Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Günler
Sayfalar

aa CÜMHÜBÎTEnt 27 Arabk 1954 Soğuk hava deposu bugün açılıyor Yazan: Şahab Balcıöğlu $ehir =haberleri Maarif Vekilinin tetkikleri Tuzla açıklannda dün balık tut bir eşi de Danimarkada var. Buntuk. Tuzla açıklannda herkes b> lar Alman yapıs olup Avrupada flık tutar ama bizim avcılığın bir bu saydığun 3 memleketten başka de :lmi tarafı ve yurd çapında öne kimsede yok. (Arar) da birbirinAllah adın çok getirdi dllint Size, Sivasm, su şehri ilçesinin, mi var. den mükemmel 3 tan« aksisedah Egül ogul kuyuya indi Ali Göz köyünden Gümüşü takdim eTanrının arslanı ol «erçek Vell Türlü törlü ve en son sistem alet iskandil âleti (Ekolat, Bendbc, Asderim. On iki yaşmda, sarışm, gözAsağı baktı görd'ü kuyu ırak lerle mücehhez 170 tonluk (Arar) dic tipleri) var ki balık sürülerinin leri, daha doğrusu gözlerinden biKenduya eder ipi elden bırak gemisinde tutulan her balık, ileri tesbitinde büyük rolleri inkâr e CelâJ Vardımcı, dün Topkapı ve risi kestane rengi, öteki beş yıldır Ali çün kemendi elden kodu İsmi âzam duasını okudu de Türk balıkçılarının bol bol kul dilemez. 8 aydanberi (Arar) Ka Fatih Müezelerine giderek yıp kapalı. Yedi yaşmda davar güderİner idi kuyuya yavlak kaü ken komşu çobanlardan birisi ya lanabüecekleri balık sürüsü hazi radenizi bir uçtan öbür uca kadar randjğı iddia edilen eserleti Bu ne biçim türkçe? Bu ne Getirdi tekbirü salâvatl radana sığırup bir taş kondunnuş rifte kesik başlar yoktur. Bu kitab sürülerini nelerinin kapısım açan bir anah taradı. Muhtelif balık Yedl gün yedl gece iner idi bunları nereden çıkarmış? biçim cümle. Bu ne demek diye inceledi çocuğun gözüne: Kâh başı. kâh ayagı dönerdl tar vazifesini görüyor. (Arar) adı tesbit etti. (Arar) m birinci rapo Olmaz olur mu var işte. Re bunlan basanlan sigaya çekmez Çükrederdi ol daima Tanrıya Evvelâ bir kaç damla kan gel simleri bile var. verüen bu araştırma gemisi 8 ay ru 1955 mayısında kuruma vıerileŞehrimizde bulunan Maarif Vemiz? Sıdk ile ihlâs ile ikrar ile danberi Karadenizdeki Türk sula cek, böylece Karadeniz arük bizim kili Celâl Yardımcı, dün muhtelif di, diyor. Sonra şişti. Sardılar sarBen yerimde Hideyim demez idi Kitaba baktım. Renkli bir kaŞimdi buyurun da ilkokulu bitirmaladılar, ama tarlada iş zaırıanı can nnı karış kanş tarayıp balık sü için muamma olmaktan çıkacaktır. mevzular etrafında kendisile görüpak. Sinema artistlerine, güzellik di diye bayram yaptığımız bir köy İnleyip vaktikay^iisun yemez idi Namaz oldufanu bilir idi rülerini tesbit ediyor. Et ve Balık Karadenizde bu deniz araştırma şen arkadaşunıza şunlan söylemiş idi. Bttakamazlardı ki tarlayı yüzüs kraliçelerine benziyen alyanaklı ki lü çocuğunun neler okuduğunu Gaz ucuyla namaz kflar İdi tü. Sonra gözümden sarı sarı sular Kurumu tarafından dün tertible ları devam ederken Trabzonda da raz dudaklı, dolgun memeli bir beraberce inceliyelim. Sonra müSeklz günde ayağı erdi yere boşandı. Neden sonra Sıvasa vartir: nen bu ilm! araçtırr»,* gezisi örne yeni bir bahk unu ve yağı fabriBir saat oturdu kim aklm dire « Topkapı Sarayı Müzesile Fa dık. Doktor bakü, «Artık bu göz hatun. Al bir fistana bürünmüş. saade ederseniz oturup beraberce Ali gördü anda br demıt kapu ğinde Türk balıkçılığmın bugünü kası kuruldu. Önümüzdeki yıl ABu hatunun arkasında bir çift be ağalayalım. İşte size Mevludu şetih Müzesinde eşyalar üzerinde den hayır gelmez, isterseniz, çıkarSecdeye vardı Hakkı kıldı tapu yaz kanad var. Kanadlar bu haru ve yarını hakkında hayli bilgiler merikadan gelecek olan (80) ton tıp yerine bir yalancı göz koyaKapıyı kopardı görJii bir saray rif kitabmm 34 üncü sayfastndaki kapasiteli balıkçı g«mileri Karade tetkikte bulundum. İddia olunan hm» dedi. Babam «Peki bu taka nu melek yapacak ama ressam; ha hikâye. Hiç bir noktasma dokunedindık. Ol sarayda bir hr.tun var sanki ay eşyalara dair tahkikat devam etrunu başka bir dergiden. kanadlar: Hos namaz kılar âhirf^ halıınu (Arar) sabah saat 10 da îstin nizde faaliyete geçince, tutulan ba raektedir. Netice bir kaç gün için cağınız gözle görebilecek mi?» diye başka bir resimden almış olacak madan, onu olduğu gibi buraya akAh idicek gö|e çıkar tütünü lıklann artık tekrar denize dökülsorunca «hayır» dediler. O da tanyoruz. Günahı savabı derleyeGökçe yuzu sarayı nur eylemiş yeden hareket ederek Marmaraya mesi bahismevzuu olmıyacaktır. de belli olacaktır. Bütçe komisyo «Görmiyen gözü ne diye taküra her ikisi arasındaki düzeni kura nin boynuna: Tanrı aşkı gönulde yer eylemij açıldı. nunda meb'us arkadaşlanmın ya lım» dedi. rr.amış. Kırmızı fistanlı bayan; New Seccadesi yesil hem dolu ünıj Balıkçı, tuttuğu balığı istediğine Yorktaki meşhur Hürriyet abideİlk merhale Tuzla. Orada, açık satacak, artanı da istediği zaman bancı dilde tedrisat yapacak mekOl kesik basın helali bu imij Hikâyei Kesikbaş Gümüşün ağabeysi burada bir sinden alınmışa benzer. Elini o te Ali aııoa gurdu kim bilir odada ta ağı atip balık tutacağır Tuzla Trabzondaki fabrikaya verebilece tebler hakkındaki sorulannı cevab bakkalm yanında çalışıyordu. AsBaşlayalım soze Bısnıillâh ile Beş yüz sühni muskınıan bir arada Duruşalım dünü gün Allah ile ya kadar daha iki buçuk saatlik ğini, yani zarann katiyen varid ol landırdıktan sonra 'İzmire gidece kere gideceği için yerine kardeşini tib uzatmış. Bayanın sağında biı Elleri boyunları bnylı durur Bir hikâyet dilime geldi eri koç. Gayet asabî bir mahluk. Bu yolumuz var. Bu sebeble balıkçı mıyacağını bilecektir. Gene bu a ğim ve orada açılacak Kolejin ha. bırakmağı düşünmüş. Ama küçüDev üındetı çigeri u.ıglı duıur Ediserem Hak kılır ıse yaıi nu da bir yiin fabrikasmın afişle' Çün Aliyi görduler biçarcler lık iş'.eri müdürü Zeyyad Krom'la rada Trabzon, Samsun, Sinob ve zırlıklarmı gözden geçireceğim.» ğün bu işi başaracağına pek «ku rinden yürütmüş olmalı. Onündc Hak yari kıla dilime söyliyem Dıledıler kjrşısına varaiar Mustafa Mucizatın şerh eyleyem oturup görüşelim. yatmamış olacak bize getirdi. Gü gözleri bağlı, çömelmiş bir figür üreğlide de soğukhava depolan ku Anlar eder ya AU fer;*ad deyu Oıurdu Mustafa üört yar ile müş bir aydır bizde. Çalışkan, ses tam Şevket Radonun ağzına lâyık! 1952 yüında kunılan Et Balık ruldu. Yakında bu limanlara sevBu dev elinden blzı kurtar deyu Otuz üç sahabe cümle ile Beş bin ldik beş juzümuzu koau siz sadasız bir çocuk. Okumağa En önde de eli bıçaklı, başı külâhlı. Kummu jimdiye kadar ne yaptı? kedilecek olan soğukhava depolu Bakarlardı Resulün ay yüzüne Gullde yuz kışılerın gdzunü yedi meraklı, kazadan kurtulan gözle SİVTİ sakalu, Hacivad kılıkh bir Zeyyad Krom önc« bu hususu ay kamyonlar buradan alacaklan baKulak urmuslardı seker sozune Ali eder beni kim dedi size ilkokulu bitirmis. Okurken kitabı arab. En arkada hurma ağacları. Cördüler ki bir adam başı dınlatıyor: Anlar eder Musınfa geldi bize lığı iç Anadoluya götürecekler, böy yüzüne değene kadar gözüne yak Hani Hollyvvood'da çevrilmiş arab Girdi içerl döker gözyası Bize dedi Ali buıada geidiier Evvelkl gece geç vakit tabancalı İki Kurum blr mfiddet lşin Um! lece hem Anadolu bob bol balıJc Aksakallı sanasın nurdan akar laştınyor. Muayene ettirdik, «göz filmleri vardır. Şeyhin kızı veya Sızleri bu cfev elinden aliscr gangster mukallidi Samatyada bir düktarafını hidrobiyoloji enstitüsüne yiyecek, hem de balık fiatlannda kânı toyarken heyecanlı hlr takib »a lük kullanamaz» dediler. Gümüş, Nur karar klnı ki yüzüne bakar Sıçradı gitti Ali bir sara>a Gordü kı bir dev benzer minareye bırakıb ticarî bahislerle me^gul ol istikrar temin edilebilecektir. Ka nunda yakalanmıjlardlr. Dükkânın »a bu gözle okulu bitirmis bitirmesi torunu misali. Onlara yapılan afiş Ne ayagı var idi hem ne eli Bir kesik baştır hemen söyler dill Uykuya varmıştı horlar ol lâin du. Bunun üzerine FAO Türklye radenizden sonra Marmara denizi hibi Muzaffer Çelikayagın lhbarı üze ne. Bizim kütübhanedeki kitablan lerin havası gelmiş gelmiş Mevlidi Gövdesi yok blr acayib bas durur Içi dısı dokulmüs idi küfrü kın rine harekete geçen polls eklpi Mesud şerife kapak olmuş. Kapağı çeviye yardımlan esnasmda balıkçıîı ile İskenderun körfezi ele alınacak Kaya ve Muzaffer Kıran adlı tabancalı şurasından burasmdan yokladı. relim. «Süleyman Dede merhum» Şebid olmus gözleri hem bas dürür Şüyle katı nefesi andan çıkar YüzünU urdu yere kıldı zari Bürcd naru dokan ıı..:ı yakar ğın da inkişafı için baa tavslyeler ür. Akdeniz balık bakımından pek gangsterleri yakalamıj ve haklannda Dergileri karıstırdı ama hiç birisi «Resimli, ilâveli, tam» «MevludünBası kümbet kolları iahı çmar Zari zari ağlatır peygamberi ni sonuna kadar götürmedL Evvel nebi «İstanbul 1949* de bulundu. Et Balık Kurumu zengin değiL Buns mukabil Akde taklbaU baîlamışlardır. Gözleri kuihan damı gibi yanar Ali durur anda destur diledl ki gün baktım bir kitaba dalmış. da bu tavsiyelere uyup bahkçılık niz ile Karadenirin arasında bir Yugoslav askerî heyett Ali nâra urdu dev uyanmadl Ol bası getirmeğe kasdeyledi Kendi kendime: Kitabın kırk sekiz sayfası var. Nâra anın canına kar eyledi mevzuunu medenî dünyadakl gibi geçid denizi olan Marmara balık Tuttu Ali başı kaldıramadı dün geldi Bir dahi Ali yine nâra urdu daha şenis. bir ölçüde ele aldı. Bu bakımından son derece zengindir. Nihayet çocuk bizim kitab Mevlud faslı 13 sayfa tutuyor on Miskall zerre yerinden ayıramadt Albay Radovtç Cvetko'nun bajkanlıDev uyanıp yerinden djru geldi Gayretlnde Alinin us.su gjder surette 8 aydanberi modem çalıs Günüa birinde elektrikli mânia ğında Yarbay Sarceviç Miodrag. Yarbay lıkta dişme göre bir şej'ler buldu!.. da n ötesi. Refrefin Vürudü. HikâKatı katı AJiye donup hakar Ol bası eder ya Resul Ali nider ma si;temine ayak uydurmıış bu larla her iki boğazm kapatılabile Vaselinoviç Djordje. Yarbay Rochov Bo dedim. Okuduğu kitaba o kadar yei Geyik, Hikyei Güvercin, Hi Ali gibi bin dahi olur İse Dişlerini birbirine çakar Sen mi geldin ya Ali duşmanımız lunuyonız. ceği düjüncesi bugün size bel rivoj'dan müteşekkil dört kflsilik bir «lalmışü ki ancak üçüncü soruda kayei Kesikbaş, Hikâyei islâmı yaCUmlest dava İle gellr ise Yugoslav askerî heyetl dün saat 15.30 da kendine geldi: hudi, Hikâyei Deve ve: Düa. Senin elinde yıkıldı canımız Kimse herklz beni kaldlrmayı Programınızı nasıl tesbit etti ki hâyal gibi görünür ama elekt uçakla iehrimize gelmi«tir. Sen kesınıssen bunca devler başını • * * Zerre kadar yerden ayırmıya Mevlidi şerif, dedi. riz? rik enerjisinin ucuzladığı gün bu Yugo«lav aıkert heyeü YejilkSy haSen akıttın kâfir devin kaıunı Durusurdum dünli gün Ali ile Merak ettik kesik baş hikâyesini Ali eder bu da Hak verdi beııl Sen hiç mevlid dinledin mi? Allah adı hera dahi benim Bir kere bu isln istatis+ik saf nu yapmak mümkündür. O zaman va alanmda ordu adına Yarbay Çmar, sonuna kadar okuduk, bazı yerleri tstanbul tnzıbat Bölge Kumandanı YarPâre pare aylerim şımcjı ieni Çook!. hası var. Yani Türkiyenin neresin Marmara bir balık gölü olacak, di bay Ahmed Derin ve Yugoslav KonElli blr keı dahi varmışam hacca Ol dev ider ya Ali seni yıyem Peki mevlld ne demektir? dört beş defa tekrarladık. Çok tımar eylemişem yalın aca Duıı\jda sunni musluınan koymayam de ne cins balık ne miktarda çı lediğiniz gibi balık tutabileceksi soloıluk erkinı tarafından karsılanmısBazı yerlerde bizim küçük GüMevlidde neler anlatılır? Kâh yürüdüm yeryüzünde at ile Bunu dedi ol lâin ınoi yere fcar. Bunu bilnvek gerek. Sonra niz. Esasen FAO Türkiyenin yakın lardır. müşün yardımını istedik meselâ Bin batman gurzu getirdi kim vura Kfth çıkardım goğe müeiz'at ile Heyet Başkanı Albay Radoviç Cvetteknoloii kısmı var. Yani soguk bir gelecekte. Avrupanın balık an baştan ikinci beyti bir kaç defa Bir gurz vurüu Aliyi alamadı Kâh girerdim âdemin suretine ko hava alamnda kendiîile gorüsen bir E?.. hem dinledim diyorsun, Neyleyip nidesi bilemedi hava depolan ve bu depolarda ba ban olmasını istiyor. Bu hedefe arkadaşımıza su kısa beyanatta bulun hem okuyorsun. Okuduğunu anlat okuduk. Hiç bir şey anhyamadık Kah varırdım meleklerin katına Ali eder ol deve parmak getir İsmi izâm duasını bilir Idim lığm cinsine göre kalabileceği müd vanldığı zaman kazancunız çok muştur: Sen ne dersin Gümüş? Sen bakalım?. Tanrınm birliğine iman geür İsa İle ben namaz kılar idim bunu bizden daha çok okudun? Ne det gibi hususlann tcsbiti gereki büyük olacaktır. Marmara ve Ka , B«n vc arkadaiJ&rım Türk orduOı dev eder bin yasadım demedim Kalai 2*rrin idi şehrim benim Çok okudum. Köyradenizde tutulacak balıklann mu lunun davetinl büyük bir memnuniyetdemek istiyor? yor. Bundan başka tecrübt balık. Orarumde din kaygusu yemcdım Şeyh Abdullah idi adım benim U kar|ılam;s vt roemleketinize gelmiş de de bu kitabı bir kaç defa okuAli sunkim ışitli Lu sozleri Gümüş yalnız burasıru değil oBir hup oğlum, bir hatunura var İdi çıhk bahsi de çok mühim. Yeni av hafaza ve ihracını temin etmek i bulunuyoruz. dum ama anlatamam ki. Kakımadan k.ıııa dundu gozieri İkisi de benim ile yâr idi kuduğu hikâyenin onda dokuzunu Türkiyeyi ilk defa göreceğiz. Büyük metodlan gösterip tecrübe ctmek, çin İstanbul'da 3 büyük soğukhava Zulfıkarı çaldı devin basına Canım kitab elinde işte, neler anlamıyordu. Anlamıyordu ama Oğlum ile gövdemi blr dev yedl yeni a5!ar yapılıp yapılamıyacağı deposu yapılıyor. Bunlardan Beşik miUetinizl ve kahraman ordusunu yakın var içinde? Kesu başı geçtl saray tajına Ya Resullallah meded eyle dedi seve seve okuyordu işte!.. Herhaltaştaki 1200 tonluk deponun bir dan tanımak fırsatını elde ettigimiziki pâre eyledi Ali aevi nı, yeni tip güverteli gemüerden Avretiml aldı gltti kuyuya Hikâyeyi Geyik, rlikâyeyi den dolayı memnuniyet içlndeyiz. Bu Çun dev oldu yıkıldı ıblis evi Kaygu komaz gözleriml uyuya hangilerinin bize elverişli olduğu kısmı yann (bugüa) . açıbcaktır. karşılıklı liyaret ve teraaslann iki dost Güvercin, Hikâyevi Güvercin, son de daha eskiden bu hikâyeyi ona Ol müslumanlar kamusu geldıler anlayacağı bir dille, güzel bir masal Dadıml ger ah vemıezsen benfm nu anlamak gibi. Bir de baîıkçılık Ayrıca Haydarpaşada 600 tonluk, «re rnütteflls meraleketi birblrlne daha ra hikâyeyi kesik baş. Ol devin hazinesin aidılar Kıyamette davacıyım ben senin dili ile anlatmış olacaklardı. Yoksa Zeytinbumunda da 1200 tonluk liyade yaklaştıracağına inanıyor. bunAldı lar ol hatun u derlediler ara?tırması var ki bunda da muh Bütün bunlar Mevlidi şerif bu kitabdaki masaldan bir şey an Bu sözü isitince çun Ali durdu dan huzur duyuyoruz.» Cütnlesl kapu dibine gelcnler telif denizlerde balıkiann muhace M. depo dahayapıiıyor. Bunlar Zülfikar bagladı geldi lleru te mi? Basuı heyeti Mısırdan döndfi Ali dua etti imın dedıler laması imkânsızdı. Kesik baş hiDer Resule dertur ver kl varayım ret yollan.ve sürü kesafetlerin} tes bitince İstanbulun et ve balık ba : Mısır hükumetinin davetlisi olarak Evet bu kitabın içinde. Kendilerin kuju ağzında buldular kâyesindeki kelimelerin çoğunu Zülflkar İle devi öldüreyim Ali dua etti ol kesik başa Bizim bildiğimiz Mevlidi $e bilmiyordu. Ona ilk okul dergileri Ya ben ölem ya devin basını kesem bit etmek icâb ediyor. Görüyorsu kımından aoğukhava deposu ihti blr haftadanberl Kahirede misafir buOl dahi bır neveivaa oldu yasa nuz ki programmuı çok yüklü ve yacı tamamen karşılanmif olacak lunan tstanbul millet vekill General Yer dibinde görursem anı basam almıştık. Onlarda Lâfonten'den Birisi verdi ana avreti Ali Fuad Cebesoyun başkanlığındaki tır. Ben erenler mahfelinde durmusam şümullüdür. Kendlsi de tuttu Medtae yolunu tereümeler vardı. Bunlardan bir Türk basın heyeti <Siti\ sabah uçakla Ayrılık erlik davasını kılmışam Sag sclAmet geldi yine Ali şehrimize dönmüştür. tanesini okutup hoşuna gidip git 8 aydanberi bu bahiste neler Hesuul edeı ya Ali vurma ana Mustafanın katına erdi Veli mediğini sorduk, yüzünü buruşturTeknik Okul profesörü Zeyyad Krom'un bu izahatından Olmasın klm blr ziyan gele tana yapıldı? Cümle ahbab geluben göruştüler Ali eder çare yok varı verem du: Ş»d olup hall hatır soruştu'.ar ufuklar Amerikaya gidiyor büyük sonra gözlerimizde yeni CArar) gemisi blıe Isbu kıssa burada oldu tamam Bunda esash hlr şey yok ki; Basıma yâzılanı görüserem açıldı: Karadeniz, Marmara, Ada* D«rt yıldanberi Yıldızdaki Teknik imkânlar sağlıyor. En modern elek Dev elinden alayım ol avretl Mustafanın ruhuna yüz bin se!5ra. dedi. Okulun harita ve kadastro lubesi foAlmaı lsem kinl Ulâm gayreti tror.ik ve radar sistemine dayanan lar denizi ve Akdenizin d5rt butogrametri profesörlüğünU yapan BranDemek Kesik baş hikâyesinde Aliyi gSnderdiler ol menzile âletlerle mücehhez olan (Arar) ın cağında modern balıkçı gemileri derberger Amerikadaki Ohlo Sity Ünibir keramet var. Var ki gelmiş Otuz bln sahabe cümle bil« son sistem arama âletlerile müceh versi'l •rile anlaşmıştır. Profesör buBindl Düldüle takındı Zülflkar Mevlud kitabının yanıbaşmda yer hez olarak çahşıyorlar... Hiç bir gunlerde memleketirrüzden ayrılacakHasan İle Hüseyin eyledi zar almış. Bu kesik baş nereden kalktır. Git al dahi kesik ba| İle balık sürüsü kaçınlnuyor. Bütün rruş da ta ufacık köylerimizden biM«ç bileti karaborsaahğına Döndü abbaplar kamu gözyafi «• sürüler evvelce tesbit edilmif olrisine kadar ulaşmış? Trabzonda, 5ol Ali sürer idi Düldül atl Cerrahpaşa Hastanesl kar^ı tedbirler duğu için ağa takılıp oradan soçocukluğumuzda bir ilâhi duyarOl kesik baı fldtr Düldül'den kati 3 iincü Cerrahî Klinijpne Maç bileti karaborsacılarına karsı viDag taı demez yuvarlanıp geçer ğukhava depolann», »onra Anadodık: lâyet ve Emniyet Müdürlüğü tarafından TEŞEKKÜR Sanasın kün kanadı var uçar uya veya konserve fabrikasına, açılan mücadeleye şiddetle devam edilEy gidi baş neyler traş 15 eylul 954 tarihinde eşim Ok atım Allden önce gider DilenclUk Ensesinde bir kızıl baş yahud da Avrupaya yollanıyor mektedir. Bu »rada vilâyetln aldığı blr S. iicr Karabılginle birlikte Bursa Yedi mushaf Kur'anı ezber eder kararla, kulübler bUet tevzi Isinde Yazan: yfiıırdî geçirdlğimiz feci otomoAcaba bu sakal da madaldaki ba lar. Mükemmel bir manzara bu. Kande kim Ali, namaz kılar 1« bordro sistemine tabl tutmustur. Bunhi! k.insı netleeîind* koma halinProf. Ol kesik bas göz 11* kılar ldl şın sakah mıdır? Kızıl baş dediği Baîıkçılık çalısmalanna sakm a dan lamı kuKTnler aldıklan bileUeri de r ıkledildiğimlz Cefrahpaşa AU oper ol keclk tafin rüzünO de masaldaki dev midir? Ben ş,imdi Kuntcr ra vermiyelim. Derya kuzularmaı kimler* vercüklerini bordroy» tgteylp h.T=*an?si 3 üncü Cerrahi KliniğinMendll ile hem «Uer yüzunü gözflnO bu masala takıldım kaldım. Dostlar de aneliyatlarımızı blzzat yapmak f tekrar denize dökülmelerinin »n vüâyet» bUdireceklerdir. Yedl gün demeyip at tOrdUler ve hastaneden ayrılırıcaya kadar da yardım ederse bu işin içtntien Akıbet bir murgızara geldller lenecegi gün, uzak değiL Ha gaySilvana Pampanini yann geliyor azamî ihtimamı göstermek suretlle belki çıkanz. Takıldığım nokta Vardır ol yerd» blr derla kuyu İtalyan sinema artistl Silvana Pamret usaklar!... b:zleri yenlden hayata kavuşruran panini yann saat 12 de uçakla Telyalnız bu değil, hanl iklde blr köy Çıkar ol kuyudan eehennem suyu khnik şefi Ord. Prof. sayın Dr. Ol bas eder ya AU dev kuyusu Şahab BALCIÖĞLU Aviv'den şehrimize gelecektir. Artistin lümüzün okuyup yazma öğrenmesi TEŞEKKÜR FAHRİ AREL'e serefine çarsaraba gecesi Takslm gazlBu kuyudur kalesmln kapısı şarttır diye çırpınıp duruyoruz ya. 15 eylul 1»54 tarihinde eşim saadet Kanosunda bir suvare verilecek, perjembe Daima bundan çıkar bundan geçer ve doçent Dr. Derviı Maniıadeye, rabllgin Ue birlikte Bursa yolunda geAl sana okuma yazma öğrenmiş bir gecesi de Pampanini bir sinemada halbu rada tedavilerimlzin gelişmeYedigl âdem etl ömrü geçer Çirdiğtmlz feci otomobll kazası dolaka tanıtılacaktır. köylü çocuğu. Hem de bu İşi bir Ali ol dem döndü baktı düldüle sinde unutulmaz yardıraları dokuyıslle tedavimiz müddetince blzleri biznsn bafasiıtan Dr. Adnan SalepBe» vfiz kula« kemendi var bll* tek gözle başarmıs. Çatır çatır o»at aramak veya mektub, telgraf ve teÇorum vapnru geliyor çioğlu. Sadi Sun, Tark Mlnkarl ve Kemen* ucun blr kayıya bagladı kuyor ama bakın ne okuyor. Bu lefonla yakın alakalarını lzhar etmek Ali Akdağa. hastanede kaldığımız Fattada kumluğa oturan ve yüzdürUOl kesik bas düldül İle agladı suretü* çektlğlmlz ıstırabları unutturan masal belkl aslmda şjüzel bir masalmudrlcçe müsfik ve yakın alâkalen Çorum vapuru dün saat 15.15 te Ali eder himmetun tutun blle akrab*. dost ve arkadaslarımıza sonsuz dı. Güzel olmasa: bu kadar derinlarmı gördiığumüz Dr. Tarık Muşmüretteb yolcusımu Fatsadan alarak Ol »kim ol Hak Çalap yardım kıla UHkkürlerinjizl sunarız. kara, Nlyazi Ataberk, Kemal Baylimanımız* hareket etmistir. liğine işleyip durmazdı. Ağızdan Kemend ucun AU aldı ellne Saadet ve Hilml Karabilgin raktar. Vasıf Malta, Cabi Akrr?n, j ağıza, kulaktan kulağa bu hale gelkaya Bediroğlu, Halim Hocaoğlu, Arahk 27 Cemaziyel'evyel 1 miş olabilir. Zihnimi çelen bir nok\>cd»t Çağıl, Mehmed Ali Buçay, ta daha var. Bizde bu çeşid kitablar Ccvöct Turan. Bahaeddin Çıtıroğlj. N'sim Adiloglu. Bashemşire Solköy, kasaba pazarlannda zembil maz Gürler ve mezkur servis müazembil saülır. Çok basılır, çok yatThdemlerine sonsuz mlnnet ve yılır. Bunların kanşanı görüşeni şükranlarımızı sunarız. V. ] 7.25 12.15 14.35 16.47 18.28] 5.37 yok mudur? Hiç kimse merak edip Saadet ve Hilmi Karabilgin de bu yayınlan gözden geçirmeı 2 381 7.281 9.48 12.00 1.39 12.51 Evliliğin sır ve muammalarını çözen, scvişme ve aşkı mi? ı I Hikâyeî Kesikbaş I Pazartesi Konusmaları ABAHTAN ABAHA... Korkuttç bir parçalanış işll Terakki Lisesl onuncu sınıf öğrencilerinden Dinçer Cebeci imzasile aldığımız mekrubdan aşağıki satırian, dil bilginlerine ibret olsun diye aynea naklediyoruz: Yazan: Bedri Rahmi Eyüboğlu İki gangster mukaHidi yakalandı Mektebimizde orta fcisım da bulunduğundan küçük kardeflerimiz aynı müessesede okuyor. Bir hafta evvel bu küçüklerJen biri yanırna yaklasarak şöyle dedi: m Ağahey, ayırtmanhk ne demektir? 0 kadar şaşırdım ve utanâım ki bir müddet ceuab vereıtıeden durdum. 10. sımfa kadar böyle bir kelimeye rastlamadan geVsimde üzülmemin mi, yoksa sevıvmemin mi doğru olacağım düjüıwmeditn bile. Nihayet ona şu cevabı verebildim: < Kardesim, bizim zamarAmızda böyle şeyler okutulmazdt, bilm.iyorum.m Bunun üzerine o kelimeye benzer başka keVmelerle dolu kâğıdı bana gösteremeden jaşJcinîıfcla yanımdan aynldı. Sonradan nören^'m ki on'i be. nim yanıma bir arkadaş, o daha iyi bilir diye, yollamış... Evet, belki gidip hocalann birinden kelimenin manasım nörenip kendisine izah edebilirdim. Fakat, ben, kendimden 4. 5 ya? küçük birile arılaşamadıktan, onun sorduğu bir kelimeyi cevablandıramadiktan sonra bunun ne lüzumu kalmıştı arttk?'. Ben ve bentm gfbi dnşünen diğer arkadaşlarım hayatı, renk li filmlerdeki gibi ısıklı ve tath renklerle dolu olarak çörmek i»temeyiz ama, ^leride kendimizden 4, 5 yaş küçük birile Mnlasamamak gibi bi?i ümidsizliğe diisürecek hvna benzer hallerle hayata büyük bir cesaretsizlikle atılmavı da i^°meviz doğrusu... İleride, yurdu idare edecek ihtUâila dnha birbirimizin ne demek ittediâini anlvıamayıv.mızın feciliğini siz takdir ed'.n. Bir düşman bir meniVketi is'ili edince, mağlub milVti m»hv<""1emesi için en rsaslı care. h^r bölgeve ayn bir uydurma isnad etmesidir. Bize ne oMtı? F»m«'''ıın V İ İ >7 dü$m»n da. istilâ etmedi; mağlub da olmadık. Fakat ne«iller nlr^iinde tiirkçe>i işte btfvle kendi elimizle Babil kulesine döndürdük. (rTorunlarla dedeler arasında müşterek kelimeler katliâma u5ratıldı!» samyorduk: me?er hâlâ Mmemis: Korkunc parr^lanıt tnrunlar arasında da dfram ediyor. Bn felâketin telâfisl ötedenberî tavsiye ettiğimizle mümkiindür: 1 Türkccye tarih boyunca girmiş, velev münevverler arasında yer etmiş kelimelerin yerine yenilerini koymak Ea^Tetin^^p^ varpeçmek. Çiinkii bu hal. neşîilerin, hat tâ araiarında 4. 5 yas fs»»k bulnnan kardeşlerin arasını açıyor. 2 Öz tiirkçe yeni kelime yaratmağı, ancak yeni zuhur edecek ve karşılığı henüz bulunmıyan mefhumlara hasretmek... Aksi takdirde, türkçeyi tntihar ettirmiş sayıIacaŞız. Bu, ormanlan yakmamızdan bile fecidir. b'zlerm, cram:?dtıW böy'e bir DÜSELDORF^ PM Bugün flçıldı EVULK ve MAHREMIYETLERİ 2561 n NEVVYORK Dr. CEMAL ZERİ'nin PM ClJMIHJKIYET'in nin ancak cuz'î bir kısmile alâka ne olsa ne çıkar? Bu dünya seyadar olduğunu ihsas etmekten ken hatinden mümkün mertebe istifade etmeli, satabildiğimiz kadar satmadini alamamıştı. Bu itibarla, Jack Letfin bazı bazı lıyız.» kendi kendine «menecer» dediğini «Aradan bir sene geçti mi, Ahatırlıyarak kaşlan çatıldı ve müm merikadakiler Esther'i unuturlar, kün mertebe soğuk bir ifade ile giderler.» sualini tekrarladı: Böyle kendi inhisannda tutmağa «Neymiş bu seni düşündüren çahştığı bahislerde müeakaşaya Sazan: N1CHOLAS MONSAKK AT sürüklenmiş olmak Charles BanÇeviren: M. KKNAN KAN şeyler? » Uzandı, Esther Costello alâmeti farika nisteri sinirlendirmişti. Böliim XI |Mrs. Bannister'in bütün varlığında Her zamanki edasıle, enerjik, irasını yaratmış olan Charles Bannis yambaşındaki balon gibi kadehe Bristol otelindeki daire her ba I hissettiği rahatlık ve huzuru ihlâl , deü nazarlarla yüzbaşıyı süzdü. biraz konyak koydu. Sonra, kaslan kımdan lüks ve konforlu idi. İn edemiyordu. Hlâ İngiltereye gel ) Esther Costello omekanizmasiD run ter'di. Bunun böyle olduğunu her çatık, içkisini koklarken: . . . „ , . ı ı• ı iı , , v j ı u kes bılmelı ve kendını her hangı giltereden pek hoşlanmıyan Mrs. «Her halde Amerikada unutul L.««»,»™«mQiıI,j, K . v,,,,Dı^ Bannbter dahi, rahatlık bakımın rnek şart ıse, gelınecek şehır bura j bu kurulu yayı bırdenbıre boşana >bir hayale kapbrmamalıydı. mak hiç işimize gelmez!» dedi; Lett: d«n, bazı Ingiliz otellerınin Ame sı, kalınacak otel bu otel, seçilecek cak gibi idi. Şöyle tepeden bakışlarla muhatabmı süzmeğe devam «Evvelemırde Avustralya se. «Ne çıkar Amerikada bizi urikan emsaline mükemmel ve üs mevsim muhakkak k: bu mevsimdi. ! ederek: Biraz evvel öğle yemeğinden yahati!» dedi. «Bana öyle geliyor nutanlar yerine yeni yeni dostlar tün birer nümune olabileceğini ka ; kalkmışlardı. Esther inirahate çekil «Ben ancak böyle dolaşa doki sırf üç haftalık bir rurne için kazanmıyor muyuz? Hem sonra, buîe mütemayildi. mişti. Gösterilerini bir akşam ev laşa düşünebilirim!» dedi. «Şu sıbu kadar uzağa gitmeğe değmez. AmerikalıUr Esther'i zannettiğin Geniş otel dairesinin oturma o vel yapraışlar, artık o gün için hiç ıada kafamı işgal eden şeyler ise Eğer gidilecekse. orada daha uzun kadar kolay ve çabuk unutamazlar. dası batı Londraya bakıyor, Mrs. bir işlcri. hiç bir kaygılan kalma tümen tümen!» Memleketin her tarafındaki Esther boylu kalmalıyız.> Banr.i=*°r muntazam şekille dam mıştı. Öğle yemeği, her zamanki «Neymiş bunlar böyle? > Charles Bannister, tıpkı bir ço Costello kulüblerini hiç hesaba kat lar üzerinden uzaktaki Hyde gibi nefıs ve lezizdi. Artık o and,ı, Aslında Charles Bannister bu su cuğa «sen daha küçüksün, anla mıyorsun galiba? Onlar boş mu duPark'ın yeşilliğini görebiliyor, İn son zaraanlarda takib etmekte ol aline cevab beklemiyordu. Hayli u mazsın!» diyen bir mürebbiye gi ruyorlar sanıyorsun?» giltere vazlannm puslu ılıkhğım duklan proeramın yoruculuğuna zun süren nefis bir öğle yeraeğin «Ne de olsa behlikeli; Ameribi kısaca: hissedebiliyordu. Pencereden ayn rağmen. kafasmı işgal etmekfe olan j den sonra, hele bu Uık yaz günün »Bu bir program meselesi!» ka>T daimî her yerden evvel dülıp da nazarlarını tekrar odaya çe mühim bir meseleye rağmen. Mrs. fie yemekle beraber içtiği içkilerdedi. «Turneyi tertiblerken, ne ka şünmeliyiz. Bu devirde para ovirdiği zaman da, mefruşatın zara Bannister hiç bir şeyi düşünraek, den sonra, şöyle rahatça kestirmek dar zaman Amerikadan uzak kala rada.» fcti, renklerin sıcaklığı dış manza hiç bir şeyi kendine derd etmek «Hiç de değil. tşte ispatı. Dün ten başka bir şey düşündüğü yok hileceğımızı düşünmem, hesabla raya tamamlayıcı ve huzur verici niyetinde değildi. tu. Bununla beıaber, işlerinin her mam lâzımdı. Bunun çok çok, altı akşamki toplantıyı ele al: Albert bir şeküde uyuyordu. Charles Bannister nihayet daya hangi bir safhasında, Jack Lett'i ayı aşmaması lâzım geldiğine ka «Toplanü bir mesele değil ki..» Ne sanki bütün örarünü Bristol namıyarak: Hall tıklım tıklım dolu idi.» kendi halinde, serbest bırpkmağı da rar verdim.» de geçirmi} gibi derin ve geniş bir «Allshını seversen otur hiç bir zaman kabul etmemiş, Vak Jark Lott de, icabında hakarete Charler Bannister düpedüz müskoltuğa kendini rahatça koyuver Jack!» dive hiykırdı: «Git, geü fın ticarî eefvçırıin F''hır Cos: tahkir bir eda takmmıştı şimdi:miş olan kocası, ne de ceketsiz, Git. gei! Bu rahat günde, rahatsız tello adını taşıyan çeşidli metala drhi aldırmadan bild §i yolda yü «Sen satıslardan haber ver. Söyle: rümfkte ısrar etmpsi. sırnasırcasıpömlefnin kolları sıvalı bir aşağı edıvorsun insanı.» nn satışının gün geçtikçe gelişme na ısrar etmes: baVımmdan Charles Bir tek Esther Costeljo üniforması bir yukan dolaşarak nefis bir püJack Lett bir dansöz gibi. tek a sine, genişlemesine rağmen daima Bannister'den farksızdı: satabildin mi?> royu kaüetmekte olan Jack Lett, yağının topuğu üzerinde döndü. | Jack Lett'e kendisinin, faaliyetleri(Arkası var) «Neden sanki?> dedi. «Bir se TEı'tCİKASl: S O her mânada anlatan, yuvanın saadetlnl sağlıyan, bu güzel eser herkesin kitabı ve en mahrem dostudur. Bu yeni yılın en deferli armağanıdır. 4 üncü basıhş. İNKTLÂP KtTABEVt. 700 S Fi 600 Kr IST»NBUL' 1 » KîltM 0WI. ttl »259S I3f'tMı;i *NKAIU: ı Pı M OUI M A D A P A Z A ŞUBEMİZİN HUSUSI KEŞİ DESİ R I 10000 1 Kişiye 5000 1 20 50 > > > 5000 LİR 500 2000 2500 500 100 LİRA » > 50 Posta ucretl Bankaya aid Her yerden mcvduat kabul olunur. 29 ARALIK AKŞAMINA KADAR HER 150 LİRAYA BİR tŞTtRAK HAKKI AKBANK ÇEKİLİŞ 3! ARALIK 19 54
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog