Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

J.İ CUMHURIYET 1964 • 196$ VUNUS NADİ arm,tui Yazan: Gülgün KURTOĞLU «DSrt duvar yapmalı. «Kupa' nın Ai'ı, tkili'si, Üçlü'ıfi v e Dörtlü'stt «çncm geldiler. «Gaıeteyi getir oğlum!» «Üstünü kapatraalı». «Sinek' In Aı'l, tkili'si Cçlü'sfl »« DörV lö'sfi urtcırta verdiler. Yavasca k»lktı masanın »1tından l a n iaçlı oglan. Arandı blr »üre; getlrdi saıeteyi babasına; nefetini keslp girdi masanın »ltına. Açık pencerenln e ! SrrBatl .«1leri hafif hafU d»lg»l«myorda rfiıjirdan. Bafinı örtttt; «Akşan akşam yemek kekmamahydı MçUn.» önlöjflnü taktı. Yaflı Mğan ateşte kısarmaya baflamıstı bile. «Ne plşlriyor'ın?> Mu*fafa girmtsU. AVRUPA iiııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııınıııınmı«ıım«""ainııınıni'>n«ı kmu 5 dolann dtşına arada btr Açıkçasmı söylemek lâznn geçıkmalısmız! Sahildekl meşhur lirse Nis bizün bütçemize göre bir pahalı otellerden «Hotel RohUloo yer değildir. Lüksün, şatafatın, tam arkasmda Rue Croizd* • modanm at oynattığı, herkesin ser Marbre Cadded 7 nnmaradakl rc* vet gösterisi yanşına giriştiğl butoran «Le Cyrano (İB) ya glderada bizim mütevazi bütçemizle lim. Burada 3 tip tabldot vardıı. kendfanizi idare etmemiz aslâ ko 6 frank 120 dolâr • çorba, çelay değildir. Anuna benim sizlere Derleyen: Haluk Durukal şitli ordövr, sebze ve tatlı 7 frank vereceğim otel ve lokanta adreslerini bir reçete titizliği ile kul vardır. Çift 22 frank 4M dolâr 1.40 dolâra ordövr, et va «ebze landığınız takdirde Nis'de günleri kahvaltı ve diğer masraflar dahil, ve iki çesit tatlı. 8 frank • 1.6» hamnr mbd geçirmek Imkansu da değil odanızda çocuğunuz da yatarsa dolâra Ordövr, çorba, dir. Nis'de kalabilmek blzim büt onun için sadece 5 frank yâni 1 işi, et ve sebze, tatlı, peynir. Ba çe hudutlanmız içinde ancak dolâr fark alırlar. Aynı caddede lokanta 6 frankhk Ubldot'o sade jehri önceden bilmekle mümkün «Hotel Roch • ambeau ve «Hotel akşamlan verir ve perşembe gündür. Onun için ba şehre ait bir de Beme» (6) de aynı flyata gelen leri de kapalıdır. Rue de Belgiqu« 3 numarada plânı da yazjmıza ekliyoroz. Plân otellerdir. Bütün bu otellerde ada da göreceğinb! üzere eğlence ğustos ayında yer zor bulunur. «Restaurant Etoile vardır. İstasmerkeıi sayılan «Promenade des Onun için önceden yazip ve mek yondan 100 metre uzaktakl bu lo Anglais» yani mejhur kordon bo tubun içerisüıe postahanelerde 150 kantada şarabınızla, bahşişinizle ynna nzakça yerlerdekl otellerde kuruşa satılan bir de cevap ku 4 kap tabldot yerseniz ve 6JS kalabileceğiz. Hani biraz pahalı ponu eklemekte fayda vardır. Şim frank 13ü dolâr ödeneniz. Bunun Rizenin genel görünüşü blr operayı «eyretmek bahasma di biraz daha sahile yaklaşaltm. yakıntndaki «Restaurant Bretagparadi'de ayakta dnrmak gibi bir Rue Croiyde Marbre «Hotel Meu ne»da aynı yemeği 50 santim ocu sey amma nihayet aynı eserl avnç rice» (7) kahvalUlı çift 5J0 dolâr, za 6 frank'a yersiniz. Gene tstas doluso para verenlerle »eyretmi? «Hotel de la J e t e o üç kişi 26 yona yakın Bue Assalit 29 numaolmak fırsatı!. «Nis'de günej bat frank, kahvaltısız. Sahilden bir rada «Restourant de L'Amiraute» maz» derler, doğrudur. Orada ge sokak geride Rue de France'da 58 vardır. Lokanta sahipleri M. ve çireceğiniz bütun günler gunej i numarada «Hotel Paris Nice»de Madame Denieport 7 franga sizi çerisinde ve geceleri de tatlı bir eğer yer bulabilirseniz 4 dolâra öylesine doyururlar ki akşam bel serinlikle gazinolardan, oteller kahvaltılı 2 kişi kalabilirslniz! ki sandviçi bile düşünemezsiniz! den, lokallerden taşan müzik ses Gene Nis'de ucuzca diğer otel Günde sağlam bir öğün yemek lerlyle geçecektir. İstasyon haddi ler ise şunlardır «Hotel Helvetia» aşağı yukan her yerde 1 dolârlatuıda şehrin «hayat. merkezine (g), Rue S t Michel 8 numara (8 dan aşağı değildir. Akşamlan sıpek uıak değildir. Nihayet beş, frank tek 14 çift), «La Gavotte» cak iklimde Gravyerli yağlı bir on daklkalık blr yürüyüşle sahile (9), Rne Halivy 7 numara burası sandüviç ile bir şişe eidre (elma varabilirsinlz. pansiyondur ve komple fiyatı a şırası) veya sütlü kahve, meyveli dam başına günde 5 dolârdır. Sa gazoz size kâfi gelecektir. İstasyonun önünden geçen ead hibesi Madame Gabrielle Devissi GEZME EĞLENME: denin Ismi «Avenue Thiers»dir. Bu duş ve banyo farkı da almamakNice'de en akıllıca gezme yolu Karadeniz sahilınin doğusunda tel de yer bulmak meseledir. Onun yaptırılan bu otel tstanbulun i y i caddeye dikey olarak birçok kü tadır. Hani ben buraya kadar gel Rue Croixde Marbre da 2 nudır. Kıyı dağlan çok yüksek olan için yer ayırtmak icab eder. «Çam otellerı vasfında ve bilcümle kon çük sokak vardır. tşte bn sokak mişken otelimin balkonundan de marada Garage Albert 1. er varbu bolgede Akdeniz ikliminde ye lı Hemşin» Rizenin bakımlı ilçele foru haizdir. Bıliyoruz ki turizm larda bütçemize gore kuçük, te nizi seyretmedcn yapamam derse dır. Eğer ehliyetiniz varsa oradan miz oteller yer almıştır. Otel ara tıiz o zaman size «Hotel Pansion motörlü bir blsiklet klralarsuuz tişen bıtkiler bulunur. Yazları ı rinden biridir. Kaplıcalann dok dendiği zaman bıraz masraf göze madan önce elimizdekl dolârlaruı otobus alınmalıdır. Eğer kotu bir otelde lık geçer kışlar da mütedildir. toru dahi vardır. Buraya Fransız Franklan ile karşılığını kolayca gittnek kalacak olursanız kaldığınız şehir Türkiyenin en çok yağı? olan böl ve dolmuslarla blr daha hatırlayalun. 1 dolâr 1 Rızede geçırılecek ne kadar guzel olursa olsun aslâ gesidır. Nüfusu 251.000 dir, nüfus mümkündür. cent = 5 Frank yapmaktadır. Yabeğentniyeceksiniz Turizm temiz kesafeti Trabzona nazaran düşük bir kaç gün sizde hakiki bir huni 1 frank 20 cent demektir. Evet, bir otelde rahat bir yatakta gece zur yaratacaktır. olup kilometre kare başına 80 kilşte bu sokaklardan Rue d' Angdınlenip gündüzleri dinç olarak şidır. Rizede ortalama senede 145 letter 2S numarada Hotel Darcy. gezmek ve görmekle gayesine ulagun yağmur yağar. Bizede dağlar (1) sahlbesi için melek bekçisi denizin hemen kenarından başlar, «Turistık Rize:» 30 odalıdır, her şır tâbirini kullanabiliriz, Kadınlabu dağlann sırtlarında irili ufak odası banyoludur tek 17.50, çift 35 nn en çahşkan, en sakini ve tatTL. dır. Kahvaltı 3.50, yemekler lı goller vartiır. Rızenın bugün en lısı, ismi de Rita Allman! Bu otel6 TL dır. Tabıi ki en iyi ve rahat yol vs de iki kişi 4 dolâra. kahvaltılan büyük Zirai geliri çaydır. «Divan OtelU Odalar lavabolu pur yoludur. Trabzona giden her dahil kalabilirler. Burada yer buArazinin dağltk oluşu, ziraate uy. kat banyosu, 22 odası vardır. Tek vapur Rizeye de gider. Onun için lamadığuiiz zaman Rue Alsace gun toprak azlığı yüzünden eski5.50, çift 9.50 TL. dır. kahvaltı için Hopa Sür'at IA, Hopa Sür'at Lorraine 29 numarada «Hotel D' den heryıl halkının buyük bir kıs[B, Hopa Sür'at II, ve Hopa AraOrsay. (2) Bu otelin bulunduğu 2 TL. ahrlar. m, gurbete çıkarlardı. Bugün çay «Kıbrıs Palas» Küçük fakat te hk Postalarından herhangı b ı n sı yer istasyondan iki sokak sonradır zıraati köyluyü Rize'ye bağlamışve istasyonun şarkına duşer. Tek zi mizdir, tek 5, çift 9 TL. dır Bun Rizeye ulaştırır. tır. 2, çift 4 dolârdı. Güneşli temiz ve lardan başka «N'ur Palas> «Gul Otobusle gıdecek olursanız Samsâkindir. Bu otel geçen sene yaÇaydan başka dağ pirinci, tütün, Palas», «Ankara Palaı» gibi daha u. sundan sabah kalkıp akşam Rizenmdaki .Hotel Aznrea» ile birleş portakal v e mandalina yetişir. Ricuz otellerde vardır. Rizeye turıs e varabıhrsiniz. Trabzon ile Rize zenin karayolu Trabzon, Erzurum tik gaye ile gıdecekseniz o takdır arası 84 km. olduğundan 20 numa mi; olduğundan daima yer bulma imkânı kolaydır. Köşede bir başve Artvin ile bağhdır. Rizeliler de Atatürk caddesindeki «Turıs ralı devlet yolu ile bu mesafeyi ka otel vardır. Rue Paganini Honakliye işlerini daha ziyade deniz tik Rize» otelini ısrarla tavsiye e otomobiller 1,5, otobüsler 2 saatte tel Normandif.a Gene Rue Pagayolu ile yaparlar. Rizede nerede denm. Vakıflar tarafından Nice'den bir köşe veni ahrlar nini de «Hotel Trocadero» çift (4 ise kayalardan bile yeçillik fışkıdolâr 25) yâni 20J0 frank vergi ve Villa Edeni tavsiye edeceğim. Ne günlüğü 8 franktır yani 1.69 doracak derecede tabiat mümbit, servis ücreti dahil. Eğer aile ise >apalıın >a paranız ya arzunuz. lâr. Böylece Nis'i baştan başa genertaraf yemyeşildır. Çay fabnkaniz 2 kişilik odaya 3 üncü yatak Promenade des Anglais'da 99 nu zersiniz, isterseniz Scooter'lerde ki sı buraya bir hayli canlılık getirkoydurursanız tenzilât yaparlar. marada 15 odası olan bu pansiyon ralanabilir. (Tel: 8 5 6 9 7 7 ) miçtir. Tarihi eserler bakımından İsterseniz bunlardan önce istasyo da çift kahvaltılı S dolârdır. Tek Rivieranın diğer iki büyük mer nun tam karşısmdaki sokakta «Ho ponsiyon komple 6 dolârdır. Gene kezine Cannes \e Monaco'ya tafazla zenginlık yoktur. Antık çatel des Nations» (3) Avenue Du deniz ğa ait bir kale yıkıntısı ile Yagoren Quai des Etats • bii ki gideceksiniz Monaco'ya her rante 25 no. Tek 3, çift 5 dolâr. Units'de Rue des Ponchettes 3 yanm saatte bir tren kalkar 26 da • vuz Sultan Selim tarafından XVI (Kahvalttst ve her seyi dahil.) Bu numarada Hotel Pension Scandi kikada varır ve adam başı 1.2* asırda yaptırılmıç olan «Islâm Parası beş katlı binadır ve asansörü nave» vardır. burası da çift pan franktır. Gidişi trenle dönüşü ge şa Camii» başlıca eserlerdır. Rınün olmayışı sebebiyle mahzurlu siyon komple 61 frank 12.50 do ne oradan sık, sık Nis'e kalkan ze daha ziyade dinlenme yeridir dur, lâr Rue du Congres 4 de «Soleil otobüslerle yapmalısmız. Cannes'a Mesire yerleri çoktur, bunlar arad' Azur», 16 Rue Alsace Lor gene otobusle gidip gelebilirda sında çehrin hakim bir tepesinde Vaznnizın başında tstasyon Cad raine'de «Hotel Slidi», 26 Avenue siniz. kurulu Zıraat bahçesi gelir. BahNis'de gece eğlencesl ya prodeslnin ismini vermiş ve Avenue Duronte'de «Hotel Interlaken» açede Karadeniz kıyılarında AkdeThiers demiştik. Simdi biraz da danı başına 5.50 dolâr civarmdadır. menade des Anglais'de dolaşmak nıze has bitkilerin yetiştirilmeveya çok ucuza kiralanan şezlong oraya bakalım. Bu cadde de 5 nu LOKANTALAR: sıdir. marada Hotel Lyon Milan (4) Burada lokantaya ^irmeden ön larda oturup dolaşanlan seyretda bir kişi U frank 2.40 dolâr • ce kemerlerinizi gevşetin, derin mek de bir fikirdir! Amma aktı Rizenin ilçesinden 10.000 nufuslu çift İS frank 3.60 dolâr üç ki blr nefes alınız. Paris'de «prix fi nıza kumar gelirse unutmayuıız kl Çayeli görulmeye değer. Burada şi 22 frank 4.40 dolâr döft kişi xe» yani tabldot lokantalarda â kumann küçüğü yoktur! O takçay ziraatın, gormek çay'ın fabri28 frank 5.60 dolâr bu fiyatlara zam) üç kap yemek verirler, hal dirde de Monte Carlo'da şansuıızı kada nasıl işlendiğıni seyretmek kahvaltı vergi ve servis dahildir. buki burada kap adedi dört veya denemek bir cesarettir. Eğer Nis'enteresandır. Çayelinin denizi de Eğer aynı caddede 25 numarada beştir. Niye Fransızlann dlnlen de Casino Municipal denen veya plâj balumından elverişlidir. •Hotel Thier.e gidecek olursanız mek için buralara geldiklerini her Palais de Mediterrane denen yer Kaçkar dağlan Rizenin sayfıye pasaportunuzu 16 frank'a 3.20 dolâra çift kalabi halde şimdi daha iyi anlamış olma lere girecekseniz mutlaka cebinizde bulundurunuz. lirsiniz. Aynı caddedeki 29 numa lıyız. bolgesidir. Yaz aylarında halk bu• * rada «Hotel Choiseul (5) vardır. ralarda serinler Rizeye yakın Eğer buraya gelmişsenlz Fran Küçük ve dar bütçe ile böyle yer Burada birkaç kuruş fazla verip sız mutfağından damağmıza düşe lere bilhassa Nis'e gitmek daha d «Çamlı Hemşın» kaplıcalan bilhas çok rahat edersiniz. Her odada te cek zevk ve lezzet paymı almalı yade Nis'e gittim demek içindir. sa romatizmadan şikâyeti olanlar lefon, radyo ve binada asansor smız! Bunun için de günlük hak Bunu asla anutmayınız. için ideal kaplıcalardır. Bu kaphRizeye bir bakış calann hemen yanında mevcut o AILE ı »Küçük hikâye» Servef üiisli'riviııi' sahne olan diyar: • IIIIIIIIIIIIIIMIMIIM bereberdiler o y w » cPekl, nlyt mntsazdular?. «Kule'sl olmalıydı evin!» Ka> ro'nan As'ı, tkili'ıi, Üçlfl'st v e Dörtlö'jü yanyana geldiler. Evin bahçe»i çok geniştl. Ostelik küçük komşu evler de ba bahçenin dnvarlanna dayanmıslsrdı. Için için bir mntlalak doL darda y iireğini.. «Olnyordn !> Annesi ile baban ba kâgıtUra çok önem verirlerdl. «Altmış altı v e Pişti!» oynanırdı. Böyüsün Sgrenecekti fakat: ÜUn ev knnnatını bilmeliydi. Seviyordn bn oynna. Bn kâjıtlann içinde en çok Kopa Papan II* Sinek Kın'nj teviyerdn. Biri babası digeri anneii Idl kendl•ince. NICE cO> çilingir tofracını kvnnnf, tn bile; bir kaç leytin, peynlr ve yndnmladıgı r a k ı u . Afzın«UIn Tanrı'm! Şiradi nraaı da bir Tfirktt; mıydı?» <Çık!> der gibi eliyle •Aman Dadas ho» musun? isaret e t t l Dolu musun boş rausun? «Demek Bnlgnr b»? Peki Ayaklann yan basar Yoksa sen sarhos musun?» peki pkıyoraın.» Gel !• dedi kansına. • Sen Aksamcı'ydı y a ; evlendikten de iç!» Çekti kolnndan yanına sonra haftaeı olmuştn. Canı iç. otarttu. Kendi bardagını uzattı mek litedi. Fakat yarın? dBana ne yarından? Yasasın şn Da kadının ağzına.. Eline bir damla düştü, tuzlu.. le Carnegie!» Hatırladı; « ö l Ohh! ho ho ho» divc gülmöştü adam!» Neyse; «Bir lidü. Kansı yanından uzakla«jmjmonnn v ı r u sık limonata yap, tı bile Sallana sallana girdi mui İç yannı dfişunme». faga. Ağlayan badına seğirttl. Kansının çaşkın bakışlan « v Ocakta çorba kaynıyordu. Bulgur tenceresi ise yerde.. Kadui rasında şiseyi dolaptan çıkardı. irkildi, çekilmek istedl. Hafiften Mutfak kokusu tflm evi dolabir çekişme başladı aralanndaşıp, el örgüsü tüllü riizgâr gi• Çekil de Işimi RÖre.vim!» deren peneeresine geldi, dayandı. di kadın. Türo gavrettyle adamı Tencereyi ateşten indirdf; itiyordu. Gitti gitti; koln çorbadcmlenıin. Sogan kokan elini ya, ayaği bulgur tencerestne çarp limon kabnga ile oğnşttmnaya tı. Bulgur. çorba ve adam bir anbaşladı. «Güzel film varmış! da birbirlerine kanjtılar. Kadın Sinema'ya gidelim mi?» dlyebir çtğlıkla kocasına koştn. eekti, v a ı geçti. « ö y l e ya nasıl Çotul. uıasanın altından ç.ktı naııl giderlerdi?» Czüldfi; liEliı.de Maça Ası mutfağa yüriidü. mon kabağnnn hırslı parmakKtugâr cl örtüsü rnl perdedtaı lar parçaladılar. IçerUe hızla \>ta bir kedi a;tı. Lavaboya geçti. Etajerin fis Kedı ilkin musının altına girdi tflnden kendine baktı; «Hlç lyi fskanbil cve şejkın $a$kın hakdeğildi!» Tarak, ayna, krem, <ı, kokf.Hİ' i'zup uzun.. Kokuya rnj, pndra. O'na isteksiı istekdogru ko$tu; koçarken san saçsiı baktılar; yerlerini yadırgalı oğlanuı iskambil evinl de yıkmıştı. mışlar gibi. Süslfi bir yatak oYcrde. Rııpa Papan ve Sincfc daaının tovalet masasına yakıKuı diğer iskambil kâgıtların>n şırlardı daha çok. Burada diş I irbiı lerine anlanuı: macunu, traş sabunu v.5. i l eıistunde gözlerle h.ikıyfrlirdı. Türkiyenin çay ambarı Rize III <JVJ,T Oteller Rizeye nasıl gitmeli? TURLON Türk Nylon 6 ipliği 60/12 40/8 20/1 15/1 Büküm 45 TL/Kg. 55 75 „ 80 „ 5 " SENTETIK IPLIK FAB. A.Ş. TEL: 3312 BURSA İlâncılık: 2200/10707 ILÂN Yağmurlama Teslsi satsn alınacaklır Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 1 Yağmurlama tesisi (Spring sistem) kapalı zarf usulüyie eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 215.1964 pazartesi günü saat 15.00 de Genel Mtidürliıkte yapılacaktır 3 Geçici teminat 14 000. liradır. 4 Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi Müdürlüğünden (Karanfil Sokak No: 62 Tel: 126895) alınır veya görülebilir. 5 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın 16787 A. 10410/10691) • •• « »• • •• • • £ • *•• • « • « • • « ••* • • « • • • • •* « • •• •• < •••••••*••••••>•••••••*••••••••••••••••••! • •*• •••• •••• lll»lMltlfllllllllllllHIHl*MII>tl*ıtatltlllMmiMIIIHIMlllltll< laaaaaaaaaaaaaıaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaı • •••••••(••••••«••••••••••••••••••«•••••••••••••••"•••••••«••••••••••«•••••••••MttlM#ftHHIMIMIMH*l*>M»a»MflllMltlll|l**»atlMII' • llllllflllMlffllllH •flillll • •••••••••I tilltlH'f ltllllltltmMnilllllMIIHIHHIIHHI»IM**IH"l*HB 1 M • • • • t ll M H I M I I • ( • I tlf I I t M I •••••••(• •Ifll •IİIIIM, • • • • • • • f H I f HHHf MIIIHHMtl!! • • • • • • •n M f H :: : 1 Ko Siyahbeyaz fotolar için: EN İYl NETİCELER... EN TABIİ VE EN CANU RENKLER... Şöhreti yurd hudutlannı aşmış istatistiklere göre Türkiyede adam bulunan Rize çayının tohumu. başına yılda 374 gram çay duşmek bundan tam 40 yıl önce Batum tedır. îstıhsal Türkiyenin ihüyacım karşıSadıktan sonra ihraç edidan getirilmiştir. Bugün, Borçka ve Fatsa arasın lecek kadar artmıştır. Rize çay da 175 bin dekar arazide çay ekil fabrikalan deposunda 1963 yılmmektedir. 1964 yılmda verimli o dan kalan 1100 ton çay stok ola•••> lan arazi 146 bin dekardır. Bir derak bulunmaktadır. Ilgililer çayın Rize iline yılda kar araziden 320350 kilo ya? yap rak elde edilmektedir. Bir dekar 180 milyon lira para kazandırdığı söylemektedırler. Rize'de 36 •••. araziden elde edilen yaş yaprak nı • • müstahsile ortalama 1050 lira bı bin çay müstahsili vardır Fabri•• ka ve atölyelerde çalışan işçı sa;;!! rakmaktadır. yısı daimi olarak 2687, kampanya ){{: Rizede 6 çay fabrikası ile 17 çay zamanında ise 10265 dir. î::: atolyesi bulunmaktadır. Bu yıl ye •;:: nileri de yapılacaktır. Yılda 6 ay Rize'ye kırk yıl önce çay tohum getiren Ziraat Müfettışi HH çalışan fabrika ve atölyelerde bu larını yıl genel kapasitenin 960 ton ola Zihni Derin hâlen Ankarada bucağı tahmin edilmektedir. Mayıs lunmaktadır. 80 yaşındaki Zihni Derin, Rize ayında başlayan kampanya müdde tince bir çay fidanı 4 defa sürgun Çayı'nm hikâyesini şöyle nakletverir. Bir kilo kuru çay 4 kilo 400 mektedır. «1923 yılında Ziraat Genel Mügram yaş yaprağın işlenmesi ile elde edilmektedir. Çay fidesinden dürü idim. Bu sırada bütün illere tohum ekildikten ancak 45 yılbir tâmim yollayarak ziraatmıızuı sonra mahsul alınır. Fidenin öm nasıl ilerlemesi gerektiği yolunda bölgelerinde bir inceleme yaprü, ise 2530 yıl arasıdır. 1963 yılında yaş yaprak istıhsaii malannı istedim. Ri/e Ziraat Oda 45 bin 575 ton, kuru çay istıhsaii sı Başkanı merhum Hulusı beyise 10 bin ton olmuştur. Yapılan den aldığım rapor ilgi çekici ıdi. Rizeliler o zaman Batunıa giderek, Çay tarlalarında çahşıyorlarmış. Rize'ye döndüklerinde bir miktar çay tohumu getirerek bah Rus Sefaretine gidip çay tıakkın mandalina fidanlan getirtip dlk :::• ;•;• da bazı broşürler aldını. ineeledim tlk. İlk çayı yaptığımızda çay çok âââ! \e «Nârenciye, çay kanununu» ha zırlattım. 1924 yılında Ziraat Ge mükemmel olmuştu. Londra çay jjjâ nel Müfettişliği görevine getiril borsasına nümune yolladık. Lon ;;;; miştim, zamanm Genel Müdürü. dra'dan tahlil sonunda şu cevap • ; ; ; çay kanununu tatbik için Rize'ye geldi: (Bu çay, Imperial çayı de îjî; gidecek kimseyi bulamadığını söy nen Hindistan'daki darzelink ça ââââ leyince, (Ben giderim) dedim ve yına muadildir. Bize satmaz mısı :;;; •••• eittim. Rize'de ilk işira toprak ve nız?) :::: Japonya'ya yolladım. gelen ceikliın incelemesi oldu. Bugünkü (Bu, şerbet giaraştırma çiftliğinin temeli olan. vap şu oldu: bir laboratu\ar ve fidanlık kur bi. emsalsiz bir çay, Türkiye'de mak için çalışmalara başladım. bu çayı yetiştirecek toprak ve ikhiıkümel bize parasız tohum ve lim var mı?) :::: •••>• Rize'de çay ziraatinı geliştirmek •>••• yer verecekti. O sırada mübadil •••• •••• oiarak giden Rumların oturduğu istediğimiz bugunlerde yalnız hü •••• •••• yeri fidanlık olarak seçtik. Fa kümetle dejil Rize'li ile de an•••* kat zamanın bazı Bakanlan ile laşamıyorduk. (Çay olmaz biz lin daha ilk günden mucadele tnecbu dık ekeceğiz) diye diretiyorlardı ••n • •I riyetinde kalındı. Bana gülenler Rizede elektrik yoktu. tmalâthane • Bl ve (çay olmaz) diyenler oldu Ben leri işletebilmek için bir su haazimli idim. O günlerde Rize'de \uzu kurarak jeneratör lıaline ge işsizlikten \e yokluktan. eşkija tirdik ve elektrik elde ettik. lık çoğalmış, nârenciyeleri höcek O gunlerin mücadelesi şimdi ler mahvetmişti. Bir taraftan çift tatlı bir hâtıra oldu Önemli olan kavuşçeleriııe dikmisler. Fakat cay zi liğin kurulması. diğer taraftan nâ Rize'linin bugün refalıa kurta muş olmasıdır. Onlarm daha çok raatı hakkuıda bijolojl, klmya ve rendyelerin böceklerden muvaffak olnialannı temenni edi fizjoloji bilgileri olmadığı için ye rılması için çalışmaya başladım tiştirememişler. Bu rapor uzerine Bu arada Rusya'dan çekirdeksiz yonım.» fHP • •Jl :İİİ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• •••••• ••)•••••>*!"! •••«•••••••••••••••«•••«•••••••••••a • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • a ••«•«••••••»••••••••••»•••••••••• ••••••••••••••!""!!""•>!!• PlusX Pan Verichrome Pan 125 ASA 160 ASA İskenderun Dz. Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Ikmal grubunu teslım şartıyle (11) kalem gıda maddesı (konserve) pazarlıkla satın alınacaktır. thalesı 17/Eylül/964 Perşembe günü saat 11,00 de Komısyon binasında yapılacaktır Şartnamesi her gün Komısyonda. Ankara ve îstanbul Levazım Amırlıklerınde görülebılir. Tamamı bir ısteklıye ıhale edılebıieceğı gıbı, iki kalemden az olmamak şartıyle ayrı a y n ısteklılere de ihale edilebilmir. Isteklilerm kati temınatları ile bellı gun ve saatte Komisyon Bşk. lığında hazır bulunmaları ılân olunur Mubammen Kat'i bedeli temınatı Miktarı Lira Krs . Lira Krş. C 1N S î 699 60 Z Yağlı Biber Dolma. (Konserve) 530 Kg. 4664 00 513 00 » » tmam bayıldı » 3420 00 450 » > » Barbunya Fasulye 572 40 530 » 3816 00 (Pışmiş Kons.) 523 13 • * Yalancı Dolma. 3487 50 450 » İç bezelye (Konserve) 3645 00 546 75 450 » Ayşekadın Fasulye (Konserve) 41513 450 > 27S7 50 Türlü sebze. (Konserve) 42189 450 » 2812 50 Z. Yağlı Balık konserve (Ton) 760 » 1345 20 8968 00 Marmelât 80 . 84 00 560 00 1800 » 9540 00 143100 Yağlı beyaz peynir. 2835 00 1800 . 18900 00 » Kaşer peyniri. 939710 İlâncıhk: 2115/10706 (1524 Basın 16675/10687) ROBERT SCHENK 12 Tonluk TANK yapılmak üzere 3 mesnetli TRILEX tekerlekli Standart techizatlı T. Emlâk Kredi Bankası A. O. Gene! Müdürlüğü Merkez ve Taşra Şubelenmizın ir.tiyacı ıcin yeteri kadar Memur üe İcre Takıp Memuru alınacaktır Isteklilerin 35 yaşını asmamış, askerlikleriru yapmış ve asgarî İktisadî ve Ticarl tlimler Akademısı Hulnık, tktısat, Siyasal BilgileT v e Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Ticaret Lisesi ve Lıse mezunu olmalan ve Memurın Kanununun 4. maddesinin aradığ) v^cıflan haiz bulunmaları; tcra Tâkip Memurlarının, asgarî ortaokuJ mezunu olmalan, Icra DaireJerinde enaz üç sene çalışnus bulunmaları ve İcra ışlerinde tecrübe sahibi olmalan sarttır. Yapüacak inceleme sonucunda uygun vasıfta görülenler arasından seçilerek tâyiD edileceklere 3569 sayılı kanunun 10. ve 7244 «ayüı kanunun 5. maddelen geregince, Bankamız mevzuatı dairesinde barem dışı aylık ücret venlecektir Talip olanların tercümeı hallen ile bırlikte Genel Müdürlüğumüz (PersoneJ Müdürlüğüne) müracaat etmeleri rica o l u nur (Basın 16185 A. 9953/10689) REMORKLARIMIZ gelmiştir AlakariarlarınMENGERLER T.A.Ş. Taksım Cumhuriyet Meydanı 9/1 îstanbul Tel: 44 75 60 RENKÜ diyapozitifler için: Kodachrome II 25 ASA Ektachrome X 64 ASA Highspeed Ektachrome 160 ASA Üâncdık: 2284/10708 Satılık lüks apartman dairesi Cumhuriyet caddestnde 180 M2 üzerinde 3 salon, 3 yatak xiası, bizmetçı odası, sandık odası, banyo, aynca 5 M2 lik tuvalet, mutfak, her gün sıcak su, tam konforlu lüks apartıman daiıesi satılıktır. Müracaat: Her Eün 10.0012 00 arası, Telefon: 47 20 98 Cumhuriyet 10695
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog