Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Günler
Sayfalar

SAYFA CUMHURİYET 8 EYLUL 1996 PAZAR 18 SPOR 2. yanda Mehmet'le öne geçen Siyah-Beyazlılar, son dakikada Mosheou'nin attığı penaltı golüyle beraberliğe razı oldu Beşiktaş başladı, Kocaeii bitirdi Beşiktaş: 1 - Kocaelispor: 1 STAT: înomı HAlCEMLER:Oğî/r&nü« (3) Muharrem Fıru:ba\ (4) Engım Çırakoğlu (2) BEŞİJOAŞ: Mrımç Cj Alı (4) Recep (4) Alpa\ (5) (dk 83 Salıh) Erkan (3) (dk 63 Okta\ 3) Mehmet (6) (dk 89 \fetm ) )anko\ (5) Seıgen (5) Serdar (6) Ertuğrul (3) 4mok.achı (4ı KOC AELİSPOR: Volkan (5) Kürko\ıç(5) Turan (4) Os- man fS), Awrı (3ı (dk 32 Gokmen 4) Soner (3) (dk 73 Ze- kı4) Mosheou (6). Ta\fur(5) Yalçın (4) Faruk (5) Dob- ro\\sh.ı (5) GOLLER: Dk 47 Mehmeı dk 90 Mosheou (penaltı) S\RIKARTLAR:A/e/m;ff Sergen (Beşiktaş) Soner (Ko- caelispor) SEYİRC1 / HASILAT: 187 08 6 mıhar 558 mıhon 175 bınTL ASE1SA OZKA1\ Hangı taşı kaldınrsanız kardınn altından bır'pislik" çıkıvenyor Pıslık her tarafa bulaşmış durumda Galıba bulaşamadığı ender yerler- den bırısı de spor sahalan \a da bıze oyle gelıyor' Muca- dele. saha ıçınde sınırlı kal- dığı surece, o>navan da, yo- neten de, ızleven de 'keyiF alıyor Çunku her şe> gozu- nuzun onunde Atan >i>en bağıran numara yapanıyla gızlısı. saklısı \e bılmedığı- nız yanı yok Ustune ustluk ozel tele\ ızvon kanalları bıl- medıklenmızı duvmadıkla- nmızı da gozler onune sen- yor gecenm ılerleyen saatle- nnde Kırlenmemış şeylere 'ozlem' duvduğumuz ıçın ol- sa gerek futbol çoğu zaman eğlendırıyor Hele bır de sa- hadakı ekıplerın gucu eşıtse dahadakeyıflıoluvenyor I>- te orneğı, dun akşamkı Be- şıUaş ıle Kocaelispor arasın- dakı 90 dakıka Geçen sezonkı 5-3'luk hezımetı unutmava olanak varmı 'Sıyah-Beyazlılarsa- dece yengı değıl, farklı sko- ra şartlanmış çıktılar sahay a Ancak sadece Beşıktaş"ın değıl Kocaelıspor'undapu- an yıtırmeye tahammulu yoktu Zıra Korfez ekıbı İs- tanbul'dan elı boş donduğu takdırde hem mılh takımla daha razla ılgılenmek zorun- da kalan Mustafa Denizli hem de Saffet ın Fenerbah- çe'y e transfenne olanak tanı- y an başkan Sefa Sirmen eleş- tırılerden nasıplennı alacak- tı Kocaelısporlu futbolcular ıçın de onur savaşıydı bu "Saffet gitti bö>le oldu" de- dırjmek ıstemıvorlardı doğal olarak llk yannın buyuk bolu- munde orta alan mucadele- sı ızledık Belkı Beşiktaş ılk 45 dakıkalık bolumde topa daha fazla sahıp oldu ancak rakıbın az savıdakı ataklan da.odenhtehlıkelıydı Meh- met, ıkıncı 45 dakıkalık bo- lumun hemen başında takı- mıni one geçıren golu attı- ğmda de\amı gelecek san- dık Elbette sadece bız değıl tnbunlerde"4 İki, iki, iki..." dı- yebağıranlardaaynıbeklen- tıdeydı Ama Ertuğrul ıle Amokachi atmamak, kalecı Mrmiçde yememek ıçın tum becerılennı sundular' Ertuğ- rul "atmakTıtlınıvanlışuv- gulayıp ceza sahası ıçınde Faruk'un uzerıne atlavınca olan oldu Son dakıkadakı penaltı o kadar çok şey ı de- ğıştırdı kı En başta skor eşıtlendı \e Sıyah-Beyazh- lar yenı bır rekora koşar adım ılerledıler 4 haftada "* kayıp puan Hakem OğuzSarvana ba- ğınp çağırmanın bır anlamı \ok Çunku Faruk un ceza alanı ıçınde duşurulmesı net veaçık Ancak penaltı once- sındekı ofsayt pozısyonu tartışmaya açık Sıyah-Be- yazlı ekıbın yandaşları 90 dakıkanın bıtımınde kıme so\eceğını şaşırdı, ılk once OğuzSarvan a ardındanyo- netıme, daha sonra da teknık dırektor Rasim Kara'> a ve- rıp \erıştırdıler Oynavıpyı- tırenlere ıse şımdılık ses çı- karan vok KocaelisporkarşısındasakatojtUa>an41pay,Faruk'lagirdiğibupozis\onsonrasıpenaltıbekledi. (Fotoğraf DENtZ DERİNSL) İNÖNÜ STADrDAN NOTLAR / \RIF MZIL\4LIIS Beşiktaş taraftan isyan ettiBeşıktaşlı uzgun. Beşıktaşlı kızgın. Beşıktaşlı ofke dolu 1-1 sona eren Kocaelispor maçı son- rası lnonu Stadı 'matemevi'ne donerken taraftar- lar da çılgına dondu Fark beklentısıvle çıkılan maçta N ıtınlen 2 puan sonrası Sı> ah-Beyazlı y an- daşlar oncejonetıcılere.ardındanfutbolcularave son dakikada penaltı kararı veren hakem Oğuz Sarvan'a ısvan ettıler Lzun sure trıbunlen terk etmeyen Beşiktaş ta- raftarlan polıslekavgaedıpsahayı bozukpara ve pet şı>e \ ağmuruna tuttular Hakem Oğuz Sarv an polıs kalkanında sovunma odalanna ınebıldı Sar- \an"ın uzerıne vuruven Beşıktaşlı Sergen ı ta- kım kaptanı Recep guçlukle sakınle^tınrken ha- kem odasının kapısı da tekmelendı Kocaelısporlu Mosheou nın aglara gıden pe- naltı vuruşu sonrasi numaralı trıbundekı taraftar- lar yonetıme ateş puskurduler "Sız ne biçim >5- nericisiniz? Hakem takımı vakıvor, sesiniz çıkmı- yor. Başkan maça gelmez. \onetım Sergen'e ceza \ermez. olan bize olur. Burada bile Fenerbahçeli }önetteiTV"\e demec \erir. Beşiktaş'ı sahipsiz bı- rakünız"dı\erek >eref trıbunundekı >onetıcıle- re kufîırler >ağdıran bır grup Sı\ah-Be\azlı se> ır- cı stat dışında da 41 plakalı araç ve Kocaelıspor- lu taraftar avına çıktı Polısın tum çabaMna kar- şın eskı açıktakı Korfez taraftarları da taş şagmu- runa tutuldu Bazı araı,lann can ı kınlırken Ko- caelispor Ba^kanı Sefa Sirmen ve Fenerbahçe Fut- bol Şube Sorumlusu Nefa Kuçuk polıs koruma- sında stadı terk edebıldıler Once alkış, sonra ısük MAÇ SONRASI Kara, kaçan gollere yanıyor Spor Semsı - Kocaelıspor'a ummadıgı 2 puan bırakan Be şıktaş'ın teknık dırektoru Ra- sim Kara. kaçırdıklan gol po- zısvonlanna \anı\or \akala- dıklan 10 pozısvondan sadece bınnı değerlendırebıldıklennı belırten Kara penaltı ıçın '>o- rum'vapmak ıstemedığını, an- cak bundan once ofsavt olabıle- ceğını soyledı <\rtık Kocaelıs- por maçuu unutmak zorunda ol- duklanna dıkkat çeken Rasım Kara "Molenbeekmacmakon- santre olmalnız. Sergen \e Er- kan san kart cezalısı. Alpav 'm ise sakatbğı ciddi. Bu vıızden bir ha> li zorianacağız'* dedı Kocaelispor teknık dırektoru Mustafa Denizli ıse beraberlığın 'normal'sonuç olduğunu sovle- verek "Pöztsyon açısından zen- gûı bır mac değildL Beraberiık bo> le bır macın doğal sonucu>- du.Ovunun sonlanna doğru da- ha çok gol pozisvonuna giren ta- raf hi/dik. Sonuçta Beşiktaş gı- bı guçlu bır takımdan puan al- dığımız ıçın mutluvum~seklm- de konuştu Maç sonrası oldukça kevıflı gozuken K.otaelıspor Başkanı Sefa Sirmen ıse kendısıne vo- neltılen sorular sonrası Saffet e venı takımmda başanlar dıledı ve transfen hakkında sovlene- cek fazla bır şev olmadıgını kavdettı Sirmen Mosheou nın transfenne de açıklık getırerek "Bu futbolcumuzu satmavı ke- sinliklc duşunmuvoruz. Basın bu ola\ ı buvutuvor. Biz konuv la ılgılı son sozumuzu daha once- den so) lemiştik'" dedı Kocaelispor maçı Beşiktaş ıçın avn bır onem taşıyordu Geçen sezon lnonu Stadı nda Sıyah- Beyazlı ekıbe tarıhındekı en agır yenılgılerınden bınnı tattıran Korfez ekıbıvle venıden karşı kar- şı>a gelmek tum Beşiktaş camıasında •intikam' du>gulannı uvandırmıştı Buheyecan25bınfut- bolseven tnbunlere çekerken maç oncesi de baş- ta Sergen olmak uzere tum futbolculara buyuk sevgıgosterısmdebulunuldu Ama90 dakıka so- nunda skor-boarda vansıyan 1-1 "Iık sonuç ve son- landırılamavan 'Kocaelifobisi" alkışı ıslığa umu- du duş kınklıgına çev ırdı Denizli">e öfke Beşiktaş taraftarları. maçtn devre arasında Kocaelispor ve Mıllı Takım Teknık Dırek- toru Mustafa Denizli vı vuhaladılar "Sah- tekâr Denizli" dıye tempo tutan Beşıktaşlı yandaşlar Korfezekıbınınsıvahı ovuncusu Mosheou'nm başına da pet ^ e attılar Alpa> yok Kocaelispormaçmdasakatlanan ^paj ;>a- Iı gunu Molenbeek le ovnanacak L EFA Ku- pası 1 tur ılk maçında formagıveme\ecek Teknık dırektor Rasım Kara Sergen Rahim ve Mutlu'dan sonra Alpay'la Erkan'ın ov- namavacak olmasını şanssizlık olarak değerlendırdı Tribünde casus Beşıkta^-Kocaelıspor maçını Molenbeek ta- kımınm antrenoru Gino Verhammer de ız- ledı Karşılaşma bov u not tutan Verhammer Sıv ah-Beyazlı ekıbın'zorlubirrakip'oldu- ğunu açıklarken, ılk yanda -\lpay. Sergen. Vanko\ ve \mokacbi'yı begendığını soyle- dı Bır sure once Beşıktaşlı Alpav la ev le- nen eskı manken Cansel Ozzengin (Ozalan) Kocaelispor maçını numaralı trıbunden sev - rederken çevresmdekılere "İnşallah uğur- lu gelirim" dedı Maç bitiminde hakemlerin uzerine>uru>enSergen'i takımarkadaşlanonledi.( DEN1Z DERINSU) once Alpay'ın sakatlanması ardın- dan da jenen gol Cansel ı bır hav lı üzdu E L E Ş T İ R İ / M4HMIT SERT Ava giden Beşiktaş... Dun gece Beşiktaş'ı şok eden sonucun alınmasın- dakı onemlı nedenlerden bırı. Sıyah-Beyazlı futbolcu- ların heyecanlarını kontrol edememelerı Trabzons- por karşısında 3-1'Iık yengıden 3-3'luk beraberliğe duşuştekı neden de aynıydı Beşıktaşlı futbolcular oyun alanında yureklerını ko- yarak savaşıyorlar, ancak lıgın profesyonel amacını unutuyorlar Rasim Kara'nın futbolcularına bunu anımsatması gerekıyor Maça gelınce, Mustafa Denizli, ekıbıne -geçmış yılların tersıne- savunmaya agırlık veren bır duşunce- de futbol oynattı Gerıde Turan'la Amokachi'yı, Os- man'la da Ertuğrul'u kılıtleyıp orta alanda da adam adama baskı uygulayarak Beşıktaş'ın saldırgan oyu- nunu etkısız hale getırdı Beşiktaş, Kocaelıspor'un kendı yarı alanında uygu- ladığı bıre bır baskılı oyunu kırmak ıçın, ozellıkle orta alanda çok hareketlı olarak topun yonunu sık sık de- ğıştırerek pozısyon bulmaya çalıştı Ancak Korfez ekı- bının de aynı tempoda karşılık vermesı, Sıyah-Be- yazlıları zorladı Orta alanda Tayfur'un kontrolunden kurtulamayan Sergen, -ılk yarı boyunca- oyuna ağırlığını koyama- dı Ama bu kez Mehmet sahneye çıkıp araştırıcı ve uretken oyunuyla arkadaşlarını adeta gole ıttı Genç Serdar oynadıkçafutbolunu gelıştırıyor Sol kenardan yaptığı bındırmelerle, takımının atak oyununu zengın- leştırdı Rakıp savunmayı geçtıkten sonra ters yon- dekı arkadaşlarına pas verme duşuncesı olumlu yo- nu Ama, kafası yerde olduğu ıçın kımı zaman uygun şut pozısyonlarını kullanamıyor llende Amokachı, Turan ın baskısından kurtulmak ıçın oyun alanında basmadık yer bırakmadı Ustun fı- zık gucu ıle Kocaelispor savunmasına zor anlar ya- şattıysa da kaçırdığı gollerle maçın sonucuna etkı et- tı Sıyah-Beyazlılar, sezon başına gore çok koşan, ıkı- lı mucadelelere hırsla gırıp ınatla maça asılan uyum- lu bır ekıp olma yolunda Hemen gole kavuşma ıstek- lerı, dun gece olduğu gıbı onlara tatsız surprızler ge- tırebılıyor Karşılaşmanın ıkıncı yarısında Sergen - Ertuğrul paslaşmasının sonucunda, topla buluşan Mehmet'ın attığı guzel gol, Sıyah-Beyazhları ateşledı Oyunun son bolumlerınde Sıyah-Beyazlı futbolcular, 1-0 on- de olmalarını unutmuşçasına Kocaelispor kalesıne yuklenmeye başladılar O kadar kı, savunma adam- ları bıle Korfez ekıbı on sekızı ıçınde gol kovaladı Kocaelispor, Beşıktaş'ın savunma onlemlerını du- şunmeden yaptığı ataklara karşı gerıde adam adama savunma anlayışını bırakıp alan kontrolu yaparak hız- lı karşı ataklarla gol gınşımlennde bulundu Ozellıkle Dobrowski'nın gelıştırdığı ataklarda kale- cı Mrmiç, klasını gostererek mutlak 2 golu onledi Kolayca engellenmış gozuken bu 2 gol pozısyonunun ardında Mrmıç'ın oyunu lyı ızleme ve sezgı yeteneğı- nın payı buyuktu Sonuç olarak Beşiktaş, 1 -0 ustun goturduğu oyun- da, son dakıkalarda amator bır heyecanla tum rıskle- rı goze alıp ıkıncı gol arayışındayken yedığı penattı go- luyie beraberliğe razı oldu Deyım yerındeyse, ava gı- derken avlandı Hedef Bodo Climt macı Trabzonspor Norveç yolcusu Spor Servisi - LEFA Kupa- sı'ndakı temsilcımızTrabzons- por Bodo Glımt leoynayacağı ılk tur ılk maçı ıçın bugun Nor- veç e gıdıvor Galatasaray venılgısı ve Be- şiktaş beraberlığınden sonra Zeytınburnuspor u attığı gol- lerle vıkan Bordo-Mavılı ekıp BodoGlımt'leoynavacagı maç onesı olumlu sınvaller v erırken teknık dırektor ŞenoJ Guneş. ro- vanş ıçın avantaılı bır skor elde etmek ıstedıklerını sovledı Kırmızı kart cezalısı Abdul- lah/ın kadroda yer almadığını açıklavan Guneş bu oyuncu- nun \enne Orhan a gorev ve- receğını bıldmrken dızındekı sakatlık suren Şota nın duru- munun belırsızlığını korduğu- nu bıldırdı Guneş "Zejtinburnuspor galıbı\etı bıze moral aşıladı. Bu aşamada bo\ le bir galibivete ih- tıvacınıı/ vardı. Bodo maçı on- cesinde takım içinde sorunlan- mız var; \bdullah ovnamava- cak. Şota sakat. Ancak kadrö- muz bu turu geçmemize >ete- cekguçte.Norveçdeplasmanıı»- dan alacağımız «alibıvet va da gollu beraberlik bize tur kapıla- nnı açar" dedı Tenis Seles ve Graf finalde NEV> VORK (Cumhurivet) - Sezonun son grand slamı XBD Açık Tenıs Turnu\ası'nda tek ba- yanlar fınalını. favorıler Steffi Grafve Monica Seles oyna\a- cak Dun yapılan tek bayanlaryan fmal maçlannda. dunya klasma- nının 1 numaralı tenısçısı Graf (Almanya), Martina Hingis'ı (ls\ıçre)7-5.6-3 2 numaralı te- nısçı Monica Seles de (ABD). Conchita Martinez ı (Ispanya) 6-4 6-3"luksetlerle2-0vend'ı Toplam 10 8 mılyon dolar ödulluturnuvava bugun vapıla- cak 4ndre Agassi (A^BD) - Mic- hael Chang ( ABD). Pete Samp- ras (ABD) - Goran Ivaniseviç (Hırv atıstan) tek erkekler \ an fı- nal maçlan>la devam edılecek Toplu sonuçlar 2. LİG / 2. Grup: Goztepe - Karşı- vaka 2-1. 3. Grup: Kemerspor - Alanv aspor 1-0.4. Grup: Ankara Demırspor - \ozeatspor 1-1. 3. LİG /1. Grup: Dıv arbakır PTT - Dıvarbakır DS1 0-0.3.Grup: B Ş Bld G ASKİ - Kozan Bld 2-0, G Antep Şehıt Kamıl Bld - G Antep Sanko 0-3. 4. Grup: Akçakoca - Karadenız Ereglı Bld 1-2, ASKİ - Beypazarı 1-1, Kozlu Bld -Çav- cuma 2-0. 5.Grup:KutahvaSera- mık-Aksarav 2-1.8.Grup:Kasım- paşa - Bandırma 1-0. Türkiye Birinci Basketbol Ligi ilk karşılaşmalarmda favori takımlar rahat kazandı Fenerbahçe, Efes ve Tofaş galip Netaş: 73 - F. Bahçe: 86 SALON: Abdı Ipekçı HAKEMLER: \turat Bıı ıcık (4) Lfuk Ak\u: (3) NETAŞ: Ursıç (3)3 Atıl(6)24 Lmıt(6)27 Cem(5)10 Gokhan (4)9 A\han (3) Abdurrahman (2) Engm (2) FENERBAHÇE: Guta\ (5)10 Ibrahım (6)2'' Erdal (4)6 Dallas(4)6 Twner(6)20 Zaza (4)6 Burak(4)6 Çenk(4)5 Mustafa (3) Hıaı (3) İLK\\RI: 32 - 43 (Fenerbahçe) \SLI DURL Fenerbahçe 1996 - 97 Turkıye 1 lıgı basketbol sezonuna ıyı başladı San - Lacıvertlıler Abdı Ipekçı Spor Salonu nda Netaş'ı 86 - 73 vendı Maçın ılk \ansina ıkı Amenkalı Dallas, Turner ve İbrahim, Erdal, Zaza beşlısıyle başlavan San- Lacnertlıler. oyunun 6 dakıkasında Turner'ın sa- yısıyla 13-12 one geçtı Fenerbahçe takımı ozellık- le hucumda çoğalırken Turner'ın da başanlı hucu- muyla ılk \an\i 43 - 32 onde kapadı Ikıncı yanda da San - Lacnertlılenn ustunlu- ğuyle Dallas'ınıyısavun- ması ve Ibrahım'ın Mr- siç'ı sıkı markaja alması bu ovuncunun ıstedığı oyunu ovnavamamaM so- nucunda maçın 25 dakı- kasında 54 - 42 Fenerbah- çe lehınde geçıldı Bu dakıkadan sonra baskıyı daha da arttıran Fenerbahçe, rakıbını ust uste attığı basketlerle boğ- du Ve bo> lece San - Lacı- vertlı ekıp yenı basketbol sezonuna aldığı galıbıyet- le ıyı başlamış oldu (86- 73)' Ote yandan Abdı Ipekçı Spor Salonu'nu dolduran Fenerbahçe v andaşlannın, maçın son 10 dakıkasında ezelı rakıplerı Galatasa- ra\ a sureklı kufür etme- len dıkkat çekıcıvdı Diğer maçlar RAKS ITU 78-Meysu 92.G Sa- ray 61 - Kombassan Kon- yaspor 50 Karşıyaka:67-Efes Pilsen: 96 S\LON: Ataturk (hmir) HAKEMLER: Memduh Oget (7) Mıtsa Keıkes (6) KARŞrVAKA: Mustafa (4)3 Bora(5)ll Mustafa Kemal (5)8 Robınson (7 )28 Keun (6)16 Arda (3)1 Le\ent (2) Tolga (2) EFES PİLSEN:Petar \aumoskı (6)10 \olkan<~)14 Maık Pope (6)8 Tamer (4)4 Lfuk C)25 Huseun (6)10 Mıırat (5)8 Mırsad(7)T Omeı (4) Eıdal (4) DEVRE: 38-45 (Efes Pilsen lehine) 5 F\UL: Huse\ ın 38 48 (Efes Pilsen) IZMİR(Cumhurivet Ege Burosu) - Şampıy onluğun en bu- yukadayı Efes Pilsen Izmırde Karşıyaka'vı 96-Ö"7 venerek sezona ı> ı bır başlangıç v aptı F. Bahçe, Netaş önünde sonuca rahat gıttı. ı hoto^raf A.Lt ESER) Tofaş: 74 Ülker: 70 SALON: Itatuık (Bursa) HAKEMLER: )usuf Da kad (6) Fatıh So\ lemezoğ- lu (6) TOF\Ş: Alanoııç (7)13 Şemsettın (7)15, Muıat (5)4 Le\ent(7)15 Gnffith (7)18 Cııne\t (4/2 Tolga (6)5 Seıdaı (4)2 ÜLKER:<2//H/K (5)6 Seı- dar (4)3 4lıbego\ıç (6)6 Halıık (5)8 Godfread C)23 4sım (4)1 Tolga (4)2 Haıun(7)21 4:ız (4) DE\ RE: 38-33 (Tofaş) Ortaköy: 69 PTT: 74 SA1.OV 4bdı Ipekçı HAKE1VILER: Mehmet Kese- tataı (5) Ahmet Guısel Oğıız (5) MA\1 JEANS ORT4KÖ\: Johnson (7)16 Seıdaı Ko\- men ( 7 )18 Claık (6)14 Seı- daı Susmuş (4)2 \edım (6)10 ialçm (5ı7 Mehmet (3)2 Mu- ıat (3) TURK TELEKOM PTT: Ke- mal (6)^ Tımç(7 )14 Hmslou (8)24 Le\ent (5) Mıhçe\ıç (7)15 4lpeı (7)8 Kaan (4) Sedat (6)6 Faruk (4)2 tLKYARI: 28-30 (PTT) Cünün icinden • Cumhurbaşkanlığı32 UluslararasıTurkıye Bı- MkletTunı nda "'O kılometrejık Yalova-lzmıt eti- bını Turkıvel A)Takımı ndanisevzat Kral. kazan- dı Turun Yalova-lzmıt etabını,iakımhalınde 4 sa- at 51 dakıka P sanıve>te Bulgânstan bınncı, ay- nı derecevle Romanv a ıkıncı veTurkı>e( A)Taki- mı uçuncu sırada tamamladı Cumhurbaşkanhğı 32 LluslararaMTurkıveBisikletTuru bugun Mat- tepe de yapılacak 80 kılometrelık turla sona er#- cek I tngütereSuper Futbol Lıgı'nde,Fenerbahçe'nm Avrupa Şampı>onlar Lıgı ndekı rakıbı Manches- ter L nıted, deplasmanda Leeds 14-0 > enerek 9 pu- anla > sırada veraldı ; • Lluslararası Tenis Federas>onu(ITF)tarafmdâı duzenlenen 2 Uluslararası Erkekier Satellue Te- nısTurnuvalan nın 4 vefınalavağı 9-14eylult4- nhlen arasinda Ankara'da yapılacak ^ B RomamaAtletizm Federasvonu. uzun mesafe koşucusu Elena Murgocı >ı dopıng > aptığı ıçüı spordan omur bovıj men ettı ' X • 1996-97 basketbol lıgme bugun oynanacat; ıkı maçla devam edılıvor Istanbul da Daruşşafa- ka Spor Salonu nda saat 16 00 da Daruşşafaka^ Tuborg Abdı Ipekçı Spor Salonu nda da Beşıkta^ - Kolej mucadele edecekler < • İngiltere'nın Manchester kentınde duzenlenee Dun>a Bısıklet Pıst Şampıvonası ndan bır duny$ rekoru çıktı Dun>a kışısei takıp >ampı>onu Ing^ lız Chns Boardman 1 saat ıçınde 56 625 kılometr re pedal çevırerek >enı dunva rekoruna ımza attı Eskırekor 55 291 kılometreıle IsvıçrelıTony Rcj- mınger e aıttı j • Dun koşulan at vanşlannda altılı ganvan; 3-5- 5-6-6-4 kombıneMnı bılenler 405 mılvon 624 bıo 300 er lıra ıkramıve kazandılar • Otomobü \e Motor Sporlan Federasjonu nun 1996 faalıvet programında yer alan Turkıve Ralh Şampıvonasi'nın ~! avağı Ege Rallı 96" vanşma- sı dun başladı Ege Rallısı"" a>ağında ılkgunso- nuçları >oyle 1 \olkan Işık-Erkan Bodur (istan- bul) 2 Adnan Sarıhan-Can Okan (Istanbul), ^ Burak Sohtarık-Halıt Avdaguç (İstanbul) »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog