Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

tlÖKT CUMHURIYK* ı i Mayıs 1858 CUMHURt¥ET in Göriinilr görünmez kaza I Yazan: BURHAN FEL*K (i( ımcıi alev } Tefrikası:5& TURKIVE TURIZH BMKA$| YENİKÖY TE8İ8LEÜİNDEN Dayını da a^ağı yukarı bu saatte, sabıt oiclu. burada öldürülmüştü... Doktorşa *z Dedi. sonra... Şu karşımdaki uğursuz dtQayrı ihtiyarî Turhanş baktım. kor, bu Eirları naşıl gizliyor... Mut Kayıtsız bakışları biran üzerimic gün çok çalışmıştı. Üste Makinede acele bir zaıf üjeri Yahu! Bayan! Bir var.lis.lik laka bu evin cpphesini değiştirmeli... duıdu. Hk de müdürün aksiliği y azacaktım... Onun için çıkarrn4| var... Ben seni ilk defa görüyoBu hâtıraları buradan silmeîi... Ve o da votka kadehini fealdudı. V3rdı. Herkeşi h|ışUyor, tım... Bedri bey kapıp getirmiş... rum... Himi de sürmedim... Köpek, yolun ortasına kadar b,e Öyleşine neşeli görünüyprdu ki, kcn Şürmedfn de ne geliyorsun kahiç bir işi beğpnnuyordu. Ben paraf etmeden... dimden jüpheye nimle geiraişti. Orada durdu. Müdür Bedriye: rakoja? Bedııyi de o gün azarİamı§tı. GeBen, kalbim çarpa çarpa yürüdüm. bahçe parmakliğının ardında fl Haydi, bir daha Kıvırcık ha Rezalet çıkmasın diye geliyotirdiği yazıyı göstererek: İlk basaroağa adımımı attım. Yakla ğüm gerçekten hayal miydi? İJaydİ nımın parafı olmadan bana imza rum... Nedir bu?... Diye spr4u... şan hatif ayşk şesleıi duyuyorduxr. gözüme l)9J'a' için kâğıt getirme! Şahidlerden biıi yanına yaklaştr. Efendim yazı... da kalan ses? lidi Turhanın şyak sesleriydi b i Ama beyefendi... Ağabey! Şu karınm ağzını ka Anladık... Kime yazıyorsunuz? Birdenbire bir sual zihnimde çakSağ taraftan, bağdan geliyordu. Aması, maması yok! Bu kapat.. da işimize gidelim. Antimanti şirketine... Turhan. beni koruyor. Ama kimtı: Bü oğlan beni merak etmjş de kadar... Buyurun! Ne yapalım birader. lşin varsa Nerede adresi. den koruyor? Katilin Pembe hanı neden bshşe kapışınm pnünde pekÇıktüar... Bedri kıza: git! Ne geliyorsup.? Galatada Mumhane caddesi. muı damadı olduğuna inanniıyor. liyordvj? Nedpn şüş nebatlarının ş Teşekkür ederim... Müdür be Ama göz göre göre de karıyı Mektubun neresinde? Nasıl bir tehlikeden koruyor beni?... perine gizlenmişti? Neden benimle ye beni şik^yet ettin de ne oldu çimdikledin... NasıJ... Zarfına yazacağız... Türkânı neden korumıyor da beni beraber eve kadar yüünıec)' de, be Ben öyle halt etmedim... Ben Al şunu! Öyle saçma ey ol sanki... Buyüdun mü? ? kpruypr? Türkğflin dahş geç geluiği ni bağın işiı^den takjb Anaan Bedri bey... Siz denamuslu... maz. Zarf kaybolursa... Mektubun Allahun! Aklını sana emanct saatler oldu. n e m başına kime hitab edildiği yazılır . neler söylüyorsunuz... Ben mi si Bu sefer öteki şahid: kızdığı zamaplar b Bir haınlede basamakları çıktun. zi şikâyet ettira, siz mi beni?... Heleee! Süt kuzusu... Gözümle Zile yapıştım. Turhanın ayak sesleri akıllı» derdi. O yarırıı Naaapıyıro? Bir daha önümden k| gördüm kadının kalçasını eller Anladın mı? sahanlıjjm sağ ysnında dindi... Her sen alma, Yarabpı' ğıt almayuıız siz de... Etlimse et ken... Evet efendim. *** halde karnlığa sinmiş. benim gibi tim... Ne olacak? Yabu! Nasıl da iftira ediyorsu Anladın mı diyoıum. Belkisciğim. kapının aı;ıiniasıııı bekliyor. nuz be!... Anladım efendim... ... Pembe hanımla Kapıyı Kslfa açtı: O gün lodos, Bedrinin başı çat Uzatma!... Bir jeydir yaptınî Bir daha öyle yap .. Al bunı Müjde. Leylâ hanımcığım, kaa kâyesi şöyle: lıyor..." Beyoğlunda şöyle bir volta Şu kadını memnun et de... Biz de da. Yemekten sonra lıeroen yatağın;. til yakalanmış... Ah, ah... Umulur Efendim, bu mektubu ben yaz etmek, b§5'n}P ağrışırçı pçjrrpgk işjmize gicjelim muydu his?.. Pembe hapımın dama giıen Süleynvnın odasınd toplanmış istedi... Bedri İşi çakmıştı... Karakola gimadım .. Kıvırcık hanıra yazd'. tik. Celâlin odasından getirdiğiıııiz dı im:ş. Dedı. Akşam üzeri cadde çok kalaba decekler... Bu iki herif şahidlik e Haydi git diyorum. Şimdi kıSofaya adımımı attım, yengemle koltuklar artık hcp orada duruyor. lık oluyor... Ağacamii ıjurağına ge decek . Haydi mahkempye . Rezavırcığı da. karamanı da... Süieynitiıı, anlattı: karsüaştım: Bedri alt tarafmı dinlemedi. He lin.ee yaya kaldırımı geçilmez hâ let çıkacak... Anladı bir kolpoya Kahvşaltımı cttiktpn sppra. b[r Haberi aldın dcğil mi?... Cüıs" ; men müdürün yanından çıktı. Bu le geldi. Bedri süıtünerek geçerken dügtüğiinü Kadını çekti kenara. . lemizin gözü aydın, evlâdım. Artık ara büyükannemin yanına gitmİ5t m. Ellıden başlayıp 2i kcğıda sulh olf roya girdi... Tımaklaruıı temiz yanınria bir kadm feryadı: Bizim Sjbiryada imahud sofaya ben bu gece hepiroiz rahat uyuruz. Aaay! .. Gözün kör olsun he dular... liyen bir genç kızın önüne kâğıdı takdım bu ismi. artık hcpsı kuljaBeni kucaklariı. rif.. Alçak... Demesiyle beraber O akşam Bedri vakayı ahbablarıatarak: Arkaşından Türkân boynuma afj pıyor), bir kıyamcttir koptu. 5ırn?sık * Al bakalım... Senin hesabına yakasına bir el yapıştı... Bedri şa na an)şttı... Alay etüler... Zul/iye bağmyor: dı: haşlandık. Nerede bunun adresi? şırdı: « Elme be ajıacığiiji . Kıynıa be Ne dersin, Peylâcığmı?... SelâBir kşlçbalık gündü. Sinema ii Ne oldu yahu? Kız kâğidı almadı bile... Te. dsmadn senin riıışmet. . Kurtulduİt değil mi? Ne haanacığım Daha ne olacak .. Kaiçamı kışı filân gibi şebeble Beyoğlu tşittin mi Kıvırcık hanım... vadieler var bil?en... Bu gece kutlu manın mı be anacığım?... G'tme be şimdiklediğin yetmiyor mu? D büâbütüc kalabalıklaşmıştı. Ağaca& Nazlı nazlı cevab verdi! yacağız... Kaatille suç ortağının g< anacığjm. vâcıyjm... Ne dediniz Bedri bey? mji dura|;ın(js gene bir feryad (§irefine içeceğiz. • Vay canıııa, buıı'ar yüz bulduk Mektubun adresi yokmuj... Yanlışlık var.. Ben künseyc Uldi... Suç ortağı da kimroiş?... Ga ça kaameti büsbütün arttırdılar. Kıç dokunmadım... Müdür beni haşladı... Ayy! Gözün kör olsun... Göğlaıına biıer tckmc, yallah cdeyinı zetp yazmıypr. Dedim. Etraftan: Bakayrm... sumü kopanyorduo... A>ı! şunları mutfak kapısından bahçeye. Türkân. sahte bir iç çekişie: Ayıp yabu! (Jüpegündüz ka Bu sefeıki bir zavallı köylü idi. Baktıktan sonra: Yandı Pembe hanımcık. kara ÎJedim. dına sarkmtılık ediyorşun! Evet! Adresi yok... Adajn jasudı... «Bereket büyük anne ağır işitir... karş! Dedi. Ben bir şey yapmadjm .. Neden yazmadm... Azarı ben Arnan bspı' Ben sana nittinı? Zıhnim duıacak gibi pluyor. Ka\Tayamadı d;şarıda ne plup bittiKadm bağırır... işittim. Suş! Tüki herif!... Daha ne Dedim. Pembe hanım, damadurn. ğiııi... Fııiadım sofaya... Pembe ha Yazacaktım . Siz almışainız... Daha ne yapacaksın? Kaiçamı edeceksin? Göğsümü sıktm? su£ prtağı iraiş... Demek. dojctorun nım çarşafı giymis, Cidiyor şahiden... çirndikledin!... Dâvacıyım... Amanm! Şu nimete kör bakaHani benim parafım?... muayenehanesine tçlefon eden o Mutfak tarafına yojlanmış. Zülfiye Daktilolar da «paraf» nu »tı Bedri bajına geleceği anladı, . yım ki... Ben sana deymedim.. yere çökmüş. anasının bacaklarına.. imiş? o1 yorlar... Savuşmak istedi ama, feryada ge Hâlâ şpylüyor... Â> ümmeti Sen öyle kınalı saçlı, altın dişli Çarşafla beraber bir de 0 dolanmış. Ben atarım... Yani yazı tamaju lenler etrafmı «şfdığı lşjn uzaklş Muhammed gprmediniz mi?... Bu Bağırır durur. acuzelerden kork... demektir... Ben gider müdüre sry jarnadı... O şırşd* peydf o}an bir herifin beni sıkıştudığını... Peki. hastabakıcı, Pembe hanı• Üien ne bağırıyorsun öyle cı lerim... pplis: İki kişi peyda oldu... mı şivesinden nasıl tanınv.s da, onun yak cıyak... Bırak gitsin... Yallah sen Kalktı . Bedri: Ne oluyor!... Dağılrn! Diye ife Dayı!... Uzun etme!... Kadını sesini Şükran ablanınkine beczet de beraber... Ikinize çüle giile piz mmcıkladrn! Biz gördük... Bırak şimdi Kıvırcık hanıro . müdahale edjnce kadın: ıniş? Dedim. aratıncıya kadar bir daha bu evde Bırak... Ben payımı aldım... Sen) Dâvacıyım memur bpy! Bu » Gardaşını! Yağnışın var... Ben Üzümünü ye de bağını tprma... görünmeyin. Bacaklarmızı kıraıım. de haşlar .. daro beni çirndjkledi... Şahidlerim bu ba|rana el uzatmadrm... Dedim. Tanımamış işte. Haşlasın... Ben giderim... d« var... Nerede o adamlar! .. Diye Kadın bağırır Ürkek ürkek. sordum: • Ciudana davrandun ki gitmeleri Ajnanın göğsüm. . Allah canını Kız gider... Müdüre... Müdür ;o iki kişiyi gösterdi: Işmail Hakkı ağabeyin durumu? kolaylaşsın. rar... Jste bu baylar... akın herif... Divâcıyım... Hadi ka'Huyudur Sülcymanın. . Para da Eğer bizim bilrrfediğimiz bazı Ne o, kızım? Polis bir müddpt baktı... Şahid rakola. . haltlar kaii|tumadiyse yarın öbür ğıtmakta miişkilâta uğrampsın Hiye Beeefendi? Bedri bey bu mek ler: Van sckağa yüıüdüler cüzdanıpı heran yaııuıda taşır. Yagün serbcst bırakırlar. tubu size getümiş.. adresi yok de Allah var yahu! Kadının ca Aman ablacığım... Köpeğin oEvde bayrajn havası esiyoıdu. Tur tarken de gece dolabının üstüne bırnissiniz... Ben adresini yazacak nmı çok yaktı. . Diye konuşrular... layım... Bırak benim yahamı... hanın sözlerini unutabilseydim. bu rak ır. 1 tnn... Daha altuıa paraf etmeden Yüruuul... Seni tilki herif Kadın. polise: havaya ben de kapılacaktım. Karan«Pembe hanım ağlanıağa başlad:: getirmiş .. Ben ksrakola giderim... S»en ni!.. Sen köyünde namutunlan ohk ve yağmurlu gecede, çitle demir • Oylc den:e be, Süleyman bey Çağ;r bana Bedriyi . kasavet çekme polis efendi! (Şa tursaydın ya! .. parmakbsın arasına sıkışmıj glbı du ciğim... Zülfiyecik, evvelâ Cenebı Vallaha ben sana deymedim Kivırcık çıkar... Bedriye baber hidlere) Siz de Allah rızası için ran hayali gözlerimin önünden gitmi Mevlâmıza spnra şepuı yüksek VİL Sus! Yemin etme... Vallahi beraber gelin! Dedikten sonra Bedverir. yordu. danına emanet te be yavrum... Ben çarpılırsm! .. Ben sana demedim mi? Şimriye: Aceleyle odama (iktım. Şpyunriuın. bu kadarın) derim işte... Gerısini di görürsün... Kardeşim... Durup SaU(dler4erf biri: Haydü Diu önüme bakayım! Bafit b : r kılığa girdim. Aşağıya dön Ijelbet igitiısjniz be evlâdıra... dıjrurken başına iş açtm? Ne diye. . di Dayı... Sen başına iş açtın! düğüm i^mar) bpni bir surprız oek• Kızının koiları bacaklarında gevVe müdürün yanına girdiler... Beyoğlunda basrna halkırı fi{ü| Kapat şu kadının ağzını da... liyordu. şemigti ki, Pembe dudu bir silkinjsle Amanın bana bir akıl ver ağa Bedri bey... Bu mektubu kim moşinden ürken Betiri rezaleti gtr Yenıek odamı^da muhtesero biı kurtuldu. Mutfağa doğru ijpğirtti. yazdı? nisletmemek için yürüdü. . Yan so bey!... Nassedelim de ağzını kapasofra kurulmuş. üzeri çiçeklerle 00• Zülfiye baktım, yerde peçtil.. Göstererek: kaca saptılar ..Kadm sovleniyor talım... natı'mıştı. Masanm ihtiram mevkiin Sanki anasının cenazesinin arkasu) Aç kesenin ağzını... Kıvırcık hanım... du: de İsmail Hakkı oturuyprdu. Hem dan ağlıyor: Açalım ya!... Ne kadsr açalun? Peki (kıza) Kıvırcık hanım... Bakalun, elâlemin ehliın kade o yılgın tilki haliyle defil... Mag« Te beni nerejere kodun da şi Aç, »ç... Çünkü bu işin altı Siz bu mektubu yaz3ift|iij'*ıppra dınına satasmak nasılmış? lup olduğu sanılırken zafere ulasmi} diyorsun, be aııacıgım? aydan üç seneye kadar mahpusluBedri beye resmen teslim ettiniz Şahidlerden biri lâfa karıştı: bir kumBndan gibi mağrur ve fcen * Baykuşlıık etme, uğursuz... Aman ablp! SPVI de bırak 5 1 ğu var... 1 d:nden ernin... Şimdi iki parmağ:mı sckar, ağzını Vay anaaam!... Hay ocağı söNazlı n«z|ı: adamm yakasını .. Bir halttır etti. Yanında Meliha... Kırmuılar giy kulaklarına kadar yırtarım... Ölün Hayır beeefendi... Ben adresi Ne bi'sin senin namuslu olduğtnu. ne!... Nirden çattık be yahu? ceye kadar boyuna gülersin ha... Demis. Takmış takıstırmij. yazacaktım... Bilmez mi? AlimalHh o sev Kad'.n söyleniyordu... ail Hakkı, bira bardağmı kal dim. Artık namuslu kadınlar sokak Ama efendim. Mektubu ma tanm yatt'ğı yeri bilir . Kac defadırarsk: • Ses'rre koşan ahçıya emir verdim: kineden çıkarroıgtı. Ben de bitti dır beni hapazlıyor... Bu sefer ar ta gezemez oldu... Nedir bu?... Ya işte. Leylâ, kızım böyle. « Götürün şu sansarı tavan araKöy'ü adam^kıllı yOmıştı... diye... tık canımş tak dedi .. Dedi. Az kalsın tuzağa düşüyorduk sma... Bağırtmayın böyle kulağımın Arkap Sa 5 Sü 3 te Kız tekrar: Bedri: ama. bereket bana hazırlarlıkları tu dibinde avaz avaz zağa kendüeri düştüier. tkrarlariyle • Aldılar. gptürdüler. Götürdüleı ama, Pembe hanımm kızmı bana emanet ederek meshule gidişindeki sırçı Türkân gelinceye kadar çpzemedim... Benim raporum bu kadar.. Haydi al sazı ele Türkân, gerisini sen döktür.» Türkânın anlattıklarının hülâsası da şu. Belkisciğim: Vitrin hırsızlığını Pembe hanımıp damadı Mehmed A^di yapn:ış. Askprden izinle gelmis imiş. Dayıma Pöninnıemek ipin sin,i sj n s i b?hr»de dolaşıyormıış. Zülfiye tayan arasmdan fark etmiş kocas'nı.".. Gece ieeri almış. Pembe hanımm t?biiv. le. Abriicik o gece bir pah'lliktjr kitabı alıp okuyabılirler. Fakat bua cud ssciljr. Dıs gö.ünüşün ehemıni tabiat kanununa bağlı gizli kuvvetleı etmiş. Maymuncukla acmıj salopun lar, yüce gerçege ulaşmak şöyle dur yeti ypktur. Eheuıruıyeti oian ycgâ mcvcud bulunduğunu bilirler. Tart kap'şını. yükie hafif. pahada a r r TJBET ?un, çocukça bir hayaiin kurbapı ne şey, yücudun işinde yajjyan ru}ı mak ve leaktiflerle muameleye tâbi Şaydığı üç parçayı vit:ınd=n aş. Belki okuiiar merak ederler diye, piurlar. Bazıları vicdan azapları fazla tur. Bir büyük peygamber, bir sefil tutmak irakânı bulunmadığı bahane(Arkası var) burada, bizim medeniyetinıiıe dair rahatsızlık verdiği zaroan, en yajfin insan kılığı ile dağabilir. Günah do siyle bunların yarlıklarmı inkâx ebazı bügiler veıeceğim. pıâbede gıdıb tannlara hçrhangı bir lu bir hayat gecirmiş olan bir sefil decekleri yerde, bilginlerimiz ve Bizim dinimiz budizmin bir nevi nezir bırakmak. böylece or.larm rnin adam, yeni bir hayatta servete gii ara«tırıc)larımız, bu kuvvetler üzedir, fakat yazıîı olarak anlatılacak petini kazanıp bütün günahlarının mulü yaşıyabilir. Bu adam, fakirlik 1 indeki kontrollarını arttırmışlardır. gibi bir ismi yoktur. Biz ona sade derhal affını sağlamak şartiyle yüzünden işlemiş olduğu günahları. Meşelâ gaybı gfjrme kşabiliyp^inin 1 « * i » ce «din» deriz. Bizimle beraber aynı günab ustuue günah ışlıyepeklerioi z«ngin olduktan sopra isier mi? mekanizması değil, o kaab'Myet s?.dine iman edenlere nasibli deru. p düsünürler, teselli bulurlar. Bu şartyesinde elde edilen netice bu ftlirnHayat çarkı. bizim doğum hayat tekilere yabancı. En uygun keiiroe lar altında, niçin yeni yeni günah ölüm ruh hâline dönüş, yeniden Jerip dikkatini sekmiştir. Bir çok lamaizma'dır ki bunu garb zajen bi lara şaproasınlar? Ama bir Tanrı dp|u« devrinş verdiğimiz isimdır. kimseler böyle bir şeyin mümkün qllir. Bizim mezhebin, budizmle şu var, bir yüce varhk mevcud. Ona Eir insanm ömrü mihnetle dolu ola duguna inapmazlar. Bunlar anadan farkı vaıdır ki, lamaizma üm:d esa veiileçek isim ne olursa olsun, Tan bilir; bu, onun bir evvelki hayatın doğma körler gibidir; iddıaları, gözsına dayanu; halbuki bize, baştan rı Tanrıdır. Tanrı, bir gerçektir! da mutlaka fenalık etmiş olduğu de görme kaabiiiyeti ygktur, demebaja menfî, gerçekten bir ümidsizBudda'nın hakikî dersini incelemiş mânâsına gelmez. Hattâ bu mihnet. ğe feenzer; çünkü bu huşusta tec• " i lik dini gibi gözükür. Her halde şu olanlar, hiç bir zam»n, af|edilmek ona, bazı şeyleri öğretmenin en eriibeİRri yoktur. Liuayyen bir merası muhakkaktır ki, biz her yerde veya mağfiret iştemek için dua etmin, en süratli yoludur. Tecrübe, şafed.e duran bir neşpe ile gö* arahâzır ve nâzır, alîm ve şefi bir Tan mezler. Yalmz, ademoğlunun, kçr+ bpcalarm en' iyisi değil midir? Vîe sında. zâhiren bİÇ bir temas bulunrınuı varlığma inânmayız. dilerine karşı âdil davranmasını di «elâ intihar etnjiş bir kimse, kendi madığına göre, p şeyia uzaktan göBir çok okumuş insanlar, dinimizi lerler. Bir yüce varlık, adaletin özü kabahatinden kaybolan senelerini rülebileccğine naşıl akıl erdirirler? Vücud. rengârenk bir hâle Iginde yaşamak üzere tekrar yeryüzüne j tefsir etmişler ve derin âlimler ol olduğupa göre, filânca kişiyi duklarını ispat etmişlerdir. Bunlar merhametinden faydalandırıp fajan gönderilebilır. Fşkat bütün genç ö yüzer. Tecrübeli kişiler, renklerin dan bir çoğu, lamaizma'yı takfeih et kimseyi bundan mahrum edernşz. lenlerin, sneselâ bebeklerin mutlaka koyuluğundan. bir kirnsenin sıhhi IOLDAN SAĞA: miştir. Zira kendi imanları onları Çünkü kendi ceyherini inkâr etmiş intihar etmiş olma!an lâzım pelmez. durumunu. o kimsenin dürüştlük de 1 Parlak tüylü erkek tavuk fiki gaflete sürüklüyor, kendi görüslerine olur. Ondan af istemek veya mağfi Hayat carkı hprkeş için birdir, d' recesini, ne nisbette tekâmül etmiş kelime). 2 Cstünden atlayıp geçerken. 3 Y<ni yetişmekte olan uymıyan herşeyi onlara yanhş gös ret niyaz etmek, dua kabul edildiği lenci için de hükümdar için de, kaoldueunu anlarjar. Bu hâle, içteki fidan (kadın jşmi olarak kullamlır), teriyordu. Hattâ bunlardan bazüarı takdirde günlük veya altın vaad dın için de exkek icin de. zeaciler hayatî seyyalenin, yani ruftun v üc • bir soru takısı. 4 Para doiabımn bize 'iblisene» sıfatını v?vniştjr. etmek. kim en fazla verirse inayete ifirı de beyazlar için de. Bu elbette de getirdiği bir ışmdır. Başuı etra yarısı. korkup kaçanın gözüken yeri. Çünkü bizim ibadet tarzlarımızın ya o lâyık olacak mânâfma gelir. Yani ki bir ssmbplden ibarettir. Fakat fıpda da bir h,âle vardır ki, ^enp Anadoluda dckunan bir çeşit 5 p da ardır ki, bancısı idiler. Bu ra7arların çcğu ya Tanrı fakirdir, rüşvetle sştm alma bu meseleleri ciddî surette incele ayni seyyalenin esoridir. îînsan öluu ipeklinin beşte üçü, olaylarıp olmasq : raeğp vakitleri olmıyanları aydınla' pe bu ışık söner. Rnh. vücudü tcrk işi (e?ki terinı). 6 Eljpe düştüjükulaktan dolma biigüer edinmişler bi! r demek olur. di, yahut başkalarınm yazdıklarını Ölüm mevcud değildir. tnsan, sk mağa yeten bir sembol. İnarıelarımızı etmiştir. mevcudiyetinin yeni merha nüz gün buyurun cenaze namazına. 7 Yadetme işi. her hangi bir hizokurnak suretiyle fikir sahibi olmuş şam olurıca nasıl esvaplarını çjkaru1 bj bjr parağrafla anlatmağ imkân l|sine doğru yola çıkın:ştır. Bir tayf meti yapma hareketj. g Kazıp kalardı. Pek küçük bir azmlığın, bi sa, ruh da, uykuya yatacağı zaman bpling gelir ve hayadş 4algalarıu: nştınp tozu dumana katan, Bizim mukaddes zim dini bir kaç gün tedkik etmij bedeninden öylecg tgcerrüd eder. Gi plan Kangyur, yüzden fazla itabımız ^elki de ten kafeşinden ansjzın fıxeserden clmaşı mümkündür; sonra, bunlar, yim eşyası, eskiyince rafa kaldınlır. tnürekkeptir, öyle olduğu halde bu ladîğı için şersemlerniştir. 1»lki de YLKAKIOAN AŞAĞJYA: k kendüerinde herşeyi anlamak ksbi Vücud eskidiği veya sakatlandığı za knnunun hepsini bu kitablar ihtiva b'aşırıa gelerjin ng olduğunu taro ıc^1 1 Ankaranın kazalarından biri. liyeti vehmçtmişler, kitablar yaza man da, ruh aynı şeyi yapar. Ölüm pdememiştir. Bu eserİerin dışmda. rjasiyle bilrniyordur. Bu sebebleiir 1 Hizmeti deruhtp edcn (iki keliTersi bileceklerini sanmışiar. biz:m en zebir doğııştur. Ölmek, sadece başke hü?ra manastırlarda daha nice ki ki, ölüm h^'upde bulunan 'imsele me). 3 kamu üstil kapalı pazandır, (eski ki hakmüeıimjzin bütün bir ömür bir hayata dpğmakfır. İrjsan, yahui tablar vardır ki, ancak bu sırları bi rin başıpda larcalar beklerler ve onTersi matematikte çıkartma boyunca murakabe ile meşgu) ol irifanın ruhu ebedidir. Vücud, ruhu len kimşelere gösterilir, herkesten lara hangi merhalelerden geçecekle me işidir, kadınduktan sonra ancak keşfedebildikleri muvakkaten giydiren bir libgsdır. gizji tutulur. ların gizlemeği rini etrafile izah ederler. hakikatîeri tefsir ve izaha muktedir Yeryüzünde yapılacak ige görç vji Şark mendeketleri, asırlardanberi, edindikleri. (Ark»şj yat) rıuy Mutfakta işe 5 yarayan sops. 8 Bir Hindu veya bir bud:st tasav Nota, eşki vur edin ki, bir iki saat. încil karışrtlrk hakanlann' 4 HAZIRAN • tırdıktan sonra huristiyanlığın en dan. 7 Mesut hurda trferrüatmı izaha kalk'.şsın. olmak bir barlüj okunuşu. 8 Bu adamm öğreteceği şeyden hayır fıza hast3İı|ına Dünkü bilmecenln gelir mi? Lamaizma hakkmda yazıltutulmuı' gibi ha hallfdilmi* 1 " mış j)lan bu e?er'°rin müelliflerinreket edeî». den tıiç biri bir lama manastırmda yaşümamış ve mukaritfes kitapları incelememiştir. Bu kitablar gjzlj tu1lBâ tulur, çünkü. haştan savma. alelâB.4P£D ve yayan Cum.nurivet Matbaacılık vt cele. bayağı şekilde iman. şejâmet'iGazetecilık Tijrk Anonim "jirketi ne ulaşmak i=;iveni°rin eline verilCagalnglu HalkPvi sokak No Wil memesi lâzımdır. Bir ilâhiden me: Sahibi ded uman VVR l~ n?f^H te'kin yoNÂZİME NADÎ lunun herhangi bir şekline başvurYazı işlerini fi'len idare edep mak istiyen iman sahibleri. burıdan MPF'HI Müd'ir vardım gorebileceklerse, mukşddes LOKANTA ve GAZINO 11 Mayıs 1 0 5 8 Pazar fs^Iiyete sab?hından geçiypr. GAIICI,, itibaren Te!: 62 40 0 1 1 2 5 Bu hafta P A Z A R Bugün bir P A Z A R 134640 aded almayı unutmayını?. BİR KREASYONUOUft ^ ^?« . üçüncü n Yatak ve yemek <idüjı ta kımları, kanapeler. koltuklar, piyano, abajurlar ve mjteferrik ev ejyşsı satılık'.ır. ADRES: Bebek (Ribert Kolcj yanında) Avisa Paşa konısu Imer apartım^nı No. 611 ..»••;••••« SaJılık Amerikan | işyası | i.nı .nış bir fı: ıı.a njulıaşu^e yarUınıcıUğı için bayan meniur • aıtmakfadır. Bakıilo bilmpsi şarttu. Lisan fcilenler tprpih i Müracar, G;,lata P K. 20!" e iŞah) rümuzu ile. Bayın Muh ısak yardımciS! Alınaeak YARIN SUABEDEN İTIBAREN pmmımmm •r tr IHİPPVi^ ttttttn MEMUR Ahnac^k î ilf r>ikqf™'*'>v.''ı"'i""n r 1 ' " I Î Î S T " T b'*" i r a a s u fiiın «^nayiındp birinci derece alt t n madalya. ŞAN SÎNEMASINDA Bizim dinimizin esnlanm bilir miıiniz ? * Askerliğini yapmış ve 35 ya l şını ikmal etmemiş yüksek o { kul veya lise mezuniarının Işt. | Emniyet Sandığı merkezindeki | denetçilik bürosuna müracaal i ZAVALLI JAK (Le Petit Jacqi|es> p î BLANCHETTE BRUNOy CHRİSTİAN FOURCADS JEAN TIS3ÎER. Tei: 48 C7 SJ. (KEMAL FİLJÎ) BU 1 AC A 1I 1 1 I f « | 1• 1 m ü • •* 1 i 11 !m 1 1 m\ MUHTEREM HALKIMI^IN HİZMETİNE 15 Mayıs aksarpına kadar heşa$ açiınrs,şmz § Haziran keşidesindeki 63*000 Liralık ikramiyelerden laydalanırsı^ız.. 95.000 ISTANBUL BANKASI ÖMER SAMİ Kasımpaşa Bahriye Cad. Ailahverdi Pasajı No. 53/3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog