Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Günler
Sayfalar

aa CUMHURtTET nı^ıııııiMiııımııımıııııııımııııımııımmıınıııııımıııııııııııııımııııııuıııııııııtııııııııııııııııııİıııı 8 Eylul 1961 İnsanlar çoğahyor Bir kaç ay »onra, tvslki bir kaç hafta, bir kaç gün sonra yeryüzü nufusu 3 milyarı bulacaktır. Hattâ belki bu rakama ulaşılmıştır da blz zarkmda değiliz. Çünkü yeryüzündeki insanları, bütün insanlan saymak, hem de aynı zamanda saytnak kolay bir iş değildir. | G Ü N Ü N K O N U L A R İ | ıııı|nııınrııırıınnııııııırmrnnrınnmnıııınnnıııımnııııi!iımiıifimıııınfnıııııifftNiıııııııMiffİuıı HEM dedeblldlkleri takdirde, dünya nftnn sabah, Istanbnlnn geniş ve kalsbalık bir eaddesinde, fusu artifindaki his»<leri büyük okarşıdan karftr» f««mek iıiiyen bir y*y», •tomobll altınlacaktır. da kaldı. 4 Zylul tarihli Istanbullu kibar Doğumların kontrolu YAZAN: Iftanbul gazeteleYayays çarpan otomoblli yol kenanna fektiler, ısstgelince, Sovyet Rusya, Lenin devbir ailenin «rri »adece şu latırlerce orada bekledi. Seyrflıefer aksadı. rinde, ananın çocuğunu doğurmak lâdı, lâübali ve lan yazdı: «Bir tstenbnl trafiginin kaıasıı belftsıı, yahnt nispeten M kasalı işveya düşürmekte serbest olduğukalender meşrep liyebilmesi için, motorlu vasıtalarla yayalar arasındakl mfinssetekke yandı, yana dair bir kanun kabul etmişti. bir şair. Güzel beti tanzimle işe başlamanın şart oldngnna, böylec» blr kere daha nındaki öksüzler bir fıkracık; gece Her §ene dünya üzerindeki nütu Stalin'den sonra, bu kanundan çainandım. bucak dönüldü ve dojumlar hiyurdu itfaiyenin gayreti ile kur| Hicrt 1231 1232 (Milâdî 1816 •gündüz içer ve cAyşi» takma adısun bir yıllığını yayınlayan Bi Eskiden seyrüsefer dediğimiı gimdlki sdiyle traflk, hepimlzin maye altına alındı. Mao Tse Tung, tanldı». Hattâ bazı gazeteler cMe 1817) arasında î leşmiş Milletler Teşkilâtı bile b İkinci Sultan Mah nı kullanır genç, güzel ve bıçkın i i i gibi, birkaç nnsnran bir araya gelmesiyle işliyen bir kezefendi Tekkesi» diye bir de i mut bütün yılhkta yüzde beş nispetind» hat; üç s«ne evvel, doğumların kontrol binalan temelinden güruhundan bir şair, bir gün d< şeydir. Biribirini tamamlıyan bn nnsurlar, tam minaslyle ayarlı, altına ahnması lehinde bir millî sim taktılar. Îstanbul basınının yıktırarak Yenikapı Mevlevihane deleri ile kır gezisine çıkmış şey. payı kabul ediyor. Bu teşkilâtı biribirine tıpatıp nyar durnmda olmazsa, çark işlemeı, takılıp kampanya açtırmıştı. Hükümet, bu Merkezefendi ile Yenikapı Mevle sini yeniden ve çok daha büyük hin yolunu kes^r, yalı ayak, göğüs verdiği rakamlara bakılırsa düny kalır. Traflk çarkının dişlileri arasına lkide bir fikıgıp kalanlar vadide sarfedilecek gayretlerin boIçişleri Bakanhğından Istanbul vihanesini kanştırması, pek hazin olarak yaptırttı. Bu ikind yapısın b a | ı r açık, ve elinde bıçak: nüfusu 1961 senesi sonuada üç mi da cabası.. Valiliğine gönderüen bir genel dir. yart bulacaktır. Fakat son seneleı şa gideceğini çabucak anladı. da iema'hânenin kapısı üzerine Dedem, »ana da şairdir diyorged», resmi daire ve teşekküllere B« biribirini tamamlıyan nnanrlann basında yol gelir, ionra rarfında bir çok sürprizler olmuşşair Keçecizâde Izzet Mollamn on lar, benim şu hâlimi bir tasvir etl Doğumların kontrol altına alınGeçen gün yanan binalar, sesırasiyle araba, şoför, trafik memnrn ve yaya yolcn. DoŞrnsunu tur. Sadece Hindistanda, istatistik ması lehindeki sloganlann yerini, ait inşaatlarda ve tefriş usullerin raa'hânesi, ve bütün ahşap aksa iki beyitlik tarih manzumesi kon der. «öyliyelim, dişlisi dişlisine tıpatıp nyması gereken bir saatin meçiler, şimdiye kadar bilramiytn ye Cin'in bütün çocuklarını besleme de âzami derecede tadeliğe ğidi mı, ve türbesi ile beraber, Mevle du, buraya ilk üç beyti ile tarih Şeyh efendi kızmaz, yüzünde vekanizması gibi hesaplı ve ölçülü olması icabeden bn unsurları di milyon nüfus meydana çıkar ğe muktedir olduğu yolundaki gu lerek lüks ve israftan kaçınılması vlliğin en mühim merkezlerinden beytini alıyorum: karlı bir tebessümle: Başüstün biz henüz nizama koyabilmiş değiliz. mışlardır. Demek oluyor ki Birleş rurlu ifadeler aldı. Bugün Çinliler önemle bildirilmistir Olmuştu bundan akdem viran bu oğlum!, der ve hemen irticâlen şu biri, asırlar boyunca bir san'at, Evvelâ, Istanbnl, şehir olarak bu kesif motorlu vasıta devrimiş Mill'îtler ihtiyatlı rakam ver altı yüz seksen milyondurlar. 1975 âsitâne beyti söyler: Emekli memurlar î. E. T. T. debiyat ve musiki mahfili, bir ahnin ihtiyaçlannı karşılıyacak dnramda değildir. mektedir ve yine demek oluyor ki, de bir milyan bulacaklar. lâk ve edeb ve aşk mektebi olmuş Tecdidi oldu mülhem kalbi şehi Hançer tlde, tig belde, bâd Gerfi bn biraz, meşfrur barnt hikâyesine benzer. Tep atılavasıtalannda yan ücretle yeryüzünde ilk defa olarak üç mil cihâne Yenikapı Mevlevlhanesidir. Doğumların kontrolu suretiyle serde, sineeâk mas, çünki evvelâ barnt yok. Çok dog>n. Tek nakil vantası seyahat edecekler yar nüfusun biriktiğini şimdideı Dergehi mürşidi rum olıun mu Şeyhlevendim tarzı hasm âdemi nüfus azaltıltna siyasetinde, ancak olarak at ve merkepten faydalamlan devirlerden kalma sokaklaBu ikinci ateş âfetidir. Ellibeş Belediye Encümeni aldığı bir kabul edebiliriz. lânei bum eyler h e l l k ! Japonlar bir sonuç elde etmeğe kararla bütün devlît daire ve mü yıl evvel de, 21 kaıım 1906 bir çarriyle Igtanbnlda, herkesi memnnn edecek, her ihtiyaea gerçek1820 senesinde dünya Tiüfuıu bi ten eerap verecek doğrn dürüst bir seyrflsefer satlsmak aşaf1 muvaffak olmuşlardır. Harbten esseselerinden emekliye aynlmış S3mha gecesi, gün battıktan üç sa Itmişti çerhi meş'um mürgaane Çapkın genç şeyhln ayaklann milyardan ibaretti. 1930 da bu nü sonra Japonya iflâs âşiyâne kapanır, tövbokâr olur, ve onun yukan bir mncize olnr. Ama bir yerlerden ödünç barnt tedarik halindeydi. memurların 1. E. T. T. vasıtaların at sonra, dergâhm kütüphane odafus iki milyar oldu. Yani aradaki Pasifikteki topraklariyle ilgisi keederek topu ateşlemek çaresini arar gibi, elimizde mevcnt imda yüzde 50 tenzilâtla seyahat sının altında bulunan ahırdaki ça Mollaaya hürmet etti tevsîe him müritleri arasına katılır. bir milyarhk fark ancak yüz se silmlşti, bilhassa büyük cihan pakânlardan faydalanarak, öteki nnsnrlann biribirine nygnnlnfnmet etti 4 Hacı Ahmet Dede (Hicr: etmelerinl uygun görmüştür. lı çırpıya kaza eseri ateş düşmüş nede olabilmişti. Üçüncü milyara zarlariyle alışverişi BU sağlamak suretiyle, bn noksanı telâfi edebiliriz sanıyornm. kalmamıştı, Geniş bir kitleyi ilgilendiren bu ve yarım saat içinde her tarafı sa Hakkaa ki kerâmet etti ol husrevi 1058 . 1082, Miiâdi 1648 1671). ulaşmak için ise otuz yıl kâfi gel Trafik dediğimiz şey, bu unsurların hepsini besaba katmak yegâne ne ürünlerini, ne insanlarını ihraç kararın uygulanmasına önümüz rarak o koca dergâhı yakıp kül îstanbullu, münevver bir ailemiştir. Bugünkü tempo ile giderse Mrandadır. Hattâ yolnn, metorln vamta ile beraber ikinei sahibi edebiliyordu. Sayısı her yıl bir deki günlerd'i baslanacaktır. nin evlâdıdır. Şeyhliğini hlâm ületmişti. O zaman türbe ve Muvak2000 yıhnda dticıya nüfusu be», altı, • »Idufeona göre, haklardan ve imkSnlardan faydalanmak bahbuçuk milyon nispetinde artan Kaçak et satan kasaplarla kithâne kurtulmuş, fakat ekserisi Envâre Şemsi Tebrlz târihim etti kelerinde seyahatlerde geçirdi. yedi milyan bulabilecektir. ainde, yayaya da aynı imtiyazları tanımak zorundayız. yetmiş be? milyon Japonu adalaFarsca ve Arapcayı bu dillerde el yazması, nüshalan nadir ve hath mücadele lebriz hassıslar, senelerdenb«ri, bu ihtiBana 9yle geliyor ki, metorln vasıta ile yayalar araundaki rında. bu »artUr tltında yaşatmak şilr yazacak kadar bilirdi. MediBelediye Zabıtası ekipleri «ehir tâ bulunmaz binlerce ciltlik kü Ve semâ döndü bâbı sema'hâne. malleri inceliyorlar. mfinasebetlerl tanzim esasından işe başlamak, hayli çetrefil dâva nede öldü. zortmda idi. de kaçak et satılmaması için kon tüphanesi yok olmuştu. O yangın, baline gelen, motorlu rasıtalar çoğaldıkça gitgide daha çeMnleDünya nüfusunun bu aşın artifi Kuruluşurdan Türkiyed» tekkeO zaman hükümet zecrl tedbir trollanna önemle devam etmekte dergâhın şeyhi ve devrinin seçkin 5 Kaart Ahmet Ded« (Hicri gecek olan trafik problemini (fizmefe dogrn ilk mtispet adım olazihinleri fazla meşgul ediyor, vt ler kapanıncıya kadar üç buçuk ler almağa mecbur oldu. Basında dir. bir siması, kıymetli şair, büyük asır boyunca Yenikapı Mevlevîha 1082 . 1090, Milâdî 1671 1679). eaktır. bazı kimseler bu gidisi durdurmadoSumlann kontrolu siyasetini saDün de Beykoz'da yapılan kon musikişinas ve faziletli insan Meh nesinde yirmi Merlevî Aslı Kastamonulu bir mutasaV' nın çarelerini anyorlar. Artıga •»büyüğü Yaya y»len ile motorln vasıta arasındaki en büyük nygnnvif, din bilgini. Elini paraya sür zaten şeyhlik yapmıştır: bep olacı iki unsur var: Biri do vunan yayınlar yaptırdı, çocuk dü trollarda Fevzipaşa caddesi 41 nu met Celâlettin Efendinin, f»zlnk, karşıdan karşıya geçme bahsindedir. Istanbulda öyle cadşurmeye izin vetdi. Yardım etti. maralı karap dükkânında damga hasta imiş, dayanılmaz teessürle ınemiş bir adamdı. gumlinn hemen hemen drramh 1 Kemal Ahmet Dede (Hicri deler var ki, bir türlü arkası alınmıyan otomobil, otobüs, kam6 Naci Ahmet Dede (Hicri furette artısı, öteki, insan omrirnfo Bu arad» fazla çocuklu ailelerden nz koyun eti <«le geçirilmiş ve ka ölümüne sebep olmuştu. îstanbul 1006 . 1010, Milâdî 1997 1001). yon kafilelerinin arasından yol bulup geçmek istiyen yaya yolcn, sap hakkında derhal kanuni mu halkı üzerinde de derin üzüntülü nispet dahilinde artan vergiler alonemli nispette unması. yanlış bir taş sürüp de mat olmamak için santranç tahtası ba2 Doğânî Ahmed Dede (Hieri 1090 1120, Milâdi 1697 1708). dı. Hulâsa, tersine bir »osyal sigor amele yapılmıştır. akisler yapmıştı. Fakat, yerine ko 1010 • 1040, Milâdi 1601 • 1630). Bursalı esnaftan fakir bir adaşında saatlerce düşfinceye dalan bir oynnen gibi kaldınm kenaMeselâ Transada. ortalama Inta usulü tatbik etti. Özcan Tekgiil hakkında nulmaz eşya ve hatıralar hariç, mın oğlu idi, pek genç yaşta Burrmda beklemekte, yahnt canını dişine takıp binbir tflrlü camsan örarü sotı elli sene içind* ylrmi Konya Aksarayından çok zengin Nüfus artışı böylece yan yarıya »a Mevlevîhânesine intisap etti dergâh yeniden yapılmış ve meştakibat açıldı bazhkla kendini karsıya atmaktadır. ya? artmış, kırk yedi ifcm altmış azaldı, yüzde dört yerine yüzde liki bir zat idi. Fıkarsya cömertce paFilim artisti dansöz Özcan Tek hur Mevlevîhane 1913 de tekrar a ra dağıtması, ve bilhassa borçlu Aşıkaane, rindâne v e tertemiz y ı Acaba diye düsfinüyonım, birçok yazılıp söylenen şn yeralyedıye çıkmıştır. Buna mukabil ye indi. Buna rağmen bugün Jaşamasını bildi. En âsl ruhları hak h geçitleri, bn büyök dSrayı halle medar olamaz mı? Şehrin kaHindistauda bu ortalama »mflr yir pon nüfusu yine dok<»n üç mil gül evvelki gece sabaha karsı Rum çılmışh. Geçen 4 eylulde yok olan ların yardımına koşması İle meş70la sevketmesini bilen bir mürlabalık ve sıkışık noktalannda açılacak bn yeraltı geçitleri, trami beşten ancak otuz beşe yükse yondur re Tokyo'da, her otuz sa elihisarı caddesinde sarhoş olarak işte bu binadır. hurdur. O zamanlar borçlarını 5şit idi. Son y ı l l a n n d a çok yaşlı iddiasiyle polis flfi aksatmadan, yolcvyn şa.şırtmadan işliyecek bn nfacık tüneldeyemiyenler Baba Cağfer zındalebilmistir. Hintliler de, b«tı mem niyede bir, bir mini mini Japon bağırıp çağırdığı * * * olduğundan inzivâya çekjldi. ler, şehfr halkına kolaylık göstermekle mükellef Belediyenin tarafından yakalanmıştır. Tekgül nına kapatılırdı, Doğânl Dede her leketleri »eviyesinde blr artış fcıy dünyaya geliyor. • 7 Pendârî Ahmet Dede. düşünmesi gereken çarelerden değil midir? Bence bn sistem, hakkında kovuşturma açılmıstır. Yenikapı Mevlevihanesinin ta sene bu zındana gider, borçlu Bütün dünya yüzünde, birkaç seNaci Ahmet Dedeye son yıllannayağı yerden kesilmemiş yolenlan, yaya kalmış Tatar ağası şasEsrar içen bir şahıs rihçesini şöylece toplıyabiliriz: mahpuslann hesabını kapatırdı, nedenberi nüfus artışı, senede yüzkmlıfından knrtaracak tek vasıiadır. da vekâlet etti. yakalandı de 1,7 nispetini ıruhafaza etmekteHicrî 1006, Milâdi 1597 tarihinde bir çok adamı hürriyetrne kavuşHamdi VAROGLU 8 Seyyit Nesip Yusuf Dede ATSAN BELEN dir. Bu hesapla, dünya nüfusu elli Dün Rıza Toy adında bir şahıs bu tarikate candan bağlanmış ve tururdu. Kendi hayatı ise gayet seneden daha az zaman zarfında Galatadaki Genel evlr sokağında devrinin sayılı zenginlerinden Ye sade, yalın ayak, harâbât ehlin (Hîcrî 1120 1126, Milâdi 17081714). île E v v e l â Pendârî A h m e t Dedenin bir misline çıkar. esrar içerken yakalanmıstır. Rı niçeri kâtibi Mehmet Efendi tara den bir derviş gibi geçmişti. S.ty.n(tiıı YÖRÜK ölümü ile şeyh vekili oldu, sonra Meselâ Fransa'da nüfus «rtısı zaya esrarı nereden bulduğu »o fından kerametine snandığı Ke3 Sabuhî Ahmet Dede (Hicrî Naci Ahmet Dedenin ölümü ile ayözde 0,8 den ibaretken Birleşik rulduğunda; Genel erlerde oturan mal Ahmet Dede için yaptıfılmış 1040 . 10S8, Milâdî 1630 1648). saleten şeyh tayin edildi. Aslı Kon Kâzım lyiceden temin ettiğini tı. Akşehirli olan Kemal Ahmet Amerika, Sovyet Rusya, Çin A m , y y yalıdır, pek münevver bir ailenin söylemiştir. Genel «vin dış duvar Dede aşk yüzünden bir cezbe ile birçok milletler genede yüzde î oğludur, islâmî ilimlerde derin saklı 87 gram esrar tstanbula gelmiş, sur dışında ulu nispetinde artmaktadırlar. Bazı kovuğunda bilgi sahibi idi; terceme v e telif VEFAT milletlerin nüfusu da, genel ola bulunarak, olayla ilgili kavuştur bir çınann gövdesi içindeki kovumakbul eserler bırakmıştır. Emekli Muhabere albavı rak en fazla milletler yüzde 3 115 maya başlanmıştır. MRGENGÜVEN İki rakip birbirini yaraladı ğa sığınmış, münzeviyane yaşıyor9 Peçevili A h m e t Dede (Hieri yüzde 4 nispetinde artıyorlar. HALİS BAŞKAN du. Bir ağaç kovuğu, zengin bir İle 1126 . 1137, Milâdî 1714 1725). vefat etmiştir Cenazeai 8 Eylul Bugünkü istatistikleri, ileri doğZeytinbumunda bir şahıs, karısı adamın himmeti ile koca bir tek1961 cuma gunu (Bufun) «fle Dr. RUŞEN YALÇIN Bilgisi ile, v e tatlı sohbeti i l e o nı uzatmak bostur. Bazı müellifle ile zina halinde yakaladığı bir ke olmuştu. İlk binalan bir mesnaraazını mütaakıp Levent Cakadar cazip bir zat idi ki ptr aşkırin kurdukları akılları durduracak seyyar esnafı bıçakla yaralamış cit, bir serna'hâne, bir divanhâne, milnden kaldınlarak Asrt mena hizmetine koşan gençlerle derhayaller, dünyanın haddinden fazla tır. Evlendiler zarlığa defnedilecektlr. onsekiz derviş odası ile bir mutgâh oonn lamanındâ en kalabalık küçük hale ffeleceği, insanlann aM. gece saat 20.30 sıralannda faktan ibaretti. Türbe, harem ko7 Eylul 1961 Esi: Nectniye Başkan Aı*ara devrini yaşadı. dım atacak boş yer bulamıvacak evin» geldiği sırada, 45 yaşlannOğlu: Ozcan Baskan arı yolundaki i(H''a!ar fanteriden daki esi K. yi, seyyar börekçillk nağı ve sair müştemilât sonra par10 Mesnevihan Mehmet Dede Cumhuriyet 4388 Cumhuriyet 43S8 baska bir »ey değlldir. Buna rağ yapan D. isimli bir şahısla uygun ça parça inşa edilmiştir. (Hicri 1137 1148, MiUdi 17ÎS1735). men bugünkü dornrmc^yine de «uz vaziyette görmüştür. Zamanmda bir a h l i k timsali bilinmiştir. Yenikapı M e v l e v l h i n e s i TEŞEKKÜR : ciddî olarak mutalea etmek gere: M. gördüğü manzara kârşısmda âdeta bir san'at akademisi olmuşeline geçirdiği bir bıçakla önce eşiÇatalca mutasarrıfı Cevat l kir. tu. Beyin tornnu, Van Valfal Ali î Dünyanın bir açlık tehlikesi kar nin uzerine yürümüş, fakat eşi Beytn ve Behiye 9««nefm oflu, : şısında bulunduğuna şüphe yok pencereden kaçmıştır. Bunun üze11 Seyfiyullah Musâ Dede Istanbnl Barosu Avukatiann : ur. Bu tehlikevi önlemek ancak rine seyyar bör»kçiye hücum eden (Hieri 1148 1157, Milâdi 17351744). dan harb malulü ! kollektif tedbirlerle mümkün ola M. bir müddet boğuşmuşlar ve İlk Türk matbaasında Vankulu CETDET ŞERMET'in ' bilecektir. Tek tük birkaç mem'.e neticede nikâhlı eşiyle zina yapan Lugatı basılacağı zaman tashlhini yaralamıştır. 3.9.1961 günü yapılan « n a » S ket ziral istihsal fazlasmdan şikâ D. yi iki yerinden bu zat yapmıştır. merasimfne lştlrak edenlere ve • yetçidir. Buna mukabll dünya ıtıH D. de sert bir cisimle, M. yi ya12 Köçek Mehmet Dede (Hieri ögleden »aat 18.30 a kadar «on 2 etlerinin büyük çogunlufu gitgide ralamıştır. 1157 . 115», Milâdi 1744 • 1746). vazifeyl yapmak ieln m«arlılc S rtan bir mahrumiyet icinde buluOlaya el koyan polis, sanıklar Oknllanmızda okutulmakta olan Yurttaşlık Bllgisl ta bekUyen dost ve arkadaşla t nuyor. Teknik llerlemeler, mese13 S e y y i t Ebubekir Dede (Hicgerekli soruşturmaya nna ve Asrt meıarlık m«mur • â Asyada. nüfus çoğalmasmm se hakkında rî 1159 . 1189, Milâdi 1748 1775). dera kitaplanmız, yeni müfredat programına nygun başlamıştır. ve bahçıvanlanna ve mektup i Her konu ile alâkadar oknuş An ep olduğu durumu önlemeğe yeolarak yeniden hazırlanmıştır. Konular dikkat ve ititelefon, telgrafla tazlyette bu S Bir çocuk zehirlendi i'imiyor. Bilhassa Endonezyada re siklopedik bir zat idi. Bilgi yolunlunan afcraba ve dostlanmıza ! Sarıyer'de Türbe sokağrada otuna ile işlenmiş, öğrencilerin seviyesine göre 0zlO ve da müşkili olan ona koşar, v e tefekktlrlertımzin gazeteniz va i Hindistanda durum bu merkezde ran Remzi Dereli'nin 2 yaşındaki tatmin edilmiş olarak dönerdi. esaslı bilgiter verilmiştir. 27 Mayıs Inkilâbından sonblldlrnmesml rlca: dir. oğlu Metin, ortada masa üzerinde ederiz. 14 Ali NutM Dede (Hicri 1189 • : ra devlet 'teşkilâtımızda yapılan yenilik hareketleri duran Optalidon haplanndan 14 1219, Milâdî 1775 . 1804). Sermet allesi ve kızı î adedini yutmuştur. Zehirlenen çoMUrve Yaltırak Yeni Anayasamız, Çift Meclis UsUIU, Yeni Seçim Seyyit Bbubekir Dedenin eğlu. MUrvet ! Cumhuriyet 4390 cuk hastaneye kaldırılmıştır. tmir Y n Mensueatı T.A.Ş. M a s n n ı n büyük şairi şeyh Galibin Sistemi, lyi Vatandaş ve Turizm konuları ilâve edil> (HMtputv Itmlr) hocası, mürşidi. Nushasi 25 Kurus Eylul 8 Rebiülevvel 27 miştir. 15 Seyyit Abdülbaki Dede Basan ve Yayan V E F A T Ayrıca son tnkilâbımızın sebepteri, oluçn ve netice(Hicri 1219 1836, Milâdi 180418Î1). Cutnburlyet Matbaacılık re Faal 2333/436» Ali Nutkî Dedenin küçük kariasetecilik Tflrk Anontm ŞirMtl Kemaliyeli merhum Süleyman leri ögrencilerin anlayacakları bir dille aeıklan* Cafalofiu Halkpvj Snkab No. 3941 deşi. Musikişinas v e şair, devriBoıbek ve merhurrte Batice mıştır. Sahlbi nin pek değerli bir neyzeni. Bir Rapıbe Bozbek'ln kerimesl. lbV. .12|15 48jl8.3l!20.07] 3.50 rahim Cankafın hala«ı. Ernlne beyti: Kitaplanmız Millî Eğitim Bakanlıgında incelenmekte NÂZİME NADİ Cankat'ın görümcesl Cihangir E. 111011 S40| 9.1712 00i 1.34! 918 Bir bakışta yaktı k a r â n m bıYan Iglenm fllim Idatr «leD olup geldiğinde, ornekler okullanmıza ve ögretIlkokuîu egretmenlerinden rakmadı Mesul MOduı menlerimize derhal gönderilecektir. NURtYE BOZBEK Ayâ nigâhı âteşi dil mi o âfetin.. VECDİ KIZfLDEMtR çekmekte oldugu Kronik Nefrit 16 Seyyit Hüseyin Hüsnü DeOazetemiz* aöndetilen evra* »» Sayın ögretmenler : hastalığmdan 46 yaçında hayata TEŞEKKÜR yazılar nesredilslo edilmertn tade de (Hicri 1236 1245, Milâdi 1821gözierfni kapamiçtır. Cenazesi Ders kitaplarımzı seçmeden Önce eserlerimizi inceleedilmez tlanlardan mesuHyei KARAN ve KAYIHAN aile1829). » eylrtl bugünkü cuma günö Srabu) edllmes leri aile büyUkieri menizi, diğerleriyle karşılaştırmanızı ve ondan sonSeyyit Abdulbâki Dedenin oğlu. ögle namazıni mütaakıp Cihan* | MEHMET KARAN'ın Pek sevdiği zevcesinden ayrılmak gir Camilnden kaldınlarak Fera karar vermenizi rica ederiz. Abone ve Uan tflen ıçln. larfın 2 vefatı münasebetiyle taziyede zorunda kalmış, aşk yolunda vertköy aile kabrigtanına defneQ»tüıte tAboneı veya ttlin Serrlab S bulunan dost ve yakmlannın dilecektir. Mevlâ rahmet eylije. rem olarak 26 yaşında ölmüştür. kaydtnın konman Iflzuridır • sıcak ilgislne teşekkUrlerinl Kardeşi: Emekli Ecıacı 17 Abdürrahim Dede (Hieri S Rtmarlar. Yarbay Izzct Cankat 1345 1247, Milâdi 1829 • 1831). AMASYA BU GAZETfc BASIN AHLAK ! fL: 85't7 4402 Seyyit Ebubekir Dedenin oğlu, YASASINA TAAHHÜT \ Cumhuriyet 4398 İL 8493/4372 Ali Nutkî v e Abdulbâki DedeleETMI5TÎR. rin kardeşi. Şair v e bîlhassa büyük musikişinas. îlâhî aşk yolunTürk Basın Tarihinde da cezbeye kapllmış, dervişler atek faydalı malumat getirmek pençeleri arasında bir ceylân ve MACEKA KOMANL 69 rasında «meczub> olarak tanınmış•syennde, bir düzine krem kayavmtn reys bir tarşanla çıtı. Hicaz makamında dinliyenleri vanozn karsılığmda kazanacakagelirdi. vecd içinde bırakan bir âyini varğından fazlasını elde edeeefini Ivan'la Ted, biribirine küfürdır. Sesinin güzelliği de ayrıca hesaplamakla meşgnldfl. O zameşhurdur. ler ysgdırdıktan sonra, bir porSizler için man, İkinci Cihan Harblnde tatif satrane takımı karsısına 18 O s m a n Salâhattin Dede şöhret kazanan kadın casuslann geçip batısırlar, bazsn bütön (Hicrî 1247 . 1304, Milâdî 18311887). ruhnna burtinüyordu. gün sürcn bitmes tflkenmez Seyyit Abdulbâki Dedenin oğlu. TÎRMİ TEDtVCl BÖLÜM satrane partilerine dalarlardı. Çok ciddî bir tahsil v e terbiye ile El Koleea benıin istasyonnBedevî kervanlannın geeişini yetişmiş, musikişinas, şair, hattat. nun iki menmnı, ayda bir deseyrederek, benzin tnlnmbalaHürriyet aşkı iliklerine kadar girfa insan yüzü gören, knmanya miş, bu yüzden İkinci Sultan Abnnı koklamafa gelip sonrs tikalan bir deniz feneri bekçileri dülhamidin şüphe baskısı altında Refahınız sağlığınu, derdiniz. şıkâyetiniz, sinerek uzaklaşan bir heein deVevıren HAMD1 VAROGLD gibi, idiler. Çöl ortasında, cılız yaşamıştı. Pâdişaha verilen jurvesinin boğnk feryadını dinlisendikanız. derneğiniz, birliğiniz için palmiyeli bir vabanın eteğinde Tamara'ya sordnm, altes. bira vasıtaciyie, cam hırıfi ile dar .. Sonra kanlan aka aka nallarda Yenikapı Mevlevîhânesi yerek saatte blr taş sürerlerdi. yaşıyorlardı. Basra körfezinin Onu konuşturmak için her çamasaj yaptırtacağını .. Bu maçöle attınr, yırtıcı kuşlara yem âdeta bir ihtilâl ocağı şeklinde CAĞALOĞLU TASVİR SOK. No. 7 IST Tel: 22 26 98 Sonra pınl pınl bir Chrisler bu kısmından geçen tek tük reye başvnrdum. Talnız (yılan saj nasıl şeydir, bilirsin değil yaparım. Tamara'ya gelince, otasvir edilirdi. Cenaze namazı E= İL, 8500/4374 ^ = araba içinde, beyazlara bürünyolcuya benzin satmaktan başkarı kilit altında) dedi, baska mi?» Ben dehşetle irkildim, o n a iltimaslı davranırım.. Kaltayüpte kılınmış, nâşi dergâhta, gemüş bir Arap şeyhi geçer, baka oyanalacakları bir şeyleri •••»»••••••••••••••••••••••••••••••^ »ey söylemedi. Bir de hakkındevam etti: «Ramira eline bir fı kazıfa vurdururam, vücuçen gün vanan türbeye defnedil +'•••••••• zan da knmpanyanın bir direkyoktu. da ancak Naib karar verecekderi eldiven geçirecek, sonra edüne bal sürdürürüm, eübre mişti. Cenaze alayı öylesine kala • törü, yolda benzin ikmali yaptir, dedi. lini, erimiş ^ağla karşık cam yığıııı üstünde geberip kalmış balık olmuştu ki, tabut tekkeye Petrolamco'nun bu iki müsmak için istasyona nfrardı. Hasan, Ayşenin anlattıklarını toznndan bir macnna daldırasemiz bir inek giM börtü bScegirerken cemaatin sonu henüz Etahdeminden biri Ivan Koniyef Dördüncü Levent'te kalöriferli, 4 odalı, lüks bir şekilde dinledikçe Sfkesl artıyordn. cak, sonra sevgili güvercinimin ğe yediririm! Mac Neill, binbaşı Ibn Shuadlı şişman bir Rustn. Ameriyüpte idi. Yeni neslin, hayatmı yadekore edilmiş daire, mobilyasiyle birlikte 58 bin liraya satılKalbi duracak gibiydi. memelerine, ksrnına, bacakları lan'a orada randevn vermişti. ka tabiiyetine girmiş Rus mnkmdan öğrenmesi gereken bir bü^ Hasan öyle öfkeli idi ki Aymak mecburiyetindedir. Haler içinde ayda 1000 lira ödeyen Hasıh, Fabienne'e naaıl bir na öyle bir masaj yapacak ki. hacirlerin çocnğa idi, öteki. ytik adamdır. Randevura evvelâ o geldi. şe korkadan, kapıya dofrn gekiracısı vardır: Mütebâki 30 bin kiisur lira banka borcu 15 ceza verecefini söylemedi ml? bana bu oynnn avnadığına ebeTed O'leary isimli sıska bir Irriledi. Hasan kollannı oynatıKuveyt yoln ile Halfana'dan 19 Mehmet Celâlettin Dede • sene vâdelidir Telefon: 48 02 62 47 72 47. diye sordu. diyen pişman olacak.» landalı idi. Katır gibi inatcı bir yor, odada geniş adımlarla yü(Hicrî 1304 1326, Milâdî 18871908). geliyordn. KendUini, knmpanFaal 2357/4397 N adamdı. Kedi ile kSpek gibi. Hayır, altes. lani, Tamara, riiyor, duvarları ynmrnkloyorHassn, Fabienne.e tatbik ediHususi v e siyasî hayatı, mesle »»»••••••••••»••••••••••••••••••••••»••' »»»»» > hakkında çabuk bir bilgi getirkâh kavça ederek, kâh barışaNaibin nasıl bir ceza tâyin ededu. Bu öfke buhranı biraz geçlecek bn işkenceyi hayalinden ği, meşrebi, geniş bilgisi, hoca v e mefe çalış. rak, biribirine ağız dolnsu küceğini bilmediğini söyledi. Atikten sonra Ayşe'ye döndü, şn kovmak için gSzlerfnj hapıyamürşit şahsiyeti ile önemli tetkik Ayşe haremden çıktı. Çarşafür savnrduktan biraz senra, ma, kendisinin bir sSrprlzi raremri verdi: rak: konusu bir simadır. Bulunduğu fına sımsıkı büründö, aarayın dostça şakalaşarak geçinip gimıs, onn anlattı, efenflimize meclislere revnak vermiş, kendi Sns! dive hağırdı. Tamara'yı sık sık gör. Faparmsklıkh kapısını aştı. Bir diyorlardı. Bu halleri, çölfin ıs»öylemeğe cesaret edemiyomm. Keşif Muvakkat meclisleri bir edeb v e irfan mekAyse özfir diledi: bienne'in âkıbeti hakkında mayanın genel karargâhında vaksızlığında, vakit geçirmelerine Söyle, sövle, Ayşe... Her CÎNSİ bedeli teminatı tebi olmuştur. Bann slteslerine ifşa etmek Iumat almağa çalış, Naib ken iivle tanımış oldnğn Ted karşıyarıyordn. seyi bilmek daha iyidir. Lira Krş Lira Krs. istemiyordam,, dedi. Ama bildisi hakkında ne karar vermiş. 20 Abdulbâki Dede ,Milâdî ladı. Tamara, kasları çatık, agmeniz daha iyi. Çünkü size ?uonu öğrenmeŞe gayret et. Şu Bandırma 6. Hv Üs. Radyofar Ted'le Ivan, benzin Utasyonu1908 1925, Türkiyede tekkelerin Hello, Ted... Alıs veriş na« köpflrerek. yumrnklarını sına da söyliyeyim ki Tamara aralık, kremlerin, losyonların nun yanında kurulmuş olan binası jnşaatı 23.743 83 1.780 «0 kapandığı tarih). sıl? kıp üzerime dofru yürüdügü za sizden son derece nefret ediyor. sayesinde en iyi istihbarat ajatakma bir evde otnrnyorlardı. 6. Hv. Üs. Radyofarı için Bandırma Bereketli köyü tepesinde bina Mehmet Celâlettin Dedenin oğman ürperdim. HUeziklerini san Hello, Bay Mac Neill... Feöyle ki isminiz söylendifi zanımız sensin... Bundan faydatvan bir çakal tutmuş, terbiye lu, v e Yenikapı Mevlevîhânesinin inşa ettirilecektir. 2490 sayılı kanunun 41 maddesinin (D) fıkrasına gırdata şançırdata. vomrnklane değil, fena değil.. Allahın man rengi dejişiyor. lan... Karıma dair çetireceğin etmiş, ehlileştirmiş, boynuna son şeyhi. Şair, musiki bilgini; de göre açık eksiltme usulü ile yaptırJacak bu inşaata ait keşif, plân ve nnı bana dogru ozatıp dlslerigünü şu mendebur kazığın suher habere karsılık elli AmeriHasan. öfkesinden. yazı mabir sicim ş:ecirmiş, oradan orağerli san'atkâr Gavsi Baykara'nın sartnameler her sün mesai saatleri dahilinde İs*anbul ve Ankara Lenin arasından sövle dedlfin) ha ratını görmescm daha iyi olakan doları alacaksın Anlad;n sasına vnmrnklar indlriyordıı. ya çezdircrek onunla eflenibabası. 1935 de öldü. vazım Amirliklerıle Komisyonda bedelsiz olarak görülebilır Iâ işitir gibi oluvorum «Ono cak ama.. mı, Avse. yordu. Ted'in de yaşlı bir atmn Hele Fabienne'e dokunsunBir kaza ateşinin Istanbuldan siyere, bir çarımba iple bağlata İhalesi 18/9/1961 pazartesi günu saat 11,00 de Bandırma As. Satın cası vardı. Bunu kendisine bir lar, diye sBylendi. hepsini cam O sırada tvan da geldi, o da Evet, altes. Alteslerine hiz lip süpürüp kül ettiği Yenikapı cağım. kollannı. hacaklarını Arap hediye etmisti. Ava alışAlma Komisyonunda yapılacaktır kıntı masajından çeçirtirim, met etmeSe çalışacağım. trlandalıya takıldı. Mevlevîhânesi, îstanbul basınında gerdirecefim bas cariyem Rntınlmış olan bn atmaca. bazan Tekmil derileri vöziilünciye ka Havdi «imdi eit. Fabienne ( 4rkası var) İsteklılerin Iüzumlu belgeleriyle ihale günü Komisyona müraiki satırlık bir zabıta haberi olacaatlerL (1423 Basın 5516/4383) rak kaydedilecek vak'a değildi. '^LlllIIIIIIIIIlIIIlİllllllllIIIItllIIIIIIIIIIIllllIlllllIlf IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIMIIIIIIMIEİIII î l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l f lllf IIIIIIIIIÜIIlllllllllllllllIIIIIMMIIIIIIIIIIIIlIIIIIfinV^' Resmî daireler çok sade bir şekilde lefriş edilecek Yenikapı Mevlevihonesi yondı Reşat Ekrem Koçu Tatar ağaları I Niyazi AkşitOsman Eğilmez İLKOKUL IV, V YURTTA5LIK BILGISI KADIN ve ERKEK KUMAŞLARI CUMHURÎYET r DİKKAT B a k 1 n 11 REMZİ KİTABEVİ İŞÇİ, ESNAF ve SANATKARLAR SİZLERE HİTAP EDİYORUZ BkAMERİKALI HAREMDE İLK DEFÂ Gündelik Gazefe Çıkıyor Ayda Bin Lira Iratlı Safılık Daire Bandırma Gamizon As. Saf. Al. Kom. Bşk. daıt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog