Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

TURGAY "ÇOK İYİ OYNADIK, FAKAT ŞANS F.BAHÇEYE GÜLDU..,, DEDi Molnar, oyunculara «Atmak ve yememek taktiği» vermiş... enetbahçe sojunma odasında her galıbıyetten sonra gorulmeğe ahşılmış bır ha\a esıyordu. Tebrıkler, opuşmeler, kucaklasmalar Ancak bu arada alışılmamıs bır olay da cerjan edıyordu. Her maçtan sonra bır koşeye oturup japtığı hataları duşunen Yavuz, Galatasaray maçından sonra ıjı bır oyun çıkardığmdan dolâyı arkadaşları tarafmdan defalarca tebrık edıhrken goz yaşlarını tutamıjordu Molnar, bır taraftan tebrıklere cevap yetıstırirken bır taraftan da gazetecılere beyanat vermeyı unutmuyordu •Futbolcularıma» atmak ve yememek «taktiği terdim. Gorduğunuz gibi yerine getirdiler ve Galatasaray gibi btr rakibi net skorla yendikIkıncı golun kahramanı Yaşar ıse. «Ruyamda üç gol ntacağunızı gormuştum* demıştır G. SARAY ODASI Galatasaray soyunma odasında takunın kurmay heyetı, odada bır üçgen kurmuşlar bır bırlerın» hazın hazın bakıyorlardı Turgayın gozlerı yaşlı ıdı «Çok lyi oynadık. Nitekim netire için uzunrulü değilim. Futbolda sana bugun bize yaıın başkasına guler. Bu maçta Fenerbah.ee> e guldü. Keodilerini tebrik ederim. Hakern çok kotu idi.. F 9. DAKİKADA C3ÜN T. BAHÇE'NİN İLK GOLÜNt) ATUIKKN 35. DAKtKADA YAŞAR 2. GOLÜ ÇIKARIYOR Ogün, Yaşar ve Abdullah'm attığı gollerle (an Kırmızılılar üstün oynamalarına rağmen üç kontratak golü ile ezelî rakiplerine boyun eğdiler. Yılmaz'a tekme atan Metin Oktay'ı hakem oyundan cıkardi LİDER, G. SARAY'I DA YENDi: 30 Abdülkadir YÜCELMAN S T A D : Dolmabahçe SETÎRCt: 41435 kişi HASILÂT: 497.525 Lira HAKEMLER: VVöhrer (7), Pnenlnger (C), (Avnstnrya), Tank Yamaç (5). FENERBAHÇE: Yavuz (8) Şükrü (6), Levent (6) Selim (7), Ercan (8), Yılmaz (6) Ogün (S), Fnat (7) (Ziya 6), Abdullata (7), Nedim (S), Taşar (S) (Erdinç 5). GALATASARAY: Yasin (3) (Radnnoviç 5) Bekir (S), Dogan (6) Mnstafa (4), Talât (S), Turan (6) Yılmaz (5). Mehmet (4). Ayhaa (6), Mctin (4), Ugur (3). HACETTEPE : 2 FERİKÖY :I S T A D : 19 Mayı» HAKEMLER: Vxa Herbert (Avnsturya ( t ) Orhan Ağar (S), flhsn Tuna (S). HACETTEPE: Baskın (8) • Arif (7). K. Osman (6) • Turan (7), Nnri (7), B. O«man (6) Selçuk (7), Gökten (7), Snphi (7), lhsan (S), Selthattin (4) (Goran 7). FERİKÖY: Necdet (6) Erol (5), Müjdat (6) • Turgay (5), Ahmet (4), Arif (4) (Rnli 4) • Mehmet (5) (Ekrem 4), tsmet (S), Rıdvan (5), fskender (S), Bilgin (5). ANKARA Kumede kalma mucadelesı yapan ıkı takımdan Hacettepe Ferıkov'u 21 yendı. H Tepe, 44 dakikada Selçuk vasıtası ile ilk golu attıktan sonra 70 dakikada Goran ıkıncı golu de çıkardı. Ferıkoy'un tek golunu ıse 88 dakikada Ekrem kavdettı. Vural SAYGILI : î. soroy oynadı, . Bahçe kazandı Ekrem KARPAT ampiyonluk yolunda 3 • 0 lık gfbi net Mr galibiyetle, üstelik blr Galatasaray engelinl de asarak ilerliyen Fenerbahçenin teknik yönetieist Ifölhar artık rrmçIartUn sonra şspkasını trtbdaltBt N>gru kaldırara* «De Gatöle» edfaı ile tar.îtsrtan lettmlamayı Sdet haline getirdi. Ama gerçek suvdu d sahada oynayan takım Galatasaray golleri atan se F. Bahçe idi. Böylesine kotü blr oyundan sonra se galip takunın yönetioisinin bir kahraman ed&sı le ortalıkta dolaşması da pek hazmedilecek şey defildi. Ve nitekim ayni teknik idareci. soyunma odannda daha önce de kestirdiğinüz gibi «Benırn tak;ik var, aynen yapmak gocuklar» diyecekti. İnsanın Molnar'a «Pekıili orta sahada Galatasarayın at koşturması da taktik icabı mı idi'» diyeeefi seliyor. Aslmda Nedim ne yaptıgını bUmemlf, SeHm le Metinin gölgesi S a n • Lâcivertliler orta sahayı ınutmuş TC Galatasaray böylece orta sahayı tapuamıştı. Uzun sSznn kısaaı F. Bahçede 3 . OTık galibiyete rağmen ne taktik vardı. ne de anlaşmalı bir orun.. Galatasaray şanssızdı, F. Bahçe ise dört defa sarktıfı G. Saray ceza sahasından üç golle dönmüştu... Ş Talihin insofsızhğı Eşfak AYKAÇ alatasarayın dun Fenerbahçe karsıaında çjkardığı güzel oyunun aleyhine olarak farklı bir neticeye bağlanmasını her şeyden evrel adına taBh denilea unsurun insafsnhgı Ue iıah gerekmektedir. San • Kırmralı takun oyunnn basmdan sonnna kadar çok üstün oynamasına rağmen bir tflrlft gol ttamadı. Buna mukabil Fenerbahçeliler S a n • Kırmızüı kaleye yaptıklan fiç akmın üçunü de netice»e bağlayacak kadar gol şanslan açık bir günlerlnde Idiler. Ancak bn oluşta şüphesiz Fenerbahçe mfldafaamnın şnnrlu ve güzel oynnu yanuıda, Galatasarayın yakaladığı çok mnsait ftrsatlan değerlendirememesi büyük rol oynadı. Fenerbahçeliler bu galibiyetle Tarkiye Bgi şamjiyonluğnnda mühim bir merhale a?mı? btdnnmakkadırlar. Kendilerini tebrik ederim. G 8aye 2 puondır Halit DERtNGÖR iin oynanan Fenerbahçe Galata§aray maçının, simdive kadar oynananlardan a y n bir özelligi vardı. Oynnn Galatasaray oynadı, '"enerbahçe 3 gol attı. Her seyden evrel bunan >ir lig maçı oldoguno düsünmek lâzımdır. Bn naçlann bütün özelligi iyi veya kötn oynayıp ki pnvan almaktır. Fenerbahçe bnnn gayet iyi basardı. Fakat bn asarı bir taktiğin, bir düşünüsün iladesi degildi. Sn taktik, oynncnnnn akışından doğmnştn. Fenerbahçenin baslangıçtaki düsüncesi bera»erliği knrtarmaktı. Bn düsdncelerini gerçekle»irmek için de orta sahayı, Nedim, Fnat ve Selimen kurmnştn. Gerçekte bn çok natâlı Wr dnşüfiştü. Orta saha için ideal bir oynncn olan Ziyam yerine ayağında çok top tntan Nedim alınuçtı. Bnna ek olarak Selim'in de Metin'in n ı e ine ba|lanması, orta sahada sâdece Fuat'ı bırakugtı. Fenerbahçenin, bn taktiği orta sabayı k»tyca Galatasaray'a bırakmasına sebep oldn. D ayagı enteresan bir maç seyrettik dün. O derecp enteresanki oyunun en az 60 dakıkasını üstün oi • nayan Galatasaray, Kiç beUemediği anlarda yediği üç golle ezeli rakibine boyun eğmiş, buna karşılık topu topu dort akın \apan Fenerbahçe bunlardan nçünü gole çevirerek son sözü soylemişti. Oyunun gidisi o kadar anormaldi ki «Galatasarav bastınyor yine gol yiyecek» sözune katılmaktan başka çare yoktu. Evet dünkü maçı özetlemesi bakırrundan bu cümle çok önemliydi. Yalnız unuttuğumuz bir nokta \ardı. Madernki bu bir lig maçıydı o halde akla ilk plânda gelen şey gol atmak ve dolayısıyla puan almak olmabydı. Istediğiniz kadar bastalı oynayın şayet rakip defansı kolaylıkla boşaltamıyorsamz ve rahat goi pozisyonuna giremiyorsamz yani kısacası gol atamıjorsanız bütün mucadeleniz bosa gitmis olurdu. Dünku maç en bariz örneğiydi bunun. S a n Kımuzılılar dayamlmaz bir baskı kurmalanna rağmen Fenerbahçe'nin kurduğu sağlam duvan yıkamamışlar ve defansdı da kontrataklara karşı koyamayınca farklı mağlup olmuslardı. ...VE 57. UAKIKADA YAŞARIN ORTASINI ÇOK GÜZEL BİR VOLE İLE San Lâcivertliler ise «Önce ivi defans» prensibı KAZANDIRIYOR. fle hareket ederek rakip hücumları kırmışlar ve sonra da Ogün. ^bdullah ve Yaşar gibi üç süratli kontratak oyuncusu ile senuca gitmislerdi. Oyun Fenerbahçe'nin bir atagı tle basladı. Daha 9. dakik» dolmamıştı ki Yasar atak yapan Fuat'a çok nefis bir top atnus, bu oyuncunun da kısa bir sürüşü müteakip yaptığı ortayı demarke vaziyette bulunan Ogün şık bir kafA sutu ile direge çarptırarak Galatasaray büesine sokmuştu. San • Lâcivertli defansın çok STAD: Atatnrk iyi kapanmasın» ve Selim'in Mıs HAKEMLER: Faruk Talu tin'i çok iyi marke etmesine raj(7), Turan Alsaç (7), Tahir men 17. dakikada Turan'ın şutun\ı Turgay (7). Yavuz kornere çıkarmış 24. dakiBURSA: Osman (7) Müfit kada da Metin bomboş vaziyette (7). Cengiz (7) • Ismail (7), topu avuta armıştı. Galatasaray'ın Ahmet Tuna (7), Taner (6) • baskısı bütün siddeti ile devam Mesut (6), Vedat (8), K. M u * ediyorda ki 35. dakikada yine bir SARI • LÂCİVERTLİLER SEVINÇ IÇINDE tafa (7), Ersel (7). Haluk (7). kontratak da Ogun dalmış ve avut çizgisi üzerinden ortasını yapmışALTINORDU: Mümin (4), • tı. Basta Yasin olmak üzere G. Neyir (4). (Ismet 4), Behçet Smray defansı bu topu da seyre(5), (Mikael 4), Hsyrettin (5), dince Yaşar ikinci golü de çıkarCengiz (6), Erkan (5), Cenap makta güçlük çekmemiş ve devre (7), Zadel (5), Yavuz (5), Şiya* bu şekilde kapannuştı. 2 0. ki (S). Hikmet (S). İkinci yan başladığında GalataEnver A Y H A N saray yine hücumdaydı. ama golü atan yine Fenerbahçe olmuştu. 57. dakikada Talât'ı ekarte eden AbBURSA dullah'ın uzattığı topu alan Yaşar ursa Ataturk stadıru doldudüzgün bir orta yapmış ve Abdulran bınlerce Bursalı, takımlah da yatarak attığı çok güzel bilarının guzel oyunlan yarusı\ole ile üçuncü golu çıkarmak+a ra tam 4 guzel gol de seyredereK, giiçlük çekmemişti. 3 • 0. adetâ doydular Yine G. Saray'ın baskısı devam O>una çok hırsl başla\an Yeediyordu. Metin'in bir frikiğini Yaşıl Be\azlıların gollerını 18 davuz kornere çıkardıktan heme.ı kikada Cengiz kendı kalesıne, 34. sonra 70. dakikada Yılmaz'a tekme atan Metin'in Avusturyalı hakem dakikada kafa ı!e K Mustafa, 70 tarafmdan ovundan atılışı herkesi dakikada Behçet kendı kalesıne hayrete duşurmuştü. Zira bildisive 84. cTakıkada Haluk kaydetmiz kadan île bu Metin'in ilk detıler ve maç da 4 0 Bursa'nın fa oyun dışı edilmesiydi. gihbıveti ile sonuçlandı. R MERSIN ESKİŞEUIB .2 ı I KALEYE SOKAN ABDULLAH FENERBAHÇE'YE UÇUNCÜ GOLU (PotoğTaflar: Tulay DİVtTÇtOĞLU) Butsa gole ve futbole dovdu HAKEMLER: Nevzat Tansuk (6), lzzet Ozbaydur (5), Fahrı Alpagut (3). ESKİSEHİRSPOR: Yusuf (5) llhan (5), Necdet (6) Muzaffer (5), Ismail (6), Kamuran (6) Orhan <V, Canan (7), Fethi (5), Burhan (6\ Ender (8). M. IDMANYITRDU: Fikret (6) Halim (8), (Battal ?), Yalçın (7) lhsan (6), Refik (8), Ali (7) Târık (5), Osman (6), Alp (7). Alı (7), Ayhan (7). MERSIN Saat 10 da başlayan yağmur 6ebebiyle ağırlaşan sahada oyuna Eskışehirspor başladı. ve ilk yan 21 îdmanyurdu'nun galıbıyeüyle kapandı. tkmci yarıda netice değışmedi ve maçı Mersın 21 kazandı. Goller: Dak. 11 Ayhan, Dak. 35 Burhan (Esk Şehir), Dak. 39 Osman. Ali thsan AKKAYA Bursaspor, A. Ordu'yıı f arklı mağlup etti: 4 o Fenerbahçe Şampiyonluğa biroz daha yaklaştı GÖZTEPE PTTYİ 21 YENDİ S T A D : Alsaneak HAKEMLER: Orhan Korkmaı (3) Cemil Yıldız (3), Cahii Aybek (4). GÖZTEPE: Ali (4) Halil (4) Çağlayan (4) Hüseyin (3) Nevzat (6), Ali lhsan (6) Cenap (S), Ertan (5), Fevzi (S] Gnrsel (S), Nihat (6). PTT: Tomislav (8) Yetik (7] Aydın (6) Ayhan (5), Yusn (3), Enver (3) Metin (7), Ze ki (6), Feridnn (5), Ertan (5 Köksal (6). İZMİR Goztepe, maçın buyuk kısm nı 10 kışı oynayan PTT'yı 2guç yendı. 22. dakikada Yusuf kendı k: lesıne bır gol attıktan sonr 41. dakikada Ertan bır gol kaçı dı. 43. dakikada Zekı beraberh, temın etti. 53. dakikada ıse Fe zı Goztepe'nın galıbıyet golun attı Çetin G t L E SAİM KAUR B puvan durumu F Bahçe Beşıktaş G Sarav Bursaspor Goztepe Kskışehır Altay G. Birhgı Mersın Demirspor PTT Hacettepe Şekerspor Altınordu A. Gucu Ferıkoy 21 20 21 20 20 20 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 13 11 9 7 9 8 6 7 9 5 6 6 5 6 5 4 7 1 27 6 3 28 7 5 27 9 4 24 5 6 28 6 6 28 10 5 20 7 7 19 3 9 30 10 5 21 8 7 20 7 8 22 8 8 20 6 9 19 5 11 19 5 12 14 O Bn yüzden de Fenerbahçe ilk dakikalaTÖa aşkına dönrnüştü. Bn taktiğin yanlıslığını dnzeltmek. gerideki 5rt adamın sırtına yiiklenmisti. Bn dört adamda n yükü çekmekte büyük başan gösterdiler. Gaıtasarayın iyi oynadığı bn maçta 3 • yenilsiye ğraması asaplarını bozdn. Bn yüzden de sert areketler yaptılar. B u sinirlilik, seneleTİn efeni futbolcnsn Metine bile sirayet ederek, sahaan atılmasına sebep olmnştn. Sonnç olarak söyliyebiliriz ki, Galatasaray rl oynadı, fakat lig maçı için lâzım olan pnanı lamadı. Fenerbahçenin de ancak geçmişte, çok efa bu dnrnmlarda maç kaybettigi nnntnlmaıalıdır. 9 33 13 28 20 25 15 2^5 23 23 20 22 17 22 16 21 29 21 20 20 m 20 29 19 27 18 34 18 30 15 29 13 11 SPOR TOTO İLK D€FA OYMVDAN ATILDI Maçın 70. dakikasında Yılmaz'a kasti tekme atan Metin Oktay hakem tarafmdan oyundan atılmıştır. Mav tan sonra Metin bu konuda şunları soylemiştir. «ilk defa sahadan atılmak bana çok acı geldi. Yılmaz'a maç bo\unca durmadan rica ettim. 3 • 0 galipsiniz yapma şu sertligi dedim. Son defa dİ7 kemigime attıgı tekme\Ie kendimi kavbedince mukabele ettim» Resimde Metin antrenör Turgay Şeren Ue birlikte u h ı v ı tprkcriprkpn eöruluvor. Besiktaş • Şekerspor 0 G. Birliği A. Gücü 0 (11) Altay • Vefa 1 (10) Beykoz ülküspor (03) G. Saray F. Bahçe (21) Hacettepe Feriköy <M> Göztepe • PTT (21) Mersin I.Y. • Eskişehir (48) Bursaspor Altınordu (20) Sarıyer • Petrolofis K. Yaka K. Gümrük Sakarva Adaıtaspor (10) (30) Afvon«por Cşakspor ünkü dev maçı, kalecisi \e dört defans elemanı ile Fenerbahçe almasını iyi bildi. Uç farklı bir galibiyette forvetten önce, geri hatlarm futbolcularına zaferin büyük payı verildiği dünkü kadar görülmemiştir. Işte dünkü Fenerbahçe G. Saray maçı böylesine garip i e ivi oynıvanın hezimeti ile biten acaip bir karsılasma oldn. Yalnız Fenerbahçe maçtan önce iki önemli gerçeği unutmamıştı, biri lider olduğunu ve iki puana mutlak ihtiyacı bulunduğunu, diğeri d» eksikliklerini gözönünde tntarak defansif oyunu benimsemesi ve golu karambol üçlüsii olan Ogün, Aptullah \e Yaşar'ın kontrataklanndan beklemeyeceğini, ancak Fenerbahçe teknik adamlannın maçtan önce bu kadar kesin defansif çizgileri olan bir taktiği uygun gördüklerini tahmin etmek mümkün değildir. Ama şimdi konuşma sırası olan Molnar elbette taktiği hemen benimseyecektir. Galatasaraya gelince o da maçtan, önce ve maç sırasında iki önemli gerçeği bir türlü hatırlayamadı. Birincisi defanslannın kolay açık verdiğini ve morali böyle maçlan oynamaya hiç de elverişli olmıyan bir kaleci Ue her zaman ve umulmadık anlarda yenik duruma düşebileceğini, ikincisi de kendini bu kadar defansif oyuna kaptırdığı dakikalarda rakip forvetin kontratak stilde hızlı, gflçlü ve gol şanslan fazla elemanlan bulunduğunu ve gol atabileceklerini. Yalnız bizde değil dünyanın pek çok memleketinde artık lig maçl a n bu kadar açık ve eksikleri hesaba katmadan oynanmıyor. Oynanırsa farklı yenilgi dogal hale geliyor, G. Saray teknik adamlannın bu gerçeği hâlâ kabul ettiklerini pek zannetmiyornz. Yukanda belirtilen eksikler önünde yenilgiyi yalnız şans azlığına veya G. Saray F. Bahçe maçlannın özelliğine bağlamak doğru değildir. Dev maçın sonucu ve Beşiktaş beraberliği Fenerbahçeye Şampivonluk yolunda önemli bir adım daha attırdı. Haftanın diğer sonuçlan ise puan cetvelinde dokuz takıma orta sıralarda yer değiştirdi. Baştan ilk üç sondan da nç takım bu hafta da aynı jerlerde kaldı. Yalnız Bursaspor'un dördüncnlüğe yükselmesini başan saymak ^erekir. Düşme tehlikesi içinde olanlardan yahuı K. Gücü tek puan almıssa da Şekerin deplâsmanda Beşiktaş'tan bir H. Tepenin de Ferikorden iki puan alması karşısında Kurtulnş için ümit vermedi. Vefa, Ferikov ün yenilmeleri i«ıp dnrvımu büsbütün agırlaştırmıs oldu. D 2. VE 3. TÜRKİYE LİGİ MAGLAR1 Dun ovnanan 2 Turkı>e Lı maçlannda şu sonuçlar alınmı tır l^tanbulspor: 3 Altındağ: Edırne' 1 Aydın • 0 K Yaka 2 K. Gumruk 0 Sarıyer: 2 Petrolofis • 0 Mamsa 0 Denızlı: 0 Sakarya: 1 Adanaspor 0 Bandırma: 1 Antalya 0 Ordu 0 Zonguldak: 0 Afyon 3 Usak: 0 3. TÜRKİTE LlGtNDE Hatay: 0 tskenderun 0 Çorum: 2 Luleburgaz: 2 Muğla 2 Beyoğluspor: 1 Davutpasa: 1 Ceyhanspor: Kon. îd. Yurdu: 3 Tekırda Buzce: 2 Çanakkale' 1 F. Bahçe Boks lakıı iki crMihivet aldı! Romen Dinamo boks takımı Fenerbahçe arasında dun g Spor Sarayında vapılan c boks musabakaM hâdı^eh c mı« ve Fenerhahçe takimı msrta ancak 2 galıbı>et ala mıştır. 11 • M n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog