sı ve bir daha bu silâhtan imalât olmak ÜzerP Narkoıitor. aslnPatrikhahe çevresını saran matem ACI B I R OLUM tırme hareketme karar vermekte yapmanın menedılmesı. Askerî lanlan blKimum hemsiTelere havası ve uzun formalıteler yüve ekseriyetle de kararlarmı gece alenl candan te«ekkttrümU bir masraflann daha da kısılması. Karaferge eşrafından merhum Yahya Bey ve Fatma Evrazünden yeni patrik seçımı bır sure borç biliHm. almaktadır. Bazı zenginler sabah Iste sılihlan azaltma meselesı nos'un oğulları, Salıha Evranos'un e»i. Julıde Egilmez, Avsel Eşi Trabıon Kaleboyu Sokak daha Recikecektır. Şımdılik ancak uyandıkta kendılerını fakır ve bıhi'en bu durumda askıda bulunAknıl ve Semra Çuhadaroğlu'nun babaları. Ilhami Evrano» ve No 34 bir cpatrik Naibi» nin seçılmesı nalarının kapilannda da Mısır maktadır Nezıhe Dorkan'ın kardeşlerı, Suphı Dorkan'ın kayın biraderi, Ihsan Kızıler bayraklannı aıılmıs bulmaktadırsoz konusudur Dr. Semıh Eğılmez, avu^at Mustafa Aknıl ve dis tabıbl tllıan T F.B (IRS 1153) Nıtekım Kougo olaylarından sonra Çuhadaroğlu'nıın kayın pederlerı, Dr Cenap Dorkan ve Y. Mısirdaki Belçikalılar, bır sabah Muh Doğan Dorkan'ın dayıları Atıllâ Eğılmez, Cahıt Eğılmez Haziran 2R IMuharrenı 12 Bir «jdo konojrurmık t"«iyl« uyandıklarında, bütün mallannın \e Cıhan Aknıl'ın sevgılı bırici k dedelerı mıllileştmldığını ve boylece 250 M E V Lİ T mılyon dolar tutarında 400 BelçıHÜSEYİN CAHİT EVRANOS kalının servetlerinin birdenbıre sıEşlın KONUŞMA KAMPI Hakkın rahmetıne kavusmustu r Cenazesı 26.6 961 pazartesı güfıra ındığı gorulmuştur. Iste bu seSAMİ PEDÜK 'ün nu oğle namazını muteakıp Şışlı camıi serifinden dlınarak ZınYctlcr dolmtk Uzcrcdir. beple zengın tabaka ve bılhassa ölümünün 40 ıncı günUne te»aV ] 4 3 0 12 l î j l b 17 19.45 21 48 2 09 BATI DtLLtKl OKtLU cırlıkuyu A=rı Mezarlıgıiıdakı ebedi ıstırahatgâhına tevdı edıletoprak sahıbı olanlar her an Basdüf edon 27 Haziran 1981 Kalı Ab<J»llwklı«U C.d. 8 TAK.SİM cektır. Mevla rahmet evleye. AILESt kan Nasır'ın polıslerını beklemekRünü Iktndı namazım mütaah ] 8 45 J 3 2 8.321 2 00 2 031 6 24 Cumhurıvet 1150 le vakıtlennı geçlrmektedırler. Bu kıp Beyazıt Camilnde okuttuyuzden de Mısırda para devrıdaımı rjlacak Mevllde »ayın akraba, T3B. 466/1118 dost ve dindajlanmızın tetriaurmus, pıyasadan ıstıkrar kalkfını rıca cderız mış ve Mısır parası gunden gune Esı EMİNE PEDÜK değerinı kaybetmeye başlamıstır. (Basın 1812 1147) Çunki Nâsır, kapılarını kapatmış, sadece Sovyetler Bırlığı ve peyklerının bır pazarı halıne gelmıstır. i Yaz mevssmi | ASKER GÖZÜ İLE | ile plâjlarda hırsızhklar da başiadı Silâhları azaltma T meselesinin ana hatları Amiral Afif Büyüktuğrul HEM Tarih tekerrürdür J V E FAT arıh muhakkak ki tekerrürden ibaret. Ama Akif Merhumun dediği gibi. «Tarıhı tekerrur dıye tanf edıyorlar: «Hıç ıoret almsaydı tekerrur mu ederdij \navasa>ı ıhlâl dâ\ası>le ılgılı olarak, gazetecılerın Yassıadada verdikleri ifadeler. bu hakikati bir kere daha meydana cıkardı. Hem tarihin tekerrur oldugu hakikatini, hem tarihten ıbret alınmadığı gerçeğini.. Gazetecı bır garıp jaratıktır. Buçun, tıakarsmız, yere goğe konulamıvan bır bas tacıdır. Kastlandığı \trde bo>nuna sarılanların, koluna gırıp dertleşecek kadar can cığer dos>tu olanlann, kendislni aırdaş edinenlerin içtikleri IU ayn giden en vakınıdır. Bekleme salonlan tıklım tlklım ziyaretçı ile dolu ıken makam odalannın kapıları ona her an ardına kadar açıktır. Retmî ziyatet sofralarında baş köşe\e o oturtulur. He r ıste fikri »0™lur. meslekî, hattâ şahsî sıkıntıları varsa hemen giderilmeaine çalısılır. Her tırsatta çafırıh/, aranır, hastalıj;ı, saflığı kendisinden de zıyade basUalarını ılgılendirır gibidlr. Derken bır muhalil hava esme\e gorsun. Bu aynı gazetecı, daha dun kendisını baş tacı edenlerın nazarında dunvanın en menfur mahluku haline gelıverır. Kendislne dojru sahte bır mahabbetle azanma|a absifc ellerin parmakian, gizlı bir takallüıle, gırtlağına sanlmak ıçin fırsat arar. Irilı ufaklı bütün kapılar yüzüne Kapanır. Ziyatet solrala nna, kaçınılmaz bir mecburijetle kerhen çağırılsa bile, mide fesadına uğram.nı temennisi bütun zıhinlerde \er eder. Hastalansa, hatırım soranların gizli maksadı onun olum haberıni bir an e\\el almak olur. Sonra sonra, bu ustü ortülu duşmanlık, Vassıada şahitlerinin afzından dınledifımız zorbalık usullerıne kadar da.vanır. Tarıhın tekerrurunden bah»etmıştım. Basıretçı Alı Beyin (lstanbulda varım aurlık vekayiı muhimme) adlı broçuründeıı bu tekerrüre dair bır küçük misal vcreyim. Alı Bej, Basıret çazetesını nasıl (.ıkardığını «.ovle anlatır «Cırıt ıftışaşının ortadan kalkmasını ikı sene bekledim. M» hut litişaşın ortadan kalktığını gordugümde hemen Mu«te»aı feaıt Eteııdının nezdıne şıttın. ^azır Paşava ıfadt ettıkler.,ıdtNazır (Pas4 bizı ıstemış, huzu runa çıktım. Matbuat Mudurü Macit Beyi çağırttılar. Simd! rnhsatnamesini yazıp getirlniz rm rini verdiler. Yarım saat »onra ruhsatname yazıldı. Nazır Fasava takdira olundu. Bunun uzerine Nazır Pasa, iste ruhsatnameniz, hemen blr ikı zUne kadar intisarım arzu ederim buyur •duklarında blraz tereddüt ettim. Nazırı müsarünileyh bu halimden keyfiyetl tefehhüm edip muhasebeci efendiyi çağırtıp kula*ına bir sey »öyledl. Haydi muhasebeci efendi ile gidiniz de aralıkta beni ziyaret ediniz buyurdular. Muhasebeci efendi ile beraber gittlk. «Nazır Pasa hazretlen size muavenet olmak fizere üç >üz lira verilmeslni emrettiler» deyip meblâğı mezburu elime teıltm etti.) Sonraları Baslret gaıetesininnesriyatı ile çileden çıkanların Basiretçi Ali Beyi nasıl yerden yere vurdukları, kaşığıyla yedirdiklerini sapı ile nasıl çıkardıkları malum. Tarih hep bu iste. Repertuarı mı dar nedtr, dönüp dönttp bina okuyor. Hamdi VAROGLU İSMAÎL KAPANCI İ7 Yıldan Mzla vadeli mevduata Tekmil çekilişlere İŞTİRAK HAKKI İNGİLİZCE TURKIYE Mısırda fakır olan halk sadece uzun bır entarı gıyer. Onunla yatar, onunla kalkar, onunla çalışır. Entarı gıymeğe halk o kadar alısmıştır kı, her nasılsa zengın olabılmıs kımseler bıle elbıse japtırmazlar. Fakat bu entarının bırkaçım dıktırerek yelek, elbıse ve pardesu jenne uçunu. dordunu bırden gıjerler. Ayrıca mıllî gıyim arasmda tabıi kı fes de vardır Fe bütün dünyada BEA Avrupanın Önder Havayolu Faal 610 1135 I . KREDİ BANKASI İL 6789/1122 VERMUTU 3M T.B.B. 364/1117 Denizcilik Bankası T.A.O. n a İmtihanla Müfettis Muavini Alınaeak iyice carpıyordu göze. Tekne çeldl. vanaştı. Kalemi'li iki Lâz çıktılar ıçinden. Ambarda yatan, en asaği jetmis lik bir kuznydu! Bakkal Hasanın motordakiler, «özlerindeki çıpta. ne gıptası? kıskançiık pırıltılarını hiç saklamadan, bovnnlannı uzata uzata, veni gelenleri, hele onların çetirdiklerini seyrettiler. Bir müddet de hep beraber oturdıılar. Lâzlar. vurdukları balığın hikâyesini bitirtrken çok yakınlarından. koca bır Rns tankeri. en aşagı 20 22 millik bir hızla ecçti. Herkes, bir anda fırladı ayaneleri birbirinden. Açıldılar. Koca tahta kümesi, a minik yüzenada, kırılmıs gibi dağıldı, parçalandı. Bütün parçalar ayrı avrı, ama hep birden. hep ayni hareketle kalkıp inditer, kabara kabara, peşpeşe gelen koca kıvrımlarla. Sallandılar. sallandılar, savdılar sıralarını. Dalealar geçip eitti altlarından, tS ntaklardaki kıyılara doğru Herkes favrap ettl makinasını. Tekneler ağır ağır açılmağa kovuldular birbirlerinden. Aradan bir dakika geçmeden, henüz iki yüz metre bile ayrllnıamış olan yeşil kayık, başladı duman koyvermeğe Hızlan dı. Kalasına adam çfktı. Az onceki konnsmayı hatırlıyan herkes, dudak büktü, gulttmsedi, Deyyus Lâzoğlu!> dediler. «Keyfi denk tabiî. Balığı yatıyo r ambarda. Bir de kalkmış. nnmara yapıyor millete.» Aldırmaz, inanmaz gibi, döndürdüler baslarım bte tarafa. Bakmadılar bile fazla, Lâıogluna. Ama as sonra, dayanamavıp. çene veşil kayığa çevirdikleri gözleri, hayretle açıldı hep^inın. tki Lâzoğlunuıı, içeri almaça uğraştıkları balık, yetmis kilodan da lazlaydı. Evet, dedijini \apmıştı adam. Vurmustu bir baiık daha. Alı>ordu bıle İçrrı. Kimse gözlerine inanamıvoı du. FITTINGS BORU RABIT PARÇALARI nı Bu memleketin malıdır Dayanıklı.. Sızdırmaz.. Ucuz.. TERCİH EDİNİZ YAMAN O kadar sacma bir isti ki bn. Lzerine gitmege karar verdıkleri mawlık, bır nefeslık ruzgâ rın kesılmesiyle. \a onlar gelene kadar. ya da onlar varır \arma; sılinıp kavbolnvordn Az soura, bellı belirsiz arttı, rüzgâr. Bu deta suyun üstünun buyük kısmı, o ınce büriımcuk mavilikten oldu. Rüzgârsız kalan, bevaz duz kısımlar ıse, yeni yolları teskil etti. Bu kıvnm luvrım uzanan yol ların cinsleri ve renkleri degişmiş, bu oynak patikalar, dur gun, beyaz bir deniz üzerinde: rüzgârlı ve maviyken, hafifçe riizgârlı. mavi bir deniz üzerinde: dnrçun ve beyaz olmuşlardı ama; ne yapacağını, ne edeceğini iyice saşırmış K a d er i m ;ene hep onları kolluyor, onların peşinden başka gidecek yer bulamıvordu. Ahmedln, boşaimıs gibiydi kafası, Kendine kızması, kendi kendinl lânetlemesi bile azalmıstı. Bir sey dü$ünemez olmnstn. üyusmus otarnyor, dümen tntnyorda. Böylece gidiyor, hep gldiyorlardı Tek balıfa rastlamadan. V»kit öğleyi geçerken, birblri fistüne vanasmıs, borda borda\a vermis dnran. kücüklu buvuklu. dort bes motorluk bır kiüneye rastladılar. lanyana bağlı motorlar, minik bir yüzenada gıbi, sularla, asağı doğru ka.varken, en ortada dikilen Bakkal Hasanın koca motorun içinde, millet toplanmış, hep bir arada, helva ekmek yivordn. Kaderim de sokuldu onlara. Kayığı bordadan baflayıp, nevfilelerini alarak, Ahmetle Osman da geçtiler, ortadaki büyük tekneye. Bakkal Hasan, yana yakıla, sabah erken rastladıfı seksenlik bir balığı, nasıl vuramadığinı, daha doğrosu, nasıl vardngnna, ama yelenin arkanındaki kemige denk gelen zıpkının, daha ileri gltmeyip, havvanm etine saplanmadığını, koca kılıeı nasıl kaçırdıklarmı anlatıyordu . Mevsim basındaıı beri, tek balık alamamıslardı daha, Babasımn ağlamaklı sesini, oğln kesiyordu. «Oörülmemiş, bu seneki gibi aksilik!» diyordu. Bir ngursnzluk var ki, anlamadım. Geçen günkü rttzfcârda. çektlk karaya kayıŞı Bflttln eün ttt 95 raştım, koca tekne\i vıkadım ha yıkadım. tâ aksama kadar Allah bilir, kaç kova sn vurdum Tahtaları mahtalan. hep kaldırdım çıkardım. tğne eozu kadar yer bırakmadım motorda, »u defmedik. Kayığa bir a p t e s t aldırdım ki, sorma. ta. Geminin dev dalgaları gelme Teknede ne kadar pislik, n£urden, hemen açmak lâzımdı mosuzluk \arsa, akmıştır herhaltorları birbirinden Toksa kode divordnm. Ama işte bak ca dalgalarla, birbİrine çarpar. sen, gene alamıyoruz balık içehırpalanırdı kayıklar ri, gene alamıvornz! Tirmi seTeknesine gitmek için, en anedir, kalasa çıkar babam. Ben ğırdan alanlar Lâzlardı, Hâl.î kendimi bileli, kalasta gördüm söylenivordu yaşlıcası onn... Ayı çibi yatan seksenlik «Istalık be canum!» diyor balığın kemifine zıpkın vurdngnna biç rasllamadım! Hev Al du. «Siz coremezsunuz paluğu. piz coruruz. Pi de cikttt mi çarlahım şumıza tamam. Ha pi salladum Öteki teknelcrin sahipleri de. mi lipçnni, aldık içeru.. Ha mevsim başından beri, hic ba pak pize çltndıı Hasan efendi lık alamnan. savıları her gün. Pak dhevum saa Daha icı beser onar azalan. zavallı kısyuz metro citmedeıı alacajr/ metsizlerın arasındavdılar hâpir paluk da'a içeru.» lâ Onlar da bu acavip pivanKızmıstı Bakkal Hasan. Bal Roda. henüz a m o r t ı bile çıbi nispet verivordu herifler. vurmamış olnıasıııa. sızıidanın «O biraz ya$ ya!» diye sovduruvorlardı. lendı. «Her zaman papaz pilâv Tam o sırada. venil bir k»vik vemez. Zor vurursunuz iki \ü/ vaklastı onlara. Paln uzaktan metre ^ıtmeden bır balık da ambarında \atan koca bir seha!vin panltısı, üstü ıslak ruvalDalcalar çelHordu. Herkrr larla örtülü olmasına rafmen atladı kaMğına. Çözdııler Her Hırdavatçıda bulunur İZSAL DÖKÜM SANAYİİ A. Ş. SATIŞ Galata Tersane cad Gundeş han İL 6610/U21 Müsabaka imtihanı ile aşağıda beürüldiğı uzere, 950 lıra maaşh Müiettiş MuavinLVliklerıne luzumu kadar eleman alınacaktır. 7 ağustos 1961 günürtden ıtibaren Istanbul Üruversıtesi Malıye Enstıtusunde yapılmays başlıyacak olan yazılı ve sözlu sınavlara' girmek için1 Hukuk. Ikıtisat, Sıyasal Bılgıler Fakültesinden, Ticarî îlimler Akademmsın. Yuksek Denizcilik Okulundan veya M.E.B. ca kabul edilen aynı evsaftakı bır yabancı okuldan mezun olmak. 2 En son 24 temmuz 1961 gününe kadar muracaat etmek lâzımdır. Sair şekıi ve sartlara aıt bilgtler Bankamız Teftış Kurulu Büıosundan temın edüebılu. Basın 1526/1145 Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlü^ünden: Derneğimiz ihtiyaçlanrda kullanılmıya elverışlı oln.ayan muhtelif cins eşya aşağıda gÖEterılen tarıhlerde saat 10 dan itibaren Ankara'da Kızılay Etimesğut Merkez Deposunda açık artırma ile satılacaktır. Tâlipler mütemmım malumatı Ankara'da Kızüav Genel Müdürlüğü ve Etimesğut Merl<ez Depo Mudurlüğunden, Istanbulda Kızılay İstanbul Mudürluğünden temın edebilirler. Tarih Eşyanın cinsi 27.6.19fit Tshta eşya ve malzeme, den cşvalar, muhtebi kırtasiye ve ceşıtlı giyım eşyalaıı ıle parça ıpbkler. Basın 1332A. 10723/1146 CUMHÜRİYET Turklye Ilaricl Lira Kr. Lıra Kr. Seneıık 75 00 150 00 6 ayhk 40 00 80 00 3 aylık 22 00 44 00 Basan ve Yayan Cumhurlyet Matbaacılık ve GazetecUik Türk Anonta Şirketi Cagaloğlu Halkevi Sokak No. 3941 Sahibı Nüshası 25 Kuruş NÂZİME NADİ Yazı işlerini fıilen idare eden Mesul Müdür Cazetemize gönderilen evrık vo y^zılar neşredllsm edllmesın lade edllmez. I'.ânlardan mesuliyet kabul edılmez * Aftone ve llân işlerl içın. zarfın U'tüne «Abone» veya «ÎHn Servisl» kaydının konması lâzımdır * • BU CAZi/rt. BAbiM AHLAK | YASASLN \ UYMAY1 TAAHHÜT ETMİŞTİR. ŞAHİN PERESE TÜZLA KAMPI Amerikan Erkek Dershanesi 6 rı Hizmet Vılı Deniz kenarında yarım rn:lyon saıfı >\e tesıs edilen kannta dort Amerikalı ve ikı Türk mütehassıs oğretmen ve seckın liderin nezareti altında her çeşit kamp faalıyetlerı yapılacak. aynca îngılizce dersleri verilecektir Kamp 1016 vaslarındakı erkek çocuklara mahsustur. Kayıtlara devam edilmektedır. Sultanahmet Alemdar Cad. 23 . Tel: 22 17 37 İL 6986/1123 >44iıııııııııınıııııııııııııımıııııııımııııııım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog