Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

3O KAS1M 1995 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET -ŞAYFA HABERLERIN DEVAMI Hz. Ibrahim'e özenip kardeşini kesti ŞAVLIIRE4 (Cumhuri- yet) - Şanl urfa'da tankatçı oldufu one sürûlen Salih O- cali adlı genç. kızkarde^ını Jcestıkten sonra 3 kjşıyı da- ha öidurmeye gıderken ya- kaJandı 26' yaşındakı O- cak'ın yakalandıktan sonra "k-adın kesmenin sevap ol- duğunu'' soyledıöı ıddıa edıldı Olayısoruş.ruransav- eı .Abdülkadir Erol. OcaFın bır sure psikolojık tedavı gorduğunu belırterek "O- cak'm, varsa tarikat bağlan- osınıo arasfınlacağınr bıl- dırdı J99J >ılında gırdığı tankatın etkısıyle oğlunu Hz. İbrahim'e özenerek tna- ğarada kesen Jbrahim Halil Altun'un korkunç cınavetı belleklerden sılınmernişken, Emnıyet Mudürluğü'nun Asayış buJtenındekı bır bı- çaklama olayı. Şanlıurfa'da bır anda "farikat cinayeti olarak*" >a\ıldı Ocak cına- vetının tankatbunalımından kay naklandığı ıddıa/an sap- tanabıhrse. $ Lrfa tanhıne ıkıncı tankat cınayetı olarak geçecek 26 yaşındakı Salih Ocak adlı çıftçı. geçen harta sonu cuma namazı oncesı aptes almak ıçın gırdığı e\de kız kardeşı GtilerOcak'ı bıçak- ia keserek oldurdu Ocak ın yakın çevresınden edınıien bılgıye gore, eşı \e ıkı çocu- gunu, kımılenne gore de ad- ları henuz beijrleneme>en uç kışıy ı daha oJdurmey e gı- derken polıs tarafından ya- kalandı Ş Urfalılan dehşe- teduşurencınayet gorguta- nıklan ve Emnıyetyetkılıle- nnden alınan bılgıye gore joylegelıştı Zıraı Aletler Fabnkasfn- dakı îşınden bır sure once aynlan ve uç aydır eşınden aynyaşayan Salıh Ocak ge- çen cuma gunu oğle namazı oncesı saat 11 00 cı\annda cebınde bır bıcakla, kızkar- desı Gıiler Ocak'ın Turk- me>danı Vfahallesı 79 nu- maradakı e\ ıne geldı Once aptes aldı Cuma namazı ıçın aptes alan Salıh Ocak, kendısme ha\ lugetıren kızkardeşı Gu- ler"ı. uç kuçuk çocuğunun onunde mutfakta vere yatı- rarak bogazını kestı Katıl ağabey bununla da yetınme- yerek talıhsız kadını çeşıtlı yeriennden bıçakladı Salıh Ocak, cınayetı, o sıralarda eve gelen enıştesıne soguk- kanlı bıçımde haber verdık- ten sonra mutfaktan ıkı bı- çak daha alarak olay yenn- den hızla aynlırken,"kaduı öJdürmek sevapör" dıy e ba- ğırdı Ocak, kardeşini oldur- dukten sonra, eşı \e uç çocu- gunu da oldurmek ıçın ka- yınvalıdesının Venışehır'de- kı ev ıne gıderken polıs tara- fından yakaiandı Salıh Ocak, emnıyettekı ılk sorgulamasından sonra goturulduğu cumhunyet savcılığında kızkardeşını once "nıhibunahmdaoldu- guiçin" bılemeden oldurdu- ğunu soyledı. ardından "Ben deii değilim. Fahişe ol- duğunu tahnıin ediyordum. \akalanmasaydım üç kişhi daha oldureeekfim" dıye ıfade verdı Soruşturmayı yuruten sav cıAbdülkadir Erol Cum- hunyefe yaptıgı açıklama- da. "CinajetikendisıışİCTniş. Kardeşini mutfağa goturup kesmiş. Olayda uzennde va- kalanan uç bıçaktan ıkısinı kulianmış. Akli dengesı kıs- nıen verinde, nıanfıkJı yanıt- lar da veriyor. Çok ofkeii bir karakter. Heran her şeyiya- pabilir"dedı Savcı Erol, Salıh Ocak"ın bır tankata bağlı olup olma- dığımnara$tın!dığını soyie- dı Erol Ocak'ın bır sure Adana Balcalı Hastanesı Psıkıvatn Servısı'nde teda- \ı gorduğunu de belırten Savcı Eroi "Adarnın şcvhe, b<Ka\a inanan btri olduğunu sanmnorum"dıve konuşlu Sahh Ocak. sorgulama- sından sonra aklı dengesının >erınde olup olmadığının saptanması ıçın once hasta- neyegörurüldu, ardından da tutuklanarak Şanlıurfa Ce- zae\ı'ne konuldu Selçuk ödülünü • Baştarafı 1. Sayfada de bır konuşma yapan Istan- bul Unı\crsıtc"ii flctışım fa- kuitesı Dekanı Prof Dr Nu- ket Güz, Rad>o Tele^ızyon Üst Kuruiu'nun TRT Genel Muduru ıle Yonetım kuru- lu"nu gorevden almasını eleştırdı RTUK'un sivası erkın da- >atması sonucu boyle bır karar verdığmı one suren Guz. karann bukuka a>kın oldufunu savundu RTUk. Başkanı Ali Baransel'ın bır gazeteye verdığı demecı de eleştıren Guz şunları so>- ledı "Sajm BaranseL derae- cindeTRT'ji ozerkleştirme- ve calıştıklannı $o\lemiş. Kendisi once başkanı oldu- gu RTÜK'u ozerkleştirsin. TRT ozerk bir kamu kum- iuşudur. Ana>asal olarak özerkolrnavan bir kurumun ana>asal ozerMiği olan bir kunım hakJvinda karar al- ması mümkün mü? RTİ Kun sivdsi baskjlara bo>uneğerekseçim arifesin- de sansürcu bir zihni>etle TRT>oneticilerini gorevden almasını şiddetie kını>orum. RTllvadında ust sozcu- ğiınun geçmesinedenn le üs- tün olduğunu $anı\or$a va- nılıvordur. RTLK amir de- ğildir, iletişimcüer de onun raemuru değüdir." Prof Dr NuketGuz. ıle- tışım fakultesı oğrencıierı tarafından odule la> ık bulu- nan haber-açıkoturum da- lında Ali Kırca. ara>tırma- ıncelemede VIithatBereket. koşe vazılannda gazetemız \azan flhan Selçuk. sporv a- zarlığında Hıncal Uluç fo- toğrafta AraGuler akrualı- tede Murat Birsel, ku!rur-sa- narta Atilla Oorsav haherde 41tan Aşar. spor programı vapımcılıgında Güntekin Ona\ magazmde 4>kut Işıkiar. belgeselde Can Dıindar talk-showda Cem Ozer yonetmenlıkte Sinan Çetin. ovunculukta Zubal Geneer senaryoda Gani Mujde, reklamda 4linurVe- Medeogfu, halka ılı>kılerde Betul Mardin kamuosu araştırmalannda PİAR(Bu- lenf Tanla). program >apı- mında Fatih Altaylı. haber spıkeriıgınde Gülgûn Fe>- rnan, rele\ ızyonculukta Ka- nal D. radyoculukta TRT F\I.BestF'M.ha!klaılışkı- lerde Image, romanda Or- han Pamuk ovkude Şeb- nem Işigüzd. şiırde Attilâ\\- han ve denemede \ermi Ujgur'a odullerını \erdı Reaılt}-show dalında odule lay ık bulunan SavaşA\ odu- lunu alma>arak herkesı şa- şırttı "A Takımı" progra- mında Nurculuk propagan- dası >aptığı one surulen \e bu nedenle haiktan }oğun tepkı alan A>, "Ben bıi>uk bir >anhş >aptım. Herkesten çok ozur dili>T)rum. Bu ödu- lu şimdi almavacağım, çun- ku hak ctmediğimi dıışunu- vorum. Bana iki hafta sürf verin. Vaptıgım >anbşı telafi edeceğinı. O zaman halk be- ni alkışlarsa bu oduliı aJı- run" dıye konuştu Geçen temmuz a_v ında y ı- tırdığımız unlu >azar Kaz ÎNesiıTe mızah dalında verı- len odulu ıse oğlu Ahmet \esin aldı G Ü N D E M IVfUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Solun ıçtnde bır tarafa ağıriık verse "Ga- zete mısıntz, sıyasete mı gırdınız" soru- su gundeme gelır Tarafsız kalmaya ça- lışsa "Ne dedığınızanlaşılmıyor" yakın- ması olur Kışısel duşumcem o kı Cumhunyet, sol ıçın yelken olabılır Ruzgâr esmelı kı yelken şışsın O yelkenle solun gemısı yol alsın Demirelvarı bır tumce olacak ama, şunu sormadan edemeyecegım - Ruzgâr estı de yelken olmadık mP Bugun, CHP ayn bır ruzgâr estırdığı ıddıasında, DSP ayn bır ruzgânn gel- mekte olduğunu vurguluyor Ama aldığım telefon, mektup ve faks- lar sola gonul vermış pek çok ktşının ka- fasının kanşık olduğunu henuz nereye oy vereceğını kararlaştırmadığını goste- nyor Bunlardan bırkaçını alt aita sıralıyo- rum Levent Denizci "Yureğım sızlıyor Çok sevdığım bır dostumu toprağa vermış gıbıyım O benım partımdı Önce SODEP'tı adı, sonra SHP Ama o hep benım partım oldu Tam 12 yıl en bayağı suçlamala- ra, en pervasız saldmlara kapadım bı- lıncımt Ona yurekten ınandım Dedemın ve babamın CHP'ye bağlı- lıklannın mırasıydı kuşkusuz 16 yaşın- da benı SODEP/SHP'ye yonelten 'SHP'ye oy veren bır kışı kaldığında o ben olacağım' dıyordum Kolay olma- Baykal - Ecevit... dı ama karanmı verdım ilk kez bu se- çımde, bayram yerınegıden çocukse- vıncınde oy kullanmayacağım Elveda o guzel dostumu, SODEP/SHP'yı ol- duren CHP. Oyum bu kez DSP'ye " Bır dığer faks metnı Trakya'dan, 657 kılıcı nedenıyle adının saklı tutulmasını ıstıyor "Bır tarafta aıle partısı, bır tarafta ar- kadaşpartısı Soylermısınız, bızneya- pacağız? Demokrat bır sol partımız ne zaman olacak?" Bır dığen Ankara'daır "Hıçbır durum, benı partımden, CHP'mden ayıramaz Partımden ayrı- lanları vebunlara hak venrgıbı gorunen Cumhunyet gazetesını kmıyorum CHP'nın hataları olabıhrama, bunuhe- menyazmaya mecburmusunuz? Bıraz ovun, moral venn Taban olarak buna ıhtıyacımız var..." Taban boyle. Tavan nasıl? Ecevit'le oncekı akşam, Baykal'la dun goruştum Her ıkı goruşmenın ay- nntılarını dığer sutunlarımızda bulacak- sınız Ikı lıderın onumuzdekı doneme bakışını karşılaştırmalı olarak aktaralım Dıkkatımı çekenlerden bırı, ıkı lıderde dığerının adını ağzına almıyor "O', "kendısı" gıbı tanımlamalar yapıyoriar Ya da dığerının yaptığı bır şeyı soyluyor- lar 'o'nun Ecevit ya da Baykal olduğu- nu anlıyorsunuz Ecevit, sık sık DSP'yı dışıyle tırnağıy- la bu noktaya getırdığını vurguluyor "10 yıldırodun vermeden, saldmlara boyun eğmeden, kısa vadelı çıkariargozetme- den, gunubırlık polıtıka ızlemeden bu noktaya geldık Bu emeğı kolay kolay harcatmam" dıyor Son ıkı seçım arasındakı farkı da şoy- le ozetlıyor: "Geçen sefer adayarıyorduk, bu kez adaylara yer bulmaya çatışıyoruz " 'Başkası olma, kendin ol...' Ecevıt'ın bır dığer ovuncu de kurdu- ğu kadro Onumuzdekı donem ıktıdar ya da ıktıdar ortağı olma hazırlığı var "Bır knz programı hazırlıyoruz Hemen uygulamaya konması gereken onlem- lerşımdıden saptanıyor Sayın Zekeri- ya Temizel, Nami Çağan, Gökhan Çapoğlu bu konuda guvendığım arka- daşlann başında gelıyor" dıyor DSP nın hazırlığı ıkı aşamalı Bırıncısı "acıf durum", ıkıncısı "orta vadelı plan" Baykal ıse Barselona donuşu, Turkı- ye'dekı gelışmelen şaşkınlıkla ızledığını soyluyor Genellıkle oyledır ınsan yurt- dışından gelınce durumu daha lyı gore- btlır fçınde yaşayınca pek çok şeye alı- şıyoruz CHP lıdenne gore, partısınden ıstıfa edıp DSP'ye geçenler, "Kendıleny/eyo- la çıkı/mayacağını gostermış oldular" Baykal'dan bırkaç satır başı - Benı urkuten, ıdeolojık ve sıyası kır- lılığe halkın da alışıyor olması Sıyaset buolamaz o/mamalı. - Bu seçım, lıderlerın umutsuzluk ya- rışıdır Ben CHP'yı bunların tumunun dı- şında tutuyorum - Bızım ılkemız şudur Başkası olma, kendin ol - Koalısyon arayışı ıçınde değılız Tek başına ıktıdan hedeflıyoruz - Sıyası partıler medya ıçı yanşın oyuncağı halıne ge/mış durumda Her ıkı lıderın çızdığı çerçeve ozetle boyle 12 Eylul sonrası yaşananlar su- nı bırleşmelerın bır sonuç vermedığını gosterdı Son bırleşme de, 4 Aralık 1994 ara seçımlerının getırdığı kaygıyla baş- iayan telaşın sonunda yapılmıştı Mer- kez soldakı tabela sayısı uçten ıkıye ın- dı, ama ne yazık kı butunleşme olmadı Yaşananlar, ışı olağanustu zorlama- manın, bıraz da doğasına bırakmanın kaçınılmaz olduğunu gosterıyor Dun oğfeden sonra Cahrt Anfpn ga- zeteye uğradı Bıraz sohbet ettık Ikı lı- derle gcruşmemı anlattım Kayg/mın, Turkıye'nın solu olduğunu soyledım "SolsuzMedıs kolsuzınsangıbıolmaz m/î "'dedım Ikı kolunu bırıne sarılmaya hazırlanır gıbı açtı gozlerının beyazını parlatıp çıkıştı 'Korkma oğlum korkma, dıbe vuruş bızı dınltır potansıyelımız en az yuzde 40 " Deniz Baykal: Siyaset çığnndan çıkü4 Vlv-ARA(Cumhuriyet Biırosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Ba>- kaL Turkıve'de sıvasetın çıgrmdan çıktığını belırterek "Bu seçim. tum üderierin umutsııduk vanşıdır. Ben. CHP'\i bunlann tumunun dışında tutu\omm*' dedı Bayk.al. sıyası partılerın. medva arasındakı varı- şıno\uncagı vepıvonu halıne getı- nldığını bugun Turkıve'de halksiz sı>asetyapıldıgını sosledı C HPlı- den "Tekbaşınaiktidarıhedeflho- nız. İlkenıı/; başkası olma kendin ol dur. Koalis\on arayışı içinde de degfliz" 1 dedı Ba> kal. son sıvası gelı^melerı Cumhuriyefe değerlendırdı Ba\- kal'ın. sorulanmıza \erdıgı vanıtlar şov le -Seçim öncesiortalık toz-duman. Partîdeğiştirmelerin sonu gelmh or. Gelişmeleri su nasıl deferiendiri- >orsunuz? - Kamuovuna dıkkat çekıcı bazı degerlendırmeler sunma ıhtıvacı- mız var Sıvaset kavramının çok koklu \e çok tehlıkelı bır bıçımde >arsılmakta olduğunu görıivoruz Buna karşı bırkolektıf tepkı ıhtıva- cı hıssedıyorum Kabul edılemez bır manzara Sadece bırevsel çer- çe\ede kalmıyor, bır toplumsal me»ruı\et kazanıvor Toplum hıç kımseve "nıye gıdıvorsun, ne olu- >or' demı>or Onavlamak. dogal İcarşılamaktır fnsanl'ar. bırpartıden seçılı>orlar, bellı bır sıyası ıddıav- la gelıvorlar, hedefgostenyortar. ıl- ke ortava koyuyorlar, amaçlarını değerlennı sövluyorlar, ov alıvor- lar, gelıvorlar ve ondan sonra adam hıç alakası olmavan tercıhlenn ıçı- ne vonelıvenvor Buna karşı toplumun tepkı düze- vının çok aşağılara ındığını uzun- tuvlegoruvorum Cokdoğal Adam kalkıvor DYP've gıdıyor Soldan DYP'vegıdı\or - Bunu. partılerde doğal karşılar hale gelmedi mi? - Bazı panıler bunu bırguçlenme vesifesı zannedıvorlar Asiında bu. çarpıklaîinadır Bunun çok berrjk bır^ekıldegorulmeM lazım Bu nı- telıktekı ınsanlann bırtakım verle- re gıtmesı, o verlerde lıstelerde \er tutması, o partıve guç katan sıvaM uvgulama olarak kabul edılemez edılmemelı ve gerçek de değıldır Hem çarpıklaşma hem de duyarsız- laşrna vanı ılkesızlıSın çarpıklığın veva kendını daha dusmuş hısset- menın her sevden medet ummanın ruh halının vansıması bunlar Bak bıze bu kadarsaldınlaroldu kılımı- z\ kıpırdatmadık Yanı çok açık bır bıçımde ters >onde bıze de bırta- kım şevleroldu, en kuçuk ılgı gos- termedık Bovle şev olur mu ' Bır ınsan partılı olup olmadığına ken- dısı karar verır Benım pdrtılılığım bılmem falan \erde mılletvekılı adavı olup olmamama baglıdır dı- ven bır ınsandan varar gelır mı' Onuora>a\en.enız Cokuzuntuve- ncıbırtablo Butoplumdaatlanmış benım gorduğum. ov le doğal karşı- lanmava ba^lanmış Bıze dıvoriar kı iı>te talan falan ınsanlan nıve tutınadın ' Tutsan baksana bu adam bunu vapacakmış vann ben onları seçtırsem. getırsem onlardan aldığımız o\la Turkı- ve'nın sorunlannı çozebılır mıvız' Bu halkı aldatmadır - Pariamentovu loplanid gırişıniı- ni nasıl karşılnorsunuz? - Bovle bırgınjım olu\or ve bu bazı partılerden destek buluvor I» bura>a kadargelıvor Eskıden, bov- le. »ağduvusunumıllefvekılı olama- vacagını anladığı ıçın kavbetmış ın- sanlann bıreysel tepkılerı duzevın- de kalırdı bu ışler §ımdı partıler kurumlar. "e^etdogrudur.ovleva- palım"dı\orljr Bovleşev olurmu' DSP ve MHP buna desîek verıvor Iş, bu noktava kadar gelmı^ Bır ba^kaoljv dısandan gelınceşa^ıra- rak gorduğum. ışte ANAP ve DSP bız bırlıkte gırecegız dıvorlar ll- gınç bır manzara Ideoloıının kay- bolması sıyasetın kaybolması ın- sanlann kendılenne oian guvenle- rını bu derece vıtırmı^ olın.ilan kendı eksıklerını. avıplarını bu tıp »evlerle kapatına teşebbu^unu hal- kı aldatmaya donuk bır başka tertı- bın ıçıne gırmelen. yanı heraçıdan ıbret vencı bır manzara Tabıı bu- rada gorulen >udur Medva kavga- sı. partılerarasındakı tartı^mav a bu- laıjmış Bunun arkasında vatan manzara o - Bunu biraz açar mısını/? -Cokaçıkçagoruvorum Vtedva kavgasıartık Turkıvedesıva^eteıç- lıdı$lıgırmıştır Bu tev kalade teh- lıkelı ve bunun pıvonlan halınegel- mevı kabul etmişlerdır partıler Medva ka\ga>ı medva kavgasının arkas!ndaktgu<,ler\esi}jset Sıva- set artık çığrından çıkmı^tır Sıva- »etebınlennınsahıpçıkmasilazım Durustluğe ahlaka. ınanca ılkeve panıve baglı kalına anljv ijina bırı- ierının omuz vermesı lazım Onlar- la sıvaset vapmasi lazım l^te bız onunla MV a*et vapan tek partı oldu- ğumuzu du^unuvoruz Bu kampamada bız bunu anlata- tağız ışte Kampanvanm ozu bu olacak Bu seçım lıderlerın umut- suzluk kampanvasi Partılerıntuke- nış seçımı Herkes de tukenmı^ İI- kesıneolan -«avgısmı Mtırmıs par- tısıneolan bağlılığını vıtırmis Bun- larla hıçbır vere varılmaz -\\AP Korkut Ozal'dan başlayıp bırçok kı>ıden vararlanmak ıçın bıryerle- regetırmı» Ondan sonrj jimdı obu- ru> le ı^bırhgı >apacağız dıvor Ta- nkat reıslen devrede Acavıp bır manzara -Sizcebu Turkij e'ningerçeği mı. voksa suniolarak>aratılmışbir du- rum mu? - Olmayacak tabıı Anlatacağız Transferler. bu medet ummalar o- nun bunun peşıne takılmalar, sıva- setın dışındakı guç odaklanna »ıv a- setı te-.lım etmeler, onların kurduk- lan koalısvonu kabul edıp. onun et- rafında kendılenne bıçılen rolu ov- namava kalkmalar Bırılenyazıvor venarvo, dıvor kı koalısvon olacak Tek başına ıktıdarolacağım dıvemı- \ or adamlar Boyle olun bov le \ u- ruvun dıvoriar Bızım ışımıze bu gelı>ordıvoriar $undan^undan ra- halsızız bızşununhesabmıgorece- ğız. onu bılmem ne vapacagız dı- voriar ve ona gore gıdıvorlar «- Bu taModa halk nerede? - Halksiz bır Mvaset yapılıvor Daha doğrusu haKı los bır salonda otunupgozlennı bağlama>a donuk bır senaryo var Sunulanı begen dı- vorlar Ama vapav gavretler sonuç getırmez Bunu Turgut Özal'da gorduk BedrettinDalan'dagorduk Bız. iktıdar ıddıasıvlj vuruvoruz Kınisey le koalisvon anlav ı^ı pazar- lığı ıçındedeğılız Kendımız olaca- gız bız Başkası olma, kendin ol Bızım ılkemız bu Bız kendımız o- larak (.ıkacağız Ve Turkıve nın de şimdı buna ıhtıyacı olduğunu goruvoruz halkın da bunu kav- radığını goruvoruz OLAYlARir ÂRDMDAKI GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada emeklıye çok daha once yapılması gereken "kısmı ıyıleştırme"ye gıttı Cum- hunyet, çalışan kesımın haklarını her platformda savunan bır gazetedır Bu çerçevede reel olarak aza- lan ucret ve maaşların 'ya- şanabılır' duzeye çıkarıl- ması kaçınılmazdır Ancak bunun doğal akış ıçınde degıl de 'seçım zoruyla yapılması en azından sa- mımı değıl Gorunen o kı sozunu et- tığımız duzenlemelerın ar- dından gelen zamlann ar- kası 24 aralıktan sonra ge- lecek Pıyasalar ocak ba- şına endekslenmış du- rumda Iç borç sınırlarını sonuna kadar zorlayan Hazıne'nın ocak ayı başın- dan ıtıbaren buyuk bır kay- nak sorunuyla karşı karşı- ya kalacağı endışesı var Hukumet dovızde bır patlama olmaması ıçın ge- çıcı onlemler alıyor Buna karşın dovıze yonelış dur- muş değıl Bu tablo seçım sonrası salt sıyasal gorunumun degıl ekonomık durumun da parlak olmayacağını gosterıyor Hukumetın, seçımden sonra tufan" anlayışını devam ettırmesı durumunda seçım sonra- sı ışbaşma gelecek huku- metın ışı oldukça zor Uzmanlar bazı onlemle- rın seçım sonrasına bıra- kılmaksızın hemen a-lın- ması gerektıgı goruşunde Ancak hukumetı bu aşa- mada ıkna etmek olanak- sız En azından ıpın ucu- nun kaçmamasını dılıyo- ruz • • • Operasyoıı doğuya kaydınldı ASKARA (Cumhurhet Burosu)- Islamı Hareket Ör- gutu'ne mensup oldukları gerekçesıvle geçen gunler- de Ktanbul da yakalanan î4 kışının sorgusu devam eder- ken. orgutun Iıderı konu- munda bultman İrfan Çagı- ncı ve dığer mılıtanların eie geçınlmesı ıçın ıkı avrı ozel tını oluşturularak Dogu ve Gunevdoğu">a gonderı Idığı bıldınldı 6 Kriz programı lıazırlıyoruz' ANK.ARA (Cumhurivet Burosu) - DSP Genel Başka- nı Bulent Ecevit 24 Aralık sonrası uvgulanacak ekono- mık programı hazırlamaya başladıkldrını belırterek "Ikı aşamalı duşunuyoruz. B»n,kı- sa »adeli kriz programı ola- cak;ikincısLbununlaçelişme- yecek bir orta «e tızun vadrii program"dedı Ecevit.geçen seçımJerde aday bulmasıkm- tısı çeken DSP'nın. bu seçım- de basvurulara yer bulmakta zorlandıgını soyledı Ecev ıt. son sıyası gelışme- len Cumhurivet e degerlen- dırdı Ecevıt'ın sorulanmıza verdığı vanıtlar şoyle - Aday listeleriyle ügili ola- rak başı en az ağnvan parti gorunumundesiniz. Listeleri hazırlarken nasıl bir yöntem izledinız? - Çok voğun başvuru oldu Bıze kadronuz fılan vok der- ler Adavlanmızarasında361 y uksekoğretım mezunu var Bu eğer bırolçutse. kadro ba- kımından ışte rakamlar As- lında herkesın unn ersıte me- zunu olması gerekmez. ben dahıl 32 kadın aday var k.a- dın başvurubu da vardı Her bakımdan deneelı bır lıste ha- zırladık Ufaktefekkınjınlık- lar olacaktır Geçen seçımde bız aday anyorduk Şımdı bu- yuk başvuru var - Bafvunılan nasıl deger- lendirdiniz? - Bıze katkıda bulunabıle- cek uzmanları bızzat çagır- dım Onlara daha ust verlerde yer vermemız gerekıyordu Kendı mıfletvekıllenmızı du- sünmek gerekıyordu Yenıge- lenlerden bır kı>mını tatmın etmek gerekıyordu Kesınlık- le bır kenara ıtme soz konusu degıl Herkesı tatmın etmek zor Istanbul'da ve Izmır'de çok lyı görünüyoruz Bu lıs- telerde yer alan arkadaşlan- mız kazanacaktır - DYP'li milletwkillerinin başvurusunıı destekleyeceği- nizi sovlediniz. Gerekçelerini açıklar mısını/? - Bızce mutiaka seçım tak- vımının venılenmeMgerekır- dı Gazeteler atladılar Istan- bul Barosu ılgmç bır bıfdırı \ayımladı Mantıklarışu Ba- rajlar hakkm ozüyle ılgılıdır Bır ınsan, aday olmav ı duşün- duğu bır ılde baraj vuksekse adaylıgınıkoymayabılır Ama baraj kalkarsa duşukse kov- mak ısteyebılır Bubelırsızlık ortammda bunlardu^unülme- dı Onlar adavlannbıldınlme tantıı de dondurulmalı dıyor- lardı Bu baglamda bız bu tur başv urulara oy verırız -Sizceseçim tarihinin erte- lenme olasıbğı >ar mı? - Tabıı erteienmesı gerekır Ama Anaydsa Mahkemesf ne başv uruy la bır sonuç alınabı- lecegını sanmıyorum Yasa çıkarmak da zor -Seçimsonrası ha/jriıktera başladınız mı.' - Arkadaşlar hazırlık yapı- yor Bırkaç gun ıçınde bırara- yageleceğız Hangı konulara ağıriık venlmesı gerektıgını sov ledım Başlangıç aşama- »ına katkıda bulundum Ikı kanaldan gıdılmesını oner- dım Bır Turkekonomısıcıd- dı bırbunalıma sürûklenıyor Bır kere knz programı hazır- lanmalı Bır de ona ve uzun \ade ıçın bır program hazır- lanmalı Krızı a>ıcı program ıvedılık taşıyor Onunla ters duşmeyecek orta \e uzun \a- defı bır program daha hazırlı- voruz ZekerKaTemizel, Hik- met l lugbm.GoklıanÇapoğ- lu. ^amı Çağan gıbı bu konu- da guvendığım arkadaşlanm hazırhkları surduruvor BİLİM SANAT GALERİSİ ANKARA / KIBRIS / ISTANBUL ORGANlZASYONLARI SERGlLER I B R A H I İ V 1 Ç I F Ç I O G J L U S E R G İ S 14 - 30 Kasım 1995 ARMONI SANAT GALERİSİ Ebu Zıya Tevfık Sok 9/1 Çankaya /ANKARA Te I (0312) 427 35 52 DYP'de küskünlerin sayısı arüyor I Baştarafı 1. Sayfada artinin başında kalacağmr sanmı- ırum. TB\f\I Genel Kuruiu top- nırsa, malvariığını gensoruy la gıin- >me genreceğiz. Bunu onergeUej a- ıcağız. Herkes bu konuda muta- k. Diğer partiler destek \erir \er- ez biz onergeyi veneceğiz. fsteyen stekler. Çiller'in malvarfoğn la ilgi- ı\ kın hareketlerde bulunduğum i kellem girti. MaJvartığının araş- lınasını ıstevenlerden biriyim. rkiye durustluğe ihJiyaç duy an ulkedir. fnsanlar,başlanndakile- durust ve fazüet sahibi olmalan- rterler. Ekı açıdan Sayın Başba- 'm her şeyini açıkça ortaya koy- •ını istedik. ABD'deki majvariığı daronemlideğil. Turkije'deve- dindiği malvarlığı bence daha DIL'* ilvon dolar rsa'da 3 sıraya yerleştınlen lezHoldıng'ın Yonetım Kuru- şkanı AfiOsmanSönmez'ın. a- Imak ıçın DYP ye 5 mılyon do- raverdıŞıonesuruldu Artvın- araylaaday olduğunu herkes bilhor. Bursa 3. sıra için 5mih on do- lar para verdigi bilinivor. Bunu her- kes açık açık sov luyor. Bunu kadrı Guçlu >e $ukru Erdem de açık açık dile getirivor" dedı SeçımJerın erteienmesı ıle ılgılı surdurulen gınşımiere dun Devlet Bakanı Coşkun Kırca da katılırken. Adana'da 6 »ıraya verieşlınIdığı ıçın adayhktan çekılen Devlet Bakanı Bekir Sami Daçede gorev ınden ıstı- fa ettı Daçe nın, Şanlıurfa Mıllet- vekılı Dev let Bakanı NecmeOin Ce\- heri'nın oğlu Cevher Cevheri'nın Adana'dan aday gostenlmesıne kar- şı çıkması nedenıyle6 sıraya verleş- tınldığıne dıkkat çekılıyor I^yancı mıllervekıllen dun YSK'ye de bas- vurarak DYP adaylarının belırlen- mesınde usulsuzluk yapıldıgını bıl- dırdıler 20'yı aşkın mılletvekılı. YSK'den DYP mılletvekılı aday lıs- tesının ıptal edılmesını ıstedı Çıller'ın seçımlenn ertelenmesı gın^ımını engellemek ıçın devreye gırdığı oğrenıldı Kulıslerde Çıl- ler'ın. TBMM Başkanı Sezgın'ı ara- dığı veMeclıs'ın topfanmamasını ıs- tedığı one sürulüyor TBMM Baş- kanı Sezgın Meclıs'ın olağanustu toplanması ıstemıyleyapılan başv u- rukonusundaCumhuriyefe yaptığı açıklamada "İızerinde çalışryoruz. Saym Çüler'in benimlebir teması ol- madrdedı TBMVlBaşkanlığı"nın 1987 yılında donemın Meclıs Baş- kanı Necmettın Karaduman'ın aynı ıstemley apılan başv uruyu reddetme gerekçelennı de gozonunde bulun- durarak başvuruyu değerlendırdığı oğrenıldı Ba^bakan Çıller m, aday lıstelenndekı sıralarından memnun olmavan bazı mıllervekıllenyle bu- gun konutundagoruşeceğı behrtıldı Bu mıllervekıllen arasında Yılmaz Ovşk Ali YaJçın Öfütcan ıle Fethi- veÖzv'er'ın de buiundueu bıldınldı Eskı DYP Genel Başkanı Vıldj- run Avcı başkanlığındakı bır grup küskun DYP'lı ıse, dun TBMM Baş- kanı IsmetSezgin'legoruştu Goruş- me sonrası gazetecılenn sorulannı yanıtlavan Avcı "Bizleri muharip gazi olarak niteliyorlar. Eğer biz mu- haripgazrysek, kolttıkdeğneğimiz de halktır" dedı Avcı ve arkadaşlann- dan sonra, Sezgın"ı bu kez DYP Grup Başkanvekıllen Nevzat Ercan veİhsanSaraçlarzıyaretettı Ercan gorusmede Meclıs'm toplantıy a çağ- ^!ma^ıkonu^unuııdeğerlendı^lme- dığım. başkanın yapılan başvuruyu ıneeîedığınısoyledı Ercan "Seçim- lerin ertelenmesi gibi bir talebi hak- lı bulmak, bu dav ranışa, içtuzuğu ve anayasay ı alet etmek doğru değildir. Bu, bir hakkın kotu kullanılmasıdır. Buna ce\az vermek doğru değfldir" dedı DYP'lı kuskunlenn gınşımıne on- cekı gun destek vereceklennı açık- layan DSP Genel Başkanı Bulent Ecevitdun yaptığı açıklamada. "Ok yaydan çıkmıştır" dedı Ecev ıt şun- ları soyledı "Adavlarbeliriendikfen sonra erteleme »ırışimlen gundeme gelmektedir. Ancak bazı konularda ok>ay dan çıkmıştır.Seçim2-3a> son- raya kaldırılsa bileşimdiyekadarya- pılmışişlemlerden gerivedonülmesi. o arada adayların yeniden beliıien- mesi v«ni sancıiar yaratır. Seçim ta- rihinin belirienmesi, seçim tarihinin iki, liç a> ertelenmesi ancak bu yola gidilmemesi koşuluyla uvgun olur. Bazı partilerin iç hesapiaşmalanna taraf olmav ı istemeviz." E K R E M K A H R . A M A N S E R G İ S İ 17 Kasım - 4 Aralık 1995 AKPINAR SANAT GALERİSİ GuneşSok No 31 Kavaklıdere /ANKARA Tel (0312)468 79 60 DEVLET GUZEL SANATLAR AKADEMİSI MlMAR SlNAN UNİVERSİTESI D E V R I M E R B I L A T O L Y E S İ ME2UNLARI, ÖĞRETİM ÜYELERİ, YÜKSEK LİSANS ÖĞRENC/LERİ SERGİSİ FUAT ACAROĞLU MURAT METE ACV AR MURAT AKA0l\DUZ MERÎH AXÇAM MUZAfFER AKYOL MEHM£T ALAGÛZ SADıK AİÎIVOK CIHAT ARAL BALA AR1DLR J MEMf$ ASUN \C\1T ASTU LOUTA ASll TOMUR ATAGÖK ATO!\ /ÜW C4.S AH\ ŞE\ AYTAŞ ZERRİN AMKXı\ £DA BAHAr'fNl! ŞADA,\ GENÇBEYÎN MAHMUT SO2KURT BİKE BÜRAK ^MUK ClMOk SÎBEL ÇAKAÜ 1SMET ÇA\X/ŞOGLLT YILD1Z ÇİFTÇİEMN ÇlZENtt TAN b DEMİRCİMUSTAFA DÖLDA KAfET EKJZ ZERRlN ELMAS DEVRJV ERBİL GULSLJN ERflk SERAP M EYRENCÎ SELÇUK FERGOKÇE 8AHRİ GEMÇ UMLT GERMEÇ 5£tÇL'K GÜNAV TANER GC-VEN DÎIHK JŞIkSEL TURKSAİ *NCE KEMALİSKENCER TAi-ÇIN KARAIACJZ GCLSEREN KMMl ŞEREF KESMN AYSUN İUSDAJ? B<ıHAR KOCAMAN TEMUR KÖR.W R1ZA KURUUZJMCU MEHMET MAf-1? r^LS^fYE R \'ENCEK EVfN MOZAKOCI.U MLST4FA O MUFTÜOCLU TA)1AN S OĞUZKAN IRFAN OKAN NMAL OKÇETN AVDEMlR ÖU*E\ HUSEYIN ÛZDEMÎR AHMET OZEL AVŞE ÖZEL CUMHUR ÖZER -EZA T OZER ÇİĞDEM PAXCAN TURKAJN S RADOR GONCA SEZER SEVU SOYER H ERCAN SUELDEN NLRC^ G SÜHLDEN CEM ŞAHİN SÎBEL ŞEMS SEVGI TAN NUR TEMIZSOVL. HULYA TOKSÖZ FÜSUN SEİ.EN TUNCA MEHMET ULUHAN ALP ÎAMER ULUKILIÇ METE UTKUTtC DEMET YERSEl SEVlM YEŞlLBrjRSA ME4PARE A YİĞİT ASAF ZEK! YC'KSEL 21-30 KASIM 1995 Ataturk Kultur Merkezı, Lefkoşe, K K TC K K TC Mıllı Eğıtım Bakanlıgı nın katkılarıyla 1-17 ARALIK 1995 Kadıkoy Beledıyesı Kultur ve Sanat Merkezı, Caddebostan ISTANBUL YEISTİ YILDA 1 OO SANATÇI 1 OO YAPIT K A R M A S E R G İ 10 Aralık 1995 -10 Ocak 1996 BILIM SANAT GALERİSİ Muhurdar Cad Akmar Pasajı 70/1-2 Kadıkoy ISTANBUL Tel:(0216) 347 44 43 Fax (0216) 349 26 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog