Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 T E M M U Z 2003 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON cumtv(g cumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Sarhoş 15.35 TRTINT Dram §Çok se~v dıgı karsmı trafık kazasmda ka\ beden bır ot» tamırcısı kûçuk kızıvla > apa\ alnız ka- lır Havata krusen genç adam, kuçük kızının annesı- nın 'Umanya da oldufu yalanı> la avuturken kendı- sı gıderek aljkole teslım olur \ onetmen Sım Gul- lekın Ovuncular Ozturk Serengıl Seren Serengıl. Meral Orhoosov Kuma 16.15 Show TV Dram ®\nadolunun ucra bır koyûnde, çobanlık yapa- rak geç-ımlennı sağlayan \ e bırbırlennı çok se- ven genç bır* kan koca, kadının kı»ır olması nede- nıyle çok ıstedıklen halde çocuk sahıbı olamamak- tadır Genç kadın bu dununa çözum bulmak ama- cı>la Locasını e-N. e bır kuma getrrmesı ıçın ıkna ed- er Yonetmem AtıfYılmaz Oyuncular HakanBa- lamır Fatma Gırık 20.50 / TRT 1 /Oyun Ayrıntı yanda Sacco ve V^nzetti 21.00 Starmax Dram (Sacco and Vanzetti) - Bundan 75 yıl on- ce ABD \ e goç etmış ItaK an kokenlı ıkı anar- şıst Nıcola S-acco ve Bartolomeo Vanzetti bır cına- yet ışledıklen ve ıkı soyguna kanştıklan suclama- sıyla ABD hmıkumetı tarafından tutuklandılar Delıl bulunamamasına \e Dunya çapındakı protesto \e destek gostenlenne rağmen mahkeme yenıden \ar- gılaraaısteğuıı reddeder ve 7 vıl sûren bır davanın sonunda 192 7 de Sacco ve Vanzetti elektnklı san- dah'ede ıdarn edılırler Yonetmen Gıulıano Mon- taldo Oyuncular Gıan Mana Volonte, Rıccardo Cucıolla(1971 Fransa-ItaKa 120dk) 21.00 /CNEC-e/Bütün... Aynntı yanda GeriSayım 21.30 Show TV Genlim (TJckei")- ChıcagopolısdedektıflendenRay Nettles ve ortağı Fuzzy, bır depo hırsızlğını araştınrken. şehnn en tehlıkelı teronst grubuyla sı- lahlı çatışmay a gırerler Grubun lıden kaçmayı ba- şanrken. Fuzzy havatını kavbeder Yon ÂJbert Pyun Oyuncoılar Tom Sızemore, Dennıs Hopper, Ste\enSeagaJ(2O01 ABD 92dk) KapKiIar KraJı 22.00 Star Gülduru Saf gonınuşlu ama cın gıbı zekı, dalkavuk, kustah, hırçın. duzenbaz, ışbılır bır apartman kapıcısının. karacılanvla ılışkısının gulunç oykusu Zekı OkterTın Umur Bugay'ın senaryosundan yo- nettığı fılmın başrollennde Kemal Sunal Sevda Ferdağ, Özcan Ozgur, Bılge Zobu, Şe\ ket Altuğ gı- bı oyuncular yer alıyor Yapım, 197"'de 14 Antal- ya Fılm Şenhgı'nde 2 fılm, Ökten vönetmen, Su- nal oyuncu odulleruu aldı (197 7 ) Akhndan... 23.40 CINE 5 Duygusal (77) (Solitaire For 2) - Katıe genç \e guzel bır ka- vC/ dındır ErkekJenndıkkatınıçekmekteveçoğu kez onlann kurlanna maruz kalmaktadır Fakat Ka- üe'nın ınanılmaz bır ozellığı vardır Genç kadın er- kek lenn beyınlenm okuyabılmektedır Katıe'nın karşısına Danıel adında bır adam çıkar Danıel. Ka- tie'den çok hoşlanmıştır ve onu etkılevebıhnek ıçın bınbırtürluyol dener Tabı, Katıe'nın onu duşundük- lennı okuyabıldığını bılmemektedır Yonetmen Gary Sınyor Oyn Mark Frankel, Amanda Pays, Roshan Seth, Jason Isaacs (1995 lngıltere, 106dk) Bir Star Doğuyor 00.30 Olay TV Dram (77\ (A Star is Born) - Tanınmış ve başanlı bır sa- v i / natçı olan Norman ıçkı sorunu yuzünden ış hayatında başansızlığa suruklen mektedır Bır gun sahnede rezıl olmak uzere ıken yardımına Esther ko- şar Esther yeru yenı populerleşen genç bır şarkıcı- dır Norman'ı bulunduğu zor durumdan kurtarır- ken, kendı yıldızııun parlamasına neden olur Yo- netmen George Cukor O>aıncular Judy Garland James Mason (1954 ABD.' 181 dk) Zonüd Katil 01.45 Show TV Dram (High Art) - Peter, Rıo da fotoğrafçılık ya- pan % e arkeolog olan kızarkadaşı Mane ıle be- raber yaşa> an genç bır adamdır Bırgun modellennden bınnın yanında bulduğu bır dısk kendısının ve Ma- ne 'nın hayatını tehhkeye sokar E\ lenne zorla gınp onlara saldıran kıralık katıllerden kendını zor kurtaran Peter bırçok bıçak yarası alır Yonetmen Walter Sal- lesJR Ovuncular Peter Coyote TchekyKarvo Izleyin Orta Değmez Yabancı Yeriı Oyuncu kadrosu ile dikkat çekenfılm, merak unsurunu sonuna kadar ayakta tutan sıkı bir gerilim Olümcül doğum günühediyesi UlusalK. 2100 TRT 1 20.50 Oyun - The Game / Yonetmen: David Fincher / Oyuncular: Michael Douglas, Sean Penn, Carroll Baker, Armin Mueller-Stahl, Peter Donat, James Rebhorn, Deborah Kara Unger /1997 ABD yapımı, 121 dakıka. TV Servisi - «Yaraük 3" ve "Yedi" fılmlenyle tarunan yo- netmen David Fincher"ın ım- zasını taşıyan "Oyun" bır kez daha ekrana gelıyor Genelde karanlık ortamlar- da, ızbe mekânlarda geçen ya- pım, merak unsurunu sonuna kadar ayakta tutan \ e seyırcıye bol bol beyın cımnastığı yaptı- ran sıkı bır genlim Michael Douglas ve Sean Penn gıbı ünlu oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çe- ken yapım, gerçek ıle kurma- canın ayırt edılemez hale gel- dığı bır "ojTin"u konu alıyor Kahramanımızın adı Nıcholas Van Orton (Douglas) Yatınmlanmn ve ıhşkılen- nın kontrolunu elınde tutmaya alışkın başanlı bır ışadamı olan Nıcholas, duzenının bozulma- ması ıçın var gucuyle çalışır îletışımlenrun pek de ıyı ol- madığı kardeşı Conrad (Penn), ona doğum gununde benzersız bırhedıyevermekıster Bunun ıçın de CRS adlı şırkete başvu- rur CRS, para karşılığı dıle- yenlere ovunlar hazırlamakta- dır Oyuna katılanlar, bu eşsız tecrûbe sayesınde hayatlannın değışnğını soylemektedır Kar- deşının ısranna dayanamayan Nıcholas, kurallan hakkında hıçbır fıkre sahıp olmadığı oyuna katıhr Ve daha o gun dehşet vencı bır ışe bulaşhğını anlar Olum-kalım savaşına donu- şen oyun, Nıcholas"ın hayatı- nın bır parçası. hatta amacı ol- maya başlamıştır artık Buara- da bır restoranda tanıştığı Chnstıne ona eşlık edecektır Filmde, Michael Douglas"a. Sean Penn ve Deborah Kara Unger eşlik ediyor. tv8 23.00 'Yalan Söylemek' TV Senisi - rv 8, yalanı tum detavlan ıle ırdeleyen bır belgesel ekrana getınyor "Valan Söjiemek" adını taşıyan belgeselde. " Yalan sö>1ediğimiz zaman be>nimize ne oluyor", "Fizvolojik yapımız, kendi çıkarianmız uğruna > alan söyiemeyi nü gerektiriyor'', "Hangi yaşta \-alan söyleme\i öğreniyonız'', "Gerçekten yalancı olmak için birşe\lenn etkisinde kalı\or muyuz", "Birisryie tanışOğımızda onun patalojik olarak bir yalancı olduğunu nasıl anlarsıruz". u \alancıhğı genitel olarak açıklamak mümkün mü" gıbı sorulara yanıt aranıyor Yalanla ılgılı araştırmalanyla tanınan Prof PaulEemen ın goruşlenne de yer venlen yapımda, yalan makınelennden ve yalan uzenne yapılan araştırmalanndan bahsedıhyor. 'Sisler Bulvarı' TV Servisi - CHP Istanbul Mıllervekılı Ahmet Güryüz Ketenci ve AKP îstanbul Mıllervekılı Emin Şirin, "Sisler Burvan"nın bu bölümune konuk oluyorlar TBMM Yolsuzluklan Araştırma Komısyonu Üyesı olan Ketenci ve yolsuzluklarla ılgılı en çok soru onergesı veren Şinn, "TBMM'de kurulan Volsuzluk Araşürma Komisyonu'nun çataşmalan hangi aşamada", "Yobuzluk dosv'aİan araşünhrken adil davranıhyor mu", "Yapılan çahşmalarda \eni bilgi \e belgelere ulaşıldı mı n , gıbı sorulan canlı yayında yanıtlıyor. Programın sıınuculuğunu Saygı Oztürk ve Ömer Faruk Gûnel üstlenıyor. • Kanal 6, 22.00 Doğu Perinçek konuk oluyor TV Senisi - "Bü\üteç"ı Rafet Balh hazırlayıp sunuyor Ballı'nın konuğu ıse Işçı Partısı Genel Başkanı Doğu Perinçek Pennçek. ABD"nın Kuzey Irak'ta 11 Turk subayını esır alarak nasıl bır hamle yaptığı, AXP hukumetının neden sessız kaldığı, TSK adına yapılan açıklamalarda hangı mesajlann venldığı gıbı konularda duşuncelennı açıklıyor arv 23 45 'Radyo Günleri' TV Servisi - "Bir Yudum tnsan"da bu hafta. bır doneme tanıklık eden ve yon veren "radyo günleri" ele alınıyor Nebfl Ozgentürk'un konuğu ıse. ses sanatçısı Afife Ediboğlu Edıboğlu, Zeld Mürenle, Safiye Ayla'yla ılgılı ılgınç anılannı, mıkrofonun onunde ; yaşananlan yapımda anlatıyor Programda aynca, bır zamanlann taş plaklanna, eskı ses kayıtlanna, Istanbul Rad>osu'na aıt fotoğraf, ; belge \ e kayıtlara yer venlıvor Yönetmenliğini Bob Fosse 'nin üstlendiğiyapım, CNBC-e 'nin 'Ustalara Saygı' kuşağı Dört Oscarlımuhteşemmüzikal Ro\ Scheider, ünlü müzikal yapuncKi, yonetmen ve koreograf Joe Gideon'u canlandınyor. TV Servisi - Yönetmenliğini Bob Fosse'nın ustlendığı muzı- kal "Bütün O Jaz", CNBC- e'nın "Ustalara Saygı" kuşa- ğında ekrana gelıyor Modern çağın en yeteneklı, en yenılıkçı koreograflanndan bın olan Fosse'nın kanyennın donum noktalanndan buısı, Broadvvay yıldızı Gwen Ver- don ıle bır takım oluşturması- drr "Damn Yankees", dalının ılk büyuk hıtıydı 1960yılında evlenen Fosse ve Verdon'un Nıcole adında bır kızlan oldu "Chkago" muzıkalının pro- \alan sırasında ağır bır kalp knzı geçu^en Fosse, 60 yaşın- dayken yme bır kalp knzı sonu- cu hayata gozlennı yumdu Roy Scheider, Ann Reinking, Leland Palmer, Jessica Lange ve ClıffGorman'ın başrollen- m paylaştığı yapım, 9 dalda Os- car'a aday gostenldı ve 4 dal- da altın heykelcığı kazandı Fıbnın kahramanı Joe Gıde- on (Scheider), hırslı, sabahlara kadar ıçkı ıçen, o kadından bu kadına koşan bır muzıkal ya- CNBC-e2100 Bütün O Caz - All That Jazz / Yonetmen: Bob Fosse / Oyuncular: Roy Scheider, Jessica Lange, Ann Reinking, Leland Palmer, Cliff Gorman, Ben Vereen / 1979 ABD yapımı, 123 dakıka pımcısı, koreograf ve yönet- mendır Gıdeon, fızıksel ve psı- koloj ık bır yıkunın eşığmdedır Yenı bır fılm ve yenı bır sahne şovu uzennde çalışan Gıdeon, aynı zamanda ozel yaşamım duzene koymaya çalışmaktadır Açıkça ıtıraf etmese de Gı- edon karakten . Fosse'nın ha- yatını yansıtıyor Harekete ve jestlere çok onem veren yaratı- cı bır sanatçı. koreograf Bob Fosse'nın favon dansçı- lanndan Leland Palmer filmde Gıdeon'un kansını canlandın- yor Tabıı, bu karaktenn Fos- se nın gerçek hayattakı kansı Gwen Verdon'a çok benzedı- ğını belırtmeye gerek yok. Tv PROGRAMLARI 12.30 Bızım Evın Hailen 1100 Haberter 1İ25 Yaz Aşklan 14.15 Ver Elırn Anadolu 14.40 Sevgılı Ray- mond 16.10 Çızgı Fılm Kuşağı 17.05 Dızı Kuzenle- nm 1aOO Haber 18.06 Aynlsak da Berabenz 19 00 Çıçek Taka 20.00 Ana Haber Bultem 20.45 Şans Topu Çekılış. 20.50 Oyun 22.55 Ya- lancı 23.55 Belgesel 00 45 Kotu Doğmak \0 312 490 43 00) 11.15 Guncel (Canlı) 1İ15 Seans Arası 1Z40 Iş Gu- nu 13.30 Yorumsuz 14.15Tunzm Haberien 15.15 S por Haberien 15.40 Tanhten Haberler 16.15 TB- MM den 18.35 Akşam Yıldız 19.00 Haberier 19.30 Kerrt Yaşam 20.00 Hemen Şımdı 2O.X Belgesel Ayancık'ta Bır Tutam Tem rent Otu 21.10 Reçete 22.00 Haberler 22.10 Ana Fıkır 2a30 Unıver- srtem 24.00 Gun Bıterken 01.15 Alceste (0 212 259 72 75) KULTÜM • SANAT I. KADIKÖY .•••.V.V.VJ3EE2En /yatro | Dostlar Tiyatrosu temmuz j , ifis Fosforoğla Tiyatrosu 1 4 ) " M « 7 12 riW?c *y ör/flff/ Tiyatrosu < VQ03 ~"' selamiçeşme özgürlük parkı ^ . #///m r//3 ; iiyatro ] i *•;.-••: , - Hadi Çaman Tiyatrosu :ö. 418 16 46 İ ^ ^ 216 418 69 58 • • Tcviik Gclcnbe Tiyatrosu 07.00 Yeriı Fılm: Alman Avrat Kırfcbin Mark 09.00 Dızı Vahşı Kedı 10.15 Dızı Çırkın Betty 11 30 Dızı üsa ve Kardeşlerı 12.30 Sıkı Dostlar 15.15 Dızı Sıdıka 16.15 Yerli Fılm: Kuma 18.00 Fılm Gıbı 19.30 Ana Haber 20.00 Spor Sayfası 20.30 Dızı Yarım Elma 21.30 Yaban- cı Film: Gen Saytm 23.15 Parmak Izı 24.00Son Haber 00.30 ShowSpor 00.45 Alem 01.45 Yabancı Fılm: Zo- rakı Katıl 03.30 Yeriı Film: 9 Hancı- ye Koğuşu (0 212 355 01 01) 09.45 Çızgı Fılm. Elma Şekerı 10.30 Çızgı Fılm Atom Kannca 11.00 Çız- gı Fılm Scooby Doo 11.35 Dızr Aş- kın Yolları 12.40 Sana Mutfağı 13.00 Gun Ortası 13.30 Dızı Baba Evı 14.50 Dızı Mahallenın Muhtarları 17.30 Dızr Rosalında 18.30 Dızı Boyle mı Olacaktı 19.30 Haber Bul- tem 20.25 Spor Haberien 20.30 Dızı Ayrılsakta Berabenz 21.45 Dızı Ba- ba 23.30 Bır Yudum Insan 01.00 Ge- ce Haberterı 02.30 A dan Zye(0212 354 30 00). 07.00 Çızgı Dunyası 10.00 Dızı Aşkın Peşınde 11.50 Yaz Ruz- gan 13.00 Gun Ortası 13.20 De- nız Show 15.00 Orada Neler Oluyor 16.10 Çızgı Fılm Kuşağı 17.40 Dızı Uvey Baba 19.30 Star Ana Haber star Bultenı 20.15 Star Spor 20.30 Orada Neler Oluyor 22.00 Yeriı Fılm: Kapıcı- tar Kralı 23.40 Gundem 00.50 Haber 01.40 Orada Neler Oluyor 03.00 Muzık 04.30 Yeriı Film: Helal Olsun Ali Abı (0 212 448 80 00) Stars max 07.30 Kral TV Muzık 20.30 JE Dızı KahkahaTufanı21.00 Yabancı Film: Sacco Ve Vanzetti 01.20 Kral TV Muzık (0 212 448 80 00) SEKERBANK ZAMAN İÇİNDE YOLCULUK Kayserı ve Ağırnas SPOR AKTÜEL rormula 1 ve Tiıriuye Okay Karacan Serra Demırkol ve TOMSFED Başkanı Mumtaz Tahıncıoğlu FUTBOL MUNDIAL Dunyadan futbol 10 -00 Haberler 10.35 SağhkRa- poru 11.35 Ve Insan 12.00 Haberler 12.35 Basın Odası 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Eko- nomı 17.10 Zaman Içınde Yolculuk 17.45 Gece Gunduz 18.10 Gundem Dışı 18.30 S- por Akşamı 19.00 Akşam Ha- berlerı 19.40 Ve Insan 20.05 Spor Saatı 20.30 Spor Aktuel 22.05 Futbol Mundıal 22.40 Sınema Sınema 23.00 24 Sa- at 00.05 Spor Gecesı (0 212 335 00 00) 09.30 Duma Duma Dum 10.20 Çızgı Fılm Taş Devrı 11.00 Sevım- lı Kahramanlar 11.40 Dızı Çıl- gın Bedış 12.40 Murfakta Ke- yıf 12.50 TatılYolu 13.00 Ha- berler 13.15 Dızı Kaçak Kız 15.00 Yeriı Fılm: Alamancı- nın Kansı 16.30 Çızgı Fılm Tom ve Jerry 17.10 Sevımlı Kahramanlar 18.00 Lezzet Ku- lubu 18.20 Dızı Yarım Elma 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Olacak O Kadar 22.00 Dızı Aşk Olsun 23.15 Dızı Kobra Takıbı 00.20 Abbas Guçlu ıle Genç Bakış (0 212 215 51 11) 09.00 Huzura Dogru 09.30 Dızı Eltıler 10.30 Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Kadının Sesı 15.30 Yerli Film: Son Darbe 17.30 Dızı Evımız Ola- cak mı? 19.00 Ana Haber Bul- tenı 19.30 Gune Bakış 20.00 Dızı Çocuklar Duymasın 22.00 Dızı Bızım Konak 23.30 Neler Oluyor 00.30 Gece Ha- berien 01.00 Kadının Sesı 03.00 Her Sabah 04.30 Dızı Eltıler (0 212 454 56 00) 07.00 Yenı Gun 08.35 Ankara Gundemı 09.15 Para-Metre 10.44 Medıkal 11.15 Fınans Bulte- nı 11.30 Haber 11.55 Wow Hotels 12.25 Iş Yemeğı 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.15 Art- 07.00 Yabancı Fılm Enayı Şansı 08.30 Çızgı Fılm Kuşağı 09.25 Yabancı Fılm Bomba Gıbı Kız 10.55 Yabancı Fılm Evde Yenıden 12.30 Ya- bancı Fılm Mıschka 14.30 Ya- ınfo 15.00 Haberler 16.35 Pa- ra-Metre 17.00 Manşet 18.15 Art-lnfo 18.30 6 Vıtes 19.10 Soru Cevap 20.00 Edıtor 21.50 Magıc üfe Info 22.00 5N 1K 23.05 Ankara Kulısı 24.00 Gece Goruşu 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00) bancı Fılm Kıralık Oda 17.30 Çızgı Fılm Kuşağı 18.30 Yaban- cı Fılm Apartman 20.00 Haber- ler 21.00 Yabancı Fılm Kavalye 22.40 Dızı Oz 23.40 Yabancı Fılm Aklından Bıle Geçırme 01.20Fantasy (02123361515) 08.05 Erkan Tan la Başkent- ten 09.30 Haber- ler 09.35 Bırıncı Seans Eko- nomı 10.15 Gunun Içınden 11.00 Haberler 11.30 Baş- kent Sohbetı 12.00 Haberler 12.30 Gunun Içınden 13.30 Ikıncı Seans Ekonomı 14.30 Pınar Turenç'le Guncel 15.30 Dunya ve Bız 16.00 Haberler 16.30 Uçuncu Se- ans Ekonomı 17.35 Spor 17.50 Kulturel Ajanda 18.00 Haberler 18.15 Akşama Doğru 19.00 Haberler 19.10 Cıty üghts 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Sağduyu 22.15 Alkışlar 23.00 Belge- sel Yalan Söylemek 24.00 Haber Aktıf 01.05 Uzaktakı- \BT (0 212 288 51 52) 09.00 Papatya Falı 11.00 Gonul Bahçesı 13.00 Kum Saatı 15.00 Klıpart 18.00 Yarışma Alı Ba- ba'nın Çıftlığı 19.00 Gerçek Kesıt 20.00 Fiash Haber 20.45 Dızı Bı- zımkıler 21.45 Yabancı Fılm: Lo- gan's War 23.15 Alabora 00.45 Kurtar Benı 01.45 Amerıkan Gu- reşı (0 212 256 82 82) • 1 10.05 İULUSALKANALİ Gundem 10.30 Yuksel Kılınç la Sohbet 11.05 Koy- den Kentten 12.05 Emek Dunyası 13.30 Bılım Ansıklopedısı 14.15 Gunun Içınden 16.15 Dunya Turu 17.15 Beyazperde 18.15 Prof Dr Uçkun Geray 19.05 Yurt Haberle- rı 19.30 Ankara Gundemı 20.00 Ana Haber Bultenı 21.30 Buyuteç 23.00 Son Nokta (021225150 90) 10.50 Jeff Cor- wın Deneyımı 11.45 Dunya Gezgını Norveç ve Laponya 13.35 Performans Sporun Bılımı 14.30 Anlamak 15.30 Bınalar, Kopruler ve Tu- neller 16.30 Gelecek Zaman Bılgısayarlar 17.00 MaceraYa- rışı 18.00 Bugunku Serenge- tı19.00 Imhotep'ın Kayıp Mum- yası 20.00 Kopek Balıklarının Saldırılarındakı Bılım 21.00 S- fenks III 23.00 Kızıl Efendıler 01.00 MaceraYarışı fO2T2 330 00 88) 14.00 Teknolojı veUlaşım 15.00 Geçmışın Gı- TKFHıvnıgtnı«vn zemlerı 16.00 Bıyografı Fa- berge 17.00 Modern Mucıze- ler 18.30 Savaş Hattı Alman- ya Bombardımanı 19.00 Yaşa- yan Tarıh Maymun Insan 20.00 Teknolojı ve Ulaşım. Trenler 21.00 Geçmışın Gı- zemlerı Pueblo'ların Gızemı 22.00 Bıyografı 23.00 Modern Mucızeler 24.00 Çatışma Ta- rıhe Bır Bakış (0 212 326 00 00) 12.15 Ekran Tu- rızmcının 13.00 Beldelerımız Kul- turlerımız 14.00 Sıesta 16.00 Soz Turızmcının 17.55 Dızı EvdenUzakta 18.50 Yore Klıplerı 19.15 Gunun Ko- nuğu 19.30 Işte Anımasyon 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Profıller 22.15 Yore Tanıtımları 22.30 Çapraz Ateş 23.15 Yore Tanıtımları (0 242 244 03 00) 10.20 Cafe Sağlık 11.20 Açık Tahta 11.40 Cınnah 15 12.00 Aktrf Ekran 12.20 Eksı ar- tı 13.20 Basın Kartı 15.20 Bılım Guncesı 16.20 Z Raporu 17.20 Sıyaset 17 18.00 Haber 19.00 Ana Haber 22.10 Izlenırn 00.40 Cafe Tarz 01.00 Haber (0 212 449 07 38) 09.15 TeknıkAna- IIZ 10.00 Pıyasa Ekranı 10.45 Va- delı Işlemler 11.45 Sektor Raporu 12.00 Fınans Cafe 12.30 Soru Yağmuru 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 An- kara Kulısı 15.15 Anahz 15.30 Analıstler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Gunden Kalanlar 18.00 Eğıtım Kampus 19.00 Dızı Fraıser 19.30 Dızı Just Shoot Me 20.00 Dızı Ally McBeal 21.00 Yabancı Film: Butün O Caz 23.00 Dızı Prac- tıce 24.00 Herkesm Keyfi Ye- rinde 02.00 Dızı Ally McBeal (0 212 330 01 01).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog