Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

4ÖRT CUMHURÎYET a b ı t a ronuuu: 26 Kasım 195V 55 İ Roh doktorlarının hasta çocuklar üzerinde yıllar I | danberi yaptıklan tetkiklerin şayanı dikkat neticesi I ( En iyi ilâç: Anne | Jlllft4llllf llftlllIlllillllllllllHlifllllllllMIIIflllllllIIIIIllllllllllllllllllllllillllıııllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllIllllllllllllllllltlHIIItllIitlTlltilIIIIlll^ » FACİT P i e n t o TEKSİR MAKİNESİ Doktor onu dmlerken bo» dur Mustalayı Aslıcura muhafıı anuvor, clınt geçırdığı bır ıop« ıle tayın ettıra Neden' sszlara Turuvor Yan vatınvor a Onu Suıanın hışmından koralarında box çızmeyı «nyordu Şımdı bu araştırmalara eskı «v rumak ıçın Suzanda akıl yok, »hşkanhfıvle Tosun da katılmıştı mantık vok, ınsaf yok utanma Mazıdekı muvaffakı\et gunlerme yok Sade ıçgudusu ıle hareket eaıt hatıralan depreçmış pek he dı\or Içgudusu de pek kotu. pek Avdıola evl>nd'fiınden doyecanlanmıştı Burnu verde, ku\ haın ruğunu sallı\a <;alh\a efendılerı 'h'vı Ashv» duşman kegıldıgıne nm ne aradıgını bılmeden fakat kaim.1 Kıza bır muzırlık yapmamutlaka bır s«v aradıklarını sez »n dıfı ıçın sazlann arâsında dolanı Oofctıiun cevap vermesıne vakıt vor ara *ıra kesık kesık havlnor kalmadı Bır hırıltı dmdular Sa& du hkta gözden «lınen Tosun hırıl Anlattıklann gerçekten fecı dn<ıdu Ba«ka bır mahlukla çckıPasmet Fakat \ıne de madem kı 5»r gıbl.. Sesm geldı ıgtarıfa vılruduler cmavet ısledığını gozumle gormedık kaatıl Lutfı Beydır dıye Tam kımd* bataklıga ıgılen safr larj ı arssıoda Tosun boı çızme» ke^rmp atamavız nın te'kl ılc çekışmekte Idı KarGulum=nverek ılave etri Aksı halde benım bır kere nıne kadar çamura batmıştı Fa ı&um hatava bu »efer ıkımız kat kuıu bir dala takılan cızme^e bırakmıyorn du«mıı« ohırıız Madem kı dışlenni geçırmıstı ın B. i Ha^metle Avdmı rt du Zfiluvordu savasıvordu ertı o halde mutlaka Haşmet Dcktor bır se\ıiK nıdasıvle ılebj rına%ette A\dının IUÇ ortagJ n «ılıloı Uzandi daldan kurtaraıı dıve hiıknıedıvernnem* benzer d çızmevı Bu ar&ds sâkmleşmeArkrfds>:mın korıusBnıvı hazır siıii safilamak ıcın ha\vanın balaı.dığını fark ederek elıyle bır isını rk'amavı da ıhmal etmedı ı«aret vaptıAnpjk bu mukafdt uzerıne To Dmle1 Dıveceklerım bıtaıecH sun, bır muvaffaknet elde ettıSıni Oo7İfnmle görmedım fak»t Os lıavnvarak »ıçrıya hoplıy» Ha*man Bevın ıntthar etmedıfıne ol mete koştu Kafa^ını onun dızleaııı aıı'ıne sana gosterdıgım de rme sörerek kendıni »evdırdı lıl «ne davanarak ınanıvorum Yı Çızmevi enre ce'i™ muayenene anlattıg m sebeplerden onu Av den geçırdıler Fırlatıldıftı »ır«da d<ıı öidurdü dıvorum Buna rag biT dala takıldıfı 'çın ıçı ıslanmamen meselâ hikım olsavdım bu mı? kar satihta kalrnfjtı kadar bır delıle da^anarak A^dını Ha?met hâlâ çiîroe tle meşgul, ıtham edemezdım Başka bır nok ke^ık ke^ık k^rurtuta daha Kaatılın Avdından başka tlk tarmminde T»nılmami9bırısı olma«;ı ıhtımalını de he«iaba sin Kaatılın »vnHarmdaB çrkarkatı\orum Belkı A\dın değıl de dıktan «onra çi7me!er1 çamuT »eOman Be\ı başkası oldurmuştur nrJmın fj«tünden «kıntıva fır\\dın sadece onun suç ortaŞıdır lattıSını ıddıa etmıstın Ramak Hasmet asabnetle cevap verdı kalmıç gidf ınti'K lnsallah otekl Allah rızası ıçın daha fazJa tahmınTnız f*e do?ru çikar PTer»dalgalandırma thsan boğulaca <ın köpeSı hu cı/me ytllTİe kaatılı ele venr Gerçı hakkın var Bogul»caBır zamaidanrri takanın 8e«i ğız Bogu'acagız ama bu sırrı çoz i aktan uzağa kjloklsnna gelmek mıve de mecburuz Kımse\l suç te ıdı Landırmak ıçın ehmızde en ufak Dok+or bu se*! dinü'verek" m*ririı dehl \ok Bulmamız da mu Lötfî Bev her halde zabrt» ebal gıtıı gorunu\or Buna raâmen kibtnı eetirıvor Boz cızme bana drı\acdgız Belkı sans vardım e lSrım Cınav»t delılidır Onlara d«r Zahıta gorunuse aldanarak vak»'9nır";ak vermemezhk edemeOrnar Bev ıntıhar ettı dedı Hal viı tvİ5i mı biran evevl kendımıbukı ben hılıvorum olduruldu 7i motora atıp U7akla";ahm Yolda Sunr1! de onun kaatılı olduSunu karsı1a«mca onlarla beraber tekrar 'a^nıin ettıeım A\dın ölduruldu dnnmemek ıçın bir bahane buluBı'nınorum ama belkı bu ıkı cına ruz >et a\nı koktendır Yanı bırbırıvKıyrvı takip ederer beyaz mole llgılıdır îkısını de olduren ay tora yoneldıler p' kdstıldır Her halde ihtımalter *** ari"naa bu da var \a 7 # TataŞınrta ?on u%kıı«unı T»rmıs Hasmet, mubalağa ıle ıçınl çek bulunan Avdın harıcft^ekılerheptı sı ocakli odada toplannjişlar Ikinf Ne\lersm var di çavlarmı ıçivor'fl' Doktorla A ö\le ıse ha\dı «en de ara boz vukat Cemsl, kı1m »enil kere"i7melerı Tekını olsun bulabıl vette vanvaii oturıaktalar Yasek va? se«le bır prı^ivereve dalmıç Ne umuyorsun boı çlznıeler lar Haşm't ocak h*«ında berı*r den' kol*u»a yavılmm Çavı reHdetmı* So»vler»em benimle alay ede H Lımonlu »otka içivor Bır vancek«;ın »ma so\lıyece£ım Demın dan da piposunu tfttüruvor Bo* anlattım ya Karpuzludan gelır çizme hemen vanında ocağm kıken »nııı Alı Pren«;ın polıs ko vmnda duruyor peğınden bahsetroıştı Bu »rada Aslınur Haçmetfiî Bnönde kflhavvanı *o\'e o^mustu «Hır«7in cuk bır hasT l«kemle\e çoknm», kaçarken bıraktıiı papucu koklat dir«;ek'eri dızlerin» davalı Hes»n hırsi7i bulur» muş Bu »ozler \e«le \pnan ku'uıvlen sevre^ıvor. zıbnımın bır kose«ınde uvumu< k»l Lutfı Bey, Suzan Jale Hanırn, mı? BOT çızmeler ııy»ndırdı thtı Sahap Fatoj masanın etrafındaraaller uzerıne ovnuvorum Mew lar Lutfı Bev hem cavıni lçivor, lâ boz ciTm*nın trk'nı »u sazlık hom uzun uzun bır se\ ler T«zwor. ta tçı pek ıslanmamı» olarak ele Odanın alsca ka'anlı8» boğuigecırmıiız Pren«m kop^Şını ee duSunu evev'a o fark e+ıt Çay ser tırtroıiim koklatmi'im çızmevı M«ını vapan Mu'tafavg luk< lâmKaatıle saldırı\ermn Saldırdıgı ba^ını jtetırmesni «ovledl Sonra nı mımlerız tabıı Bır ıp ucu bulkalktı oenceıeve j»kla?tı Mırılmuş oluruz Elımıze hareket nok danır gıbitası eecmn sa\ılır Korlemeden Cok şükar ksnn arktsı ke«il?ıtT>e\ız Belkı bazı hakıkattere edı «rtık dedi Baıometre ne n«ırız Anladın mı şımdı boz çız \a7i\ett* Hasmet' Hars açacak molere ne<ien n»em verdığımı' mı' Anlamısımdır in tensye^tni îstınbula Taramadığım az >er kaldı içic «ab rsızlanmaktayHa\dı «en de da^an dı Ha"itnet zorla ışe koşulmuş bır H»«m'»t daleın r^rap verdl" cocuk hırcınhgı^le ofkeiını «azlık Yanılnii' bnıırnftre Kânı kap lardan almak ıster gıbı kasık çız tandır \racaK riıvudi] melerıvle «alzarı devıre de\ıre a( \rk»m var) ra'arına hikmı\a kovuldu Doktor thsan o^un har°ketlerı nı soz ucu ıle takıp ederek bırden tstanbul Belediyesi bıre «ordu SEHtR TİYATROLARI ttıraf et baka/.ın Mu«tafaya Saat 31 de neden tabanca venlın' DRAM KISM1 Hasmetın kestırm* cevabı Ş Anne, acısını bellı etmemek ayda \uruyor, oynuyor \uzune ba edılır Sevgıye buvuk ıhtnacı hat rahat çav ıçıvorlardı Bıtırıncf^ jZıçm dudaklannı kemırıvordu Goz k'hnca gulumsuvordu Yıırım > 8 nutulur gıdıp çocuklarını akşam ıçın ha Ş l e n yavrusunda ıdı Bu 17 a%hkrım konuşu\ordu Bugun 5 yaşınHastanede bıraktığı çocuğunun zırladılar Sabah tu\ aletlerını dp~ İEbebek oturmak degıl daha başını da Endı«e veren hıç bır şejı yok gO7İerındekı umutsuzlugu sezen onlar \apnor \ataklan onlar d u ; Staıle tutamıvordu Gozlerını hır \e Yalnız çabuk sınırlenı\or Fazia arr eM hekırrler hemşıreler «Sız zeltıiorlardı Ogle jemegını onlarEİ î;re dıkmıştı Doktorun uzattığı tm urkek Annesı bırakıp gıttı mı baş gıttınız bıraz agladı sustu alıştı \edırıjorlar sonra da hep berabe^ Ş;lu ayının farkmda bıle değıldı Ze tıvor ağlama\a Aradan dort yıl bıle» dı\e avuturlar O'ssa ası! ken orgu ormor kıtap oku\or hasta ^ Şkâ yaşı 2 avlık bebekten ılerı gı Ceçtığı halde bebeklıgındekı o an dılerı çocuktakı o buvuk o sessız neje pansuman hazırln orlardj Ö Ş Şjdememıştı Onu Bruks°l de St ne ^rılıeının bırakt g, «okun te derde alısmı^'ardır Onun durgui hur \anda hem=ıre \atak jatak do3 ŞPıerre hastane>:ı ruh fedaMsı klını sı ı altında Mizunun altında gızlenen facıanın lasıp ıgne pan'uman vapnorduS Sğımn buvuk şefı Doktor Duboıs' Mphur tngılız ruh hekımı Ja farkırda bıle deg'llerdır ÇocukUr aglıjorlardı ama annele~ Sdan başka hangı doktor gnrmuş'e mes Roberton <5 vaşından kuçukler bulur DoKtor James Roberton ıkı bu rını ba^uçlannda Sİ>fyı olrnaz>a aptal kalır Bnvlele ıçın anne a\rı!ığ»ndan daha aâır çuk vaşında ve vaşmdan çok u^rının bırakıldığı mue"ese\e \ e n şev }oktur» dnor anneden bekle \anık bır kuçuk kızın ha^tanpde dı • = jjnız» demışlerdı Anne çırpını\or dıgı valnız yatak \emek şekprle anne=ınden a\rılırkpn a\rıldıktan Bu usulden o kadar ı ı ı sonuçlar Sdu cAma uç a^lık ıken ne canlı me o\unca değıldır Annesı bu sourn fi!7İıce fotoSraflarını çekmış alınmıstır kı gerekırse annenın" tun dun\acıdır onun Daha bızım tır Yuzundpn sonsuz bır buzun masrafını ha^tahane ustune Ş n e akıllı bebektı gorsenız » Ingılız ruh h°k'mlerı naha S Onu çalıştığı ıçın bır çocuk yu dumamızı kavmamaz ama tam akıyor En se=<=i7 dakıkalarda ovle ^ vasına bırakmak zorunda ka!mı«tı bır gu\enle anneıe baglıdır Teh se^ız durabılmek ırın kendını na ılerı gıtmışler Londrada St ŞGerçekten de «gırış kartı» nda lıke>e karşı onu koru^\ acağını bı sıı sıktıgı apaçık Bu du\sulu be Hastahane=ınde bır «Bos \ataklar= servm» \ar \°ı^ ameh\at geçı ~ Ş«canlı, neşelı gurbuz saglam» dı hr bek arne^ıru gorduâu zaman bıle renl»rden baska butun hasta ço ^ jŞve yazıh ıdı Fakat orada çocuk Egoıst ınhısarcı hovratça taşkın 5P\ıic aostprmemıştır Ona kirıl cuk ar e\'erınde teda\ı goru\orlar^ 5 gelışeceğıne gerılemıştı Bu hale bır bağdır bu Ara\a garen h'ç bır rui'tır fv'İp'şiD e\e dnndukten son Mesela baknor^unuz 90 \dtakl ^ "doşmuştu sonunda Doktor Duboıs «•bebı tanımaz Kısa bır a\rıhk ra bır sene uvkusunda kabu«lar laionda 9 u do'u oburlerı o * ama~ 3 »Ben de dnor meslek arkadaş b'le çocujun ıçn de sağhğını sar çorıuuş «gitme annpcıeım» d n e ha^tahanece dolu O bos v a t a k t a ^ dedıgım dı\ecektım ama «=an bır dram varjKbılır» bnü'rarak u\anmıştır kıler e'vlprınde \atnorlar Hekırn 3 bır şuphe vardı Sımrler O\<;a annelerın çocuklamlp ha ler herrsıreler a^ak]arına c ı d ı v o ı " Fransada doktcı Spıtz'le doktOT Smuajenede sağlam gorunmuştu Woll bır çocuk vuvafindakı 170 <:ır nesır yaşamalarına musaadp e l?r Me^hur mutehas^ıslardan b ı n ^ ŞYavrucuğu o «canlı olu» \urduna çncuktan 34 ı ı i a i gıttıkçe artan dılen bır ha^faneM bır mutebassı = tunu «u ^07'erîe ne guzpl anlatı^ "•nahkum etmeden once son bır de bır umutsuzluia &u$tuklermı tes şo\le anlatıvor \ OT ZZ Sneraeye başvurdum « Çocuk hastahaneier'nı ınsan ZZ bıt etmışler'ir Bb çocuklar geç • Do'ru^u şuphe ıle gırdım hasta «5 «Çoeuğunuzu oradan hemen çı vurumuş geç olruvup yazmışlar nese Butun çocuk hastanelerı gıbı ca ıdare bu\uk masrafa hakar so^ Skannız, dedım annesıne E\e alıdr Ayra r>al OK«U7 yurtlarında burada da eşıklerdp bekleşen has zu bo?tur bızce Bu hai*abaneler de hazılannın d Ş n u îlâç, tedıvı ıstemez Yalnız sız •.sra'orvumla da tabakıcıların ardjndan koşup bır t«";!er gıcır gıcır cı'alı rnobıUa ^ enrulnmşrur yakından meşgul olunuz > Hastanelerd» Dakım muesse^ele habpr a'mıva çırpınan anneler eo lar renk renk duvarlar vız gelır^ haita sonra kuçuk kız goste rmde çocukların valnız ıvı beslen receğımı sanıjordum PeHıa'<p ''ocuğa Ona ıvıleimfsı ıçın ruhu Eî •yıyı gozlerıyle takıp edıyor melenne bulaşık hastalıklardan ==rv<sıne eırınce şuphelerım bır un «ukunu ıcın asıl gerekenı ve ~ 20 ncı avda oturdu 30 uncu knrunmalanna tedavılerıne ıtına den daŞıldı Annplpr oturmn« VP 'ni7 Annpsınm se\ ei«ını » Ostun kalıtetı ısveç çe lıgınden mamul olup senelerce devamlı surette nze rıızme* ed«cektır Ispırto ıle lekstr etme en bası* ve ucuz çogallma metodudur FACİT PLENTO bunu bır kai daha basıtleştırmıştır FACİT Pt«*to Bankalar bürolar okullar sıy«sı, dmî vs mu«ssese(er. askerî ıdarî •eşektuller. hastane kulup lokanta tıcari ve sınai muesseseler ıçın eizem bır makınedır ACI TEKSİR FACİT morkalı cıhozlan MAKİNESİ h.ıap hesop »oplomo rozı '•»•»" «iokınel«n ils elektroniV •obrıkolonndo ımal e<|jlmek>»dlr 102 vardır Uveç ve Almcmyodofcı tekette sati} v» servıs tejkılâtt Törkıye Dıstnbütörü EN B*Mİ« v e Ortakları. PK 711 Galoto Utonbul P«rolwnd« tateaa BUrostan KoR. Şti. Voyvodo ead 52 Goloio lıt SHtnHlllllilllilltlllllllllllfllHllllllltHltllllllllilinilllUlllilllllllIIUIIIIIIIIIIIHinUlimUIMItlltllllHinUtlllllllllllllllülIll'ünUIIİIIIIIIIIIIIMllllllKIIIII I GARIP, FAKAT GERÇEK Dünya Olc&lan Kıvmeth karklu havvanların vetıstırıldığı N>w Forest (Hampshıre) de esrarlı vızonlar ortalığı ka'sıp kavurmna başlamıçlardır O kadar kı Valı Ingıltere Zıraat Berlrn îehnnm malıvesı telefon Bu a\ îngılteredekı yenı bır re Bır uçuncu^u Bakanhgına ba<:\u''mıva mecbur BneTiurlanna «artık telefon açan vu belkı de >ep\enı bır moda • Batı kızlan kendı ba^lanna ka'mı^tır lara gunavdın deınek âderını bı c'oğmasına sebep olacak Yenı tıp bu\rık «Vızon'ar ta\ukları ve\ıp mahO^sa bız \apma bebekrakraalan» eminı vermıştır Bu â tır gu7ellık modası «^s^alı \u lere benzerız Erkeklere davanı vednorlar Hatta bır kopeje huzu» Batı erkeğını bu^ulnen esır rız Hem de çok pek çok Daha cum etmışlerdır Bu havvan'ar hır det mcehk nezaketmış ama kodert olmn a başladılar Çunku sırf njşmavfc boşuna uzatmak oluvor fden çıldırtan crarlı karagnzlu doğrusu onlara o hıssı venrız » 7e\k ıçın olduruvorlar Kımın vımu» Bu da luzumsuz bır masraf donuk saten maskelı bır kadın \u Daha açıkça ıfade eden de var 7onlannın bu derdı açtıâını aniam'ş Başkalannın hakkını almak zu «Doğu kızı erkeğın havvan tamış Revud>'kı kızlardan 22 ^aşında ratını ıncelemet unatını bılır Iş mak ıçın butun vızonlara marka konulmahdır » bn (,ınlı bu guzellığı şo>le ızah bu kadar basıt.» Fakat bu emre raîmen kaatıl edıvoıttalyan mahkumları rahata Ve nıha;. et »onuncusu belkı de vi7onların sahıclen bır turlu anlaka\usavorlar «L)rSu kadirUannda doğuştan Silamami'tır Memmelekın en buBugune kadar Avrupanın en sıkı varatıhştan bır kabıhyet vardır en doğruy IOVIUVOI«Batı erkeğı kendısı, Çın kızla Y\ık vızon yetıetırme çıftlıjının saen ^ert cezaevlerınden olan ttaH an Kadm gıbı davranır çocuk gıbı ce<nev!ennde \akında bır değışık gorunurler «Çocuk kadm» Erke rını e«rara rrurujor Bıze denn bır hıbı «bızım ha\ vanlardan hıç bır lık vapılacaktır > aratık goznle bakrndk ıstnor tan.p«ı kavbolmus degıldır • demek gın ıstedıgj de budur zaten» Ovsa çoğumuz o kadar basıtız kı » tedır Yılbaşından ıtıbaren hukumluleBır %aşkası daha derınıne gıdı460 vızon «iahıbı bır adamın karnı saçlan dıbınden tıraş edılmıvensı da hemen hemen avnı şevi cek irnru fkmek ceza"sı kaldınla \or «Doğu kadını kotu valı bfle tfuş so\'emektedır «Bır tek vııonuesktır Genı? bevaz sıvah yollu muz b !e kaçmadi Kaçsa ılkın bıelbı^elennn vermı mavı se saf çocuk vuzludur Erkekler elbı^eler alacaktır Her cebızı bozmak ısterler bu d* bunu zam tavuklan hakiardı. JELumeı sm«na tiTatro sahnesı ko \ao?m'\ acakiarını vu7iımuzun mâ heTOT anıbaçlarnda > \ rulacak aıle znaretlerı «ıklaştın na'iyle ı«pat edn oruz » 500 vi7on saXıbı bır başkası da lacakrır Din ve kultur tarslan aa\nı ıddıada cı'^calr'ır Papıshane'erdekı sıkısık «Benım altı seredir kavbolan lıeı gıdermek ıçın hukumet venı annaktadır Bu vasa^a gore k»vızonura vok dı%e ıddıa edi\or Bu ceraevn bıralan vapmak karann nun oç alrramalı fakat ın^anlan ksdar pahaiı ha>vanları elımden rfadır Sıvasi mahkumlann ven dn'e'tme ırrkânları aramal'dır kar rır ortava salarmıvım hıç'» avnUcaktır Cezaevınde vapılan Bugun ctzaev lerındekı muebb*t Butun bu ıddıalar karşısında oırlcnn karsıhğında para odenecek hapse mahkum olanlar da 79 m<4 torıteler nıha\et şu manca varmış tır Daha rahat \atakhaneler vap \ı donumleıınde \a da mahkumılardır Epev zaman evvel nasılsa tırılacaktır Mahkumlann kuçuk *İPTinın 3" uncu vılında hurrıvekaçmış olan bır çıft \ ızon urenuç çcukların 1 koruvacak muessesele te ka\usacaklarını nnvt edebtltrve butun bolge\ı sarmıştır riB ku.rulrrası da dusunulmekted'r ler Fakat bu af ancak mustesna K sacası \.ızon'ar oç alıyorlar o durumlarda ven'°"ektır Cezalarda da d gı«ıklık vanılmış • ni«<ı ınumkundur îdam ceza«ı 1944 Geçen vaz Cane'dakı ufak bır te kaldırılmıştı Şımdı muebbet hapıs cezasmm kaldınlması da du kıhsenın kapısında şo>le bır ılân r S\TlLlK MATBAA 5 «Tunrtler hoş si'rıulu'vor Azılı suçlulara verıle goze çarpıvordu cek cezs 30 yılı geçmuecektır Bu geldınız Yalnız ıçerı\e maio ıle LtNOTtp, POLİ BIÇ \K Yuzme de^ısıklığın esa^ı harbden sonra gırmemenız rıca olunur Tel tt 2« 51 kfij'in îtalyan Anajasasına da havuzu vok » I Nezaket pahalı inrîş Moda olacak kadm tipi: Asyalı yüzii oç Parıs ın en rreşhur moda evlennden C A RV E N'm 75 pargadan muteşekkıl hankuladc kolek»ıvonunu ve M A X'm 15 şahane kürk modellerini takditn eder. Suare 21 Kasım 1959 Cumartesi Saat 20.30 da «Terrace Restaurant» da Çav ve Defıle 22 Kasım pazar saat 15 30 da Çay ve Dtrfıle 23 Kasım pazartesı saat 15 30 da Bılet satışı ve masa rezervasjonu her gun saat 15 ılâ 19 arası otel holunde \apı!maktadır CİNS ASANSÖR İHTİYACINIZ İÇİN Dünyaca Maruf İsviçrede SCHLIEREN SCHWEIZERISCHE VVAGON & AUFZÜGEFABRIK A.G. Fırmasının Türkiv<*ri<* l'mıımı Mümessili TÖRKEUTİCARETA.Ş. Emrınızdertır jstanbut Galata Yanıkkapı sokah 13.5 itk.\ 44 46 21 Ankara Ataturk Bulvarı No. 265 Tel.: 21 8 91 Türkiye Seker Fabrikaları A.S. den KORUYUCÜ MELEKLER SEVIMLI BALIKCI 61 Melâs Satılacaktır ^ays. OTURACAk LAMAîüSIN NASIL! I HUL8»R EL KAHVE .Bfcik: Alpullu Fabrıkd'nz.c)£P 8 000 10 000 ton Melâs satılacaktır Melâ=;ların 4 000 tonu Aralık 1959 2 500 tonu Ocak, 1 500 tonu SubaT 1 000 tonu Mart ve 1 000 tonu da Nısan 1960 a l a n s o n l a n n a k a d a r t a m a m e n f a b n k a m ı z sahalarından çekılmış olacaktır Ilgılılerm taleo edeceklerı m ı k t a r ıtıbarıjle A) 1000 ' o n a kadar T L 5 000 B) 5000 » » T L 15 0 0 0 * C) 8000 > » T L 25 000, D) 10000 » » T L 30,000 temınatı v a t ı r d ı k l a n n ı tevsık eden belge ıle bırlıkte 23/11/1959 pazartesı gunu saat 10 da Umum Mudurluğun Ankarada kı IVteıkezınde toplanacak Tıcaret Komitesıne m u r a c a a t l a n rıca olunur (62969) BULMACA 1 2 1 L ARrCASÎ*VAR OSCAJfc Hollanda Hollanda Ispanja TURK ENGEDURA kuru hamur majası VELUCO otomobıl boyalan Mantar tapaları ELLAS STİ Yenıhan Galata 49 11 38 PKOF MMRfTSıın IVIAI hKALARl: SOLD4N S\GA: AKİF BEY 1 Her ne olursa olsun erkek Carçamba akşamldn tpm^il vokrur lerın peslerınden kostukları (çoHer Uç tlvatroda pazaı eılnleri ful). 2 «>ahdesı Hınt A\rupa •îaat 1510 da matinp 22 45 İ^SLU SO o'an 23 00 H^bener ırkındatı» karsılıgı ıkı keiıme 3 ISTANBUL KÜCÜK SA.HNE 7 37 Açılış ve Program 7 30 Gui 23 15 Haftanın senhrnk nnialı kon \ıda olarak kuUanılan çı\ılerde SÖZDF MELFKLER «en 24 00 PrograTi v« kapanı» buluuan tersı vıla\etlerımızden aydın sevgıll dmlevıcıler 8 00 Ha Komed 3 perde bırıdır. 4 Çukurova bolgemızde Pazartest Salı Çarşamba Faat 21 de ber'er 8 15 Sarkı'ardan bır demet AVKARA Salı saat 17 de 8 35 M JZ klı sabah gezlrtıst 9 00 6 57 Gunavdın ve gunun programlan bır srhır mualhm lâkabıle anılan Tel 44 02 7fi •skı bır saırımızın adının \arısı Program ve kap^nış 7 00 Bugun Erken U v a n a n l a n n Çevnlınce «kutsal» manasına IKINCI PROGRAM Prograiıııı 8 00 Haber bultenı 9 05 Helmut Zacharıa* ve Rıcardo 8 15 Meteorolo'iden haber 817 Bu eelır S Bır sılat takKi elektrık MUAMMEf» K \ R \ C \ Tt^ ATRO Santoî Orke^traları 9 25 M ız k gun " P r o g r a m m de\amı 9 00 Ogie olçusu. 7 Tersı Dennscılık Ban Ker gece Su\are 21 de 10 05 Ağız arıomka'n ıl» melodüer prooramları ve vavının sonu TAHT* ÇAVAKI\R kasının vapurlarıodan bırıdır bar 10 20 Saz e«Tl«Tİ 10 35 Çeş tll hafıf *pr gun matıne İS de • 02 Ikıncı orogranı 1157 Iklncı gaklar (eskı usul çoeul) 8 Kah < muzık 10 50 Muzlk 1140 Dans ve Salıncakta > ı kışi K raman Mehraetcığın rutbesı \ ıc proeramîn sonu Tel 44fih«6 caz mu7iğı 12 00 Ikmcı programjn dansızin bazı vapttkhırı »cın cek ' 4 » t,C A 12 00 Ögle vayını ve wograml«rı kaoanışı 12 27 Açıtjş we program tıgı. 12 30 Sarkı'ar 13 00 Haber'er 13 15 12 i ; Ceşltl sololar 12 30 Sarkı1?r Çeş tl og e muzitı 13 40 B rkaç da n on H a b e ' bultenı 13 l î MeteorolofSTANBUL Tlvatrosu klKanızı alab llr mhız 1*3 4"5 S rkı lıden haber 13 17 Hafıf melodıler 1 D a | ve kar sporları \apan Rer Jkşam 21 de lar 14 15 Cuıra kor^eri 14 45 Ki H ' « Sarkılar 14 00 Ç<" tli mModiler lardan 2 Bırdenbıre, nota 3 £lhamrada radeni7 turkule>ı 15 00 Pıotrsm ve 1110 T u ' k ı'er 14 <5 Edav Arnold Bır kısım çobanların çnttuklerı kapanış \e p *qrı T 00 Aksam progrımları (coçul) 4 Sabıp PANStTON pevgamberı nıpdi 3 Perde 16 57 Açıhs \e propram 17 00 Ba e \e kl =aat ara mi7i OMtıek ıcın \ anılan manzumı t"=amba tenzl'Stll muzıeı 17 15 Fasıl toolulugıı 17 45 16 Î7 Aksam v a v m ı ve orogratBİarı ^esıdı 5 Ter halk mdtlne«t cuI^;n"i cru^ıeı İS 00 H * o Kadın 17 00 rrce=az 17 30 Konuşma sı uç vazıfe ıl» marteii pazaı 16 da lar F "il Heietı 18 25 Sag'ık ogıı'le 17 15 V<M'at Guroel 6en ^arktlar 1*00 ode\lı bır \ e matine pprşembe surt 1S30. B rkaç dakıks^ız: a'^bll r N co D ^orKitro v# ^r <srtasl^rı '8 10 sâletımıytn (rçı arr cum <rt»«* ^tmtlüı öniv*>rıltollmİM' 18 35 Mu' r. 19 00 Haber er Yurt»=>n "''• ler 1° Ofl H^ber bultenı lendıgı o uç ıs lere tpn2ilât 11 15 Saıküar 19 41 Uham Gençer 19.15 M«teorolonden haber l t 17 ,en bırıdır 6 \.e Arkad=s'arı 20 00 K brı« Sı tı Tar hter b r vaprak 1X20 Stn'lvn 4 Lotııl taftısı bu TEV HtD Btl GE 2115 Rad\o Gazet»>ı 20 "iî Bv'caç ten melori ler 11 30 Re ıtal ' 0 oft TtYATROSU dak k=nızı alabıhr mıviz 20 40 \v «•>"•« =aatı ?n l î FMHvn Ga?ete«ı 1 •jr.v KüçüK ' ' i i r a d » r ma Oı>«retlen 2 00 Eşref Seitlt m 20 3B s»rfcıl?r 21 00 S.lr ^erl«ne«! Kımse tarafın Tel 21 57 22 ba'b H^ı, 21 ın K " i h»h» l«r 21 ?« M»io/iı t fanı ?1 n B T tre er> dan tah»rrı MEBTJS OI Af \GIM 21 l1! T ırk Mu = lk Tooluluîu 21 î i •r a? «0 Devamı varm ak=»tı ır>rm» I Knmedl 3 perde Tv bİTH7"e bu h>f a Hıluk S"h=tı\T •• Ofl Hibcr bu'tenı 23 I•; B ı s e c " t E«kı harflerın juzel el < aıtsı >? Her gece 21 15 te euoSu 22 00 Vu'lk 22 15 B rkaç da. hafif mujıji 24 80 Yarının prr>gr»m seklı, «pec*siı»> et!» manasına bır ırartesı, pazar çarş^mkıkanızı alabılır mn iz 22 20 \Iuzik ları \e ^ ba U J J da talebe ve halk matlnesl 1 t: ÂBYÖİBUGÛNKIJPROGRAM 1 "İTTI • I 1 1 1 1 iB I r 1 1WTT! • 1 III B 1 m 1 1 1 ı ı m »« 1 11 1 1 ~r~r 3 4 1 B I \ 1 I Y»7»n Cettn Mtan Sa!ı ak^amlan tem«il icktur Pazar gtlnleri 15 30 da matıne Tf lefon 44 04 09 \azan C Goldonl rürkçesi Mahmut Abaç Temsıl glinlen Perşembe cuma cumarte'i pazar YENI TIYATRO'da Tahtaravalli Yazan ShakespeaTe rürkçesl Orhan Burtaa Pazartesı «kşamlan tem=ll voktur Saat 21 de HA1VILET tstanbul Boliimıinde FETTAN KIZ LÂLE TİYATROSUNDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog