Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

t Nlsan lfSS ÂBÂrTTÂR IABAHA... dün E.T.T. ye devıeiildi seylr tecrübesi diin vaoıldı Karşıyakada 1 mayısian itibaren tramvay arabalarmın sayısı yüzde yüz nisbetinde arttırılacak IJskiidaf tramvaylan üo nın vlerde temizlik yapmağa giden, camaşır yıkayan bir kadın tanıyorum. Fakir semttc müşteri tuttuğu için günde azamî altı lira tklabiliyor. Oğleye kadat iki buçuk liraya çalıştığı, öğleden sonra kendi aileFakat eğer hastalık bir temarüz sinin işlerine bakttŞı da oltıyor. 1 den ibaret ise bu esıl o vakit büs Oğlu. Koreden yeni dönmüştür; mektebler Ma'rif ve bilhassa bütün elem halıni alıyordu. Zaten cüz'î maaşla vazifelidir. Kızı iş yakadar her güniin mevzuu olabılen Şehir Hatlan İşletmesi için ski «elem dedikleri şey emel bozun parnamaktadır. Kocası malul denebir mevzu hemen hemen yok gitusu» değü midir? cek derecede ihtiyardır. ayakh ve çok süratli denlz bidir. Hele ilk tahsılin mscburî olBu aile yirmi senedenberi ahşab Günün birinde evdeki olağanüstü otobüsleri inşası da etüd d'uğu memleketlerie bu mevzu hazırlıklardan bir şeyler sezdim; bir evde kiracı oturmaktaydı. Uç ediliyor müthiş bir aile meselesiriir. Kek da muztaribdim; çünkü evin ıçınae pek gerı, pek aşagılık gorurlerdı. ' ... , , .,• • . , , liraya girmisler, Son zamanda otuz Şehir Hstlan İşletmesi, İstinye teb seçmek, çocuğun günden güne veya bahçesinde bir program da Normal ı ı ı x u• x I galıba babamm o muthış hastalıgı lira veriyorlardı. Diğer mallaruı U'küdcr ve Kadiköv Tramvayla ' da isletmenin daha iyi bir sekle so I •*"• a «Bostan artan tahsil mssrafuu hususi aile hilinde oynanvlarıma, eğlenmele yanında koşmağa elbette tercih e 6 . , . . ,.. , . , „ . , 'ı ı , . ı ' , tersanesınde ı: lal kımseler £ta bınmeyı, at köyü ile Göztepe .arasında bır bağ artışına kıyasla yüzde bin, az de.. , * otobüsünü dün teslim al bütçesinin bır tarafmdan bulup çı rime nihayet verilecekti. Gdzlerim deceklerdi. Fakat mekteb de,., i 'lelrncsı dun saat 11 de Bağlar kulacagun, 1 mPvıstan ıt'ba'en trarn beni I ve bahçeli ve bızler de onu mec ğil; çokfur. , . „ „ nuksetmış köske n=kletmeğe lîrenr. Bu münasebetle yapılan me karraak gibi ilşe in busbuUın gue yajlı, ellerimle ihtiyar emektarın her gün ahştığım şefkat ve ihtib. şı deposunda yaOTÎan bir mer?. Ivay sayısımn yiızd< vüz nisbetirde . Jc.^Ar. van.ian hir merp. vav sayısımn yüzde hocaŞimdi. evi başkası almıj. Kendi leşüği bu samanlarda eski ile ye elinden yakahdım. Nihayet evden mam muhitınden ayır^cağı için ax bur olmusuzdur. Alyanak Denizcilık simle muvakkat idareden E. T. T.artırılacağını söylemiş ve Vali'den devam taşınacak. Hakkıdır. açılışı yapmasını rica etmiştir. Yu niyi mukayese faydadan hâli ola çıkıp sola bükülünce iş tamamen tık ata binmekten ziyade atın ya nın mektebine ne kadar idaresine resmen devredilmiştir. Vali, yaptığı konuşm&da, Anado ^ " ^ j * * Davaya fılân hacet kalmasra, Mudur Mu maz. On dokuzuncu asrın benim anlaşıldı: Alyanak hocanın meıcte nmda koşm^yı tercih ediyordum. ettim bilmiyoıum, fakat tihmin eMerasimde V?li, Sehir Meclisl Üdiyorum ki bir kışın son günieriie lu Yakası vutan^p'l''nin u&radıkDardogan, Ulv, Ye yetişebildiğim son senelerinde Os bine gidiyorduk. ben size altı yüz lira vereyim, çıVelhasıl bu ruhî halet içinde giyeleri, Nafıa Vekâl°ti tpmsilcileri, > r bir baherın ilk aylarını o mektebmanlı devîetinin kültiir merkezi rilen mekteb odası bana bir işv e ba ın E. T. T. Umum MüHürü, İdare Tien lan münakale zorli'* ' >rı vak'ndan n a l / Şimdi artık mahsur hava kode geçirmişüm. Çünkü hocanın km! demiş. ' Soyılan İstanbulda ne halde bulunkence salonu kadar korkunc gesuplan, Kadıköy Kaymak°mı, Basın bildiğini söylemiş, Üsküdar Tram Kadın evvelâ pek memnun oldu. UJl 1 kusile dolu büyük bir odanın içinkısın yeşil, yazın Deyaz sarık saı. . . . duğunu bılmek memleketin ihm ve liyordu. mensuplan, çoför, vatman, biletçi vaylannı kuran merhum Havri efen * " " " ' " ' " " l k i l i i de sallanarak bağırarak bir şeyler dığını öğrenmiştim. Ben de hoca» Otuz Hralıktan başlayıp, kırk, elll, m e ş g u l k i m s e l e r icin diyi, mesaj arkadaslanm, bugüne' «Bostancunm seyır suratı m t t e i r f a n kitlesi hszır bulunmuştur. Jtmış liralık barınak aradı. Fakat olduğunu kendini talim okuyan bir kal?balığın içine düş Nihayet etrafıma bakmdam: Du nın kjfasında bu iki rengı gbımüş bulamadıinmn şahidivım. MüsteB3yrak ve çiçeklerle donatılmı» kadar İdarede Müdürlük yapanlan «5 denı* mılık rolarak tesbıt edılmış i r 011 e lk re üm. Hocanın elini öptüm ve bir varda falaka denildiğini sonradan tüm. Binaenaleyh dediğıiı eıbi biç ' t *"****• g° 0 İ 3 n f f e U v e terbiye i Ierİne ü ş bulunan deponun önünde toplsnan hürmetle anmış. Tramvay İdaresi * ' ^.f " ~ I e t e r b i y e i I«e r İ le arkama baktım ki benim emek öğrendiğim bir filet asılı idL Birolmazsa bir kış sonu ile bir yazrilsri o civarda oldusıından mato a llen b denl t o b u s l v 5 davetliiere ve arkadaşlarına hitap nin kusaca tarihçesini yapüktan insau i f* u bu. denız ° » edilen " * LT I « ucn g ar dostum ort?dan kaybolmusru. de kapının yanına asılmıj iki ta bsslangıcını o Alyanak hocanm ö halleyi terketmek istemiyordu. Esonra Devlet Reîsimizin, Başvekil .'," . '' " • " . eden İşçi mümessili K?zım Ksra . . ! . . , „ ,. , muzdeki l u haftadan a ritibaren S eKopru j zından ve feragatü genclarin ağ Hoca ile karşı karşıya kaldık. Ağ rafında iki türlü yazılar bulunan nünde geçirmistim. Doğrusvnu söy sase» nazarî olarak mahallesi de & k â r iş,ıtükçe kendi ilk tahsil A d y a k a s l a s m d a r v ı s e ve Vekillerimizin müzaharetile l,let: ^ f ? su, şirket zamanında ızdırap içinde k d i yavaş h hastaî gının kiralann pek nrnz oldujhı yerde... menin E. T. T. ye devri«i mümkün I konulacakür. tCadde devreme aid hâtıralarımı ilk tya l amak istiyordum. Fakat orada o bir köhne tahtayı çocuklar dışarı Hyeyim ki babamın bulunduklarını ve devir hâdisesin olduğunu belirtmiş ve demiştir k i : ' * BBoos ts at r! C 1 vaş neşir için bende bir cesaret ;uz, kırk kişinin maskarası olaea çıkarken çeviriyorlar, tekrar odaya şiddet ve dehşet deecesırJeT ziya Uzatmıyalım, çamaşırcı ve gündehatt den dolayı duydukları sevinci ifade « Şu vesile ile tebaruz ettirmek oostanıı nln lse ,... . . . uyandı. Bu yazılarda ne maziyi ..... . ımı bildiğim için kendimi tutuyor dönünce gene o tehtayı çe\"irip de beni nakledeceğimiz semtin mek likçi bayan, aylığı >üz liradan ev ederek, ilgililere teşekkürlerini bil A d a l arasl s e f e r m e Uhs{si d u ş U tenkid, ne de hsla akıl hocahğı dum. Hoca. oturduğu yüksecık ye eski yerine getiriyorlardı. Sonradan tebl işgal ediyordu. tııtmak mecburiyerinde kaldı .. Ici Uterim ki hiç bir sahada geriye dö " , dirmiştir. Müteakiben konusan Sen nu ekted elifbanm öğrendim ki buna «geldi gitti tahEvet Göztepede beni Tajmekteb kan ağlıyor .. Altı ay sonra ne yanüp bakmıyonu Daima iyiye, dai, i !f:. . , . „ . ettnek niyeti aramalıdır. Çün rindeki kürsüden bana dika Başkanı işcilerin sevincine kü bu gibi meseleler bir ihtbas işi lk harflerini okutmağa baçladı. tası» derlermiş. Tobil ihtiyactnı def denılen modern bir ilkmektebe ver pacnjnm biİPmivor. . Benden akıl tercüman olmuş Şehir Meclisi üye lma güzele daim ? ravr, nftru *o •,a Ogrend.gımize nnazaran, Şehir sHat olduktan başka bizim gibi »nevzua Fakat benim akıl ve fikrim ar etmek için sınıftan çıkıldığı zaman l { t o e s i a M k u diler. Demek ki mahalle mektebi soruyor... Araba ne abıl vermeli? şan insanlanz. Bu Atatürk'ün paro » f ^ * \ * \ «° , ratlı denız otobüsleri yaptınlmrsı da yabancı olaniann bu işler kar kamda bağıra boğıra bir je/ler o abdetshanenin meşgul «i Alasddin Nasuhi 51u da Üskü l 5 S 1 ( j l r Ikinri misal: olduğunu derecesinden bir derece d.ha yudarlılar adına yaptığı konu«mada Şimdi burasmı ele almış bulunu ' ^ u s u n d a etüdlere başlanmıştır. şısmda İncil dilile O altitüdo ( = ey Ituyan müstakbel ark?daş!arımda göstermeğe yanyordu. Ekseriva lü karı terfi etmiştim. Sivil kıyafetBir arkadaşım, Ankaradaki evinİ Fırt ve a d d st 2e Hükumetimizin müznhareti. İst^n yoruz Tramvay .rafaalnn çoğaltıla I ™? >' , ™ , V f derinlik) diye bağırmaktan başka dı. Onhrla böyle perdelori, pen zum olmadığı halde sırf suufın e te sert, fakat sevimli bir genc bize satıp bcdelüe Istanbulda bir ânarbul Valisinin gayreti ve Sehir Mec cak otobüs savısı yeniden tkvive r e ' a y a k l a n » y « l « » * ü e « k bu oto yapacak bır şey yoktur. Benım cereleri kapatılmış bir odada ho zıci havasından veyhud derse kalokumavı öğretti. Bu sayede ben tıman katı aldı. A>nı hinanm diîer Ifcinın cıddî tes.ebbüsıle ıztırap kay edUe^ktir. Sızlerden istedigım ey, b ü s ^ I e K Ö P r u A , d e , l a r y ° l c u l u g u isimi ancak yeü^tiğim zamanki ilk cadan, kalfalardan korkarak değil, dırılmaktan kurtulmak istiyenlerin artık at sürücüsü olmaktan kurtul katlanna dnkuz yüz lira aylık kira S nağı olnn bir müessesenin tarıhe vazife beşında, kendi işinızi yapıyor , 2 0 dakikaya ınecektir. tahsil h a y ^ n ı hatınmda k.ldığı tam bir serbesti dahilinde bahçe de işine yanyordu. vcnneğe ba'şlamışlar. Arkadaş ü muş bir kalem sürücüsü clmak isibaret nisbette hikâye etrrekten karı^t Sını beiırtmiştir. mizin bchar açrmş ağacUnn slnntidfdını kazanmıctım Bu iki nci züntü içinde... (»ibi hareket etm^rsiz ve s'zle I Nasııhioğlu, yeni idarenin iş kalacaktır. Dekoru ikmal için hocsnın ya Pemek ben, aylı^ı kendi kada oynamak istiyordum. Fakat bu ilk mektebin benim icin bir büyük lik letmt'vi gen«Hrer<=f!ni söyliyerek re emanet edüen arabalan tıtızlik D i s p a n S e r ve ssğlık merkezlerinöy't biı arzu idi ki ancak söyle bir nında duran uzunlu, kısah değ zevki de her sabah, her akşam pek zancım kadar bir evde oturuvn. de geçen yıS 9G3.718 kişi muayene le kullanmanızdır.» Evde bir hazırhk olduğunu hissöz'prine son vermiştir. nail olabilirdi: »Mektebe nekleri de unutmamalıdu. Şimdi sevgili eşekelrden birine binmek rum Bunda mantık var mı?... KiUğurlu olması temennisile Vali ve tedavi edildi sediyordum; bara künse bir şey E T. T Umum Mü^ürü Prof. sorarım size, böyle bir muhite. at raya vererek daha ncuz yere taşınkurdelayı kesmiş ve depo gezilmiş i. 1254 yılında istanbul Vilayetl dahi söylemiyordu Bir rpider hazır «jtrreyip de ne yapacaksın? At sü sürücüsü değıl de efendı, beyefen fırsatı idi. Kâmran Görgün, İstanbul yakasın < rurüsü mü ohcaksın?» O zamanİşte şu mhud mahalle mektebi H m mı divorum, fakat ailem katir. linde 100 sağlık merkezi. dispansar ve lanıyordu; bu minder evdeki dida cüzel Mer be> lar şehrin n:kil vasıtalarının bir dı, paşa olmak için olsa bile kim hep bir ağızdan tempo tutrak o labalık... Anneme, kızlarıma. oğul' sağlık ıstasyonu faaUjerte Dulunmuştur | ğer minderlere pek benzemezdi muhimmi de kira beygirleri idi. severek kendini verebilirdi? Artık kutmak usulüe pürültü içinHe ba arıma, dul kızkardeşime ve b\ro Bu sağlık teeıslerîmn 34 ü son i Yüzü oldukça kıymetli ve parlak emlckOerinin hazırlanı Bazı memleketler krom ahnak yıl içmde meydna g getirümıstır. ey Onlara blnen müjterilerln yanın müteakıb günlerin ya hastalık ba na elifbayı bltirip okumayı bile atak odalan lâzım... Daha kötü istlyor enkli ipekli bir kumaştandı. Bir de 1950 de bu merkezlerde m k l d muayene şında yeni metod ..artlara boyun iSsek çalısma kabida koşan ve sonra hayvanı bekle hanesile, yahud o vakltki İstsnbul temin edememişti. 365„ „ . , r f , şimdi genc h nımlarımızın omuzAmerikaya bugday karsıiığı lat'.lan """. "' ~~ , . . 098 idi Tlcaret Odası Umunıî Kitibl Hayrl ™ " " ' " " u . ^ . , „».„ me yerine getirdi kimseye at sü kışlarımn sertliği bahaneaile ana e ( Uenl e Eski Yunanın yedi âkilinden hi iyetimizi kaybederiz... Standartlı0 bin tonkromun ihıacına başUnılmış kromun ihracna basUmlm.ş ™J «™} f ™ ** ,° ^ " o larınflın yrva asıian çantal*nna CMM Atimer T i o r e t Odası larafınd:™ ° 1 şefkatini suiistimal ederek blr kaç ri olan Bias, İranhlar tarafından mradan düsmemek içinse, bu «v... ı bu anuimakladır 1 anuirmktndır. devlete aid 5 dıspanserde 51 ııO, benziyen içlemeli blr çanta pozü rücüsü derlerdi. Hizmetin jğırl <rrtıb eiıl^n grçım endek«îe 'nın dolayısile olacak bu sanat ehlıni gün olsun mektebden uzsk kalmak muhasara olun'n vatanını t c k e afta bir ikamet?âh «PkirhakınoN dün blr muharB « > memıtKetlerden krom tuerlne ^ ' ^ i m u n d a " 493 S O ^ B e L d f y e ^ f n me çarpıyordu. Fakat bir tüılü İ!,nmn«!i SU , n h " t t . buhmmaıtur: bi benim için en mühim bir ernel idi. teklifler geln.eK, fıa Urın >uk »k ^ de Öte taraftan. küçücük bir malı derken hiç bir eşya taşımamasının rırımi'f • sezmi^tlm d^reye p " " " «P " " 214.298 ö z e l Id,reye old 16djspanter soramıyordum; çünkü 214.298. olan «evinmektedir: tsrafından tertıblenen sebcbini soranlara: « Odamır ulhak kaza lîtledlyeleri ki bunlar benim mektebe ba^laolamomaktadır. de 37 678, ara«ınHa 1938 esasına dara " »'""""> »'» "'ae sı oıo, ıumım» n ^ « S Duydun mu hanım?... Bizim «Her ?eyi beraber taşıyorum» Mektebe rur.lir,n e.kısı gıbi neşrine d n m edıl* mfm'eketlerlnden ?e'en Hk4. Verem Savaj m:m için hazırlıklardı. diyerek kafasının içindekileri kas arsa yüz bine fırlamts.... Buz dolan^ ktrtlr Ancak 2 nci Düny, narbl ' , , °" '' ., U ^ Dcrneğıne aid 16 dispanserde 99 493. gitmeden ne kadar da korkaHım bını iyi ki aldık... Çünkü pivnvla detmek fırsrtını bile î »nnu İle ramn.mm m u k a v e » İçin ° 7 " " " " „ e°™l"«««edlr Buna ^ , n r e aid 24 Yârabbi! Bir bahar günü evimizin Mıütlerarası •esekkullerin de takıb Sbre « derecell kromların sat.,1 ror ^ ı cern. Bundan sonra daha üç ilk rretkeb 9 ayaklı ve evlerde kullanılmaia r i v I metadlara u ^ ' a r k 1948 «=ne. ™ . #™*] £ \ " ^ *' 963 713 vatandas muayene ve tedavi karşısındaki bahçell bostanda çiden sldığım intibaları da yazayım malısus bazı buz dolnhlan on iki .1 .M<ma »re t^nzlm edilen yenl en f» * , «örulmektedır. Duşuk dereceli çekler açmış. Hi. Ben de pencerebin lira olrau;... Senin manto>u mı bilmem? Valinin te(kikleri lekslor 19=55 ocak aymclnn ,îib>ren di * . "™ " f ° ^ den o güzellikleri lçim hep mek. , ,. . . .. , . İçin tedbir düsun'l'mektedlr. şimdi ^ekiz yüz liraya yaptırnrnaVali Gc .ay dlm dğleden sonra Ka teb korkusile dolu, garib bir hureler'ne ılaveten tertıb olunmn{a Cezaevinden çıkar çıkmaı yız... Benim paltoyn fimdi dört dıkoy ve havah^indekı Beledıve ınjafete havah^i Banka ilk hizmet yılında 299.394 lîra »afî kâr 3 kadın, yedikleri yemekten sejrrediyordum. Nisuç işlediler yiize uyduramayız... yeni açıla zursuzlukla R'emnrlara rnaaş VP 'kmmiyelcri larırtda tetkıkler vapmış ve yeni açılaBîrkaç gün evvel cezaevinden tahllye hayet o gün evimizin dış işlerile yaparak ortaklanna % 9,32 nisbetinde kâr tevzi edilen Efrlboyun namlle roaruf Cemalle Her şey bn ölçülerde fırtadı... ..,„, , Beyojlunds zehirlendi Abano7 soka?ınd» 26 n ^ ' csk yoliM h^kl.nda ıznhat alaıiîtır ^ t diin verildi meçgul emektar bir klmsenin be Bir tek fırlamıyan nesne van hfm ni>ran avlık maralı gpnel ev snhıbi Astvık Bakar t j s k ü d a r m e y d a i l i n d a k l ç e ş m e n m arkadajı Orhan Kbsedağ, evvel k! gece Oün ine muvaf fak oldu nim givinerek yanına gitmfini isinsan cnlısması... laı ı h>rn de Ikramiyelcri vcrilmıştir yanla genel kidın Sana Clçfkçi ve blr hayll Içtlkten «onra sarho? nlarak restorasyonu tediğini söyledüer. Minder ve o Geçpnlerde bir okuyneumuz, ne Bt> mıtnîise^»tie p'vn'ada hılmmalı blr Crnılle Ayçlçeğl. ye^lklerl vemekten 1953 yıhnda merkezi tstanbulda olmak fizere 108 ortağın Havdarpasaya gitmljler ve esklden CskuJar fi . ' e eTtılmın ur Mutc'"h ıkramıye rfhlrlendlklerlnden t'kyardım h^sta toras>onur.a devam edılrnekte<îir. ri3nİ3iT «cüz ke^esi» dediğimiz iştiraki ve 6.000 000. Lira sermaye ile kurularak 4/1/954 beraber çalntıkları haroal Ahmedle, veciz anlattı: Hamama gitmiş. KıvPa?o. Kemal. Adnan. Kadrl ve MuBta*^n mn? sonnnda verllerektir. ııesine ya'ırılmıçlardır. ' Çeş:na 70 s?ntım kadar yukse.tıle ş'mdi yandan asılan çanta da betarihinde hizmete giren İstanbul BanJcam yıllık ıımuml heyet fadan para istemijlerdlr. Hannllsrın txı metli esyasının testim edilmesini cekıır Bu anıslıye sırasmda (,t nimle beraber dış kapıya dogru toplantısı 31/3/1955 perşembe günü Konak Otelinln husxıst sa teklifi reddermesi Oxer)ne bıcaklnn ç e süylemişler... H«»blnmıs ki, «ati, mermerlerinin hasara ugradığı seklinyollanmca anladım ki ben srtık ken tabıkalılar. ölüm tehdldl altmda çakmağı, çakıst. hep be^ on mKii... dekl iddialar tetkik edilmektedlr. lonunda yapıldı. 18 llra «îTdırrmjlardır. Onlan emanete vermeğe harırlinır mektebe bsşlanıyorum. Ne kad memnuntyete §aOkunan ve Ortaklar tTmumî Heyetinoe Teda\üldeki para Hamallarm keyflyetten zabıtayt ha ken şapkası, koMümü, yağmurlu'^ı, yan nsticeleri iMiva eylediği kabul edilen t tdare Meelisl rapo berdar etmelerl • <İ7erlne mutecavizler Merkez Bankasının son bültenine pabuclan lisanı hal ile öteden bagore. tecnvüldekı para mıktarı runa eöre ilk hizmf>t vılında yapılan Bankacılık muamelelerin yakslniarak Adllyeve vp'ilmişlerdir. MEVLİD ğınnislar: 1.571643 215 llradır. den nıüsbet neticolpr ha^ıl olrrms ve bu sayede 299 394 Llra «Çamlıcan yüzündon çıkan Hey! Sahibimlz... Bizi ıınutnAilemizin muhterem rHknü s«vg!l Yaptınlacak Emlsyon miktarı peçen haftaya nadava sona erdl büvüSılmüz Başvek&let Umuml Mura .«afi kâr tahakkuk evlediğinden ortaklara net % 9,32 nisbetinde yorsun!... Bir kaybolursak. dört zfıran 9 milvon lira azalmıjtır. Hüseyln B«?kurd Ismlnde blr teme'tti; *,evzit imkânı elde edilmi^tir Bankanrzın Taaarruf M evduatı Müşterilerine bcs aylık maaşınla yerimizi dolrluTeneke tevzi dışı bırakıhyor I k^ıbe Hi" p*ı azasından merhıım sahib üzerlBAHA BABAN'ın Banka. raporda da belirttigi çibi her şeyden evvel İstan Çamlıca tepesln»muddet çıkmafi Ha7İne ramazsm... ıhtıv cı için ıthal eGilen \ ne bundan blr evve! üzere tentk»nın tevzle tâbı tutulma>ns! yo | öl jmunı.n bırınei seııes'ne müsadif bulda ki teskilâtını tamamlamavt tnbakkuk ettirmek husuFiın tarsfından 0«k«dar Asllye 2 nci Hu Onlan da kasadara teslim etmek lundakl Vekftle os verilen karnr üze j nısan paıar giınü Şişli Camilnde ıkındi da gayret sarfetmtş ve bu teskiiât plânınm 1954 yılına aid olan kuk mahkemesınde açılan dsva dün olamıyacak... Okuyucumuz ha>ıfrıne Arkaraya ifiden «annyı heyetınm ~ sona ermistlr. Mahkeme karirını 1 birinci kısmını gercekleştirmiştir. nacaktır. Ar7u eden bııtün ıtkraba, dost av içeri«l"de taraflara blld'recktlr. ypotıÇı terraslar netice«irıde bu malıaBankanm 1954 yılmda'ki başarılarını, îstanbul halkınm rın tevzl dışı bırakılraası »ağlanmıs ve dın kardeşler.rr.ııın tîşrıflerlni rıca Bir benim kıymetün artmaGüzel Sanatlar Akadcmisine 8 gösterdfgi itimad ve teveccühe borçlu olduğunu Umumî Heyet tır. lira fründcHkle model aranıyor mış... Blr benim çahşraamm kar^ıEsi ve Çocukları huzurunda âlenen ifnde eden îdare Meclisinin verdiği malrtBazı börgelcrde tiftik kırkımına Gü>el Snatlar Akademlslnde model l'ğn düşiik... mata göre İstanbul Bankası 1955 yılında İstanbuldaki teşkilâ buhranı devam etmektedlr. Model kabaşlnndı ^'înm°kte olan 10 tfo'relî apartiTnana iîâveten Hüllıuki Birinci Harbden sonrRki Î; tını tamamlarnak için sarfederrği rjayretlere mütenazır olarak bulü lçin açılan müddet dün nihayete ve Ikinci Harbden sonraki mağh'ıb Havalnrın bu sene müsaid geçn.eji dolayısile bir kısım lstlhıal bblpclelnmemleketin belli başlı ticari merkezlerinde yeni şubeler açmak ermlstir Bu ü m a n zarfında u d e c e bir memleketlerin hiç aitını, hiç dövizi, model mllracaat de tlft'K kırkımına bajlsndıgı bl.alsnretile yvırdun her tarafında yerleşmek ve bu sıvretle teşkilâ kavda geVmemlstlr. etmisse de. bu da hemen hiç varlığı kalmamintı. Sırf rl'mektedlr. tını ya')mak kararındadır. Plyasami7a gelen haberden anla;ılAlakalılar modellere 56 llra «Unde insan emejnne dayanıp doğrnldudı4ına gbre, Eskiiehlr, Bolvadin gıbi Bankanm bir sone zarfında temine muvafık oldujSu mev llk verlldlRini; fakat bu fartlar altında lar, gene de o yoldalnr... Bizse, bölfclerde yenl mahsul tiftilcler "50duatı !0 milvon lirayı, kaynakları 12 milyon Urayı gecmiş ve müracaat ertEcek güzel modellere 78 (Eski ev. esM arsa, eski dolab. fts800 kvıruş arasında m u n ı e l e gormek ] Hra ırundellk verilebileceğlnl ıdylemış9 daireÜ yeni bîr apa rh^nn yaptınlacelîhr. bu suretle İstanbul piyasasına kısa va'ieli olarak yaptığı plas lerdlr ki hrlı!) teprc«mlyen bu nesneletelır. Cf"ç?n senekl mahsıılün stokları manlarda 1012 milyon lira arasında temevvdç etmiştir. rin pahalandıll. anna bakıp, akıltukenmek üzeredir. Bu bakımdan yeni Veznecierdeki talebe sitesi 4 lİKANıN sızca sevinivoruz: Bu işe talip olanlann en %% 250.000 liralık bnna benzer mahsulün ki'Tnetleneceğl umulmaktaİstanbul Bankasının Cumhurlyet Merkfz Bankasmdan nisanda açıhyor I ŞIöIH A blr tek isi ba<=arı ile yaptıkl?rmı ırö«îtereıı vesaik ile birllkte dır pördüj;a müzahareti şükranla kaydeden İdare Meclisi 1955 yı Ve7necllerdeki Oniverslte Talebe Si Durdvjğuınuz yerde zenginlc^thgiliz atom âümi bu akşam S î 1955 tarihine kadar üıtiDitı MüdurlöğümÖT* 'evaTim servMne lında daha geniş kaynaklar tcmini husus'indan ümid var ol teüinln Iklnd kısmının sçılışı ıçiı tik rmsnllah! .. Anknraya çidiyor müraca?tla bu rmk^tla harırianan dnsvavı 50. Hra ödeyerek duğunu. nitekim bu yılın ilk üç ayı zarfınıla mevduatın yük Vek.Metten emlr gelmistlr. Mart avı Milletçe zerıginleşmenin do^rn b»«ındanberi S?hr'm7e gel.mlş olan Ingillz atom »!mal"rım ve tekl'flerini en ÇPÇ 15.4.1955 coma ak«amı saat selisinde kaydedilen rakkamların dikkate çayan ve seri bir in vurd nihayet açı'ms mtı«ades1 beklnen 'arifi ,m?ll:ıra kıyasla insan mel»a4 nlsan na^artesl euiı) aliml Dr F''Mrmn bu «ksam AnkaJS'e kadar karali zarf irinde imza mukabilinde ayni scrvlse r?v gidecektlr kişaf seyri gösterdiğini de Umum! Heyete bildirm'ştir. K A 0 AR ynpılacak torenle hizmete glrrnls ola isinfn dcj^erienınesi ol«a gereHir . Biz galiba, tam tersine bit tarif tevfl' «vl^rnelerlni ric<« edeHz . Banka salâhiyettarlarıncan bir zatm ifade ettiğine naza cakt'r Allm 6 ni'an çarjamba günü »ehri j > Vurtls, Vefa. GedıfcD^sa ve Sehzade yapıvoruz... Eksiltmcve htirfk edebi!»ri' k için muvakkat teminat olarak ' mize donecek, 7 nlsan pencmbe « l t • a •â ı ran. şimdiye kadar sermayenin T 35 şi tahsıl edümiş olup bu c Del'li kova ile su taşırmsına ka| yıl içinde tahsil odümiş sermayenin % 50 ye çıkarılması da ba«ı Talebe ^•urıî'nrından öffrenci alımaktnen 10.000 liralık nakdi denozUo. devlet istlkrar tahviH *> «ı' T b Faküitesi nlsan cuma gurü < Haseki hastan ^ AZ 150 nacaktır Vefa ve Gedikoaşa yurd tnle8 tedavi kararlaştırılnnştır. veya Banka teminat mektnbn tevdii've M dpruhte eden f'rmanın saat 17 30 di Fen Fakülte»! konfcrr.ıs *"r^~>. be'erimn tamamı siteye Tlınabüecfğl zar.mağa uğraşıyomz, kazancl'nLİRALIK Ayni kaynağın bildird;gine göre İstanbul Bankası tasar için her ikı vurd 10 nisana kadar ka mız. en mübrem ihtiyaclarımızı kar bu teminatı ihale bedelinin % 15'i nisbetinde kat'i teminata çe salonunda ık> konferans verecektlr. *.>/ HESAP AÇTIRANIAR «ıîamağa kâfi gelmiyor... J ruf hesabı açtıran müşterilerine kura ile tev^i edilmek üze patılcoktır. si şarttır. ' KAVUSUR... Avrıca. Hatay Usesmden Mezunlar NtSAN 2 ŞABAN9 Punıın lençinlik nerosinde? re Nişantaşında ve Kalamışta iki büyük apartıman inşa etBankamız ihaleyi yapıp yapmamaka veya M dilediğine ver CTlısmBİarı İle Kadirparla Inşa Bu, efkârı fıkaralıktır, a efçntirmektedir. Ünıver^ite Sifpsinrie. HatayrM» serbesttir. Mıllı sermayenın ve hu?usî teşebbüsün <nemlekete kazan lılsr ıçir de bır arss avrılmtştır 3 dırdığı İstanbul Bankasının yakın gelecekte Millî Ekonomiye j değerli hizmetler ıfa eden büyük bir mali rnües^ese hüviyetini V. 1 5 42 12 18 15 S3 18 3520 08i 3 5» i alacağı hakkındakı emareler «şimdıden k " l i " m l e t i ' Bir sarhoş f&yinnâ'i hâdise *E. Jİ10S 5.4i 9 19 12 00, 1.33i 9.2S Necatl Bey caddesi No: 28 cıkardı Muhtelif sııç'ardap sıbıkalı Yıır.ın Fıç bır jey soylemedınız, Aa Br.vr?m t^^'n^e Vert5ehî li blr k^hzüien ışıkla kâfi derecede aydınlanl an Bey. wecî fvvp'H cece vsrrrırfi ^ ?ı\e £*•tl'MHI'KIYETMn TKKKİKASI mıyordu Ustelik de boyie daha Ne söj'iyeyim, efendim? Dedeılr lsTnHf"e blr cr^ne! kndın old"* ı yade spora elverişli ou tekneye vı.rQU Snıde Ma=iak'^ki eaTİno'ardan blrin» mek ki, hakkımda m?'umat alma»ıt"i"«tir Geç v k t e kTİnr bir havll hiç uymayan ağır esyalarla döşen bisesinin etekîerini hafifçe yukarı iız icab ediyormus Maa'esef hai •ekıp diz kaoaklarına kadaı ba'cen Vıırm": Bavram pelpn hesab pujrıb mişti. Ağır ve koyu renk eşyalarla ;kl • • ıru açtı: r'V desıîdir. la^ma '*lr»7 erlPrek ortalıSı hlrblrle ve lüzumundan fazla ıatümıştı. Yooo .. Bilâkis .. Sizin gibi 11 Mayıs kejîrjesinde k rm^9 avrıca i^nHırn^ erlerıne de Şimdi rahatça konuşabılıriz, Nigâr Hanım, Adnanın kahve kar^ı Relip rnka *»tte bTjlunmnstur. TOzünu budakt n ve boynunu sadedi. Suaciye asfrıltı üzerinde GufMıkle T^ptp^ilen Yunus hakkında rer.gi deri caketin: işaret etti: bunlu ioten p«irs°miven bir mut Buna rağmerı, tehlikeli sükut datakıbat vanılmıkts'iır. ' S:cak burası, bunalırsmız. Catefiğe ihtiyacımız var. denize nazır kıkaları gecti. ketinizi çıkarın. Anlıyamadîm, efendim? bır üeauııre bağladılar. jidnan, merdivenden tarnta ba Nigâr Hanım güldü: >ı=ı^k eiıneyın, üenıze alışığım. Ve onun soyunmasuıa yardım etBM şuphe Aur.iııuı ı;ui! kemııKİLÜFEi? GENÇAY L2* Adnan önce Âsude hanınıı rner kı\or. Asude Hanınun, üstte. ta:n a :1e mekte: Acaba bu esraren«iz yat ıâ Nigâr hanimm alâkasj biraz U divene ulaştırdj. Sonra Nigâr ha mek ister gibi sokuldu. Blr şeyler n ^rdivenin karş,ısında kam = ra k ı Öyle va: ^i» tevdi edec»P.iveti bir tuz?k mı? MU.ısurun bah j oanını sıkıyor. Onun arzularını i"d bekleyerek, erkeğin cür'etkâr bir K PEKCAN pısmdan çıktığın1 gördü. Ne ja'nuK miz sır, bu tip bir müttefiği elsettiji yat olacak bu herha! Je . C ' dedaceği bir dururaun lnzınaııma nımı... hareketini bekleyerek sokuldu. kıyafet d«ğiştirmişti. Etekleri tu zem kılıyor. Öğrendik sizi bU .. da dâvet etmişti kendisinl. «GorüJJ ması için, haşin denecek kaılat r « ı Arkadan kendi, tuzağa yuıayor Adnan, iht yatla bir adım geri>x vpletvari uzun ve bol, .ıar^iceâı Zaten normal hayat bıkkmhk vemî bır tavur takımyor. «Kaçan kc muş hisile onîan t?kıp etti. ledi Caketini bir iskerr.lenin arkamegc değer.» demişti. Te rengmde ipekli kum3ştan bir elbı rirmlş size... Memuriyete gelemeğalenır.» düsturunu bilmiyor, At'' İlk bakışU ".sm'nn t a ks matı ş* sına asb, nefti süveterile kaldı. ÇOCUKLARIN»71N nü kurcalayıp oraya çekmek se giymişti. Omzunda siyah r.antel mişHİniz. Meselâ, binası ferah denan. Lâkayıd görünüşü Nigâr Haru | 'îi r içi vapurlannmkine benzij Nigâr Hanım alaya bir tebes biı şcl vardı. ği'ıdlr diye adliyedeki vazifenizmı daha fazla tahrik ediyor; Bofs du. Kıçta bır salon Kı^pşte i! sümle: ALBÜMLERÎNİ Mamafih, akşama dönmezse Gü merdivenden indi. Adnan nezaketie den istifa etmlşsiniz. Sonra Rİzli zm güzelliklerine aldırmayarak hp, ^.radaki mesafe koltuklar ve mr Kirı der ki, sen... diye sö krlktı yerinden, onun da bir ko! bir parti kuımsğa k; lkışmışsuıız, ler merak eder. TRh!ıil;ata giriş^r Ac'nana bakıyor. 3r sırplanmış. Salonun tam ks. ze bsşlarruşken, devam etme ruğa yerleşmesini bekledi. Asude falan filân... Büyük bir îht^aHe, iki kadmı j ; Ortaköy açıkları derken Bebtk sında, yarü şeiur ıçi vapurlarmdaki di. Omuî sılkerek yürüdü; bfcnım, bacaklarını altına tophya Falan filân dediğiniz blr se•f «otürdüğünü öğrenir. Bebek rekilmiş resimleri ile goründü. Bebek koyu... Ve bt>az büfelerin yerinde kamara kapüa bir düğmeye dokunup dört köşedı nelik mahkumiyetti, ak koltuğa büzüldü. Bu »rada S Ü S L E Y 1 N I Z tiksrr etir.de motorle gittiklerini gE yat hoş bir sürpriz halinde mey a n... İkisinin arasından bir merdi kl pembe abajurlu dört apliği yak t^kleri açıldîğından, Adnan narçi Halbuki siz sabunlu '.pten bahsediGalata^aray 289 Tel 40108 renîsı olmuştur. ven aşağı süzülüyordu. na çıktı. tıktan sonra, kahverengi kadife ile çeğj elbisenln tuvalet olmayıp sa yorsunuz. Aklından geçenlere gülümssdi: Canım ı5zün gelist... Ve karKotra azmanı bir şey.. Azman b ı Âsude hanıın yol göstererek önden kaplı, kuş tüyü minderli bir koltu dece bir sabahlık olduğunu antadı. « Mılvonerzade değılim ki, b = <şıhklı menfaatin büyük'üğünü gos Adnan Bey! ş«y ama hatlan pek zarif.. B'.çim'J yüiTİdü. Merdıvenın başında durdu ğu Adnana ijaret etti. Taburenin ni rehin ahp fldysmi istesınıer. ".r kadın vücudu gibi göz okşu^ Buyurun, Adnan \jty. Daha ! ; üsttind» duran gümüş bir sigara ku Genc adam, Nigâr Hanıma d5r termek kaygusu... Çulsuz Adnanı kim ne yspsm?» Nöshasi 15 knruşrnı Sustu. tusunun kspağmı açb: Altta lumbuz delıklerı, üstte geniş hat konuşuruz açağıda... dtt Adnan güvertede krpırtı'ar, thAbone »erairi Fürkiye Har1« O terafa bakmıyor ama, farkır' Dencereleri var. Ve kenara çekildi, ona yol verdi Buyrun efendim. Buyrun. Ur* St ura Kr da: Nigâr hanım gözlerini yüzünj Merdiveni sarkıtılmış. Nigâr hanım, genç adamı takip etti Adnan Bey, bin dereden bin tiyath ayak sesleri seziyor. Göz Bir sigara da kendi kızıl boyalı 4eı«ltk «2 00 8100 den ayırmıvor. Bir ara bakışlan ça' Adnan güvertede hiç bir canlı Adnan vehimli oldu bu#ün Asu dudskları arasına sıkıştırdı, yak su getirip mukaddime yapmıyaca ucuyla merdivenln ağzını kolluAltı 17111 tlSO «SSO tıştı. Kadın, sesi dağı'.masın diye mahlukun kımıltısmı gbrnıomışti de hanimm geride kahp karşısıi'ia rr>ası için genc adama uzandı. ğm. Aşağı y u k m hayatınırm cc yor. Ne olur ne olmuz gafi) avlanCc »vlı» U.00 UM mamalı endiçesinde. nüm noktslannı biliyoruz. Ne oliki elıni ağzının kenarına siper edip Bundan dolayı motör merdıvenr hürmette iğilen kaptan kıhklı kaAdnan çakmağı çaktı. 8tl «vlık « > M •« • Blr kadeh blr ,ey içmek iste rampa ettiğı anda iki tayfa belirin rayağız %ir adama. bir şeyler fısılNigâr Hanımın da gözleri ç,k dvığı nuzu, kim olduğunuzu oğr >nU İ K K U haykırdı: dik. Kakkınızda rapor aldıktan son misiniz, Adnan Bey? Konysk . U o « ı e t p m l u eOnfietileD » n l r* y a s l u damasını hayıra yormadı. raak misali... Eşarp bile sarmamışsın.. Üşi> ce şaşırdı. kör... •Maradllaln edUmodD lad* Yardıma koştu tayfalar. Motörür Mantosunu, şapkasım ağu ağır r» ev^ire ppldim "erleştimw İndikîeri alt salon oldukça kasyeceksin... Boyun «tkırru vereyim <Arkası var) >»••••»••••• ••»»••••»•»< tUnJardar Sül.ut uzun sürdü. bir iskemieye. bıraktı ve ipini yakaladüar, geküler. Güveıte vetiiydi. Lumbuz delıklerınden sü miî İlk mekteblerim 1 A. ADNAS ADIVAR Çahşmanjn kıymeii « » •»» f B r 10 b l nt o n M r J o l m M 1 1 d o l a y l I i l e 1 >J y r a a k a ı u ı u j 4 S x m e r k e 2 1 v e d ı s p a n s e r m V T U p a if! er a r t s ı n d a 4 8 ece k kron d ı ! D a r s e r I e r m d e 678 d l a r 1 d eT c e m y e t v e c e m a a m a k e z l r 8 d u n a lT u n u 3 r d e 6 0 1 8 9 o u z e r e ın 1 c e < J l l m l 5 t l r r om ı z d a s Ia arln l h r a c l istanbul Baıtkası Umumi Heyeti Toplandı İKRAMİYE APÂRTÎMAMI KALAMISTA a AKBANKd* İSTANRUf, 134HKAS! 1 f TIîTlîM r 3 r Apartıman DAİRES! HER10C LİRAYA Bir Kur'a Numarası Verilir FOTO SABAH'fa TUTUM BAN1CÂSI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog