Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

EYLÜL ZOS PAZAR CUMHURİYET SAYFA KORKUSU SAVAŞ Gumhurwt ANna TQ Ooİar (se<best piyasa satş) 1.545.000 1 525.000 13 YORUM 0 ü Mark 727.000 727.000 59 Repo Faizi (%J’ Eri 59 59 59 59 Poırnka Kişilıldi 1 fİ llEşlfi İ9EŞIcI 20E>ü 2lEyti ÖcıiN AKGÜÇ an rE 18EŞ0 aa 1 1 1 1 t 2IEyÜ llEwi 21 I9EyIIi NAFTA BORSADA EÇEN G f ABD’nin Afganistan’a yapacağı operasyonun şekli piyasalara yön verecek : e<S) übIabvbak.N •sN tLm tv> ta a t>Ş )Kç t % t S % :Ş %% t. . ç.ü ü Ç..,, ,Rs..ü . çT. t. tb, t t, ,co ta s 0 Harektit % odaklı düzenlenecekha Dü rS aa>tp ra tJt7 tU ğ ğ tL D td Iflğ 1 seyir cö*taapanştr ve fr,aİü r’° iş ..w İ’250 ,,.F ..c.n. 1t ‘a 7130 tl, 2 t ‘ L. 23 * ?t JOBÇ .. YAVUZ BARİAS ABEYnin Afganistan üzerine planladığı harekütın şekline ve süresine göre para ve sermaye pivasalan önünüçizecek. Y Döviz ve faizdeki gergırıliğin sürdüğü bir geride bırakan haftayı piyasalann seyrirıde uluslararası horsalardaki areketh er de belirleyicirol oynayacak. Mali sektör hisselennın ağır yara aldığı bir haftayı yüzde Siik kaytpla İstanbul Menkapatan kul Kıynıeıler Borsası’nda bileşik endeks 7306puana geriledi. ABDnin ilk sakhrısıylaborsanın 6 bin birlikte 5001ü seviyelere gerileyehileceğini söyleyen uzmanlar. ABD’ninkısa süreli hava harekütıyla bir yetinmesı halinde endeksın toparlanabileceğine dikkat çekiyorlar. ., a[., *t,ştt*ua aş., ,.t Nü , t flağS taaı ‘iş Il 0 40Qc 1 % t % OÜ S ü L 4 rt tO ., L* i İt , tL .1 t 50C UŞEI %ğ fl VŞ ğ X NO >M rt 40’? tL tı IF* ŞİDO tC % tL t? YQ;j ,t tŞ5ö . ‘ İi,! İt . rekütmuzun solukluve karaodaklıolmasıhalinde ise piyasalarda yön arayışmın kızışacağına işaretediyorlar. Faiz piyasalarında haftanın günü gevşeme son kaydedilirken, uzmanlar öncesi dövize endeksli Yabrım araçlarınınhaftalıkgetiilsi i€j na IMKB a.. b,r,.şa.ÜLŞ İİşc.. Üİ4.Nt tL , 1.Qx W41€ mL.% ‘to tZOC İn tit ?İJJ •tv nC ttbcc t Ot? ttö 1 ‘fl tLö e St tL 4.9 ,t t. ‘1’ ttğ ...4 b, *,•,.t. 2ü .4 ?9 t tl ‘ t: t:, ‘E t ‘ tö:ğ, £:. S : ii ! ‘t t ‘ önümüzdekihafta tnin Hazine yapacağı itfalar halkaarzyapılabileceğini öngörüyorlar. Saldırılardan beri en fazla değer kaybeden hisse senetleri ŞirkeUer Net Turizm Çelebi Hava Servisi StC b..ta.t. ‘t 11110 t,,,,. t?I* ‘Şİİ iX ,n t tc !r5 t rt t Güt tao ttL ,•t it, 4: a ‘t b,..t.44t1u bt, %Ş laa Zit? tW ‘aş ‘it İE öt tŞIJ ttL ‘ ! ‘ :J t M flt t, 1 tL t9t t q * flfl U 5 .. n t t’ t t 5 t lE tL bj ,.vt, 1t$tt .4t •.ln.,t jtflC iaa •45a0 ,şt t (tl tşMt MY 1%t ,t) tl V9 t Eü6 ‘tğ ‘: t: t. t’’ tt t E fra’, •.,t ü,..,. fr. t ,t., 1t. bÜÇÜ i ,t4q tr t : ‘,,t£’:t ü tX 15 ttX tSX nt H t ,.,a tlfl ŞI tItıl ‘WQ fiili tam tl(t SO JÜG ,,o zü .t” uc is’ .L 4 tt o* <it 19’ Pt’ <t Z.’: vii t •tf : ‘t t! ‘1 : <t Çvş çtatat çtt.,ç.Bt. çatt çit £,t, D.tt bttttt 0t t’,t 3..,. t sa Pan) bzlt mri t?? <ii e <til ı.ox fltc Kitt % t t “t .tts it? tt’ •( ‘ st 4 t t 2’ t t,, <<t ta <.M tl . 3t 3 t tjx lit it t,, t t : E, t: Lfl ‘< st şŞtL IJO ÖN t t <t tl ‘t t!tŞ tL 0 S tt t’::’. itti.’ t:2t “ ‘t t. s. ÖL 1,tG t Lt ‘it.’ : , tL/ ttc tttŞt t t ,1.aa aaa Zl% LİSe tLO LttX ‘t Iv, .t.<i Şt iiv flto e (Lttt Lttati ttStti t tnş ‘il Itntt <ğ,,tta , <*4 tttit Ot ‘t t La (>2 debileceğineişaret eden uzmanlatHazine’nin dövize endeksli haledüzeni lemesi alinde h piyasaladaki fazla IÜCİditCTÜn çekilebileceğini bildiriyorlar. Hazinetnin çarşamba günü992.3 olmaküzere2.3kattnlyonupiyasaya iç rilyonluk borç geıi ödemesi bulunuyor. ABD DolaDövizpiyasalannda fmln bu hafta 1 milyon 490bm 1 milyon SSObin seviyeleıi arasmda seyre saldındanbuşına borsada e” çokhncıhk tuıizınw tekstilsektörühisseledkan I ABD’>ehraal tekstilfirniatan yıpan arasında>eralanMendeıws TekstiPin hisatledyüzde42 borsada değer>itirir$ceu, AratTekstil Metnin w Tekstil issekride yüzde38 b oranındaucwIadL BD’yeyapılan terörist (%1 VanEt Kerevitaş Serve Kırtasiye Altınyunus Çeşme Net Holding Favoti D. Yerleri Türk Hava Yollan Turizm 51,3 65,7 59,9 53,5 50,4 50.0 49.4 48,1 taıihlerlarası> (10 21 EylÜl 47,0 46,8 tt < ş, . 51 J işni o.p.Iw.tatttüDr t n ‘ tL t t’: .3 t E t t ‘t in at . “t : tt.b, L..a*ş’ fit asa , Şbtüs ‘tL flkt t’ i.’t :t.ö Uz. 1 t AY 4’ dkle . jşçikıyunı kararm çalışanlara heıı bildirildiği :i. Atölyelerin öğrenild üzere 300 civarındaki çahşanm 7 ay süre ile iş sözleşmelennin askıya alındığıbildirildi.Bualiıtnin saniada ne ise belirsizliğini koniolacaği yor.Çalışanlarayenibilclirilenkatan atölyelerde şok yarattı. büyük bir kapanrnası dolayısıyla çoğun1 1* kadın işçilerolmak AHMETSEFİK ‘İr ito IiP52 w’< tğ® tt3tt Tie ..< :t t : rt ii .e s ‘<. «<t t, t< tr>,t.X t: )tC ttO t 1ü ‘<‘tL JE’4 t. , t St t’ : t t t. .t< ::t tt: tt’ t . t..t nEt /2 t! ş,t st tttti ttt Et t: :=ctv ILk (tŞtit fl<It Ştn •t<r’ 1 Jk ? U? > (şbt’taii (ptüt.tt’ t tttt tmo t tito tü t t . : ‘ö t tnt t t ş tat <LtC t t t.3 i.:tt Nt t ot ttt t’ .‘X 4: 27 .tfl tt 4.z:<:4 ( \j] ,ş t çşGe. tataş ‘t. 0 t rt,, ‘‘r” t tştwtö ö t QS7 £fl ın.ai t tSti.tV tttlC (t. t.t. gtşti>t t zltn trt Sfl t ,tt t t nt tsctt b:t t% ttt tb t. tt t,, <<t t tC ttç t,, tt E.>, T? ‘t t tt .$tt ı?tc Ut. bt t.İl ‘tt t t tü t t) tt, t.Ş t Etfl Sn ttti4 <<0 t t rt <ni tt:.’a . it tE <t’ <Ot D5t tc <<t st t ‘t tC ttL t : t]) .1 t! t a 1% t.) t,, tz ‘<2 IL Et 00 ‘‘it t E t t’ t t tt !tM t tt.tts’: LtE ttGt .,$.4t ‘ ŞTtö i,t® t* t tŞflt tJi( t tat tıti 14 xt t i.fl( t t: t İt ‘x ttt t t <it r,,üt ,t (*‘w tülti tL <4km ZW i:tfli tt,t,, %1 a*ts t ttit4t tI.itl Gatt tt Gtt t4t <‘t Vİ 1W t% tqc <ltt t t<i tLtC ttb. nt ŞtL tEt <töt ,t ‘t ttt thtL t fl tttt <‘t it t. <t, ,hr alt :t t. E:. <E it t. tt t, tt til, eıDo “t’ !‘tt to 5 t tL: t tt :t t t t t’ t: TRABZON Tekei’in üç Doğu Karadeniz’deki iş atölyesinde çalışan yüzlerce işçinin iş sözleşmeleri 7 ay askıya alındı.Trabzonmerkez, Akçaabat ve Tekel iş GiresunŞebinkarahisar atölyelerinin kapatıhnasLna kararverildi. Kapanima kararmm11Nisan 2001 ‘de alındığı, ancak cü, sözcük yeinde uyuşukbuluyorum.Bağımsızlıksavaşı apmış irülkeyeakiştırarnıyorum. 448b y y Niçin D’nin ileri uydusu, rtadoğu’da birkarako4uibihamg O katediyoruz da böy)ebir goru veıiyoıuz? atılı B ya üikeleıin istekletine emperyalist boyun oğiyoruz? n girmek çokistekli,esldbirsözcük kullanayım. eiçin, den davranıyoruz?SayınBaşbakan’ındeyişi ilehanğ nedenlerleIMF’njn ı.cağındayız, ucağandan k k birtürlü kalkamryon.ız? ışandarıdayatlan ÇXWİtİkaIan D KimehIzuygulamakonusundaniçinçaba ha’cyoı’uz? met etmeye çalşryoruz?Anlayamıyonim. BazıgüçleiderımikOŞkLIyO<uT? Kendiayaklarımız sü tünde dummayacağımızı ısanıyocuz? m Kendimize özgüvenirnizmi eksik? Unıarsızmıyız?Böyle yadasağlayüceğmızı mi çıkarsağladığımızı Yapüklanmızı akılcımı buluyoruz?Nidüşünüyoruz? çok verweksilikdevçin bdiılimerkezlerebağlıgöcürıtüsü ranıyoıuz?Bu sorunun yanıtını.ben birTC vatandaşı olarak vererniyonım. Türkiye,son yarım çok kısa dönemlerdb desteklenen,ufukşında,emperyaiist üçiertarafindan g SW yaŞWfllafl boyunca kendi ayaktan üzerinde başan , durarnamş kazanamamışpolitikliderlerve bunlann etrafında oluşan kadrolartaratndan yönetildi, karaktedeıi,yönetim yönet Kişiledn !kJnJi ızledi polftikalam yansıyotTürkiye, umhuriyetin da c İlkyıllanndaçok daha elverişsizkoşullardabaşını dik tutmuş, ödün vermeniş. küçümseyen ülkeleregorekendasi vermiştirBenbunu büyükölçüdeAtaük’ün Atatürktün onurluoluşu, kişiliğine bağlıyonam. bağımsızlığa gerçekten inanması, özgüvonininyüksekliği, kon.ımak özveridebulunabilmesi, şn mücadele TCrkiyeyi ağımsız,saygın. onurlubirülke b gücü. Ne yazıkkibu konumumuzu Çoğu TC vatandaş gibi,bu durumdanen azından yalcınıyorum. u Türkiye, lusalgüvenliğin tartışıldığı,çinin i doldurulmaya bugünlerde,bazıkonulardanet ve açık olmaü. Batı.Ortadoğu Ülkeleri. komşulanmızbizimle Mgeçinrnek bellikonularla Tüıkiyetnin ödün vermeyeceğini kesinliklebilmdidirier.Bunlar, Irak’ınkuzeyindeABDveya diğer emperyalistgüçler güdümünde kuMa.sözde birKürtdevleti kurulmasında, Kuzey Kibrısttabaşlangıçtan liibarensavunulan E çözüm önerilerinde, ge’de lotasahanlığıkonulainde ödün veremez. her ödün, atılacaiçher gen adım, çok daha ağırödünlerverneye zorlar SinsipiaJİIarIa devletikurulmayaratılansözde bir kıta sahanlığığbi sorunlardan st sorumlu değildir. İçımizde VerkurtuP benimseyenlerolabilirbunla dışaıdan desteklenebiltbazıkalemlersözcüW yüksekücretlerkarşılığında öyle b olabilirler. üstlenmiş AncakTCvatandaşlannınbüyükbir bu , bölümünün konulardaödün verilmesinekarşı olduklarıinancınıtaşıyorum.Zaten vatandaşlarınbüyük bir bölümünde direnç yoksa. bir yerde ödOn veımeyiz meydan okuması da havada. kftğıtüstünde kalır Türkiye,kuşkusuzinsan haklarınasaygı konusunda ileriadımlaratmak. birtür devletigörüntüsünden kurtulmak zorundadır.Ulusalgüvenlik açısındanda bu temrizme, teröre karşı her insani gereididir.Türkiye adımdan yana dmatıdıt Ama Sat ‘nın teröta T teröı anlayışı doğal. eröı hiçbirdevlet ya da Cıgüttaafından bir araç olarakkullanılmamalıdr. k Türkiye, aygınlığını orumaiı, unun bunun ş s maşalığına soyunrnamaiıdırDayanacağıgüç, kendi vatandaşının frıancdu: BirTCvatandaşıolarak, lkeminkinci ü I Dünya sonra silik, Savaşı’ndanWediği olitikaiarı p kişiliksiz, ödün ATO, BAŞKANI AYGUN: YATIRIM ıwıit FONLARI tişi Ysü Fıü * T 2.ğtşkta Et, 7318 l’tpt otat Eat k Ptt. tittibtt.t*ltş:0rttttE,t Ettiitti 0 Şit 3 T:pHtitt NE GITIRDİ? lidb* YÖŞ ŞöOğö% 5198 0.53 61M 237 1Ş,i . pas rt nt tfl tat t*tZ <Ot . <t <it . t,’t %0 t ‘Z t Oai u.titttt tW£fl !!*.t t (<İt t tttŞ t itt t.xt t:*C LE t’ . . 5 ti rt t t SOR it tt t’.:, Et, “t •<,t ‘ st) t t <t t’. , Türkiye faiz terörüne Yıba haM A İIPI FOItA$8 r,..a ı lüb* 6M Tip Süs FaM TtbUSTşt ltttıfın ü Yiçı 0 8? İOIfl 3ZIl Tıımm Fü STı ı ıtt Gtik al, Şıtti. 9 Fttt ıbftü ?4 re in ‘*37 t.: t ‘t tEt t: tt ts tit. (t t t t:. <t t ttt, t! t rt t.’ t t t’ t:,t t. t. t: t, tt tt tL:! t t) :q ‘t t’ t: ‘t, 5.t t ,t t. :3 5 t t t t st t maruz Işliti t ‘il t tt. atri aa in ttt <st ! t ttt ‘hOt sit ttx tJğ tet titO n«itC tfl ttv ttt .‘lt ı:tt tes tttttü.lŞt tdti ,,,r. attit battt •tflt <itti t t.Nt tDflJ<t IlE *t t, (t, tSfl t i’tflt tmıa tl < t.t ta(.trt (‘t ttttt Dil M.ttt tIt.flt tt.ist! tt.lfl tştt.t.p...t.att$ .t tt .tt t’t.at !tVl t t t t t tat tklt t.tit t t t t t ttt( .ttt <.1<0 t ttt t t t t t t 4fl İŞ t <t ‘t tts. . OOO t,<, «t’ Tıcaıtt Merkal wreceğlC dedi. Aygün. Türkiye’ninAğustosayı itibarıyla .kauilyon lira 25 EkonomiSenbi AnkaraTicaretOdası (ATO) BaşkaniSinan Aygüa uygulananekonomik politikalarnedeniyle,Türkiye’ninfaiz terörüne maruz kaldığınısöyleyerek“Bu yıl faüa 27adet faiz ödediğini.bu rakamın yıl sonunda40 iş 0ti6 *Ottş*ıt ‘rt. iş 8ttttA V08 30Endüt iş 3 *a:t Et4fl, Fttt Ettü, Ftti iş 3 şAWctifşyiEıdtttf * TsOtttt Utüti 0 3 1 k iş6 Oittttı tt,tbjn ittitittü AttPt 6tmtt 37’:p. *ttttıiFtt 8aM *işlt$ Ftt 5 13 13*1 336 780 3 23 i3 35 47 ıııüt ı’ *ı 326 166* 6.11 t 3 j: :ı *sjo 7fl Fen, S1’şDığşinFt, Eiian9 Ttptt*iiFaı ZwuıDTşD4tşUaFn ZnıtSTşttI.lFıt Ttbititti i Zttui T’tşt Z:tut ığ o.a ı.s ısı 1253 7909 E i,,i r:ştOtğişh. ‘D 3t1 t 85 1 000 331* ‘:3 33tDı sı Nrttttıt 6 “ta t itşt Dttşktt 6 D.tşttt E Ptt. T,, 1022 1239 21* 2816 3.29 1*78 tı:* 1326 196 16$ 2.1! 1*28 1357 O.»ş*.iF 015 BSOS D44 MM Mıeıthittıtttr s’ttyt *tt sr,< K*çbtth ıv nu ‘0*0 $IC 3,9 0 75 CL4 av 051 7)46 tı u 4913 IHSi 100 08? ısc D78 oa Sc e39 Ea,ütat,ftwıtttr ı*,t Ptt Ftt < ı hat 3 ttşt ıtt,ktı Fti t 3 Ttptü F,ı Pttttğ jı 75 91 78 9 ıtğşbtt F ı Ttpt DttşUa F,, ıqqlt. Fttt Fta Ştttt*t:7: M D1<t tt*ol 656 Ett.4bıü t ittflt t tŞt flt ‘st $tütt t!t tat t ittttt i.X< as. itttt t( ğtt i.x t.a Ptt’ <t t t <i t’w t. t, tita tat Nt< tt.(t ttt t! !‘ Ş5X ))ttc t, t t tt E t tt .tt.tt< ün tttt. <t tt tt!P t 3’. it!! <‘t, tj)t t’’! t54t: ),t: t, t! n,t “t’ t <t ‘t. t) .t ttt’ t: rt t, tt t. tL <t ttt’ tt’t t’ E. st.t: t’ t tis, tttt es Ot tt.St ,<, ,, ,, t% <3’ 54 <t .tttt, t t. t,ı, <tt, ttQt t: , stt’ r ‘tİ , st’tt tEst t,. itt: t) t’ t, E,: t t t.’ ,t t’ tt, <<‘t t,.’: <t,, tUt’ tt, ,, t, ttt t:,’ t tl tL): t’ tt t,tt tŞ’tğŞ r’,t t’.?,, ttw ttt tfl t: tt<t “it ‘it . iEtt t.ttc titc ttttt) ttt ‘ .i t t).; tt t tö3 tttt tttt’ tt.flO JEt tttt t tıc t ttt tt.ttt <t, Ot Sn t30ş2 ‘5< tIt’t it) t t t£tt s t tta tztt w ‘:t t)D DünyaTıcarrt Merkeıl’nifaizterörüne kurban verdik” dedi. Aygün,Türkiye’ninson 10yilda 252 katrilyonlira faiz ödediğinibildirdi.Bu anda, Türkiye Odalarve BorsalarBirliği (TOBB) diyeşikayetetmekolma Krizden çıkış>dlanm da üretınek zonmdaytC dedi. Başkanı Rifat Hisamldıoğhı da “Ekonomi kötü katrilyon liraya ulaşacağını belirterek “27tane T iii.t t,1 t Ltitt Ytt 3 tit T itt:iii*ltşt D4tşO<n *ttştl ıta *H,t,t Ptt Ot:ijl PitATtpt H:tt, tGitati: .4Diş: ttitt Ptt * Ctttti: * Ttp, Cartil: * *43832 Ptt bE GitatI: Mit3 Dttştt’tFtt : ı? 77 * ıqt2t,t 056 Il? 831! Il, 1173 .374 18,32 853 T32 338 286 6% 1618 186 3416 149 2477 EÜ*ÜÜ Liti Et. hitit Otjtş$tt Et. Sttrttttitifıt 16* 301 ?5 tEÖ 5 ‘5 54 78 15 754 E,tntb?ş:*ttptkittıü Ek,,ttı*trDtŞşOnE ktrttt Et, kitttı Et, 3.40 3 Ttpti4tttt Sttot ‘titti 8 Ttşt t,ptn 6 Tl: kotst Ptt 7,01,, *Ttp: Dtğtşü. Et. Sömsıılti4!.t.rn. Ottttt Ştt 3tşttŞıtkı Dşktı SDtItş*tt Dnt:4ttt* ı TtWti ıtti ı Tattşbtü Ltktt 6,. 386 $6,30 n 7Ş ıs 77,fl 3se 036 %11 Ist 3425 07 3633 32* Le48 ıi ıııı 010 33 T,b,ifttit 5 kşj hitktl Ktç6atbS üj Mtthi F QS4 7734 EL72 0.34 12.31 lğtıFt STMtiiJ Btto r e Tş ı ii 3.3< 3333 13 D73 MtSTtptDt5t><.nftmt T>twtn f ı Dtğş*ttFtt r e Tttfr F Tt,ttttt ıştatt Btş Dtt,ktt JşYtt’ ı Gstta1 ltfrttl Sit, Ftnu D79 0.83 G 3£37 61 56 31ı9 ıl ı ıc 3 65 3700 00 1 DBi 3i 35 3 Tşt Litı Ftt R<tıo4,n.rıt 73SYtıvr ı e : y: 2 51 3333 7 79 1? 3? T na Ptt.tt! tttt2 İtflt »t.Jit t sit tfl tlX irt tEX tğt 707 OPşt Ttt,WOtOT 3 TıYATtştMjit*tr,tti Utiji Sü T 3’ Ottşt 70Y* ttşktt Ptt TkP* flp, Ktnta Pi. YU ATtpt itti, 5.tttdt E OT7Dtt,tt’ 3:ıtı PKTATş: T., 7083 T.6’ Ptt 67 53.6* .779 3 E 8* 3 3 j :t, Tıttşhttğ 3 Ettbttt* 2.86 395 239 307 3.31 3700 Vtttbant ıtg,tıtFt 0.00 aLI 31:39 0.73 n *2 359 p535 031 73<8 7053Öt ı T*tt3ıttt Tşt ütibtt6B Bttt F.a ktitbşü 1 Ttbr<t 616 Ft KttIŞıtvtt Bü4şktt E Tştülıı F 0.81 o.ıc 034 D% 01 060 427 31*4 sa,ıa 3725 ıınth ö l’tşt *>1F,< L T ı Ttpt tDSYtt5D4tşbiftt 7>18 it: 083 7bü 07£ 1 05 137 7331 71ü %S5 * 13 7335 ffSSC Otü aoq3ıttr Lt*ti Ft, 032 1016 0.92 0% *7]ş tt. .t tst.t’ tt:tttt tiŞ tM9 ttttt t Ot tao tist tI.ttt ! İt tttt t’,: tü t: tc tit ttt st ‘t: :7: <t tşt t ttt «t ttt it fl<X t stt ttt t<tt tğt t Le’ttt •:tttt .‘t.. tut ttztt tta t.ttt !zt!t t tti.tt 4»Sfl t,tt ti<i it tt t,, e .t t.tt :. Ptt t! ! ‘t ttt ‘ İt) in ‘<t it: Et 44 tt, <4k t t ‘t .tt’C t t’t3 t 3t <30 tü t <9 <t!’ Zt’tj tt<t tfl t <t it <i ‘t,t ttt <t tü ttts ‘t tg ‘:tc tti ,cttt tttt :ttt t,, it, ‘ t IÇ t t.’ .i.t4 t?). sttt t ii : t. t,: <<t it. tt tL t,:’ ttt ax <i tü ‘ta st, ttj,t t <t ta t t t<t ‘t: tt* t tt ttzt ttw <tü tt.t NAFTA BORSADAEÇEN G k Ş0133 Etd T,,t 6 Pite 7 Ktta OT,: 77TA7 4 73.1 t 54 2 53 3 Jı 1615 55:3 37 3 so a 38 0 3C ‘rtct E3’ 38 34 E j3 t : 73*3 a T,flt$ Ttttktti,tj P.. htii 4 * Ttpt t5tşttt Eşit D *$t$Ttp,ii:tt,Ptt ttit> Al’.p. i?t4,ti 02 OttıtEt, fş3T:t: tt’ıit * 7:ş:Dtğtşüt Ptt taitıt E ttt5tş6tt,Eittts <ivAttşt ttttttt Pot Ttt6hıtkITştLt6ttTtı Dtğişttt eo.gşın 263 463 305 282 8% 30! ıig 070 174 14*3 309 %19 1ı.87 1DM 2*2 ahüsTş.bıtır Eı:UeStI 7561 Tşt Ttiwi8o. T TS6ı8TşO.ğt$n7t. e ı ÜS 3116 0£ 814 0* 37.07 73.0* 8237 75 073 0030 0 79 3.32 7.03 3 77 3 81 3>18 1132 62.43 60.00 00 e ‘4583nh 9 TI6ŞI en, OşitjIjtK eDttşz.n Fti 0,ttzb e Tıbtl.btt Oettzba*ıT Ftt Sttthai* 67’şt Oeğtşk,i 086 3273 0>5 ıs 087 3070 105 7971 T 350 77.51 Nırtıli8bbflıtftt Ştüt 34<şkttFtt ll4tşOttEti e 0.30 0.91 3,73 1.53 209 212 PTÜdİ*N ülrşlşhara 05 057 iı.7ı P$D*ttFn. 85* 02? 30.46 62*1 79S8 37? .7318 %17 uech,ssımto.haıtr f ttndt1sbjü9 7,şt F 71 Rişmiti ) ı DtğtŞh N£*ODUV 084 *900 3*6 3789 0.70 823* 485 BİS ŞItIEW* 4)8 115 15 7*37 t ‘ ışlım ‘ t <t? t. ta tPit’ ttst, tttt) t pttti‘tait t aI,M t.t’tş tit,, t.,,, itti) titt£ tta’ ttştttt ttt El t, t, t ttX tlt <ta Ptt t..ct tat Es t t tttt tit ttş itt :ta tat t 1 ttğ ttt t% ,ttt ixt !,ttt <tit t ‘Mc <«t ti? tttt it, ittt ta tb t.’a t.t’t Heblat % <tat ttt ttl tt3t %% .ts tt t,, it,)ğ tt.bt %tt t,t< <t it <(<t t’tst :tt’ t ti <t tt 514 ,,ttett ‘ ,x t.ttt üs, *öt ‘it, it, tt* İtJt itti tt.tt <st Mit it 0’ :‘t< Mi? it tit tttt sttt Ftst Vtği4*Qda 4 Mal ıtt: Et,. h Vt,:13$tti, StOl:t Ptts Otşkt,6t8 Kitat 3., iişt Ft los ttt! ‘t ,t <t <t: t’ t’ t a. t t. t, tt. t) t, ‘t :2 t . t tt 2:’ <t tt <t t ü’ tt. t:: 1, t. t ‘ it <t t, t ‘t t: “t < tttt.t ‘ .‘t.tt t. ttt.tpt•t, , “t” ‘..tt’ ‘t’ ..tttt ttttttt:t:ttt t,’. t:»,’ t’.t :t ttt.t. nt, ‘t’iuttüt ,‘tn ‘t,’ ‘t ‘t t’.. t” “.‘ ‘t» ««t t Ot? 15 Ş’D’ı 390 231 8275 1 78 5?Z e 735! 4 Otş.d:t* Otş”tt’* Y:pt T D.tşitt E ııiı ısı 1,36 255 100 435 * T’:p: otttt 08 £,gtrit*4t Ftttitoiti FaıtsAljtC4tpOnEn Diğtş*t, E ,:ttt 1553 138 7€ 3685 3731 937 1 39 3 *DttştttEt. O,raüAkit’ttttF.t OiattOAMı3kSütf.a. Giatait ı.81M0130 3,43 3 E EGS T’ş. itmt E,, aıı .6e?12 1 .1151477 .551 418 11*6 221 12*7 1177 İ1Ji tttt t it <<t 4£t ‘bit ‘t tt Eti? ttt titt nt <st tt’t et tit (ttc.: ttt Pttatt tUflS t ttğ it’ ttit t ‘st n,tgc : t ‘t’ . ‘t, t’tv it) 2.Mtt tuh t it, t.ttt <<‘t : St .. t’.tttt..tt. t itti t bt<i ..t ttt Ittflt L$fl t ttttş ttrt4 tta astat, t’,. t.. ‘tfltt ‘t tt.. <etb.tt t. ‘t.tE’ ‘t, tflttt ttlfl t it ‘t i,. t<ite. t, t tt atat t c.’ttat, t. t t%.ttı aat tut tNJtJ 52t4 tat ‘it Şt.ttt ttt.)t. ,t£M Stt trt tZt. t ZZfl ttt ttt Tat Tat> Tşt3ttt,j E lwaat ATtp:ıttın. Ptt Znatt iti Z:ritt ATtş: ttrt Ptt O 4t* 6 3:;’iiat,t,t Ptt P<a,tüatğ 0 Ttpt StiştOtü 4 E3:I(t,t,t ‘rt, * T:1: Emto1i!STştIltğtşktt jıs: 75? 335tt Ettptkattttt3ttt M.060şkt.E Ol73Tır MO6FmrtGt zır ı.aı 3 73 2 2 48 2 S7 4*6 539 k Ol 383 3ıı D?? 0.52 ? 53 330 012 e 57 sıoı *sa 0 32 EGSttIMOA T$JjEtt * Ptt t Ttptiit,ş, Et, Ectotötştka0yü3btti ?ttttbtat* Dtt,O.t t 270 1519 8 “5 2’ S.2 21 7 9 3 55 37.25 ı? st 0031 *3 15 7 30 3105 5082 OtD 5.60 15.43 3? .2251 %5 756 2030 181 17* 11 *sıc 428 nı !n ü) t3)o ttt tfl t.nt t.’X tztt tl) tt LtOt tttt tSO t’zğ <t, t.aot ttt.tŞt 11<( tOt.t: t:ct ‘«t ttt, tt’ <t,: ‘.tr ,‘‘.. t’..» %t,:.t :tt’t.t t. ‘t tttt, t.ttt ‘t.’ ‘ t t:,.. t.tt,tt.. ttt,t i.tü ‘<t‘t’. tt4 ‘,t:ttttttttt. ‘tş,• .“‘ t’.: t’. t ‘trt.: frt tw ),:t tiz Atts tts wtM’ ta ‘tttttt tit,tt’. ‘t m,’ t t ttt.tst :t’t’ıi ‘SttŞttth t’t5ğst ttt Da .t ttit .‘t: ta tl? ‘it, tat <it t’,, t,ttt ? tfl ya t ttt it? tt.itt <t? t t?) ttt< t t? im e t Mi itti i.ttt t W ttx tL? ttğ titc ?flt at Itit i.tX ittİ tr st), ttt, tiM t::: .?tt ttfl M:: t. t, t ti t: t t), ttt tit: <ii t M :t< ttt ‘En <t? <t’ <it’ it,t< “t tt ti t: ti t: ttt )t,t5 işi: tiz’ nt) «it ,tt< t <t «0< ittt aN t:tit E 8ıiktt,tt*Ttpt Katatt fti 3 Tt’ KaMmmi M,,ğ<i K<ittt*t MitOtiPt Dtş:tO*tt 3 D,ğtşi.t Ptt K.i5ttmı*ttşt 3ttttt Ytt *Ttp: OttttitYti Akttt.tF S<tttt3ttt3Ttşt ifrit. 1.70 3258 Ptt ele ,w: t t t): (“t? tCZt Mi %t <‘t btt t ‘ic t. t:tt t, t: nı),) ..ttt t sttt atta t.itt ttt txt t.ttt <it t t,tto ttt t.ttt ‘<t tut ttcc tat, tttt J :t5 tao t’,o (<t .xt ts tzic tat i <t t ts,d tt.s< tt.ttt t ‘flğt: t u.ta ttat Pflt3t tttl% t eti t in t trit Ssx Mo . ttt t t tt tüt t t t t,,, “t tt t. ‘t’. t:»E,:.’:. tt, st t tt t tt t tE tt t t,, . t: t t,. t, t: t ti t t,:: t,.: t t:: t: t: st . it? tt, <‘it it<t tLi t,” t it flfl Sit «it Dtttt T 3 E,*t*, E Et. T 8 Eşi Oti»t !tt,AMiit Kttt<iış E Ptt> <altı Sibı E 3tmırhzü C:trlt: Ttttbt6 A7’:p: Otğ’ştn Ot.:, 0,,ttbt,lATo: <tie Ptt Dtğ,şktt ıttdtt*Tş:Oığtşn.Ftn Stiğı,** i4t Otğtşttt E WtPSAOtştOtftşğtt Ptt 0005* tti 8 Ytp: Otrito t38 ıi<t.: Ptt *Dt4tşt,. Ptt kv Lp’Htst< 539 1551 0,34 5451 03% [3! 1% (71 737 YEDİTEPE UNIVERSİTY ENGLISH PREPARATORY SCHOOL instructors with seeking larıguage in or Education university degree are expected to Literature. Ali applicants have at ıeast three of teaching years experience. Is 2607 M$Cıstl*r,:0.ğtşttiF 3 T DTW6FOHL%R ş3ot%8uktıfti ‘tsi ıı,57 127 4658 671 1551 0,81 88*6 0.80 7368 5.3? 1520 eöısEsa t:t,t..Çtt’. MMt’tt.t tt.. <t’ :t.» t, tt.’t.tt<. it .trtt.t’t t ‘ ..tt.’.,t,tt t.t.’<’tt <‘it’ tttt t’““t‘t’ t..,.tttt’.ttt ‘t “t t’tLt.t’.t PAZAR t ,t% t:’’t (t? tAt t: t :? ,ttti tnt t t (tlttt t ‘flt t. itti: t t! t.ttt ,ttt t it) it? t,tit t <t? 5 :5/it tit tt’t titt ‘it? itti bit tt!t tit? t Ilt? t,tit tttüt <4 ttti t.tti .tn Liti I,t fltt saz ttS tit ?.it tfl t?? t? 7 ttt t tt tttt t? ‘t tt* tttc tttt «<t ttO «<5 tut t: t. t.:. ti ,tt ötit utt ta «t? tit itti titt iz’ $2, t T$$ı*Tşt 041kit 0 £i:btü AT3t Ptt 528 635 236 3017 4* ISSC .3 16 3333 073 atı 057 981 7842 ü36 Mbitk tipt i4tttı Et, 4 Dp, O,ğtşk.t Pot Stttt’,: Et,t Mbaü 4 Oit,ttt Eti *ütM 3 MMtk Sa E Eti *btab k IMKB30 Etti *lbıt**’tkt Sn!.tftit ittaiti Sşt’tt 3 ttpt ittit. E.. t 3.32 73 n taG. ( t,tt, gatt :15 t t), tttt ilğ ::t in t t tm !9C t.n bDt, titt ‘it? t.mo .t.zt? *1 tttt 683 2320 2 19 3234 509 4 10 7 9* 3*2 iş8,ü 8 Ttbttct Mit E iş8<ü s ttittsiBştt E ittttğıtl 8 Dtğ<şüt Ptt 8 33, E,, 8 ‘tfr..EBttt ‘ki:,.? 8 Ttp, Elti Et, Gttt,tt ş3ttk ıDtğişiıi Ptt 31.3 1151 32 593* ııs 1*33 15* 665 3594 7 IL 32 iL Gırtti: Ctttttl: ı 8 ttt 083 8443 08* 09* 310 0378 081 asa sis> 078 5156 Interested candidates their CV to Fax Phone :0216578 : 0216578 should send tti tttt «tt Mö itti t?tt t.rt )tt* t t )2x ttt ute ,tt’ t.ttc zsti t tto t t,t tt,tt t.t3t rt t YENİ ŞİRKETLER tit 5 .tt’,t t.tstt.’t’.,n: t.it tttttt’ i.tttr t‘t’.’ t’. .tt..t’ t t.r’tt itti.’M’tt:.t Wttt”tt ‘t,.tt tt,t t..ü,t’»t i,tt t .tt’t.’ tü., et t .‘rn:. tt t’’..’ . ‘.‘,ttt;tst tttt.t,t <ttt t ta ‘st •.iti t t: <it tttla t.’. PAZARI ttsii (it t ttt t Ş.şCa ş. 1 ! i 1 . ş.. tktta <ta itat tit, <in t ui.tt PAZARI t i:t t t t t t t t ti.öt tRt asma ta (21* t t.tttjit t t tt tt.fll ttltt t ttt it, t t,t t.ttt t tltt Lfl t t iLe) st:, m t it tt:tt, Sitt t iü tt ta ‘e’ tatt’’.’tt.t ta. t ttAN tanı tttml t tt ttl ttt ttt «t it’ <<t , t «4, . t ‘t st it t: t’ t:tt t, t’ t< ti tt : it “t t tt t <t t: rt’: t, ‘t sit, st <t t: t .t: t, t <t tl tÇ ttt tttt t :ttt t t ‘bN ztşt t t t <it t,fl Nt t il it? itti titi t,t, <t, tit tit tSi? <it iqt£ it? t, <t <Ot :ti t), itit tttt t t, t,t, ittt <t, <ta it, t,tt itti öi’ it, tat, t t t t t t t t tit t tito itti t t t «t t it? tit, ?tti tttttt a <it, <it (it <st, tttt ta it! t t? tt, t tt tt t it, tsi tit la <it, t t <t? t 4* t tao t tit t t?’ ttğ i?n it, t, t, t,X ta tit it, itti Na t t tSi 0t( ata. it, tat, ttt ‘t 0 T:şt E E M3 8 Oğş E 7t3:Ktttti Ptt Eni *tiAttşt Htttt Stitdt E Ali*Uitsui 000850 Eti T Au A3p:Dqtşktt Et, E ktçbttk 4 Tip’ E Tat 6,şbitOAit:tiş Kaç;t<ÜIE.<AJşIWÜP 6tç Nttitz ASg,Ott!Et. 7,kşi:i tekitl 2 73 2.34 5080 500 7 71 ı oı 8 75 2025 7 03 ?6£8 08 D 3323 807 333 3 *0 ı,o* 833 8 Dşt Et0ttct Ptt Oğ 8 T<ittti K 8ttt GotaitMO 81*1 Et’ Etbtıı!ştfltğtşiet Et, £tbt,t ı 768 rp Ltti Ptt «8 8 Dttşken Ptt ‘rOl8 Tfltti Bito Ftşş Tt, 3.54 163*0 ‘126 4355 388 1139 LOS 2304 056 0300 03 46 03 25 013 31.83 078 7951 846 %26 4* 120.10 303 %51 135 6051 733 923 P078 T.pt *7 Et,, [ The exam wilı be giyen on September 26, at 13:00 pm Address: Kayışdağı 26 Ağustos Yerıeşimi, Cad. 8 1 ı 20 Kayışdağıİstanbul t it it’ tttt t itt Et’ Oto CiabskATşttğtşkttE.i ı Gkb.i 3 flşt Otit Ptt GiatitJMK8189Eti Eş, Et Ktttit ATş: katlit*Ttt: kttıtj Et. Oij*>ttidttgtt Til ŞtrR 1*83 175 773 2 3? 2338 3 8< 3133 3 02 8 64 7051 t69T:E:Dttşfrt. Etbjtit MttkgfEttt Vt64 Ltt:t Eti 773 88.09 337 853> ıc o 3.74 90.19 283 0351 082 94M 857 027 3246 190 6308 30 33 35 ip ktmtt Ptt 0.ğşği, t O,şbitt 1 ‘.ttt, 8 Ttp. İtti 9739 025 88.03
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog