Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Günler
Sayfalar

wT t/t V Giiııiiıı Sosyal Meseleleri ÂBÂHTAS Ü8UİSÜZ inşaatla EskiHarbiyemektebi 8 trafik binası yıktınlmalı mı? kazasında 15 kişi yaralandı Dun Şehir Meclisinde bumevzu üzerinde hararetli müzakereler oldu; bir üye: «O halde Sulrapor lmar Kömisyonuna iade edildî Şehir Meclisi düa aaat 15 te Tersan Arasaı bafkanlıgında toplanmıştır, İlk «larak makam tAraftndan yapılan teklifler g&rüşülrnÜ|, bu arada Sultenahmedd« yantn Adliye Sarayı sahasmda yapılan parka (Adliye Parkı) adı vtrümeai hakkmdaki teklif, müüdye komiayonuna havaîe elunnv.ıştur. tf nebkâmil Dogumevi ilâve cavyonj içia ödenmetl lâzım gilen 97,380 11* raftm gtçen yıl be»e1erind»n tea•viyeri hakkmdaki teklif kabul olunduktan sonra, mafbatalafrn mü« zakeresine gecIÎTnis+ir f'ıa' komli* yaouna aid 12 mazbata kabul edil«Ja, Harblyede Sipahi Ocagı il» Harbiya mektebi anuındaki aahanm kıymetlendirilrneal hakkmdaki tntanak hararetil müzakerelere yol •çmiftır. Bti mevtude «B* a!aft Alleddin Nasuhleğlu, lmar komlsyonu tutanafını sarih bulmamı», • aahaâ$M eskl Harb Okulu blnatmın TJkılrp Tikılmıyaeafmı »ormuıtur. Komisyon başkam, Harbiye Oku lunun yıkılacagMU söylemiftir. Bu nua üzerifte Al**ddla NMIlUofilı binanın tarlhi kı>me<lnden bahMt mi#, Atatüfk dahil olfnftk fiacri kahraman orduda kumanda eden büyük askerlerin o jsnlı ocaktan feyiz aldıklarmı beîirtmi|tir. Diğer üytler de Alâeddin Nasu hlOğlunu de«tekle?rd»l«tllr. Bir ü ye, Sipahi Ocağınm bulunduğu sa hanai dHtrtnden bahsttmli. »ahrto güzelleşmesi Ve irran bâkımından tutanağin kabulünü tetemiştir. Ü ytltrden Kilım fiiltvrili, (riırin kıy metli yerlerinin ve tarihî binalan îım aatılmanniB doğru olamıyacağı hı •Bylemlt irt şoyle demlşUr: t O halde Sultarı&hmıH camllni d# Mtifa çıkarsınlarl...» Neticed*. lmâr komi^yaou rapo* runun tekrar komisyona laderi kararl««tınlmi!tır. Daha »ofıfa gündemdekl dlger maddeler mütakar» edllmiş, iaat l t de toplantıya «on verilmlştlr. tanahmed camiini dt «atısa çıkarsmlftrl» dedi; Taıt7İm Mtıa rerl«ri tahn><» kamnna itirat *dlyorlar Prof (»kay dOn Mbab Bit««lye *«• Maavlnl v« ftnnlistanbuiun muhtelif *emtierindc buMOdfir MUüVlnl eld'JSu h«ld«. B» tunan ve fıal durumda olan 13 tAtulm tentınAaa tanslr »Vtr Inek'e oltn KanlieA4ftM «ar<ht Antı HUwrin lm dün guetnnlze ftİM 4Srt kiflllk Paş« yalısını gczm?, tamlratıa biran blr hey«t. b»1eı)lyen!n M Mkkftftitrt m » ! Ihmali l«ln .ISVilıUr» 4irekt:f ta'illye e»fnek volunda ildifı Te bu* Temıştlf pün tstMk «deceül kaHrin aleyMndt MOtMkıben Pa?abahçe CâtB Fabrilta buhmmuiUfdtt. Bu dtlkktB ttn< rrtrM «d«ıch fabrik» faalıyetl hakkınd* l*»ha» tlaft V*U IKİ evlerlne « B«l»dlyBiln de uıansn jrolun »e fabfikarivarjmntsn »Ir'stigi fl?t b«fi Wt ontm ysnında 7er aiiın Ücu» ıbn olunSlsti hurJiundt «lij> ufin MHık Bu *etMbl# h»r rüflO kin ı^vriB<rtl fılyasadettl ftıttmatf! temlştif rpfınM dOsmeniılıtu ttaMndlk. Halk b\t«etı ««nfrtın eldufu 1çln Miiftın» !nızs hpp am< sevkle devam ettlk. kiT (' » taMbrlvf t^fcfKMUn >.ar;ila Şimrf! 14* orf*d6 Wç b!f QSI Vali kB> kahvulne giderek oraoa yotıVi daVkafli»«f«i«)sTi y v»t»r»«s»!«rl« dllek T«ffltly»cl»H'«a'»Jr*«5sr olmu^nır KSr v» civaf otman HI» thiiiımm «»dift fe tnlyoru*. MaJt«ad fMigros» ** l»nn k'ırunnıasını v« K8y «Ivififtcn m(l«aad* •dlisiri,pahayı *ej bırakmakta, Mı d« f n' .niMırda »gâClândiftitn nıfiı «atfnsdıüı maîlsrı s,<taîım Herhâlde bıl $«hr» zararifniT dfeil favdamır (jok ) H trafmv» tnvH b« kaHNan hab«!iı f*w!»l*rla al4tıŞufltu« içifl müttshs1)> raptı$i(hız ar.laTra'.an! niîhnjben hayl! paîa ftd«r*rim k«lm OVolrulym tatns* m'S h"'ınuy*MJ7 Ş'mdi bu pa'alarıfn'rı peri «İMıayıl. B«ledly«ı'n hirbB bu »•rlKV» Pelon#rt5v ahf» r*pıtt»«ıt v« bfilg» I ı M i m tn d»ht VSJII«!I b!f balc Vnlinln dünkfl tetklkteri lem Vafl «ıttuiıUr t« Vüâyet Ihtfkirı Teflt'k K«ml«yomi »mt» •u» ' ' c Vsâi M.*v1fti M\m BU^ı'flUnttn kSt •• hslkın lh1 Mptlfltrk 4 fifma •• fseirl t«tklkl«r<]« do!ayı Adt'vey» Dün 4 firma Adllreye verildl T . ^ . ıasj> S?fCkiıtı'e kadaİK 75.OOO • Ura tutannda ikramiye veren Bir hösap açtırarak Utitak €<hni Kişiye 2 5 0 0 0 lirö!, 1 Kişiye 1 0 . 0 0 0 Hra!/ H«r 15O liraya bir kur'a numarast* mar Mttdtirlüğü çok lyi Mr ka* rara varmıs: Yeni bir murakabe bttroau kurulatak,ttf•klp (Chirda taramalar yaşav cakmış. Böylelikle kaçak lnşaat **lenecekmlj. iflltUah erdakl p«ur çaraiT* •trenl kaçtran İMrtl r»r da muvaffak oluaur. Cira, kacttJan trene retiştirmek içln çak Inşaat, hem sıhhatimlıl, feaaı ttiraile İzmhe eitm«kte olan takil Istaflbulua geüşmeilnl, hna aavkB bir kamyonla çarpışü ve ferah yaşama Imkânlarunm l>al2 Eylul 1*65 güfckü Cumhuriyet şeJdide gösteunekttdirler. Bu çocuk davanamazlar. Çabuk hastala&ırlar. tamedlklerlnl, lürekli olarak ktm talar oldu. Son 24 aaat Mrfmda aehirde 15 lardan yalnu blr tanasi doğru dü Kolay koîay kila alâmariar T« boy »•yi •evemedüJtttel, yaptıklan ka« Hayırb nlet kanun, nizam T» •klainin yaralatunasilt neticâitnen 8 gazetesinlB üçüncü •ahifesindt çı rÜJt cümle yapablllyordu. Bir ta atematlar. Splta flzerind* dur behatlardan, i#ledikl«rl suolardan »ullerl Utbik •dcmiyonu. Maaaii kaa vt «löttlrde Boıahjnalftr ArtU» tfâfik kazan o'rtluîtl ba§U|ını U|iy«n bir haberde »«yle ne»l de 12 kadar kclim* billyordu. du3u 21 çootıktan yalnız t ünfin dolart fatla acap çekmedlklerinl ev lenlıken, vaiîfeye alınırken reŞofcr Vtdad Yol*. laira übbl muayeneler IAIUM Jİdud«nllly6rdu: «î»oirdt b6»anmalar 8 çocugun bildlği ktline «ayHJ l 3 yfcaındaki nmnâl çocuk kadar a meydana «ıkarmi«lardtr. 13735 plâkalı taksi ile düa sabah Baa doktorlar boaaama il* fer* | u balde, ekseriy.tl. heJdtn bakg e ç « tentyt n b b t t » yUtd* 4*,T ilt S ten ibartttl. 3 tanaal aadeet l |ır, S «Inln da jrlna normal olarak «aat 10.30 sıı^lannda süratle gia. L,...5tır. Nüfus Müöürlüğünden keüme kullanabiliyordu. 6 tanesi gelîşen 2 y*jındâkl bir çocuk ka ken buiıafna afasind* bir raunase madan kırtflsiye mtıamelesi Tttrade'ken, Kartal çimento fabrıkası aldığını malumata gore, ağustos syı ise blr t*k kellme bll" «öyllyeml der boylu oîdUfUBM b;ldirmekte twt bulunabüeoeğini »öylemekte yor. İmza, tamam... Ekip kifayetöntinde, karfidan gelen (Oför Ab» dir. dirler. Bunlardan bazıları, erken sizliğinden inşaat kontrolu *a ona içind« 61 kişi boşanmıştır. Bu ra yordu. 1 dülzübeylr Teaıren idareslndtkl An Annelerinden ayn kalan f««ukAnsenİB yokluğundan eo fokbuBayan kimseler üzerinde yap döndii. Bir bina. çok dafa •nariTİU kam 1994 ağustosunda 35 Ö.» talya 528 H plâkalı otomobille çarlatın vücud vapılannda da biua * fflüt*«gtir «las çiMUklar henüa 3 tüüari incelernelerde bunlann ruı hallnde usulnib yapılıyor. taaa « Ybt 25 tylul tarihll Cu«hurly«t pı«ınjftır. Son dtrtot aiddttll oıan de 38 inln anneleri, babalan boşan rasında uğnyan olmadıgı ırlbl yt|H bu çarpışmada her üri vasita bir gazetesuıde «Antalyada boşânmabittiktefl tonra da gören eden yok. dıklarını s6ylemekt«dırlar. birint gtçmiş, iki şoforlt taksi yol lar.) admı taşıyan diğtr bir h^ber Anıieltri, babalan boşanan ço Böylece mal sahibi vergiden mnacularmdtn M«lek Çubuk, All Bay çıktı. Bu haberde de fU Wlgi vericuklâr SOSya! çevrelere uymakta Myet imtiyannı alabiliyor. Halbıdd, raktar ve Erhan Pişkin haflfçe yt lıyordu: «24 bin nüfuslu Antalya rorluk çekerler. Eğitimi rorlaçtınr kâr hırsile vatandaşlan üç tarab raianmiflardır. Şoförler hutaneye şehrind» «on 20 gün tarfında As nenüj aluakUkiar görülür. Bu «o ra^onı «eainamn, 6 ile 15 aylık « n kapah, güneştiz. havasız izbe bod« 11ya Hukuk Mahkemastnd* 13 ta cuklardan 31 tanaai fltcrlad* du iinda olan çocuklardır. Bunula lar. Çttidli ılnir hastalıklanna tu rumlarda ya>atanlar, plân harid yatırılnuştır. rulabilirler. Ikinci dünya aavattnhu tarafından bofannıa davaaı a ran blr ruhiyatçı bunlardan 30 ai beraber, 3 yaşından aonra da anKartai mCddemmumtli|inoe yapı çılmışür. Bu kadar kisa bir laman nin kendi baclarına glylnsmadik nenin yoklugu çocuftun varlığında, da tinir baıtahğma tutulmu| bu OâvelerU yeni abdesthanelerl mnt« lan tahkıkatta, takcl çofarünün, Hay da bu kadar fazla boganma dava lerini, 13 iinin kapkla blr w yl hel« hlaler dünyMind» derln te lunan T« haıtahanelerc yatırılmış faklara. havalandınp banyo daire* lerinin bir kısmını gün gttrmeı k«* derpafada motörlü treni kaçıran sınm açüınan Antalyada Uk defa yetntdikltrinı, S inin »lrler meydana gattrmekten uıak olan 2228 Amerikalı erin, ıo«yal kufuk mutfak, durununa getiren* yolculatı I/mite yetUtiraıtk İçln görülmektedlr.)» yafdlmı olmaluıan kslmat S yaımdan «onra annele* çevrelere uyamıyan 839 Parisli ço ler, böylelikle tek ailenln otnrma* y attfatlt gittiği ve kazanın bu vütBojanma, bir yuvanın çökmeal, lerird, 6 «ımn tetnizllga pek bağlı rind«n ayn dflfM 5000 çocuktan Z cuğun yüıde 66 tının, 418 eğitimi ftna mahsus Ikametgâhlan ikiy« O den 1leri geldifl anla^ılmiftır. Tak bir ocağın sSfınıMl d«mektir. Çöıor tngilla çocuğunun yflıde 45 inin olmadıklarutL, İS lnln yanra yama ai natrind« rapılaa araftırmalar bu annesi, babuı bosandığı e3rfllmü bölenlftr derhal Terfi muâfiyetlnd** ti ştrforü Vedad Yola adliytyt vt ken yuvt içindt yaşayanlartn, hele lak blr temlılikle iktlfa attiklarlni çocuklann bu y««tan »onra de|U ttir. Tanınmı» Fransız doktorlann Kilinmeli kanaatindeyim. Çünki çocuklann ruh dtinyalarında, var söylttntkted'r. tiklerİAİ, blr bebek g\U hareket etâmme, böjlelerine ne demeğe mttdan ve ruh^ratoılarından Htuyer 9of8r Saml B«kftf, fdar«s!nde)Ü lıklarında çeşidli ve sürekli «ar»ınDiğer taraftaa, hayatlarının lik rrera baaladıklannı, uıufttulü, dar anneleri, babalan bo^anmıt olan kafat vermiş olsun? Haksu yapüalfc 15237 plakah taksiyle Üsküdarda tılar, çökuntülef meydaflâ gettrir. SehH çlrklnleştiren zararlı llavelef yülafiru annelerinln fanısda geçlr H gttrOndfiklarinl, baâka çocuklarDolab sokağından inerken fremcr Çocuk, fiormal olarak büyüyebll mlytn çocukUr haatalıktara p«k la anlaatınadıklafinı, oytıamak U çocuklprdan ytUde 22 »lnln §uç 1? de rlddl takibe nğratılmaü. llyebilac^inl •öylemektedir. Ame5>âtlami5 v# t»k«i «ynı »okak Û2« m*sl, g»Hşm«ei İçln, hayatınıa Uk Bu bekımlardan İmann harekd* rlkad* 1944 da RUÇ hliyen 4000 çoflndeki 20 numarah «ve blndifmi^ anlariru alle ocatında, birbiflcrl&i eufun yuıd* 50 «lnln, Belçikada geçmesi isabet tif. Kazt nra«ısda |otör Saml İle s«ven «nfte«inin v» babaııma yaImann yeni kararlan arasında, 183* da tuo l«Uy«n çocuklann yüzfnal ıshibi Va^af t>emirpınar r« nttıda geçlrmak »orudadır. Bu İAd» 43 ilnin. î«veçte 1946 da fuç L Inevcud binalan blrer kat yükselt^ falâMhışlâf, »vln duvafl r« takıi kim bularnıyan, çok erkenden afiIlyen 1315 «oeuftun yüıde 42 »İnin, me müfaadesi de yerlnde. Bn tah t nCaindan, babasmdan aynlaa $OVVaruada 1948 de suç isllyen 645 yede, şehir şimdlkJ çibl daçılmakHüseyin Bulduk Ismüide bir |O cu ruh yapuı bakımindan olduğu çocugun yüıde 65 inin bofanma ne tan kurtulacak: kiralık ev buluoakadar vücud yapısı ve ehlâk bafttr dc, İdaresind«kl 11287 plAktiı tlecaindc annelerlnden ve babala cak. İ*kri 11« Çamlica. Kız Uât*\ rakm kımından da gefektlği fibl gelis*Fakat bnna karçılık, *ek tu|l». rtndan ayn kalmi] çocuklar olduklarından feçerken. karfidan gelen mt%. Sosyal çevrelere koîay kolay endpUftfn yapılmiî «on dev>r Ml«n anlaaılmıstır. tMtka bif \«a«ıtaya çarpmamak içln uyamat fieride teçeceği metleltt* mln katlartnın bu zeizeleK bölgeda dirctulyonu kırmı» ve agaca bin batan göeteremet. Çoeuğun gellatoaaiBda bubanın be^ alü kat çıkmağa mUkamnet «İMBİSflf. K«a iirasında takMde rolü de çok onemlidir. Babanın ev derecea) yerinde olsun dly», mntSpits'ln •• Wolfua annel«rtn» 10 bulunan ^olculardan Mflfılr Bulduk, dtn, babalanodan ayn ya*ayan çodeki mev<nıdly«ti foeuğun bilhaaea laka inşaat devresinde jürekli koBRahmi 6«d«tnir re Nutfat Alpörf cuklar üz«rind« yaptıklan arâftırkarakter, sahsiyet, ahlâk bakımin trola eheft.miyet Vtrmeli muhtelıf ytrkrifıdrn yaralotunııltr malar bu görü|l«ri temamile de«dan tam olarak gelişebüraesi, Ç O Damlardaki kaçak çıkintılarla şeh dır. eukluk çağıfi* ait hayat tecrübelet«kley«n ntti««lerln »lde ediîmeslrin umıiml manzarasını Mşbücüjrlnl kazanabilineal içln laruridlr. Difet ttaflk katâlsfitu «oföf Hâk n« yardım «tmitlerdlr. 8 u İki biîlestirmekten kaçınmalı. Zira yükTahliîf ruhiyatçllar, babanın ço sek bir noktadan bakınca, bu lâtif kj Kâhya 40048 plâteb kaptıkaç gin, amMl*rlndan ayn 41 çocukla cuk Içhj çok mühim bir varhk ol IsLanbuldaki kerlh dam manzaraannelerbıln vanında va^aytn 69 çotıyla şuüde Zembâto KrHco istnlnduğumı aSylemektadlrler. Onlara lanna belki de dünyanın niç bir bir kadıaa çarparak, t«mill S9n cuğu tecel*ml|lefdir. «1 çocuk y*gör», aoouk üd yaşindan itJbaren, ycrlnde râütlamnamakUdiT. mez de Belediye Fen İşlerine «id timler yurdunda, 69 çocuk da anbabasının her şeyi bildiğin:, her şe35012 plâkalı jeeple Türbedt ma nelerinto fanında kallyofdu. YalRuhsatiyesi», kaçak ve çlrkin lnyl rapabüecefini düşünür. Bu yüzn» bu foeukların kaldiklan y«r fl«vf» yaptfk*n RtbeytJ) Batayanm defl babaena b*nzem«k, babası gi şaata belki de tmar Müdiirlüeünün bir hapishane !di. Bunun »beW, *«îptp ajır ş#k!M# roptlajımasına bi olîrisk arzusunu duyar. Bu ar f>kpileri, kafl derecede bakamıvnbu foeukların ruç lal«mi| Te mahsebebiyet vererek yapmıslardır. m, onun Tarlıfında yapıeı ve yara caklardır. Hele malzeme ııcuzlavıp kum olntua kadınlardatt dfinyaya 3 trafik kazası ŞijH, FatOı v# Babcı bir hareket yaratır. Coeukta öz for^a yapılar başla^ınca n«r <«ragelmeleri ldL kifkSy llç*lerüul« Vukıi bulmu«tur. varhgıru aşm»k, taçmak, her anfa yetişemiyeceklerdir.İr^fiaVülri*G«rek yetimler yurdunda, geH«R 100 LÎRAYA Bttt KtTR'A NUMARA81 Bütün şoförler yakalanarak tahk!daha JruvvetH, daha müksmmel bir samalar baslıyacaktır.~~ tlsuKtiztulç r*kj« ceranrinde kalan çocuklara ' • kau batlanmı$tır. vartlk olarsk gerçekleşmek isteği siir)fit devam ederdcMn • çok iyt baklhyordu. H « Ikj yerde Fahri müfettislcriir'i|e'"1nm$iM»ni meydana getirir. de «agtık $artlan tnükemrfleldl. Çosmı snülamak iirtrf,"Isvitrelilorin Kadıköy Kız Llsesl dün eüklsr lyi beckniyorlardı ve gi>diDiger taraftan, babaya benzemek bir n<iulünü bİ7 de taklid edemfz a^itdı riliyorlsrdv. Olyim aıyaaı her lkı arzuau, Ü9t beni yaratmek suretıle, mijiz? Azel KıdıkAv Kıt Llnil ffin n a t ytrd» dt ayni ldl. «ahfiyetin teşekkülünde büyük rol İs^içrelHer. yapj yapılmadan 6İT 4 » «• yıp.!«n Mr Mr«nle tedrinta BtitOn bunlaf» ragmen yeÖraleT oynar. Üst ben, Insanın i; dünynsı müddt't evvel. o arsaya. yahiıd taa«ıi»iftır M»tai»nd« KadıX»r K»ynı aoajral hayata gör» ayerlar Şu dllât ynpılacsk binanın kaptnna, makafnı Maarif Marmtru. «trenel T»1I rufdunda bulunan 61 çocuk uıtraur albndaki muhtevalara «öre h^ plânı v« kalabahk Mr halk kOtlMl hazır mly«tl* daha iyi bir durumda ldl. çerce^eleyip a<;ıyorlarml}. Bunlar h«r gün doktorlar tarafınfeket etmeslni ön!er. İc âlemde bir Böylece, komsulnr hak iddiasindayKoie]c 27 tatebe gîrmij oltıp, bunun dan muaya&a edillyorlafdı. Sonra, fren içini gdrür. İnsanın yaradılı salar. Önreden itirarda bulunuvoryei'si •'»t'h ffM kalani nlharidlr *8İe< bu Çocuklann çoğu normal »nne(înda mvveud ve »oayal hayarla. lar Kimse\e ?arar vermi\or. Çok b't d#f(haBe!ldlf V*k»1e1 ta lerd«n dtinyaya fclrAİalcrdl. Halgeleneklerie, ahlâk anlayıçile itfi defa. sehrin vahlıd köyün çuzelliği ltrstına g6r« »abahlan TOrk d!11 11«. dFaanuyan temayülltrin »uur a! ile al'\adar olnnlar da. dostça fikir SS rnnfı bııtlUıM tHrtMt fapa bukl M çocuf/un annelcri böyle deBunlann hem«n httnen fından fuura «ıtmalanna manl o sö>lı^^^)r^armıs. Bu mütalealar bacak olan Kole) MfldıtflügÜn* tBrahlm ğlllafdi. »ayl« «dllmljtlt. tamamı ruhça aaerrflaldll«r. YetlmIur. KiHeasi. lnsanın sosva! ve ah zan yerinde ohıvormuş. Memlekelâk bakımindan bir değerier s *te tin yeni in;»atla alaraği manzamva Mrtosekkfiim«mler yurdunda kalan 61 çocufa hemilreler bakıyorlardı. Bir hernml haline galmfstne yardım *d*ı umumî alâka bo>lere sağlanıyorlekeHmizde iş rapmak tstiy«r şire 7 çooukla me^gul oluyordu. 69 mıış. Bütün bunlardan başka, baba, AflfiMikida yen! t^ekktU rtml? telu eocuk Ut sab=htan akaam* kadar Bire de aykın gelmez! Zira ercoCüğun nsıarHlda, aile ocağımn nan tM Amertktn b*nk*«n« Mr fhdHit bankssmın sermayedan oldufu ıTran suçlu T« mahkum olrnuf ana«lartkoruyucusudur. Babasının BlUifl lennıe <;ıra<ıında i'kıy» amlmak nor»oce«n)e Dettîopment Corp» |lrkeü nln ymauıda kahyorlirdı, Bu kanl, «rden ur.akî»!|tığını gören çocuk mal de. ev yapma sırasında niçin M:n«tlerartPi c^vmtlsnanUr lctn karlı dmlana basında bir hanalr* buannesini, kardeşlerınl ve ken<İİ5İni normal olmasm? ystırım whalan artnakUdır. T*f*kk{}l lunttyordu. 11 Ekhn 1955 Tarihmde Yalmr memurlar değil sehrin M tehlikede görürJler an yakınlannm b*yn»1rnn«l«r ve tam*fli«n bıutat tcsahasmda faaliyet gftsterccckBu İki grvtp çocuk flnriadt r«başlanna blr felâket geleceğini, ha hlhi vatanda;lar da vapıda bir ayFaaliyete geçecekttr pılaa ineelemeler aonunda ruçlu yâtınm tehlikede olduğunu düşü kırılık farkedlnce derhal hareketo Sennayesl 100 900 000 dolar olan te annelerinln yanında bulunan çonür. Annesihi, karrf&şlerini bırakıp ?eçecek dive. >apı>ı \aptıran usulBu Şub«ye mahsus kkttı fmar r* Kalkınm* Bânkatı te cuklann yetimler yurdunda ktSiden babagına küfer, kızar. Ba>>s siİ7İüktPn kacınır. rafından tavstyc «d<1ee«k memlaket Te !Vfücat'pIen!n bellibaslı carelerinlanlara nuaran ruhça ve vucudca smdan nefret ed^bUir. Bu duveudaha Lyi bir durumda oldukları anHUSUBÎ keşidc ların varatacakları tesTİeri ve tep den biri. bu olsa gerekrir. Biı arada bü yeni teîekkUlün blf mOtkinci e v s h nokta: ilmiftır. Bunun »ebebi »adece klleri tahmin ettıekte rorluk çekmessih bupunlefde fn«m1«k«tlffll«« de Kacak ve UMIISÜZ inşaati yapan ge!er*k ydtırım uhaları üzerlnde t«t annenin varlığı re yokluğudur. meyiz. Lr yipsciktır Hsb*r ll kalfalara ve biHıassa bunların <aÇocuklann gelifmelerinde «nneTro'eybfis tesisleri ihale edildi j bıkalılarına mukayyed olmalı. (itıha«a ftnnserveclllk iah« lanndâ y*tı nin oynadlğı rolü belirtmek gayeTakdm • Beyazıd arasında işlıyccek lar aleyhindeki müevjideleri kav•ilt yapılan diğer araatınnBİar a»arun /HpmaV ârftırıfidadır. troleybüsOfl tesısleri Slemens firmasırıa vetlendirmeli ve tatbik ermPİİ ğı jukan «yni neticelert ula«nu«lhal« edtlmlîttr Ayrıta M troleybfa lardir. Bu ara«tınnalara gore, anarabası da Alman (Mon) flrmasma EKtM 8 SAFER t l ısnurtanmııilr. nesinden uzakta yasıyan Tejra «•Tr)le>bü^ hattınln gOıergâhı Takkenden anfiteindan aynlan bir çoY 5İm Doiabdere, Ataturk koprusü, Yeru m ouk tamaftinda vc kölay koky koDr. Sabahaddin Ağlarc? Kam Beya«<adır. nuşanuz. 2 ile 4 yaşlan arasmd» Bu şubemizde hesab actıranlar bankanın umumî ikraT>M»l*rin &T f%\ Mrfında tamimlaİ Askerl tatbikattan d6nbulunan Ve annel»rind«ı avrı bunacaSı hlldirilmektedlr. V. | «<U »3M 1 8 ) T H 4 1 t».JII 4.*» miye keşldelertne de lştlrak ederler müş ve hastalarını kabule lunan 21 çocuk üzerinde yapılan Ancak Itltumlu dOvlrln tranrtertne E ]13 22 6 20 8 32 12 00, 130 10 44 Galata Bankalaf Caddeal başlarnıştır. ıntlıar tnceleırteler bu hall gayrt açık bir Çocuğunuzu İçine Attığınız D Uçurumu Biliyor musumız? I Boşaıtan Karı Kocalar, nnnnınnnnnnnınınnııniıtiıınııınııuınınınııınııınıtıııntın mncadelenin en iyl garesi I Yazatı: Dr. Halis Ö2GÜ YENİNAHALLE AJANSIMIZ Ekim Pazartesi Açılıyoı Zarif Açılış Hediyeleri s KEŞİDEDE ANKARADA APARTIMAN DA1RESİ İSTANBUt BANKASI TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI CALATA ŞVBESİ LEVEND'DE BAHÇEÜ EV Zenşin Para tkramiyeleri ! ?! J • i blçlmlnde mor bir leka var hani... Lila, hemen oevab vermedi. Arkaautdan pervaauea geli yıkandığı bir havua vardnr. Şimdi Ncdtn «gene» d«dtn? Nehre doğru kolkolâ yürürler vor. Farkodeceğiz diye c«Wnmiyor bu eitrler yağmurla yıkanıyorlar * Çünkü bu adlıın. F!oran<;aya Ift* asıl bu hal ber.i korkutuyor KOIJ duMinüyor: dı « Ferhadın keyfi kaçaoak diye 8«ldiğimitdenb«n pa>irmzi hJç bı Belki dt jranıkyorBun... Belkl Lâle. tnanîaraya son bir defa oak dt adamın yolu burasıdır, Lale. mak lçin havuzun etraiında don*f daha ne kadar ^«usPOsftm? MaHcm rakma^ı da ondan. Ferhad «a$alarnadı Bilflkia, taöene anl bir manevra ile gerl ken, bird«nbır« irkilerek durdu kl taklb pdlldi91mlEe kana»» setir ? MACERA VE A$K ROMAN, Dikkat kesildi ve kıvrıldıkları ko dim. sU'marn doĞnı mu Ferhad kln iesle «orduğu blr sualle Lâleyl dönerek bu gefer de köprünün karfi kaldırımmdan tersyüzün 1lerleşeyı gözr'en aeçirr.i Bir ınsan göl j elbettp benden daha akıllı riaha ~atalattı: Dem«»k gen rie farkmdasın? meğe başladıiar. Böylece takib eden lamak! Lâlenln dehsetl, onunxinin nlrmş»ardı Ferhâd gene sarhoşlu i gesi orafîa belinp eerı cekılıvenu^ • tecfübeli. Belki dc cnktınde tedT tı. Sanki takib ertiHvf^arrti da ta bir slarok bH»ırm*attelmesimuh İ' *ülrn«> diyt lenden iakhyor fahısla karşıla?tılar. Fakat onun yanındâ hiç kaldı . Guya bu adam tun son mertebesire ulaşmıstı « Çatoda bir biz değiliz ki... yuîtinü görertıediler. Adam, gözleLâlellln bu ödada j'âttlfın' bilmiEmr>ertT!of.btariîıa sarılıp ciseli kib ed™ «?hıs. oîllftnn hîvuf ke temel tehlıkfleri ötıl^^hilir Yann cîum. Fefhad. 1 îhtımal. otekıie^ de oca.«r n« ceki Btm d« «inlrlenirein, taklbl rüıin üstüne kadar indirdiği şapkagafil Cenovs ' a 8ı<ieffeen fhtıvatlı dav yordu. Guya D adam. biraz ewel >"»n yağrr.ur altında otehn vo'orıu nafında afisızm durff'alalıie U tiyorlarüır Ihtımal. hirnetkârlaronu buraya kadar teçyi etmemişti. | Hlttular Ikisi de temiz hava almak avi&nmış, ileriy* doğru lürumsu* ranirı* B«>!ki bu takibden kaçar, farkettlğlmlzl ona btlli edenin dt aile. empermesbhnln kalkık yakası dan bıri. bızı uyar.dınnamak İÇİB v* »u«uvordum. Ue yüzunü gizliyordu Hep o takın bir adıra attiâlr.1 fefkederek ge'ile kurtUİUruı.» Guya bu adam Ferha^' rı^e e 1 korıdu'da bo^le Ihtiyatla yörüyorrt «min adunlarile yanlanndan G*f»ç kts . ona d«ha sokuldu: Ufftzı b«t1ermirî farkında değlldi Onun Vakıt havli ilerlemiş olduğu.ıdan. • dur.ı» Şımdi dt arkafnızdan jellyjr. ft*Ctı, gittı. buradâ bulunüşunu ffürpriz '«y sokaklarda oek az insan var BaSon bî« r.sit&rfif Iile tetlkteydi. Patırtmm nt tarâîıan geîdiğial rftıştı. iki geoç, otelleri istikamttinde Zân eglenoe yerlennden çıkan ıeü Vebirn'efle bunalârsık ya$ıvordu. mahsue karwlıklı iKi galeri u»rur Korkuvorurn. Sokaklarda klmte kal tayin edemıyordu. Yagfnurdsn kerunarak Ferhad. madı, yalnıtı». Ukanao caddeye aapıp da bof bir Fakat. B*ck, kendiai çabuk «• çük gruplar halindek; turistlere, Hıslerinı Ferhaddan tâklamak gayBırdenbire, dolablann bulunduğu baaao kendileri gibi birbirîerine «o retindtydi. ÇünHl Ferhsd. öyle blr onu bu k«fn«ralu yoluna Mvkat Crkak. amnivct aaılamak lrbır partonu durdararak binerlarken, karşı duvardan madeı»! bir ses, uy" parladı. Hakikat oidufundan şüphe kularak yürüyen çiftlere, bszan aaadet havaıllc kendindtm geçmlıti mıtti. ctaİA* enttn koluau goitttnda «k> takrar baflannı çevirdiltr. Onun «dllecek kadar kiM b!r Mman ıarkudavken asia t ' ^iv»cek de• Bchir boyunda gen* belirdtgiai, pe» Lale. gene birdenblr» durunca, o ta: bir kSşeden göl^e mUali belirip kl, L61e. onu omuzlanndan Mrta rmda rilinlrerdi. recede hafif bir »es işitti. Sanki blr 9u aada dafafadtakib «tü|toe lennden geldiglnl gorduler. dttam gölge gibi sıtinen sarhosiara rak ayıltmaga, tehlike duyg\ı»unu da durdu: yav verınden o\namıştı. STnr» beLarnbtldekl oyun kapanmıjtı. Ne iatiyor bu adam Mzden, Kutum, nevın var »eninT Ne emin mitin? ra«tJıyor!at, otıa aşilntn ıân kıvamıvorrfu. f Iir^ır bir gıcırtl... Müzik »alonundan çıkıp büfe\ e 8en de dikkat «t, emİA olur Perhad? .. Botnadan aynı otokarla Bu baatte Florâfaa öH ReklâmO ttece şatoda, ovukta belirerdc den IJOVI» alhır!i»in? Lâîenin tuyleri diken diken o l eelirlerken onun söylediği son cüm iar sonmüs. vitrmlcr knrartılmış, vaptığı «.iırnrlzHftı «îohfB. Beck. ger geldik. Bizimle aynı otele yeTÎeşti. Lale, fjafma^inı dtıdaklariha gö sun. du Sde p'ıile Ferhariın h^mı S 6 1«, Laîenin kulakiarında utpjldu âbıdeler hevulâya dÖRmiış, motilr c; bir dahp gözİTİnp aörtlnm''misti tureıek sükut ısareti veriı Ö> Kemerin altnvüın eprervk nehlr Her gece kulübde, bizim çıkışımuı Iss'Z »ijnp rinhs sıkı bastıfarak *ol elile yordu: seiien Hınmiş A'^'ra. ıslnl >=falt ama, etıoesi yaprak biçimin'le mof gecede Sirtikce vnkla«nn nvak ^es kıyısındaki aafalta eıktılar. M^hur beküyor. Bızirale beraber otele döUMjfca abajura uzandı. vakıverdi. • Gerçl afkta lafer kaçanı» ta lâ>!tik tekerleklerin kaydığı du lekeli meçhul $ahj«, nrtık iyiden 1 lerml dinllvof. Başınt çevirdi, u dükkinlı kopriîye doğru ilerllyor nÜyor. Oündüzleri bizimle beraber, Gordüğü marvMra karşiemda hay mîŞ .. Fakat unutmaym ki, kaçan VUİuyor. İki projektor, ince >nc« yiye «ölgelerl kesilmtsti. Lâle. bu sulca bsktı. Meydanı geçen bir göl lardı. Tam köprünüa hlzaaına ge murelert kahvalerl dolaşıyor. Hep kıracaktı, haykıramad!. G3tleri deh da taklb edilir. Öyle sanıyorum. yağan Vagmurun eîiflerini ^'ızeTek takibe mâna veremedığinden bü« ge. karfi galerinin, karanlıkta dev lino», aa|a, otellerine «rtden oad baaka baaka kıyafrtlere gtrlror En eetteB bü'vüyerek dondu, kaldı. reddedilişiml kolay hazmedenıiye uzaklaştıkça iüıülüyor, kaybolu bütün korkuyor, Ferhad U«, Lâle hayaileri gibi korkunc görünen deye yönelecek yerde, Ferhad. sesindeki lekev4 He ^ak'ıvor ama, Kar|i duvsM», iki fflmtne dolab cefim. Beni gen« karsmada bula yor. genç Imı «ola, köprüye sevkefti. artık gag bacafına topal bastonu d«n gayn dünyarun farkuıda degil h*ykell«n arka*ma itndi. arasindaki lâmbride, alçak ve ke caksırsız.» Böylece kep«ık!#ri iniV dükkân glbi faıla abanarak yürüyüşünden U>le ürpererak: Lâle üe Ferhad. Dom denen bü ?ibl göruoüyordu. : toerli blr boşluk belir» ştı Bu boş lann sio«rind« jürüdöler. onu hemtn tenıyorum. Karçısıns KAPANA KJSIL.\N' A$IK Gene o! dedl. Şu andn da onun durakltyııindayük merke? kilisenin köşe^mdpn lukta 17 numaralı masanın sahibi Erteti sabah Ce e<we ifareket bvrılarak eene Uffizi sarayının bu ki sebebl anlıyamadı, Nota çanta Ferhad) kolunden çektl. »cuytu Kar|ı sahlle eeçtikleıi taman ar d'kilsek, h«»ab Kor«'»V <ntnrf=n .. P»c!r duruyordu. Heyteanla bir aolukta konusedecetlp'fr'dffn. patron, Ferhadla lunduğu büyük meydana vardılar lukta vürüttu. kaltnna bakt'lar. Lâle rfizuhla gördüy tanıdı: Beck Lâleye bir veda ııjaietj çeknuş; Heyke] rnıuesine benziyen bu mey liverek gene kızın koluna girdi: muftur. ^rkek onun eiini «vucunda O dedigin künî Takib eden, koprünOn Fk ânsizîn yanrnca, Beck, bu sebeble iki genç, kulübden her danrîa. «snat hânkası sayılan mer« «ıkank Siena'da, kab'ede tana gos bulmuf, yaklaeıyor. Neye daldm? Nere>e brkıjor'Si Hem d Dog o*îarari daha gec avtprdiğiır adpm . En«Minf>. yaprak . öfkevle R Ö «nr> hflvl* 1BEOENÜE 2 AÜAM YAZANVANU ruyu söyler mi? Ben bu gece sarhoşluğum yüründen düşüaceslz hâ reket tttiuv Taklbini gezdiğinuzi belli etmememia gerekirdLKöprüde ki oyunu oynarnamalıydık.Bundan böyie belki de daha ihtiyatlı davranscak. Yahud bu adarru peşinvre takanlar, onun fiyasko verdiğüıi anlayarak daha usta birini bu i$e memur edecekler Bu sefer, ihtimal onun mevcudiyetini farkedemiyeceğu. O adanu peslmiz* , dedın... Kim takb dersın? Bıleıntm. Bu adam polis olabilir mi, Ferhad? Mumkflndfir. Ne öğrenmek irtlyorduzT Bllettıem. Sakın, Kâüm Turkiyey» dftnönce, işleri kanşürdı da aaaia hüvlyet meselen? Sesi titrlyordu. devaın edemedl Fehad. hemen onu teselliye finştı: ÜtOlrnt, «evglliih. Bu, reatn! poUsin takibi degil... rtesml polia, böyle bir aştkfcr takibden netice çüc mıyacağım b'ltr. Demek »ence bu adam huauaf detektif? Evet kötü bir Nat Pinkerton'a benziyor .. Ama duşünüyorum da acaba klm avuç dolusu para verip de peşimiîe hu»usl detAktif taka' •k dlyorum. " ', ' (Arkaıt <rw)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog